Ek-1 ek-2’de yer alan liste iÇİn giRİŞ notlari
Yüklə 1.36 Mb.
səhifə10/11
tarix20.04.2016
ölçüsü1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Türkçe Uyarlama


İşbu belge (Gümrük Onay No:...(1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ......(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.


İngilizce Uyarlama
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

......................................................... (3)

(Yer ve Tarih)
.......................................................... (4)
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

(1) “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

(2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir

(3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

(4) İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.Ek- 5a

TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜNE SAHİP ÜRÜNLER İÇİN TEDARİKÇİ BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, işbu ………………….Fatura’da(1) yer verilen eşyanın …………….’da(2) üretildiğini ve Türkiye ile Morityus arasındaki tercihli ticaret için menşe kurallarını karşıladığını BEYAN,
Gerektiği hallerde işbu beyanın doğruluğuna ilişkin kanıtları gümrük idaresine sunmayı TAAHHÜT ederim.
………………………………………(3)…………………………………………………………..(4)

………………………………………………………..(5)


NOT


Yukarıda yer alan, ve aşağıda yer verilen dipnotlara uygun bir şekilde doldurulan metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar kopya edilmemelidir.

________________ 1. Eğer Fatura’da yer alan eşyanın sadece bir bölümü söz konusu ise bu husus açıkça belirtilmeli veya işaretlenmeli ve bu ifade beyana şu şekilde yazılmalıdır: “ İşbu Faturada listelenen ve işaretlenen ……………., ………………………….’da üretilmiştir.


Eğer madde 27 (3) çerçevesinde fatura dışındaki bir belge ya da faturanın eki kullanılıyorsa, “fatura” kelimesi yerine söz konusu belgenin adı kullanılmalıdır.

 1. Türkiye, Morityus veya AKP ülkeleri. Morityus ya da AKP ülkeleri verildiğinde, ilgili EUR.1 belgelerinin numaraları ve mümkün olması halinde gümrük giriş numaraları verilmek suretiyle bu EUR.1 belgelerini elinde bulunduran Türk Gümrük İdarelerine de atıfta bulunulmalıdır.

 2. Yer ve Tarih

 3. İsim ve Firmadaki görevi

 4. İmzaEk-5b

TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜNE SAHİP OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN

TEDARİKÇİ BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, işbu ………………….Fatura’da(1) yer verilen eşyanın …………….’da(2) üretildiğini ve tercihli ticaret için Türkiye, Morityus veya AKP ülkeleri menşe statüsüne sahip olmayan parçalar veya maddeler içerdiğini beyan ederim.
………………………………………(3)…………………………………………….(4)…………………………………….(5)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(6)


Gerektiği hallerde işbu beyanın doğruluğuna ilişkin kanıtları gümrük idaresine sunmayı taahhüt ederim.
………………………………………(7)…………………………………………………………..(8)

………………………………………………………..(9)


NOT


Yukarıda yer alan, ve aşağıda yer verilen dipnotlara uygun bir şekilde doldurulan metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar kopya edilmemelidir.

__________________ 1. Eğer Fatura’da yer alan eşyanın sadece bir bölümü söz konusu ise bu husus açıkça belirtilmeli veya işaretlenmeli ve bu ifade beyana şu şekilde yazılmalıdır: “İşbu Faturada listelenen ve işaretlenen ……………., ………………………….’da üretilmiştir.”


Eğer Madde 27(3) çerçevesinde fatura dışındaki bir belge ya da faturanın eki kullanılıyorsa, “fatura” kelimesi yerine söz konusu belgenin adı kullanılmalıdır.

 1. Türkiye, Morityus veya AKP ülkeleri

 2. Her zaman tanım verilmelidir. Tanım yeterli olmalı ve söz konusu eşyanın tarife sınıflandırmasına izin verecek düzeyde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır.

 3. Gümrük kıymeti yalnızca gereken durumlarda verilmelidir.

 4. Menşe ülkesi yalnızca gereken durumlarda verilmelidir. Verilecek menşe bilgisi, tercihli menşee ilişkin olmalı ve diğer tüm menşe ülkeleri “üçüncü ülke” olarak yazılmalıdır.

 5. “…ve Türkiye, Morityus ve AKP ülkesinde aşağıdaki işleme tabi tutulmuştur: ………………………………..” ibaresi, eğer böyle bir bilgi gerekiyorsa yapılan işlemin tanımıyla birlikte verilmelidir.

 6. Yer ve Tarih

 7. İsim ve Firmadaki görevi

 8. İmza


Ek-6

BİLGİ SERTİFİKASI


 1. Bilgi Sertifikası olarak, bir örneği bu ek’te yer alan form kullanılır ve bu form bu Anlaşmanın yapıldığı dillerden birisinde ve ihracatçı Tarafın iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Form, bu dillerden birisinde doldurulur. Elle doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.
 1. Her bir form 210x297 mm ebadında olmalıdır. Uuzunlukta en fazla eksi 5 mm veya artı 8 mm’lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2'den az olmamalıdır.
 1. Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır.
1.

Tedarikçi (1)
MORİTYUS

ile


TÜRKIYE

arasındaki tercihli ticarette dolaşım sertifikasıdüzenlenmesinde kullanılan

BİLGİ SERTİFİKASI

2.

Malın gönderildiği Şahıs (1)


3.

İşlemi yapan (1)
4. İşçilik veya işlemin gerçekleştirildiği ülke


6.

İthalat gümrük idaresi (1)


5. Resmi kullanım içindir

7.

İthalat Belgesi (2)


Form :..........................................

No :.................... ..............................
Seri : ………………………….…………………………………………Tarih
VARIŞ ÜLKESİNE GÖNDERİLEN EŞYA:

8.

Işaretler, numaralar, miktar ve paket türü:

9. Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi pozisyon/alt pozisyon numarası (AS Kodu):

10. Miktar(1)


11. Kıymet (4)
KULLANILAN İTHAL EŞYA

12.

Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi pozisyon/alt pozisyon numarası (AS Kodu):

13. Menşe Ülkesi

14. Miktar (3)

15. Kıymet (2)(5)
16.

Uygulanan İşçilik ve İşlemin Niteliği

17.

Görüşler

18. GÜMRÜK ONAYI

19. TEDARİKÇİNİN BEYANI
Onaylanan Beyanname:
Aşağıda imzası olan ben, işbu sertifikada yer verilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Belge : ……………………...


Form : ...................................No :……...
--------------------------------
Gümrük İdaresi :………………..

......................................

Yer :……………………Tarih:……………………………
Tarih


Resmi Mühür
---------------------------------------.

(İmza)

.

................ ..................... ........................................... ....................

(İmza)

______________(1)(2)(3)(4)(5) Arkada bulunan dipnotlara bakınız.


DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ

KONTROLÜN SONUCU

Aşağida imzası bulunan Gümrük Memuru tarafından bu bilgi sertifikasının doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

Aşağida imzası bulunan Gümrük Memuru tarafından yürütülen bu bilgi sertifikasının doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü, işbu sertifikanın:


a) Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir. (*)
b) Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarını karşılamadığını göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.) (*)------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

(Yer ve tarih)

(Yer ve tarih)
Resmi Mühür

Resmi Mühür
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(Memurun imzası)

(Memurun imzası)(*) Uygun olmayanı siliniz

DİPNOTLAR

-------------------------


 1. Şahıs veya Şirket ismi ve tam adresi

 2. İsteğe bağlı bilgi

 3. KG, hl, m3 veya diğer ölçü birimleri

 4. Paketler de içerisinde bulunan eşya ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, paketin, paketlenen eşya için normal olarak değerlendirilebilecek türden olmaması ve paketleme fonksiyonu dışında, bu fonksiyonu aşan bir değere sahip olması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

 5. Kıymet, menşe kuralları hükümlerine uygun bir şekilde belirtilmelidir.

Ek-7

GELİŞMEKTE OLAN KOMŞU ÜLKELER

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulamasında, aşağıdaki tanım geçerlidir:

“Birbiriyle uyumlu coğrafi birliğe ait olan gelişmekte olan ülkeler” ifadesi aşağıdaki listelenen ülkeleri ifade eder:

Afrika: Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Tunus,

Asya: Maldivler


Ek-8

AKP ÜLKELERİ
Bu Yönetmelikteki “AKP ülkeleri” aşağıda listelenen ülkeleri ifade eder:

- Angola


- Antigua ve Barbuda

- Bahamalar

- Barbados

- Belize


- Benin

- Botsvana

- Burkina Faso

- Burundi

- Kamerun

- Cape Verde

- Orta Afrika Cumhuriyeti

- Çad


- Cook Adaları

- Fildişi sahilleri

- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

- Cibuti


- Dominika

- Dominik Cumhuriyeti

- Ekvator Ginesi

- Eritre


- Etiyopya

- Mikronezya Federe Devletleri

- Fiji

- Gabon


- Gambiya

- Gana


- Grenada

- Gine


- Gine Bisav

- Guyana


- Güney Afrika

- Haiti


- Jamaika

- Kenya


- Kiribati

- Lesoto


- Liberya

- Madagaskar

- Malavi
- Mali

- Marshall Adaları

- Moritanya

- Mozambik

- Namibya

- Nauru


- Nijer

- Niue


- Nijerya

- Palau


- Papua Yeni Gine

- Kongo Cumhuriyeti

- Ruanda

- St Kitts ve Nevis

- St Lucia

- St Vincent ve Grenadine Adaları

- Samoa

- Sao Tome ve Principe- Senegal

- Seyşeller

- Sierra Leone

- Solomon Adaları

- Somali

- Sudan


- Surinam

- Svaziland

- Tanzanya

- Togo


- Tonga

- Trinidad ve Tobago

- Tuvalu

- Uganda


- Komorlar

- Vanuatu

- Zambiya

- Zimbabve
Ek-9

DENİZ AŞIRI ÜLKELER VE TOPRAKLAR
Bu Yönetmelikteki ‘Deniz aşırı ülkeler ve topraklar’ ifadesi aşağıda listelenen Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşma’nın 4. Kısmında atıfta bulunulan ve aşağıda yer alan ülke ve toprakları ifade eder:

(Bu listenin, bu ülke ve toprakların statüleri veya gelecekte bu statülerde olabilecek değişiklikler üzerinde hükmü yoktur.)
 1. Danimarka Krallığı ile ayrıcalıklı ilişkilerde bulunan ülke:

Grönland.


 1. Fransa Cumhuriyeti’nin toprak kollektiviteleri:

Yeni Kaledonya ve bağlı devletler,

Fransız Polinezyası,

Fransız Güney ve Antartik Bölgesi

Wallis ve Futuna Adaları,
 1. Fransız Cumhuriyeti’nin bölgesel toplulukları:

Mayotte,

Saint Pierre ve Miquelon.
 1. Hollanda Krallığı’nın deniz aşırı ülkeleri:

Aruba,

Hollanda Antilleri:

Bonaire

Curaçao


Saba

Sint Eustatius

Saint Martin (Sint Maarten).


 1. İngiliz deniz aşırı ülke ve bölgeleri:

Anguilla,

Cayman Adaları,

Falkland Adaları,

Güney Georgia ve Güney Sandvich Adaları,

Montserrat,

Pitcairn,

Saint Helena, Ascension Adası, Tristan da Cunha,

İngiliz Antartik Bölgesi,

Turks ve Caicos Adaları,

İngiliz Virgin Adaları.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə