Test rayon elektrik şəbəkələrinin elektrik avadanlıqlarının idarə olunması




Yüklə 158.2 Kb.
səhifə1/3
tarix08.03.2016
ölçüsü158.2 Kb.
  1   2   3
TEST

Rayon elektrik şəbəkələrinin elektrik avadanlıqlarının idarə olunması


 1. Güc transformatorlarının soyutma sistemi.

  1. Güc transformatorlarının soyutma sistemləri.

 1. Güc transformatorlarında əsasən hansı soyutma sistemlərindən istifadə olunur?

 1. transformatorlar;

 2. Yağla doldurulmuş və mayesiz transformatorlar;

 3. Yağla, yanmayan maddə ilə doldurulmuş transformatorlar;

 4. Yağla və yanmayan maddə ilə doldurulmuş, mayesiz transformatorlar;

 5. Yağ və su ilə soyudulan transformatorlar.

 1. İzolyasiyası «E» tipli olan transformatorda neçə dərəcəyə kimi qızmayaicazə verilir?

 1. 200°

 2. 120°

 3. 190°

 4. 170°

 5. 20°

  1. D və DS soyutma sistemli transformatolar.

 1. «D» tipli transformatorda yağın üst qatının temperaturu neçə dərəcədən aşağı olduqda və yük nominaldan aşağı olduqda soyutma sistemində dayanıqlıq olar?

 1. 65

 2. 70°

 3. 55°

 4. 100°

 5. 90°

 1. «DS» tipli transformatorda məcburi soyutma sistemi dayanarsa gücü 250 MVt –a qədər yamın üst qatının temperaturu 80- dən yuxarı qalxmazsa neçə saat işləyə bilər ?

 1. 5 saat

 2. 3 saat

 3. 0 saat

 4. 1 saat

 5. 4 saat

 1. Güc transformatorlarının paralel işə qoşulması.

2.1 Güc transformatorlarının paralel işə qoşulma səbəbləri .

 1. Paralel işləyən transformatorların gücdərinin nisbəti nə qədər olmalıdır?

 1. 4/3

 2. 2/3

 3. 3/5

 4. 1/3

 5. 3/4

 1. Qısaqapanma gərginlikləri nə qədər fərqlənə bilər?

 1. ± 1%

 2. ± 5%

 3. ± 10%

 4. ± 20%

 5. ± 15%

2.2. Ölçü transformatorlarının növləri.

 1. Cərəyan transformatorlarının 2-i tərəf dolağının cərəyanı nə qədərdir?

 1. 10 a

 2. 20 a

 3. 50 a

 4. 60 a

 5. 1 a

 1. Gərginlik transformatorunun vəzifəsi?

 1. Mühərriyi işlətmək üçün;

 2. Sistemdə gərginliyi qaldırmaq üçün;

 3. Ölçü cihazlarını və mühafizələri qidalandırmaq üçün;

 4. Sistemdə qısaqapanma gərginliyini məhdudlaşdırmaq üçün;

 5. Xəttin gərginliyini ölçmək üçün

 1. Güc transformatorda gərginliyin tənzimlənməsi.

3.1. Təsirlənməsiz çevirmə ilə gərginliyin tənzimlənməsi.

 1. Təsirlənməsiz çevirgəc qurğusu ilə gərginliyi hansı hədlərdə tənzimləmək olar?

 1. ±5%;±2,5%Unom

 2. ±10%;±5%Unom

 3. ±2%;±4%Unom

 4. ±5%;±2%Unom

 5. ±2,5%Unom

 1. Təsirlənməsiz çevirgəc qurğusunun intiqalındakı elektromaqnit bloklanma hansı məqsəd daşıyır?

(1.Gərginlik tam çıxarılmayıbsa,qurğunun sürüşkən sıxaclarını işləməyə qoymur; 2.Əməliyyatın aparılması zamanı sürüşkən sıxaclar yerinə tam oturmadıqda heç bir açarı işləməyə qoymur; 3. Qurğunun izolyasiya səviyyəsi aşağı düşdükdə əməliyyat aparmağa imkan vermir.)

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1, 2

 5. 1, 2, 3

3.2. YAT qurğusu ilə gərginliyin tənzimlənməsi.

 1. Gərginliyi yük altında tənzimləyən reversiv sxemlər nəyə imkan verir?

 1. Tənzimləmə diapazonunu genişləndirməyə;

 2. İlkin seçici qurğudan imtina etməyə;

 3. Nasazlıq altında qurğunun işini bloklamaya;

 4. Qurğunun etibarlığını artırmağa;

 5. Seçicinin cəldliyini artırmağa.

 1. YAT qurğusunda cərəyanməhdudlaşdırıcı reaktor nəyə xidmət edir?

 1. Körpü cərəyanını məhdudlaşdırmağa;

 2. Q.q. cərəyanını məhdudlaşdırmağa;

 3. Gərginliyi stabilləşdirməyə;

 4. YAT dövrəsində tutumu kompensasiya etməyə;

 5. Tənzimləmə pillələrinin sayını artırmağa.

 1. 35-110 KV-luq komutasiya aparatları.

4.1. 35-110 KV-luq şəbəkələrdə istifadə olunan komutasiya aparatları.

 1. 35-110 KV-luq şəbəkələrdə hansı komutasiya aparatlarından istifadə olunur.?

 1. Açarlar;

 2. Açarlar, ayırıcılar;

 3. Açarlar, ayırıcılar, yerləbirləşdiricilər, qısaqapayıcılar;

 4. Açarlar, qısaqapayıcılar;

 5. Ayırıcılar, yerləbirləşdiricilər.

 1. Açar zədələndikdə nə etməli?

 1. Açarı təmirə çıxarmalı;

 2. Açarı qoşub açmaqla onu işdə saxlamalı;

 3. Y/stansiya sxemindən asılı olaraq onu keçid açarı yaxud şinlərarası açarla əvəz etməli;

 4. Ayırıcılarla açarı dövrədən çıxarmalı;

 5. Açarın qidalandırdığı istehlakçını açmalı.

4.2. Açarların funksiyası ...

 1. Açarların funksiyası nədən ibarətdir?

 1. dövrədə görünən açılma yaradır;

 2. yük altında dövrəni açıb-bağlayır;

 3. cərəyanın qiymətini dəyişir;

 4. gərginliyin qiymətini dəyişir;

 5. gücü tənzimləyir.

 1. Hava açarlarında qövs necə söndürülür?

 1. yağ ilə;

 2. bərk izolyasiya ilə;

 3. su ilə;

 4. hidrogen ilə;

 5. sıxılmış hava ilə.

 1. 35-110 kV-luq eleqaz açarların istismarının xüsusiyyətləri.

5.1. 35-110 kV-luq eleqaz açarların xüsusiyyətləri.

 1. Eleqaz açarlarında eleqazın hansı təzyiqində qaz sızması siqnalı işə düşür?

 1. 5,8 Bar

 2. 5,6 Bar

 3. 5,0 Bar

 4. 6,0 Bar

 5. 5,4 Bar

 1. Eleqaz açarlarında qazın hansı təzyiqində bloklama baş verir?

 1. 1-6,2 Bar

 2. 2-5,8 Bar

 3. 3-5,2 Bar

 4. 4-5,5 Bar

 5. 5,0 Bar

5.2. Eleqaz açarların çatışmayan və üstün cəhətləri.

 1. Eleqaz açarının çatışmayan cəhətləri?

 1. SF6-qazın açara doldurulması;

 2. SF6-qazının çəkilib təmizlənməsivə yerinə doldurulması;

 3. SF6-eleqaz açarının kiçik həcmli olması;

 4. SF6-qazının nisbətən yüksək dəyəri;

 5. Eleqaz açarının montaj olunmusı.

 1. Eleqaz açarının üstünlükləri?

(düzgün olmayan cavabı göstərin)

 1. Yanğın və partlayışsız;

 2. Cəld işləməsi;

 3. Tez açma qabiliyyəti;

 4. Qövs söndürmə kontaktlarının kiçik açılması;

 5. Nəmliyə davamsızlığı.

 1. 35-110 kV-luq EVX və onların texniki xarakteristikaları;

6.1. 35-110 kV-luq EVX –nin dövrəsində yerlə (1 fazlı qısıqapanma) yarandıqda nə etməli?

 1. 35 kV-luq EVX-də farfor izolyatorlar neçə ədəd olmalıdır?

 1. 1

 2. 5

 3. 3

 4. 2

 5. 4

 1. 35 kV-luq EVX-də yerlə əlaqə neçə saat qala bilər?

 1. 2

 2. 2,5

 3. 1,5

 4. 3

 5. 4

6.2. 110 kV-luq EVX-ə kim baxış keçirməlidir?

 1. 110 kV-luq EVX-də qoruq zonası neçə metrdir?

 1. 20 metr

 2. 15 metr

 3. 12 metr

 4. 10 metr

 5. 13 metr

 1. 35 kV-luq EVX-də Kim baxış keçirə bilər?

 1. III dərəcəli montyor

 2. Kənar idarə işçiləri;

 3. Y/stansiyanın çilingri;

 4. Müəssisənn rəhbəri;

 5. Texniki şöbənin rəisi.

 1. Hava EVX-də zədələnmə yerinin təyini.

7.1. Dayanıqlı zədə yeri hansı üsulla təyin edilir?

 1. Bunlardan hansı qeyri-avtomatik lokasiya axtarıcısıdır?

 1. İKL-5

 2. PS-7

 3. RS-1A

 4. LİDA

 5. 1 və 3 bəndləri

 1. HX-nin dayanıqlı zədə yerləri avtomatik olaraq neçə faiz xəta ilə təyin olunur?

 1. 0,5 - 1 %

 2. 2 - 3 %

 3. 1 - 2 %

 4. 5 - 10 %

 5. 2 - 5 %

7.2. Dayanıqsız zədə yeri hansı üsulla təyin edilir?

 1. Bunlardan hansı dayanıqsız zədə yerini təyin edən avtomatik cihazdır?

1. FİP (FİR), 2. LİFP (LİFP), 3. İKL-5 (İKL-5), 4. KS-1A (KS-1A),

5. FİT (FİT);



 1. 1, 2

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 2, 5

 4. 1, 3, 4

 5. 3, 4, 5

 1. 6-20 KV Hava xətlərinin zədələnmə yerinin hansı cihazla təyin edirlər?

 1. Poisk-3

 2. Poisk-4

 3. Poisk-8

 4. Lifp-5

 5. Zond

 1. 35-110 kV-luq şəbəkələrdə tətbiq olunan mühafizələr və avtomatika növləri və onlara xidmət.

8.1. 35-110 kV-luq şəbəkələrdə tətbiq olunan mühafizələr.

 1. 110 kV-luq EVX-nin əsas mühafizəsini göstərin?

(1. Maksimal cərəyan mühafizəsi; 2. Məsafədən mühafizə; 3. Artıq yüklənmədən mühafizə; 4. Diferensial faz mühafizəsi.)

 1. 1

 2. 2, 3

 3. 2, 4

 4. 4

 5. 1, 3

 1. 35 kV H/X-də hansı mühafizələr tətbiq olunur?

 1. Maksimal cərəyan mühafizəsi;

 2. Xəttin uzanmasından;

 3. Külək əsməsindən;

 4. Əks istiqamətdə cərəyan axmasından;

 5. Xəttin az yüklənməsindən.

8.2. Xətlərdə avtomatikanın tətbiqi.

 1. Hansı növ avtomatika var? (Səhv cavabı göstərin:)

 1. ATQ

 2. Birfazlı ATQ

 3. Üçfazlı ATQ

 4. Dörd fazlı ATQ

 5. Ehtiyat ATQ

 1. 110 kV-luq H/X-də hansı avtomatikalardan istifadə olunur?

(Səhv cavabı göstərin:)

 1. Birfazlı avtomatik təkrar qoşma (BATQ);

 2. Avtomatik təkrar qoşma (ATQ);

 3. Gərginliyin olmamasından

 4. Sinxronlaşmanı yoxlayan

 5. Yükün olmamasından.

 1. Ölçü transformatorları və onlara xidmət.

9.1. Cərəyanın iş prinsipi.

 1. Cərəyan transformatorlarının ikinci tərəf nominal cərəyanı nə qədərdir?

 1. 5 a

 2. 10 a

 3. 15 a

 4. 0,5 a

 5. 2,5 a

 1. Cərəyan transformatorları hansı rejimdə işləyir?

 1. Yüksüz transformator kimi;

 2. Maksimum yükrejimində;

 3. Qısaqapanma rejimində;

 4. 50 % yük rejimində;

 5. Qrafikə uyğun iş rejimində.

9.2. Gərginlik transformatorları hansı dövrələri qidalandırır?

 1. Gərginlik transformatorları hansı dövrələri qidalandırır?

(Səhv cavabı göstərin:)

 1. Mühafizə dövrələrini;

 2. Sayğac dövrələrini;

 3. İdarə dövrələrini;

 4. Əməliyyat panelində cihazları;

 5. Gərginliyə nəzarət dövrələrini;

 1. Gərginlik transformatorunun II tərəf dolağı neçə voltdur?

 1. 10 v

 2. 50 v

 3. 100 v

 4. 180 v

 5. 120 v

 1. 35-110 kV-luq paylayıcı qurğusunun (PQ) elektrik birləşmə sxemləri.

10.1. 2-sistem şini (2-SŞ) və dolayı sistem şini(DSŞ) olan 110 kV-luq y/stansiyasının istismarı üstünlükləri6 (digər birləşmə sxemlərinə nəzərən).

 1. 35 kV-luq y/stansiyanın daxilində 1 fazlı q/q yerinə açıq paylayıcı qurğu (APQ)-da (nöqtəsinə) neçə metr yaxınlaşmaq olar?

 1. 6 metr

 2. 4 metr

 3. 2 metr

 4. 5 metr

 5. 8 metr

 1. 110-330 kV-luq hava açarlarında təzyiq neçə atmosferə düşəndə bloklanma baş verir?

 1. 19 atm

 2. 16 atm

 3. 15 atm

 4. 20 atm

 5. 22 atm

10.2. 2 bölməsi və transfer sistem şini (TSŞ) olan 35 kV-luq PQ-nun elektrik sxeminin xüsusiyyətləri.

 1. 35-110 kV-luq eleqaz açarlarında qazın hansı təzyiqlərində bloklanma baş verir?

 1. 6 bar

 2. 6,5 bar

 3. 5,2 bar

 4. 5 bar

 5. 4,5 bar

 1. 35 kV-luq şəbəkələrdə neçə amperdə transformatorun maqnitlənmə cərəyanının ayırıcısı və ya ayıran ayırıcısı ilə açmaq və qoşmaq olar?

 1. 1 A

 2. 1,5 A

 3. 2,5 A

 4. 8A

 5. 20 A

 1. Reaktiv güclər balansı və onun gərginliklə əlaqəsi.

11.1. ES-da raktiv yüklər necə tənzimlənir?

 1. ES-da reaktiv yük avtomatik olaraq nə ilə tənzimlənir?

 1. TAT (təsirlənmənin avtomatik tənzimlənməsi) -APB

 2. YAT

 3. ATQ

 4. Başqa üsulla

 5. Növbətçi tərəfindən.

 1. Bunlardan hansı reaktiv yükün vahididir?

 1. MVT

 2. KVA

 3. KVT

 4. VAR

 5. KN

11.2.Statik kompressorlar (BSK) ilə reaktiv yükü tənzimləmək hansı çətinlik yaradır?

 1. Reaktiv güc balansının pozulması ən çox hansı parametrə təsir edir?

 1. Gərginliyə

 2. Tezliyə

 3. Yanacaq sərfinə

 4. Müqavimətə

 5. Aktiv enerji sərfinə.

 1. Tələbatçıların reaktiv güc balansı hansı qurğu ilə təmin edilir?

(1. SKB - statik kondensatorla; 2. Avtomatik təkrar qoşma (ATQ); 3. Ehtiyatın avtomatik qoşulması (EAQ); 4. Əlavə xətt qoşmaqla; 5. Ehtiyatda olan transformatoru qoşmaqla.)

 1. 1. 2 3

 2. 1, 5

 3. 2, 3, 5

 4. 3, 5

 5. 3, 4, 5

 1. Yüklərin tənzimləyici effekti.

12.1. Enerjisistemdə aktiv yük əsasən nə ilə tənzimlənir?

 1. Aktiv yük əsas hansı parametrə təsir edir?

 1. Gərginliyə;

 2. Tezliyə;

 3. Güc transfortatorunda temperatura;

 4. Reaktiv güc balansına;

 5. Enerji ştgisinə.

 1. Aktiv yükün ortimal tənzimi:

 1. Yanacaq sərfini azaldır;

 2. Aktiv güc itgisini artırır;

 3. Gərginliyi azaldır;

 4. Tranzit xətlərdə qızma yaradır;

 5. Reaktiv güc itgisini azaldıq.

12.2. Reaktiv güclərin tənzimlənməsi üsulları.

 1. Statik kondensatorla gərginliyt tənzimləmək nəyə görə efektiv sayılır?

(1. Tənzimatı çətinləşdirir; 2. Asinxron rejim yaradır; 3.sıçrayışla tənzimlənir; 4. Səlist tənzimlənmə alınmır; 5. Enerji sərfini artırır.)

 1. 1, 2, 3

 2. 2, 3

 3. 3, 4, 5

 4. 4, 5

 5. 1, 3

 1. Reaktiv yük balansını tənzimlənməsi hansı qurğular vasitəsi ilə təmin edilir?

(1. ES-da generatorlar; 2. Statik kompressorlar; 3. Sinxron kompressorlar (SK); 4. Hava kompressorları ilə; 5. Su ilə.)

 1. 1, 3, 4

 2. 1, 2, 3

 3. 2, 3, 4

 4. 2, 3, 4, 5

 5. 1, 3, 5 .

 1. Reaktiv gücün kompensasiyası.

13.1. Reaktiv güclər nədən yaranır?

 1. Bunlardan hansı reaktiv yükü kompensasiya edir?

 1. Reaktor

 2. Transformator

 3. EVX

 4. Stablizator

 5. ATQ.

 1. Reaktiv gücün kompensasiyası lazımdır…

(1. Reaktiv güc balansı üçün; 2. Şəbəkədə elektrik enerji itkisini azaltmaq üçün; 3. Yanacaq sərfini azaltmaq üçün; 4. Gərginliyin tənzimlənməsi üçün; 5. Asinxron mühərriklər üçün.)

 1. 1, 2, 3

 2. 2, 3, 4

 3. 3, 4

 4. 1, 2, 4

 5. 3

13.2. ES-da reaktiv güclər gərginliyin dəyişməsinə necə təsir edir?

 1. Reaktiv yükün kompensasiyası üçün hansı qurğular tətbiq olunur?

(1. Statik kondensator batareyası; 2. Sinxron generator; 3. Reaktor; 4. Statik reaktiv güc mənbələri; 5. Asinxron mühərrik.)

 1. 1, 2, 3;

 2. 2, 3, 4, 5;

 3. 1, 3, 4

 4. 2, 4, 5

 5. 1, 2, 4, 5

 1. Gərginliyin tənzimlənməsi.

14.1. Gərdinliyin tənzimlənməsi üsulları.

 1. Gərginliyi necə tənzimləmək olar?

(1. ES-da reaktiv yükü dəyişməklə; 2. SKB-ni açıb qoşmaqla; 3. SK-nı açıb qoşmaqla; 4. YAT qurğusunu dəyişməklə; 5. ATQ-lər ilə.)

 1. 1, 2, 4;

 2. 2, 3, 4;

 3. 3, 4, 5;

 4. 1, 4, 5;

 5. 1, 2, 3, 4

 1. Reaktiv yükləri kompensasiya edən reaktorlar nə vaxt qoşulur?

 1. Sistemdə gərginlik yuxarı olduqda;

 2. Sistemdə tezlik yuxarı olduqda;

 3. Baş mühəndisin sərəncamı ilə;

 4. Sistemdə tezlik olduqda;

 5. Sistemdə gərginlik aşağı olduqda.

14.2. ES-da gərdinliyin tənzimlənməsi üsulları.

 1. Alçaldıcı y/st-da gərginliyi necə tənzimlənmək olar?

(1. Transformatorlarda YAT qurğuları vasitəsilə; 2. SKB-larla; 3 Təlabatçıya məhdudiyyyət verməklə; 4. Ehtiyatda olan xətləri qoşmaqla; 5. Aktiv yükü dəyişməklə. )

 1. 1, 2, 3

 2. 1, 2

 3. 2, 3, 4

 4. 3, 4, 5

 5. 1, 2, 3, 4, 5

 1. ES-da gərginlik yuxarı qalxdıqda necə tənzimləməli ?

(1. ES-da generatorlarda reaktiv yükü azaltmaq; 2. SKB-ları açmaq; 3. SK-ları açmaq; 4. Aktiv yükü azaltmaq; 5. Reaktou qoşmaqla.)

 1. 1, 2, 5

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 2, 3 , 5

 4. 4, 5

 5. 3, 5

 1. Elektrik şəbəkələrdə itkilərin azaldılması üsulları.

15.1. Hansı hallarda enerji sistemdə enerji itgiləri artır?

 1. Kritik gərginlik nədir?

 1. Gərginliyin ən böyük qiymətidir;

 2. Yükün dayanıqlığını təmin edən ən kiçik gərginlikdir;

 3. Yükün dayanıqlığını təmin edən ən böyük gərginlikdir;

 4. Gərginliyin maksimal yol verilən qiymətidir;

 5. Mövcud gücə uyğun gərginliklərdir.

5.2. İtgiləri azaltmaq üçün hansı qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir?

 1. 35 kV gərginlikli şəbəkədə elektrik enerjisi itgilərini azaltmaq üçün nə etməli?

 1. Naqillərdə, ilgəhlərdə qızmaları ləğv etmək;

 2. Yüksüz işləyən transformatorlardan birini ehtiyata açmaq;

 3. Sayğacların qeydiyyatını dəqiqləşdirmək;

 4. Asinxron mühərrikləri işə qoşmaq;

 5. 1 və 2 bəndlərinə uyğun hərəkət etmək.

 1. 110 kV və yuxarı gərginlikli şəbəkədə elektrik enerjisi itgilərini azaltmaq üçün nə etməli?

 1. TAS hadisəsinin qarşısını almaq;

 2. Transformatorlarda YAT vasitəsi ilə gərginliyi tənzimləmək;

 3. Hava şəraitinə üyğun hərəkət etmək;

 4. SKB-lər vasitəsilə gərginliyi tənzimləmək;

 5. 1, 2 və 4 bəndlərinə uyğun hərəkət etmək.

 1. Baş elektrik sxemlərində qəzaların səbəbləri və xəbərdarlıq edilməsi.

16.1. Elektrik şəbəkələrinin baş elektrik sxemlərində qəzaların səbəbləri. Qəza baş

verdikdə nə etməli?

 1. Avadanlıqlarda qəza baş verdikdə nə etməli?

 1. Yuxarı əməliyyat heyətinin sərəncamını gözləməli;

 2. Əməliyyatı yerinə yetirməli və yuxarı əməliyyat heyətinə məlumat verməli;

 3. Avadanlığın təmiri üçün sifariş tərtib etməli;

 4. Rəhbərliyə məlumat verməli;

 5. Avadanlığın komutasiya aparatından əməliyyat cərəyanını çıxarmalı;

 1. Qəzanın baş verməsinin əsas səbəbləri hansılardır?

 1. Güclü külək;

 2. Leysan yağış;

 3. Məftillərin titrəməsi;

 4. İfrat gərginlik;

 5. Avadanlığın istismarı barədə qaydaların və təlimatların tələblərinə əməl edilməməsi.

162. Qəzalarən xəbədarlıq edilməsi və onların baş verməməsi üçün tədbirlərin görülməsi. Asinxron rejim nədir və bu halda nə etməli?

 1. Enerjisistemdə asınxron rejim yarandıqda nə etməli?

 1. Stansiyalarda aktiv gücü qaldırmalı;

 2. Şəbəkələrdə gərginliyi qaldırmalı;

 3. Tezlik düşmüş hissədə tezliyi qaldırmalı, tezlik qalxmış hissədə tezliyi aşağı salmalı;

 4. İstehlakçılara məhdudiyyət tətbiq etməli;

 5. Stansiyalarda reaktiv gücü qaldırmalı.

 1. Qəzaların baş verməməsi üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilməlidir?

 1. Avadanlıq vaxtında təmizlənməlidir;

 2. Təmir işləri keyfiyyətli aparılmalıdır;

 3. Artıq yüklənməyə yol verilməməlidir;

 4. Avadanlıqlarda təmir və profilaktik sınaq işləri qaydaların və təlimatların tələblərinə uyğun aparılmalıdır.

 5. Gərginliyi tənzimləyərək, buraxıla bilən həddə saxlamaq lazımdır.

 1. Qəzaların təsnifatı və əməliyyat heyyətinin hərəkətləri.

17.1. İşdə pozuntuların təsnifatı. Hansı işdə pozuntular elektrik şəbəkəsi üzrə qəza sayılır?

 1. Qəza və işdə imtinaların səbəb və günahkarlara görə təsnifatı neçə yerə bölünür?

 1. 4 yerə

 2. 5 yerə

 3. 6 yerə

 4. 7 yerə

 5. 8 yerə

 1. Aşağıda göstərilən işdə pozuntuların hansı elektrik şəbəkəsi üzrə qəza sayılır?

 1. İşdə pozuntu nəticəsində təlabatçılara 50000 kvtsaat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə;

 2. İşdə pozuntu nəticəsində təlabatçılara 30000 kvtsaat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə;

 3. İşdə pozuntu nəticəsində təlabatçılara 40000 kvtsaat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə;

 4. İşdə pozuntu nəticəsində təlabatçılara 70000 kvtsaat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə;

 5. İşdə pozuntu nəticəsində təlabatçılara 200000 kvtsaat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə;
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə