Resmî Gazete Sayı : 28592 YÖnetmeliK
Yüklə 41.03 Kb.
tarix18.04.2016
ölçüsü41.03 Kb.

19 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28592

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE,

DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİKMADDE 1  2/5/2012 tarihli ve 28280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milletvekillerine, Yasama OrganıEski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Ödemeye esas tıbbi malzeme bedeli: Kurum tarafından fiyatı tespit edilenler hariç olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedavi sırasında kullanılan protez ve ortezler ile tıbbi sarf malzemeler için Tebliğ eki listelerdeki fiyatları, bu listelerde fiyatlandırılmayanlar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kamuİhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında en son tespit edilen KDV dahil alış fiyatı üzerine % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutarı, bu ekranda fiyat tespiti yapılmayan malzemeler için sağlıkla ilgili giderin yapıldığı il ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı, ayaktan tedavilerde ise reçeteye dayalı temin edilen tıbbi malzemeler için Tebliğ eki listelerinde belirtilen fiyatları, bu listelerde fiyatlandırılmayanlar için sağlıkla ilgili giderin yapıldığı il ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı,”MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hak sahipleri, ayakta veya yatarak tedavileri maksadıyla resmi ya da Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarına kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle başvurabilirler. Kurum ile sözleşme yapan özel sağlık kurum ve kuruluşunun bulunmadığı yerlerdeki veya sözleşme yapılmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık faturalarına emsal sözleşme hükümleri uygulanır.”MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Birinci ve altıncı fıkra dışında herhangi bir sebeple, yurt dışında bulunan hak sahiplerinin, hastalanmalarıdurumunda tedavi giderleri için bu Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak ve yurt içindeki sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ameliyat ve diğer tedaviler için belirlenen tutar ile sınırlı olmak ve 16 ncı madde hükümleri dikkate alınmak şartıyla, Türkiye’de ve Türk Lirası olarak ödenir.”MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hak sahiplerinin, resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında şikayetleriyle ilgili olarak, yapılmasıtıbben gerekli görülen ve yaptırılacak tıbbi tetkik, tahlil ve fizik tedavi giderleri bu Yönetmelik hükümlerine göre, Kurumca karşılanır. Özel sağlık kurum veya kuruluşlarında aynı hastalığa yönelik yapılan fizik tedavi bedelininödenebilmesi için, önceki tedavinin bitim tarihinden itibaren, en az altı ay geçmiş olması gerekir. Ayrıca, en fazla, altıçeşit fizik tedavi ajan ve hareketleri, günde bir seans üzerinden yapılmak kaydı ile en çok yirmi bir seans bedeli Kurumca karşılanır. Acil haller ile tedavinin altı aydan önce başlatılması veya yirmi bir seanstan daha uzun sürmesi durumlarında gerekçesi ve seans adetleri sağlık kurulu raporunda belirtilmek şartıyla, fizik tedavi giderleri Kurumca karşılanır.”MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14  (1) Tedavi, protokol yapılan veya protokol yapılmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarıtarafından sağlandığı takdirde, sağlık kurumu veya kuruluşunca hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler sonucu ödenmesi gereken ücretleri gösteren fatura düzenlenerek Kuruma gönderilir. Fatura bedeli, fatura incelemesi yapıldıktan sonra sağlık kurum veya kuruluşuna ödenir.

(2) Resmi sağlık kurumlarınca sağlanan tedavi hizmetlerine ilişkin Tebliğ hükümlerine göre hastalardan alınan ilave ücretler Kurumca karşılanır. Ancak bu ücretler, sözleşmeli özel sağlık kurumlarından yataklı tedavi kurumlarınaödenen ücretleri geçemez.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Hak sahipliği süresince sekiz adet kemik içi implant bedeli ödenir. Kemik içi implant uygulamalarında kullanılan implant gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı ile protezlerde kullanılan hassas tutucu malzeme bedelleri TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilen tutarlar üzerinden Kurumca karşılanır. Bunun dışında kullanılan implantmalzeme bedelleri ile hassas tutuculu protezlerde hassas tutucu üzerine gelen bölümdeki kron işleme için ayrıca birödeme yapılmaz.”MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26  (1) Kurum, sağlık hizmetlerini sağlamak üzere resmi sağlık kurumlarından yataklı tedavi kurumlarıyla protokol, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sözleşme veya paket fiyat anlaşması, ayrıca ilgili meslek birlikleri ile protokol yapmaya yetkilidir.

(2) Kurum, bu Yönetmelikte belirtilen görevleriyle ilgili olarak anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü hizmet ve işlemlerde inceleme ve kontrol yetkisine sahiptir.

(3) Sözleşme, paket fiyat anlaşması ile protokol yapılan sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşların faturaları Kuruma teslim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde incelenerek ödenir.

(4) Kurumca yapılan inceleme neticesinde, Yönetmelik, sözleşme veya protokol hükümlerine aykırı olarak fatura düzenlediği tespit edilen anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Ayrıca bu fiilleri işleyen anlaşmalı sağlık kurum veya kuruluşlarının Kurum ile yaptıkları sözleşme veya protokol feshedilebilir ve Kurumca belirlenecek süre içinde tekrar anlaşma yapılmaz. Anlaşmalı sağlık kurum veya kuruluşuna, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler genel hükümlere göre geri alınır. İlgililerin Kurumdan alacağıbulunduğu hallerde mahsup işlemi uygulanır.”

MADDE 8  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2012

28280

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə