1. MьhYndis qurğusunun yer sYthindYn aşağıda duran vY qurğunun ağırlığını qYbul edib qrunt bьnцvrYsinY цtьrYn hissYsi necY adlanır?
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə4/5
tarix10.04.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5

263. η= ifadYsindY Msax nYdir?

A) yamaca tYsir edYn saxlayıcı moment

B) yamaca tYsir edYn qьvvY

C) yamacı sьrьşdьrmYyY зalışan qьvvY

D) yamacı tYşkil edYn qruntun sıxlığı

E) yamacı saxlayan qьvvYlYrin cYmi264. ifadYsindY - nYdir?

A) yamacda sьrьşmY qьvvYsinY Yks yцnYlmiş sьrtьnmY qьvvYsi

B) yamaca tYsir edYn sьrьşdьrьcь moment

C) yamacı sьrьşdьrYn qьvvYlYrin cYmi

D) yamacı saxlayan qьvvY

E) yamacı saxlayan qьvvYlYrin cYmi265. ifadYsindY L- nYdir?

A) sьrьşmY sYthinin uzunluğu

B) yamacın sahYsi

C) yamac sьrьşdьrYn momentin qolu

D) sьrьşmY sahYsi

E) sьrьşYn sahYnin eni266. ifadYsindY - nYdir?

A) yamaca tYsir edYn sьrьşdьrьcь qьvvYlYrin cYmi

B) yamaca tYsir edYn xarici yьk

C) sьrtьnmY qьvvYsi

D) sьrtьnmY qьvvYsi

E) saxlayıcı qьvvYlYrin cYmi267. Yamacı tYşkil edYn qruntun ağırlığından yamaca tYsir edYn sьrьşdьrьcь qьvvY necY tYyin olunur?

A) Ti = Qi ·γmαi

B) Ti = Qi ·cosαi

C) Ti = Qi

D) Ti = Qi ·tgαi

E) Ti = Qi ·268. Yamacın dayanıqlı olması ьзьn dayanıqlıq Ymsalı nY qYdYr olmalıdır?

A) η >1. 5

B) η =1. 2

C) η >2

D) η =5

E) η =2. 2269. ifadYsindY f nYdir?

A) yamacı tYşkil edYn qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

B) qruntun xьsusi зYkisi

C) qruntun xьsusi зYkisi

D) qruntun sıxlığı

E) yamacın yamac bucağının tangensi270. ifadYsindY A vY B Ymsalları necY tYyin olunur?

A) cYdvYldYn gцtьrьlьr

B) yamacın meylliyindYn asılı olaraq tYyin olunur

C) qruntun nцvьndYn asılı olaraq verilir

D) qruntun nцvьndYn asılı olaraq verilir

E) hesablanır271. ifadYsindY h nYdir?

A) yamacın hьndьrlьyь

B) yamacın eni

C) yamacın sahYsi

D) yamacın uzunluğu

E) yamacın hYcmi272. ifadYsindY C nYdir?

A) yamacı tYşkil edYn qruntun ilişkYnliyi

B) qruntun sьrtьnmY Ymsalı

C) yamacın eni

D) yamacın uzunluğu

E) yamacı tYşkil edYn qruntun sıxlığı273. Proffessor M. N. Qoldşteynin ьsuluna gцrY yamacın hьndьrlьyь hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)274. ifadYsindY η nYdir?

A) yamacın dayanıqlıq Ymsalı

B) qruntun mцhkYmliyi

C) qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

D) qruntun sıxlığı

E) yamacın meylliyi275. ifadYsindY γ nYdir?

A) yamacı tYşkil edYn qruntun xьsusi зYkisi

B) qruntun ilişkYnliyi

C) qruntun mцhkYmliyi

D) qruntun sьrtьnmY Ymsalı

E) qruntun sıxlığı276. Yamacın yatıqlaşdırılması yamacın dayanıqlığına necY tYsir edir?

A) dayanıqlığı artırır

B) dayanıqlığı azaldır

C) dayanıqlığı dYyişdirir

D) bYzYn dayanıqlığı azaldır

E) tYsir etmir277. Yamaca tYsir edYn yьklYrin azaldılması yamacın dayanıqlığına necY tYsir edir?

A) dayanıqlığı artırır

B) dayanıqlığı azaldır

C) bYzYn azaldır

D) tYsir etmir

E) bYzYn dayanıqlığı artırır278. ifadYsindY C- nYdir?

A) qruntun ilişgYnliyi

B) qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

C) qruntun xьsusi зYkisi

D) qruntnu sıxlığı

E) qruntun boşluğu279. ifadYsi ilY nY tYyin olunur?

A) daynıqlıq Ymsalı olan yamacın hьndьrlьyь

B) yamacın eni

C) yamacın uzunluğu

D) yamacın meylliyi

E) yamacın dayanıqlığı280. Dayanıqlıq Ymsalı = 0. 75 olan yamac dayanıqlıdırmı?

A) dayanıqlı deyil

B) dayanıqlıdır

C) bYzYn dayanıqlıdır

D) bYzYn dayanıqlı deyil

E) qum quruntları yamacları dayanıqlıdır281. ЏgYr qruntla istinad divarının qarşılıqlı işi zamanı istinad divarının qarşılıqlı işi zamanı istinad divarının yerdYyişmYsi qruntandırsa, onda qruntun hansı tYzyiqi yaranır?

A) aktiv tYzyiq

B) yan tYzyiqi

C) passiv

D) sıxışdırıcı tYzyiq

E) sьrьşdьrьcь tYzyiq282. ЏgYr istinad divarı ilY qruntun birgY işi zamanı divarın yerdYyişmYsi qrunta tYrYfdirsY qruntun hansı tYzyiqi yaranır?

A) passiv tYzyiq

B) yan tYzyi

C) sıxışdırıcı tYzyiq

D) sьrьşdьrьcь tYzyiq

E) aktiv283. Renkin nYzYriyyYsinY gцrY istinad divarının arxa tYrYfi ilY qrunt arasında sьrtьnmY nYzYrY alınmır?

A) alınmır

B) bYzYn alınır

C) bYzYn alınmır

D) alınır

E) qum qruntları olanda alınır284. Kulon nYzYriyyYsinY gцrY istinad divarının arxa tYrYfi ilY qrunt arasında sьrtьnmY nYzYrY alınırmı?

A) alımır

B) bYzYn alınır

C) alınır

D) ilişkYnli qruntlarda alınır

E) bYzYn alınmır285. Qum qruntunun istinad divarına gцstYrdiyi aktiv tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)286. Qum qruntunun istinad divarının vahid uzunluğuna tYsir edYn ьmumi tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)287. ifadYsi nYyin ifadYsidir?

A) qum qruntunun istinad divarına gцstYrdiyi aktiv tYzyiqdir

B) qum qruntunun istinad divarına gцstYrdiyi passiv tYzyiqdir

C) qum qruntunun divara aktiv tYzyiqin

D) ilişkYnli qruntların passsiv tYzyiqinin

E) tozlu gillYrin aktiv tYzyiqinin288. ifadYsindY - nYdir?

A) qruntun sıxlığı

B) divar arxasında duran qruntun daxili sьrtьnmY bucağı

C) qruntun mцhkYmlik Ymsalı

D) qruntun ilişkYnliyi

E) quruntun sьrьşmY mьqavimYti289. ifadYsindY H- nYdir ?

A) istinad divarının hьndьrlьyь

B) istinad divarının uzunu

C) istinad divarının eni

D) qrunt layının qalınlığı

E) qrunt deformasiyası290. ЏgYr divar arxasında duran qum qruntunun sYthinY mьntYzYm yayılmış yьk tYsir edirsY, onun divara gцstYrdiyi aktiv tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)291. ifadYsi h - necY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)292. Qruntun ilişkYnliyi onun divara gцstYrdiyi tYzyiqi necY dYyişdirir?

A) azaldır

B) bYzYn artırır

C) dYyişdirmir

D) bYzYn azaldır

E) artırır293. Divar arxasında duran ilişkYnli qruntun divara gцstYrdiyi aktiv tYzyiq necY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)294. ifadYsindY C- nYdir?

A) qruntun ilişkYnliyi

B) qruntun sıxlığı

C) qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

D) qruntun boşluğu

E) qruntun mцhkYmliyi295. Prof. V. V. Soklovskinin ьsulu ilY qruntun divara gцstYrdiyi aktiv tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)296. Yeraltı qurğuların hesablamalarında yьklYmY tağının hьndьrlьyь hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)297. Qrunt bьnцvrYlYrinin ikinci qrup hYddi hala gцrY hesabat şYrti necYdir?

A) :

B)

C)

D) :

E)298. Qat-qat cYmlYmY ьsulu ilY цzьlьn зцkmY deformasiyası hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)299. Ekvivalent lay ьsulu ilY цzьllYrin зцkmY deformasiyası hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)300. Qruntlarda sьrьncYklik deformasiyası, gYrginlik vY zaman arasındakı asıllıq necY yazılır?

A)

B)

C)

D)

E)301. Professor M. N. Qoldşteynin ьsuluna gцrY yamacların dayanıqlığı hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)302. Qrunt bьnцvrYsinin daxilindY fYza gYrginlikli vYziyyYt neзY normal gYrginliklY xarakterizY olunur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


303. Qrunt bьnцvrYsinin daxilindY fYza gYrginlikli vYziyyYt neзY toxunan gYrginliklY xarakterizY olunur?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 2

E) 3


304. BьnцvrYdY normal gYrginliyin qiymYti hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)305. ЏgYr qruntun sYthinY bir neзY topa yьk tYsir edYrsY yaranan sıxıcı gYrginliyin qiymYti hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)306. Qrunt bьnцvrYlYrinin fYza gYrginlikli vYziyyYti ilk dYfY hansı alim tYrYfindYn araşdırılmışdır?

A) Bussinesk

B) Darsi

C) Kulon

D) Lambo

E) Monye307. MьstYvi gYrginlikli vYziyyYtdY gYrginlik neзY mьstYvidY paylanır?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


308. Planda цlзьlYri bir-birindYn fYrqlYnmYyYn qurğular altında işlYyYn qrunt bьnцvrYlYri hansı gYrginlikli vYziyyYtdY işlYyirlYr?

A) FYza


B) MьstYvi

C) FYza-mьstYvi

D) Boyuna

E) EninY309. Planda цlзьlYri bir-birindYn fYrqlYnYn qurğular altında işlYyYn qrunt bьnцvrYlYri hansı gYrginlikli vYziyyYtdY işlYyirlYr?

A) MьstYvi

B) FYza

C) FYza-mьstYvi

D) Boyuna

E) EninY310. Tьstь boruları altında qrunt bьnцvrYlYri hansı gYrginlikli vYziyyYtdY işlYyirlYr?

A) FYza


B) MьstYvi

C) FYza-mьstYvi

D) Boyuna

E) EninY311. Qruntların yьkgцtьrmY qabiliyyYti hansı xьsusiyyYtlYrdYn asılıdır?

A) Qruntun fiziki xьsusiyyYtindYn, mьhYndis qurğusunun xьsusiyyYtindYn

B) Qruntun strukturundan

C) Qruntun nцvьndYn

D) MьhYndis qurğusunun xьsusiyyYtindYn

E) ЦtьrьlYn yьkьn nцvьndYn312. Odometr cihazında qrunt nьmunYsi sıxılarkYn, o hansı gYrginliklYrin tYsirinY mYruz qalır?

A) Normal

B) Toxunan

C) HYm normal, hYm dY toxunan

D) Şaquli

E) Ьfьqi313. SYrt lцvhY altında qrunt sıxılarkYn o hansı gYrginliklYrin tYsirinY mYruz qalır?

A) HYm normal, hYm dY toxunan

B) Normal

C) Toxunan

D) Şaquli

E) Ьfьqi314. Odometr cihazında qrunt nьmunYsi sıxılarkYn yaranan deformasiya zamana gцrY necY dYyişir?

A) Zamana gцrY sцnьr

B) Zamana gцrY sцnmьr

C) Azalır

D) Artır

E) TYdricYn artır315. ЏgYr qrunta цtьrьlYn yьk onun struktur mцhkYmliyindYn kiзikdirsY, onda qruntda hansı deformasiya YmYlY gYlir?

A) Elastiki

B) Plastiki

C) Konsolidasiya

D) SьrьşmY

E) SьrtьnmY316. Qrunta цtьrьlYn yьklY onun deformasiyası arasında asılılıq neзY fazaya bцlьnьr?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


317. Qrunta цtьrьlYn yьklY onun deformasiyası arasında asılılıq I fazada necY olur?

A) XYtti

B) Qeyri-xYtti

C) Ьзbucaq şYklindY

D) DairYvi

E) HYcmi318. I fazanın sonu II fazanın başlanğıcına uyğun gYlYn yьk necY adlanır?

A) Başlanğıc bцhran yьkgцtьrmY qabiliyyYti

B) HYddi bцhran yьkgцtьrmY qabiliyyYti

C) Hesabi yьk

D) Normativ yьk

E) Qeyri-normativ yьk319. Qruntda sьrьşmY deformasiyası hansı gYrginliyin tYsirindYn yaranır?

A) Toxunan

B) Normal

C) HYm normal, hYm toxunan

D) Şaquli

E) Ьfьqi320. Qrunta цtьrьlYn yьkьn tYsiri altında цzьl dabanı altında kiplYşmY nьvYsi hansı fazada YmYlY gYlir?

A) II fazada

B) I fazada

C) III fazada

D) IV fazada

E) V fazada321. Qrunta цtьrьlYn yьklY onun deformasiyası arasında asılılıq qrafikindY hansı faza dağılma fazası adlanır?

A) III fazada

B) II fazada

C) I fazada

D) IV fazada

E) V fazada322. II fazanın sonu III fazanın başlanğıcına uyğun gYlYn yьk necY adlanır?

A) HYddi bцhran yьkgцtьrmY qabiliyyYti

B) Başlanğıc bцhran yьkgцtьrmY qabiliyyYti

C) Hesabi yьk

D) Normativ yьk

E) Qeyri-normativ yьk323. Qrunt sYthinY mьntYzYm yayılmış yьk tYsir etdikdY kYsiyin normalı ilY tam gYrginlik arasındakı bucaq necY adlanır?

A) TYmayьl bucağı

B) GцrmY bucağı

C) SьrtьnmY bucağı

D) Kor bucaq

E) İti bucaq324. Qruntların mцhkYmlik vY ya hYddi mьvazinYt şYrtinin riyazi ifadYsi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)325. Qum qruntlarının hYddi mьvazinYt şYrtinin riyazi ifadYsi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)326. İlişkYnli qruntların mцhkYmlik şYrtinin riyazi ifadYsi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)327. ifadYsi hansı alim tYrYfindYn tYklif olunmuşdur?

A) Prandtl

B) Bussinesk

C) Darsi

D) Monye

E) Lambo328. Prandtlın tYklif etdiyi dьstur hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)329. DairYvi vY kvadrat şYkilli цzьllYr altındakı ideal ilişkYnli qrunt bьnцvrYlYrinin hYddi bцhran yьkgцtьrmY qabiliyyYti hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)330. ifadYsi kim tYrYfindYn tYklif olunmuşdur?

A) A.Y.İlyinski

B) Prandtl

C) Darsi

D) Lambo

E) Monye331. A.Y.İlyinski ifadYsini neзYnci ildY tYklif etmişdir?

A) 1947


B) 1950

C) 1927


D) 1850

E) 1857


332. İdeal ilişkYnli qruntlarda ilişkYnliyin (c) vY daxili sьrtьnmY bucağının (φ) necY dYyişir?

A) c0, φ=0

B) c=0, φ0

C) c=φ=0

D) c>0, φ<0

E) c<0, φ>0333. TYbii vY sьni qrunt kьtlYlYrinin maili sYthlYri necY adlanır?

A) Yamac

B) Dik

C) YoxuşD) Eniş

E) Dağ YtYyi334. Yamac sYthlYrinin ьfьqi oxla YmYlY gYtirdiyi bucaq necY adlanır?

A) Yamac bucağı

B) Ьfьqi bucaq

C) Meyllik bucağı

D) Maili bucaq

E) GцrmY bucağı335. Yamac sYthlYrinin ьfьqi oxla YmYlY gYtirdiyi bucağın tangensi necY adlanır?

A) Yamacın meylliyi

B) GцrmY bucağı

C) Ьfьqi bucaq

D) SьrtьnmY bucağı

E) İti bucaq336. Yamac sYthinin altındakı qruntun dağılmasına nY deyilir?

A) Yamac sьrьşmYlYri

B) Yamac axması

C) Yamacın dağılması

D) Yamacın sьrtьnmYsi

E) Yamacın yuyulması337. NeзY nцv yamac sьrьşmYlYri olur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


338. Yamac sьrьşmYlYrinY aiddir?

A) DцnmYli sьrьşmY, itYlYmY sьrьşmYsi, qarışıq sьrьşmY

B) DцnmYli sьrьşmY, itYlYmY sьrьşmYsi, bitişik sьrьşmY

C) Xьsusi sьrьşmY, sьrtьnьb sьrьşmY, bircins sьrьşmY

D) Bircins sьrьşmY, xьsusi sьrьşmY

E) Bitişik sьrьşmY, qarışıq sьrьşmY339. Meyllik istiqamYtindYki uzunluğu mYhdud olan yamaclar necY adlanır?

A) Sonlu yamac

B) MYhdud yamac

C) Sonsuz yamac

D) Dayanıqlı yamac

E) Dayanıqsız yamac340. Yamac bucağı (α) qruntun daxili sьrtьnmY bucağından (φ) bцyьk olarsa yamac hansı vYziyyYtdY olur?

A) Yamac sьrьşьr

B) MьvazinYt halında olur

C) Yamac axır

D) Yamac dağılır

E) Yamac yana Yyilir341. Yamac bucağı (α) qruntun daxili sьrtьnmY bucağından (φ) kiзik olarsa yamac hansı vYziyyYtdY olur?

A) MьvazinYt halında olur

B) Yamac sьrьşьr

C) Yamac axır

D) Yamac dağılır

E) Yamac yana Yyilir342. İlişkYnsiz (qum) qruntlarında ilişkYnliyin (c) vY daxili sьrtьnmY bucağının (φ) necY dYyişir?

A) c=0, φ0

B) c0, φ=0

C) c=φ=0

D) c>0, φ<0

E) c<0, φ>0343. DцnmYli sьrьşmY bircinsli qruntlarda hansı sYth boyunca baş verir?

A) ЏyrixYtli

B) DьzxYtli

C) DairYvi

D) Yamacın sonunda

E) Yamacın başlanğıcında344. Qruntların sYddlYrY tYsiri mYsYlYsi kim tYrYfindYn hYll olunmuşdur?

A) Kulon

B) Prandtl

C) Darsi

D) Lambo

E) A.Y.İlyinski345. Qruntların sYddlYrY tYsiri mYsYlYsi Kulon tYrYfindYn neзYnci ildY hYll olunmuşdur?

A) 1773

B) 1947

C) 1950


D) 1927

E) 1850


346. Aşağıdakılardan hansı istinad divarlarına aid edilir?

A) ZirzYmi divarları, şpunt зYpYrlYri

B) Yaşayış binasının divarları

C) SYnaye binasının divarları

D) Qala divarları

E) Зin sYddi347. ЏgYr istinad divarı qrunta tYrYf dцnьrsY onda qruntda hansı tYzyiq meydana gYlir?

A) Passiv

B) Aktiv

C) Ьfьqi

D) Şaquli

E) Hidravlik348. ЏgYr istinad divarının dцnmYsi qruntdandırsa onda qruntda hansı tYzyiq meydana gYlir?

A) Aktiv

B) Passiv

C) Ьfьqi

D) Şaquli

E) Hidravlik349. Hansı nYzYriyyYyY gцrY qruntun aktiv yan tYzyiqi, şaquli ьzlь divar arxasına ьfьqi olaraq tYsir edir?

A) Renkin nYzYriyyYsi

B) Kulon nYzYriyyYsi

C) Darsi nYzYriyyYsi

D) İlyinski nYzYriyyYsi

E) Prandtl nYzYriyyYsi350. İstinad divarının hYr bir vahid uzunluğuna qruntun aktiv yan tYzyiqinin ьmumi qiymYti hansı dьsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə