Test “es-da güc və ölçü transformatorları və avtotrasformatorlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi” kursu
Yüklə 133.66 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü133.66 Kb.
TEST

ES-da güc və ölçü transformatorları və avtotrasformatorlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi” kursu


06.03.2014 - 28.03.2014


 1. Aşağıdakı ifadələrdən hansı transformatorun transformasiya əmsalının ifadəsidir?

(1. n = U1 / U2 ; 2. n = E1 / E2 ; 3. n = 2 /1 ; 4. n = İ2 / İ1 )

U – gərginlik; E – EHQ; – sarğılar sayı; İ - cərəyan 1. 1, 2, 4

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 2, 3

 4. 1

 5. 1, 2, 3, 4
 1. İstismar prosesində transformasiya əmsalını hansı üsulla təyin etmək məsləhət görülür?

 1. iki voltmetr üsulunun köməyi ilə +\

 2. iki ampermetr üsulunun köməyi ilə

 3. iki vattmetr üsulunun köməyi ilə

 4. iki megaommetr üsulunun köməyi ilə

 5. iki sayğac üsulunun köməyi ilə
 1. Parçalanmış üç alçaq gərginlik dolaqlı birfazlı transformator üçün ölçmə sxemi hansı şəkildə göstərilmişdir?
 1. Aşağıdakı şəkillərdən hansında birfazlı ikidolaqlı transformatorun transformasiya əmsalının təyini üçün ölçü sxemi (1/1-0) göstərilmişdir?

 1. Aşağıdakı şəkillərdən üçdolaqlı transformatorun transformasiya əmsalının təyini üçün ölçü sxemi (1 avto/1-0-0 birləşmə qrupu) göstərilmişdir?
 1. Ulduz/üçbucaq – 11 birləşmə qruplu üçfazlı ikidolaqlı transformatorun birfazalı təsirlənmə ilə ölçülən xətt transformasiya əmsalı necə təyin olunur?

K t,F – faza transformasiya əmsalıdır

 1. 2 K t,F

 2. 1/2 K t,F

 3. K t,F

 4. K t,F

 5. K t,F

 1. Neytralı çıxarılmış ulduz/ulduz -0 birləşmə qruplu üçfazlı ikidolaqlı transformatorun birfazalı təsirlənmə ilə ölçülən xətt transformasiya əmsalı necə təyin olunur?

K t,F – faza t ransformasiya əmsalıdır

 1. 2 K t,F

 2. 1/2 K t,F

 3. K t,F

 4. 3 K t,F

 5. K t,F
 1. Üçfazlı üçdolaqlı transformatorun birfazlı təsirlənmədə transformasiya əmsalının təyini üçün ölçü sxemi (Yn /Yd/D-0-11 birləşmə qrupu) hansı şəkildə göstərilmişdir? 1. İstismar şəraitində dolaqların birləşmə qruplarının və qütblülüyünün yoxlanması hansı üsulla yerinə yetirilir?

 1. Sabit cərəyan üsulu vasitəsilə

 2. İkiqat körpü üsulu vasitəsilə

 3. Birqat körpü üsulu vasitəsilə

 4. «Gərginlik düşküsi» üsulu ilə

 5. İki voltmetr üsulu ilə

 1. . İstismar şəraitində dolaqların birləşmə qruplarının və qütblülüyünün yoxlanması hansı cihazla yerinə yetirilir?

 1. qalvanometr

 2. voltmetr

 3. megaommetr

 4. vattmetr

 5. sayğac

 1. Birfazlı transformatorun dolağının qütblülüyünün təyini sxemi hansı şəkildə düzgün göstərilib? 1. Birfazlı transformatorun qütblülüyünü yoxlamaq üçün

 1. YG dolağına qısa müddət ərzində sabit cərəyan verilir, AG dolağına isə qalvanometr qoşulur

 2. YG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, AG dolağına isə voltmetr qoşulur

 3. AG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, YG dolağına isə voltmetr qoşulur

 4. AG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, YG dolağına isə galvanometr qoşulur

 5. YG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, AG dolağına isə ampermetr qoşulur 1. Üçfazlı ikidolaqlı transformatorun birləşmə qrupunun yoxlanması üçün sabit cərəyan mənbəyi YG dolağının A-B, B-C, A-C çıxışlarına ardıcıl olaraq birləşdirilir və a-b, b-c, a-c fazalarında qalvanometrin əqrəbinin meyilliyini yoxlamaqla

 1. 2 ölçmə aparılır

 2. 3 ölçmə aparılır

 3. 6 ölçmə aparılır

 4. 9 ölçmə aparılır

 5. 1 ölçmə aparılır
 1. Y/Y-0 üçdolaqlı transformatorun birləşmə qrupunun təyini sxeminin səhv olduğu şəkil hansıdır?

 1. 1

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 4 1. Y /Δ -11 üçdolaqlı transformatorun birləşmə qrupunun təyini sxeminin səhv olduğu şəkli göstərin.

 1. İstismar şəraitində transformator dolağının sabit cərəyan müqavimətini ölçmək nə üçün lazımdır?

 1. ancaq dolaq naqillərində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün

 2. ancaq qaynaq birləşmələrində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün

 3. ancaq kontakt birləşmələrində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün

 4. ancaq çevirgəc qurğularında qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün

 5. yuxarıdakı halların hər birində

 1. Sabit cərəyan müqavimətinin ölçülməsi üçün hansı üsuldan istifadə etməyə icazə verilir?

 1. gərginlik düşküsü üsulu və körpü üsulu

 2. ancaq gərginlik düşküsü üsulu

 3. ancaq körpü üsulu

 4. körpü üsulu və iki voltmetr üsulu

 5. iki vattmetr üsulu
 1. Hansı halda işləməyən transformatorda dolaqların temperaturu kimi yağın üst qatının temperaturu qəbul edilir

 1. Qızma təhlükəsi olmayan və 20 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda

 2. Qızma təhlükəsi olmayan və 60 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda

 3. Qızma təhlükəsi olmayan və 120 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda

 4. Qızma təhlükəsi olmayan və 180 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda

 5. Qızma təhlükəsi olmayan və 5 dəq-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda

 1. Transformator dolağının temperaturunu dolağın müqavimətini ölçməklə düsturdunan təyin etdikdə T – nin qiyməti nə qədərdir?

 1. T=00S

 2. T=1000S

 3. T=2730S

 4. T=2350S

 5. T=370S
 1. «Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmənin üstünlüyü nədən ibarətdir?

(1 - sadəliyi; 2- istənilən qiymətdə müqavimətin təyini üçün yararlıdır; 3 - ölçmə nəticələri kifayət qədər dəqiqdir)

 1. 1

 2. 1, 2

 3. 1, 2, 3

 4. 2, 3

 5. 3

 1. «Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmə hansı qanuna əsaslanır?

 1. Om

 2. Nyuton

 3. Faradey

 4. Coul-Lens

 5. Maksvell

 1. «Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmədə ölçü cihazlarının dəqiqlik sinfi nə qədər olmalıdır?

 1. 0,1-dən az olmamalıdır

 2. 0,2-dən az olmamalıdır

 3. 0,3-dən az olmamalıdır

 4. 0,4-dən az olmamalıdır

 5. 0,5-dən az olmamalıdır

 1. «Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmədə Gərginlik və cərəyanın ölçülməsinin Qərarlaşmış qiymət kimi cərəyanın hansı qiyməti qəbul edilir?

 1. ampermetrin əqrəbinin 1 dəqiqə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi

 2. ampermetrin əqrəbinin 10 dəqiqə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi

 3. ampermetrin əqrəbinin 5 dəqiqə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi

 4. ampermetrin əqrəbinin 10 saniyə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi

 5. ampermetrin əqrəbinin 1 saniyə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi
 1. İkiqat sabit cərəyan körpüsü hansı halda tətbiq edilir?

 1. 110-4Om-dan az

 2. 5 Om-dan az

 3. 10 Om-dan az

 4. 100 Om-dan az

 5. 1000 Om-dan az

 1. İkiqat körpünün prinsipial sxemində ölçüləcək müqaviməti göstərin
 1. Körpü üsulu ilə dolaqların sabit cərəyan müqavimətini ölçərkən hansı cihazlar tətbiq olunur?

 1. 0,1-dən yuxarı dəqiqlik sinfli

 2. 0,2-dən yuxarı dəqiqlik sinfli

 3. 0,3-dən yuxarı dəqiqlik sinfli

 4. 0,5-dən yuxarı dəqiqlik sinfli

 5. 0,4-dən yuxarı dəqiqlik sinfli

 1. Birqat körpülər hansı halda tətbiq edilir?

 1. 0.1 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün

 2. 0.2 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün

 3. 0.01 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün

 4. 0.001 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün

 5. 1Om və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün +
 1. Yüksüz işləmə itkisinin ölçülmüş qiymətinin zavod qiymətindən nə qədər fərqlənməsinə yol verilir?

 1. <= 10 %; +

 2. > 10 %;

 3. < = 15 %;

 4. > 15 %;

 5. 20 %.

 1. Yüksüz işləmə jərəyanı nəyi xarakterizə edir?

 1. poladdakı aktiv və reaktiv itkiləri;

 2. mis itkiləri;

 3. yalnız aktiv itkiləri;

 4. yalnız reaktiv itkiləri;

 5. qısaqapanma cərəyanını.

 1. Yüksüz işləmə itkiləri nədən yaranır?

(1 – polad itkilərdən, 2 – istilik itkilərdən, 3 – burulğan jərəyanlardan, 4- mis itkilərdən.)

 1. 1, 4;

 2. 2, 3;

 3. 3, 4;

 4. 1, 3;

 1. İstismarda olan transformator üçün yüksüz işləmə itkisinin qiyməti hansı hədlərdə olmalıdır?

 1. 10 %;

 2. 20 %;

 3. 25 %;

 4. 30 %;

 5. normalaşdırılmır;

 1. Yüksüz işləmə itkisinin qiyməti hansı məqsədlə ölçülür?

(1 – sarğılararası qapanmaları təyin etmək üçün, 2 – nüvə elementlərində qapanmaları təyin etmək üçün, 3 – mis itkilərini qiymətləndirmək üçün.)

 1. 1;

 2. 1, 2;

 3. 2;

 4. 3

 5. 1, 3.
 1. Yİ təcrübəsində istifadə olunan cihazların dəqiqlik sinfi nə qədər olmamalıdır.

 1. 0,1-dən az

 2. 0,2-dən az

 3. 0,3-dən az

 4. 0,4-dən az

 5. 0,5-dən az

 1. Üç fazlı transformatorların fazalar üzrə təsirlənməsi zamanı neçə təcrübə aparılır?

 1. bir

 2. iki

 3. üç

 4. altı

 5. doqquz
 1. Yeni transformator istismara daxil edilərkən 220-500 kV-luq transformatorlar üçün izolyasiya parametrləri hansı temperaturlarda ölçülə bilər?

 1. t >= 100 S;

 2. t >= 150S;

 3. t >= 200S;

 4. t >= 300 S;

 5. t >= 350S.

 1. İstismarda olan və ya yeni avadanlıqların daxil edilməsi zamanı transformatorların izolyasiyasının vəziyyətini qiymətləndirmək üçün hansı parametrlər ölçülür (1 - izolyasiya müqaviməti; 2 - dielektrik tangens itki bücağı; 3 – tutumlar; 4 – yüksüz işləmə itkiləri) ?

 1. 1

 2. 1, 4

 3. 2, 3

 4. 1, 3

 5. 1, 2, 3
 1. U >= 110 kV gərginlikli transformatorlar üçün izolyasiya müqavimətini ölçərkən hansı meqaommetrlərdən istifadə edilir?

 1. 1000V, 2000V;

 2. 1500V;

 3. 2500V;

 4. 2000V;

 5. 500V.

 1. İzolyasiya sahələri üzrə izolyasiya müqavimətlərinin ölçülmə sxemləri hansı şəkildə səhv verilib?


  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5
 1. Güc transformatorlarının dielektrik itki bucağının tangensinin və tutumunun ölçülməsi hansı şəraitdə aparılır?
 1. qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 25%-dən 60%-ə bərabər

 2. qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 5%-dən 10%-ə bərabər

 3. qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 15%-dən 20%-ə bərabər

 4. qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 25%-dən 30%-ə bərabər

 5. qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 2,5%-dən 6%-ə bərabər
 1. Dielektrik tangens itki bucağı ölçülərkən çənin izolyasiyasının müqaviməti, dəyişən cərəyan körpü sxeminin ölçü qolunun maksimal müqavimətindən neçə dəfə çox olmalıdır.

 1. iki dəfə

 2. on dəfə

 3. üç dəfə

 4. beş dəfə

 5. dörd dəfə 1. Dəyişən cərəyan körpüsü sınağı aparılan transformatordan hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?

 1. 0,5 m

 2. 2,5 m

 3. 3 m

 4. 10 m

 5. 5 m


 1. HOM-6 gərginlik transformatoru hansı gərginlikli avadanlıqlar üçün istifadə olunur?

 1. 6 kV-a qədər

 2. 35 kV-a qədər

 3. 110 kV-a qədər

 4. 220 kV-a qədər

 5. 330 kV-a qədər

 1. Tutumun və tgd-ninölçülməsi üçün sınaq qurğusunun sxemində faza tənzimləyicisi hansıdır?
 1. Transformatorun izolyasiya müqavimətlərinin ölçülmüş qiymətlərinin onların baza qiymətlərinin ölçüldüyü temperatura gətirilməsı düsturu hansıdır?

 1. Rgət = Rö - K

 2. Rgə t= Rö + K

 3. Rgət = Rö / K

 4. Rgət = 2Rö K

 5. Rgət = Rö K

 1. Transformatorun -nin ölçülmüş qiymətlərinin onların baza qiymətlərinin ölçüldüyü temperatura gətirilməsı düsturu hansıdır?

 1. tggət = tgö+K1

 2. tggət = tgö-K1

 3. tggət = tgö/K1

 4. tggət = tgöK1

 5. tggət = 2tgöK1
 1. Tam qısaqapanma müqaviməti -hansı məqsədlə təyin olunur?

 1. qısaqapanmalar zamanı dolağın izolyasiyasının zədələnmələrinin müəyyən olunması məqsədi ilə

 2. sarğılararası qapanmaları təyin etmək üçün

 3. nüvə elementlərində qapanmaları təyin etmək üçün

 4. mis itkilərini qiymətləndirmək üçün

 5. kontakt birləşmələrində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün

 1. Tam qısaqapanma müqaviməti -hansı məqsədlə təyin olunur?

 1. sarğılararası qapanmaları təyin etmək üçün

 2. nüvə elementlərində qapanmaları təyin etmək üçün

 3. mümkün deformasiyaların müəyyən olunması məqsədi ilə

 4. mis itkilərini qiymətləndirmək üçün

 5. kontakt birləşmələrində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün
 1. Qısaqapanma gərginliyi və cərəyanı necə təyin olunur?

 1. 380, 220 V-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı

 2. 6, 10 kV-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı

 3. 35 kV-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı

 4. 110 kV-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı

 5. 330 kV və daha yüksək gərginlikdə aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı

 1. Transformatorun - faz müqavimətinin qiyməti hansı düsturun köməyi ilə təyin olunur?


 1. Birfazlı ikidolaqlı transformatorun qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində ampermetr hansıdır?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

 1. Birfazlı ikidolaqlı transformatorun qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində voltmetr hansıdır? 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. Üçfazlı transformatorların qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində ampermetr hansı halda düz qoşulmayıb?
 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. Üçfazlı transformatorların qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində voltmetr hansı halda düz qoşulmayıb?
 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. 1. Yeni transformatorlar istismara daxil edilən zaman YAT-nin sınağına aşağıdakılardan hansılar aid deyil?

1 - kontakt sıxılmasının ölçülməsi; 2 - burucu momentin təyini; 3 - cərəyan məhdudlaşdırıcısı rezistor və reaktorların müqavimətlərinin ölçülməsi; 4 - tutumun təyini; yüksüz işləmə cərəyanının təyini

 1. 1

 2. 1, 2

 3. 1, 3

 4. 1, 4

 5. 4

 1. Çevirgəc quğusu və onun elementlərinə nəzarətlə əlaqədar ölçmələr üçün hansı cıhazlardan istifadə olunur?

 1. mikroommetrlər və kontaktomerlər

 2. voltmetr

 3. ampermetr

 4. megaommetr

 5. vattmetr

 1. Çevirgəc qurğusunun düzgün yığılması zamanı sabit cərəyan müqavimətinin ən böyük qiyməti onun hansı vəziyyətində yaranır?

 1. birinci

 2. ikinci

 3. üçüncü

 4. dördüncü

 5. beşinci

 1. Şəkildə sabit cərəyan müqavimətlərinin ölçülməsı üçün hansı üsul təsvir edilmişdir? 1. Kontakt sıxımı dinamometr vasitəsilə hansı xəta ilə təyin olunur?

 1. 0,5%-dən çox olmayan

 2. 5%-dən çox olmayan

 3. 10%-dən çox olmayan

 4. 15%-dən çox olmayan

 5. 20%-dən çox olmayan

 1. Burucu momentin təyini üçün qüvvəni hansı dinamometrlə ölçmək məsləhət görülür?

 1. Xətası 0.1%-i aşmayan

 2. Xətası 1%-i aşmayan

 3. Xətası 2%-i aşmayan

 4. Xətası 3%-i aşmayan

 5. Xətası 5%-i aşmayan
 1. Dairəvi diaqramı çıxararkən hərəkətsiz limbanın hər bölgüsü nə qədərdir?

 1. 10

 2. 100

 3. 300

 4. 600

 5. 450

 1. Dairəvi diaqramı çıxararkən hərəkətsiz limbanın şkalası nə qədərdir?

 1. 0 – 900

 2. 0 – 3600

 3. 0 – 1800

 4. 0 – 600 şkalaya malikdir

 5. 0 – 450

 1. PHT-13, PHT-18 çevirgəc qurğularının əvvəlcə hansı kontaktları üçün dairəvi diaqram çıxarılır?

 1. sağ (k1-11 kontaktı)

 2. sağ (k1-21 kontaktı)

 3. sağ (k1-31 kontaktı)

 4. sağ (k1-41 kontaktı)

 5. sağ (k1-51 kontaktı)

 1. PHT-13, PHT-18 çevirgəc qurğularının hansı sol kontaktları üçün dairəvi diaqram çıxarılır?

 1. k2-12 kontaktı

 2. k2-22 kontaktı

 3. k2-32 kontaktı

 4. k2-52 kontaktı

 5. k2-42 kontaktı
 1. PHT-20 çevirgəc qurğusunun dairəvi diaqramı çıxarılanda ilkin vəziyyət olaraq çevirgəcin hansı vəziyyəti qəbul edilir?

 1. 1-ci

 2. 5-ci

 3. 7-ci

 4. 8-ci

 5. 11-ci

 1. PNOA-110/1000 çevirgəc qurğusunun kontaktoru və seçicinin bir açıb-qoşulması zamanı onların yedək valları nə qədər dönür?

 1. 300

 2. 600

 3. 900

 4. 1800

 5. 3600

 1. PNOA-110/1000 çevirgəc qurğusunun kontaktoru və seçicinin bir açıb-qoşulması zamanı intiqalın çıxış valı nə qədər dönür?

 1. 300

 2. 600

 3. 900

 4. 1800

 5. 3600
 1. Kontaktlarının işləmə ardıcıllığının yoxlanması üçün osilloqrafların alınması hansı gərginlikdə tətbiqi ilə yerinə yetirilir?

 1. 6-24 V

 2. 110 V

 3. 220 V

 4. 380 V

 5. 3 V
 1. Transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsi nədən asılıdır (1 - transformatorun konstruktiv yerinə yetirilməsindən; 2 - onun gücündən; 3 - dəqiqlik sinfindən) ?

 1. yalnız 1

 2. yalnız 2

 3. yalnız 3

 4. yalnız 1 və 3

 5. 1, 2, 3

 1. Aşağıdakılardan hansı transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsində birinci qrup rekvizitlərə aid deyil?

 1. enerji birlikləri;

 2. enerji müəssisələri;

 3. rayon elektrik şəbəkələri (zəruri hallarda);

 4. obyekt (yarımstansiya: adI və ya nömrəsi);

 5. transformatorun gücü
 1. Aşağıdakılardan hansı transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsində üçüncü qrup rekvizitlərə aiddir?

 1. Transformatorun, reaktorun pasport verilənləri

 2. Ölçmə və yoxlama nəticələri

 3. Sınaq zamanı istifadə olunan avadanlıqların, cihaz və alətlərin siyahısı

 4. Ekspertin rəyi

 5. Transformatorun tipi

 1. Aşağıdakılardan hansı transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsində dördüncü qrup rekvizitlərə aiddir?

 1. Transformatorun, reaktorun pasport verilənləri

 2. Ölçmə və yoxlama nəticələri

 3. Sınaq zamanı istifadə olunan avadanlıqların, cihaz və alətlərin siyahısı

 4. Ekspertin rəyi

 5. Transformatorun tipi
 1. Transformatorun sınağını həyata keçirən briqada neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

 1. ən azı iki

 2. ən azı üç

 3. ən azı dörd

 4. bir

 5. beş

 1. Transformatorun sınağını həyata keçirən briqadanın tərkibi təhlikəsizlik texnikası üzrə hansı qrupara malik olmalıdır?

 1. IV və III

 2. I və II

 3. II və III

 4. III və IV

 5. II

 1. Sabit cərəyandan istifadə etməklə sınaq işləri apararkən, hər ölçmədən sonra transformatorun dolağını qalıq yükün çıxarılması üçün torpaqladıqda boşalma müddəti nə qədər olmalıdır?

 1. 30 san-dən az olmamalıdır

 2. 1 dəqiqədən az olmamalıdır

 3. 3 dəqiqədən az olmamalıdır

 4. 2 dəqiqədən az olmamalıdır

 5. 5 dəqiqədən az olmamalıdır

 1. Transformatorda şinləməni çıxarmazdan əvvəl hansı en kəsikli istifadə etməklə, dolaqların çıxışlarını torpaqlamaq lazımdır?

 1. en kəsiyi 1 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən

 2. en kəsiyi 2 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən

 3. en kəsiyi 4 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən

 4. en kəsiyi 8 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən

 5. en kəsiyi 16 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən
 1. Cərəyan transformatoru nə üçün istifadə olunur (1-Nəzarət-ölçü cihazlarının cərəyan dolaqlarının bəslənməsi üçün; 2 - rele mühafizəsinin cərəyan dolaqlarının bəslənməsi üçün; 3 - avtomatika qurğularının cərəyan dolaqlarının bəslənməsi üçün

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1, 2

 5. 1, 2, 3

 1. CT-nin iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır?

 1. Elektromaqnit induksiya qanununa

 2. Om qanununa

 3. Nyuton qanunlarına

 4. Coul-Lens qanununa

 5. Enerjinin saxlanması qanununa

 1. Cərəyan transformatorunun əvəz sxemi şəkildə hansıdır?- 1. Cərəyan transformatorunun transformasiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?


 1. Cərəyan transformatorlarının cərəyan xatası faizlə hansı düsturla ifadə olunur? 1. Rele mühafizəsini qidalandıran CT-nin xatası hansı tələblərə cavab verməlidir?

 1. transformasiya əmsalı üzrə xatası 10%-i, bucaq xatası isə 20%-i keçməməlidir

 2. transformasiya əmsalı üzrə xatası 20%-i, bucaq xatası isə 14%-i keçməməlidir

 3. transformasiya əmsalı üzrə xatası 10%-i, bucaq xatası isə 7%-i keçməməlidir

 4. transformasiya əmsalı üzrə xatası 2%-i, bucaq xatası isə 5%-i keçməməlidir

 5. transformasiya əmsalı üzrə xatası 1%-i, bucaq xatası isə 5%-i keçməməlidir

 1. Sərhəd dəfəliyi nəyə deyilir?

 1. Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 1%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə

 2. Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 2%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə

 3. Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 3%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə

 4. Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 5%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə

 5. Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 10%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə

 1. Cərəyan transformatorlarının əsas izolyasiyasının müqaviməti hansı meqaommetrlə ölçülür?

 1. 500V-luq

 2. 1500V-luq

 3. 2500V-luq

 4. 100V-luq

 5. 1000V-luq

 1. Aşağıdakılardan hansı cərəyan transformatorlarının sınaqlarının həcminə aid deyil?

 1. İzolyasiya müqavimətlərinin ölçülməsi;

 2. İzolyasiyanın itki bucağının ölçülməsi;

 3. İzolyasiyanın 50Hs tezlikli yüksək gərginliklə sınağı;

 4. Nüvənin maqnitlənmə xarakteristikasmm təyini;

 5. farfor örtüyünün zədəli olub-olmamasının yoxlanması

 1. Sınaq və ölçü işlərini apararkən cərəyan transformatorlarının izolyasiyasının temperaturu nə qədər olmalıdır?

 1. +5°S-dən az olmamalıdır;

 2. +10°S-dən az olmamalıdır;

 3. +15°S-dən az olmamalıdır;

 4. +20°S-dən az olmamalıdır;

 5. +25°S-dən az olmamalıdır.

 1. CT-nın əsas izolyasiyasının dielektrik itki bucağının tangensi (tgδ) nə ilə ölçülür?

 1. megaommetr ilə

 2. ampermetr və voltmetrlə

 3. dəyişən cərəyan körpüləri vasitəsilə

 4. termometr və psixrometrlə

 5. ampermetr və megaommetr ilə

 1. Cərəyan transformatorlarımn izolyasiyasının 50 Hs tezlikli yüksək gərginliklə sınaq sxemində sınaq transformatorunu göstərin.

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. İşçi gərginlik altında izolyasiyaya nəzarət hansı cərəyan transformatorları üçün həyata keçirilir?

  1. 6 - 10 kV gərginlikli

  2. 10 - 35 kV gərginlikli

  3. 35 - 110 kV gərginlikli

  4. 220 - 500 kV gərginlikli

  5. 500 kV və daha yüksək gərginlikli

 1. İstismar prosesində hansı gərginlikli cərəyan transformatorlarıının transformator yağmın sınağının apanlmamasma yol verilir?

 1. 35 kV və aşağı gərginlikli

 2. 110 kV və aşağı gərginlikli

 3. 220 kV və aşağı gərginlikli

 4. 330 kV və aşağı gərginlikli

 5. 10 kV və aşağı gərginlikli

 1. Mis dolaqlar üçün müqavimətin gətirilmiş qiyməti hesabatı hansı düsturla hesablanır?


 1. Cərəyan transformatorunun qütblülüyünün təyin edilməsini izah edən sxemdə galvanometr hansıdır?

 1. Aşağıdakılardan hansı rele mühafizəsində cərəyan transformatorlarının və relenin birləşmə sxemlərinə deyil?

 1. tam ulduz birləşmə sxemi

 2. natamam ulduz birləşmə sxemi

 3. iki faz fərqinə qoşulmuş sxemi

 4. cərəyan transformatorlarının üçbucaq, relenin isə xətti cərəyana qoşulmuş ulduz sxemi

 5. cərəyan transformatorlarının üçbucaq, relenin isə faz cərəyana qoşulmuş natamam ulduz sxemi
 1. Cərəyan transformatoru və relelərin tam ulduz birləşmə sxemlərinin normal rejimdə və üçfazlı qısaqapanma zamanı sıfır naqilində axan cərəyan nəyə bərabərdir?


 1. Cərəyan transformatoru və relelərin natamam ulduz birləşmə sxemlərinin üçfazlı qısaqapanma zamanı sıfır naqilində axan cərəyan nəyə bərabərdir? 1. Tam uldıız birləşmə sxeminin mənfi cəhəti hansıdır (1 - sxemin mürəkkəb oması; 2 - sxemin bahalı oması; 3 - montajın mürəkkəbliyi)?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1, 2

 5. 1, 2, 3

 1. Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

 1. Rele mühafizəsində 1 tazalı 2 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur

 2. Rele mühafizəsində 2 fazalı 3 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur

 3. Rele mühafizəsində 3 fazalı 2 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur

 4. Rele mühafizəsində 3 fazalı 3 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur

 5. Rele mühafizəsində 2 fazalı 2 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur
 1. Gərginlik transformatorlarının ulduz birləşmə sxemini necə almaq olar?

 1. 3 ədəd 1 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə

 2. 3 ədəd 3 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə

 3. 1 ədəd 3 fazalı və 2 ədəd 3 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə

 4. 2 ədəd 3 fazalı və 1 ədəd 3 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə

 5. 1 ədəd 3 fazalı və 2 ədəd 2 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə

 1. Rele mühafızəsində gərginlik transformatorlarının 2-ci tərəf dolaqlarının hansı birləşmə sxemləri mövcuddur (1- ulduz birləşmə sxemi; 2 - açıq üçbucaq birləşmə sxemi; 3 - sııfır ardıcıllıqlı gərginlik süzgəci vasitəsilə)

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1, 2

 5. 1, 2, 3
 1. Gərginlik transforınatorlarınm yükünün hesablanması düsturu hansıdır? 1. Əgər rele və ya cihazın yalnız z müqaviməti məlumdursa sərfiyyat hansı düsturla hesanlanır?


 1. Gərginlik itkisi gərginlik transformatorunun əsas dolaqlarına ardıcıl qoşulmuş kabellərdə gərginlik düşgüsü hansı düsturla təyin olunur: 1. Gərginlik transformatorlarının sınaq işlərinə başlamazdan qabaq yerinə yetrilməli işlərin siyahısına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 1. farfor və tökmə izolyasiyasının bütövlüyünə baxış

 2. yağının səviyyəsi nəzarət

 3. yağ sızmasının olmamasına nəzarət

 4. dolaqların çıxışlarının vəziyyətinə baxış

 5. iqlim şəraitinə nəzarət

 1. Gərginlik transformatorlarının sınaq və ölçülərinin transformatorun izolyasiyasının hansı temperaturunda aparılması məsləhət görülür?

 1. 5°S -dən az olmaması şəraitində

 2. + 5°S -dən az olmaması şəraitində

 3. +15°S -dən az olmaması şəraitində

 4. + 0°S -dən az olmaması şəraitində

 5. + 2°S -dən az olmaması şəraitində

 1. Aşağıdakı göstəricilərdən hansı elektromaqnit gərginlik transformatorlarının transformator yağının keyfıyyətini xarakterizə etmir?

 1. Deşilmə gərginliyi,

 2. Mexaniki qarışıqların olması,

 3. Turşuluq ədədi,

 4. Özlülüyü

 5. Alışma temperaturu.

 1. Hansı gərginlikli elektromaqnit gərginlik transformatorlarunda ayrı-ayrı pillələrdə sınaq aparmağa icazə verilir?

 1. 350 kV və daha yüksək gərginlikli

 2. 110 kV və daha yüksək gərginlikli

 3. 220 kV və daha yüksək gərginlikli

 4. 330 kV və daha yüksək gərginlikli

 5. 500 kV və daha yüksək gərginlikli
 1. İzolyasiya müqaviməti temperaturdan necə asılıdır?

 1. Temperatur 1°S artdıqda müqavimət təqribən 50% azalır və əksinə

 2. Temperatur 5°S artdıqda müqavimət təqribən 50% azalır və əksinə

 3. Temperatur 10°S artdıqda müqavimət təqribən 50% artır və əksinə

 4. Temperatur 1°S artdıqda müqavimət təqribən 50% artır və əksinə

 5. Temperatur 5°S artdıqda müqavimət təqribən 50% artır və əksinə
 1. Gərginlik transformatorlarının izolyasiyasınm 50 Hs yüksək gərginliklə sınaq sxemində sınaq transformatorunu göstərin


 1. Birfazlı gərginlik transformatorlarının qısa qapanma müqavimətlərinin təyini üçün hansı sxemdən istifadə etmək olar?
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə