1. MьhYndis qurğusunun yer sYthindYn aşağıda duran vY qurğunun ağırlığını qYbul edib qrunt bьnцvrYsinY цtьrYn hissYsi necY adlanır?
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə2/5
tarix10.04.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5

89. Svay цzьllYr neзY qrup hYddi hala gцrY hesablanır?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 590. Bьtцv svay цzьlьn qruntun mцhkYmliyinY gцrY yьk gцtьrmY qabiliyyYti hansı riyazi ifadY ilY yoxlanır?

A)

B)

C)

D)

E)91. RostverqdY yerlYşYcYk svayların sayı hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)92. Svay цzьlь defarmasiyaya gцrY hesablarkYn şYrti цzьl dabanında yaranan tYzyiq hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)93. Aş - nYdir?

A) Svayın aşağı ucunda yaranan şYrti цzьlьn sahYsi

B) Restverqin sahYsi

C) Svayın en kYsik sahYsi

D) Rostverqin uzunu

E) Rostverqin hьndьrlьyь94. ifadYsindY - nYdir?

A) Rostverqin ağırlıqı

B) Bir YdYd svayın ağırlıqı

C) Svaya цtьrьlYn yьk

D) Rostverqin pillYsindY duran qruntun ağırlıqı

E) Svaya цtьrьlYn yьk95. ifadYsindY - nYdir?

A) Bir YdYd svayın yьk gцtьrmY qabiliyyYti

B) RostverqY цtьrьlYn yьk

C) Svayın ağırlıqı

D) Svayın dağılmasına lazım olan yьk

E) Svay цzьlY цtьrьlYn yьk96. Hansı qruntlara svayları titrYtmY ьsьlu ilY vurmaq olar?

A) Qum


B) Gil

C) Tor


D) Torlu gil

E) Torlu-qumlu gil97. Qruntlara silikat mYhlulu verYrYk onların mцhkYmlYndirilmYsi hansı ьsula aiddir?

A) KimyYvi

B) Fiziki

C) Mexaniki

D) Qarışıq

E) İslatma98. Kessonlar vasitYsi ilY tikilYn цzьllYr hansı цzьllYrY aiddir?

A) DYrin

B) Dayaz

C) DYrin olmayan

D) Orta dYrinlikli

E) Az dYrinlikli99. Buraxılan quyuların forması konus şYkilli ola bilYrmi?

A) Olar


B) Olmaz

C) HYm olar hYmdY olmaz

D) BYzYn olar

E) Mьmkьn deyil100. Buraxılan quyunun aşağı mьstYvisi mцhkYm qrunt qatına oturduğu zaman onun xarici diametri hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)101. Buraxılan quyunun aşağı mьstYvisi mцhkYm qrunt qatına зatmayan halda onun xarici diametri hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)102. Su ilY цrtьlь olan yerlYrdY buraxılan quyular qrunta necY endirilir?

A) Suni ada yaradırlar

B) Suyun ьstьndYn endirilir

C) Platforma yaradılır

D) Kцrpь tikilir

E) BYrYlYr vasitYsi ilY103. Kesson kamerasında torpağın qazılması işi aparılırmı?

A) Aparılır

B) Aparılmır

C) Aparılada bilYr,aparılmayada bilYr

D) BYzYn aparılır

E) BYzYn aparılmır104. Kesson kamerasının qrunta enmYsi ьзьn hansı şYrt цdYnmYlidir?

A)

B)

C)

D)

E)105. Buraxılan quyu цz ağırlıqı ilY qrunta enmYzsY onda nY tYdbir gцrьlьr?

A) ЬstdYn yьklYnir

B) SilkYlYnir

C) Daha dYrin qazılır

D) İзindYn torpaq зıxarılır

E) İзinY su doldurulur106. Seysmiki bцlgYlYrdY bьnovrY vY цzьllYr neзYnci qrup hYddi hala gцrY hesablanır?

A) I qrup hYddi hala gцrY

B) II qrup hYddi hala gцrY

C) III qrup hala gцrY

D) IV qrup hala gцrY

E) V qrup hala gцrY107. Qruntlar seysmiki xьsьsiyyYtlYrinY gцrY neзY kateqoriyaya bцlьnьrlYr?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7108. ЦzьllYrin tYxmini цlзьlYrini tYyin edYrkYn seysmiki tYsir nYzYrY alınırmı?

A) NYzYrY alınmır

B) NYzYrY alınır

C) BYzYn alınır

D) BYzYn alınmır

E) Qum qruntlarında nYzYrY alınır109. Seysmiki xьsьsiyyYtlYrinY gцrY I vY II kateqoriyaya aid olan qrunt şYraitindY цzьlьn qoyulma dYrinliyi qruntun seysmiki xьsьsiyyYtindYn asılıdırmı?

A) Asılı deyil

B) Asılıdır

C) BYzYn asılıdır

D) BYzYn asılı deyil

E) Gilli qruntlarda asılıdır110. Seysmiki bцlgYlYrdY qurğuların qrunt bьnцvrYlYrinin I qrup hYddi hala gцrY hesabat şYrti necYdir?

A)

B)

C)

D)

E)111. - ifadYsindY - nYdir?

A) Qeyri mYrkYzi hesabı yьkьn şaquli toplananı

B) ЦzьlY цtьrьlYn xarici yьk

C) Цzьlьn ağırlığı

D) ЦzьlY цtьrьlYn seysmiki qьvvY

E) Ьfьqi yьk112. - ifadYsindY - nYdir?

A) Seysmiki tYsir zamanı qruntun hYddi mьqavimYt qьvvYsinin şaquli toplananı

B) Qruntun hesabı mьqavimYti

C) Qruntun defarmasiyası

D) Qrunta цtьrьlYn xarici yьk

E) Qruntun sıxılmaya qarşı mьqavimYti113. Qrunt bьnцvrYlYri sьni olaraq neзY ьsul ilY yaxşılaşdırılır?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6114. SYthi dцyYclYmY ьsьlu ilY qruntu kiplYşdirYrkYn kiplYşYn qatın qalınlığı hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)115. KiplYşmY ьзьn optimal nYmliyin qiymYti nYyY bYrabYr olmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)116. Az nYmlikli qruntu kiplYşdirYrkYn onu optimal nYmliyY qYdYr islatmaq ьзьn lazım olan suyun miqdarı hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)117. ifadYsindY A-nYdir?

A) KiplYşdirilYcYk sahY

B) DцyYclYyicinin sahYsi

C) DцyYclYyicinin eni

D) KiplYşdirilYcYk dYrinlik

E) KiplYşYn sahYnin eni118. ifadYsindY -nYdir?

A) KiplYşYn qatın qalınlığı

B) KiplYşmY sahYsi

C) KiplYşdirilYn sahYnin uzunluğu

D) KiplYşdiricinin eni

E) KiplYşYn sahYnin eni119. Qum yastıqlarının qalınlığı nY qYdYr ola bilYr?

A) 0. 5-6. 5m

B) 10m

C) 15m


D) 16m

E) 20m


120. Qrunt svayları vasitYsi ilY neзY metr lцybatan qatını kiplYşdirmYk olar?

A) 20m


B) 10 m

C) 25m


D) 30m

E) 35m


121. Su ilY doymuş qum qruntlarını sYthi dцyYclYmY ьsьlu ilY kiplYşdirmYk olar?

A) Olmaz

B) BYzYn olar

C) Olar


D) BYzYn olmaz

E) MьYyyYn hallarda olar122. Lцsbatan qruntlar batma qabiliyyYtinY gцrY neзY tipY bцlьnьrlYr?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6123. ЏgYr lцs qrunt islanarkYn цz ağırlığından 4sm batma defarmasiyasına mYruz qalarsa bu hansı tipY aiddir?

A) I tipY

B) II tipY

C) III tipY

D) IV tipY

E) Heз hansına124. Lцsbatan qruntların batma gцstYricisi hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)125. Başlanğıc batma tYzyiqi nisbi batma deformasiyasının hansı qiymYtinY uyğun gYlir?

A) 0. 01

B) 0. 02

C) 0. 03

D) 0. 04

E) 0. 05126. Laboratoriya şYraitindY nisbi batma Ymsalını tYyin etmYk ьзьn neзY ьsul vardır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6127. Nisbi batma Ymsalını bir Yyri ьsulu ilY tYyin edYrkYn neзY qrunt nьmunYsi istifadY olunur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 6128. Nisbi batma Ymsalını iki Yyri ьsulu ilY tYyin edYrkYn neзY qrunt nьmunYsi istifadY olunur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5129. Qabaqcadan islatma ьsulu ilY qruntun batma qabiliyyYtinin aradan qaldırılması hansı tip lцs qruntda istifadY olunur?

A) II tip

B) I tip

C) III tip

D) IV tip

E) Bьtьn tiplYrdY130. Qrunt svayları vasitYsi ilY lцsbatan qrutların batma qabiliyyYtini aradan qaldırmaq olarmı?

A) Olar


B) Olmaz

C) Olarda,olmazda

D) BYzYn olar

E) Başqa tYdbirlY birlikdY131. Başlanğıc batma nYmliyi nisbi batma deformasiyasinin hansı qiymYtinY uyğun gYlir?

A) 0. 01

B) 0. 02

C) 0. 03

D) 0. 05

E) 0. 07132. ЏgYr lцs batan qrunt islanarkYn цz ağırlığından 17sm batma deformasiyası alarsa bu hansı tipY aiddir?

A) II tipY

B) I tipY

C) III tipY

D) IV tipY

E) V tipY133. Qabaqcadan islatma ьsulunda şaquli drenaclar istifadY olunanda onların dYrinliyi nY qYdYr olur?

A) (0,5ч0,7) Hsl

B)

C)

D)

E)134. Lцs batan qruntlar islanarkYn onların daxili sьrtьnmY bucağını зox azalır yoxsa ilişkYnliliyimi?

A) İlişkYnliliyi

B) Daxili sьrtьnmY bucağı

C) HYr ikisi eyni

D) Heз hansı azalmır

E) HYr ikisi artır135. ŞişYn gillYrin nisbi şişmY Ymsalı hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)136. SYrbYst şişmY halında nisbi şişmY Ymsalının qiymYti neзY olanda bu gil şişYn gil olaraq qYbul olunur?

A)

B)

C)

D)

E)137. ŞişmY prosesi tYkrar olunan prosesdirmi?

A) BYli


B) Xeyr

C) Ola bilYr

D) BYzYn olmaz

E) HYm olar, hYmdY olmaz138. ŞişmY tYzyiqi altında nisbi şişmY deformasiyası nYyY bYrabYrdir?

A) Sıfra

B) 0. 01

C) 0. 02

D) 0. 05

E) 0. 04139. Зox şişYn gillYrdY nisbi şişmY Ymsalı nYyY bYrabYrdir?

A)

B)

C)

D)

E)140. Цzьl зalasının dYrinliyi bцyьk olduqda onun dağılmaması ьзьn nY etmYk lazımdır?

A) Зala divarını bYrkitmYk lazımdır

B) Зalanın dYrinliyini azaltmaq lazımdır

C) Зalanın dibini bYrkitmYk lazımdır

D) Зalanın dibinY qum tцkmYk lazımdır

E) Зalanı Yl ilY qYzmaq lazımdır141. Hansı hallarda зala divarlarını adi ağac bYrkitmYlYri ilY saxlamaq olar?

A) Qrunt suyu sYviyyYsinin зala dibi sYviyyYsindYn aşağıda olanda

B) Qum qruntu şYraitindY

C) Gil qruntları şYraitindY

D) SYnaye binaları ьзьn цzьl зalası qazanda

E) Su sYviyyYsi yьksYk olan hallarda142. Şrunt зYpYrinin зala dibindYn aşağı vurulma dYrinliyi necY tYyin olunur?

A) Hesabatla

B) Qruntun nцvьndYn asılı olaraq verilir

C) Normalarda verilir

D) Qurğunun nцvьndYn asılı olaraq verilir

E) Цzьl зalasının dYrinliyindYn asılı olaraq cYdvYldYn gцtьrьlьr143. Bir horizontal milY malik şpunt зYpYrinin зala dibindYn aşağıya vurulma dYrinliyi hansı şYrtdYn tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)144. Bir horizontal mili olan şpunt зYpYrinY qruntun gцstYrdiyi aktiv tYzyiq hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)145. Şpunt зYpYrinin aşmaya qarşı dayanıqlıq Ymsalı hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)146. Şpunt зYpYrini aşırmaya зalışan aşırıcı moment hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)147. Bir horizontal milY malik olan şpunt зYpYrin qruntun passiv tYzyiqi hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)148. ifadYsindY Ep nYdir?

A) Qruntun şpunt зYpYrinY gцstYrdiyi passiv tYzyiq

B) Aktiv tYzyiq

C) Qrunta цtьrьlYn yьk

D) Qruntun mьqavimYti

E) Qruntun deformasiya modulu149. Şrunt зYpYrinin зala dibindYn aşağı vurulma dYrinliyi necY tYyin olunur?

A) Hesabatla

B) Qruntun nцvьndYn asılı olaraq verilir

C) Normalarda verilir

D) Qurğunun nцvьndYn asılı olaraq verilir

E) Цzьl зalasının dYrinliyindYn asılı olaraq cYdvYldYn gцtьrьlьr150. ifadYsindY P - nYdir?

A) qrunta цtьrьlYn yьk

B) şaquli gYrginlik

C) tYzyiq artımı

D) yan tYzyiq

E) qruntun mьqavimYti151. ifadYsindY S - nYdir?

A) P yьkьnY uyğun gYlYn deformasiyadır

B) qruntun sıxılması

C) qruntun sıxılması

D) qruntun yana genişlYnmYsi

E) qruntun hYCmidir152. ifadYsindY d - nYdir?

A) lцvhYnin diametri

B) uzunluq

C) deformasiya

D) yerdYyişmY

E) yana genişlYnmY153. ifadYsindY -nYdYn gцtьrьlьr?

A) =0,79

B) =2

C) =1

D) =0,55

E) =0,25154. Ьfьqi tYzyiq artımının şaquli tYzyiq artımına nisbYti necY adlanır?

A) yana tYzyiq Ymsalı

B) şişmY

C) deformasiya

D) genişlYnmY

E) tYzyiqin dYyişmYsi155. Qum qruntları ьзьn yana tYzyiq Ymsalının qiymYti nY qYdYrdir?

A) 0,25-0,37

B) 0,8

C) 1,0

D) 1,5

E) 0,7156. Gilli qruntların yana tYzyiq Ymsalı nY qYdYrdir?

A) 0,11-0,82

B) 1,5-1,6

C) 2,25-2,35

D) 2,1-2,2

E) 2,16-2,18157. Hansı qruntun ilişgYnliliyi yoxdur?

A) qum


B) tozlu gil

C) toz


D) gil

E) tozlu gil158. Qruntun skeletinY цtьrьlYn tYzyiq necY adlanır?

A) effektiv tYzyiq

B) sıxıcı tYzyiq

C) dartıcı tYzyiq

D) ьmumi tYzyiq

E) neytral tYzyiq159. Qruntun boşluqlarındakı suya цtьrьlYn tYzyiq necY adlanır?

A) neytral tYzyiq

B) dartma qьvvYsi

C) sıxıcı tYzyiq

D) yana tYzyiq

E) effektiv tYzyiq160. Hansı qruntların ilişgYnliliyi bцyьkdur?

A) gil


B) toz

C) qum


D) зınqıl

E) tozlu qum161. Qruntların deformasiya modulunu tYyin etmYk ьзьn neзY ьsьl vardır?

A) 3

B) 5

C) 6

D) 8

E) 2162. Statik yьkьn tYsirindYn hansı qruntlar daha зox sıxılır?

A) gil


B) qumlu gil

C) gilli qum

D) зınqıl

E) qum


163. Dinamik yьkьn tYsirindYn hansı qrunt daha зox sıxılır?

A) qum


B) tozlu gil

C) gil


D) tozlu qum

E) torf


164. Qum qruntları ьзьn Darsi qanununun riyazi ifadYsi necY adlanır?

A) v=ki

B)

C) v=k

D) v=k+i

E)165. V=Ki ifadYsindY K –nYdir?

A) qruntun su keзirmY Ymsalı

B) mYsamYlik Ymsalı

C) qruntdan suyun sьzьlmY sьrYyi

D) qruntdan keзYn suyun hYcmi

E) qruntun su tutumu166. Qruntun su keзirmY Ymsalı K –nın цlзь vahidi nYdir?

A) sm/san; sm/dYq; sm/gьn; sm/il

B) t/m

C) t/m


D) tm

E) sm san167. V=Ki ifadYsindY i –nYdir?

A) hidravliki meyllik

B) qruntun su tutumu

C) qruntun nYmliyi

D) su sьzьlmY Ymsalı

E) qruntun mYsamYliyi168. V=Ki ifadYsindY V –nYdir?

A) qruntdan suyun sьzьlmY sьrYti

B) qruntun nYmliyi

C) qruntdan sьzьlYn suyun hYcmi

D) qruntun tam su tutumu

E) qruntun su keзirmY ımsalı169. Gilli qruntlar ьзьn Darsi qanununun riyazi ifadYsi necY yazılır?

A) V=k(i-i0)

B) V=k(i-1)

C) V=Ki

D) V=k/i

E) V=k170. V=k(i-io) ifadYsindY io –nYdir?

A) başlanğıc hidravliki meyllik

B) mYsafY

C) yьksYklik

D) hidravliki meyllik

E) meyllik171. Gil qruntlarının su keзirmY Ymsalı K nY qYdYr ola bilYr?

A) < 0. 000001 sm/san

B) 0. 05 sm/san

C) 0. 01 sm/san

D) 0. 03 sm/san

E) 0. 5 sm/san172. Gil qruntlarının su keзirmY Ymsalı nY qYdYr ola bilYr?

A) < 0. 0001 sm/san

B) 0. 03 m/san

C) 0. 9 sm/san

D) 0. 16 sm/san

E) 0. 01 sm/san173. Gilli qum qruntun su keзirmY Ymsalı K nY qYdYr ola bilYr?

A) 0. 0001-0. 0005 sm/san

B) 0. 5 sm/san

C) 0. 05 sm/san

D) 0. 1 sm/san

E) 0. 8-1 sm/san174. İri qum qruntunun su keзirmıY Ymsalı K nY qYdYr ola bilYr?

A) 0. 01-0. 05 sm/san

B) 0. 0005 sm/san

C) 0. 007 sm/san

D) 0. 0001 sm/san

E) 0. 8-1 sm/san175. Qum qruntları ьзьn Kulon qanunun riyazi ifadYsi necY yazılır?

A)

B)

C)

D)

E)176. ifadYsindY - nYdir?

A) gYrginlik

B) daxili sьrtьnmY Ymsalı

C) sьrьşmYyY mьqavimYt

D) sьrtьnmY

E) sьrьşmY Ymsalı


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə