Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002
Yüklə 291.2 Kb.
səhifə3/3
tarix21.04.2016
ölçüsü291.2 Kb.
1   2   3

140) Baş ağrıları, narahatçılıq, ürəkbulanma, başqicəllənmə morfin intoksikasiyasının hansı fazasında müşahidə edilir?
A) Birinci

B) Dördüncü

C) Sadalananların hamısı

D) İkinci

E) Üçüncü
Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 207
141) Morfin intoksikasiyasının ən əsas differensial əlaməti hansıdır?
A) Qəbizlik

B) Eyforiya

C) Dərinin və selikli qişalarının quruluğu

D) Hipotenziuya, bradikardiya

E) Bəbəklərin daralması
Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 207
142) Opiatlardan artıq dozalanma zamanı ölümüm əsas səbəbi hansıdır?
A) Aritmiya

B) Hepertermiya

C) Tənəffüs mərkəzinin iflici

D) Beyinə qansızma

E) Koronar damarların spazmı
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 409
143) Sadalanan hansı qrup maddələrdən artıq dozalanma zamanı psixotik pozuntular olmur?
A) Kannabis qruppu

B) Psixodizleptiklər

C) Psixostimulyatorlar

D) Uçucu həlledicilər

E) Opiatlar
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 410
144) Opioidlərdən asılılığın hansı mərhələsində maddənin fizioloji təsiri pozulmur?
A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 208
145) Sadalanan hansı maddə ilk qəbulundan sonra asılılıq yaradır?
A) Kannabioid

B) Sadalananlardan heç biri

C) Nikotin

D) Morfin

E) LSD
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 410
146) Opioidlərdən asılılığın birinci mərhələsində sadalananlardan hansı müşahidə edilmir?
A) Maddənin fizioloji effektin itməsi

B) Yuxu ritminin pozulması

C) Dəyişilmiş reaktivlik sindromu

D) Sadalananların hamısı

E) Maddəyə obsessiv meyillilik
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 410
147) Opioidlərdən asılılığın ikinci mərhələsində intoksikasiya zamanı hansı müşahidə edilmir?
A) İfadəli 1–ci intoksikasiya fazası (“prixod”)

B) Dəyişilmiş reaktivlik sindromu

C) Maddənin fizioloji effektinin itməsi

D) Sərxoşluq mənzərəsinin dəyişilməsi

E) Abstinent sindrom
Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 210-218
148) Opioidlərdən asılılığın üçüncü mərhələsində sadalananlardan hansı müşahidə edilmir?
A) Zahiri yaşlaşma

B) Xroniki intoksikasiyanın fəsadları

C) Ağır abstinent sindrom

D) Bədən çəkisinin azalması

E) Narkotikın sutkalıq dozanın bir dəfəlik qəbulu
Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 218
149) Opioidlərdən asılılığın proqredentliyi ilk növbədə nədən aslıdır?
A) Abstinent sindromun ağırlığından

B) Sui - istifadənin intensivliyindən

C) Somatik fəsadların olmasından

D) Yanaşı gedən infeksion xətəliklərin olmasından (QİÇS, virus hepatitləri)

E) Sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 413
150) Opioidlərdən asılı şəxslərdə xəstəliyin 2-ci mərhələsində hansı psixi pozuntular yaranır?
A) Astenik sindrom

B) Qıcolma sindromu

C) Amnestik sindrom

D) Sadalananların hamısı

E) Psixoorqanik sindrom
Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 224
151) Opioidlərdən asılılığın 2-ci mərhələsində sadalananlardan hansı müşahidə edilir?
A) Tolerantlığın enməsi

B) Sərxoşluğun uzanılmış birinci fazası (“prixod”)

C) Xroniki intoksikasiyanın ağır fəsadları

D) Sadalananlardan heç biri

E) Narkotikin fizioloji effektinin saxlanılması
Ədəbiyyat: .Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 210-218
152) Opioidlər qrupuna aid olan hansı maddə intoksikasiya zamanı əlavə olaraq psixomotor oyanıqlıq yarada bilər?
A) Sadalananlardan heç biri

B) Kodein

C) Morfin

D) Metadon

E) Heroin
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 410
153) Opioidlər qrupuna aid olan hansı maddə qəbul edən şəxsdə persekutor sayıqlama ideyalarını yarada bilər?
A) Omnapon

B) Heroin

C) Metadon

D) Morfin

E) Sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 410
154) Opioidlərdən asılılığın hansı mərhələsində psixotik pozuntular yaranır?
A) Sadalananlardan heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Birinci

D) İkinci

E) Üçüncü
Ədəbiyyat: абанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 410
155) Opioidlərdən ağır intoksikasiyanı (sopor, koma) aradan götürmək üçün hansı maddədən istifadə olunur?
A) Nalokson

B) Metadon

C) Sadalananlardan heç biri

D) Klonidin

E) Tramadol
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 70
156) Opioidlərdən ağır intoksikasiyanı aradan götürmək üçün hansı tədbirlərdən istifadə olunur?
A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananlardan heç biri

C) Vacib həyat funksiyaların saxlanılmasına yönəlmiş simptomatik terapiya

D) İnfuzion terapiya

E) Opiat reseptorların blokatorların yeridilməsi
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 70
157) Barbituratlardan uzun müddət sui - istifadə edən şəxslərdə ağır intoksikasiyanın terapiyası, digər zəhərləmələrin (məs. opiatlardan) müalicəsindən sadalananlardan hansı ilə fərqlənir?
A) Vacib həyat funksiyaların saxlanılmasına yönəlmiş simptomatik terapiya

B) Detoksikasiyanın digər üsulları

C) Qıcolma əleyhinə terapiyanın mütləqliyi

D) İnfuzion terapiya

E) Sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 71
158) Hallüsinogen mənşəli ağır intiksikasion psixoz nəticəsində yaranan keyləşmə halların (sopor, koma) vacib differensial- diaqnostik əlaməti hansıdır?
A) Təfəkkür pozuntuların olmaması

B) Davranış pozuntuların olmaması

C) Vegetativ pozuntuların olmaması

D) Sadalananlardan heç biri

E) Tənəffüs pozuntuların olmaması
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 73
159) Hallüsinogenlər qəbulu nəticəsində psixozun müalicəsində hansı tədbirlər məsləhət görülmür?
A) Neyroleptiklərin yeridilməsi

B) Hipotenziv preparatların yeridilməsi

C) Sensor izolyasiya

D) Trankvilizatorların yeridilməsi

E) Mədənin yuyulması
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 73
160) Ağır, atipik alkoqol deliriyin yaranmasının səbəblərinə hansılar aiddir?
A) Ağır abstinent sindrom, nevroloji əlamətlərin çoxluğu ilə

B) Alkoqol abstinent sindromun qeyri- adekvat müalicəsi

C) Alkoqoldan uzun müddət istifadə, (40 yaşdan yuxarı olması), etanola yüksək tolerantlıq

D) Sadalananlardan heç biri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 75-76
161) Ağır, atipik alkoqol abstinent sindromun kəskin mərhələsinin müalicəsində sadalanan hansı taktika məsləhət görülür?
A) Sadalananlardan heç biri

B) Xolinolitik preparatların təyini

C) Bir neçə neyroleptikın kombinasiyası

D) Üçtsiklik antidepressantların yeridilməsi

E) Geniş antipsixotik təsirli preparatların təyini
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 76
162) Markiafava- Binyami xəstəliyin müalicəsində sadalananlardan hansı məsləhət görülür?
A) Dezintoksikasion terapiya

B) Tiamin və piridoksinin vena daxili yeridilməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananlardan heç biri

E) Xarici tənəffüsün kontrolu
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 98
163) Narkoloji xəstəliklərin müalicə növlərinə sadalananlardan hansı aiddir?
A) Sosial yönlü təsir

B) Sadalananlardan heç biri

C) Bioloji yönlü təsir

D) Sadalananların hamısı

E) Psixoterapevtik yönlü təsir
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 9
164) Hansı asılılıq zamanı maddənin qəbulunu birbaşa və tam kəsilməsi müasir terapiya konsepsiyasına uyğun deyil?
A) Amfetaminlərdən asılılıq

B) Alkoqol asılılığı

C) Kokain asılılığı

D) Morfin asılılığı

E) Barbituratlardan asılılıq
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 11
165) Tiryək asılılığın müalicəsində istifadə olunan hansı preparat opiat reseptorların aqonistidir?
A) Finlepsin

B) Klonidin

C) Tramal

D) Pirroksan

E) Nalokson
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 12
166) Tiryək asılılığın müalicəsində istifadə olunan hansı preparat opiat reseptorların antaqonistidir?
A) Tramal

B) Klonidin

C) Nalokson

D) Pirroksan

E) Finlepsin
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 12
167) Klonidinin sedativ effekti sadalananlardan hansı ilə bağlıdır?
A) Brok mərkəzinə təsir

B) Birbaşa beyin qabığına təsir

C) Beyinciyə təsir

D) Hipokamp qabığına təsir

E) Beyin gövdəsinin retikulyar formasiyasına təsir
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 12
168) Sadalananlardan hansı maddə aversiv terapiyada istifadə edilir?
A) Naltrekson

B) Apomorfin

C) Trixopol

D) Teturam

E) Bromkriptin
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15
169) Sadalananlardan hansı maddə aversiv terapiyada istifadə edilmir?
A) Sadalananların hamısı

B) Emetin

C) Bromkriptin

D) Apomorfin

E) Kəklikotunun dəmləməsi
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15
170) Sadalananlardan hansı maddə sensibilizə edici terapiyada istifadə edilmir?
A) Trixopol

B) Teturam

C) Lidevin

D) Sadalananların hamısı

E) Apomorfin
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15
171) Sadalananlardan hansı maddə opiat reseptorların blokatorlarına aiddir?
A) Tramal

B) Morfin

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananlardan heç biri

E) Apomorfin
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 15
172) Alkoqol asılılığın müalicəsində kalsium kanalların antoqonistlərin (nifedipin) təyini nəyə əsaslanır?
A) Sadalananların hamısı

B) Neyronların daxilində kalsium ionların həddən artıq çox miqdarı beyin hüceyrələrinə toksiki effekt göstərir

C) Sadalananlardan heç biri

D) Abstinensiya zamanı neyronlara artıq kalsium ionları daxil olunur

E) Alkoqol asılılığı zamanı baş beyinin neyronlarında əlavə kalsium kanalları yaranır
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 26
173) Alkoqol asılılığı zamanı toxumalarda hansı ionların defisitı yaranır?
A) Cl-

B) Sadalananlardan heç biri

C) Mg2+

D) Ca2+


E) Na+
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 26
174) Alkoqol asılılığı zamanı toxumalarda və eritrositlərdə maqnium ionlarının ifadəli defisitı hansı sipmtomlara səbəb ola bilər?
A) Mioklonik dartınmalar, ataksiya, tremor

B) Qıcıqlıq, təşviş

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananlardan heç biri

E) Başgicəllənmə,yuxusuzluq
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 26
175) Alkoqol (postintoksikasiya və abstinensiyanın) müalicəsində antidepressantları ( depressiya əlamətləri ilə əlagədar) axırıncı alkoqol qəbulundan neçə vaxt sonra təyin etmək olar?
A) Ən azı 2 gündən sonra

B) Ən azı 1 aydan sonra

C) Abstinensiyanın ilk günündən

D) Ən azı 10 gündən sonra

E) Müalicənin ilk günündən
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 28
176) Alkoqol asılılığın müalicəsinin 2-ci mərhələsinin məqsədlərinə sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Alkoqola patoloji meyilliyin aradan götürülməsi

B) Astenik simptomatikanın müalicəsi

C) Sadalananların hamısı

D) Affektiv pozuntuların korreksiyası

E) Postintoksikasion sindromun müalicəsi
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 28
177) Alkoqola birincili meyilliyin patogenetik əsası sadalananlardan hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Hipokamp neyronların deqenrasiyası

C) Beyinin limbik strukturlarında paroksizmal aktivlik

D) Beyinin gicgah payın hüceyrələrinin hiperaktivliyi

E) Beyin qabığında atrofik proseslər
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 30
178) Alkoqol asılılığın müalicəsində antikonvulsantların təyinin patogenetik əsasını hansı konsepsiya əks etdirir?
A) “Kindlinq” konsepsiyası (xroniki epileptogenez)

B) Alkoqol şəxsiyyət pozuntusu konsepsiyası

C) Alkoqol ensefalopatiya konsepsiyası

D) Sadalananların hamısı

E) Alkoqol bipolyar pozuntu konsepsiyası
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 30
179) Teturam-alkoqol reaksiyası nə ilə büruzə verilir?
A) Arterial təyziqin yüksəlməsi və sonraki enməsi

B) Üzdə hiperemiya, sianoz , şişkinlik

C) Taxikardiya, ürək nahiyəsində ağırlıq

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 35
180) Teturam- alkoqol reaksiyanın ağırlaşması hansıdır?
A) Asteniya

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananlardan heç biri

D) Polinevropatiya

E) Cinsi zəiflik
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 36
181) Teturam- alkoqol reaksiyanın ağırlaşmalarına aid olmayanı hansıdır?
A) Şəxsiyyət dəyişikliyi

B) Psixozlar

C) Asteniya

D) Sadalananlardan heç biri

E) Hepatit
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 36
182) “Esperal” preparatın dərialtı implantasiyasının müalicə təsiri əsasən nəyə əsaslanır?
A) Disulfiram etanolu kimyəvi inaktivasiya edir

B) Psixoterapevtik effekt

C) Sadalananlardan heç biri

D) Disulfiram etanolun mədədə sourlanmasını pozur

E) Alkoqola birincili meyillik aradan götürülür
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 36
183) Klonidinin əks təsirlərinə aid olmayanı hansıdır?
A) Sedasiya

B) Psixomotor oyanıqlıq, hiperaktivlik

C) Hipotoniya

D) Sadalananların hamısı

E) Ağızda quruluq
Ədəbiyyat: ванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 40
184) Laborator üsullarla morfinin istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?
A) 48 saat

B) 30 gün

C) 24 saat

D) 3 saat

E) 7 gün
Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 412
185) Laborator üsullarla həşişin bir dəfəlik istifadəsini sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?
A) 30 gün

B) 3 saat

C) 6 saat

D) 6 gün


E) 3 gün
Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 412
186) Metadonu sidikdə hansı müddət ərzində təyin etmək olar?
A) 1 gün

B) 30 gün

C) 3 gün

D) 7-9 gün

E) 12 saat
Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 2, М., 2002 с.- 412
187) Alkoqol asılılığında böyrəklərin ilkin zədələnməsinin klinik əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Sadalananların hamısı

B) Nefrozlar

C) Pielonefritlər

D) Kəskin böyrək çatışmazlığı

E) Nefritlər
Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 417
188) Alkoqol kardiomiopatiyası zamanı ürək ağrıları üçün sadalananlardan hansı xas deyil?
A) İrradiasiya olunmur

B) Nitroqliserinlə aradan götürülür

C) Sadalananların hamısı

D) Adətən sancılı və sızıcı olur

E) Saatlarla davam edə bilir
Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 355
189) Alkoqol asılılığında nevroloji əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?
A) Sadalananların hamısı

B) Qıcolma sindromu

C) Parkinsonabənzər sindrom

D) Polinevropatiyalar

E) Parkinson sindromı
Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 365-379
190) Alkoqol asılılığın II mərhələsində, alkoqol qəbulu hansı tərzdə olmur?
A) Yüksək tolerantlıq fonunda daimi sərxoşluq

B) “Keçici“ sərxoşluq

C) Psevdodipsomaniya

D) Sadalananların hamısı

E) Həqiqi dipsomaniya
Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 220
191) Alkoqol deliriyinin aşağıdaki növlərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Klassik

B) Abortiv

C) Yüngül

D) Ağır


E) Qarışıq
Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с.c. 240, 244, 246
192) Alkoqol pellaqrası hansı vitaminlərin çatışmazlığının nəticəsidir?
A) A

B) B12


C) B1 və B6

D) D


E) PP
Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 379
193) Alkoqoldan ifrat dərəcədə istifadə edən yeniyetmələrin psixiki dəyişikliklərinə sadalananların hansı aid deyil?
A) Psixi inkişafdan qalma

B) Şəxsiyyət deqradasiyası

C) Aksentuasiya cizgilərinin “hamarlaşması”

D) Ağıl geriliyinə bənzər qüsurlar

E) Psixoorqanik sindromun formalaşması
Ədəbiyyat: Шабанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 43
194) Yaşlı şəxslərdə alkoqol asılılığın klinikasına aid olmayanı hansıdır?
A) Sərxoşluqda eksplozivliyin üstünlüyü

B) Abstinensiya sindromun strukturunda somatik pozuntuların üstünlüyü

C) İçki hərisliyinin azalması

D) Tolerantlığın azalması

E) Abstinensiya sindromunun uzun müddətli xarakteri
Ədəbiyyat: Шабанов П. Д. Наркология: Практическое руководство для врачей- М., 2003; c. 45
195) Opiatlar eyforiyasının ilk səciyyəvi əlamətləri hansıdır?
A) Yüngüllük, sevinc, somatik rahatlıq hissiyatı

B) Firəvanlıq, razılıq

C) Bədən boyu dalğavari yayılan istilik hissiyatı

D) Psixomotor ajitasiya

E) Xoşagələn duyğular, sakitlik və rahatlanma
Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 228
196) Opiatlardan asılılığının II mərhələsi aşağıdakılardan hansı ilə ifadə olunmur?
A) Fiziki asılılıqla

B) Premorbid xüsusiyyətlərin kəskinləşməsi və mənəvi-etik enikliklə

C) Psixoaktiv maddənin eyforiklaşdırıcı təsiri ilə

D) Psixoaktiv maddələrdən istifadə formasının dəyişməsi ilə fərdi qəbul tərzinin yaranması

E) Tolerantlığın artması ilə
Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 219
197) Opiatların qəbulu dayandıqdan nə qədər sonra abstinensiya sindromu yaranır?
A) 72 saat

B) 1-3 saat

C) 24-48 saat

D) 10 gün sonra

E) 6-24 saat
Ədəbiyyat: Наркология: Национальное руководство под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой М., 2008 с. 231
198) Opiatlar asılılığında abstinensiya vəziyyətinin ikinci günlərinin ən kəskin pozuntularına hansı aid deyil?
A) Əzələ və oynaq ağrıları

B) Selikli qişaların quruluğunun güclənməsi

C) Psixoaktiv maddəyə meyilliyin güclənməsi (dəf olunmayacaq dərəcədə) güclənməsi

D) Gərginlik hissinin artması

E) “Qaz dərisi”
Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 213
199) Opiatlar asılılığının III mərhələsininin başlanmasını aşağıdakılardan hansı təsdiqləyir?
A) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsirı

B) Sadalananların hamısı

C) Psixoaktiv maddənin qəbulunda fasilələrin yaranması

D) Psixoaktiv maddəyə meyillik

E) Abstinent sindrom
Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 219
200) Opiatlar asılılığının II mərhələsininin başlanmasını aşağıdakılardan hansı təsdiqləyir?
A) Psixoaktiv maddənin qəbulunda fasilələrin yaranması

B) Psixoaktiv maddənin fəallaşdırıcı təsirı

C) Sadalananların hamısı

D) Psixoaktiv maddəyə meyillikE) İntoksikasiya zamanı qaşınmanın yox olması
Ədəbiyyat: И.Н.Пятницкая «Общая и частная наркология. Руководство для врачей». М., 2008. c. 209
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə