Afet ve acil durum yönetiMİ başkanliğina
Yüklə 25.41 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü25.41 Kb.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA
“5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” un 25.maddesinin 5.bendi ile “Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan “Savunma Sekreterliği ve “Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırıldığından 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 6. maddesinin(c) bendi ile her bakanlıkta yürütülmesi zorunlu olarak belirtilen; Seferberlik ve Sivil Savunma Hizmetlerini, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” da kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken afet ve acil durum ile ilgili iş ve işlemleri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, ile belirlenen görevleri yürüten,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda üst birim yöneticisi ve harcama yetkilisi olarak belirlenerek, devlet teşkilatında bir çok uzman grubunda olmayan özel bir statü verilen sivil savunma uzmanlığı, özellikle 5902 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kadrolarının kamu idarelerine devredilmesinden sonra, boş olan sivil savunma uzmanı kadrolarının iptal edilmesi,bir kısmının başka görevlere atanması nedeniyle kanun,tüzük,yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yürütecek bilgi ve tecrübeye sahip personelin kalmamasına neden olacaktır.Bunu engellemenin tek yolu, sivil savunma uzmanlığını görevde yükselme kapsamında girilebilen bir unvan grubu halinden çıkarıp,mesleğe girişin kariyer uzman unvan gruplarında olduğu üzere sivil savunma uzman yardımcılığı şeklinde olması, yardımcılığa gireceklerde,ülkemizde ve dünyada acil durum ve afet yönetimi konularında dört yıl süreli eğitim veren tek okul olan Çanakkale Üniversitesi,Sağlık Meslek Yüksekokulu Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bölümü mezunu olma önceliğinin/şartının konması ile mümkündür.Bu yöntemle hem sivil savunma uzman yardımcılığına afet yönetimi ve acil durum konularında eğitim görmüş personelin atanması hem de bu okuldan mezun olanların eğitim gördükleri alanda istihdam edilmeleri sağlanacaktır.
5902 sayılı kanunun 17.maddesinde başkanlığınıza verilen yetkiye istinaden;

a) 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen “Uzman İstihdamı” başlıklı ek 41.maddesi ve 4.maddesi ile eklenen geçici 39.maddesi kapsamında, sivil savunma uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilebilmesi için Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36.maddesi ( G ) bendi kapsamında sivil savunma uzmanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Başlıklı A/11 numaralı bendinde, 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (h) bendinde, Bakanlar Kurulu Kararı ile yer verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı nezninde gerekli girişimlerin yapılması ile birlikte tarafıma bilgi verilmesini arz ederim. …/…/.2013
(imza)

Adı Soyadı

Sivil Savunma Uzmanı
ADRES :

MALİYE BAKANLIĞINA

5018 Sayılı Kamu Kontrol Kanunu Eki Cetvellerde yer alan, kamu kurum ve kuruluşlarından bazılarının kapatılması, birleştirilmesi, teşkilat yapılarının değişmesi vb. nedenlerle Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Başbakanlık Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Defterdarlık Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları vb. kadrolardan bir kısmına, teşkilat kanunlarında belirtildiği üzere sınavsız, bir kısmına da kariyer personel atama kriterlerine uyulmaksızın bu kurumlarda görev yapan tüm unvan grubundaki personelin katılabildiği tek bir sınavla atamalar yapılmış, bu personellerin unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36.ıncı maddesinin Ortak Hükümler Başlıklı (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde,152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün ilgili bentlerinde, ek gösterge cetvelinin ilgili kısımlarında, “666 sayılı KHK’ de ek ödeme oranlarının belirlendiği I sayılı cetvelin (j) ve III sayılı cetvelin (ğ ) bentlerinde yer verilmiştir. Unvanları ek ödeme cetvellerinde sayılmaması nedeniyle, ek ödeme cetvelinin (k) bendinde sivil savunma uzmanı ile birlikte (diğer uzman unvanlı personel) belirlenen % 115 oranında ek ödemeden faydalanması gereken defterdarlık uzmanları ile gelir uzmanları 666 sayılı KHK nin ilgili maddeleri ile Maliye Bakanlığına verilen uygulamayı yönlendirme ve tereddütleri giderme yetkisine istinaden Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 09.01.2012 tarih ve B.07.0.MGM 55 sayılı Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Sıra (3) nolu duyurusunda; Defterdarlık Uzmanı kadrosuna atanmış sayılanlar ile Gelir Uzmanı kadrolarında bulunanlardan mesleğe özel yarışma sınavıyla girmemekle birlikte ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu atananlar statüsünde değerlendirileceğinin belirtilmesi üzerine I sayılı cetvelin (j) bendinde yer alarak %140 oranında ek ödemeden faydalandırılmışlardır.

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunun ilgili maddeleri ile mesleğe alınmaları öngörülen, en son 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan (Özel Sınav) ülke genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları personelinin katılabildiği sınavdan en az 70 puan alanların mesleğe girebildiği,5902 sayılı yasanın ilgili maddeleri ile idari statüleri çalışma usul ve esaslarının yönetmeliklerle belirleneceği hüküm altına alınan sivil savunma uzmanlığı, sayılan özellikler nedeniyle örneklerle belirtilen uzman unvanlı gruplarla tamamen benzer özellikler taşıdığı halde devlet teşkilatında yer alan 66 çeşit uzman unvanlı grubun yer aldığı gruplarda yer alamamış, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki ek ödeme cetvellerinde defterdarlık ve gelir uzmanlarının faydalanmış oldukları (özel mevzuatı gereği atananlar) kısımda değerlendirilmeyerek mağdur edilmişlerdir.

Sivil savunma uzmanlarının mağduriyetlerinin giderilebilmesi, unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Başlıklı A/11 numaralı bendinde, 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (h) bendinde yer verilmesi ve 666 Sayılı KHK nin (k) cetvelinde yer alan sivil savunma uzmanı ibaresinin iptal edilmesi, sivil savunma uzmanı unvanının ek ödeme cetvelinin (j) bendinde,Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Sıra (3) nolu duyurusunda; defterdarlık uzmanı kadrosuna atanmış sayılanlar ile gelir uzmanlarının faydalandığı mesleğe özel yarışma sınavıyla girmemekle birlikte ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu atananlar statüsünde (özel mevzuatı gereği atananlar kısmında) değerlendirilerek hukuki ve maddi eşitliğin sağlanması ile tarafıma bilgi verilmesi hususunu arz ederim. …/…/.2013

(imza)


Adı Soyadı

Sivil Savunma Uzmanı


ADRES :

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde sivil savunma uzmanlarının eğitimleri, idari statüleri, çalışma usul ve esaslarının başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dışında hiçbir kurum ve kuruluşun sivil savunma uzmanları ve onların görev alanları hakkında, yönetmeliklerinde belirtilen hükümler dışında ya da hükümlere aykırı olarak herhangi bir düzenleme yapma yetkileri bulunmamaktadır.

Gerek memurların özel hizmet tazminat oranlarının belirlendiği kararnamedeki cetvellerde gerekse sivil savunma uzmanları ile ilgili düzenleme yetkisine sahip tek kurum olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanmış olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Norm Kadro Standartları Hakkında Yönetmelikte Sivil savunma uzmanlığı kadroları için tespit edilen kadro/dereceler 1 ila 4.dereceli kadrolardır. 5902 sayılı kanun ile kadroları görev yaptıkları kamu idarelerine devredilen sivil savunma uzmanı unvanına görevde yükselme ve unvan değişiklikleri ile disiplin amirleri yönetmeliklerinde yer veren kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmelikleri incelendiğinde,disiplin amirleri yönetmeliklerinde, sivil savunma uzmanının görev yönüyle bağlı olduğu kurumun en üst amiri yerine,görev yönüyle bağlı olmadığı   bir amirin (Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde İl müdür yardımcısı ) disiplin amiri olarak belirlendiği, görevde yükselme yönetmeliklerinde ise sivil savunma uzmanlığı için düzenlenecek sınavlarda, bu kadrolara başvuru yapacak personelde aranılacak hizmet süreleri;Orman ve Su İşleri Bakanlığında hizmet süresi belirtilmemiş,Milli Eğitim Bakanlığında dört (4),Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde beş (5), Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ise altı (6),yıl yeterli görülmektedir.Bu bakanlıkların görevde yükselme yönetmeliklerinde,sivil savunma uzmanının yer aldığı gruplar ise;Gençlik ve Spor,İçişleri,Ekonomi,Sağlık Bakanlıklarında Araştırma ve Planlama Hizmetleri grubu, Maliye ve Kültür Bakanlığında Savunma Hizmetleri grubu,Enerji Bakanlığında Sivil Savunma Hizmetleri grubu olarak belirlenmiş, bazı bakanlıkların görevde yükselme yönetmeliklerinde; eğitim uzmanına, Araştırma ve Planlama Hizmetlerinde yer verirken ,sivil savunma uzmanına bir alt grup olarak belirlediği Savunma Hizmetleri grubunda yer vermekte Sivil savunma uzmanı için eğitim uzmanlığını görevde yükselme kapsamında girilecek bir üst grup olarak belirlenmektedir..Aynı yönetmelikte eğitim uzmanı, şube müdür ve müdür yardımcılığı, şefler ve diğer memurlar ise şube müdür yardımcılığı için düzenlenecek sınava girebilirken,sivil savunma uzmanlarının unvanları bu kadrolara müracaat edebilecek unvanlar arasında sayılmadığı için bu sınavlara girememektedir. Bu uygulamalar hem “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hakkında Genel Yönetmelik” de amaç başlıklı birinci maddesine hem de Anayasamızda belirtilen liyakat ve kariyer ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hakkında Genel Yönetmelik” in 15.maddesinde; Kurumlar, bu yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler şeklinde kurumlara bir taktir yetkisi verilmiş ise de bu yetkinin sınırsız kullanılamayacağı belirlenen kriterlerin yasa ve yönetmeliklerde belirtilen objektif kurallara uygun olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Keza kurumların keyfi kriterler belirlemelerini, belirlenen kriterlerin objektif kurallara uygunluğunu denetlemek, aykırılıkları giderebilmek adına aynı yönetmeliğin 15. maddesinde,Ek-4.maddesinin geçici 1 ve 4. maddelerinde,kurumlarca düzenlenen ve düzenlenecek yönetmeliklerde Devlet Personel Başkanlığının olumlu/uygun görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda; 5902 sayılı kanunun 17.maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca düzenlenen “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliklerinde” Sivil savunma uzmanı olarak atanabilmek için öngörülen kriterlere uygunluğu sağlayabilmek ve disiplin amirleri yönetmeliklerinde farklı uygulamaların önüne geçip standardı yakalayabilmek, yasa ve yönetmeliklere aykırılığı giderebilmek adına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hakkında Genel Yönetmelikte 15.maddenin son fıkrasında “Bu yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir” hükmü doğrultusunda, kurumların düzenlemiş oldukları görevde yükselme yönetmeliklerinde;

a) Sivil savunma uzmanlarına, Araştırma Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubunda yer verilmesinin,

b) Sivil savunma uzmanı olarak atanacaklarda (kadrolarının 1 ila 4.dereceli kadrolar olması hasebiyle) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıma koşulunun konulması,

c) Sivil savunma uzmanlarının kariyer yapmalarını engelleyen (Maliye Bakanlığı Yönetmeliği) hükümlerin kaldırılması,

d) Disiplin amirleri yönetmeliklerinde disiplin amirlerinin idari yönden bağlı olduğu üst amir olarak belirlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları nezninde gerekli girişimlerin yapılması ile birlikte tarafıma bilgi verilmesini arz ederim. . …/…/.2013


(imza)


Adı Soyadı

Sivil Savunma Uzmanı


ADRES :


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə