Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə çalışanlara yaşa, qocalığa görə ğüzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin
Yüklə 1.86 Mb.
səhifə7/12
tarix24.04.2016
ölçüsü1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

XV. Elektrotexnika istehsalatı və elektrotexniki avadanlığın təmiri

2160000a

a) fəhlələr

2160000a-10992

quruducular-aparatçılar

2160000a-11132

qurğuşun qleti tətbiq edilməsi ilə işlərdə məşğul olan elektrokeramik məmulatların armaturlaşdırıcıları

2160000a-11282

kabelləri zirehlə örtənlər

2160000a-11342

rezin qarışıqlarının yaymaçıları

2160000a-11381

kabel kütləsinin bişiriciləri

2160000a-12064

tərkibində 3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələr olan kimyəvi materialların hazırlanması ilə məşğul olan kimyəvi yarımfabrikat hazırlayıcıları

2160000a-12172

3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli kompaund tökücüləri

2160000a-12520

həm mikalent, şüşə mikalent, şüşəlifli, sintetik lentli və epoksid qatranlı işlərdə məşğul olan izolyasiyaçılar

2160000a-12523

şüşə liflərin və lakların tətbiq edilməsi işləri ilə məşğul olan kabel xətlərinin izolyasiyaçıları

2160000a-12535

şüşə liflərin və lakların tətbiq edilməsi işləri ilə məşğul olan məftillərin izolyasiyaçıları

2160000a-12630

kalandrçılar

2160000a-12788

mikanit yapışdırıcıları

2160000a-13355

lak qarışdırıcıları

2160000a-13790

halvanik element və qələvi akkumlyatorlar istehsalı ilə məşğul olan ktan maşinistləri (krançılar)

2160000a-14135

rezin, plastikat və izolyasiya qarışıqlarının hazırlanması ilə məşğul olan rezin qarışdırıcıların maşinistləri

2160000a-15034

məftil və tros dolayanlar

2160000a-16243

isti vəziyyətdə kabellərin və məftillərin plastikat və rezin ilə presləyiciləri

2160000a-17018

izolyasiya materiallarının presləyiciləri

2160000a-17100

isti vəziyyətdə presləmə ilə məşğul olan elektrik maşın və aparatların, bölmələrin qarqarlarının və izolyasiya hissələrinin presləyiciləri

2160000a-17146

isti vəziyyətdə presləmə ilə məşğul olan elektrotexniki məmulatların presləyiciləri

2160000a-17428

3-cü sinif təhlükədən dən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli hopdurma maddələri ilə məşğul olan kağız və parçaların hopdurucuları

2160000a-17430

3-cü sinif təhlükəlidən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli hopdurma maddələri ilə məşğul olan kabellərin və məftillərin hopdurucuları

2160000a-17444

3-cü sinif təhlükəlidən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli hopdurma maddələri ilə məşğul olan elektrotexniki məmulatların hopdurucuları

2160000a-17453

kabellərin, elektrik kömürün və elektrik şotka məmulatlarının istehsalı ilə məşğul olan dənəvər material ələyiciləri

2160000a-1753a

marqans və kadmium olan iş yerlərinin yığışdırılması və qurğuşun akkumlyatorların istehsalında nəql edilməsi və yığışdırırlması ilə məşğul olan fəhlələr

2160000a-1753b

halvanik elementlərin qələvi akkumlyatorlar hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr

2160000a-1753q

elektrik kömürü və elektrik şotka məmulatının və kinokömür hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr

2160000a-1753d

istehsalatda avadanlığın və elektrik avadanlığının təmiri və xidməti, həmçinin qəbulu, zay edilməsi, nəzarəti, sazlanması, qurğuşun və qələvi akkumlyatorların, kabellərin qurğuşunlaşdırılması, məftillərin emallaşdırılması

2160000a-1753d

qatran və lak bişirilməsi, halvanik elementlərin, elektrik izolyasiya materialları, elektrikkömür və elektroşotka məmulatların hopdurulması ilə məşğul olan fəhlələr

2160000a-18897

halvanik element və qələvi akkumlyator istehsalı ilə məşğul olan stropçular

2160000a-19700

izolyasiya materiallarının ştamplanması ilə məşğul olan ştamplayıcılar

2160000a-19944

isti üsulla emallaşdırma ilə məşğul olan məftilin emallaşdırıcıları

2160000b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2160001b

1) lak və qatran bişirilməsi, hopdurulması, emallaşdırılmış məftillərin, halvanik elementlərin, elektrik izolyasiya materiallarının, qələvi akkumlyatorların, elektrik kömür və elektrik şotka məmulatları hazırlanması sahələrində məşğul olanlar

2160001b-23187

ustalar, böyük ustalar

2160001b-23901

bölmə rəisləri

2160001b-24043

növbə rəisləri

2160001b

2. qurğuşun akkumlyatorların və kabellərin qurğuşunlaşdırılması istehsalı ilə məşğul olanlar

2160002b-23901

bölmə rəisləri

216002b-24043

növbə rəisləri

216002b-24097

sahə rəisləri

2160002b-25062

texnoloqlar, böyük texnoloqlar

21709100a

XVI. Radio aparatlarının və elektron texnikası məmulatlarının istehsalı

21709100a

a) fəhlələr

2170100a-10043

akvadirçilər

2170100a-10049

alundirçilər

2170100a-11976

yüksəktezlikli induktor qaynaqçıları

2170100a-11982

yarımötürücü cihaz qaynaqçıları

2170100a-11985

elektrik vakuum cihaz qaynaqçıları

2170100a-12017

qazuducuların hazırlayıcıları

21701002a-12064

kimyəvi yarımfabrikatların hazırlayıcıları

21701002a-12187

kürsü tökücüləri

21701002a-12582

25 kV və ondan yüksək gərginlikli stendlərdə sınaqla məşğul olan cihaz və hissələrin sınaqçıları

21701002a-12706

karbidirləşdiricilər

21701002a-12708

karbonizləşdiricilər

21701002a-13434

ekranlaşdırıcılar-lyuminoforçular

21701002a-13440

maqnezimləşdiricilər-vakuumçular

21701002a-13480

tutqunlaşdırıcılar-vakuumçular

21701002a-14512

turşu məhlulu tətbiq etməklə kolba yuyucuları

21701002a-15452

tərkibində təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddəli boyaqlarla işləyən cihaz və hissələrin rəngləyiciləri

21701002a-15458

oksidləşdiricilər-vakuumçular

2170100a-16373

boşaldıcılar-vakuumçular

2170100a-17405

turşu məhlulları tətbiq edilən işlərdə məşğul olan hissə və qovaq yuyucuları

2170100a-1753a

qaz gözlüklü sobalarda və maşınlarda məşğul olan fəhlələr

2170100a-1753b

pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan fəhlələr

2170100a-17791

qazuducu tozlandırıcıları

2170100a-18021

rentgenoqonimetristlər

2170100a-19190

ən dəqiq aşınmanın aşındırıcıları

2170100a-19686

element şoopirləşdiriciləri

2170100b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2170100b-23157

pyezooptik xammalın və əqiqin zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan laborantlar

2170100b-23187

25 kB və ondan yüksək gərginlikli elektrik şüa boruların stendlərdə məşğul olan ustalar, böyük ustalar

2170100b-23187

lyuminoforların hazırlanması və emalı ilə məşğul olan ustalar, böyük ustalar

2170100b-23485

pyezooptik xammalın, əqiqin və onları təşkil edənlərin zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan texnoloqlar

2170100b-24125

pyezooptik xammalın, əqiqin və onları təşkil edənlərin zənginləşdirilməsi və qurğuşun sülügəni tətbiq etməklə məmulat hazırlanması, civəni tətbiq etməklə cihaz hazırlanması sexlərinin rəisləri və onların müavinləri

21702000

1. Selen turşularının və kuproksların düzəldicilərinin istehsalı

2170200a

a) fəhlələr

2170200a-10015

təzyiq altında tökmə avtoklavçıları

2170200a-10065

aparatçılar

2170200a-10653

selenin regenerasiyası üzrə aparatçılar

2170200a-10655

kükürd regenerasiyası üzrə aparatçılar

2170200a-10939

kükürdçülər-aparatçılar

2170200a-11390

selen bişiriciləri

2170200a-12001

Tədarükçülər

2170200a-12790

presləyicilər-yapışdırıcılar

2170200a-14440

kristalların metallaşdırılması ilə məşğul olan metallaşdırıcılar

2170200a-14631

selen düzləndiricilərinin quraşdırıcıları

2170200a-16464

selen düzləndiricilərinə birləşdirilən qalaylarla məşğul olan radiohissələrin qalayçıları

2170200a-16649

vismutun və şoopərintilərin əridiciləri

2170200a-18138

düzləndirici yığıcıları

2170200a-19102

selen və kuproks düzləndiricilərin termistləri

2170200a-19432

selen elementlərin qəlibləyiciləri

2170200b

b) fəhlələr

2170200b-23187

selen və kuproks düzləndiricilərin istehsalı sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar

2170200b-23485

selen və kuproks düzləndiricilərinin istehsalı sahələrində məşğul olan mexaniklər

2170200b-24125

selen və kuproks düzləndiricilərinin istehsalı sahələrində məşğul olan sahə rəisləri

21703000

2. Kvarsın emalı

2170300a

a) fəhlələr

2170300a-10536

kristallaşdırma üzrə aparatçılar

2170300a-11918

doğrayıcılar-üyüdücülər

2170300a-14440

kristalların metallaşdırılması ilə məşğul olan metallaşdırıcılar

2170300a-17647

pyezokvars xammalın nişanlayıcıları

2170300a-17766

kvars lövhələrinin mişarlanması ilə məşğul olan suda əriyən kristalların mişarlayıcıları

2170300a-18021

rentgenqoniometrlər

2170300a-18395

pyezotexniki məmulat gümüşləyiciləri

2170300a-19664

pyezokvars lövhə və kristalların cilalayıcıları

2170300b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2170300b-23187

kvars emalı sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar

21705000

3. Radiohissələrin istehsalı

2170500a

a) fəhlələr

2170500a-11974

izolyator qaynaqçıları

2170500a-12172

kompaund doldurucuları

2170500a-12255

Təmizləyicilər

2170500a-15187

radiokeramik, pyez0keramik və ferrit kürəçiləri

2170500a-16239

Təmizləyicilər-sağanaqçılar

2170500a-17209

Məhlul və qarışıq hazırlayanlar

2170500a-17424

Hopdurucular

2170500a-17949

radiokeramika və ferrit kəsiciləri

2170500a-18654

mika çeşidlənməsi ilə məşğul olan xammal, məmulat və material çeşidləyiciləri

2170500a-19192

radiokeramika çeşidləyiciləri

2170500a-19199

Zərvərəq aşındırıcıları

2170500a-19445

elektrokimya qəliblənməsi ilə məşğul olan zərvərəq qəlibləyiciləri

2170500b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2170500b-23187

mikanın çeşidlənməsi sahələrində və elektrokimya qəliblənməsi, tökmə, hopdurma və elektrolit hazırlanması sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar

21706000

4. Yarımkeçirici materialların emalı

2170600a

a) fəhlələr

2170600a-10127

yarımkeçirici materialları bərpa edən aparatçılar

2170600a-10523

monokristal və lent yetişdirilməsi üzrə aparatçılar

2170600a-10536

kristallaşdırma üzrə aparatçılar

2170600a-10635

yarımkeçiricilərin istehsalı üzrə yüksək təmiz material alınması üzrə aparatçılar

2170600a-10645

yarımkeçirici material istehsalı və kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçılar

2170600a-10661

yarımkeçirici material ın kimyəvi emalı üzrə aparatçılar

2170600a-14995

epitaksial qatları çəkmə qurğuların və şüa qurğuların texnoloji avadanlığının xidməti ilə məşğul olan sazlayıcılar

2170600a-15582

diffuzion proseslərin aparatçıları

2170600a-15858

ən dəqiq fotolitoqrafiya operatorları

2170600a-16211

eilon proseslərin operatorları

2170600a-16624

yarımkeçirici material xəlitəsini hazırlayanlar

2170600a-17766

suda əriyən kristal mişarlayıcıları

2170600a-18559

epitaksil qatların çəkilməsi qurğularının təmiri ilə məşğul olan təmirçi çilingərlər (faktiki iş vaxtına görə)

2170600b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2170600b

epitaksiya sahələrində daim məşğul olan ustalar

21800000

XVII. Tikinti materialları istehsalı

21801000

1. Sement istehsalı

2180100a

a) fəhlələr

2180800a-11289

bunkerçilər

2180800a-11607

Qazçılar

2180100a-11768

sement yüklənilməsi ilə məşğul olan yükləyicilər

2180100a-11880

şieklərdə dozalaşdırıcılar-qarışdırıcılar

2180100a-13158

quruducu baraban ocaqçıları

2180100a-13627

vintli nasos maşinistləri (nasosçular)

2180100a-13790

isti işlərdə məşğul olan (krinker anbarları) kran maşinistləri (krançılar)

2180100a-13993

pnevmatik nasos maşinistləri

2180100a-14121

Çəkib-bükən qablayan maşın maşinistləri

2180100a-14232

xammalın dəyirman maşinistləri

2180100a-14187

bucurqadlı skreper maşinistləri

2180100a-14377

qalaqlayıb formalaşdıran maşın maşinistləri

2180100a-16876

xammalın dəyirman maşinistlərinin köməkçiləri

2180100a-18559

texnoloji və tozsuzlaşdırıcı avadanlığın xidməti və təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingərlər

2180100a-18590

xammalın quru üsulla üyüdülməsi sexlərində və aspirasiya, üyütmə sexlərində məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri üzrə çilingərlər-elektriklər

2180100a-18607

siloslarda un qarışdırıcıları

2180100a-19494

futerləyicilər-bənnalar

2180100a-19571

şlam hovuzları və toxmaqlarının təmizləyiciləri

2180100a-19625

Şlamçılar

2180100a-19861

elektrik avadanlığının (texnoloji və tozsuzlaşdırıcı) təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları

2180100b

a) rəhbərlər və mütəxəssislər

2180100b-23187

quru xammalın, kömürün, sementin üyüdülməsi sahələrində, sexlərində məşğul olan ustalar (böyük ustalar)

21802000

2. Mika istehsalı və emalı

2180200a

a) fəhlələr

2180200a-11918

doğrayicilar-üyüdücülər

2180200a-11920

mika doğrayiciları

2180200a-12041

mikaleks kütləsini hazırlayanlar

2180200a-12788

mikanit yapişdiricilari

2180200a-12660

mika kalibrləyiciləri

2180200a-12833

mika yaranlar

2180200a-13353

lak bişiriciləri

2180200a-15058

elektrik izolyasiya məmulatlarini sariyanlar

2180200a-17050

mikanit və mikales presləyiciləri

2180200a-17438

aluminpromfosfatla işləyən mika-plastik material hopdurucuları

2180200a-17952

mika kəsiciləri

2180200a-18559

mika, kvars və peqmatiti doğrayıb üyüdən sahələrdə təmir və xidmətlə məşğul olan təmirçi çilingərlər

2180200a-18686

mikanın çeşidlənməsi ilə məşğul olan xammal və mika məmulatların çeşidləyiciləri

2180200a-19108

mika emalı üzrə termistlər

2180200a-19293

mikanın qablaşdırılması ilə daim məşğul olan qablaşdırıcılar-bükücülər

2180200a-19846

mika, kvars və peqmatiti doğrayıb sahələrdəki elektrik avadanlığının xidməti ilə məşğul olan elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyorları

21803000

3. Azbest istehsalı

2180300a

a) fəhlələr

2180300a-11429

Partladıcılar

2180300a-11448

drezina sürücüləri

2180300a-11453

karxanalarda daim məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri

2180300a-11961

Qazmaçılar

2180300a-13040

zənginləşdirmə məhsulunun nəzarətçiləri

2180300a-13590

buruq qurğularının maşinistləri

2180300a-13616

zənginləşdirmə fabriklərinin yarımsənaye qurğularında məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinistləri

2180300a-13639

düzəltmək, əzmək və düzəltmə bəzək maşınlarının maşinistləri

2180300a-13775

zənginləşdirmə fabriklərində və açıq mədən işlərində məşğul olan kompressor qurğularının maşinistləri

2180300a-13944

lay kotan maşinistləri

2180300a-14089

rels yerdəyişdiricilərin maşinistləri

2180300a-14091

rels qaldırıcıların maşinistləri

2180300a-14096

enli rels düzəldənlərin maşinistləri

2180300a-14282

dartıcı aqreqatların maşinistləri və onların köməkçiləri

2180300a-14343

xopper-dozator maşinistləri

2180300a-14369

şpalvuran maşinistlər

2180300a-14377

qalaqlayıb formalaşdıran maşın maşinistləri

2180300a-14612

azbestzənginləşdirmə fabriklərin əsas sexlərində məşğul olan azbestzənginləşdirmə avadanlığının quraşdırılması və sökülməsi üzrə quraşdırıcılar

2180300a-14668

yol montyorları

2180300a-17244

azbest, azbest külçəsinin zənginləşdirən, buna bərabər məhsulların yüklənməsi ilə məşğul olan yükü və baqajı qəbul edib təhvil verənlər

2180300a-17278

filiz və azbest qəbulediciləri

2180300a-17314

zənginləşdirmə fabriklərində nümunə götürülməsi və emalı ilə məşğul olan nümunə götürənlər

2180300a-17531

dağ laylarında məşğul olan fəhlələr

2180300a-17846

azbest zənginləşdirici fabriklərin yarımsənaye qurğularında məşğul olan azbestzənginləşdirən avadanlığın tənzimləyiciləri

2180300a-18559

təmirçi çilingərlər

2180300a-19825

kontaktlı şəbəkələrin elektrik montyorları

2180300a-19931

konveyer lentinin qovuşuq yerinin vulkanizasiya edilməsi, azbofabrikin əsas texnoloji sexlərinin zənginləşdirmə avadanlığının avtomatik üsulla təmiri, AİS (avtomatik idarəetmə sistemi) zənginləşdirmə fabriklərinin əsas sexlərində (sahələrində) zənginləşdirmə fabriklərinin yarımsənaye qurğularında texnoloji proseslərə xidmətilə məşğul olanlara avadanlıqların təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingərləri (çilingərlər)

2180300b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2180300b-23187

yol işlərində, həmçinin kontakt qovuşuqların quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan ustalar

2180300b-23187

azbofabrikin azbestzənginləşdirmə qurğularının quraşdırılması ə sökülməsi ilə məşğul olan ustalar

2180300b-23196

qazmaçı ustalar (böyük ustalar)

2180300b-23227

dağ-mədən ustaları (böyük ustalar)

2180300b-23263

yol ustaları (böyük ustalar)

2180300a-23269

hazır məhsulun qablaşdırılması və göndərilməsi ilə məşğul olan nəzarətçi ustalar (sahə, sex)

2180300b-23362

dağ laylarında və karxanalarda məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə ustalar

2180300b-24043

karxanaların və dağ laylarının növbə rəisləri

2180300b-24043

zənginləşdirmə fabriklərinin növbə rəisləri

2180300b-24097

karxanaların və dağ laylarının sahə rəisləri

2180300b-24097

zənginləşdirmə fabriklərinin sahə rəisləri

2180300b-24125

sex rəisləri və onların müavinləri

2180300b-24441

azbofabrikdə azbestzənginləşdirmə avadanlığının quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan iş icraçıları

21804000

4. Azbestsement, azbestsilit və azbokarton istehsalıı

2180400a-

a) fəhlələr

2180400a-11184

məkikçilər

2180400a-11289

bunkerçilər

2180400a-11480

azbestsement dalğalaşdıranlar

2180400a-11691

Hollendorçular

2180400a-11772

təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələrdən istifadə edilməsi işlərində məşğul olan azbestsement və azbestsilit məmulatlarını astarlayanlar

2180400a-11860

azbest dozalaşdırıcıları

2180400a-13790

sement və azbest ötürməsi ilə məşğul olan kranların maşinistləri (krançılar)

2180400a-13826

vərəqləri qəlibləşdirən maşınların maşinistləri

2180400a-14271

boru maşınlarının maşinistləri

2180400a-14741

qarışdırıcıların və qatışdırıcıların motorçuları

2180400a-16974

azbestsement məmulatların sementləri

2180400a-17878

azbestsement məmulatların presləyiciləri

2180400a-17883

kağız, karton və sellülouz kəsiciləri

2180400a-18559

əsas sexlərdə (sahələrdə) məşğul olan təmirçi çilingərlər

2180400a-18627

çeşidləyicilər

2180400a-18916

Ouruducular

2180400a-18920

azbestsement məmulatların quruducuları

2180400a-19161

azbestsement boru və halqa (mufta) emalı üzrə xarratlar

2180400a-19293

qablaşdırıcılar-bükücülər

2180400a-19633

azbestsement və azbestsilit salların cilalayıcıları

2180400a-19700

azbestkarton istehsalı ilə məşğul olan ştampçılar

2180400a-19861

əsas sexlərdə (sahələrdə) məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları

2180400a-19931

əsas sexlərdə (sahələrdə) məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)

2180400b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2180400b-23398

fəhlələrin 50 faizi və daha çoxu güzəştli pensiya hüququna malik olan istehsalat, cahə ustaları, böyük ustaları

21805000

5. Bazalt lifi, mineral pambığı və onların məmulatlarının istehsalı

21805000a

a) fəhlələr

2180500a-11200

Bitumçular

2180500a-14995

texnoloji avadanlığın sazlayıcıları

2180500a-15632

avadanlığın konveyer xətlərinin operatorları

2180500a-16115

lif alınan qurğu avadanlığı

2180500a-18559

təmirçi çilingərlər

2180500a-18698

istilik izolyasiya məmulatının çeşidləyiciləri (qablaşdırıcıları)

2180500a-18992

istilik izolyasiya məmulatının quruducuları

2180500a-10950

həsir tikilməsi ilə məşğul olanlardan başqa istilik izolyasiya məmulatının çıxarıcıları

2180500a-19340

Fenolçular

2180500a-19439

istilik izolyasiya məmulatının qəlibləyiciləri

2180500a-19612

xəlitə əridiciləri

2180500a-19861

elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları

2180500b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2180500b-23187

ustalar, böyük ustalar

21806000

6. Gil kərpici, kirəmit və keramik blok istehsalı

2180600a

a) fəhlələr

2180600a-11578

Çıxarıcılar

2180600a-15193

dairəvi sobalarda kərpic bişirilməsində və eləcə də bərk yanacaqla işləyən tunel sobalarında məşğul olan divar və büzüşdürücü materialları yandıranlar

2180600a-18105

yerləşdiricilər

21807000

7. Əhəng (dolomit) və silikat kərpici istehsalı

2180700a

a) fəhlələr

2180700a-11136

aspirasiyaçılar

2180700a-11538

sobadan əhəngin boşaldıcıları

2180700a-11912

əhəng doğrayıcıları

2180700a-12104

sobaların doldurulması və boşaldılması ilə məşğul olan xammal, yanacaq və divar məmulatının doldurucuları-boşaldıcıları

2180700a-13627

vintli nasos maşinistləri (fullərçilər)

2180700a-14435

əhəng dəyirmançıları

2180700a-15167

əhəng kürəçiləri

2180700a-18649

əhəng çeşidləyiciləri

2180700a-19217

əhəngin nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər

2180700a-19455

əhəng yandırma üzrə sobalarda məşğul olan forsunçular

21808000

8. Dəmir-beton və beton məmulatları istehsalı

2180800a

a) fəhlələr

2180800a-13977

sementin bir yerdən başqa yerə yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin maşinistləri

2180800a-17531

yeraltı qalereya fəhlələri

21809000

9. Pek, bitum və qatran məmulatların istehsalı

2180900a

a) fəhlələr

2180900a-10375

hopdurucu aqreqat aparatçilari

2180900a-10398

bitum susuzlaşdiran aparatçilar

2180900a-10433

bitum turşuladan aparatçilar

2180900a-11368

asfalt kütləsinin bişiriciləri

2180900a-11370

bitum bişiriciləri

2180900a-12084

bişirmə qazinin yükləyiciləri

2180900a-13148

qazan təmizləyiciləri

2180900a-16093

boruşəkilli soba operatorlari

2180900a-16097

turbinqarişdiricilarin operatorlari

2180900a-16101

səpələyən və soyudan qovşaqlarin operatorlari

21811000

10. Daştökmə istehsalatı

2181100a

a) fəhlələr

2180800a-11504

tökmələri vurub çıxaranlar

2181100a-11908

doğrayıcılar

2181100a-12264

torpaq hazırlayanlar

2181100a-12953

daş məmulatlarının nəzarətçiləri

2181100a-17207

məhlul və kütlə hazırlayanlar

2181100a-17531

isti iş sahələrində məhlulun hazırlanması və aparılması ilə məşğul olan fəhlələr

2181100a-18559

təmirçi çilingərlər

2181100a-19406

daştökmə istehsalatının qəlibləyiciləri

2181100a-19619

xəlitəçilər-dozalaşdırıcılar

2181100a-19861

elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları

2181100b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2181100b-23187

isti iş sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar

2181100b-23616

sex mexanikləri, böyük mexaniklər

2181100b-24125

sex rəisləri, onların mexanikləri

21900000
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə