Organik tarimin esaslari ve uygulanmasina iLİŞKİn yönetmelikte değİŞİKLİk yapilmasina dair yönetmelik madde 1
Yüklə 122.53 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü122.53 Kb.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ORGANİK TARIMIN ESASLARI ve UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 10/08/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ii), (öö), (pp), (rr), (ss) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (şş) bendi eklenmiştir.

“z) OTBİS: Organik tarım bilgi sistemini,”

“şş) Bakanlık kayıt sistemleri: Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri ile işletmeyi kayıt altına almak üzere Bakanlık tarafından oluşturulan ilgili kayıt sistemlerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilmiş kuruluş sözleşme yaptığı müteşebbis ile ilgili bilgileri kırkbeş gün içerisinde OTBİS’e kaydeder.”


MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen ve faaliyet alanına göre Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlı olan müteşebbis, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur.

1) Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,

2) İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler,

3) Gıda işletmeleri için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,

4) Yem işletmeleri için 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem Hijyeni Yönetmeliği gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,

5) Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.”

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, geçiş sürecinde bulunan hayvanlardan elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak pazarlanamaz, reklam ve etiketlerinde organik tarımı çağrıştıran ifadeler kullanılamaz.”


MADDE 5– Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“f) Müteşebbis tarafından organik tarım faaliyetinde kullanılmak üzere ticarete konu edilmemiş, işletmesinden veya komşu işletmelerden temin edilen ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan organik tarımda kullanılacak organik gübreler, toprak iyileştiricileri ve bitki besin maddelerinin yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol esnasında uygunluğu aranır.”

“g) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Organik tarımda kullanılacak organik gübreler, toprak iyileştiricileri ve bitki besin maddeleri için 29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümlerini karşılayan ürünlerin organik tarımda kullanılmak üzere piyasaya arzında ürün sertifikası düzenlenir.”
MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Organik tarımda kullanılmasına izin verilen pestisit ve benzeri maddelerin ruhsatlandırılmasında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu girdilerin organik tarımda kullanılmak üzere piyasaya arzında ürün sertifikası düzenlenir.”


MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“4) Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası, müteşebbis veya ürün sertifika numarası bulunmalıdır.”MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kontrol formunda yer alan soruların cevapları bilgi ve belge ile doğrulanır.”


MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gerçek veya tüzel kişiler; kontrol, sertifikasyon veya kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde bulunmak için Bakanlığa müracaat eder. Komite tarafından gerekli incelemeler yapılır ve müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ilgiliye gerekli iznin verilip verilmeyeceğine dair yazılı bilgi verilir. Müracaatları uygun görülen kuruluşlara akreditasyon belgelerini Bakanlığa ibraz edinceye kadar, bitkisel üretim kapsamı, hayvansal üretim kapsamı, su ürünleri kapsamı veya organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması kapsamlarında her bir kapsam için grup içerisinde yer alan üreticiler de dahil en fazla on müteşebbis ile sözleşme yapması kaydıyla çalışma izni verilir. Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyet alanları ile ilgili akreditasyonun tamamlanma süreci Bakanlıktan çalışma izni alınan tarihten itibaren otuz aydır. Bu sürenin sonunda yetkilendirilmiş kuruluşun akredite olmadığı kapsamlarda çalışma izni iptal edilir. Yetkilendirilmiş kuruluş, iptal edilen kapsamlarda oniki ay geçmeden kapsam genişletmek için başvuramaz. Bu Yönetmelik kapsamında akredite olarak faaliyette bulunmakta iken akredite olmadığı kapsamda yetkisini genişletmek isteyen yetkilendirilmiş kuruluş, kapsam genişletmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde, kapsam genişletmeyi içeren akreditasyon belgesini Bakanlığa ibraz eder. Bu süre içerisinde talep edilen kapsamda akredite oluncaya kadar en fazla 10 müteşebbis ile sözleşme yapar. Mevzuat kapsamında olan ancak akreditasyon kurumlarının akreditasyon kapsamında olmayan organik tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma maddeleri ile ilgili yetkilendirme Bakanlık tarafından aynı şekilde yapılır ve faaliyet alanlarında müteşebbislerle sözleşme yapma sınırlaması aranmaz.”MADDE 10– Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (ğ) bentleri aşağıda şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“a) Yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma izni akreditasyon süresi ile sınırlıdır. Yetkilendirilmiş kuruluş, akreditasyon süresinin bitiminden otuz gün önce akreditasyon belgesi, akreditasyon belgesi temin edilemediği takdirde akreditasyon durumuna veya sürecine ilişkin belge ile süre uzatımı için Bakanlığa başvurmakla yükümlüdür. Akreditasyonu iptal edilen yetkilendirilmiş kuruluşun tüm yetkileri iptal edilir.”

“g) Tespit ettikleri sistemden çıkartmayı gerektirecek aykırılıklar ile uygun gördükleri yaptırım işlemlerini de içeren karar yazısını, müteşebbisin itirazı var ise 21 gün içerisinde Bakanlığa bildirirler. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından uygun görülen yaptırımlara itiraz ve şikâyet halinde Bakanlık konu ile ilgili inceleme ve yeni belgeler isteme yetkisine sahiptir. Bakanlık itiraz ve şikâyet ile ilgili bilgi ve belgeleri inceler, nihai kararı verir ve sonucu taraflara iletir.”

“ğ) Müteşebbisler ve/veya aracı, tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişilerin farklı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşlar kendi kontrolleri altındaki faaliyetler ile ilgili bilgiyi birbirleri ile paylaşırlar.”

“(3)Yetkilendirilmiş kuruluşta bulunan kontrolör ve/veya sertifikerin kuruluştan ayrılmış olmaları ve kuruluşta başka kontrolör ve/veya sertifikeri bulunmaması halinde yetkilendirilmiş kuruluşun yetkisi 1 ay süre ile askıya alınır, askı süresi sonunda kuruluşun yetki durumu Organik Tarım Komitesi tarafından değerlendirilir.”
MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

MADDE 43– (1) Bakanlık yetkilendirilmiş kuruluşlardan; müteşebbise, ürüne, üretime, kontrol işlemine, kuruluşun kendisine, çalışanına ve menşeine dair her türlü bilgi ve belgeleri istediği zaman ve biçimde talep edebilir. Ayrıca yetkilendirilmiş kuruluşlar, yapısıyla ilgili yapılan her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir ve OTBİS’e kaydeder.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş ile müteşebbisin sözleşme imzalamasını müteakip yetkilendirilmiş kuruluş tarafından müteşebbisin OTBİS’te tanımlanmış bilgileri kaydedilir ve güncel tutulur. Yetkilendirilmiş kuruluşlar sözleşme kapsamındaki gerekli kontrolleri gerçekleştirir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait bilgileri onbeş gün içerisinde OTBİS’ten siler. Organik tarımın yapıldığı il müdürlüğü OTBİS’ten altışar aylık dönemler halinde raporlar alarak bu bilgileri muhafaza eder.”
MADDE 12– Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)İl müdürlüklerinde denetimde görev alacak denetim elemanı; il müdürlüğü tarafından önerilen, Bakanlık ve/veya İl Müdürlüğü tarafından eğitilerek kimlik verilen organik tarım birimi elemanlarından oluşur. Eğitim düzenleyecek İl Müdürlükleri Bakanlıkça belirlenir.”


MADDE 13– Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (çç) alt bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“çç) Yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak en az altı ay çalışmış olduğunu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşta kontrolör yetkisi verilen kontrolörle arazide en az on iş günü ve yirmi müteşebbis kontrolüne katıldığına ve ilgili il müdürlüğünün bu kontrollere eşlik ettiğine ilişkin belge.”

“3)Kontrolör ve sertifikerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde Bakanlık tarafından verilen yetki iptal edilir. İptal tarihi itibarıyla 1 yıl süre geçmeden yeniden yetki verilmez. Yetki iptali uygulanacak kontrolör ve/veya sertifikerin kuruluştan ayrılmış olmaları halinde de komite kararını takiben 1 yıl süre geçmeden yeniden yetkilendirilme yapılmaz.”
MADDE 14– Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Komitenin görevleri;

1) Yetkilendirilecek kuruluşlara faaliyet göstereceği kapsamlarda çalışma izni vermek, çalışma iznini uzatmak, askıya almak, iptal etmek veya gerekli idari para cezasının uygulanması için karar almak,

2) Kontrolör veya sertifikerin organik tarım mevzuatına aykırı hareket etmeleri halinde yetkilerini iptal etmek için karar almak.”MADDE 15– Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 16– Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetiştiricinin piyasada organik olarak üretilmiş yem bulamaması, organik üretimden sağlayamaması veya herhangi bir doğal afet meydana gelmesi halinde, 12 aylık rasyon kuru maddesi üzerinden aşağıdaki oranlara uymak kaydıyla konvansiyonel yem kullanılabilir.

a) Domuz ve kanatlı hayvanlar için, 31/12/2017 tarihine kadar %5,

b) Ruminantlar için 31/12/2016 tarihine kadar %5.


MADDE 17– Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” ibaresi “29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 18– Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2’nin 1,2,4,6,7 no’lu tabloları, ek-5’in 1 nolu tablosu, ek-6-1-ç tablosu ve ek-14 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 19– Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi 01.01.2016 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2010

27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

6/10/2011

28076

2.

14/8/2012

28384

3.

24/5/2013

28656

4.

15/2/2014

28914

Ek-1 Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil)

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Çiftlik gübresi

Hayvan dışkıları ve bitki materyallerinden (hayvan yatağı) oluşan üründür

Entansif üretimden elde edilenler yasaktırKurutulmuş çiftlik gübresi ve susuz (dehidre) kanatlı hayvan gübresi

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır

Kanatlı hayvan gübresi ve çiftlik gübresini içeren kompost yapılmış hayvan dışkıları

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır

Sıvı hayvan dışkıları

Kontrollü fermantasyon ve/ veya uygun seyreltme sonrası kullanılır.

Entansif üretimden elde edilenler yasaktırKompost edilmiş veya fermente evsel atıklar

Kompost veya biyogaz için anaerobik fermentasyona tabi olan ayrıştırılmış evsel atık kaynaklı ürünlerdir

Yalnızca bitkisel ve hayvansal ev atıklarıdır.

Yalnızca kapalı ve denetlenen toplama sisteminde üretilmelidir.

Kuru maddede maksimum konsantrasyonları mg/kg olarak sırasıyla şöyle olmalıdır: kadmiyum: 0,7; bakır: 70; nikel: 25; kurşun: 45; çinko: 200; civa: 0,4 krom(toplam): 70; krom(VI): tespit edilemez.Peat

Bahçe bitkilerinde (pazara yönelik bahçecilik, çiçekçilik ve fidan üretimi) sınırlı kullanılmalıdır.

Kültür mantarı üretim atıkları

Substratın başlangıç bileşimi bu ekteki ürünler ile sınırlandırılmıştır

Solucan (vermicompost)ve böcek dışkıları
Guano
Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş bitkisel materyallerin karışımı

Kompost veya biyogaz için anaerobik fermantasyona tabi olan bitkisel karışımlardan elde edilen ürünlerdir

Hayvansal yan ürünler ile sindirim sistemi içeriği


24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” kategori II’de yer alan sindirim sistemi içeriği ile kategori III’te yer alan hayvansal yan ürünler (yabani hayvanların yan ürünleri de dahil) geleneksel tarımdan gelmelidir. İşlemler, yukarıda söz edilen Yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İşletmelerinin Kayıt İşlemlerine İlişkin Talimat”a uygun olmalıdır.

Ürünlerin yenilebilir parçalarına uygulanamazHayvansal kaynaklı ürün veya yan ürünler:

Kan unu,

Toynak/tırnak unu,

Boynuz unu,

Kemik unu veya dejelatine kemik unu

Balık unu

Et unu

Yün


Kürk

Kıl


Süt ürünleri

Hidrolize proteinler (1)Kürk için: Kuru maddede maksimum krom(VI) konsantrasyonu: tespit edilemez olmalıdır

(1)(Hidrolize Protein) Ürünlerin yenilebilir parçalarına uygulanmaz.

Gübreler için bitkisel kaynaklı ürün veya yan ürünler

(Örneğin: Yağlı tohum küspesi, kakao kabukları, ıskarta malt ve benzeri elde edilen gübreler)


Deniz yosunu ve deniz yosunu ürünleri

1-Dehidrasyon, dondurma ve öğütmeyi içeren fiziksel işlemler,

2-Su veya sulu asit ve/veya alkali çözeltileriyle ekstraksiyon,

3- Fermentasyon

yöntemleri ile elde edilmelidir.Talaş ve tahta parçaları

Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır

Ağaç kabuğu kompostu

Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır

Ağaç külü

Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilmiş olmalıdır.

Yumuşak kaya fosfatı

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az olmalıdırAlüminyum kalsiyum fosfat

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az olmalıdır

Bazik topraklarla kullanımı sınırlıdır. (pH>7,5)


Temel cüruf

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek- 1’inde belirtilen gübredir

Ham potasyum tuzları ya da kainit

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Magnezyum tuzu içeren potasyum sülfat

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek- 1’inde belirtilen gübredir.

Ham potasyum tuzlarından fiziksel ekstraksiyon işlemi ile elde edilen ve ayrıca magnezyum tuzları içerebilen üründürStillage ve stillage ekstraktı

Amonyum stillage hariç

Kalsiyum karbonat

(tebeşir, kireçli toprak, kireçtaşı, breton ameliorant, (maerl), fosfat tebeşiri)Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır.


Magnezyum ve kalsiyum karbonat

Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır.

Örneğin; magnezyum tebeşiri, öğütülmüş magnezyum, kireçtaşıMagnezyum sülfat (kieserite)

Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır.

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.Kalsiyum klorür çözeltisi

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Kalsiyum eksikliğinin belirlenmesinden sonra, elma ağaçlarında yapraklara uygulanır.Kalsiyum sülfat (jips =alçı taşı)

Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır.

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.Şeker üretiminden elde edilen endüstriyel kireç

Şeker pancarından şeker üretiminde kalan yan ürün

Vakumlu tuz üretiminden elde edilen endüstriyel kireç

Dağlarda bulunan tuzlu sudan vakumlu tuz üretimi sırasında elde edilen yan ürün

Elementel kükürt

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

İz elementler

18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde belirtilen gübredir.

Sodyum klorür

Sadece ham tuzdur

Kaba öğütülmüş kayaç ve killer
Leonardit (Humik asitçe zengin ham organik sediment)

Sadece madencilik faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak elde edilenler.

Kitin (Kabukluların kabuğundan elde edilen polisakkarit)

Sadece sürdürülebilir balıkçılık ya da organik balık yetiştiriciliğinden elde edilenler.


Tatlı su kaynaklarında oksijensiz ortamda oluşan organikçe zengin sediment

(örneğin; sapropel)

Tatlı su alanlarından çıkarılan ya da tatlı su kaynaklarının yan ürünleri olan organik sedimentler.

En az olumsuz etki yaratacak yöntemle elde edilmelidir.

Pestisit, kalıcı organik kirleticiler ve petrol gibi maddelerle bulaşık olmayan kaynaklardan elde edilen sedimentler.

Kuru maddenin mg/kg’daki maksimum konsantrasyon:

Kadmiyum: 0,7; Bakır: 70; nikel: 25; kurşun: 45; çinko: 200; cıva: 0,4; krom (toplam): 70; krom (VI): tespit edilemez.


Ek-21- Bitki ve hayvansal orijinli maddeler

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Azadirachta indica (neem ağacı)’dan ekstrakte edilmiş azadirachtin

İnsektisit

Balmumu

Budama materyali.

Jelatin dışındaki hidrolize proteinler

Cezbedici.

Yalnızca bu listede yer alan diğer uygun ürünlerle birlikte uygulamalarına izin verilirLesitin

Fungusit

Bitki yağları

İnsektisit, akarisit, fungusit, bakterisit ve çimlenme engelleyici 25/03/2011 tarih 27885 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılan ürünler.

Chrysanthemum cinerariaefolium’dan ekstrakte edilmiş piretrinler

İnsektisit

Quassia amara’dan ekstrakte edilmiş quassia

İnsektisit, uzaklaştırıcı

2-Biyolojik zararlı ve hastalık kontrolü için kullanılan mikroorganizmalar

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Mikroorganizmalar

Sadece genetik yapısı değiştirilmemiş organizmaları kapsar.

4- Tuzaklarda ve /veya yayıcılarda kullanılan maddeler

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Feromonlar

Cezbediciler

Cinsel davranış bozucu. Sadece tuzaklarda ve yakalayıcılarda kullanılır.Pyrethroidler (sadece deltamethrin veya lambdacyhalothrin)

İnsektisit

Sadece özel cezbedicilerle birlikte tuzaklarda kullanılır.

Sadece Zeytin sineği (Bactrocera oleae) ve Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata wied)’ne karşı kullanılır.
6-Organik tarımda geleneksel kullanımdan gelen diğer maddeler

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Bakır hidroksit, bakır oksiklorür, tribazik bakır sülfat, bakır oksit, bordo bulamacı formlarındaki bakır

Fungusit, bakterisit

En çok 6 kg/ha/yıl bakır.

Çok yıllık bitkiler için 6 kg/ha/yıl bakır miktarı üzerine çıkabilir. Ancak söz konusu yıl ve onu izleyen 4 yıllık süreden oluşan 5 yıllık bir dönem müddetince gerçekte kullanılan ortalama miktarın 6 kg/ha/yıl bakırı aşmaması şartı ile geçerlidir.

Su kaynakları ve hedef zararlılar dışında kalan faydalı organizmalar için tampon bölge oluşturmak gibi risk azaltmaya yönelik önlemler alınır.Etilen

Muz, kivi ve Trabzon hurmasının olgunlaştırılmasında; meyve sineğinin narenciyeye zarar vermesini önlemeye yönelik stratejinin bir parçası olarak narenciyenin olgunlaştırılmasında; ananasın çiçek indüksiyonunda; patates ve soğanda sürgün vermenin engellenmesinde kullanılabilir

Sadece bitki gelişim düzenleyicisi olarak kapalı alanlarda kullanılır. Yetkilendirmeler profesyonel kullanıcılarla sınırlandırılır.Yağ asidi potasyum tuzu (arap sabunu)

İnsektisit

Kireç sülfür (kalsiyum polisülfit)

Fungusit

Parafin yağı

İnsektisit, akarisit

Kuvars kumu

Uzaklaştırıcı

Kükürt

Fungusit, akarisit.

Bitkisel ve hayvansal kökenli uzaklaştırıcı

Uzaklaştırıcılar.

Örneğin koyun yağı kokusu. Ürünler, 24 Aralık 2011tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

25/03/2011 tarih 27885 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılan ürünler.


7- Diğer maddeler

İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Alüminyum silikat (Kaolin)

Uzaklaştırıcı

Kalsiyum hidroksit

Fungusit. Fidanlıklarda dahil olmak üzere sadece meyve ağaçlarında Nectria galligena’yı kontrol altında tutmak için kullanılır.

Laminarin

Ürünlerin kendi savunma mekanizmasını açığa çıkarır.

Kahverengi algler organik olarak yetiştirilmeli veya sürdürülebilir yolla hasat edilmelidir.Potasyum hidrojen karbonat (aka potasyum bikarbonat)

Fungusit, insektisit

Ek-5Organik Hayvancılıkta ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanilacak Yem ve Yem Maddeleri

1. Mineral Kökenli Yem Maddeleri

Kalkerli deniz kabukları

Maerl

Lithotamn

Kalsiyum glukonat

Kalsiyum karbonat

Floru uzaklaştırılmış mono kalsiyum fosfat

Floru uzaklaştırılmış di kalsiyum fosfat

Magnezyum oksit (susuz magnezyum)

Magnezyum sülfat

Magnezyum klorür

Magnezyum karbonat

Kalsiyum magnezyum fosfat

Magnezyum fosfat

Monosodyum fosfat

Kalsiyum sodyum fosfat

Sodyum klorid

Sodyum bikarbonat

Sodyum karbonat

Sodyum sülfat

Potasyum klorid

Ek-6(ç) Bağlayıcılar, topaklanmayı önleyici ve pıhtılaştırıcı

E 535

Sodyum demir siyanür

Demir siyanür anyon olarak hesaplanan NaCI maksimum doz oranı 20mg/kg

E 551b

Kolloidal silis
E 551c

Kieselgur (Diyatomit, arınmış)
E 558

Bentonit- montmorilonit
E 559

Asbestten ari Kaolinit killer
E 560

Stearites ve kloritlerin doğal karışımları
E 561

Vermikülit
E 562

Sepiolit
E 566

Natrolite-Phonolite
1g568

Sedimenter orijin klinoptilolit, [Tüm Türler]
E 599

Perlit
Ek-14 Bakanlık, Tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluştan Alınacak Yürürlükteki Mevzuata Uygun Faaliyette Bulunacaklarına Dair Noter Onaylı Taahhütname Örneği.TAAHHÜTNAME

(Değişik ibare:RG-6/10/2011-28076) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yapacağım Organik Tarımla ilgili Kontrol ve Sertifikasyon işlemlerini, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat doğrultusunda yürüteceğimi, mevzuat çerçevesinde Bakanlıktan istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve istenen süre içerisinde göndereceğimi, Bakanlıkça verilen çalışma izni ve yetkinin iptali halinde sözleşme yaptığım, yönetmelikle tanımlanan müteşebbislerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi iptal tarihinden itibaren 5 yıl süre ile saklayacağımı, bu taahhütün yerine getirilmediğinin Bakanlık elemanlarının düzenleyeceği tutanakla belirlenmesinden sonra müteşebbislerin uğrayacağı zararın rayiç fiyatlar üzerinden mahkeme marifetiyle tespitinden sonra, bu zararı yasal faiziyle birlikte gayri kabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden ilk talepte ödeyeceğimi, ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

 

Taahhüt eden:Tarih:

Yetkili isim ve imza:

Firma kaşesi:

Adres: ”

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə