Koroğlu 5 PƏRDƏLİ opera biRİNCİ PӘRDӘ Xor Bu gözәl tәbiәt, bu şәn mәnzәrә Bir daha sәadәt vermәz bizlәrә
Yüklə 381.89 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü381.89 Kb.
KOROĞLU

5 PƏRDƏLİ OPERA

BİRİNCİ PӘRDӘ
Xor--
Bu gözәl tәbiәt, bu şәn mәnzәrә

Bir daha sәadәt vermәz bizlәrә;

Sәadәt vermәz, sәadәt vermәz, sәadәt vermәz,

bizlәrә, bizlәrә, bizlәrә.
Matәmә bürünmüş gözәl kәndimiz,

Görünür bu dünyada yox bәxtimiz.

Görmәdik azadlıq üzü bir zaman,

Bizlәri әzdi bәylәr,

Әzdi xan, әzdi xan, әzdi xan. (2 dәfә)
V ә l i--
Dönmüşdür zәmanәmiz cәhәnnәmә,

Mәnim dә varlığım bürünmüş qәmә.
N a d i r--
Hәsәn xan dünyanı dağıdır, didir,

Kәndlәri talayır, xәlqi mәhv edir.
Xor--
Doğrudur, xanlarda yoxdur mәrhәmәt;

Talanmış mәmlәkәt, yanmış mәmlәkәt.

Xan bilmәz insaf, insanә cәbr edәr,

Nadir, söylә görәk daha nә xәbәr?
N a d i r--

Hәsәn xan göndәrmiş öz adamların.
V ә l i--

Öz adamların?
N a d i r--
Allahyar kәndçinin yarmış anbarın.
V ә l i--

Yarmış anbarın?
N a d i r--
Tamam aparmışlar arpa, buğdasın,

Qoyun, quzu, xoruz, toyuq, çolpasın;

Bir şeyi yox idi bunlardan sәva.
X o r--

Nә qәdri zülmüdür, nә qәdri cәfa.
V ә l i--
Nә bәla gәlәcәk görәsәn yarın,

Belә getsә işi bizim xanların.
N a d i r--

Hәr hәftә başında bir xan, ya paşa.
V ә l i--

Bir xan, ya paşa,
N a d i r--

Qonaq gәlmiş olsa bu dağılmışa.
V ә l i --

Bu dağılmışa,
N a d i r--
Gedәr var-yoxumuz qonaqlar üçün,

Oğul-uşağımız qalar ac o gün,

Bir lәzzәt olmuyur әzabdan sәva.
X o r--

Nә qәdri zülmüdür, nә qәdri cәfa.
V ә l i--
Nә bәla gәlәcәk görәsәn yarın,

Belә getsә işi bizim xanların.
V ә l i v ә N a d i r (ikisi birlikdә)--
Bizim xanlarıi, bizim xanların, bizim xanların.
X o r--
Bu gözәl tәbiәt, bu şәn mәnzәrә

Bir daha sәadәt vermәz bizlәrә,

Sәadәt vermәz, sәadәt vermәz, sәadәt vermәz, bizlәrә, bizlәrә,

Matәmә bürünmüş gözәl kәndimiz,

Görünür bu dünyada yox bәxtimiz.

Görmәdik azadlıq üzü bir zaman,

Bizlәri әzdi bәylәr,

Әzdi xan, әzdi xan, әzdi xan. (2 dәfә)

N a d i r v ә V ә l i--
Hәsәn xan, Hәsәn xan,

Hәsәn xanın adamları,

Hәsәn xan, Hәsәn xan,

Hәsәn xanın adamları,

Hәsәn xan, Hәsәn xan, Hәsәn!...
İ b r a h i m x a n--
Oğrular, quldurlar,

Kimdә var ixtiyar,

Xan keçәn yolları tozlaya, oğrular!

Vurun, qovun, vurun, qovun!...
H ә s ә n x a n--
Qamçıdır saxlayan bu rәiyyәti,

Qamçısız yaşamaz xanın dövlәti.

Zülmә öyrәnәnlәr sevmәz mәrhәmәt,

Zülmsüz yaşamaz bizim mәmlәkәt.

Döymәsәn, söymәsәn, malın almasan,

Dara çәkdirmәsәn dama salmasan,

Rәiyyәt bir daha xanı dinlәmәz.
H ә m z ә b ә y--
Xanı dinlәmәz.
H ә s ә n x a n--
Malımın, canımın sahibi demәz.
H ә m z ә b ә y--
Sahibi demәz.
H ә s ә n x a n--
İstәsәn xanlığı әz rәiyyәti,--

Söylәyib atalar bu vәsiyyәti, ah!

Qamçıdır saxlayan bu rәiyyәti,

Qamçısız yaşamaz xanın dövlәti.

Zülmә öyrәnәnlәr sevmәz mәrhәmәt,

Zülmsüz yaşamaz bizim mәmlәkәt.
H ә m z ә b ə y--
Döymәsәn, söymәsәn, malın almasan,

Dara çәkdirmәsәn, dama salmasan.

Rәiyyәt bir daha xanı dinlәmәz.
H ә s ә n x a n --

Xanı dinlәmәz.
H ә m z ә b ә y--

Malımın, canımın, xanısәn demәz.
H ә s ә n x a n --

Sahibi demәz.
H ә m z ә b ә y--
İstәsәn xanlığı öz rәiyyәti,--

Söylәyib atalar bu vәsiyyәti, bu vәsiyyәti.
H ә s ә n x a n--
İbrahim xan, yügür bu saәtdәİlxını hazır etdir әlbәttә.

İlxıdan bir at gәrәk seçәsәn,

Söylәsin alәm afәrin, әhsәn!

Görmәmiş olsun oylә at insan.
İ b r a h i m x a n--

Bu saәt edәrәm sәrәncam.
H ә s ә n x a n--
Xanların xanıyam, böyük bir xan,

Yeddi min kәndә eylәrәm fәrman.

Şöhrәtim, dövlәtim, nәhayәtsiz,

Sәltәnәt qurmuşam, varım hәdsiz,

Sәltәnәt qurmuşam, varım hәdsiz!
X o r--

İlxı qaçdı otlağa!
İ b r a h i m x a n--
İlxıdan qalmadı burda bir nişan,

Qalmış yerindә beş-on cüt qulan,

İlxıçı ilxını sürdü otlağa.

Böyük cәza lazım o cür alçağa.
H ә s ә n x a n--

Qәsdәn bunu etmiş ol haramzada.
H ә m z ә b ә y--

Qәsdәn bunu etmiş ol haramzada. ( 2 dәfә)
İ b r a h i m x a n--

Qәsdәn etmiş bunu ol haramzada.
H ә s ә n x a n--

Gәtirin hüzura!
İ b r a h i m x a n--
Bu saәt, qurban!
H ә s ә n x a n--
Mәlunun qәtlinә verәrәm fәrman.

İlxıdan ayrılmış beş-on cüt qulan,

Etina etmәrәm bunlara, inan.

Oylә at istәrәm bilinsin zatı,

Ya Dağıstan atı, ya әrәb atı.
Qoca A l ı n ı gәtirirlәr.
H ә s ә n x a n--
Söylә, qoca mәlun, bu nә, bu nә, bu nә hilәdir?

İlxını sürmәkdә mәqsәdin nәdir?
A l ı--
Ortada yox idi heç bir mәqsәdim,

Mәn xana bir xidmәt etmәk istәdim.

Nә qәdәr cins at var seçdim, saxladım,

Vallahi, yoxumdur heç bir mәqsәdim,

Billahi, yoxumdur heç bir mәqsәdim.
H ә s ә n x a n--
Heç mәnası yoxdur yalan, yalan, yalan sözlәrin,

Aparın, çıxarın bunun gözlәrin!

Tez olun aparın, qoymayın qala!...
H ә m z ә b ә y v ә H ә s ә n x a n--
Döymәsәn, söymәsәn, malın almasan,

Dara çәkdirmәsәn, dama salmasan,

Rәiyyәt bir daha xanı dinlәmәz,

Malımın, canımın sahibi demәz.

Sakitlik istәsәn әz rәiyyәti,--

Söylәyib atalar bu vәsiyyәti, bu vәsiyyәti....
N i g a r--
Şәrir Hәsәn xan, zalım Hәsәn xan

Cәllada verdi fәrman:

Fağır, günahsız, dilsiz, ağılsız Alını etsin qurban.

Kor etdilәr yazıq Alını,

Dağıtdılar bütün malını.

Qәlbim yanır, odlanır

Mәnim bu ahü nalәdәn,

Gәlәr bir gün, gәlәr bir gün

Bu mәzlum xalq verәr cәza

Bu mәlun, zülmkar xanlara,

Bu eşq odundan yaralıyam mәn,

Gözümdә Rövşәn, sözümdә Rövşәn,

Rövşәn, Rövşәn, Rövşәn.

Rövşәndir dünyada mәni yaşadan,

Rövşәn mәni sevir, mәn dә Rövşәni!...

Rövşәn mәni sevir, mәn dә Rövşәni.

Sevmirәm, sevmirәm varı, dövlәti.

Ölsәm dә saxlaram mәhәbbәti.

Rövşәni minlәrcә cana vermәrәm,

Min bәyә, paşaya, xana vermәrәm.

Sevirәm, sevirәm, sevirәm,

Sevirәm, sevirәm sәni, әzizim Rövşәn,

Sevirәm sәni mәn, sәni mәn,

Sәni mәn candan artıq sevirәm, Rövşәn, Rövşәn!

Bu eşq odundan yaralıyam mәn, Rövşәn!

Sevdim sәni, Rövşәn!

Rövşәn gәlib çıxmadı,

Gözlәmәkdәn yoruldum.

Ah, gәlirlәr, gәlirlәr,

Gәlir igid Rövşәnim.

Hanı bәs Rövşәn?
R ö v ş ә n (pәrdә dalından)--

Sәni gordum, hey!...
X o r--

Rövşәndir, Rövşәn, Rövşәn!
R ö v ş ә n--
Sәni gördüm, aşiq oldum,

Dәrdә saldın canımı.

Ala gözlәr, dadlı sözlәr,

Qara qaşlar, işvә nazlar....

Can alan yar tökdü nahaq qanımı.

Gözәlim gәl, halımı sor, rәhm elә.

Nazlı yarım, gülüzarım, işvәgarım, hey....

Nәdir әmrin, tacidarım, sәrvәrim?...

Ah, Nigarım! Sevgili, nazlı dilbәrim, sevgilim,

Sevgilim, ayrı düşdüm sәndәn, gәl görüm.
N i g a r--
Şәrir Hәsәn xan, zalım Hәsәn xan

Cәllada verdi fәrman,

Dilsiz, ağızsız, fağır, günahsız

Alını etsin qurban.

Kor etdilәr yazıq Alını.
X o r--

Yazıq Alı!
N i g a r--

Dağıtdılar bütün malını.
X o r--

Yazıq Alı!
N i g a r--
Nә vaxtadәk zalımın zülmü görmәz intiqam?!
R ö v ş ә n--

Ax, intiqam, ax, intiqam!...
N i g a r v ә x o r--
Gәrәk bu gün edәk qiyam,

Alaq o xandan intiqam!
N i g a r v ә R ö v ş ә n--
Ax, intiqam, ax, intiqam!...
X o r--
Gәrәk bu gün edәk qiyam,

Alaq o xandan intiqam!
R ö v ş ә n--

Ax, intiqam, ax, intiqam!...
A l ı--

Rövşәn, Rövşәn!...

H a m ı--

Alaq o xandan intiqam!...
N i g a r v ә R ö v ş ә n--

Yazıq atam!...
R ö v ş ә n--
Sәnin qanın yerdә qalmaz!
X o r--
Yazıq Alı kor, bәdbәxt oldu,

Bәdbәxt oldu, bәdbәxt!
R ö v ş ә n--
Görünür taxsırın varimiş әlbәt.
A l ı--
Ortada yox idi heç bir mәqsәdim,

Mәn xana bir xidmәt etmәk istәdim.

Nә qәdәr cins at var seçdim, saxladım,

Vallahi, yoxumdu heç bir mәqsәdim.

Ha, ha, ha..... (ağlayır).
X o r--
Nә qәdәr qulluq eylәsәn,

Yolunda canından keçsәn,

Yenә dә axırda sәndәn

Razı qalmaz әsla nә bәy, nә xan,

Nә paşa, nә tacir, nә әyan.
A l ı--
Oldun sәn kor oğlu, (2 dәfә)

Kor oğlu, kor oğlu, kor oğlu, kor oğlu!...
R ö v ş ә n--
Tәngә gәldik, yox tavan,

Әzdi bizi vәhşi xan.

Görmәdik bir yaxşı gün

Hәrgiz, mәhv edildik büsbütün,

Bәy, xan, paşa, mülkәdar,

Yansın, batsın hәr nә var.

Qalxsın üsyan şölәsi,

Rәdd olsun vәhşi bәy, xan!

Mәn daima düşmәnәm

Xanlara, düşmәn, düşmәn.

Hәr tәrәfdәn qanlar axsın

Sel kimi, sel kimi, sel kimi, sel!...

Üsyan etmәk, üsyan etmәk, mәhv eylәmәk,

Xanı mәhv eylәmәk, onu mәhv eylәmәk!

Yoxsul xalqa nicat verәcәk

Bir әlac var isә--usyan, usyan!...
X o r--
Hәr bir yerdәn--dağdan, daşdan,

Ormanlardan, insandan

Qalxsın üsyan, qalxsın üsyan!

Hәr ölkәdәn, hәr yandan!

Qoy rәdd olsun, qoy mәhv olsun

Bәylәr, xanlar, zalımlar.

Qoy mәhv olsun, qoy mәhv olsun

Qәddar, xain qatillәr!
R ö v ş ә n--
Dağlar, daşlar, dağdaşlar arasına

Sәngәrlәr çәkmәk,

Ordan saldırmaq, qırmaq, yıxmaq,

Qırmaq, yıxmaq, xanları mәhv elәmәk!
X o r--
Mәhv olsun, mәhv olsun xanlar!
R ö v ş ә n v ә N i g a r--
Üsyan, üsyan!...

Üsyandan başqa yox çarә,

Üsyandan, başqa yox çarә, çarә!...
H a m ı--
Üsyan, üsyan!...
R ö v ş ә n v ә N i g a r--

Üsyandır son çarә!
R ö v ş ә n--
Mәnimlә gedәn gәlsin, gedәk dağlara.

Qalarsan burda, Nigarım,

Olarsan mәnә burda lazım.

Xanın әmәllәrindәn

Mәni xәbәrdar edәrsәn,

Sәni tezliklә xilas edәrәm mәn.

Sevgilimsәn.

Mәnimlә gedәn gәlsin, gedәk.
X o r--
Qoy rәdd olsun, qoy mәhv olsun,

Xanlar, bәylәr, zalımlar!

Qoy mәhv olsun, qoy tәrk olsun

Qәddar, xain qatillәr!

Qatillәr, zalım xainlәr!...

Rövşәn, gedәk!
PӘRDӘ

İKİNCİ PӘRDӘ

H ә s ә n x a n--
Bu inqilab törәdәni

Asardım mәn öz әlim ilәn.

Ehsan paşa ilә barışmaq gәrәk,

İttifaqa girib, çalışmaq gәrәk.
P o l a d--

Ehsan paşa gәlir, yarı yoldadır.
H ә s ә n x a n--
Tәdarük görün, tez qabağa çıxın.

Mina ibriqlәrә şәrab doldurun,

Mina ibriqlәrә şәrab doldurun,

Şәrab, şәrab, şәrab, şәrab, şәrab, şәrab!...

Payәndaz döşәyin o gәlәn yola,

Bәzәnsin qadınlar, salsın qol-qola,

Geysin rәqqasәlәr tәzә paltarın,

Paşaya göstәrin ölkәnin varın.

Bütün adamları çağır, ver xәbәr,

Onu aldadalım bәlkә bir tәhәr.

Doğrudur, düşmәnik, neylәyim fәqәt,

İndi sülhә girmәk eyni mәslәhәt, eyni mәslәhәt, eyni mәslәhәt. (2 dәfә)

Gәrәk axır qoyam bu üsyanlara,

Hәr gün bir müsibәt doğur xanlara.

Mina ibriqlәrә şәrab doldurun,

Mina ibriqlәrә şәrab doldurun, şәrab doldurun,

Şәrab doldurun, şәrab, şәrab, şәrab,

Şәrab, şәrab, şәrab!...

Payәndaz döşәyin o gәlәn yola,

Bәzәnsin qadınlar, salsın qol-qola,

Geysin rәqqasәlәr tәzә paltarın,

Paşaya göstәrin ölkәnin varın.
P o l a d--
Ehsan paşa gәlir, әmriniz nәdir?
H ә s ә n x a n--
Böyük ehtiramla qonağı gәtir.
X o r--
Bizә xoş gәldin, paşa!

Dünya durduqca yaşa!

Uzun illәr sür dövran,

Belә sür dövran.Sәfa gәldin sәn bizim ölkәyә,

Sür belә bir dövran.
H ә s ә n x a n--
Çox sәfa gәlmisәn, Ehsan paşa hәzrәti,

Mәn tәqdir edәrәm böylә hörmәti.
E h s a n p a ş a--
Mәhrәbalar sәnә, mәhәbbәtli xan,

Mәhәbbәt sәnә bәslәrәm hәr zaman.
H ә s ә n x a n--
Bizim dostluğumuz olduqca saf.
E h s a n p a ş a--

Olduqca saf.
H ә s ә n x a n--

Yoxdur aramızda heç bir ixtilaf.
E h s a n p a ş a--
Heç bir ixtilaf.

Olmasın yerindәn bir-iki kәndim.
H ә s ә n x a n--

Rәiyyәt dinc olsun.
E h s a n p a ş a--

Bu sözü bәyәndim.
H ә s ә n x a n--
Bu sözü bәyәndim.
H ә s ә n x a n v ә E h s a n p a ş a--
Bu sözü bәyәndim.

Onu aldadalım bәlkә bir tәhәr.

Doğrudur, düşmәnik, neylәyim fәqәt,

İndi sülhә girmәk eyni mәslәhәt,

Eyni mәslәhәt, eyni mәslәhәt.
H ә s ә n x a n--

İçәk badәni bu şәrәflәrә.
X o r--

İçәk badәni bu şәrәflәrә.
H ә s ә n x a n--
Gәlsin rәqqasәlәr,

Gәlsin rәqqasәlәr, çalsın, oynasın.
R ә q s
H ә s ә n x a n--
Әmr edin, tәlxәk gәlsin,

Bizi guldursun, ha, ha, ha, ha!...
Q o ş u n l a r içәri daxil olurlar.
X o r (qoşunlar)--
Xan cәnabları, xan cәnabları!

Koroğlu, Koroğlu, Koroğlu.

Vergi yığdıq kәndlilәrdәn,

Getdi aldı Koroğlu,

Vurdu, döydü, yıxdı, әzdi,

Zәrbә çaldı Koroğlu.

Dörd beşillik vergilәri

Güclә, zorla döydük, aldıq,

Cәza verdik, dama saldıq,

Başlar yardıq, nә var aldıq:

Çox qızıllar, çox gümüşlәr,

Çox cәvahir talan oldu,

Viran oldu, bada getdi,

Bada getdi, bada getdi,

Hәr nә vardı, xandan ötrü

Hәdyә, sovqat bada getdi,

Hәmlә etdi, zәrbә çaldı,

Qoşunlara Koroğlu,

Әzdi, tökdü, yaman günә

Saldı bizi Koroğlu.

Qırdı bizi, lüt eylәdi,

Yamanca şil-küt eylәdi,

Bir әlac edin bu dәrdә,

Qalmışıq belә, әlac edin,

Әlac edin, әlac edin,

Әlac edin, әlac edin!
H ә s ә n x a n--

Daha bәsdir!
T ә l x ә k--

Kimdir mәni çağıran?
H ә s ә n x a n--
Kor oğlu!

Kor oğlunun çıxışları qәti tәdbir istәr,
E h s a n p a ş a--

Kor oğlunun çıxışları qәti tәdbir istәr.
H ә s ә n x a n v ә E h s a n p a ş a--

Әlac, әlac!...

H ә s ә n x a n--
Çıxın gedin, çıxın gedin,

Qalsın bәylәr, әyanlar.

Mәsәlә olduqca çәtin mәsәlә,

Ölkәni quldur, qaçaq almış әlә,

Koroğludur başçıları onların,

Qorxusu yox xandan o mәlunların.

Yığmışdır başına quldurdan, oğrudan;

Qorxunc bir tәhlükә olmuşdur doğrudan.

Tezliklә biz gәrәk, bir çarә eylәyәk.

Koroğlunu öldürmәk, mәhv etdirmәk!...
E h s a n p a ş a--
Göndәrәk Koroğlunu tutmaq üçün min nәfәr.

O mәlunu tutub gәtirsin, müxtәsәr.
B i r i n c i ә y a n--
Lazım olmaz min nәfәr,

Beş yüz kifayәt edәr.

Mәncә beş yüz olsa da,

Bәs min nәfәrә, bәs.
İ k i n c i ә y a n--
Burda müşkül bir iş yox,

Gәrәk Koroğlunu mәhv edәk.
T ә l x ә k (gülür)--

Ha, ha, ha!...
H ә s ә n x a n--

Tәlxәk!
E h s a n p a ş a--
Ehtiyatla iş görmәk gәrәk,

Güclü qoşun göndәrәk.

Koroğlunu mәhv etmәk, öldürmәk.
İ b r a h i m x a n--
Sәrkәrdәlәr getsin,

Onu mәhv elәsinlәr.

Bu xalqa dәrs olsun.

Düşmәnә bir zәrbә çalsın,

Bir әsәr qalmasın.
B i r i n c i ә y a n--
Sürәtlә getmәk, tutmaq onu,

Tutub mәhv etmәk.
H a m ı--
Sürәtlә onu öldürmәk,

Mәhv etmәk, mәhv etmәk, öldürmәk.

(Tәlxәk gülür.)
H ә s ә n x a n--
Tәlxәk, bu nә gülmәkdir,

Bu nә istehza?!
H a m ı--
De görәk sәn bir!
Tә l x ә k--
Axı necә mәn gülmәyim

Bu cür axmaq sözlәrә;

Dәli edib Koroğlu,

Salıb sizi düzlәrә.

Koroğlunun üstünә

Göndәrirsiz min әsgәr,

Amma onu tutmağa

Kifayәtdir bir nәfәr.
H a m ı--
Bir nәfәr?
T ә l x ә k--
Bir nәfәr!
I.Koroğlunun bir atı var, (2 dәfә)

Qırat deyәrlәr adına. (2 dәfә)

Qırat yaman gündә yetәr (2 dәfә)

Koroğlunun imdadına. (2 dәfә)

Koroglunun imdad?na, hey!...

Koroğlunun imdadına. (2 dәfә)
II.Bir nәfәr igid gәrәk, (2 dәfә)

Atın oğurlasın onun. (2 dәfә)

Bu kәlәk yaxşı kәlәk. (2 dәfә)

Afәrin ustadına! (2 dәfә)

Afәrin ustad?na, hey!...

Afәrin ustadına! (2 dәfә)
III. Bura gәlcәk tutun onu, (2 dәfә)

Bağlayın әl-ayağın. (2 dәfә)

Bu kәlәk yaxşı kәlәk.

Afәrin ustadına! (2 dәfә)

Afәrin ustad?na, hey!...

Afәrin ustadına! (2 dәfә)
E h s a n p a ş a--
Tәlxәkdә ki, yox hәya üzündә,

Lakin çox ağıllıdır sözündә;

Tәk bircә nәfәr gedәrsә, bәsdir,

Qırat gәtirilsә, cәng әbәsdir.
B i r i n c i ә y a n--
Çox doğru danışdı burda tәlxәk,

At gәlsә, gәlәr Koroğlu bişәk.
İ k i n c i ә y a n--
Atsız yaşamaz Koroğlu bir an,

Dönmәz o yәqin ki, Qıratından.
H ә s ә n x a n--
Hәr kimsә Koroğlu sәngәrindәn

Qıratı tutub gәtirsә,

Mәndәn әnam alacaq, böyük bir әnam.

Kimdir, kimdir bu işә verәn sәrәncam?
H ә m z ә b ә y--
Bir şәrt ilә mәn gedib gәtirrәm.
H ə s ə n x a n-
Qәlbin nәyi istәyirsә verrәm.
H ә m z ә b ә y--
Hәr әmrin olursa hazıram mәn,

Qorxmam, gedәrәm, Nigarı versәn.

Müddәtdir mәn aşiqәm Nigarә,

Mәn tapmamışam bu dәrdә çarә,

Hәr әmrin olursa hazıram mәn,

Qırat gәlәcәk, Nigarı versәn.
H ә s ә n x a n--
Verdim, sözüm üstә durmuşam mәn,

Toy başlanacaq Qırat gәlirkәn.

Çağırın Nigarı! Möhtәrәm paşa,

İndi siz bir baxın o göz, o qaşa.
E h s a n p a ş a--
Bәh, bәh, üzündә var bahar, bu qızın;

Yolunda can qoymaq yarar bu qızın. Bәh, bәh!...
H ə s ə n x a n--
Hәmzә bәy özü bir böyük qәhrәman,

Qıratın dalınca gedir sabahdan.

O sәni istәyir, mәn dә razıyam,

Qıratı gәtirsә, iş olsun tamam.

Mәrhәmәtli paşa, buyurun gedәk,

Dostluğumuz üçün kәsәk duz-çörәk.
N i g a r--
Polad, Eyvazı tap, gәtir, amandır!

Tez ol!
P o l a d--

Bu saat.
N i g a r--
Tez ol! Әhvalım yamandır.

Mәn iztirab içindәyәm. (2 dәfә)

Nәdir bu dәrd, nәdir bu qәm?

Gәrәk kәsәk o әllәri....

Bu hәyasız, bu hәyasız xanlardan bir gün

Azad ola insan, insan, insan!
N i g a r ı n a r i y a s ı--
Hanı o günlәrim,

Sәfalı dәmlәrim?

Yazıq Nigar, yazıq Nigar,

Bütün bahar әsir ikәn bu evdә sәn,

Nә sevgi var, nә yar.

Yox ahuzarımı eşitdirәn yara,

Keçirdiyim hәyat geçәm kimi qara;

Dedim gәlәr bahar,

Olar yanımda yar,

O yarımdan mәni ayırdı ruzigar.

Qәfәsdәdir Nigar,

Qәfәsdәdir Nigar,

Nә bir nәfәr kömәk verәn,

Nә dindirәn, nә rәhm edәn,

Mәnә. Bu eşq, bu mәhәbbәt,

Әsiri-dami-zülmәt;

Bu dәrdü qәm, bu möhnәt,

Bu ayrılıq, bu firqәt,

Bütün düşüncә, hәsrәt,

Yazıq Nigara qismәt!

Eyvaz çıxır.
N i g a r--
Eyvaz, amandır,

Eyvaz durma, get Rövşәnin yanına,

Dayanmadan gedib, xәbәr ver ona,

Keçәl Hәmzә gәlir Qır atı çalsın,

Әvәzindә xandan Nigarı alsın.
E y v a z--
Hәmin saat yola düşüm,

Qanad açıb uçum, gedim.
N i g a r, P o l a d, E y v a z--
Zәfәr bizim, zәfәr bizim olsun, olsun!...
PӘRDӘ

ÜÇÜNCÜ PӘRDӘ

X o r--
Çәnlibel ölkәm, hәr yeri möhkәm, möhkәm.

Quş keçә bilmәz bu sәngәrlәrin üstündәn,

Qәsd edә bilmәz bu yerlәrә heç bir düşmәn.

Qәhrәmanlar yurdu Çәnlibel,

Basılmaz bir ordu Çәnlibel.

Mәskәn saldıq Çәnlibeldә, hey....

Әlbir olduq Çәnlibeldә,

Çәnli-çәnli, Çәnlibeldә, Çәnlibeldә hey....

Koroğlu vurdu, yıxdı, qırdı,

Tökdü xan-paşaları;

Azad etdi yoxsulları,

Qurtardı dәrddәn, qurtardı qәmdәn,

Dәrddәn, qәmdәn, zalım xanların zülmündәn,

Zalım xanların zülmündәn, hey!...

Çәnlibel ölkәm, hәr yeri möhkәm, möhkәm,

Quş ötә bilmәz bu sәngәrlәrin üstündәn,

Qәsd edә bilmәz bu yerlәrә heç bir düşmәn.

Qәhrәmanlәr yurdu Çәnlibel,

Basılmaz bir ordu Çәnlibel,

Çәnli bel, Çәnli bel....

Mәskәn saldıq Çәnlibeldә, hey....

Düşmәn vurduq Çәnlibeldә, hey....

Әlbir olduq Çәnlibeldә, Çәnlibeldә, Çәnlibeldә hey....

Koroğlu vurdu, yıxdı, qırdı,

Tökdü xan-paşaları,Azad etdi yoxsulları,

Qurtardı dәrddәn, qurtardı qәmdәn,

Dәrddәn, qәmdәn, zalım xanların zülmündәn,

Zalım xanların zülmündәn, hey!...
K o r o ğ l u--
Darmadağın eylәmişәm xanın qoşunlarını,

Ölkәsini dağıtmışam, almışam canlarını,

Talan edib qoymamışam daş üstündә daşını,

Hәsәn xanlar ala bilmәz Kor oğlunun başını.

Mәrd igidlәr nәrә çәksin davada....
X o r--

Hey!... Hey!...
K o r o ğ l u--
Şikar etsin tәrlan kimi havada,

Dövran etsin misri qılınc davada,

Bağırsaq cәmdәyә dolanmaq gәrәk.
X o r--

Hey.... Hey!... (2 dәfә)
K o r o ğ l u--
Dövran etsin misri qılınc davada,

Bağırsaq cәmdәyә dolanmaq gәrәk.

Koroğludur içәn düşmәn qanını,

Nәrәsindәn davalarda tanını.

Qırın vәzirlәrin, tutun xanını,

Leş-leş üstә bir-bir qalanmaq gәrәk.

Qırın vәzirlәrin, tutun xanını,

Leş-leş üstә bir-bir qalanmaq gәrәk.
X o r--
Koroğlusan, mәrd oğlusan, (2 dәfә)

Sәnsәn mәzlum xalqın dostu,

Xanların qatil düşmanı,

Cox sag ol!...
K o r o ğ l u--
Xanlarından zülm görmüş ermәnilәr, gürcülәr,

Başlayıb üsyana; bizlәrdәn gәlib yardım dilәr.

Ermәnilәr, gürcülәr, kürdlәr--bu miskin kәndlilәr.

Mәn gәtirdim bu camaat yoldaş olsun sizlәrә,

Xan cәfasından qaçanlar qoy qoşulsun bizlәrә.

Әlbir olsunlar bu yoxsullar bizimlә bir kәrә,

Müttәfiq qüvvәtlә zәrbә endirmәk düşmәnlәrә,

Qan içәn düşmәnlәrә,

Mәhv edәn düşmәnlәrә,

Zülm edәn düşmәnlәrә.
X o r--
Hәr kәs olsa yoxsuldan,

Qaçmış olsa bәy-xandan,

Gәlsin, hәr nә mәzlum var,

Gәlsin, Çәnlibeldә yeri var.

Gәlsin, hәr nә mәzlum var,

Gәlsin, Çәnlibeldә yeri var, hey!...
K o r o ğ l u--
Çәnlibeldә zülm olmaz,

Burda xan-bәy yaşamaz.

Azad olmaq istәyәn gәlsin,

Rahat olmaq istәyәn gәlsin.

Azad olmaq istәyәn gәlsin,

Rahat olmaq istәyәn gәlsin.
H a m ı--
Burda hәr kәs qardaşdır,

Bir-birilә yoldaşdır.

Böylә bir söz verdik,

Әhdi-peyman etdik;

Mülkәdara qarşı, zülmkara qarşı,

Hiylәgәrә qarşı saldırmaq, mәhv etdirmәk.
K o r o ğ l u--

Hey ... saldırmaq, mәhv etdirmәk.
X o r--
Cümlә mülkәdarı, cümlә zülmkarı,

Cümlә hiylәkarı mәhv etdirmәk.
H ә m z ә b ә y--
Yandım, allah (2 dәfә)

Ver bir içim su....
X o r--

Kimdir bu, kimdir bu?
H ә m z ә b ә y--
Mәn yazığam, siz mәnә rәhm edin,

Mәn fağıram, siz mәnә rәhm edin.

Bir kәsim yox, siz mәnә rәhm edin.

Mәnә gәlin rәhm edin, rәhm edin....
X o r--
Rәdd ol get!
H ә m z ә b ә y--
Yazığam.
X o r--
Rәdd ol get!
H ә m z ә b ә y--

Yazığam.
X o r--

Hiylәgәr, rәzil adam, rәdd ol get!
H ә m z ә b ә y--
Yazığam.
X o r--
Rәdd ol get!
H ә m z ә b ә y--
Yazığam.
X o r--
Bәdsifәt, sәfil adam.
H ә m z ә b ә y--
Mәn yazığam, rәhm edin siz mәnә,

Gәlin mәnә rәhm edin bir kәrә.

Mәn fağıram rәhm....
K o r o ğ l u--
Dayan! Kimsәn, nәçisәn, sәnәtin nәdir?

Bura belә gәlmәkdә mәqsәdin nәdir?
H ә m z ә b ә y--

Sәnәtim atlara baxmaqdır,

Bu yolda çox mahirәm.

Xanların zülmündәn qaçmışam,

Sәnә, sәnә mailәm.
K o r o ğ l u--
Aparın bunu tövlәyә,

İş görsün orada fәraqәt;

Hәr gün, hәr gecә Qıratı

Bәslәtsin, eylәsin rahәt.
X o r--
Rövşәn, sәn әbәs yerә eylәdin bunu qәbul,

Sәndәn çıxmayan bir iş, ehtiyatsız bir üsul....

Bәlkә xan tәrәfindәn gәlmiş olsun bu füzul.
K o r o ğ l u--
Cәsus olsaydı әgәr, verәrdi xәbәr Nigar,

Bunda olsaydı xәtәr, Nigar eylәrdi xәbәr,

Gözlәyir o yar mәni, gözlәyir Nigar mәni,

Düşdü yadıma Nigar, getdi әldәn ixtiyar.

Sәn çәk orda min cәfa,

Biz görәk burda sәfa, ax....

Gәl, Nigar!...

Sevdim sәni mәn, ey Nigarım,

Rәna gözәlim, şәn baharım.

Sevdim sәni, canan!

Lakin zülmükar xan,

Xalqın qatil düşmәni

Әsir etmişdir sәni.

Ondan müşküldür ayrı düşmәk,

Lakin çәtindir bu görüşmәk.

Oldum bu yolda mәn

Öz-özümә düşmәn,

Ayrı düşdüm sәndәn,

Mәn ayrı düşdüm sәndәn, hey....

Sәndәn mәn, hey.... Sәndәn mәn, hey ... sәndәn mәn!...

Dönmәrәm bu yoldan,

Xof etmәrәm xandan,

Mәqsәddәn keçmәrәm, ölәrәm,

Keçәrәm canımdan.

Ölsün düşmәn, bu üsyandan

Qurtarmasın yaxasın.

Dağılsın, kor olsun kainat,

Onda nә zövq var, nә hәyat.

Bu alәm sevgilәr, mәhәbbәt

Yaratsın, yaratsın, hey!...

Sevdim sәni mәn, ey Nigarım,

Rәna gözәlim, şәn baharım.

Sevdim sәni, yarım,

Sәnsәn mәnim canım.

Olmaz özgә sevgilim sәndәn,

Ayrı sәndәn, ayrı sәndәn,

Ayrı dusdum, Nigar!...

X o r (baslar)--
Gәlsin düdükçülәr,

Çıxsın oyunçular,

Şadlıq edәk bu gün,

Hәm çәnlibelçilәr.
R ә q s
X o r--
Әhdimiz üstә durduq,

Burda biz qardaş olduq.

Xanlara qarşı üsyan

Tәdbirini biz qurduq, qurduq, qurduq.
H ә m z ә b ә y--
Qırat mәnimdir,

Yansın Koroğlu, hәm Nigar

Mәnimdir, yansın Kor oğlu, ha, ha, ha....
X o r--
Qırat oğurlandı, Qırat oğurlandı.

Alçaq, xain insan.

Qırat oğurlanmış, yırtıcı bir heyvan,

Yırtıcı, qanmaz heyvan, heç çıxmaz yaddan,

Apardı sәni insafsız düşman, hey ... amansız düşman!

Qırat, Qırat, Qırat!...
PӘRDӘ

DÖRDÜNCÜ PӘRDӘ

X a n ә n d ә q ı z--
Saqi, benure-bade bәrәfruz came-ma (2 dәfә)

Mütrüb, be gu ke, kare-cahan şod bekame-ma. (2 dәfә)

Bekame-ma ... aman ey ... aman ey ...
Q ı z l a r x o r u--
Yarım hey ... yarım ey ....
X a n ә n d ә q ı z--
Aman ey ... aman, aman, bekame-ma, bekame-ma.
Q ı z l a r x o r u--
Әhsәn qara saçlara, qara qaşlara,

Qara gözlәrә, qara xallara.

Mәcnun kimi yar mәni saldı çöllәrә,

Saldı dillәrә, yaman hallara, yaman hallara. (2 dәfә)
X a n ә n d ә q ı z--
Ma dәr piyale әkse-ruxi-yar dideim,

Ey bixәbәr ze lәzzәte-şurbe-modame-ma.

Aman ey, aman ey, aman ey....

Yarım ey, yarım ey, aman ey, aman....

Modame-ma, modame-ma.
Q ı z l a r x o r u--
Әhsәn qara saçlara, qara qaşlara,

Qara gözlәrә, qara xallara.

Mәcnun kimi yar mәni saldı çöllәrә,

Saldı dillәrә, yaman hallara, yaman hallara.
R ә q s.
Q ı z l a r x o r u--
Gözәl xanım, sәn mәnim canım, naz eylәmә.

Bizimlә sәn bir şirin söhbәt-saz elә,

Kәrәm qıl gәl, lütfünü bizdәn az elәmә,

Sәn bir gülsәn, gәl xәzanimi yaz elә,

Naz elә, bala, saz elә, bala, yaz elә, bala, hey!...
R ә q s.
K o r o ğ l u n u n çıxışı.
H ә s ә n x a n--
Bu kimdir, nәçidir?
E h s a n p a ş a--

Aşığa bәnzәyir.
H ә s ә n x a n--
İzinsiz girdin sәn tez içәri,

Sәlam vermәdin nәdәn ötәri?
K o r o ğ l u--
Sәlam verdim, sәlamım almadılar,

Sәlam kәssin bәyi dә, ya xanı da.
H ә s ә n x a n--

Aşıqsansa әgәr, hünәrini göstәr.
K o r o ğ l u--
Göstәrim, izin verin.

Çünki oldun dәyirmançı,

Çağır gәlsin dәn, Koroglu. Balam hey!...

Sәni gördüm, aşiq oldum,

Dәrdә saldın canımı.

Ala gözlәr, dadlı sözlәr,

Qara qaşlar, işvә-nazlar....

Can alan yar tökdü nahaq qanımı,

Nәdir әmrin, tacidarım, sәrvәrim?...

Nazlı yarım, gülüzarım, işvәkarım, hey....

Nәdir әmrin, qәddi rәna dilbәrim!

Gecә-gündüz ayrılıqdan

Yandım hicran dәrdinә.

Sәni görsәm, nazlı yarım,

Gedәr әldәn ixtiyarım.

Sәni görsәm, gülüzarım,

İftixarım, nazlı dilbәrim, hey....

Gәrәk aşiq yar yolunda

Qalmasın can dәrdinә.

Ala gözlәr, dadlı sözlәr,

Qara qaşlar, işvә nazlar....

Can alan yar tökdü nahaq qanımı.

Nәdir әmrin, tacidarım, sәrvәrim?

Nazlı yarım, gülüzarım, işvәkarım, hey....

Nәdir әmrin, qәddi rәna dilbәrim?...

Gecә-gunduz hey!...

Gecә-gündüz ayrılıqdan yandım hicran oduna.

Geçә-gündüz ayrılıqdan yandım hicran oduna.

Sәni görsәm, nazlı yarım,

Gedәr әldәn ixtiyarım.

Sәni görsәm, gülüzarım,

İftixarım, nazlı dilbәrim, hey....

Gәrәk aşiq yar yolunda

Qalmasın can dәrdinә.

Ala gözlәr, dadlı sözlәr,

Qara qaşlar, işvә nazlar....

Can alan yar tökdü nahaq qanımı,

Nәdir әmrin, tacidarım, sәrvәrim?

Nazlı yarım, gülüzarım, işvәkarım, hey....

Nәdir әmrin, qәddi rәna dilbәrim?...
H a m ı--

Afәrin!
H ә s ә n x a n--

Aşıq olmağına aşıqdır.
E h s a n p a ş a--

Aşıq olmağına aşıqdır.
X o r--

Qәzәllәmә söylә!
K o r o ğ l u--
Koroğlunun Qıratını gözәllәrәm mәn çox

(kәnara)
Görüm Qırat burdadır, ya yox!
H ә s ә n x a n--

Koroğlunu tanıyırsan?
K o r o ğ l u--

Tanıyıram!
H ә s ә n x a n--

Qıratını tanıyırsan?
K o r o ğ l u--

Tanıyıram!
H ә s ә n x a n--
Sәn indi ki, tanıyırsan,

Bir gözәllәmә söylә, söylә!
K o r o ğ l u--
Eşitsin xanlar, paşalar,

Eşitsin bәylәr, ağalar,

Eşitsin xanlar, paşalar,

Eşitsin bәylәr, ağalar,

Eşitsin arif atalar,

Eşitsin şәnin Qıratın (2 dәfә)

Eşitsin şәnin (2 dәfә)

Eşitsin şәnin Qıratın.

Qanadlı quşdur, at deyil,

Bir ildırımdır elә bil.

Yeri, yatağı, oynağı

Çәnlibeldir Qıratın.

Çәnlibeldir, (2 dәfә)

Çәnlibeldir Qıratın.
H ә s ә n x a n--
Aşıq, tәrifini etdiyin Qırat,

Koroğludan bizә edilib sovqat.

Neçә gündür ki, at tolamda yatır,

Yeyir, içir vә şıllaq atır, ha, ha, ha....
K o r o ğ l u--
Ola bilmәz bu iş, sәn aldanmısan,

Ayrı düşmәz Qırat çün Koroğludan.
H ә s ә n x a n--
Polad, Qıratı get çıxar toladan,

Onda görәk, kimdir adam aldadan?

Aldatmış olsa mәni Hәmzә,

Bәlkә, doğratdıraram onu tikә-tikә.
E h s a n p a ş a--
Aşıq, bir şikәstә!
K o r o ğ l u--
Oxuram, baş üstә, baş üstә!
Ç a l ı r.
Nazlı yarım, vәslә çatdım.

Keçdi hicran günlәri.

Aşiqәm mәn, kuyi-dilbәr,

Vәsli-canan istәrәm.

Vәsli-canan, dәrdi-hicran, (2 dәfә)

Zülfü reyhan, qәlbi viran,

Dil pәrişan günlәri.

II
Bir qanadsız bülbülәm mәn,

Dәrdә düşmüş sünbülәm.

Aşiqәm mәn, kuyi-dilbәr,

Vәsli-canan istәrәm,

Vәsli-canan, vәsli-canan,

Dәrdi-hicran, vәsli canan,

Zülfü reyhan, qәlbi viran,

Dil pәrişan günlәri.
X o r--
Yaxşı, yaxşı, bağla qolların.

Möhkәm örtün qaçmaq yolların.

Hәr nә var silahını alın,

Xәncәrinin gordasın salın.

Alın onun bütün malın.

Yanında beş nәfәr qalın.
H ә s ә n x a n--
Axtarırdım sәni göydә, yerdә düşdün әlimә.

Әmr edәrәm doğrasınlar sәni dilim-dilimә.

Sәfil rәiyyәt, rәzil kәndli,

Yox eylәrәm sizi, qırram,

Bu kimi xain әgәr min olsa,

Minin dә boynunu vurram.

Koroğlu, Koroğlu, Koroqlu,

Ha, ha, ha, ha.... (2 dəfə)

Onu sәn bil ki, mәn mәmlәkәtin xanıyam,

Mәnә kәc baxsa gәr, kәndlinin düşmanıyam.

Verә bilmәz mәnim keyfimә heç bir mәlal,

Nә Koroğlu, nә Koroğlu, nә şil oğlu, nә lal.

Axtarırdım sәni göydә, yerdә düşdün әlimә,

Әmr edәrәm doğrasınlar sәni dilim-dilimә.
Ә y a n l a r--
Afәrin, Hәmzә bәy!

Sözlәrin doğru çıxdı, afәrin!

Rәdd olar, mәhv olar, bir kәrә

Başımızdan bu bәla.
H ә s ә n x a n--
Nigarı verdim sәnә mәn,

Hәmzә, Nigar sәnindir, al,

Halal malındır.

Nigar gözәldir, әdası qәmzә,

Nigar sәnindir,

Al, o yar sәnindir.
H a m ı--
Nigar gözәldir, әdası qәmzә,

Nigar sәnindir, al,

Nigar sәnindir, al.

Sevgili, nazlı dilbәrim,

Gәlsin Nigar, tez gәlsin Nigar,

Tez gәlsin Nigar.
N i g a r--
Ax ... bu nә müsibәt!
K o r o ğ l u--
Elәdin xәyanәt!
H ә s ә n x a n--
Nigar, Hәmzә bәyin göstәrdiyi şanlı rәşadәt,

Bizi şad eylәdi, verdi sәnә fәxri sәadәt.
T ә l x ә k (daxil olur)--
Nay, nay, nay!...

Mәn demәdim bәsdir ona bir nәfәr?!

Getsә kifayәtdir Ömәr ya Sәfәr;

Mәn deyәn oldu yenә dә müxtәsәr,

Bәxtәvәrәm, bәxtәvәrәm, bәxtәvәr.

İstәdilәr göndәrәlәr üstünә on min pәlәng,

Mәnsә dedim bәsdir ona getsә keçәl Hәmzә bәy.
F ә r r a ş--
Xan sağ olsun!

Mahaldan gәtirdilәr bir nәfәr,

Bizlәrdәn Koroğluya aparırmış xәbәrlәr.
H ә s ә n x a n--
Kim göndәrirmiş onu?
F ә r r a ş--
Әsla demәz, gizlәdir,

Nә qәdri versәn әzab,

Ölsә dә dinmir, demir.
N i g a r--

Ah!...
H ә s ә n x a n--

Sәni kim göndәrib, de görüm, alçaq?!
E y v a z--
Vurun, öldürün, demәrәm ancaq.
H ә s ә n x a n--

Cәlladı çağırın.
N i g a r--
Qoyun mәn deyim,

Kimin göndәrdiyin sizә söylәyim.
H ә s ә n x a n--

Kim imiş göndәrәn?
N i g a r--
Göndәrәn mәnәm.

Bunu anlayın, mәn sizә düşmәnәm!
H a m ı--

Belә bәs, belә bәs, belә, belә!...
N i g a r--
Bir görün, mәn sizә nә deyәcәyәm hәlә.

Bir yığın zülmkar, bir yığın cәllad,

Tәsir etmәz sizә bu qәdәr fәryad, (2 dәfә)

Sәrxoş etmiş sizi zülmün nәşәsi.

Narahat eylәmәz mәzlum nalәsi. (2 dәfә)

Bir gün gәlәcәkdir intiqam günü,

Kәsәcәk zalimin başının üstünü.

Bu gün әzilәnlәr әzәr sizlәri,

Xan zülmündәn qurtararlar bizlәri,

Qurtararlar bizlәri!
Ә y a n l a r--
Rәdd edilsin, mәhv edilsin, öldürülsün xainә,

Qoy cәza görsün, xәyanәt eylәmişdir xaninә!
H ә m z ә--
Ax! Qәlbimdәki mәhәbbәt

Döndü, oldu bir nifrәt ol xainә!
Ә y a n l a r--

Ay tutun, qoymayın! (5 dәfә)
H ә s ә n x a n--
Ay tutun, qoymayın, tez Koroğlunu,

Tez tutun, qoymayın, öldürün onu!
X o r--
Ay tutun, qoymayın! (5 dәfә)

Ay tutun, qoymayın, tez Koroğlunu,

Tez tutun, qoymayın, öldürün onu!
İ b r a h i m x a n--
Xan sağ olsun!

Polad verdi Qıratı,

Mindirib Koroğlunu, tez qaçırtdı.
H ә s ә n x a n--

Bu üç xainin dә kәsilsin başı!
H a m ı--
Cәzaya verilsin qohumu, qardaşı!
N i g a r, P o l a d, E y v a z--Koroglu sag olsun!...
PӘRDӘ

BEŞİNCİ PӘRDӘ

B i r i n c i c a r ç ı--
Ya әyuhәnnas! Ya әyuhәnnas!

Bu gün meydanda kәsilir üç baş!
İ k i n c i c a r ç ı--
Ya әyuhәnnas! Ya әyuhәnnas!

Bu gün meydanda kәsilir üç baş!
Ü ç ü n c ü c a r ç ı--
Ya әyuhәnnas! Ya әyuhәnnas!

Bu gün meydanda kәsilir üç baş!
X o r--
Gündә-gündә baş kәsilmәz,

Xanlar qandan doymaq bilmәz!

Rәdd olsun, batsın zalım xan!

Rәdd olsun bәy, rәdd olsun xan!

Rәdd olsun bәy, rәdd olsun xan!
Ә y a n l a r--
Olsa xain xana hәr kәs--

Ya ölüm var, ya da mәhbәs.

Mәhv edilsinlәr.
X o r--
Gündә bir baş, gündә bir qan,

Qatil insan, zalım insanlar.

Rәiyyәt tәngә gәldi,

Mәhv edildi, talan edildi.
Ә y a n l a r--
Olsa xain xana hәr kәs--

Ya ölüm var, ya da mәhbәs.

Bir dә sizdәn çıxmasın sәs,

Oğru bidinlәr!
X o r--
Gündә bir baş, gündә bir qan,

Qatil insan, vәhşi insan.

Bu rәiyyәt tәngә gәldi,

Mәhv edildi, talan edildi.
Ә y a n l a r--
Gәtirin o mәlunları,

Vurulsun boyunları!

Qәzәbdir tutan onları, cәzalansınlar!
X o r--
Gәl rәhm et, ey xan, bu cavanlara,

Rәhm et bunlara, öldürmә!

Gәl rәhm et, ey xan, sәn rәhm eylә,

Gәl rәhm et bunlara, öldürmә! (2 dәfә)
Ә y a n l a r--
Etsә hәr kәs xana üsyan,

Mәhv edilsin, vәssalam!
X o r--
Bir gün olsun kütlә çoşsun,

Sizdәn alsın intiqam.
E h s a n p a ş a--
Bu gündәn bircә insan

Xana qarşı etsә üsyan,

Ya ölüm var, ya da zindan!

Әfv edilmәz xain insan!

Vermәriz biz bir dә fürsәt

Çıxsın üsyanlar,Xәyanәtpәrvәr insanlar,

Bu yolsuz, oğru nadanlar,

Bu cahil, bu qudurğanlar,

Kәsilsin, mәhv olunsunlar!

Xәyanәt çıxsa bir kәsdәn,

Әlindәn, ya dilindәn,

Mәhv edilsin, mәhv edilsin, mәhv edilsinlәr!
Ә y a n l a r--
Etsә hәr kәs xana üsyan,

Mәhv edilsin, vәssalam!
X o r--
Bir gün olsun, kütlә coşsun,

Sizdәn alsın intiqam.
İ b r a h i m x a n--
Bu gündәn bircә insan

Xana qarşı etsә üsyan,

Ya ölüm var, ya da zindan!

Әfv edilmәz xain insan!

Vermәriz biz bir dә fürsәt

Çıxsın üsyanlar,

Xәyanәtpәrvәr insanlar,

Bu yolsuz, oğru nadanlar,

Bu cahil, bu qudurğanlar,

Kәsilsin, mәhv olunsunlar!

Xәyanәt çıxsa bir kәsdәn,

Әlindәn, ya dilindәn,

Mәhv edilsin, mәhv edilsin, mәhv edilsinlәr!
Ә y a n l a r--
Olsa xain xana hәr kәs--

Ya ölüm var, ya da mәhbәs, mәhv edilsinlәr!
X o r--

Gündә bir baş, gündә bir qan!
H ә s ә n x a n--

Etmәsinlәr bir dә üsyan!
X o r--
Bu rәiyyәt tәngә gәldi,

Mәhv edildi, talan oldu.

Zalım, zalım, qatil xanlar,

Vәhşi xanlar, qanlı xanlar!
H ә s ә n x a n--
Sәnә mәn әmr edirәm, İbrahim xan,

Bu saatda gәrәk boşalsın meydan!

Gedib camaatı qovun hәr nә var,

Düzәltsin qoşunlar poladdan hasar!

Divani-әdalәt qurulsun bu gün!

Boynu vurulsun xainlәrin bu gün!

Әvvәlcә Nigarın başı kәsilsin,

Xanın әdalәtin alәm bilsin!
X o r--
Zalım, zalım, zalım, qatil xanlar,

Vәhşi xanlar, qanlı xanlar!
İ b r a h i m x a n--
Cәllad başı, tez ol, hökmü et icra,

Әn әvvәl bu işi Nigardan başla!
Q ı z l a r x o r u--
Ax ... yazıq, bәdbәxt Nigar!

Nigar, Nigar, Nigar!

Onu apardılar başını kәsmәyә!

Afәrin! Afәrin!

Öldür, öldür, öldür, öldür,

Qoy düşmәn ölsün, qoy düşmәn ölsün!

Ölsün, ölsün, ölsün, ölsün, ölsün!
X o r--

Zәfәr bizimdir, Nigarı etdin xilas!
K o r o ğ l u--
Sevimlim, sevgilim, ayrı düşdün mәndәn,

Ax, Nigarım, gülüzarım,

Qanlı düşmәn eylәdi qәsd,

İntiqamın alsın sәndәn,

Uçmuşam quş kimi, özümü yetirdim.
N i g a r--
Bu xalqı sәn eylәdin azad, azad,

Xalqa sәn olmusan әn әziz qәhrәman, qәhrәman!
K o r o ğ l u--
Mәni yaşatdı, mәni böyütdü

Bu qәhrәman xalqım mәnim! Yaşa!...

R ә q s.
X o r--
Nә şәnli, şәnli bayram,

Nә şәnli әyyam, yaşa, yaşa!...

Koroğlu qәhrәman, qәhrәman!...
SON


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə