Noyabr 3-5, 2009 Bakı Azərbaycan TƏŞKİlat komiTƏSİ
Yüklə 1.79 Mb.
səhifə1/12
tarix20.04.2016
ölçüsü1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI RADİASİYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTURADIASIYA PROBLEMLƏRI INSTITUTUNUN

40 ILLIK YUBILEYINƏ HƏSR OLUNMUŞDUR

BEYNƏLXALQ KONFRANS


NÜVƏ ENERJİSİNİN DİNC MƏQSƏDLƏRLƏ İSTİFADƏSİ PERSPEKTİVLƏRİ

Noyabr 3-5, 2009

Bakı Azərbaycan

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
Sədr: Akademik Mahmud Kərimov

Sədr müavini: AMEA-nın müxbir üzvü Adil Qəribov

Fəxri üzvlər:

Arif Həşimov Akademik, AMEA-nın birinci vitse

prezidenti
Yavər Camalov Müdafiə Sənayesi Naziri
Rövnəq Abdullayev ARDNŞ Prezidenti
Etibar Pirverdiyev Azərenerji Açıq Tipli Səhmdar

Cəmiyyətinin prezidenti
Gülməmməd Cavadov Sənaye və Energetika Nazirinin

müavini
Faiq Tağızadə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini
Novruz Quliyev Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin

müavini

Kərim Ramazanov İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin şöbə

müdiri

F.-r.e.n.dos. Mehdiyeva Rəvan RPİ direktor müavini

F.-r.e.d. Abbasov Şirin RPİ Lab. rəhbəri

F.-r.e.d Mədətov Rəhim RPİ Lab. rəhbəri

K.e.d., prof. Mustafayev İslam RPİ Lab. rəhbəri

K.e.d. Qurbanov Müslüm RPİ Lab. rəhbəri

F.r.e.n. Hüseynov Vüqar “İzotop”Xüsusi Kombinatının

direktoru

Məsul Katib:Abbasova Dinara RPİ elmi katibi
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Radiasiya Problemləri İnstitutu

AZ1143, F.Ağayev küç. 9, Bakı-Azərbaycan

Tel: (+99412)4383224

http://www/science.az
Hörmətli Konfrans İştrakçıları!
Nüvə enerjisi ehtiyatlarına, istifadə texnologiyalarının hazırlığına, müxtəlifliyinə, etibarlılığına, ekoloji təminatına görə dünyada ən perspektiv enerji mənbəyidir. Keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadə yollarının aşkar edilməsi, nüvə enerjisinin müxtəlif məqsədli istifadələri ilə əlaqədar radiasiya və nüvə təhlükəsizliyi problemləri ümumbəşər aktual problem kimi qarşıya çıxmış və üzvü enerji mənbələri tükəndikcə bu problemlərin aktuallığının daha da artacağı müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə üzrə elmi-tədqiqat işlərinin əsası akademik Y.H.Məmmədəliyev tərəfindən qoyulmuş və AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu keçən əsrin 60-cı illərində məhz bu məqsədlə yaradılmışdır. M. Məlikzadə Sektorun ilk direktoru olmuşdur. Institutumuz Respublikamızda radiasiya və nüvə təhlükəsizliyi, radioekologiya, radiasiya materialşünaslığı, nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi problemləri üzrə elmi və tətbiqi işlər aparan yeganə elmi müəssisədir. İndi artıq nüvə enerjisinin gələcəkdə bəşəriyyətin böyük energetik tələbini ödəyən əsas mənbələrdən biri olması dəqiq elmi araşdırmalarla sübut olunmuşdur. Odur ki, son illər nüvə energetikası böyük sürətlə inkişaf etməkdə, nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadə edildiyi sahələr günü-gündən genişlənməkdədir.

Radiasiya Problemləri İnstitutunun əsas elmi istiqamətləri kimi müasir dövrün tələblərinə müvafiq olaraq formalaşıb:

 1. Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi;

 2. Radiasiya materialşünaslığı;

 3. Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyi, radioekologiya, radiobiologiya;

 4. Alternativ və qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinin istifadəsi, enerji çevrilmə proseslərinin və ekoloji təmiz energetikanın fundamental problemləri.

Yarandığı gündən İnstitut alimləri Respublikamızın iqtisadiyyatının əsası olan neft, neft-kimya istehsalı sahələrinin yüksək enerjitutumlu proseslərində nüvə enerjisinin istifadəsi elmi əsaslarının işlənilməsi ilə məşğul olmuşlar. Alimlərimiz tərəfindən neft fraksiyalarından səthi aktiv maddələrin alınmasında xammal kimi istifadə olunan -olefinlərin alınmasının, stirol, ksilolların, müxtəlif xassəli polimer məhsullarının, vinil və onun halogenli törəmələrinin alınmalarının, neft fraksiyalarının katalitik krekinqi proseslərinin katalizatorlarının aktivliyi və selektivliyinin artırılmasının radiasiya-kimyəvi üsullarının elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır. Radiasiya Problemləri İnstitutunda müxtəlif tip bərk maddələrə ionlaşdırıcı şüaların təsiri öyrənilmişdir. Bu şüaların təsiri altında yarımkeçirici, polimer, dielektrik, ifratkeçirici və metallik maddələrin fiziki və fiziki-kimyəvi xassələrində baş verən dəyişikliklər, onların qanunauyğunluqları kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir. Sürətləndirilmiş elektronların yarımkeçirici materiallara və cihazlara (diod, tranzistor və s.) təsiri öyrənilmiş, kosmik fəza faktorlarının təsiri şəraitində işləyən cihazların radiasiyaya davamlılığı problemləri araşdırılmışdır. İnstitutda yarımkeçiricilərin və dielektriklərin radiasiya fizikası problemi üzrə ionlaşdırıcı şüaların təsirinə davamlı, lazımi verilmiş xassələrə malik yarımkeçirici və dielektrik materialların alınması istiqamətində mühüm nəticələr alınmışdır.

Bu gün Radiasiya Problemləri İnstitutu özünün tarixi keçmişində əldə etdiyi kadr bazasına arxalanaraq özünün ölkədaxili və beynəlxalq əlaqələrini yaratmışdır. Bu əlaqələri əsasən aşağıdakı qruplara bölmək olar:

 1. Elmi-tədqiqat işlərinin icrası;

 2. Məqsədli layihə, proqramlarda iştirak;

 3. Problemlərin həlli üzrə icraçı, koordinasiya və elmi-metodik rəhbərlik;

 4. Ekspert missiyaları;

 5. İki və daha çoxtərəfli müqavilələr.

Radiasiya Problemləri İnstitutu çoxlu sayda beynəlxalq qurumlarla birbaşa əlaqə qurur və yaxud da onlarda təmsilçilik missiyasını həyata keçirir:

 1. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi üzrə dövlətlərarası komissiyasında təmsilçilik;

 2. AEBA-da Nüvə Elmləri üzrə informasiya sistemind təmsilçilik;

 3. NATO-nun Sülh Naminə Elmi Əməkdaşlıq Komissiyasında Ekoloji Təhlükəsizlik üzrə Panel qrupunda təmsilçilik;

 4. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Akademiya Assambleyasının Radiobiologiya üzrə elmi şurasında təmsilçilik;

 5. Avropa İttifaqının və ABŞ-ın müxtəlif Proqramlarında təmsilçilik.


MƏRUZƏLƏR

RADIATION PROCESSING TECHNOLOGY – FROM FUNDAMENTALS TO APPLICATION
M. Luisa Botelho

Instituto Tecnológico e Nuclear, E.N. 10, 2686-953 Sacavém, PORTUGAL

mlb@itn.pt

The radiation technology process is based on the physics and chemistry of radiation interactions in matter and the quantities that are used for monitoring radiation energy depositions.

The modifications in a material exposed to ionizing radiation are caused by deposition of energy like thermal or chemical processes. However in any thermal or chemical process the energy transfer is relatively small (from a tiny fraction of an eV to less than 10 eV) comparing with ionizing radiation energy that is imparted in quanta of ≥ 10 eV. Taking in account that the binding energies are generally bellow of 12 eV any chemical bond may be broken and/or potential chemical reactions happen during the exposure to ionizing radiation. In Figure 1 (In IAEA, 1973 Technical Report series nº149) can be seen a resume of interaction processes of ionizing photons and electron energy less than 10 MeV.


The impact of primary radiation energies (≥ 10 keV ≤ 10MeV) could lead to the degradation and complex interactions with matter which produced a cascade reactions of secondary lower energies. Ionizing radiation with wavelengths less than 10-10 m, such as -rays, x-rays and electron beams have a higher energy, causing electron transitions and atom ionization, but the energy imparted in the system is not enough to change the nucleus into a radioactive isotope.

The primary radiation energies are produced by electron beams accelerators and electromagnetic radiation (X and gamma rays) produced by machines or by radioisotopes such as cobalt-60 or Caesium-137.

The mean energy, d¯, imparted by ionizing radiation to an incremental

quantity of matter, divided by the mass of that matter, dm, is called the absorbed dose (D).

The definition is given strictly for absorbed dose at a point. In radiation processing, it means the averaged over a finite mass of a given material and is read by a calibrated dosimeter in terms of energy imparted per unit of mass. The unit of absorbed dose is joules per kilogram (J/kg) and is expressed in grays (Gy) or multiples of grays (previously rad: 1 Gy = 100 rad).

Therefore ionizing radiation is a clean and environmental friendly energy and could be applied to a large range of applications on biology and chemistry fields. Figure 2 shows some applications and their ranges of absorbed doses usually applied.
Absorbed Dose (Gy)
6

10

 “Hardness” testing of semiconductors

materials.

Polymer degradation

 Polymer crosslinking


 Sterilization

10 5

 Vulcanization

 Curing of coatings

 Polymer grafting

 Scrubbing of gaseous effluent Industrial Waste Treatment e.g.: Dry


 Water purification

 Pasteurization Recycling wastes

Alcohol, Textiles

 Delayed ripening

10 3
 Disinfestation

 Insect population control

 Inhibition of sprouting


 Seed stimulation Mutation breeding

10 2

10 1

 Nondestructive Testing

 Industrial Radiography
1

Figure 2. Various industrial applications of ionizing radiation and doses applied

(adapted from Mclaughlin et. al., 1989)


ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИТРИДА БОРА В ЯДЕРНЫХ

РЕАКТОРАХ КАК ПОГЛОТИТЕЛЬ И ЗАМЕДЛИТЕЛЬ НЕЙТРОНОВ
Н.Г.Гасанов, М.А.Мехрабова, Г.Ш.Гасанов
Институт Радиационных Проблем НАНА,

Бакинский Государственный Университет

n.h.hasanov@rambler.ru
В современной технике все более широкое применение находят материалы, обладающие аморфизирующей способностью, намагничиваемостью, высокотемпературным износа– и коррозионностойкостью. К специальным требованиям, предъявляемым к современным материалам некоторыми областями науки и техники, относятся и такие, как способность материалов не только работать в условиях радиоактивного излучения, но и поглощать тепловые нейтроны. Большинством этих свойств обладает гексагональный нитрид бора (BN).

Свойства порошков гексагонального BN, как показано в таблице сильно различаются в зависимости от способа их получения.Наименование показателей

качества

Способ получения BN
Углетермический

марка «С»
Карбомидный

марка «B»Меламиновый

Массовое содержание BN, %


97,6

97,8

97,8

Массовое содержание B2O3, %


0,2

0,3

0,5

Массовое содержание C, %


0,33

0,38

0,35

Индекс гравитации, g, единиц


1,3 – 1,6

1,8 – 2,5

8 – 40

Массовая доля частиц, прошедших через сито 100мкм


90

95

-

Форма частицокруглая


в виде «снежинки»

игольчатая

d = 10-30 мкм

L = 50-100 мкм

Таблица. Качественные показатели BN, полученного разными способами.


Так BN, синтезированный по углетермической технологии, имеет округлые частицы и характеризуется высокой насыпной плотностью и высокой степенью упорядоченности кристаллической решетки. Данный материал используется для получения компаундов и защитных поверхностей (слоев) путем термического (плазменного) напыления. Основным потребителем этого BN является авиационная промышленность.

BN, полученный по карбомидной технологии характеризуется средними значениями насыпной плотности и различной степенью упорядоченности кристаллической решетки. Такой BN широко используется для получения сверхтвердого нитрида бора кубической модификации – эльбора, который применяется в качестве абразивного материала для изготовления инструмента.

Нитрид бора, полученный по меламиновой технологии имеет низкую насыпную плотность и разупорядоченную кристаллическую решетку. Данный материал перспективен для изготовления высокотемпературных теплоизоляционных материалов и компаундов, получаемых методом прокатки.

Необходимость создания аппаратов для хранения радиоактивных отходов потребовала применения большого объема нейтронопоглощаюших материалов. Возможность использования для этих целей аморфного бора высокой чистоты натолкнулось на ряд проблем, обусловленных высокой абразивностью аморфного бора, его пожароопасностью, недостаточной гидрофобностью и высокой его стоимостью. Все это потребовало поиска и применения в большом объеме недефицитных и менее дорогих нейтронопоглощаюших материалов, способных длительное время (многие годы) работать в экстремальных условиях. Большинству этих требований удовлетворяет гексагональный BN. Он не плавится до 30000С, начинает окислятся только выше 9000С, непожароопасен, неабразивен и единица бора в нем в два раза дешевле, чем в аморфном боре. BN инертен к другим материалам и сохраняет свои свойства длительное время. Поэтому данный материал был предложен в качестве нейтронопоглощаюшего материала при производстве контейнеров длительного хранения радиоактивных отходов.

В работе [1] рассматриваются вопросы использования обогащенного изотопом 10B нитрида бора в первой стенке термоядерного реактора.

Применение в конструкции реакторной установки композитных материалов не с природным набором изотопов, а составленных из изотопов с низким сечением поглощения, позволяет значительно улучшить ядерно-физические характеристики реакторной установки в целом. При выборе конструкционных материалов активной зоны важнейшим условием является их совместимость с теплоносителем. Композит на основе нитрида бора предлагается составлять из изотопов с низким сечением поглощения: 11В15N. Поверхности из BN при взаимодействии с теплоносителем (например, с литием) благодаря несмачиваемости обладают свойствами самопассивации. У BN cлабая активация в нейтронном поле реактора и высокая радиационная стойкость. Эти особенности нитрида бора, а также малая атомная масса его компонентов важны для применения в плазменных устройствах, в том числе в установках термоядерного синтеза [2].

Вопросы использования нитрида бора 11В15N для стержней регулирования и аварийной защиты, а также в качестве замедлителя нейтронов рассматривается в работе [3].

Литература
 1. Бужинский О.М. и др. (о возможности применения BN в элементах термоядерных реакторов) Вопросы атомной науки и техники. Серия термоядерный синтез, 1988, вып. 1, с. 63-66.

 2. Гаранин С.Ф. и др. 33-ая Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС. ИОФАН, Москва, 2006

 3. Лебедев В.И. и др. «Литиевый высокотемпературный реактор канального типа».

ПЕРЕРАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ И ПРОТОНОВ

В ТРАДИЦИОННОЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ
М.М. Мирабуталыбов

Азербайджанская государственная нефтяная академия

mmmteymur @ yahoo.com
В настоящее время общепризнано, что квантовая хромодинамика кварков и глюонов является точной теорией сильных взаимодействий. В этом смысле кварковые и глюонные степени свободы определяют структуру атомных ядер. Однако их прямое и явное проявление следовало бы ожидать в некоторых специальных условиях, таких, например, как жесткие взаимодействия при высоких энергиях. Поиски « ядерной экзотики » в такого рода процессах вызывают в последние годы повышенный интерес. Хорошо известным примером такого рода является эффект ЕМС. Он заключается в заметном различии структурных функций свободного и связанного в ядре нуклонов.

Этот эффект породил множество объяснений, большинство из которых аппелирует к ядерной экзотике. Так, было сделано предположение о значительной примеси мультикварковых конфигураций, была высказана гипотеза разбухания нуклона в ядерной среде и т.п. Эта гипотеза возникла естественным образом как качественное объяснение наблюдаемого в эффекте ЕМС смягчения распределения кварков по импульсам внутри нуклонов ядра. Разбухание нуклона (т.е. увеличение радиуса конфайнмента, определяющего область, в которой движутся кварки) можно связать с вероятностью перекрытия волновых функций нуклонов на малых расстояниях. Возможны, однако, и другие механизмы эффекта разбухания.

Весьма жесткие ограничения на возможное изменение нуклонного радиуса в среде можно получить из анализа сечений упругого рассеяния электронов и протонов промежуточных энергий. В этих процессах ядерная структура представлена, главным образом, одночастичными нуклонными плотностями. Поэтому наиболее точное вычисление сечений рассеяния электронов и протонов очень важны.

Применяемые искаженно-волновые теории рассеяния высокоэнергетических электронов [1] и протонов с промежуточными энергиями, развитой в [2], на ядрах в этом смысле, представляет определенный интерес.

Анализ сечений упругого рассеяния электронов на ядрах при энергии ~ 500 МэВ, свидетельствует против заметного разбухания протона в ядерной среде. Если сделать естественное допущение, что нейтроны и протоны, помещенные в ядерную среду, ведут себя сходным образом, то полученное ограничение можно отнести и к нейтрону. Прямая проверка гипотезы разбухания одновременно для протонов и нейтронов может быть осуществлена в анализе сечений упругого рассеяния протонов промежуточных энергий на ядрах.

Если бы размер связанного нуклона увеличивался в среде, то это должно было бы приводить не только к смягчению его формфактора, но и к увеличению его сечения взаимодействия с налетающим адроном. Среди разнообразных адрон-ядерных реакций, в которые входит такое сечение, особое место занимает упругое рассеяние протонов с энергией около 1 ГэВ на ядрах. Эта область активно изучалась теоретически и экспериментально. Здесь имеются многочисленные измерения высокой точности дифференциальных сечений упругого рассеяния в достаточно большом диапазоне импульсов . С другой стороны, это – область применимости дифракционной теории многократного рассеяния развитой в [2]. В этом случае амплитуда протон-ядерного рассеяния пропорциональна NN-амплитуде, следовательно, величине .

Из анализа многочисленных результатов следует, что сечения протон-ядерного рассеяния является очень чувствительным к изменениям полного нуклон-нуклонного сечения (). Такая высокая чувствительность результатов к вариациям делает протон-ядерное рассеяние в некотором отношении более подходящим средством изучения эффекта разбухания, чем электронное рассеяние.

Установлено довольно жесткая граница на величину разбухания. Из электронного рассеяния следует, что эта граница ~10%, а из протонного - ~ 6%.

Проведенное рассмотрение показывает, что традиционная ядерная физика в условиях, когда имеются прецизионный эксперимент и достаточно хорошее теоретическое «обеспечение», может дать важную информацию для физики частиц. Это особенно важно в нынешней ситуации, когда проблема конфайнмента в КХД не решена и развиваются различные модельные представления о структуре нуклона.
Литература
1. Yennie D. R., Boos F. L., Ravenhall D. G., // Phys. Rev, B, v.137, p.882.1965.

2. Мирабуталыбов М.М., // Рос.АН Ядерная физика, т. 67. № 12. с.2178. 2004.
STUDY FOR THE LOW PT HADRON CORRELATIONS USING NEW METHOD ON BASIS OF RANDOM MATRIX THEORY
E.I.Shahaliev1,2, R.G.Nazmitdinov3,4 , M.K.Suleymanov1,5, Z.Wazir5,O.B.Abdinov
(1 )High Energy Physics Laboratory, Joint Institute for NuclearResearch, Dubna, Russia

(2) Institute of Radiation Problems, ANAS

(3) Departament de F´ısica, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Spain

(4) Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for NuclearResearch, Dubna,Russia

(5) Department of Physics, COMSAT Institute of Information Technology, Islamabad, Pakistan

shah@sunhe.jinr.ru

In this paper we shall discuss the new method on the basis of Random Matrix Theory to process the data coming from nucleus-nucleus collisions at relativistic and ultrarelativistic energies concerning low pT hadrons production.


The Ref. [1] introduced a method on the basic of Random Matrix Theory to explain the statistical fluctuations of neutron resonances in compound nuclei [2] which dont de- pend on the background of measurements and need any initial information about the object being studied. To analyze the energetic levels of compound nuclei the function of distances between two energetic levels p(si ) is defined. It can be defined using the general distributions for probability of all kinds of ensembles [3]. At values of the index of univer- sality ν = 0 the p(si ) distributions have to get Poisson type behavior pointing to absence of any correlations in the system under consideration [4] and at the values of ν = 1 it will get Wigner type behavior pointing to some correlation in the studying ensemble [5].

It can be proposed that the energetic distributions of low pT particles produced in nucleus- nucleus collisions may be treated in analogy with eigenstates of a composite system, just like the eigenstates of the compound nucleus and applying the method mentioned above to get some information on correlations between these particles.

To test the utility and the validity of the proposal we use the experimental data that have been obtained from the 2-m propane bubble chamber of LHE, JINR [6],[7]. The chamber, placed in a magnetic field of 1.5 T, was exposed to beams of light relativistic nuclei at the Dubna Synchrophasotron. Practically all secondaries, emitted at a 4π total solid angle, were detected in the chamber. In this experiment, we obtained 20407 12 C C interactions at a momentum of 4.2A GeV/c (for methodical details see [7]) contents 4226 events with more than ten tracks of charged particles.

To find the onset of correlations [8] we divided the total set of spacings f (si ) into three sets, in correspondence with three regions of the measured momenta. The obtained results are demonstrated in Fig.1a-c. The region III was one for low pT hadrons (Fig.1c). It is well known that in this interval the stripping protons are the dominant particles (with a small contribution of deuterons, tritones, and others). These protons carry a maximum momentum near the value 4.2 GeV/c. It results in very small deviations of the particle trajectories in the magnetic field of the setup. In fact, this is the worst situation for the Accurate determination of errors in the momentumFigure 1: The experimental (data related to all charged secondary particles) nearest - neighbor spacing momentum distribution (histogram) p(s) for different regions of mea- sured momenta: a) 0.15 < |p| < 1.14 GeV/c;b) 1.14 < |p| < 4.0 GeV/c; c) 4.0 < |p| < 7.5 GeV/c. The Poisson and the Wigner surmise distributions are connected by dot-dashed and solid lines, respectively.


distribution. The Method approach produces in this interval a distribution of the density p(si ) close to the Wigner surmise form (see Fig.1c). As stressed above, such a distribution is associated with the breaking of regularity in the spectral properties of a quantum system due to either external or internal sources. In [8] we have already mentioned that the onset of the Wigner distribution for the density p(si ) (breaking of the regularity) could indicate the presence of errors in the measurements, i.e., the correlations introduced by external perturbations. In short, the p(si ) distributions in region of low pT changed to Wigner type one, though for I (Fig.1a) and II (Fig 1b) regions we had had the Passion type behavior for p(si ). The above discussion shows the possibility that the appearance of the correlation for low pT hadrons can be connected with final state interaction effect for high momentum baryons.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə