Tab Ausgewählte turkische Etymologien I
Yüklə 20.88 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü20.88 Kb.
Tab Ausgewählte turkische Etymologien I

Deutsch Altturk Türk Turkmen Tatar Kasach Usbek Uigur Jakut Tschuw.
Vater ata ata - ata ake ota dada - -

Mutter ana anne ene ana ana ona ana - an'n

Sohn o'gul oul ogul (o'g)ul ul o'gil oghul uol yvul

Mann er(kek) erkek ä'rkek ir yerkek erkak är er ar

Mädchen kyz kιz gy:z kιz qιz qiz qiz ky:s χe'r

Person kiši kii kiši keše kiši - - kihi -

Braut kelin gelin geli:n kilen qalιn kelin kelin kylyn kilen
Herz jürek yürek jürek jorak zhürek yurak yüräk süreq -

Blut qan kan ga:n kan qan qon qan qa:n jon

Kopf baš ba baš baš bas - ba bas puš

Haar qyl kιl qyl kyl kyl kyl kyl kyl χe'le'r

Auge köz göz göz küz köz ko'z köz kos kör

Wimper kirpik kirpik kirpik kerfek kirpik kiprik kirpik kirbi: χurbuk

Ohr qulqaq kulak gulaq kolak qulaq quloq qulaq gulka:k χo'lga

Nase burun burun burun boryn murιn burun burun murun -

Arm qol kol qol kul qol qo'l - qol χol

Hand el(ig) el el - - - - ili: ala'

Finger barmak parmak barmak barmak - barmoq barmaq - -

Fingernag. tyrnaq tιrnak dyrnaq tyrnak tιrnaq tirnoq tirnaq tynyraq -

Knie tiz diz dy:z tez tize tizza tiz tüsäχ -

Wade baltyr baldιr baldyr baltyr baldyr boldyr baldir ballyr -

Fuß adaq ayak ajaq ajak ayaq oyoq - ataq -

Bauch qaryn karιn qaryn qaryn qarιn qorin qor(saq qaryn χyra'm


Haus ev ev öj öj üy uy öy - av

Zelt otag otağ otaq - otaq otoq - otu: -

Straße jol yol jo:l jul zhol yo'l yol suol sol

Brücke köprüq köprü köpri küpar köpir ko'prik kövrük kürpe -

Pfeil oq ok ok uk - o'q oq oχ ugu

Feuer ot ate ot ut ot o't ot uot vot

Asche kül kül kül köl kül kul kül kül kö'l

Wasser suv su suv syw suw suv su ui syv

Schiff kemi gemi gä:mi kimä keme kema - - kimä
Tab Ausgewählte turkische Etymologien II

Deutsch Altturk Türk. Turkmen Tatar Kasach Usbek Uigur Jakut Tschuw
See köl göl kö:l kül köl ko'l köl küöl -

Insel atov ada aida atan aral orol aral - odu

Sonne/Tag küneš güneş güneš kojaš kün - kün kün χövel

Wolke bulut bulut bulut bolyt bult bulut bulut bylyt pelet

Stern julduz yιldιz jyldyz joldyz zhuldιz yulduz yultuz sulus soldor

Erde topraq toprak topraq tufrak topιraq tuproq tupraq toburaχ to'pra

Berg töpü tepe depe tübä töbe tepa - töbö tübe'

Baum yaac aaç agaç agaç aaš - - - -

Gott tenri tanrι tanry - - - tängri tanara tura
Pferd at at at at at ot at at ut

Rind siyir sığır sygyr sιyer siyιr sigir - - -

Hund yt it it et iyt it it yt jyda

Fisch balyq balιk bailyq balyq balιq baliq beliq balyk pola'

Laus bit bit bit bet biyt bit pit byt pyjda
lang uzun uzun uzy:n ozyn uzιn uzun uzun uhun vorom

neu jany yeni jany jana zhanga yangi yengi sana sene

fett semiz semiz semiz simyz semiz semiz semiz emis samar

voll tolu dolu do:ly tuly tolι to'la toluq toloru tolli

weiß aq ak a:q ak aq oq aq - -

schwarz qara kara gara kara qara qora qara χara χora

rot qyzyl kιzιl qyzyl kyzyl qιzιl qizil qizil kyhyl χerle

blau/grün kök gök gö:k kük kök ko'k kök küöq kovak


1 bir bir bir ber bir bir bir bi:r perre

2 eki iki iki ike yeki ikki ikki ikki ikke'

4 tört dört dö:rt dürt tört to'rt töt tüört -

7 jeti jedi jedi jide zheti yetti yättä sette -10 on on o:n u on o'n on uon vonu

100 jüz yüz jü:z jüz zhüz yuz yüz sü:s ser


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə