Vakif senedi tek vakfi böLÜm I kuruluş : madde 1
Yüklə 65.92 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü65.92 Kb.

powerpluswatermarkobject27642142VAKIF SENEDİ
TEK VAKFI
BÖLÜM I
KURULUŞ :
MADDE 1 : Biz aşağıda adları yazılı kişiler
1- Emin BOZOĞLU

2- Necati GÜVEN

3- Hüseyin TEKİNEL

4- Kamil TOKTAŞ

5- Hasan ABUR

6- Bülent BİLGEN

7- Kadir AÇARLI

8- Muhittin BABALIOĞLU

9- Muammer TAŞKAN

10- Selçuk OYAL

11- Fazıl ULU

12- Zaim GÜNDOĞDU

13- Erdoğan DEMİRYÜREK

14- Naim BATUR

15- Arif Durgut ŞENEL

16- Yüksel YALÇINKAYA


tarafından Türk Medeni Kanunu’nun 73. ve müteakip maddeleri hükümleri gereğince bir Vakıf kurulmuştur.

BÖLÜM II

  VAKFIN ADI VE MERKEZİ:

 

 MADDE 2: Vakfın adı TEK VAKFI olup, aşağıda bu vakıf (Vakıf) olarak, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) olarak ve Vakfa katılanlar (üye) olarak anılacaktır.Vakfın Merkezi 46.(eski 35.Sokak) Sokak No:15 Bahçelievler- ANKARA’ daki İş Merkezi binasıdır.
AMACI :

MADDE 3: Vakıf, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı gerçekleştirmek amacı ile kurulmuş olup, gayeleri;

a) Üyelerinin sosyal, ekonomik durumlarını güçlendirmek, sağlık ve dinlenmelerini sağlayıcı sosyal tesisler kurmak ve işletmek, gayrimenkul almak, satmak, inşaat yapmak ve yaptırmak, kiralamak ve bu amaçları gerçekleştirmek için işletmeler kurmak,

b) Vakıfla ilişiği devam ederken daimi malül olanlara ve yine vakıfla ilişiği devam ederken ölenlerin eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına yardımda bulunmak,

c) Üyelerin çocukları için kreş, anaokulu, okullar, öğrenci yurtları kurslar açmak ve işletmek veya kiralamak,

d) Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere, yönetmeliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirerek ödenti yapanlara;

-Üyelerden emekli olanlara bu Vakıf Senedinde yazılı hükümler gereği vakıf hesabında birikmiş güncel paylarını ödemek, çalışırken ölenlerin kanuni mirasçılarına vakıf hesabında birikmiş güncel payların yanı sıra ölüm yardımı ödemesinde bulunmak,

e) Doğrudan doğruya üyelerine uygun koşullarda ikrazatta bulunmak,

f) Üyelerin ve ailelerin bedensel ve ruh sağlığını geliştirmek için spor kulüpleri kurmak, spor tesisleri yapmak, işletmek.


VAKFA ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN SONA ERDİĞİ HALLER:
MADDE 4 : TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Şirketlerinin; Merkez, Taşra Kuruluşları ile Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinde çalışan (İş ve Sosyal Sigortalar Kurumu yasalarına bağlı olmayan) aylıklı, ücretli ve sözleşmeli görevliler Vakfa üye olabilirler.

Vakfa üyelik için;

a) Vakıf senedi hükümlerinin kabul edilmesi,

b)Yardımdan yararlanacak aile bireylerinin toplumsal ve gelir durumlarıyla ilgili bildirim fişinin doldurularak Vakıf Yönetim Kuruluna verilmesi gereklidir.

Vakfa katılma isteğinin Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılması gerekli olup, üyelik, Yönetim kurulunun tespit edeceği tarihten başlar.

Ayrılma isteğinde bulunan ve ödentiyi veya bağışını yapmayan üye dilekçe tarihinden itibaren yardımlardan yararlanamaz.

Üyelik,

-Üyenin Vakıf üyeliğinden istifası,-Üyenin vefatı,

hallerinde kendiliğinden,

-Vakfın ilke, amaç ve faaliyetlerine aykırı ve zarar verici faaliyette bulunma, senet ve yönetmeliklerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

hallerinde ise Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Vakıf üyeleri, Kurumlarından ayrıldıkları tarihi izleyen 3 ay içinde istekte bulunmak ve her ay vermek suretiyle üyeliklerini sürdürebilirler.

Vakıftan ayrılanların tekrar üye olabilmeleri için yukarıda üye olmak için belirtilen hususları yerine getirmeleri gereklidir.

Üyeler, üyelikten mütevellit, iktisap ettikleri veya edecekleri hak ve menfaatlerini herhangi bir suretle, başkasına devir, temlik veya başkası lehine takyit edemezler. Bu husustaki akit ve taahhütleri hükümsüzdür.

Her ne şekilde olursa olsun, vakıftaki üyeliği sona erenlerin, Vakfa olan tüm borçları muacceliyet kesbeder. Borç miktarı, varsa vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde her hangi bir ihbara veya hüküm alınmasına hacet kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir.EMEKLİLİK VE BAŞKA KURUMA GEÇİŞ HALİNDE ÜYELİK:
MADDE 5 : Vakıf üyeleri, emekli olduklarında emekliliğe sevk tarihini izleyen üç ay içinde istekte bulunmak ve her ay aidatını ödemek suretiyle üyeliklerini sürdürebilirler.

Vakıf üyelerinin, her hangi bir nedenle başka kurum ve kuruluşlara geçmeleri halinde, üç ay içinde istekte bulunmak ve her ay aidatını ödemek suretiyle üyeliklerini sürdürebilirler, üyelik ve seçme hakları devam eder.
BÖLÜM III

VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın Organları;

a)Genel Kurul,

b)Yönetim Kurulu,

c)Denetleme Kurulu’dur.
GENEL KURUL:

MADDE 6: Vakfın en yetkili organı olup, bu senette ve ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümlere göre, Vakıf üyeleri tarafından seçilen delegelerden meydana gelir.

Vakfın Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri de Genel Kurul delegesi sayılırlar. Bunların ibra işlemleri hariç olmak üzere diğer konularda oy hakları vardır.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 7 : Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Vakfın hesap vaziyetini, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarını inceleyerek karara varmak,

b) Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak, Vakfın Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini ibra etmek, veya sorumlulukları hakkında karar vermek,

c) Vakıf senedi’nde yazılı esaslar dairesinde yapılacak bilançolarını ve aktueryal hesabını incelemek, gerekli tedbirleri ve kararları almak,

d) Vakıf senedi’nin tadiline, Vakfın dağılmasına karar vermek,

e) Çalışma dönemlerine ait kadro ve bütçeleri incelemek ve onaylamak,

f) Bu Vakıf senedi ile kendisine tanınan sair görevleri ifa ve yetkileri kullanmak,

g) Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,


GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI:
MADDE 8: Genel kurul her üç yılda bir defa NİSAN ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ:
MADDE 9: Genel Kurul


  1. Yönetim Kurulu Kararı,

  2. Denetleme kurulunun yazılı isteği,

  3. Delegelerin üçte birinin (1/3 ünün) yazılı isteği,

  4. Vakıf üyelerinin beşte birinin (1/5 inin) yazılı isteği üzerine,

Olağanüstü toplanır b,c,d şıklarındaki istek doğrudan doğruya Yönetim Kuruluna yapılır ve Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmaktan kaçınamaz ancak bu maddeye göre yapılacak Olağanüstü Genel Kurul çağrıları Olağan Genel Kurul’a en az 6 ay kala yapılabilir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ:

 

MADDE 10: Vakıf Yönetim Kurulunca ;


a) Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile bilançoyu, gelir gider tabloları ve bütçe tasarımını,

b) Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini,

c) Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün evvel delegelere duyurur.


TOPLANTI ÇOĞUNLUĞU:

 

MADDE 11: Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için Genel Kurul Delegelerinin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı sonraki gün yapılır. İkinci toplantıda toplam nisabın en az 1/3’ü bulunmalıdır.

Aksine karar verilmedikçe gündem maddeleri sırası ile görüşülerek karara bağlanır. Mevcut delegelerin onda biri tarafından Teklif edilen belirli konuların gündeme alınması, görüşülmesi ve gündemdeki sırasının tespiti için Genel Kurul’un karar vermesi zorunludur. Ancak Vakfın aktüeryasını etkileyecek mahiyette teklifler temenni olarak görüşülür. Gerekirse bu hususta Yönetim Kurulu’na görev verilir.

  Kararlar toplantıda hazır bulunan delegelerin oy çokluğu ile alınır. Ancak; Vakfın gayesine uygun olmak şartı ile Vakıf senedinin değiştirilmesi veya Vakfın feshi ve tasfiyesine karar verilebilmesi için delege tam sayısının en az üçte ikisinin bizzat toplantıda hazır bulunması ve bunlardan en az üçte ikisinin teklif lehinde oy kullanmaları şarttır.

Birinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıda toplam nisabın en az üçte bir çoğunluğu gerekir ve kararlar katılan üyelerin yarıdan bir fazlası tarafından alınır.

Genel Kurul’da her delegenin bir oy hakkı vardır. Bir delege diğerinin yerine vekaleten de olsa oy kullanamaz.
TOPLANTININ AÇILIŞI:
MADDE 12: Delegeler tespit edilen gün ve saatte ilan edilen yerde toplanarak Genel Kurul'u teşkil ederler.

Toplantı, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı veya ikinci Başkanı tarafından açılarak Genel Kurula başkanlık etmek üzere delegeler arasında bir başkan, başkan vekili, iki yazman seçilmek suretiyle başkanlık divanını teşkil ederler.

Başkanlık Divanı Seçimleri açık oylama ile yapılır. Çoğunluğun oylarını alanlar bu divanı teşkil ederler.
GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI:
MADDE 13: Başkanlık Divanı;

 

a) Toplantıya ait formalitelerin Vakıf Senedi hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.  1. 11.madde gereğince çoğunluğun olup olmadığının anlaşılması için

toplantıya katılan delegelerin yoklamasını yapar.

  1. Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin tamam olduğunun anlaşılması halinde durum hazır olanlara bildirilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

d) Genel Kurul’ca yapılacak seçimlerin tasnifini yapar ve sonuçlarını açıklar. Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçirilir. Tutanak Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak bir nüshası Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul’ca alınan kararlar Yönetim Kurulu’nca üyelere duyurulur.

SEÇİM USULLERİ:

MADDE 14: Delege seçmek için yeterli sayısı olan (üye sayısı 10 ve üzeri) merkez ve taşra teşkilatında bulunan her ünite (daire başkanlıkları, işletme/grup/bölge müdürlükleri ve bölge koordinatörlükleri ile müstakil müdürlükler gibi) bir seçim bölgesidir.

Seçimlerde o ilde mukim ve seçim yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirenler oy kullanabilir.

Her üye Ünite Seçim Kurulu’nca kendisine verilen ve Vakıf mührünü taşıyan düz beyaz kağıda delege adaylarının isimlerini el yazısı ile yazarak zarfa koyar ve sandığa atar. Ünite Seçim Kurulu’nca hazırlanmış olan Vakıf seçmen listesindeki adının karşısına oyunu kullandığını kanıtlayan imzasını atar.

Seçim saat 9.00’da başlar, 17.00’de sona erer. Saat 17.00’den sonra sandık açılır. Zarflar açılmaksızın kapalı zarfların sayısı ile oy kullananların imza sayısı karşılaştırılıp mutabakat sağlandıktan sonra (zarf sayısı fazla ise zarflar açılmadan fazla miktar iptal edilir.) Zarflar kapalı ve mühürlü büyük bir zarfa veya torbaya konularak düzenlenen bir tutanak ile birlikte İl Seçim Kuruluna gönderilir

İl Seçim Kurulu, kendi seçim bölgesindeki bütün ünitelerin zarfları geldikten sonra bunları harman yapar ve ondan sonra açık olarak tasnife tabi tutar. Sayım sonucu 3 nüsha tutanağa geçirilir. Tutanaklardan biri İl Seçim Kurulu’na, biri Vakıf Merkezine, diğeri ise üyelerin görebileceği şekilde ünitede ilan mahiyetinde asılır.

Vakıf Merkezince teşkilattan gelen oy pusulaları ve tutanaklardan illerin seçtikleri delegelerin sırası, aldıkları oy sayısına göre asil ve yedek olarak tespit edilir. Yapılan tespit sonunda eşit oy alan delegeler arasında Vakıf Merkezi’nce kura çekilerek sıra tespiti yapılır. Bütün iller için aynı şekilde tespit yapıldıktan sonra asil ve yedek delege seçilenler için bir tutanak düzenlenir.

Seçim sonuçları Vakıf Yönetim Kurulu’nca il seçim kurullarına bildirilir. Seçilen delegelere de ayrıca duyurulur.

Üye adedi 10’dan düşük ünitelerde delege seçimi yapılmaz. Buralarda çalışan üyeler; oylarını, Vakıf Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yerlerde (sandıklarda) kullanırlar.
DELEGE SEÇİMLERİ :

 

MADDE 15: Her seçim bölgesindeki, üye sayısına göre;30’a kadar olanlar 1 asil 1 yedek şeklinde olmak üzere her 30 üyeye 1 asil 1 yedek delege seçilir.

Üyeler oy pusulasına en fazla bölgesindeki asil delege sayısının iki katı kadar isim yazar asil ve yedek delegeler ile sıraları Yönetmelik uyarınca belirlenir.

Delegeler 3 yıl için seçilir. Her olağan Genel Kurul toplantısı için yeniden delege seçimi yapılır. Delegelerden seçildikleri seçim bölgesinden diğer seçim bölgesine taşınanlar, çeşitli nedenlerle Vakıf üyeliğinden ayrılanlar veya delegelikten istifa edenler yerine 3 yıllık süreyi yedekleri tamamlar.

Delegeler görevlerini bizzat yaparlar, başkalarına vekalet veremezler.

Ayrıca, seçim işleri için Seçim Yönetmeliği düzenlenir.
YÖNETİM KURULU:

 

MADDE 16: Genel Kurul’ca Vakıf Üyeleri arasından gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur ve görev süreleri 3 yıldır. Ayrıca yedi yedek üye seçilir.


Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi Genel Kurul’da gizli oyla yapılır. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir.


Yönetim Kurulu; bu Vakıf Senedi ile diğer kanun ve tüzük hükümlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlü olup, aksine davranışlardan dolayı, Anonim Şirket İdare Meclisi Üyelerinin sorumluları ile alakalı TT Kanunu hükümlerine tabidir.


YEDEK ÜYENİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÇAĞIRILMASI:

 

MADDE 17: 1 yıl içerisinde mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevleri sona erer ve yerine ayrılanların süresini tamamlamak üzere sırada bulunan yedek üye göreve davet olunur.


YÖNETİM KURULU'NUN İŞ BÖLÜMÜ VE TOPLANTI ÇOĞUNLUĞU:

MADDE 18 :Yönetim Kurulu Genel Kurul tutanaklarının kendilerine tesliminden sonraki 7 iş günü içinde toplanarak gizli ya da açık oyla aralarından 1 başkan ve 2. başkan seçerler. Yönetim Kurulu ayda en az 1 kere toplanmak zorunda olup, Başkanın veya Kurul üyelerinden ikisinin isteği ile toplanır. Toplantının yapılabilmesi için en az 4 üyenin hazır bulunması şarttır. Kararlar katılanların çoğunluğuyla alınır. Alınan kararlar Noterlikçe onaylanmış karar defterine tarih ve numara sırasıyla yazılarak mevcut üyeler tarafından imzalanır.

Verilen kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhini gerekçeli olarak bir iş günü içinde karar defterine yazarak altını imza ederler.YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 19: 

a) Yönetim Kurulu Vakfın mallarını, gelirlerini ve her türlü işlemlerini yönetir. Bu konuda gerekli harcamalarını yapar.

b) Vakıf işlerinin yürütülmesi amacı ile kendi sorumluluğu altında olmak üzere bir Müdürlük Teşkilatı kurar, Vakfın personel kadrosunu, ücretlerini belirleyerek tayin eder. Müdür ile diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

c) Vakfı Yargı Organları ile idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarına dayanarak, Vakfı yüküm altına sokan her türlü sözleşme, Başkan ile Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulun’ca görevlendirilecek iki yönetim kurulu üyesi tarafından müştereken imzalanır. Bunların dışında kalan işlerin yürütülmesi için Vakıf namına yetkili olacaklar da Yönetim Kurulu Kararı ile tespit olunur.

d) Vakfın bilanço ve hesap dönemi takvim yılıdır. Her hesap dönemi için Genel Kurul’ca kabul edilen bütçeyi gerektiğinde revize eder.

e) Vakfın bürosunun yöneticilerine gerekli ihtiyaç göz önüne alınarak, satın alma ve sarf yetkisi verebilir.

f) Vakfın amaçlarını kapsayan yönetmelikler düzenler ve bunları usulüne göre yürürlüğe koyar.

g) Vakfın varlıklarını arttırmak ve idamesini sağlamak amacı ile gayrimenkuller alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet Şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, Holdinglere, Limited, Anonim Şirketlere iştirak edebilir, kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta Acentelikleri ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillikler, komisyon işleri de yapabilir.

h) Vakfın, her türlü faaliyetlerinin idamesi için gerektiğinde istikrazda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerine ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde Vakıf lehine rehin ve her türlü aynı haklar tesis edebilir.

İ) üyelerin muhtelif sosyal konulardaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile 3.madde gereğince krediler açabilir ve nev’ilerine göre kredi limitlerini tespit eder.

j) Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kar ve zarar hesabını ve buna ait raporu her yılın MAYIS ayı içinde Vakfın internet sayfası aracılığı ile üyelere duyurur.

k) Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki siciline tescil ettirir.

l) Kanunen lüzumlu defterlerin tutulmasını sağlar,

m) Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

n) Sürekli veya geçici vakıf personelinin atamasını yapar ve gerektiğinde işlerine son verir.

o) Vakıf üyeleriyle 3.cü madde de tanımlanan aile bireylerinin muayene ve tedavileri için gerekli gördüğü doktorlarla ve ilaç alım ve yapımı için eczanelerle anlaşma yapar. 

ö) Vakfın, mali ve idari yönünü geliştirici ve daha yararlı çalışma olanağı sağlayıcı araştırma yapar ve gerçekleştirir.

p) Genel Kurul kararlarını yerine getirir.

r) Vakıf olanakları oranında sağlık ve dinlenme ünitelerini kurar, kiralar, işletme ve bu konudaki harcamaları belirli kurallara uygun biçimde yapar.

s) Vakfın malı olan ya da işletmesi Vakfa verilen sağlık ve dinlenme ve diğer kuruluşlarıyla ilgili yönergeleri hazırlar ve yürürlüğe koyar.

ş) Yukarıda yazılanların dışında kalan fakat Vakfın amacına uygun ve üyelerin yararına olan diğer işleri yapar, yaptırır.DENETLEME KURULU:

 

MADDE 20: Denetleme Kurulu; Genel Kurul’ca üyeler arasından seçilen 3 üyeden oluşur ve görev süresi 3 yıldır. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Denetim Kurulunun seçimi Yönetim Kurulundan ayrı yapılır.

Kurul, kendi aralarından birisini başkan seçer. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu’nun yeniden seçimine gidilmesi halinde Denetleme Kurulu’nun görevi de sona erer ve bunlar için de seçim yapılır.

Denetçiler istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi edinmek için katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Denetçiler, normal denetleme faaliyetleri dışında her yıl Vakfın işlemleri, mali durumu ve sair hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. Ayrıca denetçiler son 3 yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu da Genel Kurul’a verirler.

Denetçiler, bu Vakıf Senedi ile, ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere ait hükümlerinin Denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludur.


BÖLÜM IV

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI:

 

MADDE 21:

a) Üyelerin Vakfa katıldıklarında ödeyecekleri giriş aidatı ve sonrasında devam edecek aylık aidatlarla, üyelerce yapılacak her türlü bağışlar,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşları haricinde gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları bağışlar,

c) Vakfın Bankadaki hesaplarına Tahakkuk edecek faizler

d) Vakıf çalışmalarından elde edilecek diğer gelirlerBÖLÜM V


  YARDIMDAN YARARLANACAKLAR:

 

MADDE 22: Vakfın, sağlık ve tedavi yardımından, üyelerin kendileriyle 3. maddede sayılmış yakınları yararlanabilir.

Ayrıca, Tedavi Yardımları dışında kalan Sosyal Yardımlar için ne şekilde yardım yapılacağı hususları hazırlanacak Yönetmeliklerde düzenlenir


BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ:
MADDE 23 : Vakıf, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Vakıf Personeli görevlerini yaparken, üyelerin aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri, yetkili merciler dışında sıkı bir titizlikle saklamak zorundadır.

BÖLÜM VI

YÜRÜRLÜK:
MADDE 24: Vakıf senedinde yapılacak tüm değişikliklerinin yetkili Asliye hukuk Mahkemesince tescili şarttır. Değişiklikler tescil tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve durum ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirilir.
VAKFIN MUHASEBE SİSTEMİ :
MADDE 25: Vakfın kuracağı Muhasebe Sisteminde istikrarlı olarak elde ettiği aylık gelirlerini ayrı hesaplarda takip etmeye mecburdur.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ:

MADDE 26: Vakıf Yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin %20'sini Yönetim ve kredi masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalanını (%80) ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsisi zorunludur. Ayrıca, vakıfça kurulacak Eğitim Tesislerinde en az %10 kapasitenin yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık Tesislerinde ise hizmetlerinin ve yatak kapasitesinin en az %10'unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilmesi zorunludur.

LİMİT TUTARLARI:

 

MADDE 28: Vakıf; üyelerin, üyelik kıdemine göre üyelerin kullanabileceği yıllık limit tutarları yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

İlk girişte yıllık limit miktarı üyeliğin başladığı ay dikkate alınarak orantılı olarak hesaplanır.

üyelik kıdemine göre yıllık limitini tamamen kullandıktan sonra Vakıftan istifa isteğinde bulunanlar yıl sonuna kadarki aylık ödentilerini ve varsa limit aşımlarını ödemek zorundadırlar.
MADDE 29: Kullanılmayan sağlık yardımı limitlerinin tamamı yada artıkları, hak sahibi üyelerin bir yıl sonraki limitine eklenir.

Vakıfla ilişkileri kesilen üyelerin kendilerinden alınan sağlıkla ilgili giriş ve aylık ödentileriyle, limit artıklarına karşılık herhangi bir ödemede bulunulmaz.SAĞLIK YARDIMININ KAPSAMI:

 

MADDE 30: Limitleri yeterli vakıf üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine yaptıkları sağlık giderleri, üyenin limiti dahilinde ödenir.


BÖLÜM VII
VAKFIN TABİ OLDUĞU HUKUKİ MEVZUAT:
MADDE 33 : Bu Vakıf senedinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve TTK'nun 468. maddesi, Vakıflar hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun hükümleri ve bu düzenlemeyle ilgili tüzük hükümleri ile sair hükümler uygulanır.

VAKFIN DAĞILMASI:

 

MADDE 34: Genel Kurul’ca ve Vakıf senedine göre Vakfın dağılmasına karar verilmesi halinde, Vakfın mal varlıklarından;

Üyelerin ödentileriyle oluşanları tevdi ettikleri meblağ ve süreleriyle orantılı olarak bölünür ve kendilerine ödenir.
GEÇİCİ MADDELER:

GEÇİCİ MADDE 1: Yönetim Kurulu, bu vakıf senedi gereğince çıkarmak zorunda olduğu yönetmelikleri bu değişikliğinin tescilinden itibaren 3 ay içerisinde hazırlayarak, yürürlüğe koyar.
Yönetmelik çıkıncaya kadar mevcut yönetmelik hükümlerine göre icraat yapmaya devam eder.
Yönetim Kurulu hazırlayacağı Yönetmelikleri yapılacak olan ilk Genel Kurul’un tasvibine sunmaya mecburdur.Bu vakıf senedi;

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ankara 25. Noterliğinin 10.06.2014 tarih ve 15809 yevmiye nosu ile vakıf senedinde yapılan değişikliklerden 4,5,14,15 ve 30. Maddelerinde yapılan değişikliğin ve 31,32 maddelerinin senet metninden çıkarılmasına yönelik değişikliğin tesciline, Vakıf Senedinin 21,26 ve 28.maddelerininde yapılan değişikliğe ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. ) 25.11.2014/2014Esas 358 Clese No:3 tesciline karar verilmiştir. Mahkemenin bu kararı Yargıtay 18.Hukuk Dairesi tarafından 01.03.2016 tarihinde ONANMASINA oy birliği ile karar verilmiştir.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə