Yasal dayanak
Yüklə 147.87 Kb.
səhifə1/3
tarix29.02.2016
ölçüsü147.87 Kb.
  1   2   3
1001 ve 1007 TUBİTAK PROJELERİNE AİT ÖZET BİLGİLER
YASAL DAYANAK

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın müştereken hazırladığı:
 • TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller


TANIMLAR

-- Müşteri (Kamu Ar-Ge)

  • Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan,

  • Proje yürütücüsü kurum/kuruluşları belirleyen,

  • Bu kurum ve kuruluşlarla protokol yapan,

  • Projeyi ve beklenen sonuçlarını tanımlayan,

  • Proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden,

  • TÜBİTAK’a destek başvurusunda bulunan,

  • Öneri Formunu ve Sözleşmesini imzalayan,

  • Projeyi TÜBİTAK ile eşgüdümde izleyen Kamu kurumu/kuruluşudur.

  • Proje Yürütücüsü (1001):

  • Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı,

-- Proje Yürütücüsü (Kamu Ar-Ge)(1007):

  • Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen ve proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişiyi veya kişileri ifade eder.

  • Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş (Kamu Ar-Ge)

  • Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip;

  • Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan,

  • Öneri formunu ve sözleşmesini imzalayan,

  • Projenin fiilen yürütüldüğü

  • Kamu Ar-Ge Birimi, TÜBİTAK Ar-Ge Birimi, Üniversite ve/veya Özel Kuruluşlardır.

  • Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş :

  • Projeyi öneren Yürütücünün görevli olduğu ve sözleşmeye taraf olan, özel veya kamu, tüzel veya gerçek kişileri,

-- Proje Personeli :

  • Proje yürütücüsü ile projede tam veya kısmi zamanlı, geçici olarak görev alan; araştırmacı, uzman, danışman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri proje çalışanıdır.

  • Araştırmacı :

  • İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki kişiler

  • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

  • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

  • Yardımcı Personel:

  • Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, işvereni Kurum olan ve kesin raporda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personel

  • Danışman :

  • Projenin özel uzmanlık gerektiren konulardan birinde kısa süreli ve geçici olarak hizmetinden yararlanılan, sonuç raporunda adı geçmeyen araştırmacı tanımına uygun Uzman kişileri

  • Proje Yürütme Grubu (PYG) (Kamu Ar-Ge)

  • Projenin birden çok Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda;

  • Tüm Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluşların temsil edildiği,

  • Projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun sekilde yürütülmesinden,

  • Projeye ilişkin raporların verilmesinden, hazırlanmasından ve sunulmasından,

  • Harcamaların projenin gereklerine uygunluğunun sağlanmasından,

  • Sorumlu olan ve sadece Proje Yürütücülerinden oluşan grubu,

  • Proje Yöneticisi (Kamu Ar-Ge):

  • Projenin birden çok proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda PYG tarafından seçilen,

  • PYG adına idari sorumluluk taşıyan,

  • PYG’yi (tüm proje yürütücüsü kurum ve kuruluşları) temsilen yazışmaları yapan kişidir.

  • Bursiyer:

  • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya "Araştırma Görevlileri“ statüsündeki öğrenciler

  • Doktara sonrası bursiyer:

  • Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan Türkiye’de ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu kişiler

  • Birim:

  • Projenin yürütüldüğü Kurum/Kuruluş tarafından, projeler ile ilgili evrak, kayıt, mali ve idari işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen birim.

  • (Üniversitelerde genellikle BAP, diğer kurum/kuruluşlarda ise bu işle görevlendirilen birimleri)

  • Proje Destekleme Sözleşmesi

  • TÜBİTAK ilgili mevzuatına göre hazırlanan ve taraflarca imzalanan sözleşmeyi,

  • Proje kapsamında yapılacak harcamaların Muhasebeleşmesinde görevli ve sorumlu olacak kişiler;

  • Harcama Yetkilisi:

  • Kamu Projelerinde, kurum/kuruluşun projeden sorumlu olmak üzere sözleşmeye yürütücü kuruluş adına imza atan yönetici ve/veya üst yönetici tarafından belirlenen kişi.

  • Diğer projelerde, proje yürütücüsü.  • Gerçekleştirme Görevlisi:

  • Kamu Projelerinde, Proje Yürütücüsü Gerçekleştirme Görevlisidir. Yürütücünün harcama yetkilisi olarak belirlendiği durumda ise, proje personelinden birisi, Birim veya projenin yürütüldüğü bölüm personeli arasından görevlendirilen kişi veya kişilerdir.

  • Diğer projelerde, öncelikle proje personeli arasından, olmadığı takdirde ise Birim veya projenin yürütüldüğü bölüm personeli arasından görevlendirilen kişi veya kişilerdir. (Araştırma Görevlisi olmayan bursiyerler Gerçekleştirme Görevlisi olarak görevlendirilemez.)

  • Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin izinli yada görevli olduğu durumlarda, bu görevlerini başka birine yazılı olarak geçici devredilebilirler.

  • Muhasebe Yetkilisi: Sözleşmede Yer alan Yürütücü Kuruluşun muhasebe işlerini gerçekleştiren muhasebe yetkilisi.

  • İhale Yetkilisi:

  • Bu proje ile ilgili belirlenen harcama yetkilisi aynı zamanda ihale yetkilisidir.

  • Özel Hesap:

  • Kurum tarafından her bir proje ve/veya projeler için kamu bankalarında veya özel bankalarda açılan hesabı,

  • Ekonomik Sınıflandırma Kodları:

  • TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde, yapılacak harcamaların mahiyeti itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

  • Transfer Takip Sistemi (TTS):

  • TÜBİTAK tarafından Üniversitelere ve Kuruluşlara ödenekleri transfer edilen projelerin,

  • Mali verilerinin tutulması,

  • Bütçe işlemleri,

  • Muhasebe İşlemleri,

  • Mali raporlamalar,

  • Duyurulara ve mevzuata ilişkin belgelere ulaşmak üzere yapılmış web tabanlı bir yazılımdır.

 • Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi mevzuata uyulacaktır?


(Kamu Ar-Ge Projelerinde):

  • TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Projeleri ile TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik

  • TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar

  • TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları
 • (Diğer Projelerde)
  • TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

  • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Esasları
  • TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programına İlişkin Esaslar

  • Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar

  • Uluslararası Projelerde, İkili İşbirliği Anlaşma Metinleri

  • TÜBİTAK Araştırma-Geliştirme Projelerine Ait İhale Esasları

  • Proje Destekleme Sözleşmesi

 • Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından açılacak?

Desteklenmesi uygun bulunan projeler için, TÜBİTAK tarafından yapılan talep üzerine, Projenin Yürütüldüğü Kurumun Muhasebe Yetkilisi tarafından her bir proje ve/veya projeler için hesap açılır ve banka hesap numaraları TÜBİTAK’a bildirilir.

 • Hangi bankalarda proje hesabı açılacak?

Kamu Haznedarlığı Tebliği hükümleri doğrultusunda belirtilen kamu bankaların birinde hesap açacaktır.

 • Gelişme raporu dönemine ait kullanılamayan ödenek ne olacaktır?

Proje tamamlanana kadar kullanılmak üzere hesapta izlenir.

 • Proje tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır?

Kurum tarafından hesaba ilişkin oluşan faiz geliri ile birlikte TÜBİTAK hesabına iade edilecektir.
. Projelerin yürütülmesinde ve harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi belgeler kullanılacaktır?


 1. Gerçekleştirme Görevlisi Atama onayı

 2. Ön Ödeme (Avans ) Talep Formu

 3. Avansla ilgili harcama talimatları

 4. Ön Ödeme (Avans ) Mahsup Formu

 5. TUBİTAK Gecici Gorev Yollugu Bildirgesi

 6. Burslu öğrenci formları

 7. Özel Araç Kiralama Belgesi

 8. SSK'lı Çalıştırma Bilgi Formu

 9. Doğrudan Temin için Görevlendirme Onayı

 10. Doğrudan Temin Alımı Talep Formu

 11. Teklif Formu

 12. Tubitak Alımları Yaklaşık Maliyet Tutanağı

 13. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

 14. Tubitak Alımları Doğrudan Ttemin Onayı

 15. Ödeme Belgeleri
 • En fazla ne kadar ön ödeme alınabilir?

TÜBİTAK tarafından belirlenen ön ödeme limitleri dahilinde alınabilir (2009 yılında ön ödeme limiti 25.000.-YTL dir).

Seyahat için yapılacak ön ödemeler bu limitlere dahil değildir ve bu tür ön ödeme talepleri diğer ön ödeme taleplerinden ayrı olarak yapılabilir. • Ön ödeme talepleri nasıl yapılır ve nereden alınabilir?

Ön ödeme talepleri, Proje Yürütücüsü tarafından veya görevlendireceği mutemet(ler) tarafından proje hesabındaki ödeneğe bağlı olarak ve harcama kalemi (ekonomik sınıflandırma kodu) belirtilmeksizin toplam tutar üzerinden Birime yapılır.
Talep edilen ön ödeme, Birim tarafından projeye ait özel hesaptaki ödenek kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince dört işgünü içerisinde proje hesabından, ilgililerin banka hesabına aktarılır.


 • Mahsup ne zaman yapılacaktır?

Yurt içi alımlarda en geç iki ay içinde,

Yurt dışı alımlarda en geç altı ay içinde,

Seyahatler için ayrıca alınan ön ödemelerde seyahat bitiminden sonra otuz gün içinde,

(Önceden yapılmış bir programa bağlı olarak ve aralarındaki süre on günü geçmeyecek periyotlar halinde birden fazla yapılan seyahatler tek bir seyahat olarak kabul edilir.)

Arkeolojik kazı çalışmaları gibi uzun süreli saha çalışmalarında alınan ön ödemeler altı ay içinde mahsup edilebilir.
 • Mahsup nasıl yapılacaktır?

Yapılan harcamalara ait fatura vb. belgeler, projede kabul edilen ekonomik sınıflandırma kodları ile ilişkilendirilerek “Avans Mahsup Fişi” ne dökümü yapılarak Birime verilir.

Mahsup evrakında yer alan harcamaların Birim tarafından TTS’de proje bütçesindeki ödenekler ile kontrolü yapılarak mahsup gerçekleştirilir.

Mahsuba ilişkin muhasebe kayıtlarının,Transfer Takip Sistemine (TTS) Birim tarafından mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Gerçekleşen harcamaların proje kapsamında mutlaka öngörülmüş olması gerekir ve bu harcamalar bütçede yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarındaki ödeneklerin üzerinde olamaz.(Mahsup evraklarında yer alan harcamanın projede öngörülen mahiyette olmasında proje yürütücüsü sorumludur.

Mahsup evrakında yer alan harcamaların ilgili olduğu ekonomik kodların TTS’de yer alan ödenekler çerçevesinde kontrolünde Birim sorumludur.)

(Not: Gelişme raporlarının TÜBİTAK tarafından kontrolü sırasında, rapor dönemi içinde yapılan harcamalarda projede öngörülmeyen kalemler varsa, bu harcamaların iadesi istenir.)


 • Çok zorunlu hallerde proje harcamalarında ödenek aşımı söz konusu ise; ön ödeme almadan önce bu ödenek aşımını karşılamak için gerekli olabilecek fasıl aktarımları ve/veya ek ödenek işlemleri esas ve usullere uygun olarak mutlaka yapılmalıdır. (Bu işlemlerin mahsup süresi içinde gerçekleşmesi gerekir)

 • Aksi halde yapılan fazla harcama mahsupta işlem görmeyecektir.

Proje bütçesinde yer almak ve harcama belgesinin tarihi proje süresi içinde olmak kaydı ile ön ödeme talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri ön ödemenin mahsubunda kabul edilebilir.


 • Ön ödemeden artan para ne yapılacak?

Ön ödeme taleplerinin harcamanın gerektirdiği kadar olması esastır. Ancak, eğer alınan ön ödemeden para artar ise, artan para, proje hesabına iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakına konulacaktır.


 • Alınan ön ödeme üzerinde harcama yapılırsa ne olacak?

Eğer yapılan harcamanın mahiyeti projede öngörülmüş ve karşılığı ödenek proje hesabında varsa, fazla yapılan harcama kesin ödeme olarak Kurum tarafında proje yürütücüsünün hesabına havale edilir. (Çok zorunlu hallere münhasır bu işlem yapılabilir) • Proje süresince kaç kere ön ödeme alınabilir?

Proje süresince ön ödeme için sayı sınırlaması yoktur. Ancak, bir ön ödemenin usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni ön ödeme yapılmaz.

Aynı kişi mutemet olarak aynı anda birden fazla projeden ön ödeme alabileceği gibi aynı projede birden fazla mutemet de tayin edilebilir.

Mutemet olarak görevlendirilen her bir kişiye mutemeti olduğu her bir proje için TÜBİTAK tarafından belirlenen limiti geçmemek ve bu limitler mutemet bazında ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla ön ödeme yapılabilir.


 • Ön ödeme alınmadan limitler dahilinde harcama yapılabilir mi?

Bu tür harcamaların mahiyetinin projede öngörülmüş olması ve ödeneğinin olması şartıyla, kesin ödeme olarak kabul edilebilir ve yapılan harcama proje hesabından ilgili kişinin hesabına havale edilir.


 • Zamanında kapatılmayan ön ödeme olursa ne yapılacak?

Mahsup süresi geçtikten sonra kapatılan ön ödeme tutarları ile ilgili olarak yapılacak işlem şöyledir:

Mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar dışında kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden bu miktarın proje hesabına yatırmaları istenir.
 • Harcama yapmadan veya az harcama yapılarak zamanında kapatılan ön ödeme olursa ne yapılacak?

Mahsup süresi sonunda ön ödeme tutarının en az % 50’si harcanmadan iade edildiği takdirde, harcanamama gerekçeleri TÜBİTAK tarafından istenebilir .

Yapılacak değerlendirme ve inceleme sonucunda yürütücünün veya mutemedin ihmal, kusur veya suistimalinin tespiti halinde harcanmayan tutarlara 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje hesabına yatırılır.


 • Harcamaların beyanında ve talep edilmesinde hangi form ve belgeler kullanılacak?

TÜBİTAK tarafından belirlenen form ve belgeler kullanılır (Özellikle; Mahsup/Kesin Hesap Formu, Burslu Öğrenci Bilgi Formu, Geçici Görev Yolluk Bildirgesi). Bu form ve belgelere “tts.tubitak.gov.tr” web adresinden ulaşılabilir.

Bunların dışında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanabilir


 • Faturalar kimin adına düzenlenecek?

Faturalar, Proje numarası belirtilmek suretiyle Yürütücü Kurum adına düzenlenecektir.

(Örneğin: Celal Bayar Üniversitesi-107M001 nolu Proje)
 • Alınan faturalarla ilgili olarak ne yapılacaktır?

Proje Yürütücüsü ve varsa araştırmacılardan en az birisi tarafından, faturaların arkasına veya icmal listesine (Mahsup/Kesin Hesap Formu) “Belge(ler)de yer alan mal ve hizmetler piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda satın alınmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” ifadesi yazılıp, müştereken imzalanarak mahsup evrakına konulacak ve mahsubu yapılmak üzere ilgili Birime teslim edilecektir. • Doğrudan temini kim yapacak?

Doğrudan Temin, Harcama Yetkilisi, Harcama Yetkilisinin görevlendireceği proje personeli veya Kurum elemanı aracılığı ile yapılır.


 • Doğrudan temin limiti ne kadardır?

Doğrudan temin için TÜBİTAK limitleri uygulanacaktır.

2009 yılı için TÜBİTAK limiti: 100.000.-YTL + KDV • Doğrudan temin nasıl gerçekleştirilecektir?

Satınalma işleminin Kurum elemanı tarafından gerçekleştirilmesi halinde, Proje yürütücüsü, projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin gerekiyorsa teknik şartname hazırlayarak satınalmanın yapılması için Birime müracaat eder.

Satınalma, yaklaşık maliyet tespiti ve ilan yapılmaksızın limite bağlı olarak Harcama Yetkilisi onayı alınarak, piyasa araştırması yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • Doğrudan temin yoluyla yapılacak satınalmalarda yazılı veya en az 3 teklif alınması zorunlu mudur?

Yürütücü piyasa araştırması yapmak suretiyle en uygun alımı yapmak zorundadır. Yazılı teklif toplamak zorunda değildir.


 • İhale suretiyle yapılacak alımlarda hangi mevzuata tabi olunacak?

Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması 22/04/2004 tarih ve 25441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına dair 2/4/2004 tarihli ve 2004/7113 sayılı Kararnamenin Eki "Esaslar"a göre gerçekleştirilir.


 • İhale nasıl gerçekleştirilecektir?

Proje personeli projede öngörülen malzeme veya hizmete ilişkin teknik şartnameyi hazırlayarak, satınalmanın yapılması için Birime müracaat eder.

Satınalma, ilgili Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • İhale komisyonu kimlerden oluşacak?

“TÜBİTAK Ar-Ge Projelerine Ait İhale Esaslarına“ göre oluşturulan komisyonlarda, proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olmadığı durumlarda proje yürütücüsü ve her halde en az bir proje personeli görevlendirilir.

Proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olduğu durumlarda yürütücünün isteği üzerine Kurum tarafından oluşturulmuş ihale komisyonları marifetiyle de (komisyonda proje personeli bulunmaksızın) alımlar gerçekleştirilebilir.
 • İdari ve teknik şartname kim tarafından hazırlanacak?

İdari şartname Kurumun bu projelerin satınalmaları için belirlediği birim tarafından, teknik şartname ise, proje personeli ve/veya yürütücünün görevlendireceği kişiler tarafından hazırlanıp, yürütücü tarafından onaylanmalıdır.


 • İhale nasıl sonuçlandırılacak?

İhale ilgili mevzuat doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.


 • Alınan mal ve hizmetlerin kabulü için komisyon oluşturulacak mı? Kimler olacak?

Sadece dayanıklı taşınırlar için komisyon oluşturulacak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurulacak komisyonlarda proje yürütücüsü veya proje personelinden birisi mutlaka bulunacaktır.


 • Alınan malzeme nereye kaydedilecektir?

Taşınır Mal Yönetmeliğinde “dayanıklı taşınırlar” olarak tanımlanan malzemelerin kurumun ilgili mevzuat ve bu esaslar çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak kurum taşınırlarına ilgili harcama birimi (projenin fiilen yürütüldüğü Fakülte, Enstitü, Bölüm, ABD) adına kaydedilir .

Oluşturulan “Taşınır İşlem Fişi”nin bir örneği ödeme belgesine eklenir. Kaydedilen dayanıklı taşınır, zimmet fişi düzenlenerek ilgili yürütücünün kullanımına tahsis edilir. Bunların dışında kalan taşınırlar kaydedilmez.
 • Proje sonunda Müşteriye devredilecek “dayanıklı taşınır” ların ayniyat kayıtları nasıl yapılacak?

Proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak malzeme ve cihazlardan protokol veya proje sözleşmesi hükümlerine göre proje sonuçlandıktan sonra müşteri kuruluşa devredilecek olanlar Kurum taşınırına kaydedilmez ve söz konusu bu taşınırların proje tamamlanıncaya kadar tüm sorumluluğu proje yürütücülerine aittir.


 • Ödeneklerin kullanımına ilişkin düzenlemeler ile tasarruf tedbirlerine uyulacak mı?

Aksine bir hüküm olmadığı takdirde, proje harcamaları bu düzenlemelerin ve tedbirlerin dışında tutulacaktır.


 • Ekonomik Sınıflandırma Kodları arasındaki aktarımlarda yetki kimde?

Projede öngörülen malzeme yada hizmetlerin ödeneklerinin yetersiz kalması durumunda, yürütücü yetkisinde ve/veya onay alınmak suretiyle ekonomik sınıflandırma kodları arasında aktarım yapılabilir.

Projelerde öngörülen ekonomik kodların dışında olmamak ve kabul edilen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmemesi kaydıyla;

1-Proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi) de işlemlerin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir. (Bu konuda müşterinin iznini almaya ve yazışmanın müşteri aracılığı ile yapılmasına gerek yoktur.)

Yapılan bu aktarımlara ve gerekçelerine izleyen gelişme raporunda yer verilir.

2.Ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyi arasında aktarma yapılması durumunda ekleme yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının % 20’sine kadar yapılacak aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir.

Buna ilişkin TTS (Transfer Takip Sistemi)’de işlemlerin yapılabilmesi için TÜBİTAK’a bilgi verilir.

(Kamu projelerinde bu konuda müşterinin iznini almaya ve yazışmanın müşteri aracılığı ile yapılmasına gerek yoktur.)

3.Aktarım oranının % 20’yi aşması durumunda; proje yürütücüsü tarafından yapılan gerekçeli başvuru, müşterinin uygun görüşü ve TÜBİTAK’ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişikliğe ilişkin işlemler TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir ve ilgililere bildirilir.

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə