1. İnfiltrasiya nYdir?
Yüklə 1.49 Mb.
səhifə1/5
tarix24.04.2016
ölçüsü1.49 Mb.
  1   2   3   4   5
1. İnfiltrasiya nYdir?

A) havanın xarici konstruksiyalardan otağa daxil olma prosesi;

B) havanın xarici konstruksiyalardan xaricY цtьrьlmY prosesi;

C) otaqda havanın hYrYkYti :

D) xarici konstruksiyalardan istilik itkisi;

E) xarici konstruksiyalarda istilik kьtlY mьbadilYsi.2. İstilikцtьrmY Ymsalının цlзь vahidi hansıdır?

A) Vt/ (m.2dYr)

B) Vt/ (kq.dYr.)

C) (m.dYr) /Vt

D) Vt/ (m.dYr.)

E) Vt / m23. 1 atm neзY metr su sьtununa bYrabYrdir?:

A) 10m


B) 100 m

C) 15m


D) 0,76m

E) 1m


4. NY vaxt daxili konstruksiyalardan istilik itkisi hesablanmır?

A) Qonşu otaqların temperaturları arasındakı fYrq 50C-dYn az olduqda;

B) Qonşu otaqların temperaturları arasındakı fYrq 80C-dYn зox olduqda

C) Qonşu otaqların temperaturları arasındakı fYrq 60C-dYn зox olduqda

D) Qonşu otaqların temperaturları arasındakı fYrq 50C-dYn зox olduqda

E) Qonşu otaqların temperaturları arasındakı fYrq 100C-dYn зox olduqda5. NY vaxt konstruksiya ağır YtalYtli hesab olunur?

A) D7.0 olduqda

B) D4.0 olduqda

C) D5.0 olduqda

D) D 2.0 olduqda

E) D 10.0 olduqda6. NY vaxt konstruksiya az YtalYtli hesab olunur?

A) 1,5D 4.0 olduqda

B) D 5.0 olduqda

C) 4,0D 7.0 olduqda

D) D 8.0 olduqda

E) D 6.0 olduqda7. NY vaxt konstruksiya YtalYtsiz hesab olunur?

A) D 1,5 olduqda

B) D 5.0 olduqda

C) 4,0D 7.0 olduqda

D) D 9.0 olduqda

E) D 3.0 olduqda8. NY vaxt konstruksiya orta YtalYtli hesab olunur?

A) 4,0 D  7.0 olduqda

B) D  6.0 olduqda

C) D 2,5 olduqda

D) D  8.0 olduqda

E) D  2.0 olduqda9. Xьsusi istilik xarakteristikasının цlзь vahidi hansıdır?

A) Vt/(m3. dYr)

B) Vt / (m. dYr)

C) Vt /(m2dYr)

D) Vt /m2

E) Vt /m310. Џsas istilik itkilYrinin hesabatında hansı xarici temperaturdan istifadY olu­nur?

A) Џn soyuq orta beşgьnlьk temperatur;

B) Џn soyuq sutkanın temperaturu;

C) Џn soyuq minimal temperatur;

D) Orta temperatur;

E) Џn soyuq ayın temperaturu.11. Hidravlik hesabatın aparılmasında mYqsYd nYdir?

A) Boruların optimal diametrlYrinin vY sistemdY yaranan tYzyiq itkilYrinin tapılması.

B) Boruların diametrinin tapılması

C) SistemdY yaranan tYzyiq itkilYrinin tapılması

D) Sistemin dayanıqlığının yoxlanılması

E) İstilik daşıyıcısının sYrfinin tapılması12. Dцvretdirici nasos hansı parametrlYrinY gцrY seзilir?

A) MYhsuldarlıq vY yaratdığı tYzyiqY gцrY.

B) Binanın hьndьrlьyьnY gцrY.

C) SistemdYki boruların uzunluğuna gцrY.

D) Radiatorların sayına gцrY.

E) Qazanxananın yerlYşmYsinY gцrY.13. İsitmY sistemlYrinin istilik gьcь hansı parametrlYrY gцrY tYyin olu­nur?

A) Bьtьn xarici konstruksiyalardan itirilYn ьmumi istiliyY gцrY

B) İstifadY olunan materialın miqdarına gцrY

C) Xarici konstruksiyaların istilik YtalYtinY gцrY

D) ЏlavY istilik itkilYrinY gцrY

E) Xarici divarlardan itirilYn istilik miqdarına gцrY14. Xarici konstruksiyaların daxili sYthinin istilik mьbadilYsinY mьqavimYti hansı ifadY ilY tapılır (d, x - uyğun olaraq, xarici konstruksiyanın daxili vY xarici sYthlYrinin istilikvermY Ymsallarıdır)?

A)

B)

C)

D)

E)15. Otaqların konstruksiyalarının daxili sYthlYri arasında istilik mьbadilYsi Ysa­sYn hansı ьsulla baş verir?

A) Şьalanma yolu ilY

B) Konveksiya yolu ilY

C) Daxili sYthlYr arasında istilik mьbadilYsi baş vermir.

D) İstilikkeзirmY yolu ilY

E) Xarici mьhitin temperaturunun dYyişmYsinY gцrY16. Xarici konstruksiyaların ьmumi termiki mьqavimYti Rьm, hansı şYrti цdYmYlidir ( -konstruksiyanın tYlYb olunan termiki mьqavimYtidir) ?

A)

B)

C)

D)

E)17. Xarici konstruksiyanın xarici sYthinin istilik mьbadilYsinY mьqavimYti hansı ifadY ilY tapılır (d ,x -uyğun olaraq, xarici konstruksiyanın daxili vY xarici sYthlYrinin istilikvermY Ymsallarıdır) ?

A)

B)

C)

D)

E)18. İsitmY sisteminin boru kYmYrlYrindY istilik daşıyıcısının tYzyiqi hansı ci­hazla цlзьlьr?

A) ManometrlY

B) BarometrlY

C) PsixrometrlY

D) TermometrlY

E) AreometrlY19. Havanın nisbi nYmliyi hansı cihazla цlзьlьr?

A) PsixrometrlY

B) ManometrlY

C) TermometrlY

D) BarometrlY

E) AnemometrlY20. Xьsusi istilik xarakteristikası nY demYkdir?

A) Vahid temperaturlar fYrqindY binanın 1m3 hYcmindYn vahid zaman Yrzin­dY itirilYn istiliyin miqdarıdır.

B) Binanın bьtьn otaqlarının istilik itkilYrinin cYmidir.

C) Binanın bir otağının istilik itkisidir.

D) ZirzYminin istilik itkilYrinin cYmidir.

E) Binanın bir mYrtYbYsinin istilik itkilYrinin cYmidir.21. Otaq daxilindY havanın hYrYkYt sьrYti hansı cihazla цlзьlьr?

A) AnemometrlY

B) Barometr aneroidlY

C) ManomotrlY

D) PsixrometrlY

E) TermometrlY22. Binanın xьsusi istilik xarakteristikası hansı dьsturla tapılır (Q ьm - binanın bьtьn otaqlarının istilik itkilYrinin cYmi, Vt; V x- binanın xarici цlзьlYrinY gцrY hYcmi, m3; tor- binanın orta daxili temperatur,0C; tx- xarici hesabi orta beşgьnlьk temperaturu, 0C ) ?

A)

B)

C)

D)

E)23. Su isitmY sistemlYrindY dцvretdirici nasoslar nYyY gцrY tYtbiq edilir?

A) SistemdYki suyu hYrYkYt etdirib dцvretmY yaratmaq ьзьn

B) SistemdY yaranan YlavY suyu xaric etmYk ьзьn

C) SistemdY yaranan havanı xaric etmYk ьзьn

D) İsitmY sisteminin etibarlığını artırmaq ьзьn

E) SistemdY yaranan su itkisinin qarşısını almaq ьзьn.24. Dцvretdirici nasos hansı parametrlYrY gцrY seзilir?

A) SistemdY dцvr etdirilYn suyun sYrfi vY sistemdY yaranan tYzyiq itkilYrinY gцrY

B) SistemdY dцvr etdirilYn suyun miqdarına gцrY

C) SistemdY dцvr etdirilYn suyun sıxlığına gцrY

D) Sistemin nцvьnY gцrY

E) İsidici cihazların nцvьnY gцrY25. Su isitmY sistemlYrindY bYslYyici nasoslar nYyY gцrY tYtbiq edilir?

A) SistemdY yaranan su itkisini bYrpa etmYk ьзьn

B) SistemdY suyu dцvr etdirmYk ьзьn

C) SistemdY yaranan havanı xaric etmYk ьзьn

D) SistemdYki YlavY suyu xaric etmYk ьзьn

E) Sistemin fasilYlYrlY işlYmYsini tYmin etmYk ьзьn26. Su isitmY sistemlYrindY genişlYndirici зYn nYyY gцrY tYtbiq olunur?

A) SistemdY yaranan hidravlik tYzyiqi tYnzim etmYk vY su artımını qYbul et­mYk ьзьn

B) SistemdY yaranan havanı xaric etmYk ьзьn

C) SistemdY hYrYkYt edYn suyun sьrYtini tYnzimlYmYk ьзьn

D) SistemdY hYrYkYt edYn suyun temperaturunu artırmaq ьзьn

E) SistemdY hYrYkYt edYn suyun temperaturunu azaltmaq ьзьn27. TYbii su isitmY sistemlYrindY istilik daşıyıcısının hYrYkYti nYyin hesabına baş verir?

A) SistemdY qravitasiya basqısının yaranması

B) SistemdY YlavY suyun yaranması

C) SistemdY hYrYkYt edYn suyun temperaturunun aşağı dьşmYsi

D) İdarYetmY mYntYqYsinin зardaqda yerlYşmYsi

E) İdarYetmY mYntYqYsinin zirzYmidY yerlYşmYsi28. Mexaniki su isitmY sistemlYrindY istilik daşıyıcısının hYrYkYtini tYmin edYn hansı qurğudur?

A) Dцvretdirici nasos

B) Elevator

C) GenişlYndirici зYn

D) BYslYyici nasos

E) Hava xaricedicilYr29. Hava isitmY sistemlYrinin ьstьnlьyь nYdir?

A) Otaqlarda bYrabYr paylanan temperatur recimi yaradır vY sYssizdir.

B) NisbYtYn цz istilik enercisi akkumulyasiya edilir.

C) Otaqlarda yalnız işзi zonanın isidilmYsini tYmin edir.

D) Elevator tYtbiq olunmur.

E) Az metal borulardan istifadY olunur.30. Konstruksiyanın hYr hansı bir qatının istilik YtalYti hansı ifadY ilY tapılır (R-konstruksiyanın hYmin qatının termiki mьqavimYti; S- hYmin qatın materialının istilik mYnimsYmY Ymsalı)?

A) D = RS

B)

C)

D) D = R+ S

E)31. İstilik YtalYtinin цlзь vahidi hansıdır?

A) adsız kYmiyyYtdir;

B)

C)

D)

E)32. Materialın istilikkeзirmY Ymsalı nYdYn asılıdır?

A) materialın nцvьndYn

B) xarici havanın temperaturundan

C) daxili havanın temperaturundan

D) daxili havanın nisbi nYmliyindYn

E) xarici mьhitin nisbi nYmliyindYn33. İstilikkeзirmY Ymsalının () цlзь vahidi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)34. Konstruksiyanın tYlYb olunan termiki mьqavimYti hansı dьsturla hesablanır (td-daxili havanın temperaturu; tx-xarici havanın temperaturu;

tn-normalaşdırılmış temperatur dьşkьsь; d-konstruksiyanın daxili sYthinin istilikvermY Ymsalı; n-temperatur fYrqinY dьzYliş Ymsalı )?

A)

B)

C)

D)

E)

35. Boşluqlu dYmir-beton panelin termiki mьqavimYti hansı dьsturla hesablanır (R,R-uyğun olaraq, istilik axınına paralel vY perpendikulyar kYsiklYr ьzrY termiki mьqavimYtidir)?

A) R = ( RII + 2 R) /3

B) R = RII + 2 R

C) R = ( RII + R) /3

D) R = 2 ( RII + R)

E) R = RII + R36. İstilik itkilYrinin цlзь vahidi hansıdır?

A) Vt


B) Vt /dYr

C) Vt /m2

D) Vt /m3

E) m2 /Vt37. İsitmY sistemindY suyun hYcmi genişlYnmYsi Vs, hansı dьsturla hesab­lanır (Vs –başlanğıc temperaturda sistemdYki suyun hYcmi; t -suyun tempera­turunun dYyişmYsi;  -suyun hYcmi genişlYnmY Ymsalıdır)?

A)

B)

C)

D)

E)38. Suyun sYrfi hansı dьsturla hesablanır ( Q -istilik miqdarı; t1,t2 -uyğun olaraq, verici vY qayıdıcı kYmYrdY suyun temperaturu; C-suyun xьsusi kьtlY istilik tutumudur)?

A)

B)

C)

D)

E)39. Aзıq genişlYndirici зYn harada yerlYşdirilir?

A) Sistemin Yn yьksYk nцqtYsindY

B) ZirzYmidY

C) MYrkYzi qazanxanada

D) Sistemin Yn aşağı nцqtYsindY

E) Birinci mYrtYbYdY40. Qızdırıcı cihazlara hansı tYlYbatlar qoyulur?

A) Sanitar –gigiyenik, iqtisadi, arxitektura- inşaat, istehsalat-quraşdırma.

B) İqtisadi, istismar, istehsalat-quraşdırma.

C) Sanitar –gigiyenik, iqtisadi vY istismar.

D) Arxitektura-inşaat vY istismar

E) Sanitar-gigiyenik vY istismar41. İstilik YtalYtinY gцrY qızdırıcı cihazlar hansı nцvlYrY bцlьnьr?

A) kiзik vY bцyьk YtalYtli

B) kiзik vY orta YtalYtli

C) orta vY bцyьk YtalYtli

D) kiзik vY ağır YtalYtli

E) bцyьk vY ağır YtalYtli42. İsidici cihazların istilikцtьrmY Ymsalı hansı dьsturla hesablanır (Rd-cihazın daxili sYthinin termiki mьqavimYti; R-cihazın divarının termiki mьqavimYti; Rx-cihazın xarici sYthinin termiki mьqavimYti)?

A)

B)

C)

D)

E)43. İsidici cihazların istilikцtьrmYsinin tYnzimlYnmYsi hansı ьsullarla aparılır?

A) KeyfiyyYt vY kYmiyyYt

B) KeyfiyyYt vY istismar

C) KYmiyyYt vY istismar

D) FYrdi vY istismar

E) Suyun tYzyiqinin dYyişmYsi ilY44. Magistral kYmYrlYrin yerlYşmYsinY gцrY isitmY sistemlYri hansı nцvlYrY bцlьnьr?

A) Yuxarıdan paylanan, aşağıdan paylanan,aşırılmış dцvretdiricili

B) Yuxarıdan paylanan, aşağıdan paylanan

C) Џks axınlı, eyni axınlı

D) Yuxarıdan paylanan, Yks axınlı, eyni axınlı

E) Aşağıdan paylanan, Yks axınlı,eyni axınlı45. Hidravlik hesabatı apararkYn hYr mYntYqY ьzrY tYzyiq itkilYri hansı dьsturla tYyin olunur (R-mYntYqYdY vahid uzunluğa dьşYn sьrtьnmYyY gцrY tYzyiq itkisi,l -mYntYqYnin uzunluğu;Z -mYntYqYdY yerli mьqavimYtlYrY gцrY tYzyiq itkisi)?

A)

B)

C)

D)

E)46. Boru kYmYrlYrindY suyun hYrYkYti zamanı hansı tYzyiq itkilYri yaranır?

A) SьrtьnmYyY vY yerli mьqavimYtlYrY gцrY

B) SьrtьnmYyY vY temperaturlar fYrqinY gцrY

C) Yerli mьqavimYtlYrY vY temperaturlar fYrqinY gцrY

D) İstilik daşıyıcısının temperaturlar fYrqinY gцrY

E) SьrtьnmYyY gцrY47. TYbii su isitmY sistemlYrinin hidravliki hesabatında xьsusi xYtti tYzyiq itkilYrinin orta qiymYti Ror, hansı dьsturla hesablanır (Ph hesabi dцvr­et­dirici tYzyiq, - mYntYqYlYrin uzunluqları cYmidir)?

A) Ror= 0,5 Ph /

B) Ror= 0,65 Ph /

C) Ror= Ph /

D) Ror= 1,5 Ph /

E) Ror= Ph48. Buxar isitmY sistemlYrinin kondensat зYninin nцvlYri hansıdır?

A) Aзıq vY qapalı

B) Yarımзıq vY yarım qapalı

C) Yarımзıq vY qapalı

D) Yarımbağlı vY qapalı

E) Qapalı vY yarımqapalı49. İnfiltrasiya olunan havanın qızmasına sYrf olunan istilik miqdarı Qi, hansı dьsturla hesablanır ( c-xarici havanın kьtlY istilik tutumu; td, tx uyğun olaraq, daxili vY xarici havanın temperaturları; - infiltrasiya olunan havanın konstruksiyanın daxilindY Yks istilik axını ilY qızmasını nYzYrY alan Ymsal; - Gi -infiltrasiya olunan havanın miqdarı)?

A) Qi = 0,28 Gi c  (td - tx) ;

B) Qi = 0,28 Gi c / (td - tx) ;

C) Qi = 0,28 Gi c / (td - tx) ;

D) Qi = 0,28 Gi (td - tx) ;

E) Qi = 0,28 Gi c (td - tx) ;50. Yaşayış otaqları ьзьn daxili havanın temperaturu ilY xarici divar konstruksiyasının daxili sYthinin temperaturu arasındakı normalaşdırılmış dьşgь neзY dYrYcY qYbul olunur?

A) 60C;

B) 50C;

C) 30C;

D) 80C;

E) 100C;51. Buxar isitmY sistemlYrinin istismarı zamanı YsasYn hansı tYnzimlYmY apa­rılır?

A) KYmiyyYt tYnzimlYnmYsi

B) KeyfiyyYt vY kYmiyyYt tYnzimlYnmYsi

C) KeyfiyyYt vY yerli tYnzimlYnmY

D) Yerli tYnzimlYnmY

E) KeyfiyyYt tYnzimlYnmYsi52. Su isitmY sistemlYrinin boru kYmYrlYrindY sYs nYdYn yaranır?

A) İstilik daşıyıcısının yьksYk sьrYti nYticYsindY

B) İstilik daşıyıcısının temperaturu yьksYk olduqda

C) KYmYrdY suyun sYrfi зox olduqda

D) KYmYrdY suyun sYrfi az olduqda

E) İstilik daşıyıcısının sYrfi vY temperaturu зox olduqda53. Şaquli borularda hidrostatik tYzyiqin qiymYti Ph, hansı dьsturla tYyin olunur ( -suyun sıxlığı; g - sYrbYstdьşmY tYcili; h-şaquli hьndьrlьkdьr )?

A)

B)

C)

D)

E)54. TYbii dцvretdirici (qravitasiya) tYzyiqi Pt, hansı dьsturla hesablanır (g-sYrbYstdьşmY tYcili; h-şaquli hьndьrlьk; ts-soyumuş suyun temperaturu; ti-isti suyun temperaturudur)?

A) Pt = gh (ts – ti)

B) Pt = g (ts – ti)

C) Pt = gh/(ts – ti) h

D) Pt = g (ts – ti)/ h

E) Pt = h (ts – ti)55. Hansı otaqlarda isitmY sistemi konvektiv yolla istilik verir 

A) Daxili havanın temperaturu td, otağın radiasiya temperaturundan tR, bцyьk olduqda td > tR

B) Daxili havanın temperaturu td-otağın radiasiya temperaturundan tR- kiзik olduqda td < tR

C) Daxili havanın temperaturu td, otağın radiasiya temperaturuna tR, bYrabYr olduqda td=tR

D) Otaq daxilindY temperatur sabit qaldıqda

E) Xarici havanın temperaturu sabit qaldıqda56. İstilik mYnbYyinin yerlYşmYsinY gцrY isitmY sistemlYri necY tYsnif olunur?

A) Yerli vY mYrkYzi

B) Daxili vY xarici

C) Birborulu vY ikiborulu

D) Aşağıdan paylanan vY yuxarıdan paylanan

E) MYrkYzi vY rayon57. Hansı otaqlarda isitmY sistemi şьalanma yolu ilY istilik verir?

A) Otağın radiasiya temperaturu tR daxili havanın temperaturundan td bцyьk olduqda tR > td

B) Otağın radiasiya temperaturu tR, daxili havanın temperaturundan td,kiзik olduqda tR < td

C) Otağın radiasiya temperaturu tR, daxili havanın temperaturuna td, bYrabYr olduqda tR=td

D) Daxili havanın temperaturu sabit qaldıqda

E) Xarici havanın temperaturu sabit qaldıqda58. İsitmY sistemlYrinin Ysas konstruktiv elementlYri hansılardır?

A) İstilik mYnbYyi, istilik kYmYrlYri, isidici cihazlar

B) Armaturlar, borular, isidici cihazlar

C) SiyirtmYlYr, ьзlьklYr, isidici cihazlar

D) İsidici cihazlar,ventillYr, havaxaricedicilYr

E) Magistral borular, ventillYr, isidici cihazlar59. İstilik daşıyıcısının temperaturuna gцrY isitmY sistemlYri necY qruplaş­dırılır ?

A) Aşağı temperaturlu, orta temperaturlu vY yьksYk temperaturlu

B) Aşağı temperaturlu vY orta temperaturlu

C) YьksYk temperaturlu vY sabit temperaturlu

D) DYyişYn temperaturlu vY sabit temperaturlu

E) Aşağı temperaturlu vY yьksYk temperaturlu60. Boruların isidici cihazlara birlYşmY sxeminY gцrY isitmY sistemlYri hansı nцvlYrY bцlьnьr ?

A) Bir borulu vY ikiborulu

B) BirtYrYfli vY ikitYrYfli

C) Ьfьqi vY şaquli

D) Aşağıdan vY yuxarıdan

E) Birgedişli vY ikigedişli61. Kondensatın qazana qayıtma ьsuluna gцrY buxar, isitmY sistemlYri hansı nцv­lY­rY bцlьnьr?

A) Qapalı vY aзıq

B) Aşağıdan paylanan vY yuxarıdan paylanan

C) Birborulu vY ikiborulu

D) Daxili vY xarici

E) Џks axınlı vY eyni axınlı62. Buxarın tYzyiqindYn asılı olaraq buxar isitmY sistemlYri necY tYsnif olunur?

A) Subatmosferli,vakuum-buxar, aşağı tYzyiqli, yuxarı tYzyiqli

B) Aşağı tYzyiqli, orta tYzyiqli

C) Aşağı tYzyiqli, yuxarı tYzyiqli

D) Aşağı tYzyiqli, yuxarı tYzyiqli, orta tYzyiqli

E) Orta tYzyiqli, yuxarı tYzyiqli63. Materialına gцrY isidici cihazlar hansı nцvlYrY bцlьnьr ?

A) Metal, kombinY edilmiş vY qeyri-metal

B) Metal vY qeyri-metal

C) Metal vY şьşY

D) Metal, qeyri-metal vY mis

E) Qeyri-metal vY şьşY64. İstiliyin otağa verilmY ьsuluna gцrY isidici cihazlar hansı nцvlYrY bцlьnьr?

A) Radiasiya, konvektiv –radiasiya vY konvektiv

B) Radiasiya vY şьalanma

C) Şьalanma vY konvektiv

D) Radiasiya, konvektiv vY şьalanma

E) Radiasiya vY konvektiv65. İstilik kYmYrlYrinin verdiyi istiliyin miqdarı hansı ifadY ilY tapılır (k-bo­run­un divarının istilikцtьrmY Ymsalı; dx-borunun xarici diametri; - borunun uzunluğu; ti-istilik daşıyıcısının temperaturu; td- daxili havanın temperaturu )?

A) Q = k dxℓ (ti –td)

B) Q = kdx (ti -tx)

C) Q = k dx (ti –td)

D) Q = k dxℓ/ (ti –td)

E) Q = k dx /(ti –td)66. İkiborulu dayaqlar quraşdırılarkYn onların mYrkYzlYri arasındakı mYsa­fY nY qYdYr olmalıdır?

A) 80mm;

B) 60mm;

C) 70mm;

D) 50mm;

E) 90mm


67. Elevatorun qarışdırma Ymsalı hansı dьsturla hesablanır (t1-istilik mYn­bY­yindYn gYlYn suyun temperaturu; ti-isitmY sisteminY verilYn suyun tem­peraturu; ts-isitmY sistemindYn qayıdan suyun temperaturu)?

A)

B)

C)

D)

E)68. Elevatorun soplosunun diametri hansı ifadY ilY hesablanır (db –boğazlı­ğın diametri ; u –qarışdırma Ymsalı )?

A) ds=db /(1+u)

B) ds=db(1-u)

C) ds=db(u-1)

D) ds=1(db+u)

E) ds=db(1+u)69. Elevatorun qarışdırma Ymsalı hansı ifadY ilY hesablanır (Gs-sistemdYn qayıdan suyun miqdarı; G1-qazanxanadan gYlYn yьksYk temperaturlu suyun miqdarı)?

A)

B) u=G1-Gs

C) u=Gs-G1

D)

E)70. Su isitmY sistemlYrinin hidravliki hesabatı hansı nцqtYdYn başlanır?

A) İdarYetmY mYntYqYsindYn Yn uzaqda olan isidici cihazdan

B) İdarYetmY mYntYqYsinY Yn yaxın olan isidici cihazdan

C) Ortada yerlYşYn dayaqdan

D) Џn yaxında yerlYşYn dayaqdan

E) FYrqi yoxdur71. Kondensat nasosu nYdYn цtrьdьr?

A) Kondensatı зYndYn istilik stansiyasına vurmaq ьзьn

B) Kondensatı sistemdYn xaric etmYk ьзьn

C) Buxarı kondensata зevirmYk ьзьn

D) Kondensatı yığmaq ьзьn

E) Kondensatı soyutmaq ьзьn72. Buxar isitmY sistemlYrindY qoruyucu klapan nYyY xidmYt edir?

A) TYzyiqin hesabi qiymYtdYn yuxarı qalxmasının qarşısını almaq ьзьn

B) Buxarın kondensata зevrilmYsinin qarşısını almaq ьзьn

C) Kondensatın buxara зevrilmYsinin qarşısını almaq ьзьn

D) Kondensatın зYnY axmasının qarşısını almaq ьзьn

E) Buxarın Ytraf mьhitY axmasının qarşısını almaq ьзьn73. Buxar isitmY sistemlYrindY bak-separator nYyY xidmYt edir?

A) İkinci qaynama buxarını kondensatdan ayırmaq ьзьn

B) Kondensatı tYmizlYmYk ьзьn

C) Buxarı tYmizlYmYk ьзьn

D) Kondensatı зYnY yığmaq ьзьn

E) Buxarı atmosferY buraxmaq ьзьn74. Aşağıdan paylanan su isitmY sistemlYrindY hava YsasYn hansı yolla xaric olunur?

A) Sonuncu mYrtYbYnin qızdırıcı cihazlarında quraşdırılan hava xaricedici­lYrdYn

B) MYrkYzi qazanxanadan

C) Birinci mYrtYbYnin qızdırıcı cihazlarından

D) İdarYetmY mYntYqYsindYn

E) Magistral kYmYrlYrdYn75. Buxar isitmY sistemlYrindY kondensat зYninin faydalı hYcmi hansı dьs­tur­la tapılır (Z -kondensatın yığılma mьddYti, Qi isitmY sisteminin istilik gьcь; r- xьsusi buxarlanma istiliyi; k kondensatın sıxlığıdır)?

A)

B)

C)

D) Vk.з.= ZQi+

E) Vk.з.=ZQi- kr76. Su isitmY sistemlYrindY tYbii dцvretdirici tYzyiq hansı ifadY ilY tapılır (g-sYr­bYstdьşmY tYcili; h- şaquli hьndьrlьk; -sistemdYn qayıdan suyun hYcm зYkisidir) ?

A) Pt = gh( )

B)

C)

D) Pt = gh( ) h

E)77. İsitmY sistemlYrinin sYmYrYliliyi hansı Ysas xьsusiyyYtlYrlY ifadY olunur?

A) Etibarlıq, dayanıqlıq, tYmin olunma

B) YьksYk temperatur, yьksYk tYzyiq, idarYolunma

C) Etibarlıq, yьksYk temperatur, yьksYk tYzyiq

D) Aşağı temperatur, aşağı tYzyiq

E) Etibarlıq78. Yuxarıdan paylanan su isitmY sistemlYrindY hava hansı nцqtYdYn xaric olu­nur?

A) Sistemin Yn yьksYk nцqtYsindYn

B) Sonuncu mYrtYbYnin isidici cihazından

C) Dayaqlardan

D) Qazanxanadan

E) Sistemin Yn aşağı nцqtYsindYn79. Hьndьrlьyь 160-250m olan binalarda hansı işзi tYzyiqY hesablanan ava­dan­lıqlardan istifadY olunmalıdır?

A) 2,5 MPa;

B) 2,0 MPa;

C) 1,5MPa;

D) 3,0 MPa;

E) 3,5 MPa80. Aşağıdakı maddYlYrdYn hansı istilik daşıyıcısı kimi isitmY sistemlYrindY istifadY olunmur?

A) Benzin

B) Su

C) BuxarD) Hava

E) Antifriz81. Suyun sıxlığı havanın sıxlığından neзY dYfY bцyьkdьr?

A) 900;


B) 450;

C) 600;


D) 750;

E) 300


82. TYbii su isitmY sistemlYrindY istilik daşıyıcısının hYrYkYti nYyin hesabına baş verir?

A) Qravitasiya basqısının

B) Nasosun

C) İsti suyun

D) Soyuq suyun

E) Qazanın83. YьksYk temperaturlu su ilY işlYyYn standart elevatorların faydalı iş Ym­salı neзY faizdir?

A) 10


B) 15

C) 20


D) 25

E) 30


84. Xarici konstruksiyanın istYnilYn qatının termiki mьqavimYti hansı ifadY ilY tYyin olunur (-qatın qalınlığı; -qatın materialının istilikkeзirmY Ymsa­lıdır)?

A)

B) R=  

C) R=  + 

D) R=  

E)85. İsitmY sistemlYrindY balanslayıcı klapanlar nY mYqsYdlY tYtbiq olu­nur?

A) Verici vY qayıdıcı kYmYrlYrdY tYzyiqlYr fYrqini vY sYrfi tYnzimlYmYk mYqsYdilY

B) Temperaturu tYnzimlYmYk mYqsYdilY

C) TYzyiqi artırmaq mYqsYdilY

D) SistemdYn havanı xaric etmYk mYqsYdilY

E) SistemdY qYzanın qarşısını almaq mYqsYdilY86. Az YtalYtli qoruyucu konstruksiyaların istilik-texniki hesabatını apar­maq ьзьn xarici mьhitin hansı hesabat temperaturu qYbul edilir (ts.s. – Yn so­yuq sutkalıq temperatur, ts.b.Yn soyuq beşgьnlьk temperatur, tm.m. – mьtlYq minimal temperatur)?

A) ts.s.

B) ts.b.

C)

D)

E) tm.m.87. ЏtalYtsiz qoruyucu konstruksiyaların istilik-texniki hesabatını aparmaq ьзьn xarici mьhitin hansı hesabat temperaturu qYbul edilir (ts.s. – Yn so­yuq sut­kalıq temperatur, ts.b. – Yn soyuq beşgьnlьk temperatur, tm.m. – mьtlYq minimal temperatur)?

A) tm.m.

B) ts.b.

C) ts.s.

D)

E)88. Orta YtalYtli qoruyucu konstruksiyaların istilik-texniki hesabatını apar­maq ьзьn xarici mьhitin hansı hesabat temperaturu qYbul edilir (ts.s. – Yn so­yuq sutkalıq temperatur, ts.b. – Yn soyuq beşgьnlьk temperatur, tm.m. – mьtlYq minimal temperatur)?

A)

B) ts.b.

C) ts.s.

D)

E) tm.m.89. Ağır YtalYtli qoruyucu konstruksiyaların istilik-texniki hesabatını aparmaq ьзьn xarici mьhitin hansı hesabat temperaturu qYbul edilir (ts.s. – Yn so­yuq sutkalıq temperatur, ts.b. – Yn soyuq beşgьnlьk temperatur, tm.m. – mьtlYq minimal temperatur)?

A) ts.b.

B)

C) ts.s.

D)

E) tm.m.90. İsitmY sistemlYrini layihYlYndirmYk ьзьn hansı hesabat temperaturu qYbul edilir (ts.s. – Yn so­yuq sutkalıq temperatur, ts.b. – Yn soyuq beşgьnlьk temperatur, tm.m. – mьtlYq minimal temperatur)?

A) ts.b.

B) ts.s.

C)

D)

E) tm.m.91. Vt – hansı fiziki kYmiyyYtin цlзь vahididir?

A) İstilik gьcьnьn

B) İstilikkeзirmY Ymsalının

C) İstilikцtьrmY Ymsalının

D) İstilikmYnimsYmY Ymsalının

E) xьsusi istilik xarakteristikasının92. Vt/ m2 dYr – hansı fiziki kYmiyyYtin цlзь vahididir?

A) İstilikцtьrmY Ymsalının

B) İstilikkeзirmY Ymsalının

C) İstilik gьcьnьn

D) İstilikmYnimsYmY Ymsalının

E) xьsusi istilik xarakteristikasının93. Vt/ m3 dYr – hansı fiziki kYmiyyYtin цlзь vahididir?

A) Xьsusi istilik xarakteristikasının

B) İstilikkeзirmY Ymsalının

C) İstilikцtьrmY Ymsalının

D) İstilikmYnimsYmY Ymsalının

E) İstilik gьcьnьn94. Vt/ m dYr – hansı fiziki kYmiyyYtin цlзь vahididir?

A) İstilikkeзirmY Ymsalının

B) İstilik gьcьnьn

C) İstilikцtьrmY Ymsalının

D) İstilikmYnimsYmY Ymsalının

E) xьsusi istilik xarakteristikasının95. ManometrlY hansı fiziki kYmiyyYt цlзьlьr?

A) İsitmY sisteminin boru kYmYrlYrindY istilik daşıyıcısının tYzyiqi

B) İsitmY sisteminin boru kYmYrlYrindY istilik daşıyıcısının sYrfi

C) İsitmY sisteminin boru kYmYrlYrindY istilik daşıyıcısının sьrYti

D) İsitmY sisteminin boru kYmYrlYrindY istilik daşıyıcısının temperaturu

E) İsitmY sisteminin boru kYmYrlYrindY istilik daşıyıcısının sYrfi vY sьrYti96. PsixometrlY hansı fiziki kYmiyyYt цlзьlьr?

A) Havanın nisbi nYmliyi

B) Havanın hYrYkYt sьrYti

C) Havanın tYzyiqi

D) Havanın sıxlığı

E) Havanın temperaturu97. AnemometrlY hansı fiziki kYmiyyYt цlзьlьr?

A) Otaq daxilindY havanın hYrYkYt sьrYti

B) Otaq daxilindY havanın tYzyiqi

C) Otaq daxilindY havanın sıxlığı

D) Otaq daxilindY havanın temperaturu

E) Otaq daxilindY havanın nisbi nYmliyi98. MYişYtdY istifadY edilYn tYbii qazın Ysas tYrkibi nYdYn ibarYtdir?

A) metandan;

B) hidrogendYn:

C) karbon oksiddYn;

D) azotdan;

E) heliumdan.99. MYişYtdY istifadY edilYn tYbii qaz.

A) havadan yьngьldьr;

B) sıxlığı havanın sıxlığına bYrabYrdir;

C) havadan ağırdır;

D) sıxlığı havanın sıxlığından iki dYfY зoxdur;

E) sıxlığı havanın sıxlığından iki dYfY azdır.100. TYbii qazlar necY YldY edilir?

A) yerin tYkindYn зıxarlır;

B) daş kцmьrьn kokslaşdırılmasından alınır;

C) bioloci tullantılardan alınır;

D) bYrk yanacağın istilik-kimyYvi işlYnmYsindYn alınır;

E) kimyYvi reaksiyalar vasitYsilY.101. TYbii qazlar зıxarıldığı karbohidrogen yatağının xarakterinY gцrY neзY qrupa bц­lь­­nьr?

A) 3;


B) 2;

C) 4;


D) 5;

E) 6


102. TYbii qazlar yerin tYkindYn neзY зıxarılır?

A) qaz quyuları vasitYsi ilY;

B) nasosların kцmYyi ilY;

C) kompressorlar vasitYsi ilY;

D) heз bir vasitY olmadan цz-цzьnY зıxır;

E) kompьterlYrin kцmYyi ilY.103. TYbii qaz uzaq mYsafYlYrY necY daşınır?

A) magistral qaz kYmYrlYri ilY;

B) tankerlYrlY;

C) yerьstь nYqliyyat vasitYlYri ilY;

D) xьsusi balonlarla;

E) tYbii qazı uzaq mYsafYlYrY daşımaq mьmkьn deyil.104. AzYrbaycanda hansı qaz yataqları var?

A) Qaradağ, Bahar;

B) Qalmaz, XYzYr, Sahil;

C) Qazlı, Qalmaz, Nebit –Dağ;

D) AtYş, Ulduz;

E) Neft Daşları, AzNeft.105. MYdYndY qaz emalının ьsulları.

A) qazın mexaniki qarışıqlardan, sulfid birlYşmYlYrindYn, su buxarından tYmiz­lYnmYsi vY odo­rant­laş­dırılması;

B) qazın mexaniki qarışıqlardan vY ağır karbohidrogenlYrdYn tYmizlYnmYsi;

C) qazın mexaniki qarışıqlardan, propan, etan birlYşmYlYrindYn, su buxarından tYmiz­lYn­mY­si vY odorantlaşdırılması;

D) qazın mexaniki qarışıqlardan, su buxarından, metandan tYmizlYnmYsi vY odorant­laş­dı­rılması;

E) qazın mexaniki qarışıqlardan tYmizlYnmYsi vY maye qazın istehsalı.106. MYişYtdY istifadY olunan maye qazın kimyYvi adı necYdir?

A) propan;

B) metan;

C) etan;

D) azot;

E) butan.107. Qaz sYrfi mцvsьmdYn asılı olaraq necY dYyişir?

A) qışda artır, yayda azalır;

B) qışda qaz sYrfi azalır, yayda artır;

C) mцvsьmdYn asılı olmayaraq sabit qalır

D) mцvsьmdYn asılı olmayaraq dYyişir;

E) qışda yaya nisbYtYn 2 dYfY artır.108. 1mm su sьtunu neзY paskaldır?

A) 9,81 Pa;

B) 981 Pa;

C) 9,81 . 104 Pa;

D) 9,81 . 10-4 Pa;

E) 0,981 Pa109. Aşağıdakılardan hansı normal fiziki şYraitY uyğundur?

A) t= 00C P = 101,3 kPA= 1 atm;

B) t= 200C P = 1 atm;

C) t= 150C P = 1 atm;

D) t= 50C P = 1atm;

E) t=100C P = 1atm110. TYbii qaz şYhYr istifadYзilYrinY necY зatdırılır?

A) şYhYrdaxili boru kYmYrlYri ilY;

B) sisternlYrlY;

C) xьsusi qablarda;

D) balonlarla;

E) nYqliyyat vasitYlYri ilY.111. Kompressor stansiyaları nY ьзьndьr?

A) kYmYrdY tYzyiqi yьksYltmYk ьзьn;

B) magistral kYmYrdY qazın temperaturunu azaltmaq ьзьn;

C) magistral kYmYrdY qazın sьrYtini azaltmaq ьзьn;

D) kYmYrdY qaz sYrfini artırmaq ьзьn;

E) tYbii qazı mayelYşdirmYk ьзьn.112. YerlYşmYsinY gцrY yaşayış mYntYqYsinin qaz kYmYrlYrinin nцvlYri.

A) kьзY, mYhYllYdaxili, binadaxili qaz kYmYrlYri;

B) xarici vY daxili binadaxili, mYnzildaxili qaz kYmYrlYri;

C) kьзY vY binadaxili qaz kYmYrlYri;

D) imouls, ьfьrьcь, daşıyıcı kYmYrlYr;

E) giriş, зıxış, daxili kYmYrlYr.113. Qaz tYnzimlYmY mYntYqYlYri nY ьзьndьr?

A) tYzyiqin tYlYb olunan sYviyyYyY qYdYr azaldılması vY qaz sYrfindYn asılı olmaya­raq onun eyni sYviyyYdY avtomatik saxlamaq ьзьn;

B) tYzyiqi aşağı salmaq ьзьn;

C) tYzyiqi aşağı salmaq vY qaz sYrfini цlзmYk ьзьn;

D) qazın tYzyiqinin vY temperaturunun azaldılması ьзьn;

E) tYlYbatзıları fasilYsiz qazla tYchiz etmYk vY qaz sYrfini eyni sYviyyYdY avtomatik olaraq saxlamaq ьзьn.114. Qazı odorantlaşdırmaq ьзьn aşağıdakı maddYlYrdYn istifadY edilir?

A) merkaptan vY sulfid odorantları;

B) dietilsulfid, dimetilsufid , dimetildisulfid;

C) ьзetilenqlikol, dietilenqlikol;

D) kaptan, metilmerkaptan, kolodorant, etilmerkaptan;

E) qaz kondensatın tYrkibindY olan tYbii merkaptan birlYşmYlYri.115. Qaz tYchizatı sistemlYrinin seзilmYsinY hansı faktorlar tYsir edir?

A) istehlakзıların xarakteri vY sayı;

B) qaz mYnbYyinin xarakteri;

C) şYhYr tikililYri vY planlaıdırılmasının xьsusiyyYtlYri;

D) Yhalinin sıxlıqı;

E) kYmYrlYrin tikilmYsi ьзьn tYbii vY sьni maneYlYrin mцvcudluğu.116. İl YrzindY qazdan istifadY hYcminin dYyişmYsi xarakteri hansı faktorlardan ası­lıdır?

A) Ytraf mьhitin temperaturunun dYyişmYsi vY qazdan qeyri-bYrabYr istifadY edil­mYsindYn;

B) qazın tYzyiqinin dYyişmYsindYn;

C) Yhalinin qazdan mьxtYlif vaxtlarda qeyri-bYrabYr istifadY etmYsindYn;

D) qazın tYzyiqinin vY temperaturunun dYyişmYsindYn;

E) qazın sYrfinin dYyişmYsindYn.117. ŞYhYr qaz kYmYrlYri sistemi nY ьзьn hYlqYvi olur?

A) sistemin etibarlığını vY sYmYrYliyini yьksYltmYk vY istifadYзilYri fasilYsiz qazla tY­min etmYk ьзьn;

B) istifadYзilYrY qazın Yn yaxın mьsafYdYn verilmYsi ьзьn;

C) istifadYзilYrin qazdan mьxtYlif vaxtlarda bYrabYr hYcmdY istifadY etmYsi ьзьn;

D) qazın tYzyiqinin vY temperaturun eyni sYviyyYdY saxlanılması ьзьn;

E) iqtisadi cYhYtdYn sYmYrYli olduğu ьзьn.118. Mцvsьmi qeyri-mьntYzYmlik Ymsalı nYyY deyilir?

A) verilmiş ayda qaz sYrfinin il ьzrY orta aylıq qaz sYrfinY nisbYtini;

B) verilmiş ayda qaz sYrfinin il ьzrY qaz sYrfinY nisbYtini;

C) qış aylarında orta aylıq qaz sYrfinin yay aylarında orta aylıq qaz sYrfi nisbYtini;

D) qış aylarındakı qaz sYrfinin yay aylarındakı qaz sYrfinY nisbYtini;

E) qış (vY ya yay) aylarındakı orta aylıq qaz sYrfinin illik qaz sYrfinY nisbYtinY.119. Qaz tYnzimlYyici mYntYqYlYr harada qurulur?

A) şYhYr paylayıcı qaz kYmYrlYri ьzYrindY;

B) magistral qaz kYmYrlYri ьzYrindY;

C) qaz paylayıcı stansiyada;

D) kompressor stansiyasında;

E) qaz ilY tYchiz edilmiş binaların daxilindY120. Binadaxili qaz kYmYrlYrindY YlavY tYzyiq necY hesablanır (qaz , hava – hava vY qa­zın sıxlığı g – sYrbYstdьşmY tYcili, h – kYmYrin mьtlYq hьndьrlьyьdьr)?

A) P = hava gh - qaz gh ;

B) P = qaz gh + hava gh ;

C) P = qaz gh - hava gh ;

D) P =qaz gh;

E) P = hava gh121. ŞYhYrin illik qaz tYlYbatı necY hesablanır?

A) hYr bir qaz istifadYзisi qrupları ьзьn xьsusi metodika Ysasında;

B) hYr bir qaz istifadYзisinin faktiki istifadY etdiyi qaz hYcmi ьzrY;

C) Yhalinin sayına gцrY;

D) şYhYrin YrazisinY vY Yhalinin sayına gцrY;

E) hYr bir kateqoriya ьzrY YvvYlcYdYn nYzYrdY tutulmuş miqdarda qaz sYrfinY gцrY.122. ŞYhYr qaz kYmYrlYrinY daxil olan tYbii qazın odorantlaşdırılmasında odoran­tın nor­ması neзY qramdır? (00C- dY vY 101,3 kPa tYzyiqdY hYr 1000m3 qaza).

A) 16;


B) 15;

C) 20;


D) 10;

E) 18


123. Orta tYzyiqli paylayıcı qaz kYmYrlYrindY tYzyiq hansı intervalda dYyişir (kPa MPa) ?

A) 5 - 0,3;

B) 4 - 0,2;

C) 3 - 0,5;

D) 6 - 0,8;

E) 2 - 0,6124. Aşağıdakılardan hansı qaz qanunu deyil?

A) Coul-Tomson;

B) Gey-Lyussak;

C) Avoqadro;

D) Boyl-Mariot;

E) Mendeleyev-Klapeyron.125. Boruda qazın tYzyiqini hansı cihazla цlзьrlьr?

A) manometrlY;

B) barometrlYrlY;

C) hiqrometrlYrlY;

D) qaz sayğacları ilY;

E) aneroidlY.126. Vt = V0 (1+t) hansı qaz qanununun yazılışıdır. Burada t – temperaturun dY­yiş­mYsi, V0 t =0 0C temperaturda qazın hYcmi, Vt t temperaturda qazın hYcmi, - qaz hYcminin genişlYnmYsinin termiki Ymsaldır.

A) Gey-Lyussak;

B) Boyl-Mariott;

C) Şarl;

D) Mendeleyev-Klapeyron;

E) Avoqadro.127. Maye qaz harada istehsal edilir?

A) neft vY ya qaz зıxartma mYdYnlYrindY;

B) kompressor stansiyalarında;

C) şYhYr qaz paylayıcı stansiyalarnda;

D) ) qaz emalı zavodunda;

E) kimya sYnayesi komplekslYrindY.128. 1m3 metan 00C temperaturda kьtlYsi 0,715 kq tYşkil edir. Metanın havaya gцrY nisbi sıxlığını kq/m3- la tYyin edin (havanın sıxlığı 1,3 kq/m3 – dir)

A) 0,55;

B) 0,94;

C) 1,3;

D) 0,72;

E) 1,8


129. TYbii qazın aşağı yanma istiliyinin цlзь vahidi hansıdır?

A) MC/m3;

B) C/ m2 ;

C) kq/m3;

D) Vt/m3 · 0C;

E) MC/( m3· 0C)130. TYbii qazın Ysas tYrkibinin kimyYvi formulu necYdir?

A) CH4;

B) C3H8 ;

C) N2 ;

D) C2H6;

E) CO2131. BeynYlxalq vahidlYr sistemindY qazın xьsusi istilik tutumunun vahidi necYdir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)132. Qaz kYmYrlYrinin korroziyadan mьdafiYsinin aktiv ьsulları.

A) katod, protektor, elektrodrenac;

B) gьclYndirilmiş izolyasiya, katod mьhafizY;

C) зox gьclYndirilmiş izolyasiya, protektor mьhafizY;

D) gьclYndirilmiş vY зox gьclYndirilmiş izolyasiya, elektrodrenac mьhafizY;

E) katod, bitum izolyasiya.133. Qaz kYmYrlYrinin korroziyadan passiv qorunma ьsulları aşağıdakılardan han­sı­dır?

A) kYmYrlYrin izolyasiya edilmYsi;

B) katod mьdafiYsi;

C) protektor mьdafiYsi;

D) elektrik drenac ьsulu;

E) anod mьdafiYsi.134. Qazın tYzyiqi kYmYrin hansı hissYsindY daha зox olur ( - kYmYrin uzunluğu)?

A) kYmYrin YvvYlindY;

B) kYmYrin ortasında;

C) kYmYrin axırında;

D) 0,25 mYsafYdY;

E) 0,75 mYsafYdY.135. NYql edilYn qazın maksimal tYzyiqinY gцrY şYhYr qaz kYmYrlYrinin nцvlYri.

A) 0,6-1,2 MPA I kateqoriyalı yьksYk tYzyiqli qaz kYmYrlYri; 0,3-0,6 MPa II kateqo­riyalı yьksYk tYzyiqli qaz kYmYrlYri; 5kPa-0,3MPa orta tYzyiqli qaz kYmYrlYri, 3-5 kPa alзaq tYzyiqli qaz kYmYrlYri;

B) yьksYk tYzyiqli qaz kYmYrlYri, orta tYzyiqli qaz kYmYrlYri, abonent ayrılmaları;

C) alзaq tYzyiqli qaz kYmYrlYri, orta tYzyiqli qaz kYmYrlYri, sYnaye qaz kYmYrlYri;

D) yьksYk tYzyiqli qaz kYmYrlYri, paylayıcı qaz kYmYrlYri, kvartaldaxili qaz kYmYrlYri, binadaxili qaz kYmYrlYri;

E) I kateqoriyalı qaz kYmYrlYri, II kateqoriyalı qaz kYmYrlYri, alзaq tYzyiqli qaz kYmYrlYri.136. Hidrat birlYşmYlYrinin YmYlY gYlmYsinY qarşı mьbarizY ьsulları.

A) qazı tYmizlYnmY sYviyyYsinin yьksYldilmYsi, kYmYrY metanol YlavY edilmYsi;

B) tYzyiqin aşağı salınması, qaz sYrfinin yьksYldilmYsi;

C) adsorbsiya vasitYsi ilY vY tYzyiqin aşağı salınması ilY;

D) dietilenqlikol vY ya ьзetilenqlikol tYtbiq etmYklY adsorbsiya proseslYri vasitYsilY;

E) tYzyiqin vY qaz sYrfinin aşağı salınması ilY.137. Giriş tYzyiqinY gцrY qaz tYnzimlYyicilYrin nцvlYri.

A) orta tYzyiqli vY yьksYk tYzyiqli;

B) alзaq tYzyiqli,orta vY yьksYk tYzyiqli;

C) alзaq vY yьksYk tYzyiqli;

D) alзaq vY orta tYzyiqli;

E) I kateqoriyalı alзaq tYzyiqli vY yьksYk tYzyiqli.138. Aşağıdakı hallardan hansında qazın kYmYrdY hYrYkYti stasionar hYrYkYtdir?

A) kYmYr boyunca sYrf hYmişY sabit qalır, tYzyiq kYmYrin YvvYlindY vY sonun­da mьx­tY­lifdir vY dYyişmir;

B) kYmYrin YvvYlindY tYzyiq dYyişir, sonunda isY sabit qalır;

C) kYmYrin sonunda sYrf dYyişir, kYmYrin YvvYlindY tYzyiq sabit qalır;

D) tYzyiq yalnız kYmYrin YvvYlindY zamandan asılı olaraq dYyişmir;

E) tYzyiq yalnız kYmYrin axırında zamandan asılı olaraq dYyişmir.139. YьksYk, orta vY alзaq tYzyiqli qaz kYmYrlYri bir-biri ilY nY vasitYsi ilY birlYşdirilir?

A) tYnzimlYyicilYrlY;

B) kranlarla;

C) siyirtmYlYrlY;

D) ventillYrlY;

E) kompressorlarla.140. HYlqYvi qaz kYmYrlYri ьзьn hidravliki hesabat neзY dYfY aparılır?

A) bir normal, iki qYza recimindY;

B) iki dYfY – hYm normal, hYm dY qYza recimindY

C) bir dYfY – ancaq normal recimdY;

D) iki normal vY iki qYza recimindY;

E) iki normal vY ьз qYza recimindY.141. Paylayıcı kYmYrlYrdY hesabi qaz sYrfi (Qhes) necY hesablanır? Burada Qtranzit vY Qyol

- ­tran­zit vY yol sYrflYridir.

A) Qhes=Qtranzit+ 0,55Qyol ;

B) Qhes=Qtranzi + 0,45Qyol ;

C) Qhes=Qtranzi 0,45Qyol;

D) Qhes=Qtranzit - 0,55Qyol ;

E) Qhes = Qtranzit + Qyol142. KYmYrlYrdY hidrat tıxacları hansı sYbYbY gцrY YmYlY gYlir?

A) qazın tYrkibindY su buxarı olduğuna gцrY;

B) qazın tYrkibindY karbon iki oksid olduğuna gцrY;

C) qazın tYrkibindY metan olduğuna gцrY;

D) qazın tYrkibindY kьkьrd birlYşmYlYri olduğuna gцrY;

E) qazın tYrkibindY mexaniki qarışıqlar olduğuna gцrY.143. TYbii qazı necY qurudurlar?

A) soyutmaqla vY sorbentlYrlY;

B) soyutmaqla;

C) sorbentlYrlY;

D) qızdırmaqla;

E) qızdırmaqla vY sorbentlYrlY.144. Baş kompressor stansiyası harada tikilir?

A) mYdYnlYrin зıxışında;

B) bцyьk şYhYrlYrin kYnarında;

C) yeraltı qaz anbarlarında;

D) magistral qaz kYmYrlYrinin ьzYrindY;

E) qaz paylayıcı stansiyalarda.145. Qaz paylayıcı stansiya harada tikilir?

A) yaşayış mYntYqYlYrinin vY bцyьk sYnaye obyektlYrinin YvvYlindY;

B) yeraltı qaz anbarlarında;

C) magistral qaz kYmYrlYrinin YvvYlindY;

D) yaşayış mYntYqYlYrinin YvvYlindY:

E) bцyьk şYhYrlYrin kYnarında.146. Qaz paylayıcı stansiya nY ьзьndьr?

A) magistral kYmYrdYn alınan tYbii qazın tYzyiqini aşağı salır vY sabit saxlayır;

B) magistral kYmYrdYn alınan tYbii qazın tYzyiqini aşağı salır;

C) artıq qazı yığıb saxlayır;

D) tYbii qazı abonentlYr arasında paylayır;

E) magistral kYmYrdYn alınan tYbii qazın tYzyiqini tYlYb olunan sYviyyYyY qaldırır.147. Havalandırma qurğuları nYdir?

A) onların vasitYsi ilY otaqda havanın normal halı tYmin olunur

B) onların vasitYsi ilY otaqda havanın normal temperaturu tYmin olunur

C) onların vasitYsi ilY otaqda havanın normal nisbi nYmliyi tYmin olunur

D) onların vasitYsi ilY otaqda havanın normal hYrYkYt sьrYti tYmin olunur

E) onların vasitYsi ilY otaqda havanın normal tYmizliyi tYmin olunur148. Kondisioner sistemi nYdir?

A) havanın emalını, nYql edilmYsini, verilmYsini vY sorulmasını цzьndY birlYşdirYn qurğudur

B) yalnız havanı nYmlYşdirYn qurğudur

C) yalnız havanın isidilmYsini tYmin edYn qurğudur


  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə