Závod inteplast průmyslová zóna Klášterec n. Ohří lokalita A1
Yüklə 316.79 Kb.
səhifə1/4
tarix23.04.2016
ölçüsü316.79 Kb.
  1   2   3   4


ECOMOST s.r.o., Budovatelů 2957, 434 01 Most


Oznámení záměru

s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4

zákona č.100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

Závod INTEPLAST

- průmyslová zóna Klášterec n. Ohří

lokalita A1

Most říjen 2003
Obsah
ČÁST A
Údaje o oznamovateli


1.Obchodní firma

2. IČ


3. Sídlo (bydliště)

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRUI.Základní údaje

 1. Název záměru

 2. Kapacita (rozsah ) záměru

 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

 6. Popis technického a technologického řešení záměru

 7. Předpokládaný termín zahájení realizace řešení záměru

 8. Výčet dotčených územně samosprávných celkůII. Údaje o vstupech

 1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

 2. Voda (například zdroj vody, spotřeby)

 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)


III. Údaje o výstupech

 1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)

 2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

 3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)

 4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

 5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)

ČÁST C


ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

 1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území (například systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a klima, vody, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)

 3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení


ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU

NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍI. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

a hodnocení jejich velikosti a významnosti

 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

 2. Vlivy na ovzduší a klima

 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

 5. Vlivy na půdu

 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

 8. Vlivy na krajinu

 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památkyII. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich

velikosti a významnosti a množnosti přeshraničních vlivů
III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí

 1. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích podkladů při hodnocení

 2. vlivů


VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

zpracování dokumentace

ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.


ČÁST F
ZÁVĚRČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU


ČÁST H
PŘILOHY


Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické.

Datum zpracování dokumentace:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

Podpis zpracovatele dokumentace:  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə