1. MьhYndis qurğusunun yer sYthindYn aşağıda duran vY qurğunun ağırlığını qYbul edib qrunt bьnцvrYsinY цtьrYn hissYsi necY adlanır?


İlişkYnli qruntların daxilindY ilişkYnliyY ekvivalent olan hYrtYrYfli tYzyiqin qiymYti hansı dьsturla hesablanır?Yüklə 0.74 Mb.
səhifə5/5
tarix10.04.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5

351. İlişkYnli qruntların daxilindY ilişkYnliyY ekvivalent olan hYrtYrYfli tYzyiqin qiymYti hansı dьsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)352. Qruntların istinad divarlarına gцstYrdiyi tYzyiqin qrafik ьsulla tYyin etdikdY sьrьşmY sYthi necY qYbul olunur?

A) MьstYvi şYklindY

B) FYza şYklindY

C) MьstYvi-fYza şYklindY

D) DьzxYtli

E) ЏyrixYtli353. Qruntun istinad divarına gцstYrdiyi aktiv yan tYzyiq V.V.Sokolovskinin tYklif etdiyi hansı riyazi ifadY ilY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)354. ЏgYr divar arxasındakı qruntun sYthinY mьntYzYm yayılmış q yьkь tYsir edYrsY onda aktiv yan tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)355. Qruntun istinad divarına gцstYrdiyi passiv yan tYzyiq V.V.Sokolovskinin tYklif etdiyi hansı riyazi ifadY ilY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)356. ЏgYr divar arxasındakı qruntun sYthinY mьntYzYm yayılmış yьk tYsir edYrsY qruntun divara gцstYrdiyi passiv yan tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)357. Dağ qazmalarında qruntların tYzyiqi necY adlanır?

A) Dağ tYzyiqi

B) Yamac tYzyiqi

C) Ьfьqi tYzyiq

D) Aktiv tYzyiq

E) Passiv tYzyiq358. Tağ effektinin tYsirindYn dYnYvYr materiallı dağ qazmalarında nY meydana gYlir?

A) Uзma tağı

B) SьrьşmY tağı

C) Axma tağı

D) Yuyulma tağı

E) SьrtьnmY tağı359. Yьkdaşıyan sьtunlar altındakı qrunt bьnцvrYlYri hansı gYrginlikli vYziyyYtdY işlYyirlYr?

A) FYza


B) MьstYvi

C) FYza-mьstYvi

D) Boyuna

E) EninY360. TYbii gil qruntların hansı nцvьnY aiddir?

A) İlişkYnli

B) İlişkYnsiz

C) Xırda dYnYli

D) Qayalı

E) DYnYvYr361. Зınqıl qruntların hansı nцvьnY aiddir?

A) İlişkYnsiz

B) İlişkYnli

C) Xırda dYnYli

D) Qayalı

E) İdeal ilişkYnli362. Xarici yьkьn tYsirindYn qruntlar YsasYn neзY nцv deformasiyaya uğrayırlar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


363. Struktur mцhkYmliyi pozulmuş qruntlarda xarici yьkьn tYsirindYn hansı nцv deformasiya yaranır?

A) Plastiki deformasiya

B) Elastiki deformasiya

C) HYm elastiki, hYm dY plastiki deformasiya

D) Konsolidasiya

E) Sıxılma364. Xarici yьkьn nisbYtYn kiзik qiymYtlYrindY qruntların deformasiyası ilY gYrginlik arasındakı asılılıq necY olur?

A) XYtti

B) Џyri xYtli

C) DairYvi

D) Hiperbola şYklindY

E) Parabola şYklindY365. Qruntlarda bYrk mineral hissYciklYrin vY bu hissYciklYri bьrьyYn YlaqYli suların vY hava qabarcıqlarının elastikliyi hesabına yaranan deformasiya necY adlanır?

A) Elastiki deformasiya

B) Plastiki deformasiya

C) HYcmi deformasiya

D) Elastiki-plastiki deformasiya

E) XYtti deformasiya366. Qrunt bьnцvrYlYri ьzYrindYki qurğular neзY şYkildY зцkmY deformasiyasına mYruz qalırlar?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6367. Qrunt bьnцvrYlYri ьzYrindYki qurğular hansı şYkildY зцkmY deformasiyasına mYruz qalırlar?

A) MьntYzYm, maili, qeyri-mьntYzYm

B) MьntYzYm, maili

C) Qeyri-mьntYzYm, maili

D) DьzxYtli, mьntYzYm

E) DьzxYtli, maili, mьntYzYm368. İN vY Q gцrY bina vY qurğuların sıxılan qrunt bьnцvrYlYri nYyY hesablanır?

A) II hYddi hala

B) I hYddi hala

C) Buraxıla bilYn gYrginliyY

D) III hYddi hala

E) IV hYddi hala369. Bina vY qurğuların qrunt bьnцvrYlYri neзY hYddi hala gцrY hesablanılır?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 5


370. Vaxtaşırı ьfьqi yьklYrin tYsirinY mYruz qalan qrunt bьnцvrYlYri İN vY Q gцrY nYyY hesablanır?

A) I hYddi hala

B) II hYddi hala

C) Buraxıla bilYn gYrginliyY

D) III hYddi hala

E) IV hYddi hala371. Bina ьзьn Yn tYhlьkYli зцkmY deformasiyası hansı şYkildY olur?

A) Qeyri-mьntYzYm

B) MьntYzYm

C) Maili

D) XYtti

E) HYcmi372. Bina vY qurğuların qeyri-mьntYzYm зцkmYsi hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)373. ifadYsi kim tYrYfindYn tYklif olunmuşdur?

A) Şleyxer

B) A.Y.İlyinski

C) Prandtl

D) Kulon

E) Darsi374. ifadYsi Şleyxer tYrYfindYn neзYnci ildY tYklif olunmuşdur?

A) 1926


B) 1947

C) 1950


D) 1773

E) 1927


375. Qrunta цtьrьlYn kiplYşdirici tYzyiqin qruntda dYrinlik boyunca yayılması hansı riyazi ifadY ilY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)376. Mьlki vY sYnaye binalarının bьnцvrYlYrinin hesabatında qurğunun ağırlığından yaranan sıxıcı gYrginlik qruntun цz ağırlığından yaranan gYrginlikdYn neзY dYfY kiзik olmalıdır?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 2

E) 6


377. Hidrotexniki qurğuların bьnцvrYlYrinin hesabatında qurğunun ağırlığından yaranan sıxıcı gYrginlik qruntun цz ağırlığından yaranan gYrginlikdYn neзY dYfY kiзik olmalıdır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


378. Mьlki vY sYnaye binalarının bьnцvrYlYrinin hesabatında qurğunun ağırlığından yaranan sıxıcı gYrginlik hansı riyazi ifadY ilY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)379. Hidrotexniki qurğular bьnцvrYlYrinin hesabatında qurğunun ağırlığından yaranan sıxıcı gYrginlik hansı riyazi ifadY ilY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)380. Qruntun ağırlığından yaranan sıxıcı gYrginliyin onun struktur mцhkYmliyindYn asılı olaraq tYyin olunmasını hansı alim tYklif etmişdir?

A) N.A.Tsıtoviз

B) A.Y.İlyinski

C) Prandtl

D) Şleyxer

E) Kulon381. Qruntun struktur mцhkYmliyindYn asılı olaraq onun цz ağırlığından yaranan sıxıcı gYrginlik σzp hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)382. ЗцkmY deformasiyasının hesabatında sıxılan layın elementar qatında gYrginliyin nYzYrY alınmasında neзY hal ola bilYr?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


383. Yalnız mYrkYzi şaquli ox boyunca maksimum sıxıcı gYrginliyin nYzYrY alınması ьsulunda elementar qatın зцkmY deformasiyası hansı ifadY ilY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)384. İN vY Q gцrY elementar qrunt qatının yana genişlYnmYsindYn asılı olan βi Ymsalı neзYyY bYrabYrdir?

A)

B)

C)

D)

E)385. Qruntları tYkrarYn bir neзY dYfY xarici yьkьn tYsiri altında sıxışdırıb, bu tYsirdYn azad etdikdY onun elastiklik qabiliyyYti necY dYyişir?

A) Artır

B) Azalır

C) 0-a bYrabYr olur

D) TYdricYn azalır

E) TYdricYn artır386. Qruntlarda hYddi mьvazinYt halında sьrьşmY sahYlYri Yn bцyьk baş gYrginlik mьstYvisinY hansı bucaq altında meyl edir?

A) ±(45є+φ/2)

B) ±(60є+φ/2)

C) ±(75є+φ/2)

D) ±(90є+φ/2)

E) ±(180є+φ/2)387. Qruntların mцhkYmliyi hansı parametrlYrlY xarakterizY olunur?

A) daxili sьrtьnmY bucağı, ilişkYnlik

B) ЗцkmY deformasiyası ilY

C) TYmayьl bucağı, ilişkYnlik

D) GцrmY bucağı, ilişkYnlik

E) TYmayьl bucağı, gцrmY bucağı388. Qrunt sıxılarkYn hansı gYrginliyin tYsirindYn onda sıxılma deformasiyası yaranır?

A) Normal

B) Toxunan

C) HYm toxunan,hYm dY normal

D) Ьfьqi

E) HYddi389. Qum qruntlarının neзY mцhkYmlik parametrlYri vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5390. Odometr cihazında qrunt sıxılarkYn onun yana genişlYnmYyY imkanı varmı?

A) Yoxdur

B) Var

C) QismYn varD) 10% var

E) 20% var391. Qrunt neзY elementin birlYşmYsindYn YmYlY gYlmişdir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


392. Aşağıdakılardan hansı gil hissYciklYrinin цlзьlYridir?

A) <0,005 mm

B) 0,05ч0,2 mm

C) 0,2ч0,5 mm

D) 1ч2 mm

E) 2ч3 mm393. Qum qruntlarının hansı mцhkYmlik parametri ilY xarakterizY olunur?

A) Daxili sьrtьnmY

B) İlişkYnlik

C) Daxili sьrьşmY, ilişkYnlik

D) Maillik bucağı

E) GцrmY bucağı394. Aşağıdakılardan hansı toz hissYciklYrinin цlзьlYridir?

A) 0,005ч0,05 mm

B) 0,05ч0,2 mm

C) 0,3ч0,5 mm

D) 0,5ч0,7 mm

E) 0,7ч0,9 mm395. Aşağıdakılardan hansı qum hissYciklYrinin цlзьlYridir?

A) 0,05ч2 mm

B) 3ч5 mm

C) 6ч7 mm

D) 7ч9 mm

E) 9ч10 mm396. Qruntun neзY struktur nцvь vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


397. Qruntun struktur nцvlYri hansılardır?

A) DYnYvYr, dYlik-deşikli, parзa-parзa

B) Xırda, iri цlзьlь

C) Bьtцv, parзalanmayan

D) DYlik-deşikli, bьtцv

E) Parзalanmayan, dYnYvYr398. Qrunt boşluqlarının hYcminin onun bYrk hissYciklYrinin hYcminY olan nisbYti necY adlanır?

A) MYsamYlik Ymsalı

B) SьzьlmY Ymsalı

C) Sıxılma Ymsalı

D) İlişkYnlik

E) Daxili sьrtьnmY399. Qruntların sıxılması nYyin hesabına baş verir?

A) Boşluqların sıxılması

B) BYrk hissYciklYrin sıxılması

C) Suyun sıxılması

D) Qazların sıxılması

E) Layların sıxılması400. Qrunta цtьrьlYn yьklY onun deformasiyası arasındakı asılılıq qrafikindY III faza necY adlanır?

A) Dağılma fazası

B) Axma fazası

C) SьrьşmY fazası

D) SьrtьnmY fazası

E) SьzьlmY fazası401. İlişkYnli qruntların neзY mцhkYmlik parametri var?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


402. Bina vY qurğuların bьnцvrYlYrinin yьkgцtьrmY qabiliyyYtini tYcrьbY vasitYsi ilY tYyin edYrkYn qazılan tYcrьbY зalasının eni nY qYdYr olur?

A) min 5BL

B) min 6BL

C) min 10BL

D) min 12BL

E) min 15BL403. Bina vY qurğuların bьnцvrYlYrinin yьkgцtьrmY qabiliyyYtini tYcrьbY vasitYsi ilY tYyin edYrkYn gцtьrьlYn sYrt lцvhY hansı şYkildY olur?

A) DairYvi, kvadrat

B) Dьzbucaqlı, ьзbucaq

C) Piramida, dairYviD) Trapesiya, piramida

E) Konus, kvadrat

Yüklə 0.74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin