Microsoft Access
Yüklə 135.85 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü135.85 Kb.
Microsoft Access


 1. MS Access hansı sinif proqramlara aid edilir?

A) Sistem proqramlar

B) Standart proqramlar

C) Aləti proqramlar

D) Tətbiqi proqramlar
 1. MS ACCESS fayllarının hansı genişlənməsi olmalıdır?

A) .asc ; B) db1; C) acc; D)dbs; E) mdb .
 1. MS Access sistemi VB-nın hansı tipinə uyğundur?

A) iyerarxik
B) şəbəkə
C) monokanal
D) relyasiya


 1. Hansılar verilənlər bazası modeli deyil?
  A) iyerarxik
  B) şəbəkə
  C) monokanal
  D) relyasiya


5. Verilənlər bazasının əsas elementi nədir?
A) Sahə; B) Forma; C) Cədvəl; D) Yazı.
6. Verilənlər bazasında açar dedikdə nə başa düşülür?


A) Verilənləri emal etmək üçün xüsusi struktur;

B) Real obyektin xüsusiyyətlərini xarakterizə edən məntiqi əlaqələndirilmiş sahələr toplusu;

C) Verilənlərin müəyyən parametrlə qruplaşdırma prosesi;

D) Uyğun yazını birqiymətli təyin edən sahə;

E) Verilənlər bazasında real obyektin və ya prosesin bir parametrinin qiymətini saxlamaq

üçün sadə obyekt.


7. Verilənlər bazası dedikdə nə başa düşülür?
A) Müəyyən qaydalarla hazırlanmış verilənlər toplusu;

B) Böyük ölçülü informasiya massivləri saxlamaq və emal

etmək üçün olan proqramlar toplusu;

C) Verilənlərin əlavə edilməsini və istifadəsini təmin edən interfeys;

D) Müəyyən informasiyalar toplusu.
8. Aşağıda göstərilən verilənlər bazalarından hansı daha çox istifadə edilir?
A) Paylanmış verilənlər bazası;

B) İerarxik verilənlər bazası;

C) Şəbəkə verilənlər bazası;

D) Relyasion verilənlər bazası.


9. Aşağıda verilənlərdən hansı Access proqramının obyekti deyildir?
A) Modullar; B) Cədvəllər; C) Makroslar; D) Açarlar; E) Formalar.

10. Aşağıdakılardan hansı daha çox relyasion verilənlər bazasının dəqiq analoqudur?
A) Nizamlanmamış verilənlər çoxluğu;

B) Vektor;

C) Genoloji ağac;

D) İkiölçülü cədvəl;

E) Üçölçülü massiv.
11. Aşağıda verilmiş verilənlər bazasında sahələrin sayı nə qədərdir?


F.A.A.

Sinif

Ünvan

Məktəb

Qiymət

İsrafilov A.P.

9

Sumqayıt

3

4

Fərzəliyev İ.A.

10

Ucar

44

5

A) 3; B) 1; C) 0; D) 5; E) 2.


12. Verilənlər bazalarında hansı sahələr unikal sahələr adlanır?
A) Unikal ad daşıyan sahə;

B) Qiyməti avtomatik artma xüsusiyyətinə malik sahə;

C) Qiyməti təkrarlana bilinməyən sahə;

D) Qeyri məhdud ölçüyə malik olan sahə.


13. Verilənlər bazasında real obyektin və ya prosesin bir parametrinin qiymətinin saxlanması üçün sadə obyekt nə adlanır?

A) Sorğu; B) Açar; C) Sahə; D) Yazı; E) Forma.


14. Verilənlər bazalarında cədvəllər nə üçündür?
A) Baza verilənlərinin seçilməsi və emalı üçün;

B) Bazaya verilənləri daxil etmək və onlara baxış üçün;

C) Əmrlər qrupunu avtomatik yerinə yetirilməsi üçün;

D) Baza verilənlərinin saxlanması üçün;

E) Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün.
15. Verilənlər bazalarında sorğular nə üçündür?
A) Baza verilənlərinin saxlanması üçün;

B) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün;

C) Baza verilənlərinin axtarışı və onların emalı üçün;

D) Emal olunmuş baza verilənlərini çap qurğusunda çap etmək üçün.


16. Verilənlər bazalarında formalar nə üçündür?
A) Baza verilənlərinin saxlanması üçün;

B) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün;

C) Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün;

D) Baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı üçün;

E) Emal olunmuş baza verilənlərini çap qurğusunda çap etmək üçün.
17. Verilənlər bazalarında modullar nə üçündür?

A) Əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi üçün;

B) Baza verilənlərinin saxlanması üçün;

C) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün;

D) Baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı üçün;

E) Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün.18. İstifadəçi verilənlər bazaları ilə hansı rejimdə işləyir?

A) Layihələndirmə rejimində;

B) Həvəskar rejimdə;

C) Verilmiş rejimdə;

D) İstismar rejimində.
19. Verilənlər bazaları cədvəllərinin sahələri ara­sın­dakı əlaqəni hansı pəncərədə yaradırlar?

A) Əlaqələr cədvəlində;

B) Əlaqələr sxemasında;

C) Verilənlər sxemasında;

D) Verilənlər cədvəllərində.
20. Verilənlər bazalarında makroslar nə üçündür?

A) Baza verilənlərinin saxlanması üçün;

B) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün;

C) Əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi üçün;

D) Baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı üçün;

D) Emal olunmuş baza verilənlərini çap qurğusunda çap etmək üçün.


21. Verilənlər bazaları hansı obyektsiz mövcud ola bilməz?
A) Modullarsız; B) Sorğularsız; C) Formalarsız; D) Cədvəllərsiz; E) Makroslarsız.
22. Verilənlər bazalarında heç bir sahəyə malik ol­mayan cədvəl hansısa bir informasiyanı saxlayırmı?

A) Bəli, bazanın quruluşu haqqında informasiyanı;

B) Xeyr, heç bir informasiyanı saxlamır;

C) Sahəsi olmayan cədvəl ola bilməz;

D) Açar sözləri haqqında məlumatları saxlayır.
23. Aşağıdakı cədvəldə ardıcıl olaraq verilmiş an­la­­yışlara müvafiq təriflərin uyğun gəldiyi va­riantı tapın:


Anlayış

Hansı №Tərif

Elektron ofis
1

Elementləri arasında məna əlaqəsi göstərilən mətn

Verilənlər bazası
2

Qarşılıqlı əlaqəli informasiyaların saxlanması üçün fayllar toplusu

Hipermətn
3

Kompüterlərdən istifadə etməklə müəssisənin işinin avtomatlaş­dır­ma sistemi

A) 3, 1, 2; B) 2, 1, 3; C) 1, 3, 2; D) 3, 2, 1; E) 2, 3, 1.24. Verilənlər bazalarında istifadə olunan anlayış­ların təriflərinə uyğun gələn variantı göstərin:


Tərif

Hansı nömrə?

N

Anlayış

Bazaya verilənləri daxil etmək üçün istifadəçinin yaratdığı qrafiki interfeys
1

Sahə

Real obyektin və ya prosesin bir parametrinin qiymətinin saxlanması üçün VB-nin sadə obyekti
2

Yazı

Müəyyən parametrlər üzrə verilənlərin qruplaşdırılması prosesi
3

Açar

Real obyektin tipik xüsusiyyətlərini xarakterizə edən məntiqi əlaqələndirilmiş sahələr toplusu
4

Verilənlərin strukturlaşdırılması

Uyğun yazını birqiymətli təyin edən sahə
5

Forma

A) 5,1,4, 3,2; B) 4,1,5,2,3; C) 2,3,4,1,5; D) 1,2,4,5,3; E) 3,1,4,2,5.


25. Verilənlər bazasında «(Fizika=5 or İnfor­matika=5)» and «Riyaziyyat=5 and familiyasının 1-ci hərfi=«İ» sorğusuna hansı yazı cavab verir?

Yazının nömrəsi

Familiyası

Adı

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

1

İlyasov

Etibar

4

4

5

2

Kərimov

Arif

5

5

5

3

İsmayılov

Səlim

5

4

4

4

İdrisov

Tahir

5

5

4

A) 1, 3, 4; B) 4; C) 3, 4; D) 2, 4; E) 2, 3.


26. Mal, Satıcı, Qiyməti sahələri olan bazadan X məhsulunu Y qiymətindən yuxarı qiymətə satan satıcı barədə informasiyaları əldə etməyə imkan verən sorğu aşağıdakılardan hansıdır?
A) Satıcı = (Mal = X or Qiyməti < Y);

B) Mal = X and Qiyməti <= Y;

C) Mal = X or Qiyməti <= Y;

D) Mal > X and Qiymət <= Y;

E) Qiymət >= Y and Mal = X.
27. Aşağıda verilən bazada (Fizika=5 or İnfor­matika =5) and Riyaziyyat =5 and like «İ*»_(Familiyası) sorğusuna hansı yazı cavab verir?


N

Familiyası

Adı

Riyaziyyat

Fizika

İnformatika

1

İlyasov

Etibar

4

4

5

2

Kazımov

Arif

5

5

5

3

İsgəndərov

Salman

5

4

4

4

İbrahimova

Tükəzban

5

5

4

A) 1, 3, 4; B) 4; C) 3, 4; D) 2, 4; E) 2, 3.28. Aşağıda «Dərs Cədvəli» bazası verilmişdir.

N

Gün

Dərsin N-si

Kabinet

Fənn

Müəllim

Sinif

1

Be

2

32

Riyaziyyat

Qasımova

9a

2

Be

2

21

Fizika

İsmayılova

10a

3

Ça

4

25

Ədəbiyyat

Zahidov

8b

4

Ça

3

25

Ədəbiyyat

Zahidov

7a

5

Ca

4

31

Fizika

Səlimova

10b

6

C

3

32

Riyaziyyat

Qasımova

10c

7

Ca

2

41

Kimya

Paşayev

9a

8

Be

1

38

Riyaziyyat

Pirməmmədov

7a

9

Ça

1

41

Kimya

Paşayev

6b


1) Dərsin N-si>2 and Sinif>=‘8a’ ifadəsindən ibarət olan sorğunu yalnız bu yazılar ödəyir…

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; B) 3, 4, 5, 6; C) 3; D) 5; E) 3, 5, 6


2) Gün>‘Be’ and Sinif>‘10a’ ifadəsindən ibarət sorğunu yalnız bu yazılar ödəyir…

A) 2, 5, 9; B) 5, 6; C) 5, 6, 7; D) 5, 8; E) 3, 4, 5, 6, 7.


3) Kabinet<30 or Gün>=‘ça’ ifadəsindən ibarət sorğunu ödəyən yazılar bunlardır…

A) 3, 4; B) 5, 6, 7, 9; C) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; E) bütün yazılar.


4) Dərsin N-si<4 or Gün<=‘ça’ ifadəsindən ibarət sorğunu ödəyən yazılar bunlardır
A) 2, 4, 6, 7, 8, 9;

B) 1, 2, 5, 6, 7;

C) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

D) bütün yazılar;

E) 2, 4, 6, 7.
5) Dərsin N-si<4 and Gün>=‘ça’ ifadəsindən ibarət sorğunu ödəyən yazılar bunlardır…

A) 6; B) 2, 6, 7, 8; C) 1, 2, 5, 6, 7, 8; D) 4, 6, 7, 9; E) 2, 5, 6, 7, 8.


29. Aşağıdakı sahələrə malik «Meyvələr» adlı verilənlər bazası verilmişdir.

N


Ölkə

Banan

Ananas

Kivi

1

Boliviya

60

39

39

2

Bolqarıstan

54

71

39

3

Avstriya

47

51

62

4

Botsvana

63

45

62


Bu bazanın hansı nömrəli yazısı göstərilən sorğulara cavab verir?
Sorğu 1: ( Kivi = 62 or Banan > 54 ) and not (Ananas < 40 )

A) 1, 3, 4; B) 3; C) 2, 3, 4; D) 3, 4; E) 1, 4.30. Aşağıdakı cədvəl verilənləri «Yaddaş» sahəsi üzrə artma ardıcıllığında nizamlanarsa, sahə­dəki verilənlər hansı ardıcıllıqda düzülər?
Prosessor

Yaddaş

Vinçester

1

Pentium I

16

1Qb

2

Pentium II

32

5Qb

3

486DX

8

500Mb

4

Pentium III

64

10Qb

A) 1, 2, 3, 4;

B) 2, 3, 4, 1;

C) 4, 3, 2, 1;

D) 4, 1, 2, 3;

E) 3, 1, 2, 4.


31. Ms. Access cədvəlində “” işarəsi nəyi ifadə edir?

A) Sonuncu yazını

B) Cari yazını

C) Xanaya verilənin yazıldığını

D) Xananın rənginin dəyişdiyini

E) Açarlı sahəni


32. Ms. Access cədvəlində “” işarəsi nəyi ifadə edir?

A) Sonuncu yazını

B) Cari yazını

C) Xanaya verilənin yazıldığını

D) Sahənin unikal olduğunu

E) Açarlı sahəni


33. Ms. Access cədvəlində “” işarəsi nəyi ifadə edir?

A) Sonuncu yazını

B) Cari yazını

C) Xanaya verilənin yazıldığını

D) Sahənin unikal olduğunu

E) Açarlı sahəni


34. Ms. Access-də cədvəllər arası əlaqənın neçə növü vardır?

A) İstənilən sayda

B) 1

C) 2


D) 3

E) 5


35. Ms. Access-də sahə tipi hansı ola bilməz?

A) mətn


B) məntiqi

C) pul


D) cədvəl

E) memo


36. Ms. Access-də sahə tipi ola bilənləri tam təyin et?

1) memo; 2) simvol; 3) hyperlink; 4) currency; 5) formula; 6) date/time


A) 1; 3; 5 B) 2; 4; 6 C) 1; 4; 6 D) 1; 2; 4; 6 E) 1; 3; 4; 6
37. Ms. Access-də hansı sahə tipində verilənlər sahədə deyil, yaddaşın başqa yerində saxlanılır?
A) mətn

B) məntiqi

C) memo

D) OLE


E) pul
38. Ms. Access-də cədvəl obyekti neçə formada yaradılır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 E) İstənilən formada


39. Aşağıda verilmiş Access cədvəlində neçə yazı vardır?


Gün

Dərsin N-si

Kabinet

Fənn

Müəllim

Sinif

Be

2

32

Riyaziyyat

Qasımova

9a

Be

2

21

Fizika

İsmayılova

10a

Ça

4

25

Ədəbiyyat

Zahidov

8b

Ça

3

25

Ədəbiyyat

Zahidov

7a

Ca

4

31

Fizika

Səlimova

10b

C

3

32

Riyaziyyat

Qasımova

10c

Ca

2

41

Kimya

Paşayev

9a

Be

1

38

Riyaziyyat

Pirməmmədov

7a

Ça

1

41

Kimya

Paşayev

6b

şəkil 1.

A) 6 B) 9 C) 10 D) 36 E) 42


40. Şəkil 1-də verilmiş Access cədvəlində neçə sahə vardır?

A) 6 B) 9 C) 60 D) 36 E) 42


41. Ms. Access-də standart olaraq neçə sahə tipi olur?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 9 E) 10


42. Yaşı >‘35’ and Əmək haq <‘600’ ifadəsindən ibarət sorğunu yalnız bu yazılar ödəyir


İşçinin adı

İşçinin soyadı

Yaşı

Əmək haqqının miqdarı

1

Əli

Həsənov

39

325

2

Pənah

Kərimov

32

530

3

Rauf

Rzayev

42

620

4

Lalə

Qasımova

35

347

5

Sara

Kazımova

28

460

A) 1, 3, 4; B) 1; C) 3; D) 1, 3; E) 1, 2, 4, 5.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə