Trt trabzon MÜDÜRLÜĞÜ
Yüklə 15.46 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü15.46 Kb.

İHALE İLANI

TRT Trabzon MÜDÜRLÜĞÜ

TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası ile çevre düzenlemeleri onarımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale kayıt numarası

:2010/61848

1 - İdarenin
a) Adresi

: Adnan Kahveci Bulvarı No: 53 61300 Söğütlü-Akçaabat/Trabzon

b) Telefon ve faks numarası

:462 2487968 ,462 2487958

c) Elektronik posta adresi

:zeki.solak@trt.net.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:www.trt.net.tr

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, lojman binası, çevre kalkan duvarları ve aydınlatma direklerinin boyatılması ve seramik, harpuşta, sıva tamiratları ve benzeri onarımların yapılması.


b) Yapılacağı yer

: Adnan Kahveci Bulvarı No: 53 61300 Söğütlü-Akçaabat/Trabzon

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TRT Trabzon Müdürlüğü, Verici İşletmeleri Müdür Yardımcılığı Adnan Kahveci Bulvarı No: 53 61300 Söğütlü-Akçaabat/Trabzon

b) Tarihi ve saati

: 02.06.2010, 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yâda Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler; 1 (bir) adet İnşaat Mühendisi veya Mimar veya İnşaat Teknikeri

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B.Grubu IV. Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.


4.4.2 Benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri; Mimarlık, İnşaat Mühendisliğidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRT Müdürlüğü-Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü-Akçaabat/TRABZON

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə