GÜndemi I- mecliSİn açilişi II- başkanlik önergeleriNİn göRÜŞÜlmesi
Yüklə 36.09 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü36.09 Kb.
02.05.2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.30’DA YAPILACAK MECLİS

GÜNDEMİ


I- MECLİSİN AÇILIŞI
II- BAŞKANLIK ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.01.2012 tarih ve 77 sayılı yazıları ile Buca İlçesi,8161 ada,2 ve 3 nolu parsellere imar durumu belgesi talep edildiği ve imar planında görülen koşullu yapı işareti olması nedeni ile etüd yapılamadığından bahisle uygulamaya esas görüş sorulduğundan dolayı 10.02.2012 tarih ve 349 sayılı yazımız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup, 22.03.2012 tarih ve 2183/18908 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün cevabi yazılarında ,1990 yılında yapılan planda 8161 adanın isabet ettiği imar adasında

işaretinin bulunduğu,1995 yılında yapılan plan değişikliğinde işaretinin kaldırıldığı, 1996 yılında yapılan plan değişikliğinde işaretine ilişkin herhangi bir karar getirilmediği,2005 yılında yapılan plan değişikliğinde 8161 adanın isabet ettiği alanın doğusunda değişiklik olduğu ancak işaretinin bulunduğu alan plan değişikliği onama sınırı içinde bulunmadığı belirtilmiş,arşiv evrakları ve plan süreci incelendiğinde işaretinin bulunmaması gerektiğinin görüldüğü belirtilmiş olup, konunun belirtilen açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi istemine dair önerge.


2- 40608 ada, 7 parsel nolu taşınmazın yol ve yeşil alanda kaldığı belirtilerek taşınmazın kamulaştırma işleminin yapılması istenildiğinden bahisle 40608 ada, 7 parselin Buca Belediyesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan V.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istemine dair önerge.
3- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.04.2012 tarih ve 1162 sayılı yazılarında Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 19.07.2011 tarih ve 7953 sayılı yazılarında 404 sokak, no.20 adresinde bulunan taşınmaza yıkım ve para cezası verildiği, ancak mahkeme kararı ile işlemin iptal edildiği ve yolun açılabilmesi için istimlak işlemlerinin yapılması istenilmiş olduğu belirtilmiş olup,404 sokak, no.20 adresinde bulunan taşınmazla ilgili hak sahipliliği durumu istenildiği, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 25.01.2012 tarih ve 1074 sayılı yazılarında mahkeme kararında ‘‘2981 sayılı Kanun ile getirilen imar affı kapsamında olan dava konusu yapı’’ açıklaması ile karar verildiğinden bu doğrultuda gereğinin yapılması istenildiğinden bahisle 404 sokak, no.20’de bulunan taşınmazın zemin üstü kamulaştırması yapılacağından Buca Belediyesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan V.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istemine dair önerge.
4- 673 ada, 239 parsel nolu taşınmazın imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması talep edildiğinden tamamı yolda kalan 673 ada, 239 parsel nolu taşınmazın zemin kamulaştırma işleminin yapılabilmesi için Buca Belediyesinin 2010-2014 yıllarını kapsayan V.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması istemine dair önerge.
5- İzmir İli, Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi 21 M-III b imar paftada, BHZ (Belediye Fidanlığı) alanında 1 adet 4.60x7.50 m. Ebadında yaklaşık 34.50 m2’lik trafo yeri ayrılması istemine dair önerge.

1/6


6- Belediyemize verilen 05.04.2012 tarih ve 857 sayılı dilekçe ile eki 22 N-IV b paftada hazırlanan 1/1000 ölçekli 38869 ada, 8 parsel ile ilgili hazırlanan plan değişikliğinin kabul edilmesi istemine dair önerge.
7- Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Müdürlüğü Buca Merkez İlçe İşletme Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih, 2434 sayılı yazılarında Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 22 N IV b paftada, “OTOPARK” kullanım kararında kalan alanda, dağıtım sisteminin normal çalışabilmesi nedeniyle 3mx6m boyutlarında, 18m2’lik trafo yeri ayrılması istemine dair önerge.
8- Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Müdürlüğü Buca Merkez İlçe İşletme Müdürlüğü’nün 02.04.2012 tarih, 2369 sayılı yazılarında Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 21 N II b paftada, “PARK” kullanım kararında kalan alanda, aşırı enerji sıkıntısı ve yapılaşma yoğunluğu nedeniyle 3mx6m boyutlarında, 18m2’lik trafo yeri ayrılması istemine dair önerge.
9-İzmir İli, Buca İlçesi, tapunun 21 N III c pafta,629 ada,160 nolu parselinde imar plan değişikliği hazırlatılmış olduğundan bahisle ekli 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği istemine dair önerge.
10-İzmir İli, Buca İlçesi, tapunun 20 O I a pafta,8164 ada,2 nolu parselinde imar plan değişikliği hazırlatılmış olduğundan bahisle ekli 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği istemine dair önerge.
11- Buca Belediye Meclisi’nin 02.02.2012 tarih, 28 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri; Buca Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05.03.2012 tarih, 510 sayılı yazıları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 04.04.2012 tarih, 3937/21748 sayılı cevabi yazılarında; 28.04.2010 tarih, 3723 sayılı yazıları ilgi tutularak; “1/1000 ölçekli İmar Planı veya değişikliğine ilişkin sadece bir konuya ait Başkanlık Makamınca tasdikli Belediye Meclis Kararı” ifadesi de belirtilerek, Buca Belediye Başkanlığımızca bu doğrultuda işlem yapılması ve ayrı ayrı alınacak Meclis kararlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmesi talep edilmektedir.Bu maddi hata kapsamında; 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda, Buca Belediye Meclisi’nin 02.02.2012 tarih, 28 sayılı kararının iptal edilerek; Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi’nde 21OIa-21NIIb imar paftalarında, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait, 620 Ada, 42 parsel üzerinde “Pazar Alanı” ve güneyinde 7m’lik yaya yolu ile “Park Alanı” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemine dair önerge.
12-Buca Belediye Meclisi’nin 02.02.2012 tarih, 28 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri; Buca Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05.03.2012 tarih, 509 sayılı yazıları ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 04.04.2012 tarih, 3937/21748 sayılı cevabi yazılarında; 28.04.2010 tarih, 3723 sayılı yazıları ilgi tutularak; “1/1000 ölçekli İmar Planı veya değişikliğine ilişkin sadece bir konuya ait Başkanlık Makamınca tasdikli Belediye Meclis Kararı” ifadesi de belirtilerek, Buca Belediye Başkanlığımızca bu doğrultuda işlem
2/6

yapılması ve ayrı ayrı alınacak Meclis kararlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmesi talep edilmektedir.Bu maddi hata kapsamında; 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda, Buca Belediye Meclisi’nin 02.02.2012 tarih, 28 sayılı kararının iptal edilerek; Buca İlçesi, 20NIa-20Nıb imar paftalarında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 647 Ada, 16-125-134 parseller üzerinde, “İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı” ile “Park Alanı” ve “Otopark Alanı” kullanım kararının getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği istemine dair önerge.


13- 21 N II b pafta, 50064 ada, 41 parsel nolu 437.90m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 5282 / 21895(105,64) m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.
14- 22 N IV b pafta, 735 ada, 598 parsel nolu 255.02m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 4405 / 12751(88,10) m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.
15-22 N III d pafta, 39927 ada, 15 parsel nolu 147.00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 3 / 147.00 m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.
16-21 N I c pafta, 42746 ada, 16 parsel nolu 117.00m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 6 / 117.00 m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.
17- 21 N II d pafta, 540 ada, 98 parsel nolu 237.42m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 1585 / 11871(31,70) m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.
18-22 M III b pafta, 3025 ada, 27 parsel nolu 150.99m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemiz adına kayıtlı 1556 / 15099(15,56) m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. Maddesince satılması hususunda; 5393 sayılı Belediye yasasının 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Meclisimizce bir karar alınması istemine dair önerge.
III- KOMİSYONDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
1-Nikâh Sarayı ile ilgili önerilen herhangi bir isim olmaması sebebi ile önergenin oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE dair rapor.Hukuk Komisyonunca da; Eski Eshot Garajının olduğu yerdeki (220 sokak No:79-95 adresindeki) Yıldız Mahallesi dahilinde kalan Nikah Sarayı’na isim verilmesi talebi içeriğinde ilgili tesise önerilen bir isim olmadığından, her ne kadar 5393 sayılı Belediye yasası’nın 81. Maddesi gereği Belediye Meclislerinin isim verme yetkisi olsa da, önerilen bir isim olmadığından, eksik önergenin oy birliği ile REDDİNE dair rapor.

3/6


2-Belediyemize gönderilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’nün 27.03.2012 tarih ve B.23.1.OGM.1.18.24.00.Ş7-755-3299 sayılı yazılarında İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe mevkiinde L-18 a 15 a, L18 a 15 b, L 18 a 15 d paftaları kapsayan Yangın Eğitim Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği’nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 tarih ve 05.78 sayılı kararı ile onandığı belirtilmiş olup, bu değişikliğe uygun olarak hazırlanan önerge ekinde sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy birliği ile İmar Komisyonunca KABULÜNE dair rapor.
3-Buca 695 ada, 6 parsel ile ilgili tescilli taşınmazı koruyacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oy birliği ile İmar Komisyonunca KABULÜNE dair rapor.
4-İzmir İli, Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi,21 M-III a imar paftada B.O.P (Bölgesel Otopark Alanı) ve Park Alanı olarak tanımlanan alanda 1 adet 4.00 x 6.00 metre ebadında yaklaşık 24.00 m2’lik alanda trafo yeri ayrılması isteminin oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE dair rapor.
5-Buca İlçesi, Yeşilbağlar Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 21MIIIc paftada, “Çocuk Oyun Alanı” kullanım kararında kalan alanda, aşırı enerji sıkıntısı ve yapılaşma yoğunluğu nedeniyle 3mx6m boyutlarında, 18m2’lik trafo yeri ayrılması talebinin oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE dair rapor.
6-Belediyemize gönderilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’nün 01.02.2012 tarih ve B.23.1.OGM.1.18.24.00.Ş7-755-99 sayılı yazılarında İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe mevkiinde L-18 a 15 a, L18 a 15 b, L 18 a 15 d paftaları kapsayan Yangın Eğitim Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği’nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 tarih ve 05.78 sayılı kararı ile onandığı belirtilmiş olup, bu değişikliğe uygun olarak hazırlandığı belirtilen ekli 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi istenilmektedir.3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca içerik ve ölçekler arası uygunluğuna; ancak, yine 3194 sayılı İmar Kanunu gösteriminde ( Lejant ) “Yangın Eğitim Merkezi” ibaresi olmaması; plan dilinde bu plan kararının “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanı” olarak belirlenmemesi; ayrıca jeolojik etüt sonucu “ÖA-2.1 (Önlemli Alan)” olarak belirlenen bölgeye ilişkin “14.12.2011 tarihinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanan jeolojik – jeoteknik etüt raporuna uyulacaktır.” Plan notunun bulunmaması sebepleri ile önergenin oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE dair rapor.
7-50173 ada 5 parsel nolu taşınmazın mülkiyeti İ.B.Ş.B ne ait olduğundan öncelikle 3194 sayılı Kanunun 11. maddesince terk talebinde bulunulması sebebiyle 5 parselin imar programına alınmasına ilişkin talebin oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE; aynı ada 11 parselin ise Belediyemizin IV. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak dahil edilmesinin oy birliği ile İmar Komisyonunca KABULÜNE dair rapor.
8-Belediyemiz, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 14.03.2012 tarih ve 2863 sayılı yazıları gereği; Nazmiye AKTIKKALMAZ tarafından Belediyemiz aleyhine İzmir 2.İdare Mahkemesinde 2009/358 E. sayı ile açılan dava sonucunda, İzmir 2.İdare Mahkemesinin 09.12.2011 tarihli kararı gereği 29.01.2009 sayı ve 170 sayılı Müdürlüğümüzün işlemi iptal edildiğinden 2577 Sayılı İdari Yargılama Hususu Kanununun 28. maddesi kapsamında söz konusu dilekçenin ve

4/6


ilgili mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi istenilmektedir. Söz konusu mahkeme kararında iptal edilen işlemin gereği yapılarak Meclise sunulmuş olup; yapılan incelemede ilgili başvurunun A gurubu yeterlilik belgesine haiz plan müellifi tarafından hazırlanmadığı ve imar planı yapımına esas bilgi ve belgelere ilişkin bir plan dosyasının bulunmaması sebebi ile önerge uygun görülmeyerek oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE dair rapor. Hukuk Komisyonunca da; İzmir Buca İlçesi Dumlupınar mahallesi, 38 pafta 171 ada, 2 parselinin bulunduğu alanda yapılan 325 no'lu parselasyon planının değiştirilmesi yolundaki başvurusunun reddine yönelik Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29/01/2009 tarih ve 170 sayılı yazısı ile oluşan işlemin iptaline karar veren İzmir 2.İdare Mahkemesi'nin 2009/358 E. - 2011/204K. Numaralı ilamının doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Belediyemiz Meclis Üyesi Bektaş Gürsoy’un; İzkent Mahallesi, 1310 sokak üzerinde yer alan ve 1307 sokak ile 1314 sokak arasında kalan, tapunun 197 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 22NIIIb imar paftada, “BHZ Ticaret” olarak belirlenmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki alanın bir kısmının “Park” kullanım kararı olarak değiştirilmesi ile ilgili vermiş olduğu önergenin oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE dair rapor.
10- İzmir, Buca, İnönü Mahallesi 21 N I a imar pafta, 7477 ada 11 parsel nolu 472.00m2 yüzölçümlü taşınmazın 167/472.00 m2’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 167/472.00 m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunun oy birliği ile İmar Komisyonunca KABULÜNE dair rapor.
11- İzmir, Buca, İnönü Mahallesi 21 N I a imar pafta, 7477 ada 14 parsel nolu 305.00m2 yüzölçümlü taşınmazın 344/610 ( 172.00 ) m2’si Belediyemiz adına kayıtlıdır. Belediyemiz adına kayıtlı 344/610 ( 172.00 ) m2’lik hissenin 3194 sayılı kanunun 17. maddesince satılması hususunun oy birliği ile İmar Komisyonunca KABULÜNE dair rapor.
12- Buca Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında büyük bir kısmı “Park ve Pazar Yeri”, bir kısmı “10 metrelik taşıt yolu” ve “7 metrelik yaya yolu” olarak belirlenmiş olan 7758 ada, 2 parsel ile “Akaryakıt İstasyonu Alanı” olarak belirlenmiş olan 7758 ada, 1 parselin; “Akaryakıt İstasyonu” kullanım kararının kaldırılarak alanın kuzey batısında “Özel Proje Alanı” olarak tanımlanan bölgede kitle tastiği yapılması; diğer kısımlarda “Park ve Pazar Alanı” kullanım kararının korunması ve ulaşımı güçlendirmek amaçlı 12 metrelik taşıt yolu ve “Yer Altı Otoparkı” belirlenmesine ilişkin Buca Belediye Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ve plan notu ilavesi önerisinin; Belediye Meclisimize aynı alana ilişkin olarak Akaryakıt İstasyonu Alanı’nın plan onama sınırları dışına çıkarıldığı şekli ile sunulan bir 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi bulunması sebebi ile önergenin oy birliği ile İmar Komisyonunca REDDİNE dair rapor.
IV- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN, HENÜZ KARARA BAĞLANAMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- 7589 ada, 9 parsel nolu taşınmazın Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü’nün istemi

doğrultusunda Belediye Başkanlığımız adına ön tahsisinin 2 yıl süre ile yapıldığına ilişkin


5/6

04.01.2012 tarih ve 114910 sayılı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yazılarıyla, anılan alanın

BHZ olarak Belediyemize tahsis edilmiş iken “1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması durumunda tahsisin de iptal olacağı açıktır.”denilmekte olup, dolayısı ile askıya çıkarılmış olan 1/1000 ölçekli (ve 1/5000’lik planlarda) BHZ olması yönünde itiraz edilmesi hususunda gereğinin yapılması istemi.
2-7652 ada, 1 parsel ve 639 ada, 12 parselde “Toplu İş Merkezi, Sanayi ve Küçük Sanatlar vb.” kullanımı belirlendiği ve yapılaşma koşulları dikkate alınarak 639 ada, 13 parselin BHZ alanı olarak tasarrufu olanaklı olmamakla beraber imar adası içinde kullanımı olanaksız ikinci bir kullanım kararının bulunmasının uygulamalarda sorunlara yol açabileceğinden bahisle imar adasında yer alan plan kararının bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 639 ada, 13 parselin “Toplu İş Merkezi, Sanayi ve Küçük Sanatlar vb.” kullanım kararı bulunan imar adasına dahil edilmesine ilişkin plan değişikliği istemi.
3- Buca Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park ve Pazar Yeri”, bir kısmı “10 metrelik taşıt yolu” ve “7 metrelik yaya yolu” olarak belirlenmiş olan 7758 ada, 2 parselin “Özel Proje Alanı” (ÖPA) olarak belirlenmesi; “Park ve Pazar Alanı” kullanım kararının kentsel tasarım projesi ile bu alan içerisinde korunarak düzenlenmesi; 10 metrelik taşıt yolunun 12 metrelik taşıt yolu olarak güçlendirilmesi ve alanın batısına kaydırılması ve bu alanda “Yer altı otoparkı” belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan notu ilavesi önerisi ile; bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Özel Proje Alanı” (ÖPA) olarak değişiklik yapılmasına ilişkin temenni kararı alınması istemi.
4- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun kapsamında, Pazar Tezgahı tahsis ücretlerinin belirlenmesi konusunda Meclisimizce bir karar alınması istemi.

V- BELEDİYEMİZ 2011 MALİ YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLÜP, KARARA BAĞLANMASIVI- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
VII- DİLEK VE TEMENNİLER
VIII- MECLİS TOPLANTI GÜN VE SAATLERİNİN TESPİTİ


  • 03.05.2012 Perşembe

  • 04.05.2012 Cuma

6/6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə