Sira no altindağ belediyesi BİRİm adi biLGİ ve belgenin konusu
Yüklə 102.71 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü102.71 Kb.

SIRA NO

ALTINDAĞ BELEDİYESİ BİRİM ADI

BİLGİ VE BELGENİN KONUSU


1

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde her türlü planlama işlerini yürütmek, bunların uygulama planlarını hazırlamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek ve arazi üzerinde düzenlemeler yapmak,2981, 3290 ve 3366 sayılı imar affı yasaları uyarınca, gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan bölgelerde ıslah imar planları yaparak, bunların belediye meclisine havalesini sağlamak,Koruma, geliştirme, kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve benzeri plan değişiklikleri, avan mimari proje, analiz çalışmaları işlerini yapmak, bunların kontrolünü ve denetimini yapmak,Planlanan alanlarda, plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, yapılacak binaların her türlü plan, proje ve hesaplarını incelemek, düzeltme ve değişiklikleri yapmak,Yapılacak inşaatlara yapı iznini (ruhsat) vermek, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan binaların tespitini yaparak gerekli yasal işlemleri yürütmek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara kullanma izni (iskân) vermek,Yapılacak binalarda teknik sorumluluğu yüklenecek denetim firmasının 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde; her türlü denetimini yapmak, hesaplarını tetkik etmek ve yapı denetim hizmet bedellerinin tahsil ve ödemesini sağlamak, iş bitiminde firmanın bina ile ilişiğini kesmek,

2

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak, değerlerine ilişkin tespitlerde bulunmak,Belediyeye ait taşınmazların satış, trampa, kira, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisil ve tahliyesine ilişkin işlemleri yürütmek,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu muvacehesinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek,Hak sahiplerine veya fazla talep olması halinde kura ile belirlenecek hak sahiplerine arsa ve daire tahsisi yapmak.2981, 3290 ve 3366 sayılı yasalar uyarınca hak sahiplerine arsa tahsis yapmak,

3

Fen İşleri Müdürlüğü

Kendi hizmet alanı içine giren işlerin, yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak,Meydan, bulvar, cadde ve ara yolları yapmak veya yaptırmak,Çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı, iş makineleri ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak,Asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

Yeni yollar açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

Fen işleri müdürlüğünün programına alınan her türlü inşaat işlerini gerçekleşmek ve bu inşaatlara ait etütleri hazırlamak,Gecekondu veya kanunen yerinde korunması mümkün olmayan binaların yıkım işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

4

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğini önlemek, Gürültü kontrol ölçümlemelerini yapmak,belge düzenlemek, çevrenin iyileştirilmesi için prensipler tespit etmek, programlar hazırlamak, bunların uygulama esaslarını belirlemek ve gerekli önlemleri almak,Park, bahçe hizmetleri ile kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümünü sağlayacak şekilde artırmak, bu yerlerin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,Belediye sınırları içerisinde bulunan evcil veya başıboş hayvanlarla ilgili olarak veterinerlik hizmetlerini yürütmek,

5

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Belediye hudutları içindeki yerleşim alanında üretilen çöpleri günlük olarak çöp biriktirme mahalline nakletmek, kentin cadde ve sokaklarını süpürmek, gerektiğinde ilaçlama yapmak veya yaptırmak,

6

Zabıta Müdürlüğü

Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma araçları olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturacakları birimleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek,Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlamak, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak,Zabıta hizmetlerini kesintisiz olarak yürütmek, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma ve süre saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemek,
Ölçü ve tartı aletlerinin standart olarak belirtilen ölçülere uygunluğu noktasında muayene ve damgalama işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
Belediye vergi ve harçlarını ödemeyen esnafları ikaz etmek, belediye yasaklarına uymayan esnaflar hakkında kanuni işlem yaparak encümene sevk edilmesini sağlamak,4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca; özel ekip oluşturularak satışı yapılan malların etiket standartlarına uygun satılmasını sağlamak, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde belediyeyi temsil etmek,Çeşitli kuruluşlarca talep edilen fiyat tarifeleri ve muhammen bedel araştırma raporları hazırlamak, fiyat ve tarife belirleme kapsamında hazırlanan raporların encümene sevk edilmesini sağlamak,
Sıhhi ve sair işletmelere ruhsat vermek,Yasaların verdiği yetki dâhilinde gayrisıhhî müesseselere ruhsat vermek,Sıhhi ve gayrisıhhî işletmelerin yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre sınıf tespitini yapmak,Sıhhi ve gayrisıhhî işletmeler dışında kalan işletmelere “işyeri açma izin belgesi” vermek,2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa göre umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat ve mesul müdürlük belgesi vermek,Gıda üretimi yapan gayrisıhhî müesseselere “gıda sicil izin belgesi” vermek,

7

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yetişkin, çocuk, halk eğitimi, okul dışı eğitim, radyo, televizyon ile eğitimler düzenlemek, olgunlaşma kursları düzenlemek, yeni tutum, davranış ve usullere uyumda yardımcı olmak, gazete, radyo, televizyon vb. kitle haberleşme araçlarından faydalanarak halkın eğitilmesini sağlamak, sosyal faaliyetlerden halkı haberdar etmek,Turizm rehberlik büroları açmak, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,Evlendirmeye dair müracaatları kabul ederek, evlendirme ile ilgili hizmetleri yürütmek ve sonuçlandırmak,02-06 yaş grubu arasındaki çocuklara Kreş hizmeti vermek,

8

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ankara dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına konaklama imkânı sağlamak gayesiyle konukevleri açmak,Belediye sınırları içinde yaşayan fakir, düşkün, kimsesiz, yoksul vatandaşların; giyim, gıda, kırtasiye, eğitim, barınma, yakacak, ev eşyaları vb. asli ihtiyaçlarını karşılamak üzere “organizasyonlar” oluşturmak ve bu düzenlemeleri kapsayacak yönergeler hazırlamak.

Kadınlara yönelik hizmetlerin yürütülmesi için Kadın Hizmet Büroları ve Kadın Sığınma evleri açılması hususunda çalışmalar yapmak.9

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek,İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsilât işlemlerini yürütmek,Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapmak,Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak,Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak,Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek,Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,Hükümet programı, makro hedefleri, yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları, bakanlar kurulu kararları, ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlamak veya hazırlanmasında yardımcı olmak,Dengelenmiş ve kesinleşmiş bütçe ve yıllık çalışma programları ile kalkınma plan ve programlarının uygulamaları sırasında belediyenin karşılaşacağı güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ilgili ve yetkili kuruluşlarla temas kurarak giderici ve iş akımını hızlandırıcı tedbirleri tespit ederek başkanlık makamına sunmak, gerekli onayı alarak izlemek,Belediye hizmetleri sunumunda kalite ve verimliliğin artırılması için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.

10

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikalarıyla ilgili çalışmaları yapmak,İşgücü verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,Belediye personelinin özlük işlemlerini yürütmek,Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek,Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,Belediye personelinin eğitim programını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları yapmak veya yaptırmak,Ana hizmet binası ile başkanlık makamının uygun göreceği diğer hizmet binaları için gerekli araç, gereç, malzemenin temini ile ilgili hizmetleriyle, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım, güvenlik ve taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,Belediye personeli ile bakmakla yükümlü oldukları bireylerin muayene, tedavi veya sevk işlemlerini yapmak,Poliklinik, diş polikliniği, laboratuar, radyoloji ünitesi, psikolojik danışma merkezi birimleriyle koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak,Belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediyeye ait tüm mediko-sosyal hizmetleri yerine getirmek,Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler almak,Fakir vatandaşların ücret almamak kaydıyla muayene ve tedavisini yapmak ve ilaçlarını vermek,İlgili mevzuat çerçevesinde; ölüm işlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak ayrıca “Ölülerin Nakli Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre hareket etmek,

11

Teftiş Kurulu Müdürlüğü


Bütün birimlerin her türlü faaliyet ve işlemlerinde, il kanun, tüzük, Yönetmelik, genelge ve emirlere uyulup uyulmadığı yönünde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.Bütün birimlerde kullanılan yöntemlerin çalışma yerleri ile yerleşme durumlarının verimliliğini, ekonomik etkinliğini ve hizmet kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını incelemek, araştırmak ve denetlemek: memur ve hizmetlilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek.
Bütün birimlerde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.Uygulamada ulaşılması öngörülmüş amaçlardan ve mevzuattan sapmalar varsa veya mevzuat gerçek gereksinim ve duruma uygun değil ise, bunları nedenleriyle ortaya çıkarmak, bu sapmaların yada amaca ulaşmaya engel mevzuatın düzeltilmesi için her kademedeki yöneticiye ışık tutacak şekilde olanaklı çözüm yolları arasından en tutar seçerek önermek.Başkanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan birimlerin görev ve hizmet amaçlarının en uygun biçimde yürütülmesi için; Belediyeye bağlı birimler arasında koordinenin sağlanması, gerginliklerin, duraklamaların ve kırtasiyeciliğin önlenmesi gibi çalışmalara katılmak suretiyle, yönetimin düzgün işlemesine yardımcı olmak.Başkanlık Makamı tarafından verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

12

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Altındağ Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, yasalar, tüzükler ile yönetmeliklere göre Başkan tarafından verilen, vekâletnamede saptanan sınırlar içinde çözümler getirmek,Başkan adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde, avukatlar vasıtası ile belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, icra işlemlerini yürütmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli işlemleri yapmak ve davaları sonuçlandırmak, aleyhe kararları temyiz etmek,Başkanlık makamı ve müdürlüklerin istekleri üzerine hukuksal sorunlar hakkında görüş belirtmek.

13

Özel Kalem Müdürlüğü


Başkanın emirlerini ilgili birimlere iletmek,Başkanın, ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini düzenlemek, bu faaliyetlere yönelik yazışmaları yapmak, giderlerin ödenmesini temin etmek,Başkanın, protokolle ve vatandaşla olan görüşmelerini bir program içerisinde ayarlamak, randevu taleplerini başkana liste halinde iletmek, başkanlık makamına gelen vatandaşların sorunlarını ilgili birimlere iletmek, gerekiyorsa vatandaşları birimlere yönlendirmek.Başkanın katılması gerekli olan ya da katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa almak ve katılımını sağlamak, her türlü kutlama, tebrik mesajlarını başkan adına iletmek. Çiçek ya da çelenk gönderme işlerini yürütmek

14

Yazı İşleri Müdürlüğü

Başkan tarafından gerek Meclis gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda işlem görmesini sağlamak,Meclis ve encümende görüşülerek karara bağlanan evrakın süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin etmek,Meclis toplantı gündemlerini hazırlatıp gündemin zamanında meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak,Meclis, encümen, ihtisas komisyonları, encümenin oluşturduğu komisyonların ve denetim komisyonunun raportörlük hizmetlerini yürütmek.

15

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, duyurular yapmak,Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberlerin kupür, fotoğraf, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesini sağlamak.Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, bu hizmetle ilgili olarak görevlendirmeler yapmak.Belediye birimlerinde bilgisayar destekli kaliteli hizmet sunmak amaç ve hedeflerine göre ihtiyaç duyulan yazılımları temin etmek, diğer birimlerin bilgisayar alımlarında teknik danışmanlık hizmeti vermek,Belediye birimlerinin kullanmış olduğu bilgisayar donanımlarının ve yardımcı makinelerinin tamir bakımını yapmak veya yaptırmak,

Belediye birimlerine internet desteği sağlamak, belediye web sayfalarının tasarımını yapmak ve verileri güncellemek,

Yazılım programlarında çıkan eksiklikleri gidermek.


16

Sivil Savunma Uzmanlığı

Sivil savunma; düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybını asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerini idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə