Ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı Fəsil 1 Giriş
Yüklə 0.6 Mb.
səhifə5/9
tarix27.02.2016
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6.1.1. Yoxsulluqla əlaqə

Təhsil səviyyəsinin aşağı olması ailələrin yoxsulluq riskini artırmaqla, yoxsul əhalinin məşğulluq imkanlarını və yoxsulluqdan xilas olmaq ehtimalını məhdudlaşdırır. Bilik və bacarıqlar insanların iş yeri və gəlir mənbələri tapmaq imkanlarına əhəmiyyətli təsir göstərir. Təsadüfi deyil ki, BMT XXI əsri təhsil əsri elan etmişdir. Təhsil insan inkişafına təsir edən əsas amil olmaqla yanaşı onların iqtisadi, siyasi və sosial proseslərdə iştirakının gücləndirilməsinə kömək edir. Digər tərəfdən, ailələr yoxsulluq səbəbindən gündəlik tələbatlarının ödənilməsi ilə təhsil almaq arasında seçim etmək məcburiyyətində qalırlar. Belə ki, onlar ya öz uşaqlarının təhsil xərclərini ödəyə bilmir, ya da bu xərcləri ödəmək üçün gündəlik yaşayışları ilə əlaqədar zəruri xərcləri azaltmalı olurlar.6.1.2. Mövcud vəziyyət və əsas problemlər

Təhsil sektorunun qarşısında duran əsas məsələ müxtəlif ailələrdən olan uşaqlar üçün bərabər təhsil imkanlarının, o cümlədən regionlar üzrə bərabər keyfiyyətli təhsil xidmətlərinin təmin edilməsindən ibarətdir. Belə ki, təhsil almaq imkanları və onun keyfiyyətində olan fərqlər müxtəlif amillərlə bağlıdır.

Təhsil almaq imkanlarına təsir edən əsas amillərdən biri valideynlərin tədris materiallarını ala bilməməsi, digəri isə bəzi regionlarda məktəb binalarının yararsız vəziyyətdə olmasıdır. Son illər dövlət ümumtəhsil məktəblərinin pulsuz dərsliklərlə tam təmin edilməsinə nail olunmuş və çoxlu sayda yeni məktəb binası tikilmişdir ki, bu da əhalinin təhsil almaq imkanlarına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Təhsil almaq imkanlarında bərabərsizliyi köklü şəkildə azaltmaq üçün bu siyasətin gələcəkdə də davam etdirilməsi vacibdir.

Məktəbəqədər təhsil almaq imkanları. 1-5 yaş arasında olan uşaqların məktəbəqədər təhsili onların formalaşmasına, eləcə də sosial və idraki inkişafına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, valideynlərə işləmək imkanı yaradaraq, yoxsulluqla mübarizədə əhəmiyyətli rol oynayır. Maddi sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsinin təməli məhz məktəbəqədər təhsil müəssisələrdə qoyulur. Bu yaş qrupuna daxil olan uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi 2007-ci ildə respublika üzrə 17,2%, o cümlədən şəhərlərdə 27%, kənd yerlərində 9% olmuşdur. Müqayisə üçün, bu göstərici Finlandiyada 99%, Almaniyada 80%, bir sıra MDB ölkələrində 30-50% təşkil edir.

Ölkə Prezidentinin 2007-ci il 12 aprtel tarixli 2089 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi Proqramı (2007-2010-cu illər)” təsdiq edilmişdir. Proqramda müəssisələrin şəbəkəsinin optimallaşdırılması və maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, idarəetmənin yeni iqtisadi münasibətlər zəminində təkmilləşdirilməsi, məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin əhalinin aztəminatlı təbəqəsi üçün əlçatan olması, kadr təminatının yaxşılaşdırılması, yeni tədris proqramlarının hazırlanması, bütövlükdə məktəbəqədər təhsilin ictimai statusunun yüksəldilməsi vəzifələri qarşıya qoyulmuşdur. Proqramda eyni zamanda dünya təcrübəsinə uyğun olaraq 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.Ümumi orta təhsil almaq imkanları. Orta təhsil əhatə dairəsi və miqyasına görə təhsil sisteminin ən böyük pilləsidir. 2007/2008-ci tədris ilində respublikada 4538 dövlət və 17 qeyri-dövlət gündüz ümumtəhsil məktəblərində 1,5 mln şagird təhsil almışdır. Hazırda ümumtəhsil məktəblərinin 45,5%-də bir növbədə, 54,5%-də isə iki və ya üç növbədə dərslər aparılır. Yəni şagirdlərin 74,3%-i birinci növbədə, 25,7%-i isə ikinci və üçüncü növbələrdə oxuyur. Dövlət vəsaitləri və digər mənbələr hesabına respublikada son beş ildə 210,1 min şagird yerlik 1217 məktəb tikilib istifadəyə verilmişdir.

Araşdırmalar gostərir ki, yoxsul ailələrin maddi çətinlikləri uşaqların əsas təhsil, xüsusilə orta təhsil əldə etmək imkanlarına mənfi təsir edir. Adətən, belə ailələrdən olan uşaqlar valideynlərinin onlar üçün geyim və məktəb ləvazimatı əldə etmək imkanlarının məhdud olması səbəbindən və işləyərək ailə büdcəsinə kömək etmək üçün təhsildən yayınırlar. Kənd yerlərində məktəbdən yayınma hallarının sayı daha yüksəkdir. Bu, uşaqların kənd təsərrüfatı işlərinə cəlb edilməsi və qızların erkən yaşda nikaha daxil olması ilə bağlıdır.Texniki peşə təhsili. Texniki peşə təhsili, ənənəvi olaraq, əsas təhsil pilləsində nailiyyət göstəriciləri aşağı olan şagirdlər üçün seçim imkanı olmaqla, əsasən orta və aşağı gəlirli ailələrdən olan şagirdləri cəlb etməyə meyillidir. Bu sahəyə kifayət qədər maliyyə vəsaitinin ayrılmaması və tədris proqramlarının bugünkü tələblərə cavab verməməsi həmin təhsil müəssisələrində təlimin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Lakin texniki peşə təhsili ölkənin məhsuldar və çevik işçi qüvvəsinə malik olmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əmək bazarının dəyişən tələblərinə uyğun olaraq, işçi qüvvəsinin iqtisadiyyatın bir sektorundan digər sektoruna keçmək imkanları müvafiq şəraitə uyğun zəruri bacarıqların əldə edilməsindən asılıdır.

2008-ci ilin dövlət büdcəsində ümumi təhsil xərclərinin yalnız 5,2 %-i texniki peşə təhsili və liseylər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Digər MDB ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da təhsilin bütün pillələrində tələbə/müəllim nisbəti aşağıdır. Belə ki, peşə təhsili sistemində bu nisbət təqribən 8:1-dir. Təhsilin digər pillələrində olduğu kimi, burada da müəllimlərin əməkhaqqı səviyyəsi aşağıdır ki, bu da müəllimlərin maddi və mənəvi durumuna mənfi təsir edir.

Bu gün bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə orta məktəb məzunlarının 40-60%-i texniki peşə təhsili ilə əhatə olunduğu halda, Azərbaycanda bu göstərici 4,2% təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycanın ümumilikdə və müxtəlif sahələr üzrə sosial-iqtisadi inkişaf templəri göstərir ki, yaxın gələcəkdə ilkin peşə təhsilli mütəxəssislərə böyük tələbat olacaqdır. Odur ki, ölkə iqtisadiyyatının ixtisaslı fəhlə kadrları ilə təmin olunması üçün ilk öncə, əmək bazarının tələblərini nəzərə ala bilən dinamik təhsil sistemi (həm də ilk növbədə ilkin peşə təhsili üzrə) yaradılmalıdır. Bu zaman əsas diqqət təlimin nəticələrinə olan tələblərin standartlaşdırılmasına və bu tələblərin əmək bazarının real və potensial tələblərinə maksimum yaxınlaşdırılmasına yetirilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq işəgötürənlərin peşə təhsili müəssisələri məzunlarının əmək potensialına tələblərini nəzərə alan peşə standartlarının qiymətləndirilməsinə yeni yanaşmaların və meyarların işlənməsi məsələləri kifayət qədər aktualdır.

Texniki peşə təhsili sahəsindəki əsas məsələləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: mövcud tədris proqramları zamanın tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır; latın əlifbası ilə çap edilmiş dərsliklərin sayının artırılması zəruridir; müəllim heyətinin ixtisaslarının artırılmasına ehtiyac vardır; müasir tələblərə cavab verən ixtisaslı müəllim kadrları çatışmır; tədris müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına çıxış imkanları lazımi səviyyədə deyil; maddi-texniki baza müasir tələblərə cavab vermir; təhsilin bu sahəsinə ayrılan maliyyə vəsaiti kifayət etmir.

Texniki peşə təhsilinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2007-2012-ci illər)” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının əsas istiqamətlərini texniki peşə təhsili sistemində maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşdırılması, idarəetmənin və kadr hazırlığı işinin təkmilləşdirilməsi, peşə təhsilinin ictimai statusunun yüksəldilməsi və onun məzmununun müasir tələblər səviyyəsində yeniləşməsi təşkil edir.

Ali təhsil. Azərbaycanda hazırda 42 ali təhsil müəssisəsi, o cümlədən 28 dövlət (bunlardan 6-sı xüsusi təyinatlı) və 14 özəl təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Həmin müəssisələrdə ümumilikdə 130,4 min tələbə təhsil alır ki, onların da təhsili ilə 13,7 min nəfərlik professor-müəllim heyəti məşğul olur və 7113 tələbəni əhatə edən magistratura pilləsi fəaliyyət göstərir.

Son illərdə ali təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş, o cümlədən ali təhsilin strukturunda əsaslı dəyişikliklər aparılmışdır. Ali təhsilin dövlət standartları və buna müvafiq olaraq bütün fənlər (ixtisaslar) üzrə baza təhsil proqramları hazırlanaraq təsdiq edilmişdir. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin attestasiyası və akkreditasiyası üzrə normativ hüquqi baza formalaşdırılmışdır.

Ölkənin ali təhsil sisteminin Avropa ali təhsil sisteminə inteqrasiyası istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Azərbaycan Avropa təhsil nazirlərinin 2005-ci il mayın 19-da Norveçdə keçirilən növbəti yığıncağında Bolonya prosesinə qoşulmuşdur. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən Avropanın mövcud norma və standartlarına müvafiq olaraq, ali təhsil sahəsində yeni qanunvericilik sənədlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsi, Bolonya prosesinə uyğun olaraq, ali təhsildə islahatların aparılması, Avropa Şurasının (AŞ) təhsil və ali təhsildə tədqiqat komitələrinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən proqramlarda fəal iştirakın təmin edilməsi, eləcə də vahid Avropa təhsil məkanına inteqrasiyanı sürətləndirmək məqsədilə informasiya və təcrübə mübadiləsi mexanizmlərinin dəstəklənməsi kimi öhdəliklər götürülmüşdür və 2010-cu ilədək onların icrasının başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.

Müasir dövrdə ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi niyyətinin bəyan edildiyi ölkəmizdə “qara qızılı insan qızılına çevirək” ideyası çərçivəsində neft və qaz gəlirlərindən istifadənin əsas istiqamətlərindən biri kimi insan kapitalının inkişafı, o cümlədən yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması (o cümlədən xarici ölkələrdə), kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə diqqət xüsusilə artırılmışdır.

Ölkəyə daxil olan neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edilməsi, həmçinin insan kapitalının inkişaf etdirilməsi, azərbaycanlı gənclərin ali təhsil almalarını və onların müstəqil Azərbaycanın inkişafı üçün güclü amilə çevrilmələrini təmin etmək məqsədilə ölkə Prezidentinin 2007-cı il 16 aprel tarixili 2090 nömrəli Sərəmcamı ilə “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Bu sənəddə Azərbaycanın bütün istedadlı gənclərinə xaricdə təhsil almaq istiqamətində bərabərhüquqlu imkanların təmin edilməsi, normativ hüquqi və təşkilatı-idarəetmə məsələləri üzrə vahid institusional sistemin yaradılması nəzərdə tutulur. Adıçəkilən Dövlət Proqramı üzrə artıq 2007-ci ildə 45 nəfər ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Rusiya, İsveç, Niderland və digər ölkələrin aparıcı universitetlərinə göndərilmişdir.

Təhsil sahəsində islahatların strateji istiqamətlərindən biri də təhsilin idarəetmə sistemində inzibati-amirlik sistemindən demokratik modellərə keçidlə bağlı yeni mexanizmlərin tətbiq edilməsidir. Bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyində bəzi struktur dəyişiklikləri aparılmış və yeni şöbələr yaradılmışdır. Həmçinin ölkənin təhsil strategiyasının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində ilk addımlar atılmış, strateji təhlil və planlaşdırma əsasında sahənin inkişafı siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, eləcə də idarəetmə strukturunun əks-mərkəzləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu sahədə ilk tədbirlərdən biri ölkənin altı aparıcı dövlət universitetinə muxtariyyət statusunun verilməsi olmuşdur. Bu prosesin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən, təhsil menecerlərinin hazırlanması üçün təşkil ediləcək təlimlər də bu sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə imkan verəcəkdir.

Təhsil sektoruna ayrılan büdcə xərcləri 2007-ci ildə 2006-cı ilə nisbətən 50,9% artaraq, dövlət büdcə xərclərinin 11,9%-ni təşkil etmişdir. Lakin dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclərin ÜDM-ə nisbəti 2007-ci ildə 2,7% təşkil etmişdir. Təhsil müəssisələrinin mövcud maliyyələşmə mexanizminin səmərəli olmaması onun təkmilləşdirilməsinə böyük zərurət yaradır. Hazırda təhsil müəssisələrinin, demək olar ki, maliyyə müstəqilliyi yoxdur. Bu baxımdan, vəsaitlərin bölüşdürülməsi və istifadəsini təkmilləşdirmək üçün bu sahədə adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin tətbiq olunması zəruri hesab edilir. Təhsil sistemində aparılan islahatların əsas istiqamətlərindən biri də mövcud maliyyələşmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, dünya təcrübəsində uğurla istifadə edilən müasir modellərin tətbiqidir. Yeni modelə əsasən, indikindən fərqli olaraq müəyyən olunmuş vəsait birbaşa məktəbin özünə yönəldiləcək, vəsaitin hara xərclənməsini məktəb müstəqil olaraq müəyyənləşdirəcəkdir. Bu prosesdə yeni normativ hüquqi baza əsasında yaradılmış Məktəb Şuraları aparıcı rol oynacaqlar ki, bu da idarəetmənin ictimai xarakterini xeyli gücləndirməlidir.

2007-ci ilin yanvarından etibarən eksperiment qaydasında Şirvan şəhərinin, Ucar və İsmayıllı rayonlarının 59 pilot məktəbində adambaşına maliyyələşmə mexanizmi tətbiq edilir. Məktəb rəhbərlərinə müstəqil idarəetmə səlahiyyətləri verən və qərarqəbuletmə prosesində valideynlərin yaxından iştirakını təmin edən bu mexanizmin tətbiqi sahəsində ilk addımlar atılır və nəticələr təhlil edildikdən sonra növbəti illərdə əhatə dairəsi genişləndiriləcəkdir. Artıq ilkin nəticələr müzakirə edilmiş, 2008-ci ildən Bakı şəhərinin 20 məktəbində, bir sıra texniki peşə və orta ixtisas məktəblərində yeni mexanizmin tətbiqi qərara alınmışdır.

Mütərəqqi maliyyələşdirilmə modellərinin tətbiqi təhsil sistemində əməkhaqqı səviyyəsini də köklü şəkildə qaldırmağa imkan yaradacaqdır. Hazırda təhsil sektorunda əməkhaqqı səviyyəsinin aşağı olması tədrisin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu baxımdan, yüksək səviyyəli peşəkar müəllim heyətini cəlb etmək və işdə saxlamaq üçün təhsil sahəsində əməkhaqqı səviyyəsinin artırılması və həvəsləndirmə sisteminin tətbiq edilməsi zəruridir. 2007-ci ildə təhsil sistemində orta aylıq nominal əməkhaqqı 143 manat olmuşdur ki, bu da ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqının 66,8 %-nə bərabərdir. Əməkhaqqının aşağı olması müəllimlərin fərdi qaydada repetitorluqla məşğul olmasına səbəb olur və onların iş yerində saxlanılmasını çətinləşdirir.

Təhsil sahəsində təhsilin bütün pillələri üzrə kurrikulumların təkmilləşdirilməsi və müntəzəm olaraq yeniləşdirilməsi vacib əhəmiyyətə malikdir. Bu istiqamətdə ilk addımlar Azərbaycan Hökuməti və Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında bağlanmış II Kredit sazişinə əsasən “Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi” çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda, müəllimlərin hazırlanması prosesinin səviyyəsinin qaldırılmasına, eləcə də bu sahədə təşkil edilən təlim və ixtisasartırma kurslarının məzmununun təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır.

Təhsilin müasir standartlara cavab verməsi üçün təhsilin bütün pillələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi aparıcı amildir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 21 avqust tarixli 355 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci illər)” çərçivəsində məktəblərin kompyuter və digər İKT avadanlığı ilə təmin edilməsi çox mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. 2007-ci ilin gostəricilərinə əsasən, ölkədə orta məktəblərin 65 %-i müasir kompyuterlərlə təmin olunmuşdur. Görülən işləri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq məqsədilə təhsilin bütün pillələrində İKT-nin geniş tətbiqinə nail olmaq hazırki mərhələnin əsas tələbidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10 iyun tarixli 2856 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”nda təhsil sisteminin bütün pillələrində şəbəkə infrastrukturunun inkişafı və sürətli internetə çıxışın təmin olunması, məlumat və resurs mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin, kadrlara İKT-dən istifadə bacarıqlarının aşılanması, yenilikçi və yaradıcı müəllimlər üçün qiymətləndirmə və motivasiya sisteminin yaradılması, bütün fənlər üzrə müasir elektron elmi-metodik vəsaitlər kompleksinin işlənməsi və elektron tədris resursları bazasının yaradılması, təhsil sisteminin effektiv idarə olunması və monitorinqi üçün İKT-nin geniş istifadə olunması, cəmiyyətin təhsil sistemində mövcud proseslərə cəlb edilməsi və maarifləndirilməsi üçün vahid təhsil portalının hazırlanması həyata keçiriləcəkdir.

Bu istiqamətdə atılan addımlar sırasında ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixi, kimya, fizika, biologiya fənləri üzrə elektron təlim materiallarının və əyani vəsaitlərin hazırlanıb məktəblərə çatdırılmasını göstərmək olar. Bu iş gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. İKT-nin tətbiqi sahəsində əhəmiyyətli işlərdən biri də dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində uğurla tətbiq edilən “Elektron məktəb” Layihəsidir. Bu Layihə məktəbdə çevik idarəetməyə, valideyn-məktəb əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə, şagirdlərin dərsə davamiyyətinə nəzarətə, məktəblərarası elektron əlaqələrinin genişləndirilməsinə, ən vacibi isə şagirdlərin nailiyyətləri barədə dərhal məlumatlandırmaya zəmin yaradır. 2007-ci ildən Bakı şəhərinin 2 məktəbində (Bakı Avropa Liseyi və 23 nömrəli orta məktəb) bu Layihə artıq həyata keçirilir.

Təhsil sahəsində əsas məsələlərdən biri də təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi vasitəsilə təhsilin keyfiyyətinin monitorinqidir. Yaxın gələcəkdə şagirdlərin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sistemi köklü surətdə dəyişdirilməli, tədricən gündəlik qiymətləndirməni aradan qaldırmaqla, artıq sınaqdan keçirilmiş və müsbət nəticə vermiş məktəbdaxili qiymətləndirmənin yeni modelləri tətbiq edilməlidir. Qarşıda duran məsələ ölkə səviyyəsində standart qiymətləndirmə sisteminin tətbiq edilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda, təhsil əldə etmək imkanlarındakı qeyri-bərabərliyin daha yaxşı monitorinq edilməsi təhsilin bütün pillələrində, xüsusən də orta təhsilin yuxarı pillələrində davamiyyət səviyyəsinə dair cinslər üzrə dezaqreqasiya edilmiş məlumatların müntəzəm toplanılması və nəşr edilməsi vasitəsilə mümkündür.

Bu gün təhsil sahəsinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi ön planda durur. Qüvvədə olan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu, bəzi mütərəqqi cəhətlərinə baxmayaraq, müstəqilliyin ilk illərində qəbul edildiyindən, ölkənin indiki inkişaf perspektivlərini, mövcud təhsil islahatlarını, bu sahədə beynəlxalq təcrübəni və dünya birliyinə inteqrasiya meyllərini əks etdirmir. Yeni qanunun qəbul edilməsi təhsil islahatlarının sürətləndirilməsinə təkan verəcəkdir.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə