Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/1/1943, No : 2/19331
Yüklə 189.96 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü189.96 Kb.
447

GEMİLERDE YOLCULARIN SIHHİ EMNİYETİ

HAKKlNDA NİZAMNAME

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 16/1/1943, No : 2/19331          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 24/4/1930, No : 1593

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : 28/1/1943, No : 5316

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 3,   Cildi : 24,   S. 222

 

Umumi hükümlerMadde 1 – Yolcu gemilerinde bulunacak ilaç ve tıbbi levazım ile hasta tedavisi için ayrılacak yerler ve bu gemilerin şartları ve yolcu mahallerinin sıhhi vasıfları ve izdihama mani olacak tedbirler, bu Nizamnamede tesbit edilmiştir.

             Madde 2 – Gerek memleket sahilleri arasında ve gerek ecnebi limanlarına sefer yapan ve sırf yolcu veya yük ile birlikte yolcu taşıyan kamaralı gemiler ile yalnız yolcu nakleden şehir içi vapurları, bu Nizamname hükümleri bakımından, yolcu gemisi sayılır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Gemilerin ve yolcu mahallerinin sıhhi vasıf ve şartları

             Madde 3 – Bu gemilerin kamara ve salonları ile güvertelerinde yolcuların istirahatlerini temin edecek tertibat ve vasıtalar bulunacak ve bunlar sağlam ve temiz bir halde tutulacaktır.

             Salonlar, kamaralar ve kamaraların önlerindeki koridorlar ve merdivenler linoleom, lastik veya buna benzer hassaları haiz diğer maddeler ile döşenmiş bulunacaktır.

             Bunların teminine imkan bulunmadığı ahvalde, bu gibi mahaller, parke veya cilalı yahut yıkanılması kabil, su sızmaz hale konulacak ve bu takdirde, daima yıkanıp sabunlu su ile silinecek ve gezilen kısımlara,yol keçesi veya halı konacaktır.

             Yolcu gemilerinin ikinci ve üçüncü mevkileri ile şehir içi vapurlarının, toz tutabilecek kadife ve benzeri kumaşlar ile kaplı olan döşemeleri; keten ve emsali örtülerle örtülür.

             Kamara yolcularının yemek yemelerine mahsus olmak üzere; cilalı ve üstünde daima temiz bir örtü bulunan masalar ve bunların etrafında üzeri meşin veya maroken ve sair temiz tutulabilecek maddeler ile kaplanmış iskemle, kanape veya koltuklar bulunacaktır.

             Madde 4 – Büfelerde yolcuların kullanmasına mahsus malzeme daima temiz olacak ve büfelerin tertemiz olmasına çok dikkat olunacaktır.

             Madde 5 – Salonların ve kamaraların oturma mahalleri eğreti tahta kerevetlerden ibaret olmayıp, muhkem ve görülen tarafları boyalı ve cilalı peykeler olacak veya koltuk ve kanapeler bulunacaktır.

             Birinci mevki kamaralarda ranzalar somyalı,ikinci ve üçüncü mevkilerde demir olacaktır. Bunların yanlarına konulacak siperler, cilalı tahtadan veya demirden yapılacaktır.

             Madde 6 – Gemilerde tahta kurusu, böcek ve sair haşeratın bulunmamasına ve bunun için daima kontrol edilerek,fenni usuller dairesinde itlaflarına son derece dikkat ve itina olunacaktır.

448

             Madde 7 – Güvertede en az elli yolcu için bir ve kamaralarda onbeş yolcu için keza bir hela ile bunlara ilave olarak yerin müsaadesi nispetinde münasip miktarda pisuvarlar bulunur.             Gerek kamara ve gerek güvertede bulunan helalar bu nispet dahilinde olarak, her seferde yolcuların miktarına göre tayin edilir ve bundan sonra,mevcut kadın ve erkek yolcuların adedine göre, kadın ve erkeklere mahsus olmak üzere tefrik ve üzerlerindeki levhalar buna göre tebdiledilir.

             Madde 8 – İçilecek suların depo edilmesine mahsus sarnıçların, içi kamilen sulu çimento ile badana edilmiş bulunacak ve bu suların tevziine mahsus boru, musluk ve tulumba gibi vasıtalar fenni ve asri şartlara uygun bir surette mükemmel ve temiz olacaktır. İçilecek ve tathiratta kullanılacak tatlı suyun miktarı, seferin uzunluğuna göre ve her yolcu için günde on litre üzerinden hesap edilerek, sarnıçlar buna göre hazırlanacaktır. İçilecek suların fennen içmeğe elverişli olması şarttır. Gerek içme suları ve gerek bu suların depo edildiği ve içinden geçtiği sarnıç ve boruların vasıfları,gıda maddeleri ve umumi sıhhati ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren nizamname hükümlerine uygun olacaktır.

             Madde 9 – Güverte yolcularının bulunacakları ambarlar, hava ve ziyanın müfuzuna müsait lumboz ve makinalar ile mücehhez olacak ve bu mahallerin her türlü hava tesirlerine karşı mahfuz bulunmasına itina edilecektir.

             Bu yolcuların yatmasına mahsus olmak üzere,ambarlarda demir ranza veya hamak tesisatı bulunması şayanı tercih olmakla beraber,halen mevcut gemilerde panyol tahtası ile iktifa edilebilir.

             Şu kadar ki, bundan sonra yeniden yapılacak veya yaptırılacak gemilerde, ranza veya hamaklar yapılması mecburidir.

             Madde 10 – Gemilerin taşıyabilecekleri yolcu ile büyük ve küçükbaş hayvan miktarı, o geminin bağlama limanının mıntaka liman reisi tarafından, usulüne tevfikan tesbit ve muayene şahadetnamelerine kaydolunur.

             Hiç bir gemi,muayene şahadetnamesine yazılacak ve bu suretle tesbit edilecek istiap haddinden fazla yolcu ve hayvan alamaz.

             Umumi istiap hadleri bu şekilde tesbit edilen gemilerin,güverte yolcuları ile hayvan nakline tahsis edilebilcek mahallerine,ne kadar insan ve ne kadar büyük veya küçükbaş hayvan konulabileceği,bağlama limanının münteha liman reisliği ile sahilsıhhiye tabibi tarafından müştereken tesbit edilerek,bu yerlerin görülebilecek mahallerine sabit boya ve büyük harfler ile yazılır.

             Hayvan nakline tahsis edilmiş olan mahaller, hiç bir zaman yolcuya tahsis edilen ambar veya güvertenin aynı kısmında bulunamaz.

             Madde 11 – Ahvali fevkaladeye maksur olmak üzere bir evvelki seferde hayvan konulan bir mahallin, mütaakıp seferde yolcuya tahsisine zaruret görülmesi halinde, bu mahallin, yolcu konmadan evvel, fenni usuller ile dezenfekte edilmesi mecburidir.

             Madde 12 – Gemilerde, bulaşık yıkamağa mahsus mahaller, mutbağın dışında olacaktır. Bunun için ayrı bir yer tefrikine müsait bulunmıyan gemilerin bulaşıkları, mutbak içinde ayrılmış hususi bir mahalde yıkanır.

             Madde 13 – Kamaradaki yatakların en az iki kat yedek örtü takımları bulunması ve her yolcu değiştikçe, yatak takımlarının da değiştirilmesi mecburidir.

             Madde 14 – Gemilerin kamara, büfe ve mutbaklarında çalışanların,her üçayda bir defa usulü dairesinde sıhhi muayeneleri yapılarak, keyfiyet sıhhat cüzdanlarına işaret edilir.

             Muayenesi yapılmıyan veya muayene müddetleri geçmiş olan müstahdemlerin, bu hizmetlerde kullanılmasınaizin verilmez.

449

İKİNCİ BÖLÜMYolcu gemilerinde bulundurulacak doktor ve küçük sıhhat

memurları ve bunların vazifeleri

             Madde 15 – Şehir içi vapurları hariç olmak üzere,muayene şahadetnamelerinde yazılı yolcu miktarı ile mürettebatı yekünu iki yüze kadar (iki yüz dahil) olan yolcu gemilerinde küçük sıhhat memurları mektebinden mezun bir sıhhat memuru ve istiab haddi bu miktardan daha fazla olanlarda bir gemi doktoru bulundurulur. Bu gemiler,Marmara havzasında sefer yaptığı müddetçe,istiap hadleri ne olursa olsun, yalnız bir sıhhat memuru bulundurmakla iktifa edilebilir.

             Şu kadar ki, bu gemiler, yolcu almadıkları ve sırf hayvan veya yük nakliyatına tahsis edildikleri seferlerde,doktor ve sıhhat memuru bulundurmak ile mukayyet değildirler.

             Madde 16 – Bu gemilerin seyir mesafesi,hiç bir limana uğramadan doğrudan doğruya beş yüz milden fazla olursa, bir doktor bulundurulması mecburidir.

             Madde 17 – Gemi doktor ve sıhhat memurları,yolcular ile mürettebatın sıhhatleri ile ilgili umumi hallerini ve gemideki bütün yenecek ve içileceklerin fenalık ve bozukluklarını kontrol etmekle mükellef ve bundan doğrudan doğruya mesuldürler.

             Doktor veya sıhhat memurları, bulundukları gemilerde gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve gerek işbu Nizamnamenin ilgili hükümlerine aykırı hallerin zuhurunda, keyfiyeti gemi başkaptanına şifahen ve icabında yazı ile bildirmeğe mecbur olup, bunları sebepsiz olarak tatbik etmiyen başkaptanlar mesul tutulacaklardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemilerde bulundurulacak ilaç ve tıbbi levazım ile hasta tedavisi için

ayrılacak yerler

             Madde 18 – Şehir içi vapurlarında,kaptanın muhafazası altında olmak üzere bu Nizamnameye bağlı B listesinde yazılı ilaç ve tıbbi levazımı ihtiva eden bir ilaç sandığı bulunacaktır.

             Madde 19 – Yukarıki maddede beyan edilenlerden gayrı diğer bütün yolcu gemilerinde, bu Nizamnameye bağlı A listesinde yazılı ilaç ve tıbbi levazımı ihtiva eden bir ilaç dolabı bulunacaktır.

             Madde 20 – Muayene şahadetnamesinde yazılı yolcu miktarı ile mürettebatı yekünu iki yüze kadar (iki yüz dahil) olan gemilerde bir,bundan daha fazla olanlar için iki yataklı bir hasta tecrit kamarası bulundurulur. Tecrit kamaralarının, mümkün mertebe,gemideki doktor kamarasına yakın olarak seçilmesine itina edilir.

             Şehir içi vapurları, bu mecburiyete tabi değildir.

             Madde 21 – Gemilerde ateşli hasta zuhurunda veya şüpheli bulaşık bir hastalık vukuunda, hastanın derhal tecrit edilmesi ve ilk iskelede sahil sıhhiye memurları ve bunlar bulunmadığı takdirde, o vazifeyi gören memurlar vasıtasiyle, mahallin Hükümet veya belediye tabibine bildirilmesi mecburidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Murakabe ve cezai hükümler

             Madde 22 – İşbu Nizamname hükümlerine göre gemilerde bulundurulması lazım gelen ilaç ve tıbbi levazım ile diğer bütün sıhhi vasıf ve şartlar ve bu yolda alınması gerekli bulunan her türlü sıhhi tedbirler, bunların bağlama limanının liman reisi ile sahil sıhhiye merkezince;

450

             A) Şehir içi vapurları ile gidiş ve dönüş müddetleri üç günden az sürecek ve memleket sahilleri arasında sefer yapacak gemiler, her ayın ilk haftası içinde,             B) Gerek memleket sahilleri arasında ve gerek ecnebi limanlara sefer yapacak ve gidiş ve dönüş müddetleri üç gün veya daha fazla sürecek seferlere tahsis edilecek gemiler,her seferin başlamasından evvel,bu Nizamname hükümleri bakımından umumi murakabeye tabi tutulur.

             Madde 23 – Gemilerin,sefer esnasında uğrayacakları limanlarda da murakabeleri caiz ise de,bu husus,ancak sahil sıhhiye merkezleri bulunan yerlerde mıntaka liman reisleriyle sahil sıhhiye tabipleri tarafından müştereken yapılabilir.

             Madde 24 – Evvelki maddelerde beyan olunduğu veçhile yapılacak murakabe neticesinde, herhangi bir gemide, bu Nizamname hükümlerine aykırı haller yahut eksiklikler veya yapılması ihmal edilmiş hususlar bulunduğu takdirde, ilgililer hakkındacezai takibat icra edilmekle beraber,bu geminin bağlama limanının mıntaka liman reisi, bu haller tamamen izale veya noksanlar ikmal edilinceye kadar, o gemiyi seferden meneder ve sahil sıhhiye idaresince de, geminin sıhhat patentesi verilmez.

             Şu kadar ki,sefer esnasında ve ancak sahil sıhhiye merkezleri bulunan mahallerde yapılacak murakabe esnasında, tesadüf edilecek nizamnameye aykırı ahvalde, gemi seferden alıkonulmıyarak keyfiyet, o geminin patentesine işaret edilir ve aynı zamanda bağlama limanı mıntaka liman reisliğine ve sahil sıhhiye merkezine, en seri vasıta ile, bu husus bildirilir.

             Madde 25 – Nizamname hükümlerine riayetsizliğinden dolayı seferden alıkonulmasına rağmen hareket eden gemiler,ilk muvasalat veya avdet ettikleri limanda, kaptanları hakkında takibat yapılmak üzere, keyfiyet,Müddeiumumiliğe haber verilir.

             Madde 26 – Bu Nizamname hükümlerine muhalif hareket edenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294 üncü maddesine göre takibat yapılır.

             Madde 27 – 5/11/1933 tarih ve 15231 sayılı kararname ile mer'iyete konulmuş olan (Gemilerde yolcuların sıhhi emniyeti hakkında nizamname) kaldırılmıştır.

             Madde 28 – 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 141 inci maddesine dayanılarak yapılmış ve Devlet Şürasınca tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri, Resmi Gazete'de basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar.

             Madde 29 – Bu Nizamname hükümlerini Adliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Münakalat Vekilleri yürütür.

(A)


İçlerinde doktor veya sıhhat memuru bulunan yolcu gemilerine mahsus

ilaçlar ile tıbbi levazım ve aletlerin listesi

1

Dahilen kullanılan ilaçlar      Ampuller :

      Morfin (Kloridrat)

                  (Beheri 0,01 - Santigr.)                                                                                 20   aded

      Ergotin

                  (Beheri 0,20 Santigr.)                                                                                   10    "

      Kafein

                  (Beheri 0,25 Santigr.)                                                                                   10    "

      Apomorfin

                  (Beheri 0,005 Miligr.)                                                                                  10    "

      Ether

                  (Beheri 1 Sk.)                                                                                               10    "

451


      Vil kanfre

                  (Beheri 0,20 Santigr.)                                                                                  20   aded

      Adrenalin

                  (Beheri 0,001 Miligr.)                                                                                 10    "

      Asid laktik

                  (Damlalıklı şişe içinde)                                                                               50   gram

      Nane ruhu                                                                                                             100    "

      Aspirin veya asid asetilesalisilik (Komprime)

                  (Beheri 0,50 Santigr.)                                                                                 100   aded

      Banzoate dö sud (Komprime)                                                                               100   gram

      Bikarbonat dö sud                                                                                                 250    "

      Bismuth (Salisilat)(Komprime)                                                                             100    "

      Bromür dö sodium                                                                                                  50    "

      Kodein (Tablet)

                  (Beheri 0,01 Santigr.)                                                                                 100   aded

      Çiçek suyu                                                                                                             100   gram

      Hint yağı                                                                                                               500    "

      Afyon ruhu (Lodanom)

                  (Damlalıklı şişe içinde)                                                                                50    "

      Nitrit d'amil

                  (Ampul içinde)                                                                                             10   aded

      Kinin (Kloridrat) (Komprime)

                  (Beheri 0,25 Santigr.)                                                                                 100   gram

      İngiliz tuzu (Sülfat dö sud)                                                                                   500    "

      Difteri seromu                                                                                                       100    "

      Tetanos seromu                                                                                                       50    "

      Serom fisiologik

                  (500 gramlık tüp)                                                                                           2   aded

      Sedliç Powder                                                                                                            1   kutu

      Likör amoniakal anise                                                                                            200   gram

      Hoffmann mayii                                                                                                    100    "

      Dower tozu (Komprime)

                  (Beheri 0,15 Santigr.)                                                                                 200    "

      Digalen (Ampul) 10 aded

      Ether                                                                                                                        50   gram

2

Haricen kullanılan ilaçlar      Asid borik                                                                                                             100   gram

 

      Asid pikrik mahlülü      (Binde 12 nispetinde)                                                                                                3   litre

      Alkol (90 derecelik)                                      500                                                gram

      Boyalı ispirto

                  (İspirto lambası için)                                                                                      1   litre

      Amonyak mayi                                                                                                       50   gram

      Argyrol mahlülü (Yüzde 5 nispetinde damlalıklı şişe içinde)                                  10     "

      Klorat dö potas (Pastil)                                                                                        100   aded

      Kollodion                                                                                                              100   gram

      Oksijenli su                                                                                                               1   litre

452


      Gliserin                                                                                                                  100   gram

      Nitrat d'arjan (Kreyon)                                                                                             1   aded

      Tentür d'iod

                  (Renkli ve cam kapaklı şişe içinde)                                                            150   gram

      Vazelin                                                                                                                  200    "

      Permanganat döpotas                                                                                            500    "

      Karanfil ruhu                                                                                                           25    "

      Kreozot                                                                                                                 250    "

      Perklorür dö fer                                                                                                     250    "

      İodoform                                                                                                               200    "

      Sülfat dö zenk                                                                                                         25    "

      Vazelin borike                                                                                                       300    "

      Formol                                                                                                                 5000    "

3

Pansuman levazımı      Sargılar:

      Bezden Yapılmış (Muhtelif ende)                                                                         100   aded

      Gaz bezinden yapılmış (Muhtelif ende)                                                                 20    "

      Gaz idrofil                                                                                                               20   paket

      Amerikan bezi                                                                                                         10   metre

      Üç köşe sargı                                                                                                             1    "

      Katgüt No. 1                                                                                                             1   şişe

      Katgüt No. 2                                                                                                             1    "

      İpek iplik No. 0                                                                                                         1    "

      İpek iplik No.                                                                                                          11    "

      İpek iplik No. 2                                                                                                         1    "

      İpek muşamba

      (0,80 x 1 ebadında)                                                                                                    3   metre

      Adi toplu iğne                                                                                                         12   kutu

      Emniyet iğnesi                                                                                                         48   adet

      Klorür d'etyl                                                                                                              3   ampul

      Talyon yakısı                                                                                                            1   kutu

      Port egüi                                                                                                                    1   adet

      Sütür iğnesi (Eğri ve yarı eğri)

                  (Muhtelif kalınlıkta)                                                                                      6    "

      Pamuk idrofil

                  (Muhtelif büyüklükte paketlerde)                                                                 2   kilo

      Keten tohumu unu                                                                                                    2    "

      Siyah hardal unu                                                                                                        1    "

      Arap sabunu                                                                                                              1    "

      Adi sabun                                                                                                                  1    "

      Hardal yakısı                                                                                                           10   aded

      Tuval sire                                                                                                                  3   metre

      İnsulin (Ampul veya şişe içinde)                                                                          200   unite

4

Muhtelif aletler      Abes - lang dil bastırmak için alet

      (Maden veya cam)                                                                                                    2   aded

453

      Atel (Tahta)                  Kol için                                                                                                          1   aded

                  Bacak için                                                                                                       1    "

                  Esmark bandı                                                                                                 1    "

      Hasta sedyesi

                  (Kenarları madeni)                                                                                         1    "

      Şırıngalar:

                  2 S. küb                                                                                                          2    "

                  5 S. küb                                                                                                          2    "

                  20 S.küb                                                                                                         2    "

                  (Her biri için ikişer tane pas tutmaz iğne)                                                       

      Hekim gömleği                                                                                                           2    "

      Hasta derecesi                                                                                                           2    "

      Ustunç takımı                                                                                                            1    "

      İçinde bulunacak aletler :

      Bisturi muhtelif                                                                                                         2    "

      Düz makas                                                                                                                1    "

      Pens (Disseksion için)                                                                                               1    "

      Pens emostatik                                                                                                          5    "

      Pens dö Kocher                                                                                                         1    "

      Ustura                                                                                                                            1              "

      Sonde kanele                                                                                                              1    "

      Style Butone                                                                                                             1    "

                  (Ustunç takımı madenden kutu içinde olacaktır)

      İspirto lambası

                  (Sehpası olacaktır)                                                                                         1    "

      Gutier (Mizabeler) :

                  Sağ kol için                                                                                                     1    "

                  Sol kol için                                                                                                     1    "

                  Sağ bacak için                                                                                                 1    "

                  Sol bacak için                                                                                                 1    "

                  (Bunlar galvanizli telden olacaktır)

      Lanset

                  (Çiçek aşısı için)                                                                                             1    "

      İrrigatör

                  (Lastik borusu ve kanülleriyle beraber)                                                         1    "

      Hacamat şişesi (Vantus)                                                                                          10    "

      Kulak için pens                                                                                                         1    "

      Boğaç için pens                                                                                                         1    "

      Oksijen gazı                                                                                                               1   bomba

      Oksijen nargilesi                                                                                                        1   aded

      Damlalık                                                                                                                    5    "

      Dereceli kadeh                                                                                                           1    "

      Lastik boru (Serum şırıngası için)                                                                              5   metre

      Puvarelastik

                  (Muhtelif büyüklükte)                                                                                   3   aded

454


      Diş kerpeteni, düz                                                                                                     1   Aded

      Diş kerpeteni, kavisli                                                                                                1    "

      Sterilisatör                                                                                                                 1    "

      Küvet (Emaye)                                                                                                          2    "

      Tükürük hokkası                                                                                                       2    "

      Kaçarola (500 gramlık, emaye)                                                                                  2    "

      Huni (Ağzı 18 s.m., emaye)                                                                                      2    "

      Sipatül (Madeni)                                                                                                       2    "

      Havan (Cam)                                                                                                             1    "

      El fırçası                                                                                                                    1    "

      Ördek (Emaye)                                                                                                          2    "

5

Dezenfeksiyon malzemesi      Süblime (Pastil)

                  (Beheri 1 gram)                                                                                          100   aded

      Lysol                                                                                                                     250   gram

      Kresylol likid                                                                                                            3   litre

      Jawel suyu (Klorometrik derecesi 60)                                                                      2    "

      Pülverisatör                                                                                                               1   aded

6

Sondalar


      Maden sonda, kadın için                                1                                                   aded

      Maden sonda, erkek için                                                                                           1    "

      Nelaton sondası

                  (No. 6, 12, 14)                                                                                               3    "

      Sond an gomme elastik

                  (No. 4, 6, 8, 10, 14, 18)                                                                                 6    "

      Tüb dö Foucler

                  Mide yıkamak için)                                                                                        1    "

7

Aşılar


      Kolera aşısı       Geminin gideceği yerlerde,bu hastalıklar var ise, mürettebatın

      Veba aşısı          adedine göre, kafi miktarda alınacaktır.

      Çiçek aşısı        

 

      İhtar :      1 – Bu ilaçlar ve malzeme, bir dolap içinde ve her kısım ayrı ayrı gözlerde bulunacaktır.

      2 – İlaçların noksanı, her defasında ikmal edilecektir.

8

Doğum aletleri      Forseps                                                                                                                     1   aded

      Basiotrib                                                                                                                    1    "

      Sond entra - üterin - (Çift cereyanlı)                                                                         1    "

455


      Spekülom bivalv                                                                                                        1   adet

      Port - koton uterin                                                                                                    1    "

      Ekartör (Orta büyüklükte)                                                                                        2    "

      Küret (Orta büyüklükte)                                                                                           1    "

      Pamuk (Sterilize)                                                                                                       5   kilo

                 Muhtelif büyüklükte paketlerde

      İhtar:

Doğum aletleri, yalnız doktor bulunan gemilere mahsustur ve ayrı bir dolap gözünde bulundurulacaktır.

(B)

İçlerinde doktor veya sıhhat memuru bulunmayan

gemilere mahsus ilaç ve levazım listesi

1

Dahilen kullanılan ilaçlar      Ampuller :

      Morfin (kloridrat)

                  (Beheri 0,01 Santigr.)                                                                                   10   adet

      Kafein

                  (Beheri 0,25 Santigr.)                                                                                   10    "

      Vilkanfre

                  (Beheri 0,20 Santigr.)                                                                                   10    "

      Adrenalin

                  (Beheri 0,001 miligr.)                                                                                   10    "

      Ether sülfürik                                                                                                          50   gram

      Afyon ruhu (Lodanom)

                  (Damlalıklı şişe içinde)                                                                                 25    "

      Nane ruhu                                                                                                                50    "

2

Haricen kullanılan ilaçlar      Alkol (90 derecelik)                                                                                               300   gram

      Amoniak mayi                                                                                                         25    "

      Kollodion                                                                                                                50    "

      Oksijenli su                                                                                                           300    "

      Tentür d'iod

      (Renkli ve cam kapaklı şişe içinde)                                                                         50   gram

      Boyalı ispirto lamba (için)                                                                                     1/2   litre

3

Muhtelif levazım      Sedye                                                                                                                         1   aded

      Atel (Biri kol biri bacak için)                                                                                     2    "

      Sargı (Muhtelif ende)                                                                                              10    "

456


      Gaz idrofil (Paketlerde)                                                                                             5   metre

      Pamuk idrofil

                  (Muhtelif büyüklükte paketlerde)                                                              1/2   kilo

      Şırınga 2 s. küb                                                                                                          2   aded

      İspirto lambası                                                                                                          1    "

      Hasta derecesi                                                                                                           1    "

      Sargı iğnesi                                                                                                                 1   kutu

      Adi toplu iğne                                                                                                           1    "

      Makas                                                                                                                            1             aded

      Pens emostatik                                                                                                          1    "

      Esmark bandı                                                                                                             1    "

 

             İhtar:             Bu ilaçlar ve levazım bir sandık içinde beher kısım ayrı ayrı gözlerde bulunacaktır.

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə