Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun 2013-cü il üçün elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunmuş qrant layihələri haqqında
Yüklə 176.29 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü176.29 Kb.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun

2013-cü il üçün elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunmuş qrant layihələri haqqında

MƏLUMAT
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun AMEA-nın alimləri üçün elan etdiyi qrant layihələrinin qəbulu 2013-cü il aprelin 30-da başa çatmışdır. Müsabiqəyə elan olunmuş 3 elm sahəsi üzrə 66 layihə təqdim edilmişdir. Təqdim olunmuş layihələrdən 28-i yer elmlərinə, 24-ü texnika elmlərinə, 14-ü kimya elmlərinə aiddir.

LAYİHƏLƏRİN SİYAHISI

Layihənin adıElmi müəssisə


Layihənin smeta dəyəri (manatla)


Aid olduğu elm sahəsi


Layihənin növüQəbul

olunma

tarixi

1

Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişaf strategiyasında qeyri-ənənəvi enerji növlərinin səmərəli istifadəsi imkanlarının tədqiqi

İqtisadiyyat İnstitutu

98 981

Texnika elmləri

ET

29.03.13


2

Neftqazçıxarma terminlərinin rusca-ingiliscə-azərbaycanca izahlı lüğətinin tərtib edilməsi və nəşri

Geologiya İnstitutu

202 833,60


Yer elmləri


ET

02.04.13


3

CXÇ-nin dərinlik strukturları süxurlarının fiziki-mexaniki, petrofiziki səciyyələrinin və qeyri-müəyyənlik şəraitində quyuların qazılmasının nəzəri-təcrübi tədqiq olunması

Geologiya İnstitutu

355 351,40


Yer elmləriET

04.04.13


4

Cənubi Xəzərin dərin gömülmüş karbohidrogen sistemləri: hövzə modelləri və böyük dərinliklərin potensialının qiymətləndirilməsi

Geologiya İnstitutu

370 945,20


Yer elmləri


ET

08.04.13


5

Neft sənayesində səmərəli üsulların tətbiqi ilə iqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

32 002

Texnika elmləri

ET

09.04.13


6

Bakı Arxipelaqının neft-qazlı strukturalarının maqnit-mineraloji kriteriyalarının tədqiq edilməsi

Geologiya İnstitutu

175 359,20


Yer elmləri


ET

09.04.13


7

Böyük dərinliklərdə yerləşən mürəkkəb geoloji-fiziki xüsusiyyətlərə malik karbohidrogen yataqlarında neftveriminin artırılması üçün yeni üsulların hazırlanmasının elmi əsasları

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

259 420

Yer elmləri

ET

11.04.13


8

Abşeron NQR-nun (Neft Daşları, Pirallahı) və Bakı arxipelaqının (Sanqaçal-dəniz) dənizdə yerləşən yataqlarında oliqosen-miosen çöküntülərinin neytron xüsusiyyətlərini öyrənməklə və 3D petrofiziki modelləşdirmədən istifadə etməklə neftli-qazlılığının tədqiqi

Geologiya İnstitutu
150 000Yer elmləri

ET


12.04.13
9

Qazma texnikası üçün aqressiv tərkibli maddələrə davamlı elastomer materialların hazırlanması

Radiasiya Problemləri İnstitutu

199 985

Kimya elmləri

ET

15.04.13


10

Neft məhsullarının neft şlamlarından ayrılması prosesinin intensivləşdirilməsi və texnoloji rejimin təyin edilməsi

Kimya Problemləri İnstitutu

243 344

Kimya elmləri

ET

15.04.13


11

Neftqazçıxarmada və daşınmada istifadə olunan konstruksiya elementlərinin möhkəmlik xarakteristikalarının tədqiqi və konstruksiyanın optimal variantının seçilməsi

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

165 287


Texnika elmləri


ET

17. 04.13


12

Metanın asetilenə və 1,4-butandiola selektiv oksidləşməsi

Kimya Problemləri İnstitutu

400 000

Kimya elmləri

ET

17.04.13


13

Neft ehtiyatının çıxarılması çətin olan yataqların veriminin artırılmasında fiziki sahələrin təsir mexanizminin araşdırılması

Geologiya İnstitutu

140 000

Yer elmləri

ET

18.04.13


14

Neft emalı və neft kimyası sənayesinin aralıq və tullantı məhsullarından kimyəvi, mikrobioloji və fiziki metodlarla praktiki əhəmiyyətli maddələrin alınma üsullarının işlənilməsi

Polimer Materialları İnstitutu

200 000

Kimya elmləri, texnika elmləri

ET

18.04.13


15

Neft kəmərləri obyektlərində enerji effektivliyinin qiymətləndirilməsi və onun yüksəldilməsi üçün alternativ enerji mənbələrinin tətbiqi imkanlarının araşdırılması

Radiasiya problemləri İnstitutu

96 576

Texnika elmləri

ET

22.04.13


16

Ekoloji gərginlik yaradan işlənmiş sürtgü yağlarının təkrar istifadəsi məqsədi ilə onların regenerasiya texnologiyasının işlənməsi

Aşqarlar Kimyası İnstitutu

100 000

Kimya elmləri

ET

24.04.13


17

Neftçıxarma əmsalının yüksəldilməsi üçün polimer emulqatorun

sintezi və texnologiyasıPolimer Materialları

İnstitutu


65 000

Kimya elmləri

ET

24.04.13


18

SOCAR üçün intellektual informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə insan resurslarının səmərəli idarə olunması problemlərinin həlli mexanizmlərinin işlənilməsi

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

130 000


Texnika elmləri


ET

25.04.13


19

Müxtəlif konfiqurasiyalı neft çənlərinin avtomatik dərəcələmə sisteminin işlənməsi

Kibernetika İnstitutu

201 975,20


Texnika elmləri


ET

25.04.13


20

Qamma-karotaj qurğusunun yeni laboratoriya prototipinin işlənməsi

Fizika İnstitutu

85 000

Texnika elmləri

ET

25.04.13

21

Neft heterokomponentlərin öyrənilmə məlumatlarına görə neft-qazlılığın geokimyəvi göstəriciləri

Geologiya İnstitutu

190 744

Yer elmləri

ET

25.04.13


22

İkiqat gizli laya malik neyron şəbəkələrin neft hasilatının optimallaşdırılması məsələlərində rolu

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

12 360,40


Yer elmləri


ET

25.04.13


23

Bəzi biogen metalların kompleks birləşmələrinin sintezi və onların kənd təsərrüfatında mikrogübrə kimi istifadəsi

Kimya Problemləri İnstitutu

210 000

Kimya elmləri

ET

25.04.13


24

Azərbaycanın təbii sularından qiymətli metalların ayırma texnologiyasının işlənməsi və mobil texnoloji kompleksin yaradılması və işlədilməsi

Geologiya İnstitutu


199 276

Yer elmləri

ET

25.04.13


25

Azərbaycanın Siyəzən-Şabran neftli-qazlı bölgəsinin seysmik stansiyaları məlumatları əsasında seysmik tomoqrafiyası

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

400 000

Yer elmləri

ET

25.04.13


26

Dəniz stasionar platformalarının seysmodayanıqlığının dəyişməsinin gizli dövrünün monitorinq texnologiyasının yaradılması

Kibernetika İnstitutu


166 843,60


Texnika elmləri


ET

25.04.13


27

Azərbaycan Respublikası ərazisində Günəş enerjisinin paylanmasının GİS mühitində informasiya bazasının yaradılması və Günəş batareyalarının yerinin və yönünün relyefin kölgə effekti də nəzərə alınaraq optimal seçilməsi

Coğrafiya İnstitutu


92 473


Yer elmləri


ET

26.04.13


28

Neft-qazlı layların mürəkkəbləşmiş şəraitdə istismarı zamanı fraktal xarakteristikaların təyini üçün yeni riyazi modellərin işlənməsi

Kibernetika İnstitutu

70 000

Texnika elmləri

ET

26.04.13


29

Neft-qaz yataqlarında çıxarıla bilən səmt geotermal enerjisinin qiymətləndirilməsi və ondan istifadə perspektivləri

Geologiya İnstitutu

196 612

Yer elmləri

ET

26.04.13


30

Riyazi statistika üsulları ilə quyuların optimal iş rejimlərinin operativ təyini üçün proqram təminatı


Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

192 000

Yer elmləri

ET

26.04.13


31

Neft-qaz sahələrinin operativ-dispetçer idarəetmə kompleksləri üçün dispetçer danışıqlarının və idarəetmə əməliyyatlarının qeydiyyatı və intellektual emalı sisteminin (DDƏQES) yaradılması

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

130 000

Texnika elmləri

ET

29.04.13


32

Azərbaycanın analoqlu seysmik stansiyalarında alınmış seysmoqramların rəqəmləndirilməsi

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

30 000

Yer elmləri

ET

29.04.13


33

Ətraf mühitin məsafədən ekoloji nəzarət sisteminin regional fiziki-riyazi modeli

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

118 604


Texnika elmləri

ET

29.04.13


34

Magistral neft qaz kəmərlərində və neft-qaz müəssisələrində istifadə olunan kompressor qurğuları üçün qəzaların gizli dövrünün intellektual monitorinq sisteminin yaradılması

Kibernetika İnstitutu


335 324

Texnika elmləri

ET

29.04.13


35

Neft layının fiziki-kimyəvi mexanikasını nəzərə almaqla neftin süzülməsi və hasilatı proseslərinin riyazi modellərinin işlənməsi

Kibernetika İnstitutu

120 229, 20


Texnika elmləri


ET

29.04.13


36

Ştanqlı, dərinlik nasoslu neft quyularının intellektual qüvvə çeviricisinin yaradılması

Kibernetika İnstitutu

363 471, 20


Texnika elmləri


ET

29.04.13


37

Biodizelin sintezi və onun əsasında yüksək keyfiyyətli yanacaq kompozisiyalarının yaradılması

Aşqarlar Kimyası İnstitutu

140 000

Kimya elmləri

ET

29.04.13


38

Respublikanın neftqazçıxarma kompleksinin karbohidrogen ehtiyat bazasının artım mənbələrinin aşkarlanması və qiymətləndirilməsi (Abşeron yarımadası və arxipelaqının işlənilən yataqları üzrə)

Geologiya İnstitutu


276 116,80


Yer elmləri


ET

29.04.13


39

CdTe/CdMnTe əsasında yüksək effektivli nazik təbəqəli günəş elementlərinin hazırlanması

Fizika İnstitutu


197 446

Texnika elmləri

ET

29.04.13


40

Mürəkkəb strukturlu sistemlərdə neft və qazın boru-kəmərləri ilə nəqli üçün hesablama və optimallaşdırma məsələlərinin həllinin riyazi və proqram təminatının hazırlanması

Kibernetika İnstitutu


64 660

Texnika elmləri

ET

29.04.13


41

Sürtgü materiallarının keyfiyyətini artıran yüksək təsirli antioksidantların alınmasının elmi-praktiki əsaslarının işlənib hazırlanması

Aşqarlar Kimyası İnstitutu


69 500


Kimya elmləri


ET

29.04.13


42

Neft və qaz sənayelərinin avadanlıqları üçün korroziyaya davamlı nazik mühafizə təbəqələrinin alınması

Kimya Problemləri İnstitutu

99 750

Kimya elmləri

ET

29.04.13


43

asir kompyuter proqramları istifadəsi ilə sistemli analiz əsasında neft-qaz hasilatının optimallaşdırılması və neft yataqlarının işlənməsinin idarə edilməsi


Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

87 440

Yer elmləri

ET

29.04.13


44

Geologiya elminin müasir terminoloji bazasının Azərbaycan dilində işıqlandırılması yolu ilə milli geoloji kadrların məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəlməsinə dəstək

Geologiya İnstitutu


99 638


Yer elmləriXL1

29.04.13


45

Neftin fiziki-kimyəvi xassələrinə fiziki amillərin təsirinin kompleks tədqiqi

Radiasiya Problemləri İnstitutu

161 292

Texnika elmləri

ET

29.04.13


46

Quyu-lay sistemində qazlift prosesinin riyazi modelləşdirilməsi, səmərəli iş rejimlərinin tapılması üçün həll üsullarının və hesablama alqoritmlərinin işlənib hazırlanması

Geologiya İnstitutu


181 015

Yer elmləri

ET

29.04.13


47

Nanoölçülü Bentonit gillərinin Neft-Qaz yataqlarının ana süxurlarının, palçıq vulkanlarının kökünün əmələ gəlməsində rolunun tədqiqi və püskürmə məhsullarında radioaktiv fonun tədqiqi

Radiasiya Problemləri İnstitutu

63 630

Yer elmləri

XL2

29.04.13


48

Dərinlik yarıqlarının mənşəli və faydalı qazıntı yataqlarının əmələ gəlməsi problemləri

Geologiya İnstitutu

153 274,80


Yer elmləri


ET

30.04.13


49

Xəzər və Xəzəryanı neftli-qazlı əyalətlərin Stratiqrafik Atlası

Geologiya İnstitutu

100 000

Yer elmləri

ET

30.04.13


50

Şoranlaşmış və neft istehsalı zamanı çirklənmiş ərazilərdən ekoloji təmiz bitki məhsullarının istehsalının elmi əsasları

Radiasiya Problemləri İnstitutu

118 684

Kimya elmləri

ET

30.04.13


51

Maykop Seriyası-Şərqi Azərbaycanın potensial şistli karbohidrogen kompleksi

Geologiya İnstitutu

191 601,20


Yer elmləri


ET

30.04.13


52

İşlənmə prosesinin optimallaşdırılması və neft hasilatının artırılması məqsədilə Qaraçuxur yatağının Məhsuldar qat çöküntülərinin 3D geoloji və hidrodinamik modelinin qurulması

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

126 000

Yer elmləri

ET

30.04.13


53

Kəşfiyyat Qazma gəmilərinin Qazma prosesinin Robast Diaqnostika və Stabilizasiya Sisteminin yaradılması

Kibernetika İnstitutu

323 860

Texnika elmləri

ET

30.04.13


54

Neft sənayesində insan resurslarının səmərəli istifadəsi üçün kompyuter texnologiyaları

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

199 000

Texnika elmləri

ET

30.04.13


55

C2-C12 α-olefinlərin əsasında sintetik və yarımsintetik yağların alınması üçün yeni katalitik sistemlərin işlənib hazırlanması

Neft Kimya Prosesləri İnstitutu

400 000

Kimya elmləri

ET

30.04.13


56

Perspektiv texnikanın tələblərinə cavab verən yeni növ konservasiya materiallarının yaradılması

Neft Kimya Prosesləri İnstitutu

400 000

Kimya elmləri

ET

30.04.13


57

“Elm dünyası” adlı 80-100 səhifəlik elmi kütləvi jurnalın çapı

Neft Kimya Prosesləri İnstitutu

200 000

Bütün elm sahələri

XL1

30.04.13


58

Dünya palçıq vulkanları atlasının hazırlanması və nəşri

Geologiya İnstitutu

741 46,80


Yer elmləri


ET

30.04.13


59

Qobustanın dərində yatan çöküntülərinin karbohidrogen potensialı (Palçıq vulkanlarının yanar şist və neftli süxur tullantıları əsasında)

Geologiya İnstitutu

62 135,60


Yer elmləri


ET

30.04.13


60

Peter Wasserscheid və Tom Weltonun “İon mayeləri sintezdə” adlı 2 cildli kitabının 800 səhifədən ibarət olan 2-ci nəşrinin (2007-ci il) ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşri

Neft Kimya Prosesləri İnstitutu

54 400


Kimya elmləri


XL1

30.04.13


61

Yer təkinin neftqazlılığının geodinamik proqnozu üsulunun modifikasiya olunmuş alqoritm və proqramının nəzəri aspektlərinin işlənib hazırlanması və onun Acınohur struktur zonasında tətbiqi

Geologiya İnstitutu


211 374.80


Yer elmləri


ET

30.04.13


62

Cənubi Xəzər qazohidratlarının hidroakustik, geofiziki, geokimyəvi və termodinamik məlumatlar kompleksi üzrə tədqiqi

Geologiya İnstitutu

329 847

Yer elmləri

ET

30.04.13


63

Riyazi modellərin tətbiqi ilə neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsində insan və maddi resursların səmərəliliyinin artırılması

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

105 618.80


Texnika elmləri


ET

30.04.13


64

Xəzər dənizindəki küləklərin axınların dinamikasına və çirkləndiricilərin yayılmasına təsirinin riyazi modelləşdirilməsi və on-line vizuallaşdırılması

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

51 205,44


Texnika elmləri


ET

30.04.13


65

Neft-qaz ehtiyatlarının istismarının dayanıqlı inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi

Kibernetika İnstitutu

199 654

Texnika elmləri

ET

30.04.13


66

Neftdə suyun konsentrasiyasını ölçən üçün portativ optoelektron cihazın işlənməsi

Fizika İnstitutu


188 678

Texnika elmləri

ET30.04.13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə