ClipArt aləti hansı paneldədir? Рамки (Frames)
Yüklə 257.55 Kb.
səhifə1/2
tarix20.04.2016
ölçüsü257.55 Kb.
  1   2

powerpluswatermarkobject3616370


Test

 1. ClipArt aləti hansı paneldədir?

  1. Рамки (Frames)

  2. Рисование (Drawing)

  3. Стандартные (Standard)

  4. Форматирование (Formatting)

  5. Таблицы и границы (Tables and borders)

 2. Панель управления (Control Panel) bölməsində kompyuter haqqında ümumi informasiyanı hansı alt bölmə ilə almaq olar?

  1. Шрифты (Fonts)

  2. Экран (Display)

  3. Система (System)

  4. Свойства папки (Folder options)

  5. Панель задач и меню “Пуск” (Taskbar and Start menu)

 3. Bələdçidə (Windows Explorer) ölçüyə nə ilə baxılır?

  1. Свойства (Proporties)

  2. Открыть (Open)

  3. Найти (Find)

  4. Копировать (Copy)

  5. Переименовать (Rename)

 4. Ж”, “К” hansı paneldə yerləşir?

  1. Таблицы и границы (Tables and borders)

  2. Рисование (Drawing)

  3. Стандартные (Standard)

  4. Рамки (Frames)

  5. Форматирование (Formatting)

 5. PageUp düyməsinin təyinatı?

  1. Bir səhifə yuxarı yerdəyişmə

  2. Bir səhifə aşağı yerdəyişmə

  3. Bir sətir yuxarı yerdəyişmə

  4. Bir sətir aşağı yerdəyişmə

  5. Bir simvol sola yerdəyişmə

 6. Hansı Word-ün hissəsi deyil?

  1. Səhifənin parametrləri

  2. Sənədlər siyahısı

  3. Vəziyyət sətri

  4. Başlıq sərlövhəsi

  5. File (Файл) menyusu

 7. Şrift üçün ən kiçik ölçü vahidi hansıdır (1 pt ≈ 0,375 mm)?

  1. 1 pt

  2. 8 pt

  3. 72 pt

  4. 1638 pt

  5. 10 pt

 8. Sənəddə abzasın sonunu bildirən düymə hansıdır?

  1. End

  2. Shift

  3. Enter

  4. Ctrl+End

  5. PageDn

 9. Word-də miqyasın təyinatı nədir?

  1. Pəncərədə mətnin böyüdülüb və ya kiçildilməsi

  2. Vəziyyət sətrinin gizlədilməsi

  3. Mətnin çap edilməsi

  4. Menyu sətrinin gizlədilməsi və ya ekrana gətirilməsi

  5. Alətlər panelinin gizlədilməsi və ya ekrana gətirilməsi

 10. Word-də ad genişlənməsinin təyinatı nədir?

  1. Word-ün əvvəlki versiyaları və digər mətn redaktorları ilə uyğunluq yaratmaq

  2. Word-də yaradılmış faylın adını dəyişmək

  3. Word-də yaradılmış faylın yerini dəyişmək

  4. Word-də yaradılmış fayla şifrə qoymaq

  5. Word-də yaradılmış faylı bağlamaq

 11. MS Word-də hansı mümkün deyil?

  1. Sənədə diaqramların yerləşdirilməsi

  2. Sənədə cədvəllərin yerləşdirilməsi

  3. Mətnin şriftinin dəyişdirilməsi

  4. Sənədin çap miqyasının dəyişdirilməsi

  5. Sənəddə hesablamaların aparılması

 12. Sözlərin avtomatik olaraq sətirdən-sətrə keçirilməsi hansı ardıcıllıqla icra olunur?

  1. Сервис (Tools) → Язык (Language) → Расстановка переносов (Hyhenation)

  2. Формат (Format) → Шрифт (Font) → Интервал (Line spacing)

  3. Файл (File) → Параметры страницы (Page Setup) → Размер бумаги (Paper size)

  4. Вставка (Insert) → Символ (Symbol)

  5. Окно (Window) → Упорядочить все (Arange All)

 13. Alətlər paneli daxilindən alət çıxarmaq hansı menyu bölməsi ilə icra edilir?

  1. Формат (Format)

  2. Вид (View)

  3. Файл (File)

  4. Окно (Window)

  5. Справка (Help)

 14. Mətnin seçilmiş hissəsinin kəsilməsi hansı menyu bölməsi ilə yerinə yetirilir?

  1. Файл (File)

  2. Формат (Format)

  3. Правка (Edit)

  4. Сервис (Tools)

  5. Вставка (Insert)

 15. Səhifələrin ölçüsü hansı menyu bölməsi ilə dəyişdirilir?

  1. Окно (Window)

  2. Справка (Help)

  3. Файл (File)

  4. Формат (Format)

  5. Правка (Edit)

 16. Вставка (Insert) menyusuna aid deyil:

  1. Номера страниц (Page number)

  2. Дата и время (Date and time)

  3. Символ (Symbol)

  4. Вставка (Insert)

  5. Примечание (Note)

 17. Формат (Format) menyusuna aid deyil?

  1. Абзац (Paragraph)

  2. Шрифт (Font)

  3. Колонки (Columns)

  4. Табуляция (Tab)

  5. Параметры страницы (Page Setup)

 18. Файл (File) menyusuna aid deyil?

  1. Абзац (Paragraph)

  2. Параметры страницы (Page Setup)

  3. Печать (Print)

  4. Выход (Exit)

  5. Отправить (Send to)

 19. MS Word-də səhifədə təkrarlanan, lakin əsas mətnə daxil olmayan sənəd hissəsi necə adlanır?

  1. Qeyd

  2. Kolontitul

  3. Şəkil

  4. Simvol

  5. Miqyas

 20. Mətn yığımı üçün nəzərdə tutulmayıb?

  1. Excel

  2. Word

  3. WordPad

  4. NotePad

  5. Write

 21. rgb*.bmp yazılışında ulduz işarəsi nə ola bilər?

  1. rgb sözündən sonra yalnız bir simvol ola bilər

  2. rgb sözündən sonra heç bir simvol ola bilməz

  3. rgb sözündən əvvəl ixtiyari sayda simvol ola bilər

  4. rgb sözündən sonra ixtiyari sayda simvol ola bilər

  5. rgb sözündən sonra genişlənmədə ixtiyari sayda simvol ola bilər

 22. Əməliyyat sistemlərini yarandığı tarixə görə düzün:

  1. Unix, MS DOS, OS/2, Windows

  2. Windows, MS DOS, OS/2, Unix

  3. MS DOS, OS/2, Windows, Unix

  4. OS/2, Windows, Unix, MS DOS

  5. Windows, Unix, MS DOS, OS/2

 23. Accessdə nəyi göstərir?

  1. Cari yazını

  2. Yazını yadda saxlamağı

  3. Yazını əlavə etməyi

  4. Yazını pozmağı

  5. Yazını gizlətməyi

 24. Accessdə ► nəyi göstərir?

  1. Cari sahəni

  2. Yeni sahə əlavə etməyi

  3. Cari yazını

  4. Sahəni yadda saxlamağı

  5. Yazını əlavə etməyi

 25. Accessdə * nə deməkdir?

  1. Cari yazını göstərir

  2. Yazını yadda saxlamaq

  3. Yazını əlavə etmək

  4. Sahəni əlavə etmək

  5. Yazını pozmaq

 26. Mikroprosessorun əsas parametrləri hansıdır?

  1. Əmrlər toplusu, yaddaşın həcmi

  2. Əmrlər toplusu, mərtəbəlilik, takt tezliyi

  3. Mərtəbəlilik, mikroprosessorun qiyməti

  4. Takt tezliyi, gərginlik

  5. Yaddaşın həcmi, gərginlik, mikroprosessorun qiyməti

 27. İnformasiyanın hansı növləri vardır?

  1. Analoq, rəqəm

  2. Sayılan, sayılmayan

  3. Fiziki, virtual

  4. Əsas, xarici

  5. Əməli, daimi

 28. 112+118+1116=?10

  1. 26

  2. 29

  3. 33

  4. 36

  5. 39

 29. 150 Kbaytlıq fayl 1,44 Mbaytlıq disketə neçə dəfə yerləşir?

  1. 1 dəfə

  2. 9 dəfə

  3. 10 dəfə

  4. Yerləşmir

  5. 2 dəfə

 30. S2=5, S3=10, D2=2, D3=4 olarsa, =SUM(S2:D3) neçə olacaq?

  1. 9

  2. 15

  3. 12

  4. 6

  5. 21

 31. ! hansı ünvanlaşmada istifadə olunur?

  1. Nisbi

  2. Mütləq

  3. Müxtəlif vərəqlər arasında

  4. Müxtəlif kitablar arasında

  5. Müxtəlif xanalar arasında

 32. Aşağıdakılardan hansı düzdür?

  1. =S$4-D6/F$6

  2. =S4$-D6/F$6

  3. =S$4-D6/F$6$

  4. =S$$4-D6/F$6

  5. =S$4-D6$/F$6

 33. Aşağıdakılardan hansı səhv ünvandır?

  1. =A1+B2

  2. =A1+B2$

  3. =$A1+$B2

  4. =A$1+B$2

  5. =$A$1+$B$2

 34. Aşağıdakılardan hansı mütləq ünvandır?

  1. B2

  2. B2$

  3. B$2

  4. $$B2

  5. B2$$ 1. Aşağıdakılardan hansı nisbi ünvandır?

  1. B$2

  2. $D5

  3. $A$7

  4. A1

  5. C9$

 2. Düsturun yeri dəyişdikdə ünvan da dəyişirsə, bu hansı ünvandır?

  1. Nisbi ünvan

  2. Mütləq ünvan

  3. Lokal ünvan

  4. Qlobal ünvan

  5. Daxili ünvan

 3. Exceldə oyuqlara müraciət necə ola bilər?

  1. Nisbi, mütləq

  2. Daxili, xarici

  3. Birbaşa, bilavasitə

  4. Paralel, ardıcıl

  5. Nisbi, daxili

 4. Hansı doğrudur?

  1. Kolontitul – əsas mətnə daxildir

  2. Printer – giriş qurğusudur

  3. Hipermətn – nişanları olan struktur mətnə keçiddir

  4. Mouse – çıxış qurğusudur

  5. Modem çap qurğusudur

 5. Hansı doğrudur?

  1. Faylı çap etmək üçün Правка (Edit) menyusundan istifadə olunur

  2. Multimedia – musiqi, video, animasiya qrafikasıdır

  3. Таблица (Table) menyusu ilə sənədə şəkil yerləşdirmək olar

  4. Mübadilə buferində istənilən sayda hissə yerləşdirmək olar

  5. Faylı bağlamaq üçün Окно (Window) menyusundan istifadə olunur

 6. Hansı doğru deyil?

  1. 1AC16

  2. 110138

  3. 1011012

  4. 67816

  5. 3AC10

 7. Hansı doğru deyil?

  1. 1AC8

  2. DE16

  3. 7778

  4. 11112

  5. 101010

 8. Məntiqi dəyişənlər hansı qiyməti ala bilər?

  1. 8 və ya 16

  2. 0 və ya 1

  3. 1 və ya 2

  4. Yalnız 0

  5. Yalnız 1

 9. Təsvirlər nə ilə ölçülür?

  1. Simvollarla

  2. Sm-ə düşən xətlərlə

  3. Sm-ə düşən nöqtələrlə

  4. Rəqəmlərlə

  5. Dyümə düşən nöqtələrlə (dpi)

 10. .jpg fomatı özündə nəyi saxlayır?

  1. Mətnləri

  2. Cədvəlləri

  3. Qrafik şəkilləri

  4. İnternet səhifələri

  5. Slaydları

 11. Hansı doğrudur?

  1. Mətndə orfoqrafik səhvlər qırmızı hərflərlə göstərilir

  2. Əməliyyat sistemi – kompyuterin işini idarə edən proqramlar toplusudur

  3. F1 düyməsi sənədi bağlamaq üçün istifadə olunur

  4. Şriftin ölçüsünü böyütmək üçün Вид (View) menyusundan istifadə olunur

  5. Əməliyyat sistemi tətbiqi proqramlara aiddir

 12. Hansı doğrudur?

  1. Driver – periferiya qurğularını digər proqramlarla əlaqələndirən proqram təminatıdır

  2. Ekrana yeni alətlər paneli əlavə etmək üçün File (Файл) menyusundan istifadə olunur

  3. MS Word – sistem proqram təminatına aiddir

  4. .doc və .xls icra olunan faylları göstərir

  5. Yeni şrift əlavə etmək üçün Start (Пуск) → Run (Выполнить) əmrindən istifadə olunur

 13. Aşağıda hansı növ kompyuter şəbəkəsi yoxdur?

  1. Lokal

  2. Qlobal

  3. Terminal

  4. Regional

  5. Fərdi


 1. Sistem blokunun tərkibi nədir?

  1. Ana plata, plotter, qrafik planşet

  2. Ana plata, prosessor, videokart

  3. Ram, HDD, FDD

  4. Prosessor, keş yaddaş

  5. Videokart, səsucaldıcı

 2. Əməli yaddaşda məlumatlar birbaşa nə üçün açıqdır?

  1. Driver üçün

  2. Printer üçün

  3. Mikroprosessor üçün

  4. Daimi yaddaş üçün

  5. Monitor üçün

 3. Hansı yaddaşdan məlumatlar kompyuterin prosessoru üçün birbaşa açıqdır?

  1. Əməli yaddaşın modullarından

  2. Xarici yaddaşdan

  3. FDD-dən

  4. HDD-dən

  5. Daimi yaddaşdan

 4. Funksional baxımdan yaddaş qurğularının hansı növləri vardır?

  1. Daxili və xarici

  2. Daxili və əsas

  3. Əsas və əməli

  4. Xarici və daimi

  5. Əməli və daxili

 5. Kompyuter qurğularının tam toplusu hansıdır?

  1. Sistem bloku, monitor, klaviatura, periferiya qurğuları

  2. Sistem bloku, monitor, printer

  3. Printer, skaner, plotter

  4. Periferiya qurğuları, monitor

  5. Skaner, klaviatura, mouse

 6. Aşağıdakılardan hansı brauzerlərə aid deyil?

  1. Internet Explorer

  2. Opera

  3. Mosaic

  4. Telnet

  5. Chrome

 7. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

  1. 1102

  2. 1202

  3. 78910

  4. E416

  5. 6548 1. Say sistemlərinin əsası nədir?

  1. Say sisteminin adı

  2. Say sistemindəki əməliyyatların sayı

  3. Say sistemindəki hər hansı bir əməliyyatı

  4. Say sistemindəki simvolların sayı

  5. Say sisteminin özünü

 2. Diskin formatlaşdırılması nə üçün yerinə yetirilir?

  1. Diskdəki məlumatları çap etmək üçün

  2. Diskdəki məlumatları yadda saxlamaq üçün

  3. Diskin səthinin sektorlara bölünməsi üçün

  4. Diskin həcminin artırılması üçün

  5. Diskdəki verilənlərin sıxılması üçün

 3. Monitorun buraxılış qabiliyyəti və təsvir keyfiyyəti nədən asılıdır?

  1. Əməli yaddaşın həcmindən

  2. Daimi yaddaşın həcmindən

  3. Videoyaddaşın tutumundan

  4. Prosessorun takt tezliyindən

  5. Prosessorun mərtəbəliliyindən

 4. Exceldə avtocəm piktoqramı hansıdır? 5. Exceldə funksiyanı daxil et piktoqramı hansıdır? 6. Aşağıdakılardan hansı kompyuterdə domen adı ola bilər?

  1. absd.eq_wert.com

  2. absd@gmail.com

  3. absd_wert:com

  4. absd;wert;com

  5. absdeqwertcom

 7. POP3 və SMTP protokolları nə üçün istifadə olunur?

  1. Müxtəlif şəbəkələri birləşdirmək üçün

  2. Elektron poçt servisinin təşkili üçün

  3. Faylların ötürülməsi üçün

  4. Faylları avtomatik sıxmaq üçün

  5. Periferiya qurğularını idarə etmək üçün

 8. İxtiyari sayda mətn və qrafikanı toplayıb ixtiyari proqramda yerləşdirməyə imkan verən nədir?

  1. Xarici yaddaş

  2. Videokart

  3. Mübadilə buferi

  4. Keş yaddaş

  5. Mikroprosessor

 9. Elektron cədvəllərdə verilənlərin xanada yerləşməsi üçün ən yaxşı üsul hansıdır?

  1. Xanada sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsinə icazənin verilməsi

  2. Ctrl+Enter düymələrinin basılması

  3. Shift+ Enter düymələrinin basılması

  4. Xanada sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsinə icazənin verilməməsi

  5. Əvvəlcədən sütunların eninin artırılması

 10. Hansı doğrudur?

   1. Plotter çıxış qurğusudur

   2. Mouse çıxış qurğusudur

   3. Tb yaddaş tutumunun ölçü vahididir

   4. MHz yaddaş tutumunun ölçü vahididir

   5. Mb prosessorun sürətinin ölçü vahididir

 1. 1, 2

 2. 2, 5

 3. 2, 3, 4

 4. 4, 5

 5. 1, 3

 1. Kompyuter istifadə oluna bilər?

  1. Əməli yaddaşsız

  2. Printersiz, CD-ROM-suz

  3. Videokartsız

  4. Mikroprosessorsuz

  5. Keş yaddaşsız

 2. EHM-lərin nəsilləri nəyi birləşdirir?

  1. Eyni elmi və texniki prinsiplər əsasında yaradılan EHM-lərin tiplərini və modellərini

  2. Müxtəlif elmi və texniki prinsiplər əsasında yaradılan EHM-ləri

  3. EHM-lərin müxtəlif ölçülərini

  4. EHM-lərin yaranma tarixlərini

  5. EHM-lərin yerinə yetirdiyi əməliyyatları

 3. Ana platada nə yerləşir?

  1. Prosessor, əməli yaddaş, daimi yaddaş

  2. FDD, HDD

  3. Əməli yaddaş, xarici yaddaş

  4. Plotter, strimmer

  5. Daimi yaddaş, HDD, CD
 1. Disklərin işini optimallaşdıran və onlara müraciətin sürətini artıran proqram hansıdır?

  1. Diskin təmizlənməsi

  2. Diskin defraqmentasiyası

  3. Diskin formatlanması

  4. Sistemin bərpası

  5. Sistemin yenidən yüklənməsi

 2. nədir?

  1. Çap

  2. Alt proqram

  3. Verilənlər daxil və xaric edilməsi

  4. Səhifə arası birləşdirici

  5. Əməliyyatların yerinə yetirilməsi

 3. Kompyuterin virusa yoluxması hansı effektlə özünü büruzə verə bilməz?

  1. Monitorun vibrasiyası ilə

  2. Faylların pozulması ilə

  3. Fayl və qovluqların gizlənməsi ilə

  4. Sistemin dayanması ilə

  5. Proqramların gec yüklənməsi ilə

 4. Utilitlərin funksiyası nədir?

  1. Köməkçi, həm də zəruri məqsədlər üçün istifadə olunan proqramdır

  2. İstifadəçinin məsələlərini həll etmək

  3. Periferiya qurğularını avtomatik tanıyan proqramdır

  4. Əməliyyat sisteminin yükləyən proqramdır

  5. Zərərli proqramlardan kompyuteri mühafizə edən proqramdır

 5. Drayverlər hara daxildir?

  1. Standart proqramlara

  2. Office proqramlarına

  3. Mətn redaktorlarına

  4. Sistem proqramına

  5. Tətbiqi proqramlara

 6. Windows-da ən son istifadə olunan sənədlərin maksimal sayı?

  1. 15

  2. 255

  3. 256

  4. 24

  5. 8

 7. İşçi masada Alt+F4 təyinatı?

  1. Son istifadə edilmiş sənədlərin siyahısını ekrana gətirir

  2. Control Panel-i açır

  3. Выполнить (Run) pəncərəsini açır

  4. Ekrana Windows-dan çıxış dialoq pəncərəsini gətirir

  5. Baş menyunu açır

 8. Windows-un standart interfeysində yoxdur?

  1. Мои документы (My documents)

  2. Əmrlərin daxil edilməsi sətri

  3. Панель задач (Taskbar)

  4. Мой компьютер (My computer)

  5. Пуск (Start)

 9. Windows-a daxil olan servis proqramlarının köməyi ilə nə etmək olar?

  1. Şəkil çəkmək

  2. Hesablama aparmaq

  3. Mətn redaktorları ilə işləmək

  4. Verilənlər bazası hazırlamaq

  5. Diski defraqmentasiya etmək

 10. Nə Windows -da unikaldır?

  1. Fayllar

  2. Qovluqlar

  3. Faylların adı

  4. Faylın tam adı

  5. Qovluqların adı

 11. Windows pəncərəsində hansı əməllər mümkün deyil?

  1. Qovluqların nüsxəsini çıxarmaq

  2. Transponirə etmək, inversiya etmək

  3. Fayllarını yerini dəyişmək

  4. Faylları arxivləşdirmək

  5. Faylları arxivdən çıxarmaq

 12. MS Word-də miqyasın təyinatı nədir?

  1. Vəziyyət sətrinin gizlədilməsi

  2. Mətnin çap edilməsi

  3. Menyu sətrinin gizlədilməsi və ya ekrana gətirilməsi

  4. Alətlər panelinin gizlədilməsi və ya ekrana gətirilməsi

  5. Pəncərədə mətni böyütmək və kiçiltmək

 13. Sənəddə başlıq necə tərtib olunur?

  1. Mətn fraqmentinin ölçüsünü dəyişdirməklə

  2. Mətn fraqmentini pozub yenidən yazmaqla

  3. Mətn fraqmentini Заголовок (Header) stili tərtibatına salmaqla, Вставка (Insert) → Оглавление и указатели (Index and Tables)

  4. Mətn fraqmentini hiperəlaqə kimi yerləşdirməklə

  5. Mətn fraqmentini Надпись (Text box) qutusuna salmaqla

 14. MS Word-dəki MS Equation obyektinin üzərində siçanın sol düyməsini 2 dəfə sıxdıqda hansı rejimə keçid baş verir?

  1. Düsturların mətnlə əvəz edilməsi rejiminə

  2. Düsturların ləğv edilməsi rejiminə

  3. Düsturların ölçüsünün dəyişdirilməsi rejiminə

  4. Düsturların redaktə edilməsi rejiminə

  5. Heç bir şey baş vermir

 15. MS Word-ün Параметры страницы (Page Setup) dialoq pəncərəsini nə vaxt açmaq olar?

  1. İstənilən vaxt

  2. Mətn yığılmamışdan qabaq

  3. Yalnız Обычный (Normal) rejimində

  4. Yalnız mətn yığıldıqdan sonra

  5. Yalnız çap zamanı

 16. MS Word-də hansı növ siyahılar olur?

   1. Qrafik

   2. Nişanlanmış

   3. Nömrələnmiş

   4. Qeyri-qrafik

   5. Çoxsəviyyəli

 1. 2, 3, 5

 2. 1, 4

 3. 1, 2, 3

 4. 4, 5

 5. 1, 2, 3, 4

 1. MS Word-də hansı əmrlərin formatlaşdırmada piktoqramları var?

   1. Kursiv

   2. Yadda saxlamaq

   3. Nümunəyə görə format

   4. Şriftin rəngi

   5. Çap etmək

 1. 1, 2

 2. 1, 4, 5

 3. 3, 4

 4. 1, 3, 4

 5. 2, 5

 1. Mətndə obyekt yerləşdirmək üçün hansı icra olunur?

  1. Вставка (Insert) → Символ (Symbol)

  2. Сервис (Tools) → Настройка (Settings)

  3. Таблица (Table) → Вставить (Insert)

  4. Файл (File) → Создать (New)

  5. Вставка (Insert) → Объект (Object)


 1. Sənəddə abzasların nömrələnməsi hansı əmrlə icra olunur?

  1. Формат (Format) → Границы и Заливка (Borders and Shading)

  2. Таблица (Table) → Добавить (Insert)

  3. Формат (Format) → Список (Bullets and Numbering)

  4. Вставка (Insert) → Объект (Object)

  5. Вставка (Insert) → Символ (Symbol)

 2. MS Word-də susma prinsipinə görə şriftin ölçüsü nə qədərdir?

  1. 12 pt

  2. 8 pt

  3. 14 pt

  4. 1 pt

  5. 1638 pt

 3. Sənəddə şriftin adı dəqiq bilinmirsə, nə etməli?

  1. Formatlaşdırma alətlər panelində şrift sahəsinə baxmaq

  2. Standart alətlər panelində şrift sahəsinə baxmaq

  3. Файл (File) menyusuna girmək

  4. Правка (Edit) menyusuna girmək

  5. Сервис (Tools) menyusuna girmək

 4. MS Word-də cədvəl avtomatik olaraq necə formatlaşdırılır?

  1. Файл (File) → Автоформат (Autoformat)

  2. Вставка (Insert) → Разрыв (Break)

  3. Таблица (Table) → Автоформат (Autoformat)

  4. Формат (Format) → Границы и Заливка (Borders and Shading)

  5. Вид (View) → Обычный (Normal)

 5. Предварительный просмотр (Print Preview) pəncərəsində faylı necə cəld çapa göndərmək olar?

  1. Alt+Enter düyməsini sıxmaqla

  2. Shift+PrtScr düyməsini sıxmaqla

  3. Standart alətlər lövhəsində çap düyməsini sıxmaqla

  4. Alt+Ctrl+P düyməsini sıxmaqla

  5. Bu mümkün deyil

 6. MS Word-də cədvəl necə avtomatik çəkilir?

  1. Формат (Format) → Границы и Заливка (Borders and Shading)

  2. Таблица (Table) → Вставить (Insert)

  3. Таблица (Table) → Автоформат таблицы (Autoformat)

  4. Вставка (Insert) → Символ (Symbol)

  5. Вставка (Insert) → Разрыв (Break)

 7. 2 səhifə 1 səhifədə necə çap edilir?

  1. File (Файл) → Print (Печать)

  2. File (Файл) → Page Setup (Параметры страницы)

  3. File (Файл) → Print Preview (Предварительный просмотр)

  4. Tools (Сервис) → Options (Параметры)

  5. View (Вид) → Page Layout (Разметка страницы)

 8. MS Word-də fayl internet səhifəsi kimi necə yadda saxlanılır?

  1. Сервис (Tools) → Настройка (Setting)

  2. Вид (View) → Веб документ (Web document)

  3. Файл (File) → Сохранить как Веб страницу (Save as Web Page)

  4. Вставка (Insert) → Гиперссылка (Hyperlink)

  5. Вид (View) → Колонтитулы (Header and Footer)

 9. Fayl yaddaşda necə saxlanılır?

  1. Ctrl+C

  2. Ctrl+S

  3. Shift+S

  4. Ctrl+Alt+Del

  5. Ctrl+Esc

 10. Thesaurus (Тезаурус) bölməsinin təyinatı?

  1. Sənədi çap edir

  2. Çap edilməyən simvolları göstərir

  3. Sənəddə sözləri sinonimləri ilə əvəz edir

  4. Məlumat pəncərəsini açır

  5. Sənəddə orfoqrafiyanı yoxlayır

 11. Sütun ölçüsünün dəyişdirilməsi hansı alt bölmə ilə icra olunur?

  1. Вставка (Insert)

  2. Свойства таблицы (Table options)

  3. Формула (Formula)

  4. Автоформат (Autoformat)

  5. Сортировка (Sort)

 12. Word-də abzas düzləndirilməsi ilə nə etmək olmaz?

  1. Səhifənin eni boyunca düzləndirmə aparmaq

  2. Mərkəzə doğru düzləndirmə aparmaq

  3. Sağdan düzləndirmə aparmaq

  4. Soldan düzləndirmə aparmaq

  5. Aşağı istiqamətdə düzləndirmə aparmaq

 13. Windows-da obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı işarələrdən istifadə olunur?

  1. *, ?

  2. %

  3. $

  4. F4, \

  5. @, ^

 14. Kontekst menyu ilə qovluq yaratmaq bölməsi hansıdır?

  1. Options (Свойства)

  2. Rename (Переименовать)

  3. New (Создать)

  4. Refresh (Обновить)

  5. Sort (Сортировка)

 15. Excel-də Заполнить (Fill) əmri ilə qeyd olunmuş xanaları nə ilə doldururlar?

  1. Cədvəlin sonuncu xanasındakı verilənlərlə

  2. Boşluqla

  3. Cədvəlin birinci xanasındakı verilənlərlə

  4. Sıfırlarla

  5. Birlərlə

 16. Excel-də ədəd mətn kimi necə daxil edilir?

  1. Qarşısında və sonunda * işarəsi qoymaqla

  2. Sonunda $ (dollar) işarəsi qoymaqla

  3. Qarşısında və sonunda % (faiz) işarəsi qoymaqla

  4. Rəqəmlər arasında , (vergül) işarəsi qoymaqla

  5. Qarşısında və sonunda “ ” (dırnaq) işarəsi qoymaqla

 17. Excel-də düsturda yerdəyişmə zamanı ünvan dəyişərsə, bu ünvanlaşma necə adlanır?

  1. Son ünvanlaşma

  2. Sonlu ünvanlaşma

  3. Mütləq ünvanlaşma

  4. Nisbi ünvanlaşma

  5. İlkin ünvanlaşma

 18. Hansı Excel-də mətn tiplidir?

  1. ‘2945’

  2. 2945

  3. =2945

  4. =2940+45

  5. 2945%

 19. PgDn düyməsinin təyinatı?

  1. Növbəti səhifəyə keçid

  2. Əvvəlki səhifəyə keçid

  3. Sətrin əvvəlinə keçid

  4. Sətrin sonuna keçid

  5. Sənədin sonuna keçid

 20. View (Вид) menyu bölməsinə hansı aiddir?

  1. Панель инструментов (Toolbars)

  2. Вставка (Insert)

  3. Печать (Print)

  4. Шрифт (Font)

  5. Правописание (Spelling and grammar)

 21. Excel-də mütləq istinad nədir?

  1. Düsturun təkrarının alınması və yerdəyişməsi zamanı xanada başlanğıc verilənlərin saxlanması

  2. Düsturun təkrarının alınması və yerdəyişməsi zamanı xanada başlanğıc verilənlərin saxlanmaması

  3. Köçürülə bilən xanaların ünvanı

  4. Köçürülə bilinməyən xanaların ünvanı

  5. Excel-də belə istinad yoxdur

 22. Kompyuterin fayl sistemi hansı tipli informasiya modelidir?

  1. Qrafik

  2. İyerarxik

  3. Əmr

  4. Cədvəl

  5. Pəncərə

 23. Əməliyyat sistemlərinin istifadəçi interfeysləri bölünür?

  1. Qrafik və qeyri-qrafik

  2. Qrafik və əməli

  3. Daimi və xarici

  4. Əmrli və üsulyönümlü

  5. Problemyönümlü və qeyri-qrafik

 24. Fayla aid deyil?

  1. Ad

  2. Tam ad

  3. Tip

  4. Həcm

  5. Əməli yaddaş

 25. Qeyri-qrafik əməliyyat sistemi necə idarə olunur?

  1. Qrafiklərlə

  2. Obyektlərlə

  3. Klaviaturadakı yığılan əmrlərlə

  4. Qeyd edilmiş piktoqramlarla

  5. Pəncərələrlə

 26. Plug and Play adlı proqramın təyinatı?

  1. Əməliyyat sistemini yükləyir

  2. Faylları arxivləşdirir

  3. Diski defraqmentasiya edir

  4. Yeni qurğuların verilən kompyuterin konfiqurasiyası altında tənzimlənməsi

  5. Qrafik redaktordur

 27. Aşağıdakılardan hansı arxiv fayllarıdır?

  1. Yarlığı olan fayllar

  2. Eyni qovluqda yerləşən və eyni genişlənməyə malik olan fayllar

  3. Adları eyni olan fayllar

  4. Gizlədilmiş fayllar

  5. Müəyyən proqramla sıxılmış və lazım gəldikdə istifadə üçün saxlanılmış fayl

 28. *.* nəyi bildirir?

  1. Arxiv faylları

  2. Bütün mümkün faylları

  3. Bütün qovluqları

  4. Gizli qovluqları

  5. Mübadilə buferindəki faylları

 29. İnf?.doc yazılışı nəyi göstərir?

  1. İnf sözünün sonunda cəmi bir simvolun olmasını

  2. İnf sözünün sonunda bir neçə simvolun olmasını

  3. İnf sözünün genişlənməsində cəmi bir simvolun olmasını

  4. İnf sözünün genişlənməsində bir neçə simvolun olmasını

  5. İnf.doc adlı faylı

 30. Köçürülmə zamanı informasiyanın müvəqqəti saxlandığı yer?

  1. Mübadilə buferi

  2. Xarici yaddaş

  3. FDD

  4. CD

  5. Daimi yaddaş

 31. Windows-un interfeysində nə yoxdur?

  1. Панель задач (Taskbar)

  2. Мой компьютер (My computer)

  3. Пуск (Start)

  4. Рабочий стол (Desktop)

  5. Əmr sətri

 32. DriveSpace proqramının təyinatı?

  1. Diskdə informasiya tutumunu artırmaq üçün informasiyanı sıxır

  2. Disk və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldırmaq

  3. Səs siqnalı verir və kompyuter işini dayandırır

  4. Yeni qurğuları verilən kompyuterin konfiqurasiyası altında tənzimləyir

  5. Əlaqələndirilmiş fayllar qrupu yaradır

 33. ScanDisk proqramının təyinatı?

  1. Əlaqələndirilmiş fayllar qrupu yaradır

  2. Disk və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldırmaq

  3. İstifadəçiyə əlavə xidmətlər göstərir və əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirir

  4. Aktiv proqramları və verilənləri müvəqqəti saxlayır

  5. Böyük həcmli informasiyanı maqnit lentinə yazır

 34. Yoxlama proqramı nasazlıq tapdıqda nə edir?

  1. Diski formatlaşdırır

  2. Faylları silir

  3. Səs siqnalı verir və kompyuter işini dayandırır

  4. Faylları arxivə göndərir

  5. Heç bir şey etmir

 35. Utilitlərin funksiyaları hansılardır?

  1. Disk və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldırmaq

  2. Diskdə informasiya tutumunu artırmaq üçün informasiyanı sıxır

  3. Yeni qurğuların verilən kompyuterin konfiqurasiyası altında tənzimlənməsi

  4. Əlaqələndirilmiş fayllar qrupu yaratmaq

  5. Köməkçi və zəruri məqsədlər üçün istifadə olunan proqramlar

 36. Drayverlər proqram təminatının hansı növünə aiddir?

  1. Nəşriyyat sistemlərinə

  2. Əməliyyat sistemlərinə

  3. Standart proqramlara

  4. Sistem proqram təminatına

  5. Tətbiqi proqram təminatına

 37. Tətbiqi proqram təminatına aiddir?

  1. Örtüklər, utilitlər

  2. Əməliyyat sistemləri

  3. Antivirus proqramları

  4. Tətbiqi proqramlar paketi və istifadəçinin işçi proqramları

  5. Drayverlər, periferiya qurğuları

 38. Servis proqramlarının funksiyaları hansıdır?

  1. İstifadəçiyə əlavə xidmətlər göstərir və əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirir

  2. Müxtəlif formatlı rəsmlər yaradır və redaktə edir

  3. İnformasiyanın daxil və xaric edir

  4. Əlaqələndirilmiş fayllar qrupu yaradır

  5. İstifadəçinin məsələlərini həll edir

 39. Yerləşmə mühitinə görə hansı viruslar var?

   1. Fayl

   2. Yükləmə

   3. Şəbəkə

   4. Arxivləmə

   5. Cəmləmə

 1. 1, 2, 3

 2. 4, 5

 3. 3, 4, 5

 4. 1, 2, 4

 5. 5

 1. Qrafik redaktorların əsas funksiyaları?

  1. Cədvəllər çəkmək və hesablamalar aparmaq

  2. Əlaqələndirilmiş fayllar qrupu yaratmaq

  3. Təqdimat hazırlamaq

  4. Müxtəlif formatlı rəsmlər yaratmaq və redaktə etmək

  5. Müxtəlif həcmli mətnlər yaratmaq

 2. Tətbiqi proqramların təyinatı?

  1. Alqoritmik dillərdən istifadə

  2. Əməliyyat sistemləri

  3. Antivirus proqramlar kompleksi

  4. Kompyuterin normal işləməsinə xidmət edən proqramlar kompleksi

  5. Müəyyən sinfə aid məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulan proqram kompleksi

 3. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

   1. Paint ­– mətn redaktorudur

   2. .txt – WordPad-də yaradılmış faylların ad genişlənməsidir

   3. .bmp – MS Access-də yaradılmış faylların ad genişlənməsidir

   4. Klaviatura – verilənləri daxil edən qurğudur

   5. Əməli yaddaş – aktiv proqramları və verilənləri müvəqqəti saxlayan yaddaşdır

 1. 1, 2, 3

 2. 2, 4

 3. 2, 4, 5

 4. 1, 3

 5. 4, 5 1. Hansı yaddaş ən sürətli informasiya mübadiləsinə imkan verir?

  1. Daimi yaddaş

  2. Əməli yaddaş

  3. Xarici yaddaş

  4. HDD

  5. FDD

 2. Çevik maqnit disklərdə ən kiçik ünvanlaşma elementi necə adlanır?

  1. Sektor

  2. Xana

  3. Bit

  4. Bayt

  5. Slayd

 3. Periferik qurğuların yerinə yetirdiyi funksiyalar?

  1. İnformasiyanın daxil edilməsi və çıxarılması

  2. İnformasiyanın yadda saxlanması

  3. İnvormasiyanın çevrilməsi

  4. İnformasiyanın arxivlənməsi

  5. İnformasiyanın silinməsi və bərpası

 4. Aşağıdakılardan hansı BIOS-a aid deyil?

  1. Daimi yaddaş qurğusunda yerləşir

  2. Tətbiqi proqramları işə salır

  3. Giriş-çıxışın baza sistemidir

  4. Basic Input Output System deməkdir

  5. BIOS-un genişlənmə modulu io.sys-dir

 5. Kompyuterin nəsilləri nə deməkdir?

  1. Müxtəlif elmi və texniki prinsiplər əsasında yaradılan EHM-lər

  2. EHM-lərin müxtəlif ölçüləri

  3. EHM-lərin yaranma tarixləri

  4. EHM-lərin yerinə yetirdiyi əməliyyatlar

  5. Eyni elmi və texniki prinsiplər əsasında yaradılan kompyuter tip və modelləri

 6. Kompyuterdə bu yaddaş yoxdur?

  1. Əməli yaddaş

  2. Daimi yaddaş

  3. Statik yaddaş

  4. Keş yaddaş

  5. HDD

 7. Kompyuterin xarakteristikası deyil?

  1. Prosessorun mərtəbəliliyi

  2. Verilənlərin daxil edilməsi

  3. Prosessorun əmrlər toplusu

  4. Əməli yaddaşın həcmi

  5. Kompyuterin sürəti

 8. Hansı tip printerlərdə təsvirlər iynələrlə formalaşır?

  1. Qrafik

  2. Adi

  3. Optik

  4. Lazer

  5. Matris

 9. İnformasiya prosesləri hansı prosesi əhatə etmir?

  1. İnformasiyanın qiymətləndirilməsi

  2. İnformasiyanın toplanması

  3. İnformasiyanın saxlanması

  4. İnformasiyanın emalı

  5. İnformasiyanın ötürülməsi

 10. Texniki təminatın əsası?

  1. Əməliyyat sistemləri

  2. Tərcümə proqramları

  3. Alqoritmik dillər

  4. Qurğular

  5. Proqramlar

 11. Kompyuterin funksional tərkibi?

   1. Texniki təminat

   2. Servis təminatı

   3. Sistem təminatı

   4. Proqram təminatı

   5. Şəbəkə təminatı

 1. 1, 4

 2. 2, 3, 5

 3. 1, 3, 5

 4. 2, 4

 5. 1, 3, 4

 1. Fərdi kompyuter qurğularının tam toplusu?

  1. Sistem bloku, monitor, printer

  2. Printer, skaner, plotter

  3. Sistem bloku, monitor, klaviatura, periferiya qurğuları

  4. Periferiya qurğuları, monitor

  5. Skaner, klaviatura, mouse

 2. II səviyyəli keş yaddaş hardadır?

  1. Daimi yaddaş qurğusunda

  2. Mikroprosessorla operativ yaddaşın arasında

  3. Strimmerdə

  4. HDD-də

  5. Xarici yaddaşda 1. I səviyyəli keş yaddaş hardadır?

  1. Monitorda

  2. Klaviaturada

  3. Mikroprosessorun daxilində

  4. Xarici yaddaşda

  5. Modemdə

 2. Mikroprosessorun əsas parametrləri hansıdır?

   1. Proqramların siyahısı

   2. Əmrlər toplusu

   3. Periferiya qurğuları

   4. Mərtəbəlilik

   5. Takt tezliyi

 1. 1, 4, 5

 2. 1, 3

 3. 2, 4, 5

 4. 3, 4

 5. 1, 2, 3

 1. Hansı doğrudur?

   1. Access – qrafik redaktordur

   2. Video görüntünün kompyuter şəbəkəsi ilə ötürülməsi üçün veb-kameradan istifadə olunur

   3. Paint – təqdimatlar hazırlamaq üçündür

   4. .exe və .com mətn fayllarının ad genişlənməsidir

   5. FDD informasiya daşıyıcısıdır

 1. 1, 4, 5

 2. 1, 3

 3. 2, 5

 4. 3, 4

 5. 1, 2, 3

 1. Displeyin qrafik rejimdə ekrana çıxarılan informasiya vahidi hansıdır?

  1. Bit

  2. Bayt

  3. Vektor

  4. Simvol

  5. Piksel

 2. İnformasiya maqnit diskdə hansı formada saxlanılır?

  1. Fayl

  2. Qovluq

  3. Bayt

  4. Şəkil

  5. Yarlıq

 3. Vinçesterin təyinatı?

  1. Kompyuterin işini sürətləndirmək

  2. İnformasiyanı uzun müddət saxlamaq

  3. Məlumatları arxivləşdirmək

  4. Verilənləri kompyuter dilinə tərcümə etmək

  5. Periferiya qurğularını əməliyyat sisteminə tanıtdırmaq

 4. İnformasiyanın ən tez ötürülməsini təmin edən yaddaş hansıdır?

  1. Keş yaddaş

  2. Daimi yaddaş

  3. Xarici yaddaş

  4. HDD

  5. FDD

 5. Hansı doğrudur?

   1. Tb – yaddaş tutumunun ölçü vahididir

   2. Skaner – çıxış qurğusudur

   3. Plotter – çıxış qurğusudur

   4. Mb – kompyuterin sürətinin ölçü vahididir

   5. Veb-kamera – çıxış qurğusudur

 1. 1, 2, 3

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 3

 4. 1, 3, 5

 5. 2, 4, 5

 1. Neyman arxitekturasına görə ixtiyari kompyuter hansı hissələrdən ibarətdir?

  1. Mərkəzi və komplektləşdirici

  2. Xarici və periferiya

  3. Mərkəzi və periferiya

  4. Daimi və xarici

  5. Mərkəzi, əməli, daimi və xarici

 2. Kompyuter prosessoru harada yerləşən informasiyaya birbaşa keçə bilir?

  1. Daimi yaddaşın modullarından

  2. Operativ yaddaşın modullarından

  3. BIOS-un genişlənmə modulundan

  4. Baza modulundan

  5. Əmrlər prosessorundan

 3. Kompyuter yaddaşının xarakteristikaları hansıdır?

  1. İnformasiyanın ötürülmə sürəti

  2. Yaddaşın həcmi və müraciət müddəti

  3. Displeyin diaqonalının ölçüsü

  4. Proqramların siyahısı

  5. İşləmə prinsipi və əmrlər toplusu

 4. Mouse nədir?

  1. Məlumatları daxil edən qurğu

  2. Məlumatları xaric edən qurğu

  3. Məlumatları çap edən qurğu

  4. Məlumatları çevirən qurğu

  5. Məlumatları ötürən qurğu

 5. Video alt system nədir?

  1. Monitor, video adapter, video drayver

  2. Xarici yaddaşın növləri

  3. Plotter, skaner, strimmer

  4. Monitor, Paint

  5. Antivurus proqramı

 6. Texniki təminatın əsası nədir?

  1. Qurğu

  2. Proqram

  3. Təqdimat

  4. Şəkil

  5. Alqoritm

 7. Excel-də mausun göstəricisi nə vaxt “+” şəklində olur?

  1. Xanaların müəyyən qayda əsasında doldurulması zamanı

  2. Xananın nüsxəsi çıxarılan zaman

  3. Xanada düstur yazan zaman

  4. Seçilmiş xanaları pozduqda

  5. Yeni xana əlavə etdikdə

 8. Elektron cədvəl nəyə imkan vermir?

  1. Hesablamalar aparmağa

  2. Animasiya olunmuş qrafik görüntü yaratmağa

  3. Ədədi silsilə yaratmağa

  4. Həndəsi silsilə yaratmağa

  5. Yeni siyahı əlavə etməyə

 9. ♯♯♯♯♯ işarəsi nəyi göstərir?

  1. Sətrin hündürlüyü şriftin yerləşdirmək üçün kifayət etmir

  2. Xanada səhv var

  3. Sütunun eni nəticəni yerləşdirmək üçün kifayət deyil

  4. Xanaya qeyd qoyulmuşdur

  5. Bu xananı pozmaq olmaz

 10. Elektron cədvəldə damada nə ola bilməz?

  1. = işarəsi

  2. Düstur

  3. Hesablama

  4. Qrafik obyekt

  5. % işarəsi

 11. Elektron cədvəlin elementar obyekti nədir?

  1. Slayd

  2. Simvol

  3. Piksel

  4. Xana

  5. Xətt

 12. Kitab – ?. Cədvəl – Xana. Sual işarəsinin yerinə nə olmalıdır?

  1. Piksel

  2. Kolontitul

  3. Oyuq

  4. Nöqtə

  5. Vərəq

 13. Xarici yaddaşda saxlanılan proqram onun yerinə yetirilməsi üçün müraciət olunanda hara ötürülür və nə tərəfindən emal olunur?

  1. Əməli yaddaş, prosessor

  2. Daimi yaddaş, prosessor

  3. Əməli yaddaş, monitor

  4. Daimi yaddaş, printer

  5. Keş yaddaş, plotter

 14. 2-ci nəsildən 3-cü nəslə keçid nə ilə əlaqədardır?

  1. Elektron lampaların tranzistorlarla əvəz olunması ilə

  2. Tranzistorun inteqral sxemlə əvəz olunması ilə

  3. Tranzistorların böyük inteqral sxemlərlə əvəz olunması ilə

  4. Tranzistorların çox böyük inteqral sxemlərlə əvəz olunması ilə

  5. Fərdi kompyuterlərin yaranması ilə

 15. Kompyuter funksiyasının tərkibi nədir?

  1. Texniki təminat

  2. Proqram təminatı

  3. Texniki təminat və proqram təminatı

  4. Office proqramları və texniki təminat

  5. Alqoritmik dillər

 16. İxtiyari informasiyanı skaner hansı informasiya kimi qəbul edir?

  1. Qrafik

  2. Simvol

  3. Təqdimat

  4. Mətn

  5. Cədvəl

 17. Kompyuterdə mətn hansı düymələrlə daxil edilir?

  1. İdarəedici düymələrlə

  2. Rəqəm klaviaturası ilə

  3. Funksional düymələrlə

  4. Xüsusi düymələrlə

  5. Hərf-rəqəm klaviaturası ilə

 18. İ
  nformasiya diskdə hansı formada saxlanılır?

  1. Alqoritm

  2. P


   yox
   roqram

  3. Qovluq

  4. Fayl

  5. Cümlə

 19. Vinçester nə üçündür?

  1. İnformasiyanı emal etmək üçün

  2. Diski formatlamaq üçün

  3. İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq üçün

  4. Diski məntiqi hissələrə bölmək üçün

  5. Faylları arxivləmək üçün

 20. A+B hansı alqoritmdir?

  1. Şərti

  2. Natamam budaqlanan

  3. Dövrü

  4. Xətti

  5. Budaqlanan

 21. hansı tip alqoritmdir?

  1. Xətti

  2. Şərti

  3. Önşərtli dövr

  4. Sonşərtli dövr

  5. Budaqlanan

 22. Kvadrat tənliyin həlli alqoritmində şərt blokunda əsas şərt nədir? 23. intervalında addımıyla dəyişir. Bu hansı tip alqoritmdir?

  1. Xətti

  2. Şərti

  3. Tam formalı budaqlanan

  4. Natamam formalı budaqlanan

  5. Dövri

 24. Daxiletmə və xaricetmə üçün istifadə olunan blok hansıdır? 25. Aşağıda hansı tip alqoritm təsvir edilmişdir?  1. Dövri

  2. Xətti

  3. Şərti

  4. Sonsuz

  5. Budaqlanan

 1. Yuxarıdakı alqoritm nə edir?

  1. ədədlərinin ən böyüyünü tapır

  2. ədədlərinin ədədi ortasını tapır

  3. -in qiymətini -yə mənimsədir

  4. ədədlərinin ən kiçiyini tapır

  5. -in qiymətini -yə mənimsədir

 2. Avtobusun hərəkəti hansı tipdir?

  1. Xətti

  2. Dövri

  3. Şərti

  4. Budaqlanan

  5. Sonsuz

 3. Tələbənin dərs cədvəli alqoritmi hansı tipdir?

  1. Xətti

  2. Şərti

  3. Dövri

  4. Budaqlanan

  5. Sonsuz

 4. 100 ədədin minimalının tapılması alqoritmi hansı tip alqoritmdir?

  1. Dövri

  2. Sonsuz

  3. Xətti

  4. Şərti

  5. Budaqlanan

 5. Blok-sxemdə şərtin təyinatı nədir?

  1. Məsələnin xətti həlli

  2. Verilmiş əməliyyatı bir dəfə təkrar edir

  3. Verilmiş əməliyyatı bir neçə dəfə təkrar edir

  4. Verilmiş əməliyyatı sonsuz sayda təkrar edir

  5. Verilmiş şərtin nəticəsinə uyğun olaraq alqoritmin icra istiqaməti müəyyənləşir

 6. Sətirlər arası intervalın ölçüsü nədir?

  1. pt

  2. dm

  3. dyüm

  4. piksel

  5. vektor

 7. 2 səhifəni 1 səhifəyə çap etmək əmri hansıdır?

  1. Сервис (Tools) → Язык (Language) → Расстановка переносов (Hyphenation)

  2. Формат (Format) → Шрифт (Font) → Интервал (Line Spacing)

  3. Файл (File) → Параметры страницы (Page Setup) → Размер бумаги (Paper size)

  4. Файл (File) → Печать (Print)

  5. Окно (Window) → Упорядочить все (Arrange All)

 8. Slaydları necə nömrələmək olar?

  1. Сервис (Tools) → Язык (Language)

  2. Формат (Format) → Шрифт (Font)

  3. Файл (File) → Создать (New)

  4. Вставка (Insert) → Номер слайда (Slide number)

  5. Окно (Window) → Упорядочить все (Arrange All)

 9. Qrammatik səhvlər hansı rənglə göstərilir?

  1. Yaşıl

  2. Qırmızı

  3. Göy

  4. Sarı

  5. Qara

 10. Word-də mətni çərçivəyə almaq əmri hansıdır?

  1. Формат (Format) → Границы и Заливка (Borders and Shading)

  2. Таблица (Table) → Вставить (Insert)

  3. Формат (Format) → Список (Bullets and Numbering)

  4. Вставка (Insert) → Объект (Object)

  5. Вставка (Insert) → Символ (Symbol)

 11. Word-də faylı yaradan əmr?

  1. Сервис (Tools) → Язык (Language)

  2. Формат (Format) → Шрифт (Font)

  3. Файл (File) → Создать (New)

  4. Вставка (Insert) → Символ (Symbol)

  5. Окно (Window) → Упорядочить все (Arange All)


 1. Slayd nədir?

  1. Elektron cədvəlin minimal hissəsi

  2. Mətn redaktorunun minimal hissəsi

  3. Təqdimatın minimal hissəsi

  4. Qrafik redaktorun minimal obyekti

  5. Video fayl

 2. Əlavə edilən və buferdən çağırılan slayd necə yerləşdirilir?

  1. Seçilmiş slayddan əvvəl

  2. Seçilmiş slaydın üzərində

  3. Buferdən slayda çağırmaq mümkün deyil

  4. Seçilmiş slayddan sonra

  5. Təqdimatın ən sonunda

 3. Təqdimat necə başa düşülür?

  1. Piksellər toplusu

  2. Simvollar toplusu

  3. Slaydlar toplusu kimi

  4. Vektorlar çoxluğu

  5. Qrafik redaktor

 4. Данные (Data) → Фильтр (Filter) nə edir?

  1. Səhifədə verilənləri sütun üzrə axtarmaq üçün

  2. Səhifədə verilənləri sətir üzrə axtarmaq üçün

  3. Səhifədə verilənləri sütun üzrə nizamlamaq üçün

  4. Səhifədə verilənləri sətir üzrə nizamlamaq üçün

  5. Seçilmiş sütunu gizlətmək üçün

 5. Xanaya daxil edilmiş ədədi təsdiq etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?

  1. Ctrl + Home

  2. Spacebar

  3. Enter

  4. Print Screen

  5. F5

 6. A1:C2-də neçə dama vardır?

  1. 2

  2. 1

  3. 12

  4. 16

  5. 6

 7. Şriftin ölçüsü ilə sətrin hündürlüyü arasında hansı asılılıq var?

  1. Şriftin ölçüsünü dəyişdikdə sətrin hündürlüyü dəyişmir

  2. Şriftin ölçüsünü böyüdükdə sətrin hündürlüyü kiçilir

  3. Şriftin ölçüsünü kiçildikdə sətrin hündürlüyü də böyüyür

  4. Heç bir asılılıq yoxdur

  5. Şriftin ölçüsünü dəyişdikdə sətrin hündürlüyü də dəyişir

 8. Sonrakı abzası əvvəlkinə birləşdirmək üçün hansı düymə istifadə olunur?

  1. Backspace

  2. Tab

  3. Enter

  4. Alt

  5. Ctrl

 9. İşçi kitabı gizlətmək hansı əmrdir?

  1. Окно (Window) → Новое (New)

  2. Окно (Window) → Скрыть (Hide)

  3. Окно (Window) → Отобрaзить (Unhide)

  4. Формат (Format) → Лист (Sheet) → Скрыть (Hide)

  5. Сервис (Tools) → Макрос (Macros)

 10. İşçi vərəqdə sütunun gizlədilməsi hansı əmrdir?

  1. Формат (Format) → Столбец (Column) → Скрыть (Hide)

  2. Формат (Format) → Строка (Row) → Скрыть (Hide)

  3. Формат (Format) → Лист (Sheet) → Скрыть (Hide)

  4. Окно (Window) → Скрыть (Hide)

  5. Формат (Format) → Столбец (Column) → Отобрaзить (Unhide)

 11. Excel-də avtocəmləmə əməliyyatı sütunlar, yoxsa sətirlər üzrə tətbiq edilə bilər?

  1. Həm sətir, həm də sütunlar üzrə

  2. Yalnız sətirlər üzrə

  3. Yalnız sütunlar üzrə

  4. Bu əməliyyat mümkün deyil

  5. Heç biri düz deyil

 12. Daxil edilən məlumatların xanadan kənara çıxmadan bir neçə sətirdə yazılışı hansı menyudur?

  1. Файл (File)

  2. Данные (Data)

  3. Правка (Edit)

  4. Вставка (Insert)

  5. Формат (Format)

 13. İşçi vərəqin ilkin görünüşü hansı stildədir?

  1. Обычный (Normal)

  2. Во весь экран (Full screen)

  3. Разметка страницы (Page Layout)

  4. Окно (Window)

  5. Файл (File)

 14. Excel-də formatlaşdırma əməliyyatını sürətləndirən stil hansı menyudadır?

  1. Сервис (Tools)

  2. Формат (Format)

  3. Данные (Data)

  4. Правка (Edit)

  5. Вставка (Insert)

 15. Provayder nədir?

  1. İnternet xidmətləri göstərən təşkilat

  2. İnterne xidmətlərindən bəhrələnən tərəf

  3. İnternet protokol

  4. Brauzer

  5. Əməliyyat sistemi

 16. Veb-səhifəni yeniləşdirən düymə hansıdır? 17. Verilənlər bazasında sahə necə başa düşülür?

  1. Sətir

  2. Domen

  3. Sütun

  4. Nisbət

  5. Kortej

 18. Wi-Fi nədir?

  1. Kompyuterlərin simsiz birləşməsi üçün istifadə olunan texnologiya

  2. Kompyuterlərin simli birləşməsi üçün istifadə olunan texnologiya

  3. Drayver

  4. Əməliyyat sistemi

  5. Tətbiqi proqram təminatı

 19. Terminal EHM-də nə üçün istifadə olunur?

  1. İnternetə qoşulmaq üçün

  2. Qrafik fayllar yaratmaq üçün

  3. Səs siqnallarını rəqəmsal informasiyaya çevirmək üçün

  4. Abonent məsələlərin həlli üçün və abonent kompyuterlər arasında əlaqə yaratmaq üçün

  5. Sadə hesablamalar aparmaq üçün


 1. HTML nədir?

  1. Faylların ötürülməsi protokolu

  2. Hipermətn nişanlama dili

  3. Tərcümə proqramı

  4. E-mail proqramı

  5. Qrafik redaktor

 2. DNS nədir?

  1. Açıq sistemlərin qarşılıqlı təsir modeli

  2. Proqramlaşdırma dili

  3. Domen ünvanlaşdırma sistemi

  4. Əməliyyat sistemi

  5. Qlobal şəbəkə

 3. Şəbəkə nədir?

  1. Proqramlaşdırma dili

  2. Domen ünvanlaşdırma sistemi

  3. İnternet resurlarından bəhrələnən tərəf

  4. İnternet resursların xidmətini göstərən tərəf

  5. Verilənlərin ötürülməsi vasitələrilə öz aralarında birləşmiş kompyuterlər toplusu

 4. @ işarəsi harada istifadə olunur?

  1. Sistem qovluqların adında

  2. E-poçt ünvanında

  3. Arxiv fayllarının adında

  4. Axtarış sistemində

  5. Veb-səhifələrin yaradılmasında

 5. VBİS-də bir neçə müxtəlif VB-na müraciət etmək olarmı?

  1. Yalnız bir VB ilə eyni zamanda işləmək olar

  2. Bir neçə VB ilə eyni zamanda işləmək olar

  3. Sonsuz sayda VB ilə eyni zamanda işləmək olar

  4. 255 sayda VB ilə eyni zamanda işləmək olar

  5. 24 sayda VB ilə eyni zamanda işləmək olar

 6. WWW nədir?

  1. Web Wide World

  2. World Wide Web

  3. World World World

  4. Wide Wide Wide

  5. Web Web Web

 7. Dünən Bakıda konfrans keçirilmişdir. Bu yazıya uyğun axtarışın nəticəsi nə olacaq?

  1. Heç bir səhifə açılmayacaq

  2. Ancaq Bakı sözü rast gəlinən bütün səhifələrin siyahısı yüklənəcək

  3. Bu cümlənin rast gəlindiyi internet səhifələrin siyahısı yüklənəcək

  4. Ancaq konfrans sözü rast gəlinən bütün səhifələrin siyahısı yüklənəcək

  5. Ancaq dünən sözü rast gəlinən bütün səhifələrin siyahısı yüklənəcək

 8. Outlook proqramında ünvan kitabçası nə üçündür?

  1. Gələn məktub ünvanlarını yaddaşa yazmaq üçün

  2. Gələn faylların siyahısını yaratmaq üçün

  3. Gələn məktubları yadda saxlamaq üçün

  4. Göndərilən məktubları yadda saxlamaq üçün

  5. Pozulmuş məktubların siyahısını yaratmaq üçün

 9. İşçi vərəqdəki məlumatların çapı zamanı ağ-qara rəngdə çap üçün menyu hansıdır?

  1. Tools (Сервис)

  2. File (Файл)

  3. Format (Формат)

  4. Edit (Правка)

  5. Insert (Вставка)

 10. Excel-də yuxarı və aşağı kolontitulların daxil edilməsi hansı əmrdir?

  1. Insert (Вставка) → Symbol (Символ) → Header and Footer (Колонтитулы)

  2. Tools (Сервис) → Settings (Параметры)

  3. File (Файл) → Save as (Сохранить как)

  4. Tools (Сервис) → Language (Язык) → Header and Footer (Колонтитулы)

  5. File (Файл) → Page Setup (Параметры страницы) → Header and Footer (Колонтитулы)

 11. Excel-də Параметры страницы (Page Setup) dialoq pəncərəsində Margins (Поля) panelinin təyinatı nədir?

  1. Çap vaxtı kağızın kənarlarında qalan boş sahələrin ölçülərini təyin etmək üçün

  2. Çap vaxtı kağızın istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün

  3. Çap zamanı səhifələrə kolontitul yerləşdirmək üçün

  4. Çap zamanı kağızın ölçüsünü təyin etmək üçün

  5. Çap zamanı səhifələri nömrələmək üçün

 12. VBİS hansı funksiyaları yerinə yetirir?

  1. Təqdimat və nümayiş yaratmaq

  2. Hesablamalar aparmaq

  3. VB yaratmaq, nizamlamaq və verilənləri axtarmaq

  4. Qrafik fayllar yaratmaq və redaktə etmək

  5. Mətn faylları yaratmaq və çap etmək

 13. İndeksli sahələrlə adi sahələr arasında fərq nədir?

  1. İndeksli sahələr Access-də yazıları saxlamaq və axtarış aparmağa imkan verir

  2. Heç bir fərq yoxdur

  3. Fərq yalnız adlarındadır

  4. Qiymətləri fərqlidir

  5. Adi sahələr ancaq makroslar üçün istifadə olunur

 14. Yeni filtr tətbiq edərkən köhnəni saxlamaq olarmı?

  1. Mümkün deyil

  2. Olar, amma yalnız sonuncu ikisini

  3. Mümkündür

  4. Olar, amma yalnız faylı yadda saxlayana qədər

  5. Faylın nüsxəsini yaratdıqdan sonra mümkündür

 15. Access-in hansı obyekti ilə işləyərkən yazılara filtr tətbiq etmək olmaz?

  1. Report (Отчеты)

  2. Table (Таблицы)

  3. Forms (Формы)

  4. Queries (Запросы)

  5. Makros (Макросы)

 16. Hansı obyektlə VB-da bir yazıya baxmaq olar?

  1. Forma

  2. Makros

  3. Modul

  4. Cədvəl

  5. Hesabat

 17. VB-da yazılar harada yerləşdirilə bilər?

  1. Cədvəllərdə

  2. Modullarda

  3. Makroslarda

  4. Sahələrdə

  5. Atributlarda

 18. Örtük proqramlarına hansı daxildir?

  1. Netscape Navigator

  2. Access

  3. Windows

  4. MS DOS

  5. Norton Commander 1. VB yaratmaq və onun üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq məqsədilə MS Office-ə hansı proqram əlavə edilib?

  1. Outlook

  2. Access

  3. PowerPoint

  4. Paint

  5. Flash

 2. Access-in təyinatı nədir?

  1. Verilənlərin tərtibatı və hesabatların təhlili

  2. Təqdimat və nümayiş hazırlamaq

  3. Qrafik fayllarla işləmək

  4. Şəbəkəyə qoşulmaq

  5. Mətnlərlə iş

 3. Cədvəllərin indeksləşməsinin üstünlüyü nədədir?

  1. Verilənlərin axtarışını sürətləndirir

  2. Verilənləri yadda saxlamağa imkan verir

  3. Verilənləri silir

  4. Verilənləri əlavə edir

  5. Verilənləri bir-birindən fərqləndirir

 4. Access hansı VBİS-ə aiddir?

  1. Relyasiya

  2. İyerarxik

  3. Məntiqi

  4. Ağacvari

  5. Şərti

 5. Aşağıdakılardan hansı VBİS deyil?

  1. Oracle

  2. Access

  3. Windows

  4. SQL

  5. Paradox

 6. Diaqramı slayda necə əlavə etmək olar?

  1. Окно (Window) → Создать (New)

  2. Файл (File) → Создать (New)

  3. Вставка (Insert) → Символ (Symbol)

  4. Правка (Edit) → Диаграмма (Chart)

  5. Вставка (Insert) → Диаграмма (Chart)

 7. Worddə Format (Формат) menyusunun hansı əmrləri Formatting (Форматирование) alətlər panelində piktoqramma kimi var?

1. Kursiv 2. Kəsmək

3. Şriftin rəngi 4. Yadda saxlamaq

5. Şirftin ölçüsü 6. Çapdan öncə baxış


  1. 1, 4, 6

  2. 4, 5, 6

  3. 1, 3, 5

  4. 2, 4, 6

  5. 1, 2, 3

 1. Word menyusunun hansı əmrləri Стандартные (Standard) alətlər panelində piktoqramma kimi var?

1. Sənəd yaratmaq

2. Şriftin rəngini dəyişmək

3. Sətirlərarasıməsafəni dəyişmək

4. Yadda saxlamaq

5. Daxil etməni ləğv etmək

6. Abzası soldan düzləndirmək  1. 2, 3, 6

  2. 1, 2, 3

  3. 4, 5, 6

  4. 3, 4, 5

  5. 1, 4, 5

 1. Əməliyyat sistemi istifadəçi interfeysi hansı qruplara bölünür?

  1. Qrafik və qeyri-qrafik

  2. Əməli və daimi

  3. Mətn və əmrli

  4. Qrafik və obyektyönümlü

  5. Daxili və xarici

 2. Şəbəkə proqram təminatı nədir?

  1. VB ilə işləmək üçün proqramdır

  2. Bir məsələli əməliyyat sistemidir

  3. Şəbəkə resurslarının xidmətini göstərir

  4. Şəbəkə resurslarından istifadə edir

  5. Şəbəkə resurslarını idarə edir

 3. Çox tapşırıqlı əməliyyat sistemi nədir?

  1. Eyni zamanda bir neçə proqramla işləyən əməliyyat sistemi

  2. Eyni zamanda bir neçə istifadəçinin işlədiyi əməliyyat sistemi

  3. Eyni zamanda yalnız bir proqramla işləyən əməliyyat sistemi

  4. Eyni zamanda yalnız bir istifadəçinin işlədiyi əməliyyat sistemi

  5. Heç biri

 4. Windows-da başlıq istifadə olunmur?

  1. Pəncərənin ölçülərini dəyişmək üçün

  2. Pəncərəni bağlamaq üçün

  3. Pəncərəni tapşırıqlar zolağına endirmək üçün

  4. Cari qovluğun adına baxmaq üçün

  5. Pəncərəni ekran boyu açmaq üçün

 5. Təkrarını almaq və silmək əməliyyatlarını nəyə tətbiq etmək olmaz?

  1. Bir kataloqda olan fayllar qrupuna

  2. Ayrı-ayrı kataloqlarda olan fayllar qrupuna

  3. Bir kataloqda, lakin yanaşı olmayan fayllara

  4. Bir kataloqa

  5. Eyni anda iki kataloqa

 6. Windows-un standart interfeysində yoxdur?

  1. İşçi masa

  2. Əmrləri daxil edən sətir

  3. Tapşırıqlar zolağı

  4. Sistem qovluqları

  5. Baş menyu

 7. Faylın tam adının düzgün forması hansıdır?

  1. Fayl/kataloq/……/qurğu

  2. Kataloq:\ alt kataloq\ ……\ fayl;

  3. Qurğu;\ alt kataloq;\ ……\ fayl

  4. Qurğu:\ fayl/……\ fayl

  5. Qurğu:\ alt kataloq\ ……\ fayl

 8. Windows-da hansı tip interfeys tətbiq edilir?

  1. Pəncərə

  2. Əmr

  3. Mətn

  4. Qeyri-qrafik

  5. Sistem

 9. Sənədi böyütmək üçün nə etmək lazımdır?

  1. Miqyası böyütmək

  2. Şriftin rəngini dəyişmək

  3. Şrifti böyütmək

  4. Sənədi bağlayıb yenidən açmaq

  5. Sənədi yadda saxlamaq

 10. Sözü nüsxələməyə hazırlamaq üçün nə etmək lazımdır?

  1. Sənədi çapa hazırlamaq

  2. Sənədi yadda saxlamaq

  3. Mübadilə buferini açmaq

  4. Bütün sənədi seçmək

  5. Sözü seçmək

 11. Word sənədinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

  1. Simvol

  2. Slayd

  3. Səhifə

  4. Alətlər paneli

  5. Vəziyyət sətri

 12. Yarlık silindikdə nə baş verir?

  1. Obyektin həcmi kiçilir

  2. Obyekt silinir

  3. Obyekt yerini dəyişir

  4. Obyektin həcmi böyüyür

  5. Obyektə istinad silinir

 13. Hansı ofisə aid deyil?

  1. Outlook

  2. Access

  3. Excel

  4. Photoshop

  5. PowerPoint

 14. , olarsa, y neçə olar?  1. 9

  2. 19

  3. 10

  4. 27

  5. 31

 1. olduqda y neçə olar?  1. sin 9

  2. 9

  3. 4

  4. 5

  5. e2 + 2

 1. Hesab bloku hansı fiqurla göstərilir?

  1. Çevrə

  2. Ellips

  3. Paraleloqram

  4. Romb

  5. Düzbucaqlı

 2. Aşağıdakı alqoritmdə şərt neçə dəfə yoxlanılır?  1. Şərt yoxlanılmır

  2. Sonsuz sayda

  3. 1 dəfə

  4. 10 dəfə

  5. 2 dəfə

 1. Aşağıdakılardan hansı arxiv faylıdır?

  1. Müəyyən proqramla sıxılmış və sonradan istifadə üçün saxlanılan fayl

  2. Yaddaşdan silinmiş və müəyyən proqramla bərpa edilmiş fayl

  3. Adı 255 simvoldan ibarət olan fayl

  4. Gizlədilmiş qovluqda yerləşdirilmiş fayl

  5. Açılması mümkün olmayan fayl

 2. Windowsda hansı tip pəncərə yoxdur?

  1. Dialoq

  2. Atribut

  3. Proqram

  4. Fayl

  5. Kömək

 3. Aşağıdakı alqoritmdə şərt neçə dəfə yoxlanılır?  1. 2 dəfə

  2. 1 dəfə

  3. 15 dəfə

  4. Şərt yoxlanılmır

  5. Sonsuz sayda

 1. kvadrat tənliyinin həll alqoritmində şərt neçə dəfə yoxlanılır?

  1. Sonsuz sayda

  2. 1 dəfə

  3. 2 dəfə

  4. 3 dəfə

  5. Şərt yoxlanılmır

 2. Məntiqi blok (şərt bloku) hansı fiqurla göstərilir?

  1. Düzbucaqlı

  2. Çevrə

  3. Romb

  4. Paraleloqram

  5. Trapesiya

 3. İnformasiya prosesləri aşağıdakılardan hansını əhatə etmir?

  1. İnformasiyanın toplanması

  2. İnformasiyanın qiymətləndirilməsi

  3. İnformasiyanın ötürülməsi

  4. İnformasiyanın saxlanması

  5. İnformasiyanın emalı

 4. Aşağıdakılardan hansı Access-də obyekt deyil?

  1. Adres (Адрес)

  2. Moduls (Модули)

  3. Macros (Макросы)

  4. Forms (Формы)

  5. Queries (Запросы)

 5. Excel-də Данные (Data)  Форма (Form) əmri nə üçün istifadə edilir?

  1. VB-nın tələblərinə cavab verən cədvəlləri tərtib etmək üçün

  2. VB-nın tələblərinə uyğun yekun nəticə almaq üçün

  3. Tələb olunan funksiyaları hesablamaq üçün

  4. Tələb olunan hiperkeçidləri yerinə yetirmək üçün

  5. VB-nın tələblərinə cavab verən ssenariləri qurmaq üçün

 6. Панель Управления (Control Panel) funksiyası nədir?

  1. Şəbəkə resurslarına giriş üçün

  2. Müəyyən proqramla sıxılmış faylları istifadə etmək üçün

  3. Kompyuterə qoşulmuş aparat və proqramların sazlanması və sistemin digər funksiyaların təmini

  4. VB yaratmaq, nizamlamaq və verilənləri axtarmaq

  5. İnformasiyanın qiymətləndirilməsi

 7. İşçi stolda Cетевые окружения (Networks) papkasının (obyektinin) təyinatı nədir?

  1. İnformasiyanın emalı üçün

  2. Şəbəkə resurslarına giriş üçün

  3. Səs siqnallarının çevrilməsi üçün

  4. Cədvəllər redaktorları ilə iş üçün

  5. Monitorun xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi üçün

 8. Dövri strukturlu alqoritmin gövdəsi nədir?

  1. Təkrarlanması mümkün olmayan mərhələ

  2. Təkrarlanması mümkün olan mərhələlər

  3. Başlanğıc və son

  4. Hesab bloku

  5. Çap bloku

 9. Aşağıdakılardan hansı ünvan düzgün yazılıb?

  1. http;//www.asseu.az

  2. http…//www,asseu.az

  3. http://www.asseu.az

  4. www:asseu:az

  5. http:www:asseu:az

 10. Kompyuter mübadiləsi üçün aparat və proqram kompleksi necə adlanır?

  1. Şəbəkə

  2. Şlüz

  3. BIOS

  4. Drayver

  5. Modem

 11. Sadalananlardan hansı hyperlink ola bilməz?

  1. Şəkil

  2. Mausun kursoru

  3. Diaqram

  4. Söz

  5. İşarə

 12. E-maildə verilir: user_name@int.qlasnet.ru komputerin adı hansıdır?

  1. int.qlasnet.ru

  2. user

  3. user_name

  4. name

  5. user_name@int.qlasnet.ru

 13. Aşağıdakılardan hansı Access-də obyektdir?

  1. Yes/No, Number, Makros, Moduls

  2. Memo, Forms, Queries, Reports

  3. Tables, Forms, Currency, Queries

  4. Forms, Tables, Queries, Reports

  5. Tables, Copy, Queries, Reports

 14. Makros nədir?

  1. Əməliyyatlar toplusu

  2. Cədvəl

  3. Modullar çoxluğu

  4. Xanalar ardıcıllığı

  5. Simvollar qrupu

 15. Verilənlərin modeli anlayışı nədir?

  1. Verilənləri əlaqələndirən struktur və struktur üzərində əməliyyatlar

  2. Qrafik təsvir

  3. Veb-səhifə

  4. Alqoritmik dillər

  5. Şəbəkə adapteri

 16. VB reyester nədir?

  1. Aparat və proqram təminatı prametrlərindən təşkil edilən iyerarxik VB

  2. Şəbəkə proqram təminatı

  3. Əməliyyat sistemi

  4. Açıq sistemlərin qarşılıqlı təsir modeli

  5. Makros

 17. Aşağıdakılardan hansı Access-ə aid deyil?

  1. Makros

  2. Moduls

  3. Forms

  4. Protokol

  5. Report

 18. İşçi kitabın Имя (Name) sahəsində nə yazılır?

  1. Qeyd olunmuş oyuğun içindəkiləri

  2. Qeyd olunmuş oyuğun ünvanı

  3. Cari vərəqin adı

  4. Cari kitabın adı

  5. Cari kitabın ünvanı

 19. VB sahələri üzərində nə etmək olmaz?

  1. Dəyişiklik etmək

  2. Gizlətmək

  3. Pozmaq

  4. Yerdəyişmək

  5. Arxivləşdirmək

 20. Excel-də cari fayldan çıxmaq əmri hansıdır?

  1. Файл (File)  Закрыть (Close)

  2. Файл (File)  Выход (Exit)

  3. Окно (Window)  Выход (Exit)

  4. Правка (Edit)  Закрыть (Close)

  5. Правка (Edit)  Выход (Exit)

 21. Access-də Сервис (Tools)  Схема данных (Relationships) əmri nə edir?

  1. Cədvəllər arasında əlaqə yaradır

  2. Cədvəlləri arxivləşdirir

  3. Cədvəlləri silir

  4. Cədvəllərin adını dəyişdirir

  5. Cədvəllərə yeni verilənlər əlavə edir

 22. Access-də çıxış sənədi formalaşdıran və çap edən obyekt hansıdır?

  1. Table

  2. Forms

  3. Queries

  4. Moduls

  5. Report

 23. Access-də multimedia harada yadda saxlanır?

  1. OLE

  2. Memo

  3. Hyperlink

  4. Yes/No

  5. Number

 24. Excel-də diaqram hansı menyuda qoyulur?

  1. Данные (Data)

  2. Вид (Wiev)

  3. Правка (Edit)

  4. Сервис (Tools)

  5. Вставка (Insert)

 25. Excel-də funksiya hesablamaq hansı əmrdir?

  1. Данные (Data)  Форма (Form)

  2. Данные (Data)  Сортировка (Sort)

  3. Файл (File) Cоздать (New)

  4. Вставка (Insert)  Функция (Function)

  5. Правка (Edit)  Функция (Function)

 26. Verilənlər siyahısından istifadəsinin müəyyən etdiyi şərtləri ödəyən yazıların seçilməsi hansı əmrdir?

  1. Автоформат (Autofilter)

  2. Сортировка (Sort)

  3. Форма (Form)

  4. Макрос (Macros)

  5. Ячейки (Cells)

 27. Excel-də VB ilə və siyahılarla işləmək hansı menyudadır ?

  1. Данные (Data)

  2. Вид (Wiev)

  3. Правка (Edit)

  4. Сервис (Tools)

  5. Вставка (Insert)

 28. İşçi vərəqdə orfoqrafik səhvləri yoxlamaq, vərəqin mühafizəsi hansı menyudadır?

  1. Сервис (Tools)

  2. Правка (Edit)

  3. Файл (File)

  4. Вид (Wiev)

  5. Данные (Data)

 29. İşçi vərəqə yeni sətr, sütun, oyuq, müxtəlif obyektlər əlavə etmək hansı menyudadır?

  1. Вид (Wiev)

  2. Правка (Edit)

  3. Сервис (Tools)

  4. Вставка (Insert)

  5. Файл (File)

 30. Excel-də əsas pəncərə görünüşünün tənzimlənməsi, sənədə baxmaq rejimini seçmək hansı menyudadır?

  1. Вид (Wiev)

  2. Окно (Window)

  3. Сервис (Tools)

  4. Правка (Edit)

  5. Файл (File)

 31. Excel-dən tam çıxmaq əmri hansıdır?

  1. Сервис (Tools)  Закрыть (Close)

  2. Правка (Edit)  Вырезать (Cut)

  3. Правка (Edit)  Удалить (Delete)

  4. Файл (File)  Закрыть (Close)

  5. Файл (File)  Выход (Exit)

 32. VB idarə edilməsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

  1. Oracle

  2. Turbo Paskal

  3. SQL

  4. Access

  5. dBase

Cavablar


Test (İnformatika)

  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə