Kocaeli ÜNİversitesi akademik atama yönergesi
Yüklə 0.52 Mb.
səhifə1/6
tarix24.04.2016
ölçüsü0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ATAMA YÖNERGESİ

(05.01.2012 tarihli, 2012/1 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile kabul edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1

Kocaeli Üniversitesinin vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi için Akademik Atama İlke ve Ölçütlerini belirlemek, ve uygulamak temel amaçtır.


Bu bağlamda, akademik atama ilke ve ölçütleri ile üniversitemiz akademik birimlerinin;  

 • Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası ölçekte etkinlik düzeyini artırmaları,

 • Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları,

 • Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat alanlarına yönelik çözümler geliştirilmesine ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaları,

 • Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları,

 • Ulusal ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları,

 • Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması,

 • Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi,

 • Atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması,

 • Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri,

konularında gerekli en az ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır.
Temel İlkeler

Madde 2

Akademik atama ilke ve ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler uygulanacaktır. • Üniversite Senatosu tarafından belirlenen atama ölçütleri, Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli en düşük düzeyi belirlemektedir. Her akademik birim gelişme hedefleri, başarı düzeyleri ve öncelikleri doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir.

 • Üniversite Yönetim Kurulu bu esasları, sadece atama başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın akademik birikiminin ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır.

 • Adayla ilgili değerlendirmelerde, başvurduğu bilim alanındaki yayın ve etkinlikleri esas alınır.

 • Atamaların, Kocaeli Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır.

 • Atamalarda, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranmalıdır.

 • Atamalarda, adayın araştırma ve geliştirme etkinlikleri sanayi, çevre ve topluma katkıları da değerlendirilir.

 • Yayın ücreti isteyen dergilerde basılan makaleler, asgari şartları sağlama için kullanılamaz.

 • Henüz basılmamış uluslararası makaleler, DOI (Digital Object Identifier) numarası almış ise yayımlanmış makale olarak kabul edilir. Ulusal makaleler ise cilt ve sayfa numarası verilmiş ise yayımlanmış olarak kabul edilir.

 • Üniversite Senatosu tarafından belirlenen atama ilke ve ölçütleri, Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli en düşük düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Kadro İlanı

Madde 3

Kocaeli Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında gereksinim duyulacak akademik kadroların ilanı için; 1. İlgili birimin Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı (Tıp), Bölüm Kurulunun görüşünü alarak Fakültelerde Dekanlığa, Yüksekokullarda Müdürlüklere, Rektörlüğe bağlı birimlerde ise Rektörlüğe durumu iletir.

 2. Rektör, Dekan, Yüksekokul Müdürü de kadro ilan edilme önerisi verebilir.

 3. Önerilere uygun kadrolar varsa ve Rektörlük de olumlu bulmuş ise gerekli ilan Rektörlükçe yapılır.


Başvuru

Madde 4

Akademik atamaya konu olacak adaylar, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülenlerin yanı sıra, işbu "Yönergede" de belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri başvurusuna eklerler. Değerlendirme yapacak jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, aday özgeçmiş, yayın listesi ve etkinliklerini içeren dosyasına doldurulmuş Ek Tablo-3’ü içeren bir CD de ilave eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyelikleri

Ön Değerlendirme

Madde 5

a) Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) doçentlik için belirlediği yabancı dil sınavından geçerli puanı almış olma, en az biri uluslararası (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index veya Sosyal Bilimler alanları için ÜAK tarafından doçentlik başvuru koşullarında esas alınan ulusal ve uluslararası alan indeksi tarafından taranan) dergilerde yayımlanan makale olmak kaydıyla, yayınlanmış üç özgün makaleye sahip olma koşulu aranır. Güzel Sanatlar, İletişim ve Mimarlık alanları için en az bir uluslararası makale şartı aranır ve diğer şartları ilgili fakülteler kendileri belirler.
b) Doçent kadrosuna atanabilmek için, ön koşul olarak ÜAK tarafından yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları yerine getirerek Doçent unvanına sahip olma yanında toplam en az 130 puana sahip olma koşulu aranır.

c) Profesörlük kadrosu için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden belirlenen puanlama sistemine göre önce ilgili birimlerin (Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu) oluşturdukları komisyon tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulurlar. Ön değerlendirmesi tamamlanan ve ölçütleri sağlayan adayların başvuruları daha sonra Rektörlük tarafından oluşturulan Akademik Atama Komisyonu tarafından değerlendirilir. Ön değerlendirme kurulu oluşturulamayan birimlerde dosyalar doğrudan Rektörlük Akademik Atama Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırılır. Ön değerlendirme sonucu bir raporla Rektörlük Makamına sunulur.
Profesör kadrosuna başvuru için, doçent unvanını aldıktan sonra, ön koşul olarak; Üniversitelerarası Kurulca yürürlükte olan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarını ilgili bilim alanı için son dört yıl içerisinde en az bir kez daha sağlamakla birlikte toplam en az 130 puana sahip olma koşulu aranır. Bu koşulları sağlamadıkları saptanan adayların başvuruları kabul edilmez.

d) Üniversite dışından yapılan başvurularda ilgili birimlerin ve Rektörlüğün ön değerlendirme komisyonları değerlendirmeyi gerçekleştirir.
e) Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışması bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın veya aynı iddia ile adayla eş unvanlı üniversite öğretim üyelerince yapılmış imzalı bir başvurunun Komisyona intikal etmesi halinde, iddia Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu’nca öncelikli incelenerek düzenlenen rapor Rektörlük Makamına sunulur. Rektörlük Akademik Atama Komisyonu Etik Kurulun raporu doğrultusunda durumu karara bağlar.
f) Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz.
Değerlendirme Jürisi ve Rapor

Madde 6

Akademik atama işlemlerinin yürütülmesinde, adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış öğretim üyelerinden oluşan veri tabanından yararlanılır. 2547 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde jüri üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Değerlendirmeyi yapacak öğretim üyelerine adayın özgeçmiş, yayın dosyası ve Ek Tabloları içeren bilgiler bir CD ile birlikte gönderilir. Jüri üyesi değerlendirmeyi yaparak raporunu Rektörlük Makamına gönderir.


Değerlendirme raporları, adayın bilimsel yayınlarını, ilgili bilim alanındaki yerini ve potansiyelini, mesleki deneyim ve katkılarını ayrıntılı olarak içermelidir. Bu değerlendirmede adayın yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan atıflar, müfredat programına yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar, üniversite yönetimine ve hizmetlerine katkıları gereken ağırlıkta dikkate alınır.
Madde 7

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve diğer akademik personelin ilk veya yeniden atanmasında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.


Yürürlük

Madde 8

Bu yönerge Üniversite Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 9

Bu yönergenin uygulanmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.


Geçici Madde

Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile daha önce Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ‘Kocaeli Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama İlke ve Ölçütleri’ yürürlükten kalkar.EK TABLO - 1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN 'YAYIN, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE YÖNETİM' ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU


 1. BÖLÜM: BİLİMSEL YAYINLAR

Etkinlik

Puan

A. MAKALELER

I. Uluslararası

1. Grup Dergiler (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index veya Sosyal Bilimler ulusal ve uluslararası alan indeksi tarafından taranan dergilerde yayımlanan)

a) Orijinal makaleler ve derlemeler

b) Vaka takdimi, editöre mektup

2. Grup Dergiler (1. Grup Dergi İndeksleri dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan)

a) Orijinal makaleler ve derlemeler

b) Vaka takdimi, editöre mektup

3. Grup Dergiler (1. ve 2. Grup Dergiler dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan)

a) Orijinal makaleler ve derlemeler

b) Vaka takdimi, editöre mektup
II. Ulusal
1. ULAKBİM tarafından taranan Dergiler

a) Araştırma makalesi

b) Derleme, vaka takdimi

c) Editöre mektup


 1. Alanla ilgili Hakemsiz Dergiler

40

15
25

10


15

5
10

8

5
3


B. BİLDİRİLER

I. Uluslararası

 1. Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri

 2. Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım Belgeli)

 3. Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve tam metin yayımlananlar

 4. Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve özeti yayımlananlar (Katılım Belgeli)

II. Ulusal

 1. Ulusal bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri

 2. Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım Belgeli)

 3. Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar

 4. Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım Belgeli)


20

15


10

8

10
8


7
3


C. KİTAPLAR

I. Uluslararası

 1. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı

 2. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı

 3. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap veya ansiklopedilerde madde yazarlığı

II. Ulusal

 1. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı
 1. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği
 1. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı
 1. Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı
 1. Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü

60
40
10


40

25

15

10
5


D. ATIF ETKİ ETMENİ (ee)

1) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamında alınan atıflar
2) Ulusal ve uluslararası kapsamda diğer atıflar (en fazla 10 puan)


5 x atıf
1 x atıfE. TEZ YÖNETİCİLİĞİ (Tamamlanmış) ve VERDİĞİ DERSLER

 1. Doktora veya Tıpta Uzmanlık tez yönetimi

 2. Yüksek Lisans tez yönetimi

 3. Son iki yılda verdiği lisansüstü dersler (en fazla 20 puanı dikkate alınır)


10 x tez

5 x tez

1 x ders

  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə