Kaynaklar yazili kaynaklar
Yüklə 1 Mb.
səhifə1/14
tarix20.04.2016
ölçüsü1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
BALKANLARDAN ULUĞ TÜRKİSTAN’A TÜRK HALK İNANÇLARI II

KAŞKAYİLER – TEREKEMELER – ELSEVENLER – KARAKOYUNLULAR – KİRESUNLULAR – AVŞARLAR – İSMAİLİ HAZARALAR – KENGERLİLER – CAFERİLER – KARAMANLILAR – NİGARİLER – AYRIMLILAR – KEKAİLER – ŞEBEKLER – NAVILLAR – SARULULAR


Resim

Dr. Yaşar KALAFAT


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
METİN
TÜRK HALK İNANÇLARININ STRATEJİK BOYUTU-İRAN
KAŞKAY TÜRKLERİ

KARAPAPAH TÜRKLERİ

ŞAHSEVEN / ELSEVEN TÜRKLERİ

KARAKOYUNLU TÜRKLERİ

KİRESUNLU TÜRKLERİ

AFŞAR TÜRKLERİ

İSMAİLİ HAZARA TÜRKLERİ

CAFERİ İNANÇLI İRAN TÜRKLERİ


TÜRK HALK İNANÇLARININ STRATEJİK BOYUTU-AZERBAYCAN
KENGERLİ TÜRKLERİ

KARAMANLI / ÇELEBİ TÜRKLERİ

NİGARİ TÜRKLERİ

AYRIM TÜRKLERİ


TÜRK HALK İNANÇLARININ STRATEJİK BOYUTU- IRAK

TÜRKMEN TÜRKLERİ HALK İNANÇLARI

KEKAİ TÜRKMENLERİ

ŞEBEK TÜRKMENLERİ

MAVILLI / MAVİLİ TÜRKMENLERİ

SARILLI / SARILI TÜRKMENLERİ


SONUÇ

KAYNAKLAR

YAZILI KAYNAKLAR
SÖZLÜ KAYNAKLAR

İNDEKS

RESİMLER

ÖNSÖZ
“Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II.” İsimli çalışmamız bu metodla hazırladığımız ikinci çalışmadır. Çalışma planımızdaki bu seriden çıkarılacak Anadolu, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Afganistan Türk halk inançları konularını içerecek bunları gruplandırılmış diğer Türk halk kesimlerinin inançları konulu kitaplar izleyecektir. Azerbaycan inanç kesimlerindn; İngilay, Hapıtlı, Hınalık, Buduh, Üdin’lere dair derlenilmiş bilgileri iknci cildin kapsamına almadık. İran Türklerinden ; Ebiverdi, Sungur, Halaç, Mukaddem, Beydilli, Hamadanlı, Boyatlı, Karadağlı ve Karaçorlu gibi Türk boylarının halk inançlarını ise henüz yeterince inceleyemedik.
Bu kitabımızda da inanç indeksine ayrıntılı yer vermeye çalıştık. Kaynak olarak yararlandığımız şahısların resimlerini de kitaba almak suretiyle halk bilimlerini tanıtmayı amaçladık. Yararalandığımız yazılı kaynaklarının tanıtımını geniş tutmak suretiyle, incelemeye aldığımız halk inancı çevreleri ile ilgili bibliyografya zenginliği oluşturmaya çalıştık.
Bu çalışmamız akademik format ve izlenilmeye çalışılan metod itibariyle daha fazla amaca uygun olmuştur. Aynı konulu yeni çalışmalarımız; derlenilen malzeme itibariyle karşılaştırmalar yapmak, bu bilgi ve bulguların ilgili kaynaklarındaki yerlerine işaret etmek, gösterdikleri özellikleri vurgulamak itibariyle isteğe daha uygun bir seviyede olmuştur. Yeni çalışmalarla bu metodun daha tekamül ettirilebileceğine derlediğimiz malzemenin daha yararlı çalışmalara vesile alabileceğine inanıyoruz.
Çalışmalarımız için bize gerekli uygun ortamın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına ve çalışmalarımızı yayınlamak suretiyle teşvikini esirgemeyen Kültür Bakanlığı’nın Yayınlar Dairesi Başkanlığına, sabır ve fedekarlıklarla bana olan yardımlarını kesintisiz sürdüren eşim Ayten Kalafat’a şükranlarımı sunuyorum.

Dr. Yaşar Kalafat

ASAM

Kafkasya Araştırmaları Masa Başkanı


TÜRK HALK İNANÇLARININ

STRATEJİK BOYUTU - İRAN

GİRİŞ

Biz bu yazımızda incelediğimiz konuyu oturtmaya çalıştığımız teorik çerçeveden sonra metin kısmında İran’ın Türk kesimlerinden Kaşgaylar, Hazaralar, Avşarlar, Karapapahlar, Şahsevenler, Karakoyunlular ve Kiresunların halk kültürü üzerinde duracağız. Yaptığımız açıklamalardan sonra nihaî mesajımızı sonuç bölümünde veriyoruz.

Türkiye Türklüğü ile İran Türklüğü arasındaki kültürel ilişki şüphesiz iki ülkenin kültürel ilişkileri çerçevesinde gelişebilirdi. Son yüzyıl itibarıyla kültür ve eğitim anlaşmaları daha ziyade sınırlı olmakla beraber yüksek öğrenimde öğretmen ve öğrenci takası şeklinde olmuş ve İran –Fars kültürü lehine gelişmiştir. Meselâ Türkiye’deki Fars dili ve edebiyatı üniversite bölümleri İran’da Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden çok daha kıdemli ve yaygındırlar. İran ile Türkiye arasındaki sempozyum türünden toplu kültürel faaliyetlere iştirak uzun süre Mevlâna sempozyumları ile sınırlı kalmıştır. İran’dan Türkiye’ye yapılan kültür içerikli kongrelere katılım 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bununla, Türkiye’de yapılan Nevruz, TÜDEV, Folklor, Yazarlar Birliği, İLESAM toplantıları ve bazı şiir günlerine İran’da üretilmiş kültürel değerlerin, üreticileri arasında Türklerin bulunduğu gerçeğini olan katılımı anlatmak istiyoruz. Bize göre özellikle atlı bozkır medeneyetinin kültür değerlerini İran coğrafyasında hayata geçirenler Türklerdir. Bu medeniyet şeklinin diğer Türk coğrafyalarındaki ayniliklerini tespit ve açıklamak, öncelikle Türk kültür adamının sorumluluğundadır. Bu arada kültürel küreselleşmeye giden dünyada, akraba kültürler aralarında bölgesel dayanışmalar kurarlarken İran’da Türkler, Farslar ve diğer halkaların birlikte geliştirdikleri kültürleri küresel kültürün emperyalist baskısı karşısında, onların korunma kozlarıdır.

Türklerde diğer kültürlere karşı saygılı olmak bir kültürel gelenek oluşturmuştur. Özellikle birlikte yaşanılan halkların kültürlerinin devamlılığına özel itina gösterilmiştir. İran coğrafyasında Türk ve Fars kültürel komşuluğu ise iç içe geçmiş, gelişme Fars kültürü lehinde olmuştur. Çok kere oluşturulan kültürel senteze Fars kültür damgası vurulmuştur. Üretilen ortak coğrafî kültürel değerler uluslararası zeminde Fars kültürü olarak sergilenmiştir. Bu gelişme, üst kültürün baskın çıkması olayından ziyade, Fars aydının kültürel değerlerine her dönemde hatta Türklerin hâkimiyet dönemlerinde dâhi bir biçimde sahip çıkması olayıdır. Halkların bu arada Türk halkının İran coğrafyasında kendisine ait olana sahip çıkması bu itibarla önemlidir. Bu önemi biz halk kültürü alanında benimseyenlerdeniz. Bu, şüphesiz kültür düşmanlığı veya kültür bölücülüğü değildir. Türk ve Fars kültürleri tarih boyunca karşılıklı birbirlerinden yararlanmışlardır. Biz halk kültürü çalışmalarımızla bu birlikteliği bozmak değil, güçlendirmekten yanayız. İran medeniyet beşiğine Türkler de katılmışlardır. İran’da yapılan bu tür faaliyetlerden Şerefhane Toplantısı’na Türkiye’den ve Azerbaycan’dan toplu iştirak olmuştur.

İran Türklüğünün Anadolu ve Kuzey Azerbaycan Türklüğü ile olan aktif kültürel faaliyet alanındaki dayanışması da 1990’lardan sonra yoğunlaşmıştır. Bu gelişmede rahmetli Elçibey’in takip ettiği kültür milliyetçiliği politikası, Türk dünyasının genelindeki uyanış ve birtakım radyo ve televizyon yayınları ciddî şekilde etkili olmuştur.

“Millet ve milliyeti teşkil eden unsurlardan birisi de örf ve âdetlerin birliğidir. Lisan birliği gibi örf ve âdet birliği de uzun zaman aynı sahada aynı devlet içinde yaşama neticesinde vuku bulan çeşitli temaslardan doğar. Milletçe yapılan umumî bayramların, mühim millî hadiseler münasebetiyle yapılan törenlerin, milletlerin hayatında çok kuvvetli birleştirici rolü vardır.”1 Kültür şölenleri bu kapsamda mütalâa edilebilir. Bölgesel kültür şölenlerinin halk kültürü ağırlıklı olmaları taraflardan ilgili araştırmacı ve yazarların metot ve literatür itibarıyla tanışmaları, monoğrafilerin karşılıklı tercümelerinin sağlanılması bu itibarla önem arz etmektedir.

Millî ve siyasî uyanmanın ilk merhalesi, millî kimliğin mitoloji boyutudur. Yahudi tarihinin birinci devrini Efsane Devri teşkil eder. Ermeniler efsanevî dönemlerini canlı tutmaya çok şey borçludurlar. Şüphesiz mitolojik derinlikten en fazla istifade eden Yunanistan olmuştur. Ord. Prof. Dr. Sadri Matsudi Arsal, mitolojinin millî duyguların oluşturulmasındaki önemi üzerinde durmuştur.2 Prof. Dr. B. Öğel, Prof. Dr. A. İnan gibi milliyetçi Türk bilim adamları, mitoloji içerikli eserler vermişlerdir. Halk bilimi ile mitolojinin organik bağı ve bu bağın komşu kültürleri itibarıyla önemi ise tartışma götürmez.

Biz bu incelememizde, Tengricilik inancındaki Tengrinin yeri ile eski Türk inanç sistemindeki ruhların yeri arasındaki bağıntıya ışık tutabilecek verileri de irdelemeye çalışacağız. A. Schimmel “din deyince, insanların bedemehâl şahıs şeklinde olması lâzım gelmez; insan üstü bir kudretle münasebetini anlamaktayız. İlâh ve Tanrı mefhumunun mevcut olması lâzım gelmez".3 demektedir. Din sosyoloji itibarıyla (Rusça yazılmış kaynakları bilemiyoruz) Tengriciliğin esasları tespit edilip dönemlerinde ve günümüzde nispet bağları ve münasebetleri araştırılmamıştır. “Dinler, dinler tarihçileri tarafından iptidaî dinler, millî dinler, dünya dinleri olarak ayrılırken Tengricilik / Türk Tengri dinî, millî din mi idi? Millî dinler yalnız bir milletin ruhanî malıdır (...) fakat bazen millî dinlerden bir dünya dinî gelişmiştir4 denilirken, bu derece geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Tengricilik, bu türden bir aşama mı geçirdi. İran Türk coğrafyasında bu konuda tespitler yapılabilir mi?” Din fenomolojisi dinî hadisenin mahiyetini tetkik eder”5 denilirken, bazı örneklemelerde, yeni dinler, eski dinlerin coğrafî alanlarında etkili olabiliyorlar. Budizmin Tengricilik aleyhinde Asya’da yayılma gösterebilmesi gibi. Ancak İslâmiyet, Hristiyan coğrafyasında bu türden bir etkinlik gösterebildi mi? Evlâdı Fatihan bu açıklamanın kapsamına girer mi? İran Türk bölgesinde İslâmiyet Zerdüşizm ilişkilerinde gelişme nasıl olmuştur? Bizim incelemelerimizin kapsamına eski Türk inancının mukaddes ayinleri, mukaddes mahalleleri, kutsal zamanları, kutsal eşyaları, kutsal şahsiyetleri, bıraktıkları izler itibarıyla girecektir. “Din fenomolojisi, mukaddes bir ayinin nasıl gelişip değiştiğini araştırır”6 derken biz Tengricilik veya eski Türk inançlarının İran-Türk İslâmındaki tezahürünü karşılaştırma konusu yapmaya çalışacağız. Aynı alanda, dinin aile ve millete karşı aldığı muhtelif dinî cemaatlerin cemiyetle olan münasebetini din sosyoloji kapsamında inceleyeceğiz. İran Türkünün büyük mistiklerinin kendi hayatları hakkında verdikleri malûmatı din psikolojisi itibarıyla irdelemeye çalışacağız.

Ayrıca İran Türk halk inançlarından yola çıkarak, inançlardaki “mana”yı bunun ham bir resim veya puta dönüşmüş şekli olan “fetiş” e, ihtiyatsız yaklaşılmayan “tabulara totemist” inançlara, bir taraftan maddelerin hususî bir kuvvet ihtiva etmesi diğer taraftan ruhlara olan inanışın (animizm) birleşmesinden meydana gelen animatizme dair tespitlere yer vereceğiz. Bu tür ön ve ara açıklamalar çalışmamızın yan ürünleri olacaktır. Çalışmamızdaki ana amaç yukarıda da belirtildiği gibi, Türk elleri arasındaki kültür birliği gerçeği ile ilgili halk inançlarından yola çıkarak İran özelinde bir çalışma yapmaktadır.

Bekir Sıtkı 1918 yılında Turan dergisinde7 İran’ın Türk kültürü üzerindeki tesirini anlatırken, “Rusya Müslümanlarıyla Arap dünyası arasında İran olduğu için Arap kültürü Asya’da çok köklü gelenekler yaratmamıştır. Dinin neredeyse biçimsel özellikleri olmuştur. Arapçadan gelen dinî kavramlar yerel eski pagan âdetlerle birleştirilmiştir. Geleneksel azizlerimizden çoğunu yeni Arap isimlerle anmaya devam ediyoruz. Kutsal ağaçlarımız, hayvanlarımız, bazı günlerle, bazı yörelerle ilgili batıl inançlarımız da öyle. Yörelerimizde kutsal yerlere dair olan inançları, hocaların karşı çıkmasına rağmen yaşamaya devam ediyoruz ve insanlarımız bizlere çok uzak olan Mekke ve Medine yerine buralara rağbet gösteriyorlar. Tatarlar (Türkler), diş ağrısından başlayarak her türlü derdini, acısını, sevincini yöredeki evliya türbelerinde dışa vurur, çare arar. Tatarlar bu türbelerde maniler söyleyerek evliyalarından çare bekler ve beklentisi gerçekleştiğinde buralarda kurban keserler.

Arap etkisi yüzeyseldir. İran etkisi ise derindir ve Tatarların /Türklerin dünya görüşü üzerinde derin etkiler bırakmış, dönüştürmüştür.8 Kabul edilmesi zor da olsa yazar şu açıklamayı da yapmaktadır. İran kültürünün etkisinden öncelikle İran’a komşu olan topraklar için bahsetmek doğru olur. Yani, Azerbaycan Kafkasya ve Buhara için, yüzyıllar boyunca süren bu etkinin doğal bir sonucu olarak, Azerbaycan ve Kafkasya’nın değişik bölgelerinde yaşayan Türkler İslâmı İran kisvesiyle kabul etmişlerdir. Yani, İslâmın İran kültürüyle ve gelenekleriyle dönüştürülmüş biçimi olmuştur. Azerbaycanlılar ve Kafkasyalılar Şiî olduklarından, mezheplerine olan sıkı bağlılıkları ulusal bilinçlerini geri plâna itmişlerdir. Bu nedenle kendilerini İranlı veya en fazla Şiî olarak tanımlamışlardır, ama kendilerine özgü Türk kültürünün onun faktörlerini de korumuşlardır. Yani Türkçe konuşmaya devam etmişler, şarkılarında bu kültürü sürdürmüşler, tam anlamıyla İranlı olmamışlardır.9 Biz makaledeki temaları eleştirme niyetinde değiliz. Bir halk bilimci olarak yüzyıl evvel de konulmuş olsa, günümüzde bu tespitin alınacak mesajlar içerdiğini düşünüyoruz.

Türk toplulukları, bugün açık ve gizli bir oluşumun sancılarını yaşatmaktadır. Kendi aslî kimliklerine kavuşarak, hür dünyada yerlerini almaları, bunların ancak özellikle kültür açısından birbirini tanımalarına ve aralarındaki ortak, tarih ve dil şuurunun gelişmesine bağlıdır. Halk kültürü ise kültürel araştırma çalışmalarının merkezinde olmanın yanı sıra dilin ve tarihin de kaynakları arasındadır. Türk topluluklarının bağımsızlığa kavuşması ve kavuşanların bağımsızlıklarını devam ettirebilmeleri Türk dünyası için stratejik, siyasî ve ekonomik açıdan çok önemlidir. Bağımsızlık mutlaka ve muhakkak siyasî anlamda olmayabilir. Kültürel kimliğe sahip çıkabilmek, bu kimliği milliyeti adına hayata geçirebilmek de egemen kültürün bağlarından kurtarılması demektir. Fert ve devlet olarak tarihin oluşumunda millî kimlikle rol üstlenilebilmektedir. Esas olan bu itibarla dünya olaylarının tümü dolaylı da olsa Türklüğü etkilediği nispette kültür adamının meselesidir.

11 Eylül 2001’de Amerika’da cereyan eden ve Ladin –Taliban eylemi olarak tanınan terör hareketi Türkülüğe nasıl yansımıştır. Bize göre, evvelce bölgesinde ciddî bir güç olan Türkiye ekonomik krize sürüklenilmek suretiyle müttefikleriyle Kafkasya politikalarında pazarlık yapma gücü büyük ölçüde elinden alınmıştır. Süper güç olan müttefiki, uluğ Türkistan’da giderken Türkiye ile birlikte gitme lüzumunu artık duymayacaktır. Zira, oraya dünya ile birlikte gitmiştir. Tepelenilen güçler, din adına terör yaptığı ileri sürülen halk, dünya Türklüğünün bir parçasıdır. Türkiye’nin biraz daha zafiyet göstermesi ve Türkiye’nin biraz daha millî tezlerinde ısrar etmesi, süper güç müttefikin partnerini değiştirme ihtimalini doğurabilir. Bu arada Türklük itibarıyla hayati bir nokta, Türk devletlerinin aralarında ihtilâfa düşmemeleridir. Aksi hâlde, uzun süre Türk dünyasından bahsedemeyiz. Bu açıklamaya, kültür stratejisinin siyasî ve ekonomik stratejiler itibarıyla de tayin edici olduklarına işaret etmek için yer verdik. Uluğ Türkistan Türklüğü, İran Türklüğünden bağımsız değildir.

Tarih sadece geçmiş zamanlar hakkında elde edilen bilgilerden ibaret değildir. Tarih yeni eserler gerçekleştiren, sosyal düzen içerisinde kısa ve uzun vadeli değişmeler meydana getiren fiillerdir. Bu tecrübenin amacı istikbale yönelik yorumları ile tarih felsefesine ulaştırmaktır. Bu maksatla insanlar kendilerine hedefler belirler ve uygulamaya koyarlar. Buna da meşrulaştırma gayreti ve hareketi denilebilir. Nüfus hareketleri, sosyal yapıların organik terkipleri, zihniyetin dinamiği, iktisadî ve siyasî çatışmaların izlenilmeleri bunun kapsamına girebilir. Bütün bunların şekillenmelerinin temelinde kimlik ve kimliğin temelinde de halk kültürü vardır. Türklüğün yaşamış olduğu tecrübelerin tamamını kucaklayan, kendisinden Türklüğün geleceğinin fışkırması gereken bu miras, husumet değil, dostluğun kaynağıdır. Türk tarihinin kaynakları sadece arkeoloji, abide, kitabe, yer adları, topluluk adları, kütüphane yazmaları, basılmış eserler, arşiv belgeleri değildir. Sözlü kaynaklar mitoloji ve destanlar da aslî unsurlardır.

İzlediğimiz literatürün110 bize düşündürdüğü bir husus da şudur. Türkiye’de irticaî tabanı kullanarak siyasî çıkar sağlayanlar kadar, irtica karşıtı mücadele içerisinde olan kesim arasında, irtica karşıtlığı kimliği ile çıkar sağlayan kesimler de vardır. Bu tespiti günlük basından ve çevremizde olup bitenden izlemek zor değildir. Üzerinde vurgu yapmak istediğimiz esas husus bu değildir. İrticaî kesimin arkasında yurt dışından destekçiler var iken, bu kesimle sözde mücadele edenlerin arkasında yurt dışı destek yok mudur? Bizi bu açıklamayı yapmaya yukarıda ismi geçen eserdeki ciddî ve güvenilir açıklamalar sevk etmiştir. Siyasî İslâmdan yana olmak ve ona karşı olmak itibarıyla bir yelpaze oluşturulacak olsa, Türkiye Cumhuriyeti İran’dan daha çağdaş ve daha demokratik bir rejimle yönetilmektedir. Bizim samimî kanaatimiz de bu merkezdedir. Bacınoğlu’nun kitabını okumadan evvel kanaatimiz Türkiye ve İran’ın çağdaş yönetsel normlar itibarıyla Türkiye’nin Batı nazarında notunun daha yüksek olduğu şeklindeydi. Modern Alman Oryantalizmi isimli eseri okuduktan sonra gördük ki, İran İslâm Devrimi ve onun uygulayıcıları, bu siyasî tercih ve uygulamaları ile özellikle Batı nazarında saygı ve itibar görmektedirler.

Bu türden bir açıklamanın bu yazıda yer almasının ilgisine gelince, Farsların ve Fars milliyetçiliği ve siyasî çıkarları adına sahiplendikleri İran medeniyeti tezine göre, İran’da tarih boyunca üretilen siyasî, mimarî, edebî, idarî, medeniyet bir havza oluşturmuştur. Bu havzanın kapsamına, Özbekistan, Azerbaycan, Anadolu vs. girmektedir. Bacınoğlu çiftinin çalışmaları ile ortaya çıkarılan gerçek de gösterilmektedir ki, Batı İran’ı hâlâ böyle görmektedir. İran’ın bu haşmetli dönemi günümüz İranı’nı da kapsayarak sürmektedir.

Bu itibarladır ki, İran Türklüğü bu medeniyet havzasında kültür adına ne üretti ise, onu bilmek onu sahiplenmek durumundadır. Bunun için İran Türk kültürünün derinliklerine gidilebilmek, bu kültürü üreten Türk halklarının, kültürel akrabalıkları tespit ve teyit edilebilmelidir. Bizim yapmaya çalıştığımız, halk kültüründen yola çıkarak bu hizmeti yerine getirmektedir. Hiçbir kültüre karşı düşmanca tavır almak bizim halk bilimci ve kültür milliyetçisi kimliğimizle bağdaşmaz. Atatürk’ün bu gibi durumlar itibarıyla, hazırlanmak bakımından manevî köprüler için belirttiği gibi, “Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.” Bizim yapmak istediğimiz de halk kültürü köprüsünü güçlendirmektir.

Çalışmamızda, incelediğimiz bölgedeki Türk halk kesimleri arasında inanç karşılaştırması yaparken, bu karşılaştırmayı, zaman zaman Türk dünyası geneli itibarıyla da yapmaya çalıştık ve tespitini yaptığımız inanç motifinin Türk halk inançları kültürü içerisindeki yerini işaret etmeye çalıştık. Bu metot bize kısa da olsa İran Türklüğünün arka plânını açıklamaya yönlendirdi. Orta Doğu Türklüğünün Kafkasya Türklüğü itibarıyla, halk inançları coğrafyası bakımından bir bütün olduğu gerçeği ile tekrar karşılaştık. Bu itibarla İran Karapapah Türklerini izah ederken, konuyu, Gürcistan, Anadolu, Azerbaycan Karapapahları ile birlikte inceledik. Mevcudiyetine ismen değindiğimiz Türk halkın, kışlak ve yaylaklarını da zikredip, hangi oba ve oymaklardan oluştuklarını anlatmaya çalıştık. Bozkır medeniyeti yaşanılan yarı göçebe sosyal- hayata yansır. İzah ederken, bu yaşam biçiminde beslenme, el sanatları ve üretim inanç ilişkilerine de yer verdik.

Biz bu yazımızla İran’daki Türkçü hareketin dönemlere göre seyri üzerinde durmuyoruz. İran Safavi iktidarlarının muayyen tutumlarının İran Türkçü hareketlerine yansımasıüzerinde de durmuyoruz. Biz İran’da türk kültürel milliyetçiliğinin kültür hareketleri genelinden hareketle gösterdiği şekillenmelere gösterdiği şekillenmelere değinmek istiyoruz. Buna rağmen İran İslam Devrim’nin ve buna bağlı olarak Türkiye’den İran Türkü göçünün, reformcu hükümet politikalarının , İran Irak Savaşının, Sovyetlere Birliği’nin dağilması sonucu ortaya yeni Türk devletlerinin çıkmış olması, Karabağ işgali olayında İran’ın takındığı Ermeni yanlı tavrını, Elçibey faktörü, İran Türkçü hareketlerine yansımaları İran’daki kültürel Türkçü hareketi de etkilemiştir.

Iran’da yaşayan Türklerin milli ektiviteleri edebiyat, dil ve tarih gibi kültürel çalışma düzeyine indiği 1980’li yıllarda Varlık derğisi, Furuğe Azadi Gazetesi Güney Azerbaycan’da Kültür milliyetçiliğine merkezlik yaparlarken, 1995 meclis seçimlerinde kazanan Mahmud Ali Çehregani bu mayalanmanın bir ürünü idi.11

Şüphesiz milliyetçilik kültür ürünlerine yansımasının İran’daki geçmişi daha derinlerde idi. Üstat Cavad Heyet 5. Milletler Arası Kongresinde gelişmenin arka planına dair geniş bilgi verirken rahmetli Sehend’in “Yasak” şiirinde yapısına almaktadır. Bu şekilde Güney Azerbaycan’da Türkiye’ye konulan yasak 50 yıl sonar aynı coğrafyada toplumsal patlamaya yol açmaktadır.12

“Taliime sen bak

Düşüncelerim yasak

Duygularım yasak

Geçmişimden söz açmağım yasak

Geleceğimden danışmağım yasak

Ata ve babmın adını çekmeğim yasak

Anamdan ad apardığım yasak

Bilirsen,

Anadan doğulandan bile

Özüm bilmeye, bilmeye

Dil açıpta danıştığım dil de

Danışmağım da yasakmış yasak ! »
Güney Azerbaycan Milli Medeni Hareketi, Fars Şövenizmine, İran’ın parçalanmasına karşışdır. Azrbaycan-Türk kimliğinin korunmasına, mücadelenin yasal çerçevede götürülesine, anadil Türkçe ile eğitim ve yayın yapılmasına, etnik grupların iradelerinin yönetime yansımasına, gelir dağılımında eşitliğe, yerel yönetimlere eşitliğin yansımasına, etnisitenin kendilerini temsil haklarını elde etmelerine, İran dış politikasına etnisitenin istaklaerinin yansımasına taraftarlardır.13

Iran resmi dökümanlarına göre ; 1996 seçimleri esas alan ülkenin nüfusu 59.500.500 ve nüfuz artışı %1.6 dır. Ülkede ;Farslar, Kürt, Azeri, türkmen ve Beluçlar vardır. Etnik kesimler dil ve kültürlerini yaşayabilmektedirler. Resmi dil olan Farsça Hint-Avrupa dilleri grubundandır. Bu dökümanlara göre ; « Farsçanın bugünkü şekli İran’a komşu olan diğer kavimlerin dilleri üzerinde de etkili olmuştır. Farsça’dan etkilenen dillerin başında Türkçe gelir. Türk milleti yüce İslam dini ve İslami irfanla İran ve İranlı aracılığıyla tanıştığı gibi edebi sanatları ve bu sanatların inceliklerini de yine İran söz ustalarından öğrendi. Hicri 5. asırdan itibaren Selçukluların Anadolu’ya ilerlemeleri ile birlikte Farsçanın bu ülkede olgunlaşmaya başladığını görmekteyiz. Bu dönemde Farsça türkler arasında öylesine kök saldı ki, Osmanlı okullarında tasvvuf dili olarak okutulmaya başlandı. Mufassal bir Farsça divanı bulunan Yavuz Sultan Selim savaş rakibi Şah İsmail ile yaptığı yazışmalarda Farsçayı kullanırken, Fuzuli, Nefi ve Nabi gibi büyük türk şairleri de şiirlerini bu dille yaymışlardır.... İran’da Farsçanın dışında Azeri Türkçesi, Arapça , Kürtçe vb. Dillerle Farsça’nın çeşitli lehçeleri de konuşulmaktadır...... Nevruz bayramı İranlıların en büyük bayramlarındandır ve hiç bir etnik ve din farkı gözetmeksizin bütün bir yurtta coşkuyla kutlanır.14KAŞKAY TÜRKLERİ

Tasarladığımız araştırma plânını atlı göçebe Türk medeniyeti zemininde ele alacağız. Bu itibarla Anadolu’dan yapabileceğimiz tespitleri İran’dan Kaşkaylar; Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Anadolu’dan Karapahları; İran coğrafyasından Hazara Türkleri ile birlikte alıyoruz. Böylece Vatan – İran Turan hattında başlattığımız Türk halk inançları çalışmalarına bir ilmek daha eklemiş olacağız. Küreselleşen dünyada medeniyetler çatışması yaşanırken Türk bozkır medeniyetinin Türk dünyasının bu kültür savaşında çıkış noktası olabileceğini düşünüyoruz. Türk dünyasının yegâne ortak paydası bu medeniyetin kalıntıları ve ümidi de bize göre medeniyetin çağımıza taşınmasıdır.

Bu itibarladır ki, rahmetli Kafkesoğlu’ndan aktarmalardan ve rahmetli O. Turan’ın yaptığı tespitlerden yararlanacağız. Bozkır kültürü diye ifade ettiğimiz kültür tipi, atlı göçebelikten ibaret değildir. Merkezinde at yetiştiriciliği ve çobanlık vardır. Faaliyet alanı Karadeniz’in kuzey düzlüğü ile Kuzey Türkistan arasındaki İskit sahasıdır. Göçebe sanat türü olan hayvan uslûbü burada doğup gelişmiştir. Bu kültür M.Ö. 5-9 asırda teşekkül etmişti. Avrasya’ya buradan yayılmıştır. Avrasya bozkırlarında M.Ö.1. başlarında yaşayan atlı kavimlerin İskitlerdeki kültür belirtilerini Türklerden alınmış olabileceği belirtilmiştir. İskit kültürü ile Altay arkeolojik buluntuları arasında benzerlikler vardır.

Altay nazariyesine gelince, bu kültür Altay yaylalarında proto Türkler – Türklerin ataları tarafından bozkır kültürü olarak geliştirilmiştir. Atın ehlileştirilmesi, atlı çoban kültürünün ortaya konması Türklere bağlanılmaktadır.

Orhun Kitabelerine göre Türk bozkır cemiyetinin yapısı, oğuş –aile ulus-aileler birliği, bod-boy, kabile, bodun-boylar birliği, İl (el)-müstakil topluluk, devlet, imparatorluk şeklindedir. Eski Türk devleti aile ve ordu gibi iki sosyal birliğe dayanıyordu. Bu sistemde toprak köleliği yoktur. Din adamları imtiyazlı sınıf değildir. Hukuk esasları töre gereğince yürütülüyordu. Şamanlık Türklerin kendi düşünce mahsulleri olmayıp çeşitli dinlerden gelen tesirlerin birbirleri ile karışmasından meydana çıkmış bir tasavvur örgüsüdür. Bozkır Türklerinde din Gök-Tanrı dini idi ve bu tek Tanrılı bir inanç sistemi idi. Bu dinde putçuluk yoktu. Din adamının adı “Kam”dı.15

İran Türklüğü incelenirken kültür sosyoloji ile etnik sosyolojinin birleştiği kavşakta, kültür milliyetçilerinin gözardı edemeyecekleri millî hassasiyetler vardı. Kaşkay halk kültürünü incelerken bu nokta tekrar dikkatimizi çekti. İran’da kültürel Türkçülük serpilip gelişirken hareketin siyasî adı ne olmalı idi? Mücadele hangi noktaya kadar ve ne tür tezahürler göstererek “Azerî kültürel kimliği” adına yapılabilirdi. Çalışma alanı kültür milliyetçiliği olan araştırmacı, millî kültür hareketlerinin millî – siyasî hareketlere dönüşme noktasında, geleceğe yönelik tehditlere karşı temkinli olmak adına tedbirli davranmak durumundadır.

Bize göre, “Azerî” diye bir millet yoktur ve hiç olmamıştır. Azerbaycan büyük çoğunluğu Oğuz olan bir kısmı da Kıpçak Türklerinden gelen bir Türk yurdunun adıdır. Bu yurtta yaşayan Türklere yurdun adı itibarıyla de olsa “Azerî” veya “Azerî Türkü” demektense Azerbaycan Türkü denilmelidir. Başka bir ifade ile, muhakkak boy yapılanmasından yola çıkılarak izahı veya adlandırma gerekiyor ise, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Anadolu ve bu arada İran Türklüğünü Oğuz Türklüğü teşkil eder. Kaşkay Türklerinden sonra, İran’ın diğer Türk kesimlerini de halk kültürü itibarıyla ele almayı tasarladığımızdan bu açıklamayı yapmakta yarar bulduk.

İran Türklüğünü, İran’daki Türk etnik kesimlerinden birisinin adına geliştirilmek istenilmesinin ileride doğurabileceği sakıncalar konusunda biz ilk ciddî kritiği Prof. Y. Akpınar’dan aldık. Meseleye bu açıdan bakılınca tamamen haklı idi ve yer verdiği açıklamalar bizim yabancımız değildi. Konuya dair evvelce de eleştiri ortamlarını paylaşmıştık. Rahmetli E. Elçibey ile İran Türklüğü, İran’da Azerbaycan Türklüğü, mücadelenin safhaları ve Türk etnik halkalarının zamanla iltisakları konusunu tartışmış ve bu görüşleri E. Elçibey’in bazı teorisyenleri ile paylaşmıştık. “İran’daki kültürel Türkçülüğün bir noktaya gelmişliği itibarıyla Güney Azerbaycan Türklüğü öncelikli ve özel konumlu olmalı mı idi? Periyotlar nasıl tayin edilebilmeli ve kesimlerdeki parabol nasıl sağlanılmalı idi?” gibi konular tartışılmış muhtemel sakıncaların izole edilebilme yolları üzerinde durulmuştu.

Kaşkay halk kültürü ile tanıştığımız nispette anlamaya başladık ki, Azerbaycan Türk coğrafyası Oğuz Türk kültürüne başka bir çeşni katarak güzelleşmiş ve bir variyant oluşturmuştur. Kaşkay halk kültürü ise, Oğuz Türk kültürünün daha yalın ve daha orijinal tezahürüdür. Bu nokta, İran Türklüğünün ileride muhtemel sapmalara sürüklenmesini önlemek itibarıyla bilinmesi gereken hassas bir husustur.

Dünya Türklüğünün parçaları ele alınırken bu parçaların bir bütün oluşturmaları hedefine ters düşebilecek ihtilâf tohumlarına karşı şuurlu olunmalıdır. İran Türklüğünün niteliği belirtilirken meselâ Kuzeydoğu İran’ın Türkmenleri anlatılırken, bunların Güney Azerbaycan’ın Türkleri gibi Oğuz /Türkmen oldukları gerçeğinin açıklanması ihmal edilmemelidir. Nitekim İran Türklüğünden bahsederken; Dünya Azerbaycan Türklüğünün miktarını tadat edip “şu kadar da Türkiye Azerîsi vardır” demek, teorik ve stratejik hatadır. İran ve Türkiye Türklüğü dünya Türklüğünün, aslî unsurlarıdırlar. Ayrıca bir Azerî dünyası paftası çıkarmak bu paftanın parçalarını bilhassa diğer Türk kesimlerinde aramak bize göre; ileride doğabilecek sakıncalara davet çıkarmak olur. Bu tür tutumlar Türk birliğini bozucu kısır zihniyetlerdir. İyi niyetli arayış mahsulü dâhi olsalar, iyi olmayan emellere alet edilebilirler kanaatindeyiz. Genelde durum bu iken, özelde farklı tartışmalar açılabilir.

Kaşkayiler İran’ın İsfahan, Fars, (Şiraz, Firuzabat) Köhlükiye, Boyurahmet, Buşehir, Huzistan bölgesinde yaşamaktadırlar. Kaşkaylar, İran’da kısmen göçebe hayat süren, oldukça büyük ve kalabalık bir Türk boyudur. Göçerlerin göç alanları, yolları ve yaşam tarzları çok iyi bir şekilde plânlanmıştır. Ekseriyetle kışı İran Körfezi’nin doğusundaki Zagras dağlarının doğu eteklerinde geçirirler. İlkbahara doğru kuzeyde İsfahan eyaletine çıkmakta, kış başlangıcında ise tekrar güneye dönmektedirler. Sayılarının net bir şekilde bilinmesine rağmen göçerler dâhil 3 milyon civarında oldukları sanılmaktadır.

Yılda iki defa göç eden Kaşkayilerin ilk göçü ilkbaharda ikinci göçü sonbaharda olur. Göçün kesin tarihini havaların gidişatı, yem durumu, gibi hususlar tayin eder. Göç bazen teker teker bomku (uruk)lar şeklinde olur, bazen iki üç bomku birleşerek göçer; göçün zamanına, göçe katılacak olanlara göçün süresine aksakallar karar verir. Göçten evvel aksakallar fala bakarlar, iştahare ederler göçün zamanını tayin ederler. Aksakallar yaşlı erkeklerden oluşur, aksaçlıdan aksakal olmaz. Aksaçın geçerli sözü olmaz. Bir aksakal ölünce onun söz hakkı oğluna geçer, oğlu yok ise erkek kardeşine geçer. Yönetim daima erkek akrabalıkla sürer. Göç esnasında her bomku (uruk)un göçeceği yer, izleyeceği yol, kışlık ve yazlık yurtlar göç boyunca konaklanılan yollar belirlenmiştir. Kışlık yurtların seçimi; yüksek yer yurtları için dağ tepeleri ve yakın yurtlar için rakımı düşük yerler seçilir. Göç, eşyaların toplanması ile başlar; eşyaları kadınlar, çadırları erkekler toplar. Bir çadırda; yorgan, döşek, yastık, yaygı gibi eşyaların yanısıra şunlar da bulunur: merfeç; merfeç de diğerleri gibi elde dokunur, çok büyük bir yün hurçtur. Develerin üzerinde kullanılır. Son yıllarda evlerde süs amaçlı küçük merfeçler dokunmaktadır. Çuval, eşekler tarafından taşınır, buğday, pirinç, un konulur. Tuzdan; içine sadece tuz konur. Yarım çuval kadardır. Çente; tuzdanın yarısından da küçüktür. Beledan; içine okluğu (oklavı) devircek, demirden yapılır.(Saçın üzerindeki ekmeği çevirmek ve götürmek içindir. Kaykaylarda derin tandır yoktur, göçebe kültüründe tandırın yeri yoktur. Hore; eşeğe ait olan orta boy heybedir. Doğma; davarlara damga vurmak için, kullanılır. Aftava; ibrik, su kaynatmak içindir. Reşme; yün örgü ip, dokart; davar, yapağı makasıdır. Ağaç Gif; Zakar dokumacılıkta kullanılır. Kirman; yünü eğirmek içindir. Dibek; havan, dibek ay; İplik mekiği. Çarpana; Ayran çırpmak için yayığın asıldığı yer.

Bugün Kaşkayilerin ancak üçte ikisi kanunlarla iskâna mecbur tutulmuştur. Diğerleri ise hâlen atalarının geleneklerine sadık, eski Türk hayatını yaşayarak, resmî idare sistemine sımsıkı bağlanmışlardır. Kaşkayi ili bugün bile, İran’ın güneyindeki Fars eyaletinin en kudretli ve nüfuslu aşiretidir. İran’da siyasî olaylara karışan Kaşkayiler iktisadî yönden zengin topraklara sahiptirler. At yetiştiriciliğinde, halıcılık ve el dokumacılığında dünyaca tanınmışlardır. Kaşkayiler cesur ve civanmert insanlardır. Bu özelliklerini görebilmek için büyük çoğunluğu hamaset içerikli mahallî menkibe de olsa Kaşkayi tarihlerine göz atmak gerekir.

Yaklaşık 400 yıl önce Nadir Şah zamanında Kia Kulu Han Kurt Kaşkay, Fars hükümdarının baskısına dayanamayıp ekibiyle baş kaldırmıştır. Sonra, Nadir Şah’ın emriyle Kia kulu Han tutuklanmış ve Nadir Şah’a götürülürken işkence ile öldürüleceğini bildiğinden yolda intihar etmiştir.

Şah Abbasi Safevi döneminde Fars hükümdarı Yakup Dulkadir Handır. Yakup Hanın önde gelen amacı, Fars bölgesinde yaşayan Kaşkay halkına zulüm etmektir. Ebül Kasım Bey Farsimedanı Kaşkay, Yakup Hanla savaşmak zorunda kalmış; Kaşkayiler bu savaşı kaybetmişler ve dağlara çıkmışlardır. Ancak Yakup Han, Ebül Kasım Bey ve arkadaşlarını yakalamış ve onları öldürmüştür.

Zendiye hükümeti zamanında Fars Valisi Haşim Beyat Han, vergi vermedikleri gerekçesi ile Kaşkayilere saldırı emri vermiştir. Kaşkay İlhanı İsmail Kağan savaşlarıyla Haşim Hanın ordusuna karşı koymuş, ancak sayısal üstünlük karşısında Haşim Han İsmail Kağan ve adamları geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca tüm malları, Haşim Hanın ordusu tarafından gasp edilmiştir.

1730 yılında Felheli Afşar Hanı, Kerim Zend Hanı takip ederken çıkan çatışmadan sonra Kerim Han yenilmiş ve kaçmıştır. Felheli Han, Kerim Hanı yakalamaktan ümidi kesilir ve Kerim Hanı korudukları bahanesiyle 2.000 Kaşkayi kardeş kanı dökülür ve tüm eşyalarına el konulur.

Kacar Şahı Ağa Muhammed Han, Şiraz’ı fethetmek için yola çıkar. İsfahan yakınlarındaki korumasız Kaşkay halkı bu seferde mağdur olurlar. Fetheli Kacar Şahı döneminde Kaşkayiler ve Bahtiyarıler arasında İsfahan’ın Brugen bölgesinde savaş çıkmış, Savaşı Kaşkaylar kazanmıştır.

General Karagözlü, Fars Valisinin emrine karşı gelmiş ve Kirman’daki Erge Bem’den çıkmayı reddetmiştir. Fars hükümdarı, Kaşkilerden yardım istemiş ve onlara “saldır” emri vermiştir. Çatışmada Kaşkay İlhanı Mustafa Kolu’nun tüfekarlerinin komutanı hayatını kaybetmiş ancak Kaşkayiler savaşı kazanmışlardır. Erge Bem’i kurtarmışlar ve General Karagözlü’yü tutuklamışlardır.

Fars Hükümdarı Hüseyn Eli Mirza, Kaşkayları yok etmeyi amaçlamış ve bu doğrultuda Kaşkay İlhanı Mürteza Kolu’yu davet etmiş ve onu Pergan kalesine götürmüştür. Mürteza Kolu ve arkadaşlarını kale girişinde kurşun yağmuruna tutturmuştur. Bu olayda Mürteza Kolu yaralanır ve hükümdarın hapisanesinde yaşamını yitirir. Geri kalan tüm arkadaşları da hayatlarını kaybetmişlerdir.

Şeyh Said Masğali ve Şeyh Abdurrahman Keşmi, Bender Abbasşehrini ve İran’ın güneyini işgal etmişler, bağımsızlık iddiasında bulunmuşlardır. Hükümet, Kaşkay İlhanı Mehmet Eli Kağandan Bender Abbas şehrini kurtarmalarını istemiştir. Kaşkay reis savaşçılarıyla iki günlük savaştan sonra Şeyh Said’i kaçmaya zorlamışlar ve kenti kurtarmışlardır. Merkezî hükümet Kaşkay İlhanını liyakat nişanıyla ödüllendirmiştir.

1850 yılında İngilizler; İran, Afganistan’ın Herat kentini işgal etti diye Buşehr ve İran’ın güneyine saldırmışlardır. Nasreddin Şah, Kaşkay İlhanı Mehmet Kolu Kağandan hükümet güçlerine yardım etmelerini istermiş; sonuçta Buşehrin Nenizak bölgesinde Kaşkayların gece saldırısı ile İngiliz kuvvetleri hezimete uğrayıp kaçmak zorunda kalmışlardır.

Kaşkayların İngiliz kuvvetlerine karşı ikinci saldırısı Sohrab ve Darab Kağan komutasında gerçekleşmiştir, İngiliz güçleri, Kaşkay savaşçılarına karşı koyamaz ve geri çekilirler. İngiliz hükümeti, merkezî hükümetle barışmak zorunda kalmış, Buşehr ve Hirat kentlerini boşaltmışlardır.

Fars hükümdarı Hüseyn Han Ojdanbaşı (Nezamoddeleh) halka zulüm eder. Halk zalim hükümdardan kurtulmak için Kaşkay reisinden yardım ister. Kaşkay reisi, 15 bin savaşçısıyla, Şiraz’ın Vekil Camisi’ni kuşatır ve Nezamoddeleh’i yakalayarak Tahran’a gönderir.

Kaşkay reisi Soletdolehi, özgürlükçü güçlerin de yardımıyla baskıcı rejime ve meşrutiyete karşı olan güçlere baş kaldırmıştır. Bu çatışmada Kavamolmoluk’un kardeşi, Kaşkaylar tarafından öldürülür. Habib Han Kavam ise kaçarak İngiliz Konsolosluğuna sığınır.

Ali Kağan Salar Savaşı (1929), Rıza Şah, Soletdolehi’yi yakalayıp hapse attığı için başlamıştır. Kaşkay kuvvetleri ayaklanır ve bunun sonucunda Soletdolehi serbest bırakılarak merkezî hükümetten bir takım imkânlar sağlanır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngilizler ve SPR (Güney Polisi) güçleri Şiraz’ı işgal etmişlerdir. Soletdolehi komutasındaki Kaşkay kuvvetleri, kenti dört bir yandan kuşatmışlar, İngiliz ve yabancı orduları bozguna uğratıp kenti işgalden kurtarmışlardır.

1943 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Kaşkayları ortadan kaldırmak için savaş açmıştır. Bu savaşlarda Kaşkaylar, Somirom, Kazerun ve Firoozabad kentlerine saldırmak zorunda kalmış ve hükümet güçlerini bozguna uğratmışlardır. Kaşgaylar bu çatışmaların hepsinden kazançlı çıkmışlardır.

1967 yılında Muhammed Rıza Şah’ın zulmü ve baskıcı rejimi halkı bunaltmış ve Kaşkaylar, Bahman Han önderliğinde devlete karşı ayaklanma başlatmışlardır. Ayaklanma, merkezî hükümetin birtakım vaatler vermesi ile sona ermiştir. Ancak, Şah’ın güçleri verdikleri güvencelere rağmen masum halka saldırılar ve daha sonra başlayan savaş üç yıl sürmüştür.

İran Devrimi’nden sonra Kaşkay Kağanının kardeşi Hosru Han meclis seçimlerinde başarılı oldu. Anayasa Mahkemesinin Türk hakları üzerinde tartışma başlatması üzerine Kaşkay ordusu Fars bölgesinde hükümete karşı çıktı. İki yıl süren savaştan sonra, İran kuvvetleri bu savaşı kazandı ve Hosru Han ile iki arkadaşını idam etti. Yüzlerce kişinin Kaşkay bölgelerinde yaşamalarını yasakladılar.

Türk boyları arasında yerel ihtilâf tarih boyunca hiç bitmemiştir. Bu hâl göçebe Türk kesimlerinde daha yoğun gözlenir. Aralarındaki ihtilâf birlik olmalarını engellemiş; bu hâl emperyal güçlerin yönetime geçmesine yol açmıştır. Anadolu Türkmen aşiretleri arasında ve aşiretlerle merkezî yönetim arasında cereyan eden ve destanları ağıtlaşan yüzlerce olay bilinir.

İran hükümdarları her zaman Kaşkaylarla savaşmaları için başka aşiretleri kışkırtmışlardır. Kaşkayların İran’a gelişleri hakkında tarih kaynaklarında kesin bir bilgiye rastlanmamaktadır. Aslen Oğuz Türklerinin Kayı boyundan kopma bir uruk olup Cengiz Han harekâtına katılarak Rızaye Gölü, Van gölü, İrevan ve Nahçivan çevresinde yaşamaya başlamışlardır. Bundan 800 yıl önce baskı ve zulümlere maruz kaldıkları için küçük gruplar hâlinde İran’ın güneyine göç etmişlerdir. Safeviyeler zamanında büyük bir il olmuşlardır. Bu zamandan itibaren bunları bir süre Cani Ağa adlı bir kağan yönetmiştir.

“Kaşkay” adının nereden geldiği hakkında birkaç görüş vardır. Bu görüşler şunlardır: Kaşkay adı iki kelimeden oluşmaktadır. “Kaş”-“Kayı”. Kaş akıncı birlik demektir. Kayi ise, 24 Oğuz boyundan biridir. Kaşkayilerin atlarının alnı beyaz olduğu için bu adı almışlardır. Kaşkar şehri, Kaşkayların ilk yaşadıkları yer olduğu için bu adı aldıkları söylenmektedir.

Kaşkay dili, Batı Oğuz Türklerinin kullandığı dillerdendir. Azerbaycan ve İstanbul dilleri ile kökeni aynı olup yalnızca şiveleri yönünden farklıdır. Kaşkayların Nadir Şah zamanına kadar kendi alfabeleri vardı. Bu alfabe 40 harfli idi.

Kaşkayların idare sistemini göçebelik dönemlerinden gelen hayat gelenekleri oluşturur. İlhan, uruğun mutlak hâkimidir. Halkın idaresi bütünüyle onun tarafından düzenlenir. Göç yollarının idaresi ve düzeni de ona aittir. Bu süratle Kaşkaylar en eski Türk göçebe devletinin son örneğidir.

Kaşkay ilinin en önemli mesleği hayvancılıktır. Bu yüzden göçebe olarak yaşarlar. Geniş ve verimli arazileri olduğu için hayvancılıktan sonra gelen mesleki ziraatçiliktir. Bu mesleklere bağlı olarak bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılarlar. Bu yüzden şehir hayatına fazla ihtiyaç duymazlar.

Kaşkaylar için el dokumacılığı da çok önemlidir. Dokumacılıktan kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi gelir de elde ederler. Bu yüzden el dokumacılığında çok başarılı olmuşlardır. Kaşkaylar hayvancılıkla uğraşırlar. Hayvanlardan elde ettikleri yünleri önce ip hâline getirirler. Bu ipleri doğal bitkilerden faydalanarak çeşitli renklerde boyarlar ve el dokumacılığında kullanırlar. El dokumalarının çeşitli şunlardır: halı, gebbe, kilim, cacim, rend, keçe, çadır. Kaşkaylar eskiden beri el dokumacılığına büyük önem vermişlerdir. El dokumacılığı artık gelenek hâline gelmiştir. Bu yüzden el dokumacılığında çok başarılı olmuşlardır. Bunun en iyi örneği, Viktoriya Müzesindeki 400 yıllık Kaşkay halısıdır. Hatta 1995 yılında Almanya’da düzenlenen el dokumaları yarışmasında birinci olmuşlardır. Günümüze Kaşkay el dokumaları, İran dokumaları adı altında dünyadaki pek çok evi süslemektedir.

Kaşkaylar hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanların her türlü ürününden faydalanırlar. Etini yerler, yünlerini el dokumacılığında kullanırlar ve derilerini de gereksinim duydukları bazı eşyaların yapımında kullanırlar. Bu eşyalar şunlardır: meşk (Su saklamak ve taşımak için kullanılır), yağ derisi, peynir derisi, yayık ayranı derisi, yoğurt derisi, debbe (barut yeri), halhal yeri, saçma yeri, silâh kabı,

Kaşkaylar göçebe olarak yaşadıkları için eşyalarını at, eşek, katır, deve gibi hayvanlarla taşırlar. Bu hayvanlar içinde at çok önemlidir. Tüm Kaşkaylar daha çocukken ata binmeyi öğrenirler. Hemen hemen hepsi usta binici hâline gelirler. At üstünde çeşitli akrobatik hareketleri rahatlıkla yapabilmektedirler.

Tarihte devamlı savaş hâlinde bulunmuşlardır. Bunun için tıpkı ata binmek gibi silâh kullanmak da çok önemlidir. Daha çocukken silâh kullanmayı öğrenirler ve her biri usta birer atıcı olurlar. Ayrıca, Kaşkaylar devamlı göçebe olarak yaşadıkları için çeşitli problemler ve tehlikelerle karşı karşıya gelebilirler. Bu sebeple silâh kullanma konusunda ustalaşırlar. Sürekli vahşi hayvanlarla karşılaşabilirler. Canlarını, mallarını korumak ve etlerinden faydalanmak için de avcılık yaparlar.

Kaşkaylarda müzik ve şiir çok önemlidir. Kaşkaylar göçebe olarak yaşadıkları için sözlü kültür gelişmişti. Şiîr ve müzikle uğraşıyorlardı. Halk arasında da şiir ve müzikle anlaşıyorlardı. Günümüzde kitap okuma ve yazma yaygın olup şiir ve müziğe de gereken önem verilmektedir.

Kaşkaylarda üç çeşit “şiir ve müzik” vardır. Bunlar;


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə