Priimti tekstai
Yüklə 1.01 Mb.
səhifə1/11
tarix28.04.2016
ölçüsü1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11EUROPOS PARLAMENTAS

2011 - 2012

2011 m. liepos 6 d.

trečiadienio
posėdyje

PRIIMTI TEKSTAI


P7_TA-PROV(2011)07-06 NEGALUTINĖ REDAKCIJA PE 468.072


TURINYS
PRIIMTI TEKSTAI


P7_TA-PROV(2011)0321

Kelionės dokumentai, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza ***I

(A7-0237/2011 - Pranešėja: Tanja Fajon) 1

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD)) 1

P7_TA-PROV(2011)0322

Plačiajuostis ryšys Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą

(A7-0221/2011 - Pranešėja: Niki Tzavela) 9

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl plačiajuosčio ryšio Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą (2010/2304(INI)) 9

P7_TA-PROV(2011)0323

Asmens duomenų apsauga Europos Sąjungoje

(A7-0244/2011 - Pranešėjas: Axel Voss) 23

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl visapusiško požiūrio į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje (2011/2025(INI)) 23

P7_TA-PROV(2011)0324

Vartotojų informavimas apie maisto produktus ***II

(A7-0177/2011 - Pranešėja: Renate Sommer) 34

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Direktyvos 87/250/EEB, 90/496/EEB, 1999/10/EB, 2000/13/EB, 2002/67/EB, 2008/5/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD)) 34

P7_TA-PROV(2011)0325

Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygiu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ***II

(A7-0208/2011 - Pranešėja: Inés Ayala Sender) 115

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos keistis informacija tarpvalstybiniu lygiu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD)) 115

P7_TA-PROV(2011)0326

2007–2013 m. daugiametė finansinė programa ***

(A7-0253/2011 - Pranešėjas: Reimer Böge) 137

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2007–2013 m. daugiametė finansinė programa, projekto (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP)) 137

P7_TA-PROV(2011)0327

Komisijos 2012 m. darbo programos rengimas

(B7-0381, 0383 ir 0384/2011) 139

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 2012 m. darbo programos rengimo 139

P7_TA-PROV(2011)0328

Teisės aktai dėl užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos ir susijusios pašarų ir maisto produktų kontrolės

(A7-0195/2011 - Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt) 150

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES teisės aktų dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) ir susijusios maisto ir pašarų kontrolės įgyvendinimo ir perspektyvų (2010/2249(INI)) 150

P7_TA-PROV(2011)0329

Aviacijos saugumas, ypač atkreipiant dėmesį į kūno skenerius

(A7-0216/2011 - Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual) 156

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl aviacijos saugumo, ypač atkreipiant dėmesį į kūno skenerius (2010/2154(INI)) 156

P7_TA-PROV(2011)0330

Moterys ir vadovaujamosios pareigos verslo srityje

(A7-0210/2011 - Pranešėja: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) 165

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir vadovaujamųjų pareigų verslo srityje (2010/2115(INI)) 165

P7_TA-PROV(2011)0331

Finansų, ekonomikos ir socialinė krizė: priemonės ir iniciatyvos, kurių reikia imtis

(A7-0228/2011 - Pranešėja: Pervenche Berès) 171

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl finansų, ekonomikos ir socialinės krizės: rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (2010/2242(INI)) 171


P7_TA-PROV(2011)0321

Kelionės dokumentai, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

PE460.631

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0662),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0365/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7–0237/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.P7_TC1-COD(2010)0325

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../.../ES dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1,

kadangi:

(1) pagal 1985 m. birželio 14 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 17 straipsnio 3 dalies a punktą2 sprendimais SCH/Com-ex (98)563 ir SCH/Com-ex (99)144 nustatytas kelionės dokumentų, kuriais jų turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovas. Šiuos sprendimus reikia pritaikyti prie institucinės ir teisinės Europos Sąjungos sistemos;

(2) reikėtų sistemingai stebėti trečiųjų šalių išduodamų kelionės dokumentų sąrašus, kad valstybių narių institucijos, atsakingos už prašymų išduoti vizą tvarkymą ir sienų kontrolę, turėtų tikslią informaciją apie trečiųjų šalių piliečių pateikiamus kelionės dokumentus. Reikėtų atnaujinti ir padaryti veiksmingesnę valstybių narių keitimosi informacija apie išduodamus kelionės dokumentus ir tų kelionės dokumentų pripažinimą valstybėse narėse, taip pat visos informacijos skelbimo viešai sistemą;

(3) kelionės dokumentų sąrašo tikslas – dvejopas. Viena vertus, remdamosi šiuo sąrašu, sienų kontrolės tarnybos gali nustatyti, ar tam tikras kelionės dokumentas laikomas tinkamu norint kirsti išorės sieną, kaip pateikta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)5, 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Antra vertus, remdamiesi juo, konsulatų darbuotojai gali patikrinti, ar valstybės narės pripažįsta konkretų kelionės dokumentą ir ar į jį galima įklijuoti vizą;

(4) pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)6, 48 straipsnio 1 dalies c punktą bendradarbiaujant Šengeno klausimais vietos lygmeniu turėtų būti sudarytas išsamus priimančiosios šalies išduodamų kelionės dokumentų sąrašas;

(5) reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinama, kad kelionės dokumentų sąrašas būtų nuolatos atnaujinamas ▌;

(6) atsižvelgiant į kelionės dokumentų saugumo svarbą galimam jų pripažinimui, prireikus Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, turėtų teikti techninę pagalbą;

(7) valstybės narės yra ir turėtų toliau būti kompetentingos pripažinti kelionės dokumentus, kad jų turėtojas galėtų kirsti išorės sienas ir į juos būtų galima į klijuoti vizą;

(8) valstybės narės turėtų pranešti apie savo poziciją dėl visų kelionės dokumentų ir siekti suderinti savo pozicijas dėl skirtingų kelionės dokumentų rūšių. Kadangi valstybei narei nepranešus apie savo poziciją dėl kelionės dokumento gali kilti problemų šio kelionės dokumento turėtojui, turėtų būti sukurtas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės būtų įpareigotos pateikti savo poziciją dėl šių dokumentų pripažinimo arba nepripažinimo. Taikant šį mechanizmą, valstybėms narėms nedraudžiama bet kuriuo nustatytu metu pranešti apie savo pasikeitusią poziciją;

(9) ilgainiui turėtų būti sukurta interneto duomenų bazė, kurioje būtų saugomi visi kelionės dokumentų pavyzdžiai, kad sienų kontrolės tarnybų ir konsulatų darbuotojams būtų lengviau patikrinti konkretų kelionės dokumentą. Ši duomenų bazė turėtų būti atnaujinama atsižvelgiant į valstybės narės bet kuriuos dėl anksčiau nurodyto tam tikro kelionės dokumento pripažinimo arba nepripažinimo;

(10) informavimo tikslais Komisija turėtų parengti negalutinį žinomų netikrų (angl. fantasy) ir maskuojamųjų (angl. camouflage) pasų, į kuriuos jos dėmesį yra atkreipusios valstybės narės, sąrašą. Į šį sąrašą įtrauktiems netikriems ir maskuojamiesiems pasams neturėtų būti taikoma pripažinimo ar nepripažinimo tvarka. Tokio dokumento turėtojui neturėtų būti suteikiama teisė kirsti išorės sienos ir į juos neturėtų būti klijuojama viza;(11) siekiant užtikrinti, kad kelionės dokumentų sąrašas būtų sudaromas ir atnaujinamas vienodomis sąlygomis, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1;

(12) rengiant ir atnaujinant kelionės dokumentų sąrašą, turėtų būti taikoma patariamoji procedūra, kadangi vykdant šiuos veiksmus viso labo surenkami išduoti kelionės dokumentai;

(13) kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis2, patenkančios į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant šį susitarimą 1 straipsnio A, B ir C punktuose nurodytą sritį1;

(14) Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sudarytame susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis2, kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A, B ir C punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Sprendimo 2008/146/EB3 3 straipsniu;

(15) Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A, B ir C punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Sprendimo 2011/350/ES4 3 straipsniu;

(16) pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis sprendimas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio sprendimo Danija turi nuspręsti, ar įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(17) šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas5, plėtojimas; todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(18) šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas6, plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(19) Kipro atžvilgiu šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje;

(20) šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo sprendimu nustatomas kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašas (toliau – kelionės dokumentų sąrašas) ir tokio sąrašo sudarymo mechanizmas.

2. Šis sprendimas taikomas kelionės dokumentams, pavyzdžiui, nacionaliniams pasams (paprastiems, diplomatiniams arba tarnybiniams ir pareiginiams arba specialiems pasams), laikiniesiems kelionės dokumentams, pabėgėlių ir asmenų be pilietybės kelionės dokumentams, tarptautinių organizacijų išduodamiems kelionės dokumentams arba laissez-passer.

3. Šis sprendimas neturi įtakos valstybių narių kompetencijai pripažinti kelionės dokumentus.

2 straipsnis


Kelionės dokumentų sąrašo sudarymas

1. Komisija, padedama valstybių narių, ir pagal informaciją, gautą vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygmeniu, sudaro kelionės dokumentų sąrašą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 810/2009 48 straipsnio 1 dalies c punkte.

2. Kelionės dokumentų sąrašas sudaromas pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

3 straipsnis


Kelionės dokumentų sąrašo struktūra

1. Kelionės dokumentų sąrašą sudaro trys dalys.

2. I dalį sudaro trečiųjų šalių ir teritorinių vienetų išduodami kelionės dokumentai, išvardyti 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, I ir II prieduose1.

3. II dalį sudaro šie ▌valstybių narių išduodami kelionės dokumentai, įskaitant dokumentus, kuriuos išdavė valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį sprendimą, ir valstybės narės, kurios dar netaiko viso Šengeno aquis:

a) trečiųjų šalių piliečiams išduodami kelionės dokumentai,

b) pagal 1951 m. liepos 28 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso pabėgėliams išduodami kelionės dokumentai,

c) pagal 1954 m. rugsėjo 28 d. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso asmenims be pilietybės išduodami kelionės dokumentai,

d) jokios šalies pilietybės neturintiems asmenims, gyvenantiems valstybėje narėje, išduoti kelionės dokumentai,

e) Jungtinės Karalystės išduodami kelionės dokumentai Britanijos piliečiams, kurie pagal Sąjungos teisę nėra Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai.

4. III dalį sudaro tarptautinių organizacijų išduodami kelionės dokumentai.

5. Apskritai, kai atitinkamas kelionės dokumentas įtraukiamas į sąrašą, tai taikoma visoms galiojančioms to kelionės dokumento serijoms.

6. Jeigu trečioji šalis neišduoda tam tikros rūšies kelionės dokumento, tai nurodoma kelionės dokumentų sąraše įrašant „neišduodama“.

4 straipsnis


Pranešimas apie į sąrašą įtrauktų dokumentų pripažinimą arba nepripažinimą

1. Per tris mėnesius nuo kelionės dokumentų sąrašo paskelbimo valstybės narės praneša Komisijai apie savo poziciją dėl kelionės dokumentų pripažinimo arba nepripažinimo.2. Jei valstybė narė nepraneša apie savo poziciją per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad susijęs kelionės dokumentas pripažįstamas, kol ta valstybė narė neinformuoja, kad nepripažįsta šio dokumento.

3. 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame komitete valstybės narės keičiasi informacija apie konkrečių kelionės dokumentų pripažinimo arba nepripažinimo priežastis, siekdamos suderinti poziciją.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pokyčius dėl anksčiau nurodyto tam tikro kelionės dokumento pripažinimo arba nepripažinimo.

5 straipsnis


Išduodami nauji kelionės dokumentai

1. Valstybės narės praneša Komisijai apie naujus kelionės dokumentus, nurodytus 3 straipsnio 3 dalies a–d punktuose.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie trečiųjų šalių, valstybių narių ir tarptautinių organizacijų išduodamus naujus kelionės dokumentus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 3 dalies e punkte ir 3 straipsnio 4 dalyje. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, siekia surinkti naujųjų kelionės dokumentų pavyzdžius, kad būtų galima jais dalytis.

3. Komisija atnaujina kelionės dokumentų sąrašą pagal gautus pranešimus ir informaciją ir prašo valstybių narių pranešti savo poziciją dėl pripažinimo arba nepripažinimo pagal 4 straipsnį.

4. Atnaujintas kelionės dokumentų sąrašas sudaromas pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

6 straipsnis
Informacija apie netikrus ir maskuojamuosius pasus


Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, taip pat parengia ir atnaujina nebaigtinį žinomų netikrų ir maskuojamųjų pasų sąrašą.

7 straipsnis


Kelionės dokumentų ▌vertinimas

1. Siekdama padėti valstybėms narėms atlikti kelionės dokumentų techninį vertinimą, Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, gali atlikti tokių kelionės dokumentų techninę analizę, visų pirma atsižvelgdama į atitinkamus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus ir rekomendacijas.2. Esant reikalui pagal šią sistemą taip pat gali būti analizuojamos kelionės dokumentų išdavimo sąlygos ir tvarka.

3. Vertinimo, nurodyto 1 ir 2 dalyse, rezultatai perduodami valstybėms narėms.

8 straipsnis
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas (Kelionės dokumentų komitetas). Šis komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

9 straipsnis


Sąrašų paskelbimas

Komisija supažindina valstybes nares ir visuomenę su kelionės dokumentų sąrašu ir pranešimais pagal 4 straipsnį, taip pat sąrašu, nurodytu 6 straipsnyje, šią informaciją skelbdama nuolat atnaujinamame elektroniniame leidinyje.

10 straipsnis
Panaikinimas

Sprendimai SCH/Com-ex (98) 56 ir SCH/Com-ex (99) 14 panaikinami.

11 straipsnis
Įsigaliojimas

1. Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Šis sprendimas taikomas nuo jo įsigaliojimo datos, išskyrus 10 straipsnį, kuris taikomas nuo dienos, kurią Komisija pirmą kartą paskelbs kelionės dokumentų sąrašą.

12 straipsnis


Įsigaliojimas

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms pagal Sutartis.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

___________


P7_TA-PROV(2011)0322

Plačiajuostis ryšys Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

PE458.793

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl plačiajuosčio ryšio Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą (2010/2304(INI))Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos rekomendaciją dėl naujos kartos prieigos (NKP) tinklų prieigos reguliavimo1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą „Plačiajuostis ryšis. Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą“ (COM(2010)0472),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11d. rezoliuciją dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma pirmoji radijo spektro politikos programa2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010)0245),

– atsižvelgdamas į Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma pirmoji radijo spektro politikos programa, ir į Komisijos komunikatą „Plačiajuostis ryšis Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą“ (TEN/434-435 - CESE 362/2011),

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikatą „Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos gairės“3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninio konkurencingumo ataskaita. Pagrindiniai i2010 strategijos pasiekimai 2005–2009 m.“ (COM(2009)0390),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Komisijos komunikatą „Daiktų internetas. Europos veiksmų planas“ (COM(2009)0278),

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatą „Investuokime šiandien į rytojaus Europą“ (COM(2009)0036),

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą „Atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį mažinimas“ (COM(2006)0129),

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 25 d. Komisijos komunikatą „i2010 e. vyriausybės veiksmų planas: e. vyriausybės plėtros spartinimas Europoje visų labui“ (COM(2006)0173),

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 30 d. Komisijos komunikatą „e. sveikata – Europos piliečiams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimas. Veiksmų planas siekiant Europos e. sveikatos erdvės“ (COM(2004)0356),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl daiktų interneto1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl naujos Europos skaitmeninės darbotvarkės „2015.eu“2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 26 d. rekomendaciją Tarybai dėl saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją „Kaip pasinaudoti visais skaitmeninio dividendo privalumais Europoje. Bendras požiūris į radijo dažnių, atlaisvinamų pereinant prie skaitmeninio transliavimo, spektrą“4,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Europos plačiajuosčio ryšio politikos kūrimo5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl Europos dažnių spektro politikos6,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Europos informacinės visuomenės augimui ir užimtumui skatinti7,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės8,

– atsižvelgdamas į savo 1998 m. spalio 14 d. rezoliuciją „Globalizacija ir informacinė visuomenė – poreikis stiprinti koordinavimą tarptautiniu mastu“9,

– atsižvelgdamas į ES pagrindines nuostatas dėl elektroninių ryšių su pakeitimais, ypač į Direktyvą 2002/21/EB (Pagrindų direktyva), 2002/20/EB (Leidimų direktyva), 2002/19/EB (Prieigos direktyva), 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva), 2002/58/EB (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) ir Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 (EERRI),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos atkūrimo planą (COM(2008)0800),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamento (EB) 473/2009 su pakeitimais III priedą,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 189 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7–0221/2011),

A. kadangi siekiant įgyvendinti strategijos „ES 2020“ tikslus nepaprastai svarbu užtikrinti veiksmingą plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimą visoje ES, kad būtų skatinamas greitas, tvarus, integracinis ir teritorinę sanglaudą užtikrinantis ekonomikos augimas, kuris pagerintų užimtumo padėtį, būtų stiprinamas Europos konkurencingumas, sukuriamos palankesnės sąlygos moksliniams tyrimams ir inovacijoms, ir sudaromos galimybės visiems regionams, miestams, savivaldybėms ir visuomenės grupėms naudotis skaitmenine erdve, joms suteikiant galimybę pasinaudoti naujomis viešųjų paslaugų skaitmeninėmis technologijomis,

B. kadangi prieiga prie plačiajuosčio ryšio galima naudojant daugybę platformų (varį, laidus, pluoštą, fiksuotą ir mobilųjį bevielį ryšį, palydovus ir t. t.), tai pritraukė skirtingų tipų naudotojus, kaip, pvz., vartotojus, verslo įmones, vyriausybę, viešąsias ir ne pelno siekiančias organizacijas, įskaitant mokyklas, bibliotekas, ligonines ir visuomeninės saugos agentūras, kurie naudoja skirtingas plačiajuosčiu ryšiu teikiamas paslaugas (e. prekybą, sveikatos priežiūros paslaugas, garso ir vaizdo komunikaciją, pramogas, laivyno valdymą, vyriausybės paslaugas, švietimą, profesinį mokymą ir daug kitų), taip pat galimi įrenginių sąveikos taikymai (pažangieji elektros skaitikliai ir elektros energijos tinklai, belaidžiai širdies monitoriai, avarinės paslaugos, signalizacijos sistemos, automobilių telematavimas, inventoriaus sekimas ir t. t.),

C. kadangi skirtingų platformų, naudotojų ir paslaugų pripažinimas plačiajuosčio ryšio ekosistemos dalimi ir aprėpimas padėtų užtikrinti 100 % prieigą prie plačiajuosčio ryšio ir turėtų daug naudos visuomenei, o tai savo ruožtu skatintų 100 % plačiajuosčio ryšio naudojimą; kadangi vienas iš ES tikslų turėtų būti siekis sudaryti galimybę visiems regionams ir visuomenės grupėms naudotis skaitmenine erdve,

D. kadangi konkurencija dėl prieigos prie tvarios infrastruktūros ir paslaugų, kartu su realistinių ir gyvybingų tikslų nustatymu „iš viršaus į apačią“, pagal paklausą užtikrins kitos kartos ryšio prieinamą veiksmingumą,

E. kadangi ES plačiajuosčio ryšio politika turi būti pamatu vystymuisi srityse, kuriose ES gali pirmauti, turint mintyje prieigą prie plačiajuosčio ryšio, jo spartą, judrumą, aprėptį ir pajėgumą; kadangi vyraujanti pozicija pasaulyje IRT sektoriuje užtikrintų ES gerovę ir konkurencingumą; kadangi beveik 500 mln. sparčiojo plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių žmonių Europos rinka paskatintų vidaus rinkos plėtrą, sukurtų pasaulyje unikalią didelę vartotojų masę, visiems regionams atvertų naujų galimybių, vartotojams sudarytų papildomą vertę, o ES suteiktų pajėgumo būti pasaulyje pirmaujančia žinių ekonomika; kadangi sparti plačiajuosčio ryšio plėtra būtina siekiant skatinti inovacijas ir ES produktyvumą ir naujų MVĮ ir darbo vietų kūrimą ES,

F. kadangi itin svarbu mažinti skaitmeninį atotrūkį ir užtikrinti prieigą prie plačiajuosčio ryšio visoje ES siekiant suteikti pridėtinę europinę vertę, ypač atokiose ir kaimo vietovėse, siekiant užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą,

G. kadangi plačiajuostis ryšys itin svarbus įgyvendinant naujas technologines infrastruktūras, kurios būtinos ES moksliniam, technologiniam ir pramoniniam vyravimui, pvz., nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų (angl. cloud computing), daiktų interneto ir superkompiuterių srityse bei išmaniose kompiuterinėse aplinkose; primena, kad atitinkama prieiga prie plačiajuosčio ryšio ir jo greitis yra esminiai veiksniai plėtojant tokias informacines ir ryšių technologijas ir veiksmingai jomis naudojantis; taip pat pažymi, kad šios technologijos ir jų pagrindu teikiamos paslaugos turi būti naudingos ir vartotojams, ir verslui, įskaitant MVĮ,

H. kadangi viešieji veikėjai gali reikšmingai prisidėti prie plačiajuosčio ryšio visiems ir naujos kartos prieigos (NKP) diegimo zonose, kuriose visai nėra ryšio prieigos arba ryšys nepakankamai išvystytas; kadangi valstybės investicijos turėtų papildyti privačias investicijas ir stiprinti konkurenciją; kadangi investuotojams į NKP reikia išlaikyti atitinkamas paskatas, kad jie toliau investuotų į plačiajuostį ryšį,

I. kadangi pastaruoju dešimtmečiu privatusis sektorius investavo šimtus milijardų eurų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, paslaugas, taikymus ir turinį, tačiau ne visi Europos piliečiai galėjo patirti plačiajuosčio ryšio privalumus; kadangi valstybės ir privačių investicijų skatinimas turėtų išlikti pagrindinė plačiajuosčio ryšio plitimo ES varomoji jėga,

J. atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 4 d. Marselyje vykusiame Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos ministrų konferencijoje priimtą sprendimą sumažinti Viduržemio jūros regiono valstybių skaitmeninę atskirtį, dėl kurio pateiktas pasiūlymas dėl plačiajuosčio ryšio Viduržemio jūros regione,  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə