CahiD İsmayil oğlu kazimovun
Yüklə 54.82 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü54.82 Kb.


CAHİD İSMAYIL OĞLU KAZIMOVUN

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI
Sıra №

Əsərin adı

Çap olunmuş toplunun (kitab, jurnal, qəzet, internet saytı və s.) adı

Nəşriyyatın adı, nəşr olunduğu il

Səhifə

1.

Etnik tariximizə və dilimizə yeni baxış.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər-4.

Bakı, Elm, 2003.

s. 323-332.

2.

Azərbaycan dilçiliyinə layiqli töhfə. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.

Tədqiqlər-4. (prof. M.Mahmudovla birgə).

Bakı, Elm, 2004.

s. 314-318.

3.

Mahmud Kaşğarinin «Divani lüğat-it türk» əsərində fel yaradıcılığı (adlar əsasında).

Magistrantların IV Respublika Elmi Konfransı.

Sumqayıt, 2004.

s. 203-204.

4.

Mahmud Kaşğarinin «Divan»ında fellərin struktur-semantik inkişafı.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər -3.

Bakı, Elm, 2004.

s. 55-59.

5.

Mahmud Kaşğarinin «Divan»ında qədim fel kökləri və onların türk dillərində qalıqları.

Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdam və Turizm Nazirliyi. Milli-mədəni irsimiz ən qiymətli sərvətimizdir (Elmi-praktik konfransda dinlənilən məruzələr).

Bakı, 2004.

s. 82-84.

6.

Felin qrammatik məna növlərinin inkişafı (M.Kaşğarlının «Divan»ı əsasında).

Bakı Slavyan Universiteti, «Müasir dilçiliyin problemləri». Beynəlxalq Elmi Konfrans.

Bakı, 2005.

s. 123-124.

7.

Tarixi onomastik leksikada şamanizmin izləri (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» lüğəti əsasında).


Tədqiqlər - 3.

Bakı, Nurlan, 2006.

s. 311-317.

8.

Mahmud Kaşğarlının «Divan»ında oğuz boyları.


«Elmi axtarışlar», XXVII toplu.

Bakı, Səda» 2006.

s. 134-139.

9.

Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərində antroponimik leksikanın ümumi mənzərəsi.


AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları (Məcmuə). II hissə.

Bakı, Elm, 2006.

s. 218-219.

10.

Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərində Manqışlaq, Mankənd və Mangüz toponimləri.

Tağıyev oxuları, Beynəlxalq elmi konfrans, 1-2 iyun 2006-cı il, Bakı, Azərbaycan.

Bakı Slavyan Universiteti, «Kitab aləmi» nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2006.


s. 142-145.

11.

Mahmud Kaşğarlının «Divan»ında onomastik terminlər.

Terminologiya məsələləri.

Bakı, Elm, 2007.

s. 159-164.

12.

Mahmud Kaşğarlının lüğətində hidronimlər.

Tədqiqlər – 1.

Bakı, «Nurlan», 2007.

s. 108-113.

13.

XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında).


(Monoqrafiya).

Bakı: Elm, 2008.

231 s.

14.

Mahmud Kaşğarlının «Divan»ındakı toponimlərin Azərbaycan ərazisində izləri.

Onomastika – Elmi-onomastik jurnal, № 1-2.

ADPU, Bakı, 2008.

s. 154-161.

15.

Mahmud Kaşğarlının «Divan»ında şəhər adları (Çoxadlılıq məsələləri).

Azərbaycan onomastikasında gedən proseslər. Respublika konfransının materialları.


Bakı, 2008.

s. 67-71.

16.

Mahmud Kaşğarlı və tarixi onomastika məsələləri.

«Türkologiya» jurnalı, (3-4).

Bakı, Elm, 2008.

s. 90-96.

17.

Türk Dillerinin Kamusu.

Gazi Üni. Fen Edebiyat Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

Ankara, 2008.

115-117 ss.

18.

Kaşgarlı Mahmut’un «Divan»'ında Şehir Adları (Çok Adlılık Meseleleri).

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15.

Türkiye / İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 2008.

203-207 ss.

19.

Etnik Tarihimize ve Dilimize Yeni Bakış açısı

(Dil Araştırmaları (uluslararası hakemli dergi), Sayı: 4, Bahar.

Ankara, 2009.

174-179 ss.

20.

Türk dillərində söz və vokativ cümlələr.

«Türkologiya» jurnalı.

«Elm», №4, 2011.

s. 26-46.

21.

Dil situasiyasının tipologiyası (Azərbaycan mühitində)

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əsərləri.

Xüsusi buraxılış, 2012

s. 94-96.

22.

Esse dili və ya xırman sovruğa gələn vaxt.

http://www.cahid.info/archives/52820, 21 sentyabr 2012-ci il.

internet

23.

«Danışan adlar» və yaxud insan tarixinin kodları (Prof. Adil Bağırovun Naxçıvan onomastikası haqqında kitablarına bir baxış)

http://www.cahid.info/archives/5022 avqust, 2012

internet

24.

Yazıçının obrazlı dili (Əli İldırımoğlunun yaradıcılığı barədə qeydlər).

http://www.cahid.info/archives/490

10, 11 iyul 2012-ci il.

internet

25.

Cahid İsmayıloğlunun məqalələr toplusu

(kitab)

Bakı: Elm, 2013.

488 s.

26.

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi

«Türkologiya» jurnalı.


«Elm», №1, 2013.

s.83-93MÜƏLLİF: filologiya üzrə f.d. C.İ.KAZIMOV


13 mart 2013-cü il
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə