1. MьhYndis qurğusunun yer sYthindYn aşağıda duran vY qurğunun ağırlığını qYbul edib qrunt bьnцvrYsinY цtьrYn hissYsi necY adlanır?
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə1/5
tarix10.04.2016
ölçüsü0.74 Mb.
  1   2   3   4   5


1. MьhYndis qurğusunun yer sYthindYn aşağıda duran vY qurğunun ağırlığını qYbul edib qrunt bьnцvrYsinY цtьrYn hissYsi necY adlanır?

A) Цzьl


B) Qrunt

C) BьnovrY

D) Divar

E) Tir


2. Цzьlьn qruntla gцrьşYn alt mьstYvisi necY adlanır?

A) Цzьl dabanı

B) Цzьlьn hьndьrlьyь

C) Oturacaq

D) Цzьlьn uzun

E) Цzьlьn qalınlığı3. Цzьl kYsiyindYn цzьl dabanına qYdYr olan şaquli mYsafY necY adlanır?

A) Цzьlьn hьndьrlьyь

B) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi

C) Цzьlьn eni

D) Цzьlьn uzunu

E) Цzьlьn sahYsi4. Цzьlь mьhYndis qurğusunun ьst hissYsindYn ayıran mьstYvi necY adlanır?

A) Цzьl kYsiyi

B) Цzьlьn eni

C) Цzьlьn hьndьrlьyь

D) Цzьlьn uzunu

E) Цzьlьn sahYsi5. Цzьlьn ikinci vYzifYsi nYdir?

A) MьhYndis qurğusunun ağırlığını daha bцyьk sahYyY цtьrmYk

B) Qurğunun dayanıqlı etmYk

C) Qurğunu qorumaq

D) Qurğunu mьhafizY etmYk

E) Qurğunu saxlamaq6. DYrinliklYrinY gцrY цzьllYr neзY yerY bцlьnьrlYr?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


7. Цzьl dabanından aşağıda duran vY цzьldYn qurğunun ağırlığını qYbul edYn qrunta nY deyilir?

A) BьnцvrY

B) Цzьl

C) Qrunt

D) TYmYl

E) Qurğu8. BьnцvrYlYr neзY yerY bцlьnьrlYr?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


9. ЏgYr mьhYndis qurğusu tikilYnY qYdYr inşaat meydanзasının qruntu dYyişdirilmirsY onda bu bьnцvrY necY adlanır?

A) TYbii bьnцvrY

B) Sьni bьnцvrY

C) ZYif bьnцvrY

D) MцhkYm bьnцvrY

E) Sıx bьnцvrY10. ЏgYr mьhYndis qurğusu tikilYnY qYdYr inşaat meydanзasının qruntu yaxşılaşdırılsa bu bьnцvrY necY adlanır?

A) Sьni bьnцvrY

B) KцhnY bьnцvrY

C) Yeni bьnцvrY

D) SYrt bьnцvrY

E) MцhkYm bьnцvrY11. ЦzьllYr daşdan tikilY bilYrmi?

A) TikilYr

B) TikilmYz

C) BYzYn tikilYr

D) BYzYn tikilmYz

E) MьYyyYn hallarda tikilir12. Hansı цzьllYr yalnız dYmir betondan tikilirlYr?

A) Зevik

B) SYrt

C) Uzun


D) Lentvari

E) TYk dayanan13. Hansı цzьllYr betondan tikilir?

A) SYrt цzьllYr

B) Bцyьk цzьllYr

C) Uzun цzьllYr

D) DairYvi цzьllYr

E) Kiзik цzьllYr14. Зevik цzьllYr betondan tikilY bilYrmi?

A) Yox


B) TikilY bilYr

C) BYzYn tikilYr

D) MьYyyYn hallarda tikilYr

E) BYzi hallarda tikilY bilYr15. Yalnız sıxılmaya işlYyYn цzьllYr necY adlanır?

A) SYrt цzьllYr

B) Sıxılan цzьllYr

C) ЏyilYn цzьllYr

D) Uzun цzьllYr

E) Qısa цzьllYr16. ЏyilmYyY işlYyYn цzьllYr necY adlanırlar?

A) Зevik цzьl

B) Uzun цzьl

C) Kiзik цzьl

D) DYrin цzьl

E) MцhkYm цzьl17. İş prinsipinY gцrY цzьllYr neзY yerY bцlьnьr?

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 518. TikilmY ьsullarına gцrY цzьllYr neзY yerY bцlьnьrlYr?

A) 2

B) 4

C) 1

D) 3

E) 519. Цzьl зalasında tikilYn цzьllYr necY adlanırlar?

A) DYrin olmayan цzьllYr

B) DYrin цzьllYr

C) SYrt цzьllYr

D) Зevik цzьllYr

E) Bцyьk цzьllYr20. DYrin olmayan цzьllYrin yan sYthi ilY qrunt arasında sьrtьnmY nYzYrY alınırmı?

A) Alınmır

B) Alınır

C) BYzYn alınır

D) BYzYn alınmır

E) MьYyyYn hallarda alına bilYr21. Daşdan tikilYn цzьllYr iş prinsipinY gцrY hansı цzьlY aiddir?

A) SYrt


B) Зevik

C) ЏyilYn

D) Uzun

E) Bцyьk22. İnşaat meydanзasında geoloci axtarış işlYri apararkYn qruntun plastikliyi tYyin olunurmu?

A) TYyin olunur

B) TYyin olunmur

C) BYzYn tYyin olunur

D) BYzYn tYyin olunmur

E) TYyin olunada bilYr olunmayada23. Geoloci axtarış işlYri apararkYn qruntun mцhkYmlik gцstYricilYri C vY  tYyin olunurmu?

A) TYyin olunur

B) TYyin olunmur

C) BYzYn tYyin olunur

D) MьYyyYn hallarda tYyin olunur

E) TYyin olunmaya bilYr24. Geoloci quyuların litoloci kYsilişinY gцrY nY tYrtib olunur?

A) Geoloci kYsik

B) Plan

C) XYritY

D) Uzununa profil

E) EninY profil25. SYrt цzьllYr YyilmYyY işlYyirmi?

A) İşlYmir

B) İşlYyir

C) BYzYn işlYyir

D) BYzYn işlYmir

E) MьYyyYn hallarda işlYyir26. Geoloji axtarış işi apararkYn inşaat meydanзasını tYşkil edYn qruntun qranulometrik tYrkibi цyrYnilirmi?

A) ЦyrYnilir

B) ЦyrYnilmir

C) BYzYn цyrYnilir

D) BYzYn цyrYnilmir

E) MьYyyYn hallarda цyrYnilir27. Geoloji axtarış işlYri aparılan zaman inşaat meydanзasında qrunt suyunun sYviyyYsi tYyin olunurmu?

A) Olunur

B) Olunmur

C) BYzYn olunur

D) BYzYn olunmur

E) MьYyyYn hallarda olunur28. Цzьlьn qoyulma dYrinliyi donma dYrinliyindYn asılıdırmı?

A) Asılıdır

B) Asılı deyil

C) MьYyyYn hallarda asılı deyil

D) MьYyyYn hallarda asılıdır

E) SYnaye binaları ьзьn asılı deyil29. Цzьlьn qoyulma dYrinliyi inşaat meydanзasının geoloji şYraitindYn asılıdırmı?

A) Asılıdır

B) BYzYn asılıdırl

C) Asılı deyil

D) BYzYn asılı deyil

E) MьYyyYn hallarda asılı ola bilYr30. Цzьlьn qoyulma dYrinliyi qonşu binanın цzьlьnьn qoyulma dYrinliyindYn asılıdırmı?

A) Asılıdır

B) Asılı deyil

C) SYnaye binalarında asılı deyil

D) BYzYn asılıdır

E) BYzYn asılı deyil31. Цzьlьn qoyulma dYrinliyi цzьlьn hьndьrlьyьnY bYrabYr ola bilYrmi?

A) Ola bilYr

B) BYzYn ola bilYr

C) Ola bilmYz

D) SYnaye binalarında ola bilmYz

E) Yaşayış binalarında ola bilmYz32. Цzьlьn qoyulma dYrinliyi yuyulma dYrinliyindYn asılıdırmı?

A) Asılıdır

B) Asılı deyil

C) BYzYn asılıdır

D) MьYyyYn hallarda asılıdır

E) MьYyyYn hallarda asılı deyil33. Цzьlьn qoyulma dYrinliyi yuyulma dYrinliyindYn necY asılıdır?

A) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi yuyulma dYrinliyindYn 2. 5m aşağıda qoyulmalıdır

B) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi yuyulma dYrinliyinY bYrabYr olmalıdır

C) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi yuyulma dYrinliyindYn yuxarıda qoyulmalıdır

D) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi yuyulma dYrinliyindYn 0. 5m yuxarıda qoyulmalıdır

E) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi yuyulma dYrinliyindYn 0. 6m aşağıda qoyulmalıdır34. Цzьlьn dabanı kommunikasiya borularına gцrY necY yerlYşdirilmYlidir?

A) Kommunikasiya borusundan aşağıda yerlYşmYlidir

B) Kommunikasiya borusu ilY eyni sYviyyYdY yerlYşmYlidir

C) Kommunikasiya borusundan uzaqda yerlYşmYlidir

D) Kommunikasiya borusundan yuxarıda yerlYşdirilmYlidir

E) Kommunikasiya borusuna yaxın yerlYşdirilmYlidir35. MYrkYzi sıxılan цzьlьn oturacağının sahYsi hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)36. ifadYsindY N-nYdir?

A) ЦzьlY цtьrьlYn şaquli yьk

B) Цzьlьn ağırlığı

C) Qruntun ağırlığı

D) цzьl pillYsindY olan qruntun ağırlığı

E) Qruntun mьqavimYti37. ifadYsindY R-nYdir?

A) Qruntun bьnцvrYsinin hesabi mьqavimYti

B) Qruntun sıxlığı

C) Qruntun deformasiyası

D) Qruntun sYrtliyi

E) Qruntun sıxılma Ymsalı38. ifadYsindY -nYdir?

A) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi

B) Цzьlьn eni

C) Qruntun uzunu

D) Qruntun sıxılma Ymsalı

E) цzьlьn Yyintisi39. Qum qruntlarının hesabi mьqavimYtinin onun hansı fiziki gцstYricilYrindYn asılıdır?

A) MYsamYlik Ymsalından vY islanma dYrYcYsindYn

B) MYsamYlilik Ymsalından

C) sıxlığından

D) mYsamYliyindYn

E) nYmliyindYn40. İlişgYnli qruntların hesabi mьqavimYti onun hansı цlзьlYrindYn asılıdır?

A) MYsamYlik Ymsalından vY Konsistensiya Ymsalından

B) NYmliyindYn

C) Sıxlığından

D) Plastiklik YdYdindYn

E) Xьsusi зYkisindYn41. Qruntların hesabi mьqavimYti onun hansı цlзьlYrindYn asılıdır?

A) Qoyulma dYrinliyindYn vY enindYn

B) Uzunundan

C) Yalnız hьndьrlьyьndYn

D) Yalnız sahYsindYn

E) Eni vY uzunundan42. ifadYsindY -neзY gцtьrьlьr?

A) =0,85

B) =0,3

C) =1,0

D) =0,5

E) =1,543. ifadYsindY -nYdir?

A) цzьl materialının hYcm зYkisi

B) Qruntun sıxlığı

C) цzьlьn ağırlığı

D) цzьlьn hьndьrlьyь

E) Qruntun xьsusi зYkisi44. Qruntun hesabı mьqavimYti onun цlзьlYrindYn asılı olaraq hansı riyazı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)45. ifadYsindY , , Ymsalları nYdYn asılıdır?

A) Qruntun daxili sьrtьnmY bucağından

B) Qruntun ilişgYnliyindYn

C) Qruntun sıxlığından

D) Qruntun deformasiya modulundan

E) Qruntun plastikliyindYn46. Qruntların hesabı mьqavimYti onun xьsusi зYkisindYn asılıdırmı?

A) Asılıdır

B) Asılı deyil

C) BYzYn asılıdır

D) Qum qruntları ьзьn asılıdır

E) Gil qruntları ьзьn asılı deyil47. ifadYsi ilY nY tYyin olunur?

A) Qruntun hesabi mьqavimYti

B) Qruntun sıxlığı

C) Qruntun mцhkYmliyi

D) Qruntun nYmliyi

E) Qruntun defarmasiya modulu48. ifadYsindY hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)49. ifadYsindY -nYdir?

A) ZirzYmi dцşYmYsinin qalınlıqı

B) ZirzYminin hьndьrlьyь

C) ZirzYminin eni

D) ZirzYminin uzunu

E) Цzьlьn eni50. Qeyri mYrkYzi sıxılan цzьllYrin dabanından qrunta цtьrьlYn tYzyiqin

yayılma epьrь neзY şYkildY ola bilYr?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 1

E) 651. Qeyri mYrkYzi sıxılan цzьllYrin dabanından qrunta цtьrьlYn maksimum vY minimum tYzyiq hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)52. Eksentristet e< olduqda qeyri mYrkYzi sıxılan цzьlьn dabanından qrunta цtьrьlYn tYzyiqin yayılma epьrь hansı şYkildY olur?

A) Trapes şYkilli

B) Ьзbucaq şYkilli

C) Dцrdbucaq şYkilli

D) DairY şYkilli

E) Dьz xYtti53. Eksentristet e olduqda цzьl dabanından qrunta цtьrьlYn tYzyiqin minimum qiymYti nYyY bYrabYrdir?

A) Sıfra

B) ЦtьrьlYn yьkY

C) Qruntun mьqavimYtinY

D) 2N-Y

E) Pmax-a54. ifadYsindY e nYdir?

A) ЦzьldYn qrunta цtьrьlYn yьkьn eksentristeti

B) Цzьlьn eni

C) Цzьlьn uzunu

D) Цzьlьn qoyulma dYrinliyi

E) Цzьlьn sahYsi55. Цzьlьn oturacağının mьqavimYt momenti necY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)56. ifadYsindY b nYdir?

A) Цzьlьn eni

B) Цzьlьn uzunu

C) Цzьlьn hьndьrlьyь

D) Цzulun qoyulma dYrinliyi

E) Цzьlьn sahYsi57. ifadsindY - nYdir?

A) Цzьl dabanının mьqavimYt momenti

B) KYsici qьvvY

C) Dağıdıcı moment

D) Burulma momenti

E) Dartılma momenti58. ifadsindY M- nYdir?

A) Цzьl dabanında yaranan Yyici moment

B) KYsici qьvvY

C) Dağıdıcı moment

D) Burulma momenti

E) Dartılma momenti59. ifadYsindY N- necY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)60. ifadYsindY Yyici moment M necY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)61. Qeyri mYrkYzi sıxılan цzьlьn dabanından qrunta цtьrьlYn maksimum vY minimum tYzyiq hansı şYrti цdYmYlidir?

A)

B)

C)

D)

E)62. Eksentristet e olan halda qeyri mYrkYzi sıxılan цzьlьn dabanından qrunta цtьrьlYn maksimum sıxıcı tYzyiq hansı ifadY olunur?

A)

B)

C)

D)

E)63. ЏgYr цzьlY цtьrьlYn yьklYrin YvYzlYyicisi цzьlьn oturacağının ağırlıq mYrkYzindYn keзirsY belY цzьl necY adlanır?

A) MYrkYzi sıxılan

B) ЏyilmYyY işlYyYn

C) Dartılmaya işlYyYn

D) Qeyri mYrkYzi işlYyYn

E) Зevik цzьl64. ЏgYr цzьlY цtьrьlYn yьklYrin YvYzlYyicisi цzьlьn oturacağının ağırlıq mYrkYzindYn keзmirsY belY цzьl necY adlanır?

A) Qeyri mYrkYzi sıxılan

B) ЏyilmYyY işlYyYn

C) Dartılmaya işlYyYn

D) MYrkYzi sıxılan

E) Burulmaya işdYyYn65. BьnцvrY vY цzьllYr neзY qrup hYddi hala gцrY hesablanır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 666. Birinci qrup hYddi hala gцrY hesabat şYrti necY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)67. Qrunt bьnцvrYlYrinin II qrup hYddi hala gцrY hesabat şYrti necY yazılır?

A) Shes. ShYd; Shes. ShYd

B) Shes. ShYd

C) Shes. Shes

D) Shes. = Shes

E) ShYd ShYd68. Qrunt bьnцvrYsinin I qrup hYddi hala gцrY hesabat şYrti olan ifadYsindY N-nYdir?

A) Qrunt bьnцvrYsinY цturьlYn şaquli yьk

B) Qruntun mцhkYmliyi

C) Qruntda yaranan sıxıcı gYrginlik

D) Qruntun sıxlığı

E) Qruntun sıxılmaya mьqavimYti69. Qrunt bьnцvrYsinin I qrup hYddi hala gцrY hesabat şYrti olan ifadYsindY - nYdir?

A) Qruntun yьk gцturmY qabiliyyYti

B) Qruntun deformasiya modulu

C) Qruntu elastiklik modulu

D) Qrunta цtьrьlYn yьk

E) Qruntun sьrьşmYyY mьqavimYti70. Shes. ShYd ifadYsindY Shes. - necY tYyin olunur?

A) Hesabatla tYyin olunur

B) Verilir

C) Labaratoriya tYyin olunur

D) İnşaat normalarında verilir

E) ЏrazidY tYyin olunur71. Shes. ShYd ifadYsindY ShYd - nYdir?

A) Цzьlьn izin verilYn hYddi зцkmY defarmasiyası

B) Цzьlьn hesabatla tYyin olunan зцkmY deformasiyası

C) Цzьlьn sıxılma defarmasiyası

D) Цzьlьn yerdYyişmYsi

E) Цzьlьn Yyintisi72. Shes. ShYd ifadYsindY ShYd - necY tYyin olunur?

A) İnşaat normalarından gцtьrьlьr

B) Hesabatla tYyin olunur

C) Laboratoriyada tYyin olunur

D) Geoderik ьsulla tYyin olunur

E) ЏrazidY tYyin olunur73. Цzьlьn izin verilYn hYddi зцkmY deformasiyasının qiymYti necY tYyin olunur?

A) İnşaat normalarından gцtьrьlьr

B) ЏrazidY tYyin olunur

C) NYzYri ьsulla tYyin olunur

D) Laboratoriyada tYyin olunur

E) BilavasitY цlзьlьr74. ЏgYr цzьlьn hьndьrlьyьnьn onun uzununa olan nisbYti dYn bцyьkdьrsY bu цzьl necY adlanır?

A) SYrt цzьl

B) Зevik цzьl

C) ЏyilYn цzьl

D) DYrin цzьl

E) Dayaz цzьl75. ЏgYr цzьlьn hьndьrlьyьnьn onun uzununa olan nisbYti dYn kiзik olarsa belY цzьl necY adlanır?

A) Зevik цzьl

B) SYrt цzьl

C) Svay цzьl

D) DYrin цzьl

E) Dayaz цzьl76. Зevik цzьllYrin hesablanması ьзьn neзY nYzYriyyY vardır?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 577. Yerli elastiki defarmasiya nYzYriyyYsindY yьk tYsir etmYyYn nцqtYnin defarmasiyası nYzYrY alınırmı?

A) Alınmır

B) Alınır

C) BYzYn alınır

D) Gilli qruntlarda nYzYrY alınmır

E) Qum qruntlarında nYzYrY alınır78. Vinkler fYrziyYsinY YsasYn qruntun elastiki defarmasiyası ilY ona цtьrьlYn tYzyiq arasındakı asılılıq necY yazılır?

A)

B)

C)

D)

E)79. SцykYnYn svayın qruntun mцhkYmliyinY gцrY yьk gцtьrmY qabiliyyYti hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)80. Ağac svaylar hansı qrunt şYraitindY istifadY olunur?

A) Sabit nYmlikli

B) DYyişYn nYmlikli

C) Quru halda olan qruntlarda

D) ZYif qrunt şYraitindY

E) Зox sıxılan qrunt şYraitindY81. Rostverqin planında svaylar arası minimum mYsafY nY qYdYr olur?

A) 3d


B) 2d

C) 5d


D) 6d

E) 8d


82. Svayın yuxarı ucu rostverin iзinY nY qYdYr girY bilYr?

A) 2d qYdYr

B) 3d qYdYr

C) 15sm


D) 0. 5 m

E) 45sm


83. Dinamiki ьsьlla svayın yьk gцtьrmY qabiliyyYti hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)84. - ifadYsindY A- nYdir?

A) Svayin en kYsik sahYsi

B) Svayın uzunluqu

C) Svayın eni

D) Svayın hьndьrlьyь

E) Svayın Yyintisi85. - ifadYsindY Q- nYdir?

A) ЗYkicin zYrbY hissYsinin aqırlıqı

B) Svayın aqırlıqı

C) Svaya цtьrьlYn yьk

D) Svayın uzunu

E) Svayın yьk gцtьrmY qabiliyyYti86. - ifadYsindY H- nYdir?

A) ЗYkicin zYrbY hissYsinin qalxma hьndьrlьyь

B) Svayın hьndьrlьyь

C) Rostverqin hьndьrlьyь

D) ЗYkiCin hьndьrlьyь

E) ЗYkiCin qolunun uzunluqu87. ЗYkiCin bir zYrbYsindYn svayın cumması hansı riyazi ifadY ilY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)88. Statiki ьsьlla svayın yьk gцtьrmY qabiliyyYtini tYyin edYrkYn neзY svay qrunta vurulur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5


  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə