Gida maddeleriNİn ve umumi sağLIĞI İLGİlendiren eşya ve levazimin hususi vasiflarini gösteren tüZÜK (1) (2)Yüklə 1.03 Mb.
səhifə1/12
tarix20.04.2016
ölçüsü1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
755

 

GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİRENEŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI

GÖSTEREN TÜZÜK (1) (2)

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 4/8/1952,    No : 3/15481          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 24/4/1930   No : 1593

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 18/10/1952,       No : 8236

          Yayımlandığı Düsturun: Tertibi      : 3,   Cildi : 33,   S : 1809

 

BİRİNCİ BÖLÜMUmumi Hükümler

             Madde 1 – Bütün gıda maddelerinin ve umumun kullanmasına mahsus olupta sıhhi mürakabeye tabi bulunan eşya ve levazımın haiz olacağı hususi vasıflar ve bunların ne gibi hallerde bozulmuş, taklit veya tağşiş edilmiş sayılacağı bu Tüzükte gösterilmiştir.

             Bunların işbu Tüzük hükümlerine göre teftiş ve mürakabesi Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci ve müteakip maddeleri hükümleri dairesinde yapılır.

             Madde 2 – (Değişik: 16/5/1953 - 4/808 K.)

             İmal, ihzar veya taksim suretiyle muameleye tabi tutularak ambalajıiçinde kapalı olarak satılan her türlü gıda maddelerinin ve umumi Hıfzıssıhha Kanununun 183 üncü maddesinde yazılı malzemenin ambalajları üzerinde; bu muameleyi yapanın isim ve adresi ve tanıtıcı işaretiyle içindeki maddenin cins ve nevi ve asgari net miktarı ile bu Nizamname hükümleri gerektiriyorsa yapılma tarihi kolayca okunacak şekilde matbu bir etiket bulunur.

             Ambalajı içinde veya ambalajsız açık olarak perakende satılan bu maddelerinüzerinde bu Nizamnamede aksine bir hüküm sevkedilmiş olmadıkça bunları yapanın isim ve adresiyle satılan maddenin mahiyetini açıkça bildiren biretiket bulundurulur.

             Seyyar satıcıların sattıkları her türlü gıda maddeleri de bu hükme tabidir.

             Madde 3 – (Değişik: 21/3/1956 - 4/6999 K.)

             Bütün gıda maddelerinin ve bunların konulduğu kab ve malzemenin bu Nizamnamede gösterilen vasıfları haiz ve temiz bulunması mecburudir.

             Kirlenmiş, vasıfları bozulmuş veya vasıflarının kıymetleri azalmış,tefessüh etmiş, iğrenç manzaralı, kurtlanmış, küflenmiş, içinde patojenbakteriler ve parazitler üremiş veya zararlı mikropların toksinleri bulunanveyahut her ne sebepten olursa olsun zararlı kimyevi maddelerle muameleedilmiş gıda maddelerinin imali, ihzarı, muhafaza ve satışı yasaktır.

 

 

  

 

 ——————————

(1)   Bu Tüzüğün, İspirtolu İçkilerin Vasıflarıyla Bira Fabrika ve İmalathanelerin Kontrol ve Muayeneleri Hakkındaki 10 Mart 1956 tarih ve 4/6891 sayılı tüzüğe uygun olmayan hükümleri anılan tüzüğün 31 inci maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)  28/10/2004 tarihli ve 2004/8061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Tüzüğün 9 uncu maddesi ile bu Tüzükte geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı” ibareleri, “Sağlık Bakanlığı”; "sentetik deterjan” ibaresi, “deterjan”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

756


 

             Madde 4 – İçine konulduğu orijinal ambalajı hiç bozulmamış ve muayyen istihlak müddeti geçmemiş her türlü gıda maddelerinin hile veya bozukluklarından dolayı ceza mesuliyeti ancak bunları yapanlar hakkında tatbik olunur. Orijinal ambalajı kısmen bozulmuş veya ambalajı olmaksızın açıkta satılan gıda maddelerinin bozukluk ve hilelerinin mesuliyeti, bunun mahiyetine evvelden veya sonradan olma hallerine göre takdir edilerek, yapan veya satana veya her ikisine ait olarak kabul olunur.

             Madde 5 – (Değişik: 21/3/1956 - 4/6999 K.)

             Umumun istihlakine mahsus her türlü gıda maddelerinin imal, ihzar veya küçük orijinal ambalajlara taksim suretiyle muameleye tabi tutulduğu bütün yerler, resmi müsaade alınmaksızın işletilemezler. Bu yerlerin her türlü teknik vesıhhi şartlarının kifayetsizliğinden ve içinde çalışanların sıhhatli ve temiz olmalarından ve kanun hükümlerine göre muayyen zamanlarda muayenelerinden dolayı ceza mesuliyeti, bu müesseseleri işletenler veya şahsi ihmali olan işçiler hakkında tatbik olunur.

             Madde 6 – Her türlü gıda maddelerinin imal, ihzar, küçük ambalajlara taksimveya muhafaza olunduğu ve satıldığı yerlerin ve tesislerinin, içindeki alat ve edevatın, gıda maddelerinin taşındığı, içine konulduğu vasıta ve kapların tamamen temiz bulunması ve bütün bu safhalarda gıda maddelerinin her türlü televvüsten korunması mecburidir.

             Madde 7 – Hususi Yönetmeliğinde müsaade edilmiş haller haricinde her hangi bir gıda maddesinin boyanması veya renginin alınması veyahut hakiki mahiyetini gizlemek için her hangi bir muameleye tabi tutulması yasaktır.

             Adıgeçen Yönetmelik gereğince boyanmış veya içine muhafaza edici cisimlerilave edilmiş gıda maddeleri saf ve tabii gibi vasıflarla satılamazlar.

             Madde 8 – Bu Tüzükte geçen (asidite derecesi), ilgili bahislerinde ayrıcabir kayıt ve sarahat bulunmadıkça, Türk Kodeksin de beyan edildiği gibi 100 gram maddede mevcut serbest asidi tadil etmek için sarfı iktiza eden normal ka-levinin cm3, adedi demektir.

             Madde 9 – Gıda maddelerinin ultraviyole şuaı ile (irradie) edilmek veya hususi bir muameleye tabi tutulmak suretiyle suni olarak, vitamin ilave edilmiş(vitaminize) yahut mevcut vitamini çoğaltılmış (ipervitaminize) bir halde satılığa arzedilebilmesi ve satılması Sağlık Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. Bu suretle müsaadesi alınmamış olan bu nevi gıda maddeleri, sıhhate az veya çok zarar verecek derecede bozuk sayılır.

             Madde 10 – (Değişik: 21/3/1956 - 4/6999 K.)

             Kokuları, yanındaki eşyaya sinen petrol ve emsali maddeler; süt, yağ, un ve ekmek gibi yabancı kokuları kolaylıkla alabilen gıdalar koku sinecek tarzda birarada bulundurulamaz.

             Madde 11 – (Değişik: 6/11/1983 - 83/7366 K.)

             Belli gıda maddelerinin konulmasına özgü, üzerlerinde buna ilişkin işaretbulunan kaynak ve maden suyu, gazoz, bira, şarap vb. şişelerine ve gıda ambala-jı olarak kullanılan diğer kaplara, organik ve anorganik asitler, lessivler, dezenfektan cisimler, amonyak, petrol ve benzin gibi sağlığa zararlı ve zehirlimaddeler konarak satışa çıkarılması, satılması ve böyle bir kap içine bu gibimaddeler konarak, alıcıya verilmesi yasaktır.

757


             Madde 12 – Gıda maddelerinin konulduğu, satıldığı veya muhafaza edildiği yerlerdeki zararlı hayvanları ve tüfeylatı itlaf etmek için, arsenik veya mürekkebatı, potasyum siyanür, baryum silikat, sülfür, talyum emlahı, istiriknin gibi zehirli kimyevi cisimlerin istimali yasaktır. Bu gibi cisimler ile muameleedilmiş olan mahallerde mevcut gıda maddeleri, sıhhate az veya çok zarar verecek derecede bozuk sayılır.

             Madde 13 – Gıda maddeleri, malüm veya maruf olan cins ve nevilerine veya imallerinde kullanılan iptidai maddelere göre isimlendirilir. Bunun haricindebir isimle satılamaz. Bu isimler, perakende satılmak üzere ihzar edilen paket, kutu, şişe vesaire halindeki ambalajlar ile perakende olarak açıkta satılanların çekme, torba, çuval, şişe, kavanoz gibi kapları üzerinde görülecek veçhile ve okunaklı bir surette gösterilir ve her hangi bir şekilde yapılan ilan vereklamlar ile tarife vesair evrak üzerine dahi açıkca yazılır. Ancak ekmek,yumurta, meyve ve sebze gibi herkesce bilinen gıdalar, hakkında bu Tüzükte veyahususi Yönetmeliğinde bu hususta ayrıca, bir kayıt mevcut değilse, bu suretleüzerlerine isimlerinin yazılması mecburi değildir.

             Madde 14 – Gıda maddeleri ile ambalajlarının üzerindeki her çeşit yazı, alamet ve işaretlerin vasıf, miktar ve menşe itibariyle, alıcının aldanması ih-timalini tamamen bertaraf edecek surette olmalıdır. (Mesela margarin üzerindeinek resmi ve suni bal üzerinde arı ve kovan resmi bulunamaz.)

             Madde 15 – Üzerlerinde vezinlerinin gösterilmesi lazım veya mutad olan gıda maddelerinin, bu vezinleri safi olarak itibar edilir. Bu gibi maddelerde hasıl olacak fire miktarı, bu Tüzükte ayrıca belirtilmemiş olanlar için üzerlerindeyazılan adede nazaran, umumiyet itibariyle % 3'ü geçmemek şartiyle kabul olunur.

             Madde 16 – Gıda maddelerine, her hangi bir şifa hassasına malik olduğu veyahut terkibinde tabii olarak mevcut olan gıdai vasıfların fevkinde besleyiciveya sıhhi bir tesiri haiz bulunduğu hakkında kayıt ve işaretler koymak yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜMSüt ve Sütten Yapılan Gıda Maddeleri

KISIM I


Çiğ Süt

             Madde 17 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Süt, süt veren hayvanların memelerinin doğal salgı maddesidir. Sütler, alındığı hayvana göre adlandırılır.

             Çiğ sütlerin rengi, kokusu, tadı, kıvamı ve görünüşü doğal olacak; asitlik derecesi, yoğunluk, süt yağı ve yağsız kuru madde oranı, T. S. 1018'e uygun bulunacaktır.

             Madde 18 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Çiğ sütlerin bileşiminde bulunan herhangi bir maddenin alınması veya busütlere dışardan herhangi bir maddenin katılması yasaktır.

             Madde 19 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Yağ oranı yönünden T. S. 1018'e uygunluk koşulu, alındığı hayvanın adıylasatılan sütler için aranır.

             Alındığı hayvanın adı belirtilmeden satışa çıkarılan çiğ sütün 100 mililit-resinde en az 3 gram süt yağı bulunması gerekir. Süt yağı oranı daha aşağı olançiğ sütler, ancak sütten yapılan gıda maddeleri yapımcılarına satılabilir.

758


             Madde 20 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525K.)

             Çiğ sütlerin saklanmasında, taşınmasında ve satılmasında kullanılacak kapların cinsi, büyüklüğü, biçimi, üzerinde bulunması gereken yazılar ve işaretlerbu Tüzük hükümlerine ve T. S. 1018'e uygun olacaktır.

             Madde 21 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525K.)

             Nitelikleri aşağıda belirtilen sütler insan gıdası olarak kullanılamaz, satılamaz:

             a) Süt aracılığıyla insanlara bulaşan veya sütlerin niteliklerini bozan bir hastalık taşıyan hayvanların sütleri veya hastalık etkeni bulunan sütler,

             b) Hayvanların doğurmasından 15 gün öncesinden, 7 gün sonrasına kadar verdikleri sütler ve içinde ağız (kollostrom) bulunan sütler,

             c) Sütle geçebilen arsenik, antimuan, civa, terebentin ruhu, sarısabır (aloes), iyot, striknin ve diğer alkoloitler, antibiyotikler vb. ilaçlarla son 6 gün içinde tedavi edilen hayvanların sütleri,

             d) Her türlü bozulmayı önleyici ( konservatif) maddelerle, insan sağlığına zarar verecek ve sütün doğal niteliklerini bozacak veya değiştirecek maddeleri taşıyan sütler,

             e) Fena kokan, rengi değişmiş veya boyanmış, içinde gözle görülebilecekderecede çok yabancı madde bulunan veya bir yerde bırakıldığı zaman yarım saat içinde kabın dibinde belirli miktarda tortu bırakan sütler,

             f) İçerisinde kan, cerahat veya hayvanın diğer salgı ve dışkı maddeleri bulunan sütler,

             g) Ateşli bir ishale yahut herhangi bir meme hastalığına tutulmuş hayvanların sütleri,

             h) Herhangi bir safhasında içine patojen mikroorganizma karışmış veya insaniçin zararlı bakteri toksinleri meydana gelmiş sütler.

             Madde 22 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Kimyasal muayene ve analiz için alınacak süt numunelerinin miktarı 200 mililitredir. Numune, sütün bulunduğu kapta iyice karıştırıldıktan ve homojen hale getirildikten sonra alınır; 10 derece °C ın altında laboratuvara gönderilir. Bu sıcaklık derecesinde gönderilmesi olanaksızsa, her 200 mililitre süt için 0,1 gram potasyum bikromat konur.

             Bakteriyolojik muayene ve analiz numuneleri, 200 mililitre olarak steril kaplara, aseptik koşullarda, içine hiç bir kimyasal madde katılmadan alınır; 10 derece °C ın altında, aynı gün içinde laboratuvara gönderilir.

             Numuneler, cam, mantar, kauçuk veya plastik kapaklı temiz şişeler ya dasatıldıkları kaplar içinde laboratuvara yollanır.

                                                                       KISIM II

                                                                    Pastörize Süt

             Madde 23 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Pastörize süt, yabancı maddelerden mekanik yolla temizlenen çiğ sütün 24 üncü maddede öngörülen yönteme göre işleme tabi tutulmasıyla saprofit bakterilerinin büyük bir bölümü ve patojen bakterinin tamamı yok edilmiş, ancak biyolojik özellikleri büyük ölçüde değiştirilmemiş süttür.

             Madde 24 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

                Sütün pastörizasyonu, çiğ sütün 63° - C - 65 °C de 30 dakika veya 72° - 75 °C da  15-20  saniye  ısıtıldıktan  sonra,  hemen 5 °C a kadar soğutulması yoluyla yapılır.

759

Sütün pastörize süresi ve derecesi, kullanılan pastörize aygıtının ve sütün özelliğine göre bu sınırlar içinde saptanır. Hijyenik koşullar gerektiriyorsa, 85 °C da bir dakika ısıtılıp hemen 5 °C a kadar soğutulması yöntemi de uygulanabilir.             Bunun dışındaki bir yöntemle pastörizasyon, Sağlık Bakanlığının iznine bağlıdır.

             Pastörize sütler, soğutma derecesinde ambalajlanır; en çok 10 °C da saklanır, taşınır ve satışa verilir. Bu sütlerin tam otomatik yıkama, doldurma ve kapatmatesislerinde doldurulması zorunludur.

             Madde 25 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Pastörize edilecek çiğ süt, önceden kaynatılamaz ve içine bozulmayı önleyici herhangi bir madde katılamaz.

             Pastörize süt bu Tüzükte çiğ süt için öngörülen bütün özellikleri taşıyacak, bir mililitresindeki saprofit jerm sayısı 40.000 den koliform bakteri sayısı 10 dan çok olmayacak, E - co li ve sağlık için zararlı herhangi bir bakteri ve bunların toksinleri bulunmayacaktır.

             Yağlı pastörize sütün 100 mililitresinde 3 gram yarım yağlılarda 1,5 gram süt yağı bulunur. Bundan daha az süt yağı içeren pastörize sütler yağsız (yavan) pastörize süt olarak satılabilir.

             Pastörize süt, aromalı ve homojenize edilmek koşuluyla kakaolu olarak da tüketime verilebilir. Ancak, kullanılacak kakao Tüzükte belirtilen özellikte ve eriyebilir türden olacaktır. Bu sütlerde 100 mililitrede bir gramdan az, 2 gramdan çok kakao bulunmayacak; şekerli olanlarında şeker miktarı, sakkarozolarak 100 mililitrede 0,5 - 7 gram olacaktır.

             Katılacak aroma maddesi ve kakaoyla birlikte katılacak diğer maddeler için Sağlık Bakanlığından izin alınması zorunludur.

             Madde 26 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Pastörize sütlerin bulundukları kapların veya şişelerin kapakları üzerinde yapımcı firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, sütün yağlı, yarım yağlı veya yağsız (yavan) olduğu, pastörizasyon tarihi gün ve ay olarak veya sadece gün adıyla kolayca okunabilir biçimde belirtilecektir. Tam yağlı sütler kırmızı, yarım yağlılar mavi, yavan olanlar yeşil kapak veya band taşıyacaktır.

             Madde 27 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Pastörize sütlerin hazırlanma gününü izleyen iki gün içinde satışının ta-mamlanması ve bu süre içinde sütlerin 10 °C ın altındasaklanması zorunludur.Bu sürenin sonunda kalan pastörize sütler, içme sütü olarak satılamaz; bozulmayanları gıda sanayiinde kullanılabilir.

             Madde 28 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Pastörize sütlerin perakende satışları için 1/4, 1/2 ve bir litrelik cam şişeler ya da Sağlık  Bakanlığınca izin verilmiş ambalajlar kullanılır.

             Çok miktarda süt tüketen ya da işleyen yerlere satılacak pastörize sütleriçin yönetmeliğinde belirtilen özellikteki büyük kaplar da kullanılabilir. Bukaplarla perakende olarak pastörize süt satılamaz.

             Madde 29 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Pastörize sütlerin kimyasal ve bakteriyolojik muayene ve analizleri ambalajı bir litreye kadar olanlarından birer ambalaj, daha büyük ambalajlardan isesteril kaplara, aseptik koşullarda 200 er mililitrelik numuneler alınır.

             Numuneler, 10 °C ın altında aynı gün içinde laboratuvara gönderilir.

760

KISIM IIIDayanıklı Süt (Sterilize Süt)

             Madde 30 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Dayanıklı süt (Sterilize süt), tekniğine uygun biçimde ısıtılarak sporlu ve sporsuz mikroorganizmalardan arındırılmış, homojenize edilmiş ve oda sıcaklığında en az 20 gün dayanabilen süttür.

             Bu sütler, T.S. 1192 de belirtilen özellikleri taşıyacaktır.

             Dayanıklı süt, aromalı ve kakaolu olarak da tüketime verilebilir. Bu durumda 25 inci maddenin konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

             Dayanıklı sütlerin ambalajları üzerine yapımcı firmanın adı, adresi,varsa tescil edilmiş markası,sütün yağlı,yarım yağlı veya yağsız (yavan) olduğu, gün ay ve yıl olarak yapım ve son kullanma tarihleri kolayca okunabilir biçimde belirtilir. Ambalaj üzerindeki yazılar yağlılarda kırmızı, yarım yağlılarda mavi,yağsızlarda yeşil olacaktır.

KISIM IV

Süt Tozu Sütü (Recombined Süt)

             Madde 31 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Süt tozu sütü (recombined süt), yağsız süt tozunun belirli oranlarda içmesuyuyla karıştırılarak eritilip sıvı hale dönüştürülmesi ve içerisine süt yağı katılıp homojenize edilerek pastörize veya sterilize işlemlerine tabi tutulmasıyla elde edilen süttür.

             Süt tozu sütlerinin özellikleri, pastörize ve sterilize edilmiş olmalarına göre, bu sütler için Tüzükte öngörülen niteliklere uygun olacaktır.

KISIM V

Koyulaştırılmış Süt             Madde 32 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Koyulaştırılmış süt, sütün 1/5 den 1/3 e kadar bir kısım suyunun uçurularakveya alınarak koyulaştırılması yoluyla elde edilen bir süt ürünüdür. Bunlar, yağlı, yağsız, şekerli veya şekersiz olarak tüketime verilir.

             Madde 33 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Şekersiz koyulaştırılmış süt (evapore süt), homojenize edilip koyulaştırılan sütün hermetik koşullarda teneke kutulara doldurulup otoklavda sterilize edilmesiyle elde olunur.

             Yağlı koyulaştırılmış şekersiz sütte en az % 7,5 süt yağı, % 17,5 süt kuru maddesi; yağsız koyulaştırılmış şekersiz sütte en az % 22 süt kuru maddesi bulunur.

             Madde 34 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Şekerli koyulaştırılmış süt (kondanse süt), pastörize edilip koyulaştırılansütün belli oranlarda sakkaroz katılıp soğutulduktan sonra, hermetik koşullardakutulara doldurulmasıyla elde olunur.

             Yağı şekerli koyulaştırılmış sütte 100 mililitrede en az 7,5 gram süt yağı, 22 gram süt kuru maddesi ve 30-40 gram şeker; yağsız şekerli koyulaştırılmış sütte 100 mililitrede en az 24 gram süt kuru maddesi, 30-40 gram şeker bulunur.

             Madde 35 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Koyulaştırılmış sütler, koyulaştırıldıkları oranda sulandırıldıklarında yapımlarında kullanılan sütlerin özelliğini göstermelidir.

761

             Madde 36 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)             Şekersiz koyulaştırılmış sütler, ambalajlarıyla 55 °C lık etüvde 4-7 gün bekletildiğinde mikroorganizma üremeyecektir.

             Şekerli koyulaştırılmış sütlerde, bir mililitrede 1000 den çok total jerm, 10 dan çok maya ve küf bulunmayacak; patojen mikroorganizma üremeyecektir.

             Madde 37 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Koyulaştırılmış sütlerin ambalajları üzerine yapımcı firmanın adı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, içindeki sütün türü, net miktarı, koyulaştırma oranı, gün ay ve yıl olarak yapım ve son kullanma tarihi, seri numarası, saklama ve kullanma yöntemi yazılır.

             Koyulaştırılmış sütler, son kullanma tarihinden sonra tüketime verilemez.

             Muayene ve analiz için iki ambalaj alınır.

KlSlM VI

Süt Tozu

             Madde 38 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Süt tozu, sütün suyunun tekniğine göre uçurulması yoluyla elde edilir. İçindeki süt yağı oranına göre yağlı, yarım yağlı veya yağsız olarak adlandırılır.

             Madde 39 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Süt tozlarının rengi beyaz veya krem, kokusu ve tadı kendine özgü olacak; nem oranı % 4'ü geçmeyecek ve içinde hiç bir yabancı madde bulunmayacaktır.

             Kuru madde içerisindeki süt yağı oranı, yağlı süt tozlarında, ağırlık olarak % 26 dan az olmayacak, yarım yağlılarda % 1,5 - 26 olacak, yağsızlarda ise % 1,5 dan çok bulunmayacaktır. Asitlik derecesi, süt asidi hesabıyla % 0,17’i geçmeyecektir.

             Süt tozlarında bir gramda 10 dan çok koliform bakteri olmayacak, E coli bulunmayacaktır. Yağlı ve yarım yağlı süt tozunun bir gramda 40.000 den, yağsız süt tozunda ise 100.000 den çok jerm olmayacak; patojen mikroorganizma üremeye-cek; maya ve küf sayısı 10 dan çok bulunmayacaktır.

             Madde 40 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Süt tozları, yapımlarından sonra, hava, ışık ve nem geçirmeyecek biçimde ambalajlanır ve serin yerlerde saklanır. Bu ambalajlar üzerine yapımcı firmanınadı, adresi, varsa tescil edilmiş markası, içindeki net süt miktarı, yağlı, yarım yağlı veya yağsız olduğu, gün, ay ve yıl olarak yapım tarihi, seri numarası, sulandırma oranı, ambalajlama sırasında gaz ortamdan yararlanılmışsa gazın türü ve miktarı yazılı bir etiket bulundurulacak; ambalaj içindeki tarifesinde bütün bu hususlar yazılacaktır.

             Madde 41 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             İnsan gıdası olarak kullanılacak süt tozlarında erime oranı, püskürtma yöntemiyle yapılanlarda % 98, silindir yöntemiyle yapılanlarda % 85 den aşağı olmayacaktır.

             Madde 42 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Süt tozlarından alınacak numune miktarı, yarım kilograma kadar olanlarda 250 gramdan az olmamak üzere bir veya bir kaç ambalaj, daha büyüklerinde ise 250 gram olacaktır. Kimyasal muayene ve analiz için alınacak numuneler, kapalı kutular, cam veya mantar kapaklı kavanozlarda: bakteriyolojik muayene ve analiziçin alınacak numuneler ise, aseptik koşullarda, steril kaplarda laboratuvara gönderilecektir.

762


KISIM VII

Tıbbi Süt

             Madde 43 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Özel beslenmeyi amaçlayan tıbbi sütler hakkında bu Tüzüğün diğer sütlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bunların nitelikleri ve özellikleri Sağlık veSosyal Yardım Bakanlığınca saptanır. Bunlar 5 °C ın altında satışa verilirler.

KISIM VIIIKremalar ve Kaymaklar

             Madde 44 – (Değişik: 6/3/1980 - 8/525 K.)

             Krema, sütlerin ısıtılması, santrfüje edilmesi ya da bir süre kendi halinde bırakılmasıyla elde edilen ve 100 gramında en az 18 gram süt yağı bulunan koyu kıvamlı bir süt ürünüdür.

             Asitlik dereceleri, süt asidi hesabıyla % 0,225'i geçmeyen kremalara tatlı krema, % 0,225 den yukarı olanlara ekşi krema denir. Kremalarda asitlik derece-si % 0,67 den çok olamaz.

             Pasta, dondurma vb. gıda maddeleri yapımında kullanılan ya da olduğu gibiyenen kremaların tatlı krema özelliğinde olması, pastörize edilmesi, pastörizasyon zorunluluğu bulunmayan yerlerde pastörize edilemiyorsa, pastörize derecesinde ısıtılması zorunludur. Bu gibi kremalar nötralize edilemez. Pastörize kremaların bir gramında 10 dan çok koliform bakteri olmayacak, E coli bulunmayacak, saprofit jerm sayısı bir gramdan en çok 40.000 olacak, küf, maya ve protein parçalayan jerm sayısı bir gramda 50 yi geçmeyecektir.

             Pastörize kremaların kapalı ambalajlarda satılması ve süt yağı oranınınambalajında belirtilmesi zorunludur. Ambalajlar T.S. 1864 e uygun olacaktır.

            


Kataloq: MevzuatMetin
MevzuatMetin -> İŞ kanunu kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42
MevzuatMetin -> TÜRKİye cumhuriyet merkez bankasi kanunu (1) (2) Kanun Numarası : 1211 Kabul Tarihi : 14/1/1970 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/1/1970 Sayı : 13409 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 9 Sayfa : 419
MevzuatMetin -> Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkinda kanun
MevzuatMetin -> Sosyal sigortalar ve genel sağlik sigortasi kanunu
MevzuatMetin -> Kanun Numarası : 4721 Kabul Tarihi
MevzuatMetin -> TÜrk parasinin kiymetiNİ koruma hakkinda kanun
MevzuatMetin -> BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Görevler Amaç ve kapsam madde 1
MevzuatMetin -> Umumi hifzissihha kanunu
MevzuatMetin -> Hudutlari dahiLİnde tebaamizin emlakine vaziyet eden devletlerin tüRKİYE'deki
MevzuatMetin -> Rulet, TİLT, langirt ve benzeri oyun alet ve makinalari hakkinda kanun kanun Numarası : 1072 Kabul Tarihi : 13/12/1968 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/12/1968 Sayı : 13086 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 172 Madde 1

Yüklə 1.03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin