Yıldırım Beyazıt İmkb teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
Yüklə 42.06 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü42.06 Kb.T.C.

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

Yıldırım Beyazıt İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………… DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI

Toplantı Tarihi :

Toplantı Yeri :

Toplantı No :
GÜNDEM MADDELERİ :

1.    Açılış ve yoklama.

2.    Zümre başkanı ve sekreter seçimi.

3. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve

uygulamaya dönük yeni kararların alınması.4.    Milli Eğitim Temel Kanunu vb. eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk milli eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunması ve planlamaların bu doğrultuda yapılması.

(24/6/1973 gün ve 14574 S.R.G. 2, 3 ve 28. Maddeleri)

5. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenmesi.

(07.09.2013 gün ve 28758 S.R.G.)

6.    Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.

(Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi’nin -2104 S.T.D. incelenmesi.)

(Atatürkçülük ile ilgili konuların öğretim programları içinde yer alması 2488 sayılı T.D.)

7.   Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde

uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle, bunların uygulama şeklinin belirlenmesi.8.   Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders

planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi.9.   Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde, öğretim programlarıyla, okul ve

çevre şartlarının göz önünde bulundurularak konuların, Kaynakların ve Değerlendirme Esaslarının

belirlenmesi. (2348 S.T.D)

10.  Ölçme değerlendirmede birlik ve ortak uygulama için tüm sınıflarda yapılacak olan yazılı

sınavları ve içeriğinin zümrede kararlaştırılması Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanının belirlenmesi. Yazılı sınavların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar; uygulamalı sınavlar ve performans çalışmalarının puanlarına ilişkin hususların görüşülmesi,a)  Orta öğretim kurumları yönetmeliği (Md. 43,44,45,46,47,48,49 ve 50) incelenmesi.

b)  Karşılaştırmalı sınavların yapılması; (Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. ) (Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Md-45)

c)  Performans puanlarına ilişkin ortak esasların görüşülmesi (Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Md-50)

11.  Branşla ilgili öğretimin genel ilkelerinin incelenmesi;

a) Müfredat programları kitaplarının başlarında yer alan açıklamaların,

b) Megep (Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sistemininin Güçlendirilmesi Projesi) Öğretim

Programları Ve Modüller Öğretim Uygulama Kılavuzunun,c) Megep Projesi kapsamında okutulacak modüllerin amaçlarının incelenmesi.

12.Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması ile ilgili 2551 sayılı tebliğler dergisinin okunması.

(2089 S.T.D.)  Ek :

Millî Egitim Bakanlığı Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı

Yürütülmesine ilişkin Yönerge

Tebliğler Dergisi: AGUSTOS 2003/2551

Ek ve Değişiklikler: AGUSTOS 2005/2575 TD

a)  Ders kesim raporlarının incelenmesi-Bitirilmemiş konuların (varsa) nedenlerinin tespiti ve yeni yapılacak planlarda bu hususların dikkate alınması ve konuların ağırlıklarına göre aylara haftalara dağıtılması.

b)   “Atatürkçülük” ile ilgili konuların dağıtılması (2488 S.T.D.)

c)   Bir önceki yıl uygulamaları ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususların bir bütün olarak değerlendirmek ve yeni yılın planlanması için bir ön hazırlığın yapılması.

13. Yıl içinde yapılacak gündemli zümre toplantıları tarihlerinin belirlenmesi. Ayrıca program ve diğer

öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-

değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir tarih

tespit edilmesi.14. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için seminer çalışmalarının düzenlenmesi konusunda öneri

geliştirmek. Branşa ait çalışmaların tespiti, gelişmelerin paylaşılması konusunun önerilmesi.15. Zümre toplantılarının şekil ve içerik bakımından nasıl olması gerektiği konusunda öneriler.

16. Ders araç-gereçlerinin kullanılması, bakımı, korunması ve gözden geçirilip, eksikliklerin

tamamlanması yönünde öneriler getirilmesi.17. Derse hazırlıklı gelinmesi,amaca uygun ve düzenli olarak planlamalar yapılması ve muhafaza

edilmesi.18.  Okul veli ilişkileri, veliler ile iletişim kurulması ve velilerin okuldan beklentilerinin saptanması

(ilgili yönetmelik-Okul Aile Birliği)19.   Müfredat programının incelenmesi ve ağırlıklı konuların belirlenmesi.

20.   Dersin genel amaçları  doğrultusunda konuların özel amaçlarının belirlenmesi.

21.   Konularla ilgili kaynakların incelenmesi.

22.   Konularla ilgili deney-gözlem ve gezi planlamasının yapılması. (Okula ait ilgili mevzuat

kaynaklarının incelenmesi.Özellikle ders dışı etkinlikler hususunda yapılacak olan proje, gezi,

gözlem vb. etkinlikler için)

23.   Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları

çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders

bazında değerlendirilmesi ve benzeri konuların görüşülmesi.

24.   Geçen yıl ki  zümre kararlarına ilişkin uygulama sonuçları ve öğrenci başarısı ile ilgili

durumun değerlendirilmesi suretiyle elde edilen sonuçlara göre yeni kararların alınması.25.   Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak olan işbirliği konularının saptanması,

(konu, branş ve zamanın belirtilmesi) ve yıllık planlarda gösterilmesi.26.   Çalışma Takviminin incelenmesi.

28.   Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri için alınacak önlemlerin tespit edilmesi.

30. Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirilmesi çalışmaları ( Meslek Dersleri Zümre Toplantıları için)

31. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin öğretmenlerin görevleri ve sorumluluklarıyla ilgili 86.

maddesinin okunması ve açıklanması.

32. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması.

33. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe

yönelik belirleyici kararların alınması.34. Alınan kararlar.

1.1 ……………………………..

1.2 ……………………………..

1.3 ……………………………..35. Dilek ve temenniler, kapanış. • Meslek Dersleri Zümrelerinde ayrıca;

a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,

b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,

c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,

ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,

f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları

ilgili konular da görüşülür.
AYRICA :

 1. Zümre toplantıları çok detaylı olmalı

 2. İlgili mevzuat incelenmeli

 3. Düşünceler bölümü olmalı

 4. Yıl içinde meydana gelen aksaklıklar görüşülmeli

 5. Önceki yıl YGS başarısı değerlendirilmeli

 6. Her sınıfın detaylı sınıf başarısı zümre toplantılarına yansıtılmalı

 7. 2488 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Ortaöğretim Kurumlarının öğretim

programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülükle” ilgili konular

yıllık plana yansıtılmalı

 1. Eğitim-Öğretimde birlik ve koordinasyon sağlanmalı

 2. Kararları, neden, neyi, nasıl ve ne zaman, ne ile ve nerede sorularına cevap verecek şekilde almalı

 3. Yönetmelik maddelerini karar diye yazmamalı

 4. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar yerine, bağlayıcı kararlar almalı

 5. Eğitim-Öğretimi geliştirecek nitelikte kararlar almalı

 6. Uygulanabilir kararlar alınmalı

 7. Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve genelgelerle istenilen hususların nasıl uygulanacağı tartışılmalı ve karara bağlanmalı


Üye Üye Üye
……………. Alanı Öğretmeni ……………. Alanı Öğretmeni ……………. Alanı Öğretmeni

./02/2014Uygundur

Celal ULUSOY

Okul Müdürü

_____________________________________________________________________________________________________________

http://www.imkbeml.k12.tr

Yigitler Mah.Otosansit içi Yıldırım/BURSA

Tlf: (0224) 342 55 23 – 342 55 71 Fax : (0224) 342 33 96

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə