1. MьhYndis qurğusunun yer sYthindYn aşağıda duran vY qurğunun ağırlığını qYbul edib qrunt bьnцvrYsinY цtьrYn hissYsi necY adlanır?Yüklə 0.74 Mb.
səhifə3/5
tarix10.04.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5

177. ifadYsindY f -nYdir?

A) qruntun daxili sьrttьnmY Ymsalı

B) qruntun hYcm зYkisi

C) qruntun ilişkYnliyi

D) qruntun sьrьşmYyY mьqavimYti

E) qruntun hYcm зYkisi178. ifadYsindY -nin цlзь vahidi nYdir?

A) t/m


B) t/m3

C) tm


D) kq/sm2; ton/m2

E) m2/ton179. Gilli qruntların sьrьşmYyY gцstYrdiyi mьqavimYt hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)180. Qruntun ilişkYnliyinin цlзь vahidi nYdir?

A) kq/sm2; t/m2; Kpa

B) t/m

C) kq/sm3

D) t/m3

E) m2/ton; sm2/kq181. Qumlu qruntlar ilişkYnliliyY malikdirmi?

A) deyil

B) bYzYn malikdir

C) malikdir

D) bYzYn malik deyil

E) bYzYn malik ola bilYr182. ifadYsindY c-nYdir?

A) qruntun ilişkYnliyi

B) qruntun hYcmi зYkisi

C) qrunta цtьrьlYn tYzyiq

D) qruntun sьrtьnmYsi

E) qruntun sıxlığı183. ifadYsindY f-nYdir?

A) qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

B) qruntun ilişkYnliyi

C) qruntun sıxlığı

D) qruntun sьrьşmY mьqavimYti

E) qruntun boşluğu184. ifadYsindY - nYdir?

A) maksimum baş gYrginlik

B) tYzyiq

C) yan tYzyiq

D) normal tYzyiq

E) yana tYzyiq Ymsalı185. Qum qruntları ьзьn Morrun mцhkYmlik şYrti necY yazılır?

A)

B)

C)

D)

E)186. ifadYsindY -nYdir?

A) minimum baş gYrginlik

B) normal gYrginlik

C) yan tYzyiq

D) maksimum gYrginlik

E) maksimum baş gYrginlik187. İlişkYnli qruntlar ьзьn Morun mцhkYmlik şYrti necY yazılır?

A)

B)

C)

D)

E)188. ifadYsindY c nYdir?

A) qruntun ilişkYnliyi

B) qruntun hYcm зYkisi

C) qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

D) qruntun mцhkYmlik Ymsalı

E) qruntun sıxlığı189. ifadYsindY Pe -nYdir?

A) qruntun ilişkYnliyinY ekvivalent olan hYrtYrYfli tYzyiq

B) qruntun boşluğu

C) qruntun ilişkYnliyi

D) qruntun daxili sьrtьnmYsi

E) qruntun sıxlığı190. Qruntun ilişkYnliyinY ekvivalent olan hYrtYrfli tYzyiq hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)191. Qruntun ilişkYnliyi ekvivalent olan hYrtYrYfli tYzyiqin цlзь vahidi nYdir?

A) kq/sm2; ton/m2; kPa

B) t/m

C) t/m3; kN/m3

D) kq/sm

E) sm2/kq; m2/ton192. İdeal ilişkYnli qruntların sьrьşmYyY gцstYrdiyi mьqavimYt hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)193. Bir oxlu sıxma ьsulunda qruntların sьrьşmYyY gцstYrdiyi mьqavimYt hansı tiyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)194. Qum qruntlarının sьrьşmYyY gцstYrdiyi mьqavimYti tYyin etmYk ьзьn minimum neзY tYcrьbY aparmaq lazımdır?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 5195. İlişkYnli qruntların sьrьşmYyY gцstYrdiyi mьqavimYti tYyin etmYk ьзьn minimum neзY tYcrьbY aparmaq lazımdır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

E) 5196. KYsici cihazda tYcrьbY apararkYn qrunt neзY mьstYvidY kYsilir?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 5197. ifadYsindY -nYdir?

A) qruntun elastiklik modulunun tYrs qiymYti

B) qruntun sıxlığı

C) qruntun mцhkYmliyi

D) qruntun boşluğu

E) qruntun yan tYzyiqi198. ifadYsindY - nYdir?

A) qruntda цtьrьlYn normal tYzyiq

B) yan tYzyiq

C) baş gYrginlik

D) qruntun struktur YlaqYliliyinin mцhkYmliyinY bYrabYr gYrginlik

E) sıxıcı gYrginlik199. ifadYsindY m- nYdir?

A) qeyri xYtlilik Ymsalı

B) sıxılma Ymsalı

C) bYrkimY Ymsalı

D) ehtiyat Ymsalı

E) sьrtьnmY Ymsalı200. Qrunt bьnovrYlYrinin gYrginlikli vYziyyYytini цyrYnYrkYn neзY mYsYlYyY rast gYlinir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6201. GYrginliyin цlзь vahidi nYdir?

A)

B)

C)

D)

E)202. Yьkdaşıyan sьtunlar altında qrunt bьnцvrYsi hansı gYrginlikli vYziyyYtdY işlYyir?

A) fYza gYrginlikli

B) yarımmьstYvi

C) mьstYvi

D) mьrYkkYb

E) mьstYvi deformasiya203. Kцrpь dayaqları altında qrunt bьnцvrYsi hYnsı gYrginlikli vYziyyYtdY işlYyir?

A) fYza gYrginlikli vYziyyYtdY

B) mьrYkkYb

C) mьstYvi deformasiya fYza gYrginlikli

D) mьstYvi

E) bir oxlu204. FYza gYrginlikli vYziyyYtdY qruntun istYnilYn nцqtYsinin gYrginlikli vYziyyYti neзY gYrginlik toplananı ilY xarakterizY olunur?

A) 9

B) 3

C) 2

D) 4

E) 5205. Yol tцkmYlYrinin altında qrunt bьnцvrYsi hansı gYrginlikli vYziyyYtdY işlYyir?

A) mьstYvi

B) yarımfYza

C) mьrYkkYb

D) fYza

E) ьз oxlu206. MьstYvi gYrginlikli vYziyyYt neзY yerY bцlьnьr?

A) 2

B) 5

C) 6

D) 3

E) 4207. FYza gYrginlikli vYziyyYtdY neзY toxunan gYrginlik toplananı tYşkil edir?

A) 5

B) 3

C) 2

D) 4

E) 9208. FYza gYrginlikli vYziyyYtdY ьfьqi mьstYvidY neзY gYrginlik toplananları tYsir edir?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 1209. ifadYsindY k Ymsalı necY tYyin olunur?

A)

B) hesabatla

C) verilir

D) riyazi yol ilY

E) İN norma vY qaydalarından gцtьrьlьr.210. ifadYsindY P- nYdir?

A) qrunta цtьrьlYn topa yьk

B) gYrginlik

C) yan Yzyiq

D) baş gYrginlik

E) tYzyiq211. ifadYsindY P-nin цlзь vahidi nYdir?

A) , kN

B)

C)

D)

E)212. MьstYvi gYrginlikli vYziyyYtdY gYrginlik neзY mьstYvidY paylanır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5213. MьstYvi gYrginlikli vYziyyYtdY neзY toxunan gYrginlik toplananı tYsir edir?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 5214. MьstYvi gYrginlikli vYziyyYtdY neзY gYrginlik toxunanları toplanan tYsir edir?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 2

E) 1215. Hansı gYrginlik toplananı daha зox dYrinliyY yayılır?

A) şaquli normal

B) ьfьqi normalı

C) toxunan

D) sьrьşdьrьcь

E) sıxıcı216. ifadYsindY α-nYdir?

A) sьrtьnmY bucağı

B) qruntun daxili sьrtьnmY bucağı

C) tYmayьl bucağı

D) gцrmY bucağı

E) yamac bucağı217. ifadYsindY buCağı nYyY bYrabYrdir?

A)

B) =300

C) =40

D) =900

E) =450218. ifadYsindY q - nYdir?

A) qrunta цtьrьlYn xarici yьkьn intensivliyi

B) yan tYzyiq

C) baş gYrginlik

D) qruntun mцhkYmliyi

E) qruntun sıxlığı219. MьstYvi mYsYlYlYrindY şaquli normal gYrginlik toplananı hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)220. MьstYvi mYsYlYrindY ьfuqi normal gYrginlik toplananı hansı riyazi ifadY ilY olunur?

A)

B)

C)

D)

E)221. Normal sıxıCı gYrginliklYri eyni olan nцqtYlYrin hYndYsi yerini birlYşdirYn YyrilYr necY adlanır?

A) izobar YyrilYr

B) sьrьşmY YyrilYri

C) sıxılma YyrilYri

D) genişlYnmY YyrilYri

E) gYrginlik YyrilYri222. Ьfьqi normal gYrginliklYri eyni olan nцqtYlYrin hYndYsi yerini birlYşdirYn YyrilYr necY adlanır?

A) yana tYzyiq YyrilYri

B) sьrьşmY YyrilYri

C) izobar YyrilYr

D) sıxılma YyrilYri

E) dağılma YyrilYri223. MьstYvi gYrginlikli vYziyyYtdY maksimum baş gYrginlik hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)224. MьstYvi gYrginlikli vYziyyYtdY minimum baş gYrginlik hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)225. Toxunan gYrginliklYri eyni olan nцqtYlYrin hYndYsi yerini birlYşdirYn YyrilYr necY adlanır?

A) sьrьşmY YyrilYri

B) izoxar YyrilYri

C) sıxılma YyrilYri

D) dağılma YyrilYri

E) izobar YyrilYri226. GYrginlik ellipslYri hansı gYrginliklYrY gцrY qurulur?

A) baş gYrginliklYrY

B) toxunan gYrginliklYrY

C) normal gYrginliklYrY

D) ьfьqi gYrginliklYrY

E) sьrьşdьrьcь gYrginliklYrY gцrY227. GYrginlik ellipsinin şYkli uzunsov olarsa, qrunt bu nцqtYdY necY işlYyir?

A) sьrьşmYyY

B) sıxılmaya

C) dartılmaya

D) genişlYnmYyY

E) deformasiyaya mYruz qalır228. Ьзbucaq qanunu ilY dYyişYn yьkьn tYsirindYn sıxıcı normal hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)229. ifadYsi nY ilY tYyin olunur?

A) maksimum bas gYrginlik

B) sıxıcı gYrginlik

C) toxunan gYrginlik

D) normal gYrginlik

E) sьrьşdьrьcь gYrginlik230. ifadYsi nYdir?

A) ilişgYnli qruntlar ьзьn Morun mцhkYmliyk şYrtidir

B) dayanıqlıq şYrtidir

C) qum qruntlarının mцhkYmlik şYrtidir

D) qruntların dağılma şYrtidir

E) qruntların yьkgцtьrmY qabiliyyYti231. Qruntun цz ağırlığından yaranan sıxıcı gYrginlik necY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)232. ifadYsindY - nYdir?

A) qruntun xьsusi зYkisi

B) qruntun sıxlıq Ymsalı

C) qruntun boşluğu

D) qruntun nYmliyi

E) qruntun sıxılma Ymsalı233. ifadYsindY - nYdir?

A) qruntun xьsusi зYkisi

B) qruntun nYmliyi

C) qruntun boşluğu

D) qruntun nYmliyi

E) qruntun sıxılma Ymsalı234. Цzьl dabanı ilY qrunt bьnцvrYsinn gцrьşdьyь mьstYvidY yaranan gYrginlik necY adlanır?

A) kontakt gYrginlik

B) toxunan gYrginlik

C) baş gYrginlik

D) normal gYrginlik

E) sıxıcı gYrginlik235. Qrunt bьnцvrYsinin neзY deformasiya fazası vardır?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 5

E) 4


236. Qrunt bьnцvrYsinin I deformasiya fazası necY adlanır?

A) kiplYşmY fazası

B) sьrьşmY fazası

C) dağılma fazası

D) mьqavimYt fazası

E) hYddi mьqavimYt fazası237. BьnцvrYnin II fazası necY adlanır?

A) sьrьşmY fazası

B) dağılma fazası

C) kiplYşmY fazası

D) hYddi mьqavimYt fazası

E) sıxılma fazası238. BьnцvrYnin III fazası necY adlanır?

A) sьrьşmY fazası

B) kiplYşmY fazası

C) dağılma fazası

D) hYddi mьqavimYt fazası

E) sıxılma fazası239. Birinci fazanın qurtarması ikiknci fazanın başlanğıcına uyğun gYlYn yьk necY adlanır?

A) başlanğıc bцhran yьk

B) hYddi bцhran yьk

C) dağıdıcı yьk

D) bцhran yьk

E) bцhran yьkьn limiti240. II fazanın qurtarması, III fazanın başlanğıcına uyğun gYlYn yьk necY adlanır?

A) qruntun hYddi bцhran yьkgцtьrmY qabiliyyYti

B) dağıdıcı yьk

C) başlanğıc bцhran yьk

D) tYhlьkYsiz yьk

E) sьrьşdьrьcь yьk241. ЏgYr  şYrti цdYnirsY bu nцqtYdY qrunt hansı vYziyyYtdYdir?

A) mьvazinYt vYziyyYtindY

B) sьrьşmY deformasiyasının yaranması vYziyyYtindY

C) hYddi mьvazinYt halında

D) bağılma vYziyyYtindY

E) gYrginlikli vYziyyYtindY242. max ifadYsindY max - nYdir?

A) tYmayьl bucağının maksimum qiymYti

B) sьrьşmY Ymsalı

C) dayanıqlıq Ymsalı

D) sьrtьnmY bucağı

E) gцrmY bucağı243. nYyin ifadYsidir?

A) qum qruntları ьзьn Morun mцhkYmlik şYrtidir

B) gilli qruntların dayanıqlıq şYrtidir

C) gilli qruntların hYddi mьvazinYt şYrtidir

D) qruntların dağılma şYrtidir

E) qum qruntun dayanıqlıq şYrtidir244. GYrginlik toplananları ilY gilli qruntlar ьзьn Morun mцhkYmlik şYrti necY yazılır?

A)

B)

C)

D)

E)245. nYyin ifadYsidir?

A) gilli qruntlar ьзьn Morun mцhkYmlik şYrtinin

B) qum qruntlarının mцhkYmlik şYrtinin

C) qruntların dayanıqlıq şYrtinin

D) qruntların yьkgцtьrmY qabilliyyYtinin

E) qum qruntları ьзьn dayanıqlıq şYrtinin246. TYmayil bucağının hansı qiymYtindY qruntun mьvazinYt halı pozulur?

A) θmax > φ olanda

B) θmax < φ olanda

C) θmax > 25° olanda

D) θmax > 35° olanda

E) θmax > 45° olanda247. nYyin ifadYsidir?

A) gilli qruntların hYddi mьvazinYt halı

B) qum qruntun mцhkYmlik şYrtinin

C) qum qruntlarının dayanıqlıq şYrtinin

D) qum qruntlarının gYrginlikli vYziyyYtinin

E) gilli qruntların dayanıqlıq şYrtinin248. Qruntların başlanğıc yьkgцtьrmY qabilliyyYti hansı ifadı ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)249. ifadYsindY df-nYdir?

A) цzьlьn qoyulma Ymsalı

B) qruntun ilişkYnliyi

C) qruntun sьrtьnmY Ymsalı

D) qruntun sıxlığı

E) цzьlьn dabanın eni250. İdeal ilişkYnli qruntların başlanğıc bцhran yьkgцtьrmY qabilliyyYti hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)251. ifadYsindY c-nYdir?

A) qruntun ilişkYnliyi

B) qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

C) qruntun sıxlığı

D) qruntun boşluğu

E) qruntun xьsusi зYkisi252. ifadYsindY γ-nYdir?

A) qruntun xьsusi зYkisi

B) qruntun sьrtьnmY Ymsalı

C) qruntun boşluq Ymsalı

D) qruntun mцhkYmlik Ymsalı

E) qruntun ilişkYnliyi253. ifadYsindY df nYdir?

A) цzьlьn qoyulma dYrinliyi

B) qruntun xьsusi зYkisi

C) цzьlьn dabanının eni

D) qruntun sıxlıq Ymsalı

E) цzьlьn eni254. nYyin ifadYsidir?

A) qruntun başlanğıc bцhran yьkgцtьrmY qabilliyYtinin

B) qruntun dayanıqlıq şYrtinin

C) qruntun hYddi mьvazinYt şYrtinin

D) qruntun mцhkYmlik şYrtinin

E) gYrginlikli vYziyyYtinin255. Qruntların hYddi bцhran yьkgцtьrmY qabilliyyYti hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)256. ifadYsi ilY nY tYyin olunur?

A) ideal ilişkYnli qruntların hYddi bцhran yьkgцtьrmY qabilliyyYti

B) qum qruntunun yьkgцtьrmY qabilliyyYti

C) gilli qruntların yьkgцtьrmY qabilliyyYti

D) ilişkYnli qruntların başlanğıc bцhran yьkgцtьrmY qabilliyyYti

E) qruntun mцhkYmliyi257. HYddi mьvazinYt halında tYmayьl bucağının maksimum qiymYti nYyY bYrabYrdir?

A) θmax = φ

B) θmax = 30°

C) θmax =

D) θmax =45°-

E) θmax =45° +258. Qum qruntlarından ibarYt olan yamacın yamac bucağının maksimum qiymYti nYyY bYrabYrdir?

A) α =φ


B) α =45°

C) α =45°-

D) α =45°+

E) α =45°-φ259. İdeal ilişkYnli qruntlarda sьrьşmY prizmasına neзY qьvvY tYsir edir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 1260. İdeal ilişkYnli qruntlarda yamacın hьndьrlьyь hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)261. ifadYsindY c-nYdir?

A) qruntun ilişkYnliyi

B) qruntun daxili sьrtьnmY Ymsalı

C) qruntun mцhkYmliyi

D) qruntun mYsamYliyi

E) qruntun sıxlığı262. ifadYsindY γ-nYdir?

A) qruntun xьsusi зYkisi

B) qruntun sıxlığı

C) qruntun boşluğu

D) qruntun nYmliyi

E) qruntun ilişkYnliyi
Yüklə 0.74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin