Sİyanotik konjenital kalp hastaliklari
Yüklə 88.17 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü88.17 Kb.

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
 • Konjenitaldir, intra uterin genellikle problem yoktur (örn TGA)

 • Siyanozun nedeni unsature sistemik venöz kanın sistemik arteriyel yatağa geçmesidir (sağ-sol şant)

 • Siyanoz değişik derecelerdedir. Siyanozu 2 ana faktör belirler

 • Pulmoner kan akımı

 • intrakardiyak “mixing”

 • Klinik tablo değişkendir

 • Bir çok hastalık vardı

 • Aynı hastalık farklı klinik tablolar

 • klinik tablo zaman içinde değişebilir

 • Hipoksik nöbet geçirirler

 • Hipoksiye sekonder değişiklikler olur (eritrosit artışı)

 • Medikal tedavinin yeri azdır

 • Genellikle tedavi cerrahidir çok değişik tiptedir

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
 • Fallot Tetralojisi

 • Ventriküler Septal Defekt + Pulmoner Atrezi

 • Büyük Damatların transpozisyonu

 • Triküspit Atrezisi

 • Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül

 • Trunkus Arteriyosus

 • Tek Ventrikül

 • Total Anormal Pulmoner venöz Dönüş

 • Atriyal İzomerizm Sendromları

 • Ebstein Anomalisi

 • İntakt Septumlu Pulmoner Atrezi

FALLOT TETRALOJİSİ
 • 1888 yılında tanımlayan Fallot’un adıyla anılır

 • Tüm KKH % 8-10 oluşturur

 • Yenidoğan sonrasında en çok görülen KKH dır

 • Halk arasında mavi hastalık diye bilinir.

PATOLOJİ
TOF orijinal tanımlamasında 4 anormallik vardır

1. VSD : Perimembranöz outlet, nonrestriktif

2. PS (RVOT obstrüksiyonu):

3. Atabiner aorta (“overriding”)

4. Sağ ventrikül hipertrofisi

İlave patolojiler sıktır

* %40 patent foramen ovale

* %25 sağ arkus aorta

%5 koroner anomaliler

* Aorto-pulmoner kollateraller

KLİNİK BULGULAR
 • Pulmoner kan akım miktarı kliniği belirler

 • % 25 hastada siyanoz doğumda vardır

 • %75 ilk 1 yılda siyanotik hale gelir

 • Dispne, çabuk yorulma

 • Çömelme ( SVR artırır)

 • Siyanotik spell

 • ilk 6 ayda ve 4 yaş sonrasında azdır.

FİZİK İNCELEME
 • Genellikle iyi gelişirler

 • Siyanoz, çomak parmak

 • RV hiperaktivite

 • Sistolik trill (%75)

 • Sternum sol-orta üst bölümlerinde sistolik ejeksiyon üfürümü

 • S2 tek, sert
LABORATUVAR
 • EKG

 • Sağ aks deviasyonu (R aks)

 • Sağ ventrikül hipertrofisi (RVH)

 • Sağ atriyal dilatasyon

 • Telekardiyografi

 • Kalp büyüklüğü normal yada hafif artmış

 • BVG azalmış

 • Pulmoner konus çökükTahta papuç (Boot shape, Cabur en Sabot)

 • %25 sağ arkus aorta

 • Ekokardiyografi

 • Kesin tanı, ilave anomaliler

 • Pulmoner vasküler yatak

 • Koroner arterler,

DOĞAL SEYİR

 • Asiyanotik hastalar giderek artan şekilde siyanotik olurlar. Siyanotik olanlarda ise PS artışı ile siyanoz giderek artar

 • Hipoksik speller oluşabilir

 • Aort yetersizliği gelişebilir

 • Siyanoz şiddetli ise büyüme geriliği

 • Beyin apsesi CVH olabilir

 • İnfektif endokardit riski vardır

 • Siyanoza sekonder polistemi

 • Relatif demir eksikliği anemisi (mikrositer) gelişebilir

 • Uzun süreli siyanozda koagülopati oluşabilir
HİPOKSİK SPEL (siyanotik spel, “tet” spel)
 • Ağlama, Beslenme, defekasyon, uykudan uyanınca ve 2ay-4 yaş arası sık

 • Klinikte

 • İrritabilite, uzamış ağlama nöbeti

 • Hızlı ve derin solunum

 • Siyanoz artışı

 • Hipotoni ve kendinden geçme

 • Konvülsiyon, CVH, eksitus

 • FM:

 • Takipne, dispne

 • Siyanoz artışı

 • Üfürüm şiddetinde azalma

 • TEDAVİ

 • Göğüs-diz pozisyonu

 • Morfin (0,1-0,2 mgr/kg

 • Oksijen ve asidoz tedavisi

 • IV ß bloker (propranolol 0,01-0,25 mgr/kg)

 • Vazokonstrüktörler (fenilefrin 0,02 mgr/kg)

 • Anestezi (ketamin 1-3 mgr/kg)

 • Nöbet Proflaksiisnde Propranolol 2-6 mgr/kg-gün

CERRAHİ TEDAVİ
 • Sistemik-Pulmoner şant ameliyatları pulmoner kan akımını arttırmak amacıyla yapılır.

 • İndikasyonlar

 • TOF+P.Atrezili Yenidoğanda

 • Hipoplastik pulmoner anülüslü infantlarda

 • Hipoplazik pulmoner arterler

 • Üç aydan küçük şiddetli siyanotik hastalar

 • Hipoksik spelde medikal tedaviye yanıt yoksa

 • Ameliyat tipleri

 • Klasik Blalock-Taussig şant

 • Modifiye BT şant

 • Waterston şantı (asenden aort-RPA)

 • Pott Şantı (desenden aort-LPA)

CERRAHİ TEDAVİ-2
 • Tüm düzeltme ameliyatı için uygun anatomi olmalı

 • Özellikle Pulmoner Arter çapları yeterli olmalı

 • Koroner anomali korektif ameliyat yaşını geciktirir

 • Prosedür VSD kapatılıp RVOT darlığı giderilmesi şeklindedir ve açık kalp ameliyatıdır

 • Operatif mortalite % 5 altında

 • Post-op Pulmoner yetersizlik iyi tolere edilir

 • RBBB % 90 dan fazla mevcuttur

 • % 1 AV tam blok oluşur

KLİNİK İZLEM
 • PREOPERATİF İZLEM

 • Hipoksik spel öyküsü araştırılmalı

 • Diş bakımı ve dental hijyen

 • İnfektif endokardit proflaksisi

 • Relatif demir eksikliği anemisi takibi

 • POST OPERATİF İZLEM

 • Post operatif yaşam kalitesi iyidir

 • Yaşam oranı normale yakındır

 • Değişik derecelerde aktivite kısıtlanması gerekebilir

 • RV disfonksiyonu (PY bağlı) gelişebilir

 • Geç dönemde aritmiler gözlenir

 • Reoperasyon (rezidüel VSD, PY)

 • İnfektif endokardit proflaksisis devam etmeli

FALLOT TETRALOJİSİ+PULMONER KAPAK YOKLUĞU SENDROMU
 • Pulmoner stenozdan çok pulmoner yetersizlik bulguları dominanttır

 • Pulmoner arter ve dalları anevrizmatiktir

 • Pulmoner kan akım azalmasından çok dilate pulmoner arterleri bronşlara bası semptomları görülür

 • Semptomlar yenidoğan döneminde de başlayabilir

 • Muayenede sistolo-diyastolik üfürüm vardır

 • Telekardiyografide anevrizmatik dilate pulmoner arterler, atelektaziler görülür

 • Akciğer problemlerinin tedavisinin yanısıra gerçek tedavi cerrahidir.

FALLOT TETRALOJİSİ+PULMONER ATREZİ-2

 • KLİNİK

 • Pulmoner sirkülasyon duktusa bağımlıdır.

 • YD döneminde duktal konstrüksiyon ile önemli siyanoz olur

 • Aorto-Pulmoner kollateral akımı fazla ise siyanoz belirgin olmayabilir

 • FM;

 • Siyanoz belirgindir

 • Devamlı üfürüm-üfürüm duyulmayabilir

 • TANI:

 • Ekokardiyografi

 • Kalp kateterizasyonu

 • TEDAVİ

 • PGE1 infüzyonu

 • Erken dönemde şant operasyonları

 • Unifokalizasyon prosedürleri

 • Yeterli pulmoner vasküler yapı varsa 3-4 yaş sonrası düzeltme ameliyatları

BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU
 • 0,2-0,4/1000 canlı doğum

 • Tüm KKH % 5 oluşturur

 • E/K = 3:1

 • Yenidoğan döneminde en sık görülen SKKH

 • Prematür ve LBW bebeklerde nadir

 • Genellikle izole anomali şeklinde

 • DOWN sendromunda hiç tanımlanmamış

 • Tipleri

 • %50 basit (simple ) TGA, sadece PFO vardır.

 • 30-40 VSD (+)

 • % 10 LVOT obstrüksiyonu (PS)

 • İlave patolojiler Aort koarktasyonu, kesintisi

KLİNİK

 • ÖYKÜ

 • Doğumdan hemen sonra siyanoz (+)

 • KKY, dispne, beslenme güçlüğü

 • FM;

 • Siyanoz, retraksiyon olmadan takipne,

 • S2 tek, sert ve genelde üfürüm yok (PS, VSD yoksa)

 • KKY gelişirse semptom ve bulguları

 • LABORATUVAR:

 • BİYOKİMYA:

 • Arteriyel hipoksi, hipoglisemi, kalsemi

 • EKG

 • Genellikle RVH, İlave kardiyak patoloji varsa bulguları

 • TELEKARDİYOGRAFİ

 • Tipik YUMURTA KALP

 • Kardiyomegal, BVG artmış

 • EKOKARDİYOGRAFİ

 • Hem tanıyı koydurtur, hem de tedaviyi yönlendirir

 • KALP KATETERİZASYONU

 • Daha çok tedavi amacıyla kullanılmaktadır

DOĞAL SEYİR

 • Progresif hipoksi ve asidoz

 • KKY ilk 1 hf da gelişir

 • Tedavi edilmezse;

 • % 50 ilk 1 ayda

 • %90 ilk 6 ayda eksitus

 • Basit TGAlı gurup en hasta olan gurup

 • VSD varsa daha az siyanotiktir. Bu hastalarda siyanozu PS belirler

 • Serebral olaylar nadirdirTEDAVİ-TIBBİ
 • Metabolik as,doz, Hipoglisemi-kalsemi tedavisi

 • PGE1 infüzyonu

 • O2 çok fazla yararlı değil

 • KKY varsa digoksin-diüretik

 • Balon Atriyal Septostomi

 • Blade” atriyal septostomi

TEDAVİ-CERRAHİ
 • PALYATİF PROSEDÜRLER

 • Blalock-Hanlon operasyonu

 • Blade” atriyal septostomi Sistemik-pulmoner şant ameliyatları

 • Pulmoner Bant ameliyatı

 • KOREKTİF PROSEDÜRLER

 • Atriyal düzeydeki operasyonlar

 • Senning

 • Mustard

 • Ventriküler düzeydeki operasyonlar

 • Rastelli operasyonu

 • Arteriyel “switch” operasyonu

KOMPLİKASYONLAR
 • Atriyal düzeltme operasyonları

 • Ritm problemleri (%25 sinüs disfonksiyonu)

 • RV yetersizliği

 • AV tam blok

 • Pulmoner-sistemik venöz yollarda obstrüksiyonla

 • Ventriküler operasyonlar

 • condiut” obstrüksiyonu

 • AV tam blok

 • ARTERİYEL “switch”

 • Ritm problemleri nadir

 • % 5-10 PS

 • AY

 • Koroner-miyokardiyal problemler
TRİKÜSPİT ATREZİSİ
 • Tüm KKH %1-3 oluşturur

 • Triküspit kapak gelişmemiştir, imperfore olabilir

 • Sağ ventrikül hipoplaziktir

 • Yaşam için ASD-VSD veya PDA gereklidir

 • Sınıflandırma PS varlığı ve Büyük damar ilişkilerine göredir

 • %70 normal ilişkili büyük damarlar

 • % 51 küçük VSD+PS - % 9 PS yok - Pulmoner Atrezi% 9

 • % 28 Damar ilişkiler transpoze

 • Çoğu VSD+PH şeklindedir

 • % 3 damar ilişkileti L-TGA şeklinde

 • Klinik

 • Siyanoz genellikle doğum hemen sonrasında başlar

 • hipoksik ataklar öyküsü

 • FM:

 • Siyanoz -clubbing

 • PS varsa sistolik ejeksiyon, restriktif VSD üfürümü

 • Atriyal komminikasyon yetersizse hepatomegali

LABORATUVAR
 • EKG

 • Sol aks deviasyonu

 • Sol ventrikül hipertrofisi (RVH)

 • Sağ atriyal dilatasyon

 • Telekardiyografi

 • Kalp büyüklüğü normal yada hafif artmış

 • BVG değişken

 • Ekokardiyografi

 • Kalp kateterizasyonu

 • Tanı ve BAS için

Doğal seyir

 • tedavi yapılmazsa çok az sayıda hasta 6 ay yaşar

 • PH varsa KKY gelişir

 • İkinci dekata kadar yaşayan hastalarda kronik volüm yüklenmesine bağlı LV miyopatisi gelişir

TEDAVİ
 • Tıbbi

 • PGE 1 (pulmoner atrezi varsa)

 • Restriktif ASD de BAS

 • KKY tedavisi

 • Cerahi

 • Sistemik-Pulmoner şant operasyonları

 • Kavo-pulmoner şantlar

 • Fontan tipi operasyonlar

 • Komplikasyonlar

 • Düşük kardiyak output, KKY

 • Pelvral-perikardiyal effüzyonlar, asit

 • İntra vasküler trombüs

 • Hepatik disfonksiyon

 • Protein kaybettirici Enteropati

 • Aritmiler, bloklar

ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜL (DORV)
 • Tüm KKH %1 oluşturur

 • Hem PA, Hem Aort sağ ventrikülden çıkar

 • Büyük damar ilişkileri farklılıklar gösterir

 • Normal, transpoze, yan yana

 • VSD Değişik tiplerdedir

 • Sub aortik

 • Subpulmonik (Taussig-Bing)

 • double committed”

 • noncommitted”

 • PATOFİZYOLOJİ ve KLİNİK

 • VSD lokalizasyonu ve PS bağlıdır

 • Subaortik VSD LV kanı aorta gider-Siyanoz az, KY fazla

 • Subpulmonik VSD PS yoktıur, PA çok kan gider - PH + KKY + siyanoz

 • Normal ilişkili damarlar PS vardır, klinik TOF gibidir.

 • Klinik

 • Siyanoz genellikle doğum hemen sonrasında başlar

 • hipoksik ataklar öyküsü

 • TANI: EKG, Telekardiyografi, Ekokardiyografi, Kateter
TEDAVİ

 • TIBBİ

 • KKY varsa digoksin, diüretik

 • PALYATİF CERRAHİ

 • Şant ameliyatları

 • Pulmoner bant

 • DÜZELTİCİ CERRAHİ

 • Mümkünse biventriküler tamir

 • Diğer durumlarda üniventriküler tamir ameliyatları

TRUNKUS ARTERİYOSUS
 • Tüm KKH %1-2 oluşturur, E=K

 • Kalpten tek bir damar çıkar

 • SINIFLANDIRMA (1948 Collett-Edwards)

 • TİP I : Asenden aort ve pulmoner kök tek damar halinde

 • TİP II : RPA ve LPA As. Aort dorsalinden biribirine yakın

 • TİP III: Bir yada her iki PA biribirinden bağımsız olarak trunkusdan çıkar

 • Tip IV : Gerçek pulmoner arter yoktur

 • Hemen daima VSD vardır

 • % 60 vakada trunkus VSD’yi ortalar, % 20 RV veya LV den

 • Trunkal kapak patolojisi sıktır

 • İlave anomaliler (arkus aorta, PAPVR, koroner)

 • %20 vakada DiGeorge Sendromu

 • DiGeorge Sendromlularda % 26 trumkus arteriyosus


TRUNKUS ARTERİYOSUS-2

 • Patoloji ve Klinik

 • Siyanoz belirgin değildir

 • KKY semptomları daha ön plandadır, 1-2hf--ay da görülür

 • FM de sistolik Klik, sistolik üfürümler

 • Trunkal kapak yetersizlik üfürümü, devamlı üfürüm

 • TANI

 • EKG: biventriküler hipertrofi

 • TELE: Kardiyomegali ve BVG artma

 • EKOKARDİYOGRAFİ ve Kalp kateterizasyonu

 • TEDAVİ

 • Palyatif (Pulmoner bant)

 • Korektif (VSDi kapatılması+homogreft)

 • Cerrahi tedavi ilk 6 ay içinde yapılmalı

TEK VENTRİKÜL
 • Tüm KKH < %1 görülür

 • PATOLOJİ

 • Her iki atriyum tek ve ana “main” ventriküle açılır

 • Main chamber” morfolojik sağ (mRV) veya sol (mLV) yapısındadır. DILV veya DIRV tanımlanır

 • Gerçek tek (common) ventrikül cok nadirdir

 • Büyük damarlar çeşitli pozisyonlarda olabilir. % 85 d-TGA şeklindedir

 • % 50 PS-atrezi

 • AV kapak anomalileri (straddling, overriding)

 • Mixing” problemi olmadığı için O2 saturasyonunu pulmoner akım belirler

 • Aortun hişpoplazik chamber dan çıktığı durumlarda restriktif VSD subaortik stenoza neden olur.
TEK VENTRİKÜL-2
 • KLİNİK BULGULAR

 • Değişik derecelerde siyanoz

 • Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda KKY

 • PS üfürümü

 • EKG

 • Atipik ventrikül hipertrofisi paterni (RS, rS, QR)

 • Anormal q dalgaları

 • Aritmi-AV Blok

 • TELEKAEDİYOGRAFİ

 • EKOKARDİYOGRAFİ

 • Ventrikül morfolojisi, damar ilişkileri AV kapaklar

DOĞAL SEYİR

 • % 50 1 yaş öncesi eksitus

 • Serebral komplikasyonlar sıktır

 • % 12 AV tam blokTEDAVİ (tek ventrikül)
 • TIBBİ

 • Pulmoner atrezide PGE 1

 • KKY varsa digoksin, diüretik

 • CERRAHİ

 • Palyatif cerrahi

 • Şant ameliyatları

 • Pulmoner bant ameliyatı

 • Düzeltici cerrahi (kalıcı palyasyon)

PROGNOZ

 • Ventriküler disfonksiyon, aritmi, siyanozTOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ (TAPVR)
 • Tüm KKH %1 oluşturur, E/K = 4:1 (infrakardiyak tip)

 • Pulmoner venler ile sol atriyum arasında ilişki yoktur

 • SINIFLANDIRMA (1948 Collett-Edwards)

 • Suprakardiyak (%50)

 • Kardiyak (%20), KS, RA)

 • İnfra kardiyak (% 20) (subdiafragmatik, vena porta, hepatika, d.venosus)

 • Miks tip

 • İnter atriyal komminikasyon yaşam için gerekli

 • Sol kalp boşlukları relatif küçük

 • PH sıktır

TAPVR KLİNİK
 • PULMONER VENÖZ OBSTRÜKSİYON YOKSA;
 • Doğumdan itibaren hafif siyanoz

 • KKY, büyüme geriliği, sık AC enfeksiyonu

 • Hiperaktif RV

 • Gallop ritmi, S2 sert, çift

 • Telekardiyografi de kardiyomegali, kardan adam manzarası

 • PULMONER VENÖZ OBSTRÜKSİYON VARSA;
 • Yenidoğandan itibaren siyanoz, respiratuvar distres

 • Özellikle infra kardiyak tipte beslenme sonrası siyanozda artış

 • KKY semptom ve bulguları

 • Gallop ritmi

 • EKG

 • RVH

 • Telekardiyografi

 • Kalp büyüklüğü normal veya hafif artmış

 • Pulmoner ödem (Buzlu cam manzarası)


TAPVR TANI ve TEDAVİ
 • TANI

 • EKOKARDİYOGRAFİ

 • Kalp kateterizasyonu

 • TEDAVİ

 • Medikal

 • KKY, Pulmoner ödem, asidoz

 • Cerrahi

 • Erken ve hemen cerrahi

 • Tedavi edilmezse

 • Non obstrüktif tip 2/3 bir yaş öncesi

 • Obstrüktif tip çoğu 2 ay öncesi eksitus

 • KOMPLİKASYONLAR

 • Post-operatif dönemde PH, pulmoner ödem

 • Aritmiler

 • Obstrüksiyonlar
ATRİYAL İZOMERİZM SENDROMLARI
(SPLENİK SENROMLAR) • KKH %1 oluşturular, Erkeklerde sık (%60)

 • Dalak yok

 • 3 loblu 2 adet sağ akciğer, 2 sağ atriyum

 • GES malformasyonları

 • Kompleks KKH (KAVSD; P Atr.; TAPVR)

 • Periferik yaymada Howell-Jolly cisimcikleri

 • % 95 1 yıl içinde eksitus

 • Semptom ve tedavi pulmoner kan akımına göre değişir

 • Palyatif cerrahi girişimler

 • Genellikle univentriküler tamir operasyonları uygulanırATRİYAL İZOMERİZM SENDROMLARI
(SPLENİK SENROMLAR)


 • KKH %1 azını oluşturular, kızlarda sık (%70)

 • Multipl Dalak var

 • 2 adet bilobüle (sol) akciğer, 2 sol atriyum

 • Midline” karaciğer (% 25)

 • Kompleks Kardiyak anomalilerEBSTEİN ANOMALİSİ


 • KKH %1 den az oranda görülür

 • Triküspit kapak septal ve posteriyör lifletleri sağ ventrikülde daha apikale yapışırlar

 • Bunun sonucu olarak atriyalize bir “chamber” oluşur

 • İnter atriyal kommünükasyon PFO-ASD ile dir

 • RV serbest duvarı ince ve dilatedir

 • Sıklıkla WPW sendromu ile birliktedir ve taşiaritmilere predispozisyon sağlar

 • PS; Pulmoner atrezi, VSD ile sıktır

 • KLİNİK ve TANI

 • Şiddetli olgularda siyanoz ve KKY ilk günlerde ortaya çıkar

 • Hafif vakalarda hafif siyanoz, yorgunluk, çarpıntı

 • 3-4 lü ritm

 • S2 çift

 • Yumuşak sistolik üfürüm

 • Hepatomegali genellikle vardır

 • EKG

  • RA dilatasyon -- RBBB

  • I. derece AV blok (%40) -- WPW sendromu (%20)

 • TELEKARDİYOGRAFİ (balon gibi kalp)DOĞAL SEYİR ve TEDAVİ

 • DOĞAL SEYİR

  • PVR düştükçe YD sıkıntısı azalır

  • Hafif olgular asemptomatik

  • Semptomatik olgulatın % 18 YD döneminde Ex.

  • Ortalama eksitus yaşı 20 yaş

  • SVT atakları sık, ani ölüm olabilir

  • Serebro vasküler komplikasyonlar sık

 • TEDAVİ

  • MEDİKAL

   • KKY tedavisi

   • PGE 1

   • SVT tedavisi

  • CERRAHİ

   • Triküspit kapağın tamiri+ASD kapatılması tercih edilir

   • Triküspit kapak replasmanı

   • Fontan tip operasyonlarİNTAKT SEPTUMLU PULMONER ATREZİ

 • KKH % 1 den azını oluşturur

 • Değişik derecelerde RV hipoplazisi

 • Yaşam için ASD-PDA gereklidir

 • YD döneminde duktusa bağımlı pulmoner sirkülasyon vardır

 • EKG de; QRS aksı normaldir ve LVH vardır

 • Sağ ventriküle bağımlı koroner sirkülasyon

 • TEDAVİ

  • PGE 1

  • Transkateter tedavi

  • Palyatif operasyonlar

  • uni-bi ventriküler tamir operasyonları


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə