MÜhaziRƏ 8 Standartlaşdırmanın metodiki əsasları
Yüklə 48.41 Kb.
tarix14.04.2016
ölçüsü48.41 Kb.
MÜHAZİRƏ 8
Standartlaşdırmanın metodiki əsasları
Plan


 1. Standartlaşdırmanın əsas prinsipləri.

 2. Üstün tutulan ədədlər sistemi.


Standartlaşdırmanın əsas prinsipləri

Standartların keyfiyyəti həmin standartlar üzrə istehsal olunmuş məhsulun keyfiyyətinə birbaşa təsir edir, yəni məhsulun keyfıyyəti xeyli dərəcədə standartlardan asılıdır. Standartlaşdırma üzrə bizim ölkədə və həmçinin xarici ölkələrdə aparılmış işlər göstərir ki, standartların yüksək keyfıyyətini və səmərəliliyini təmin etmək üçün onların işlənib hazırlanması zamanı hökmən aşağıdakı əsas prinsiplər həyata keçirilməlidir.1. Sistemlilik prinsipi.

Texniki tərəqqi və məhsulun keyfiyyətinin daim yüksəldilməsi ictimai istehsalat prosesinə sistemli şəkildə yanaşmağın zəruriliyini tələb edir, belə ki, ictimai istehsal prosesi bu prosesi təmin edən insan əməyini, əmək vasitələrini (istifadə olunan avadanlıqlar, alətlər, nəzarət vasitələri və s.) və əmək predmetlərini (buraxılan məhsul) özündə cəmləşdirir. Burada sistem dedikdə qarşıya qoyulmuş məsələni ən böyük səmərə ilə və ən kiçik əmək tutumu ilə yerinə yetirmək üçün qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin məcmusu başa düşülür. Sistemin elementləri arasındakı əlaqələr daimi və təsadüfi ola bilər. Sistemə daxil olan qarşılıqlı əlaqəli elementlərin məcmusu onların müxtəlif səviyyələrdə ierarxiya asılılıqlarını qurmağa imkan verən strukturunu əmələ gətirir.2. Komplekslilik prinsipi.

Standartların işlənib hazırlanması zamanı standartlaşdırma obyektinə təsir edən əsas elementlər nəzərə alınmalıdır. Standartlaşdırma üzrə işlərin əmək tutumunu azaltmaq üçün əsas obyektə az təsir edən elementlər nəzərə alınmır. Standartlaşdırma zamanı qarşılıqlı əlaqədə olan maddi və qeyri-maddi elementlərin kompleksinə qoyulan tələblər və xarakteristikalar baxılır və nəzərə alınır.

Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və istehsalatın səmərəliliyini yüksəltmək üçün rasional standartlar sistemi lazımdır. Bu sistem məhsulun bütün mərhələlərini, yəni layihələndirilməsi, seriyalı istehsalı və hazır məmulatın istismarı mərhələlərini əhatə etməlidir. Məmulatların keyfiyyəti, etibarlılığı və uzunömürlülüyü onları təşkil edən elementlərin keyfiyyətinin funksiyasıdır. Odur ki, ancaq hazır məhsula normativ tələblər qoymaq kifayət deyildir. Standartlaşdırmanın kompleksliliyi həyata keçirildikdə xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hissələrin və qovşaqların, komplektləşdirici məmulatların standartlarının lazımi keyfiyyətdə işlənib hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.

3. Standartların proqressivliyi və optimallaşdırılması prinsipi.

Standartlarla müəyyən olunmuş göstəricilər, normalar, xarakteristikalar və tələblər elmin, texnikanın və istehsalatın dünya səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Bu göstəricilər və xarakteristikalar standartlaşdırılan obyektlərin inkişaf tendensiyasını nəzərə almalıdırlar. Hər bir standartlaşdırma obyekti üçün iqtisadi optimal keyfiyyət göstəriciləri təyin olunmalıdır. Burada məmulatın hazırlanmasına və istismarına çəkilən xərclər nəzərə alınmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, ən kiçik xərclərlə ən böyük səmərə alınsın. Bu məqsədə nail olmağa qabaqlayan və kompleks standartlaşdırma kömək edir.4. Standartlaşdırılan məmulatların funksional qarşılıqlı əvəzolunmasını təmin etmə prinsipi.

Bu prinsip məmulatların istismar göstəricilərinə görə qarşılıqlı əvəz olunmasını təmin etməyə imkan verir. Bu isə kompleks və qabaqlayan standartlaşdırmada əsasdır.5. Standartların qarşılıqlı uzlaşma prinsipi.

Ümumtexniki və sahələrarası standartların həddindən çox olması ilə əlaqədar onların qarşılıqlı uzlaşması vacibdir. Kompleks standartlaşdırma metodu bu prinsipin vacibliyinə və səmərəliliyinə inandırıcı misaldır. Qarşılıqlı uzlaşma prinsipi bütün standartlara aiddir. Standartlaşdırma sahəsində terminlərin qarşılıqlı uzlaşması da vacib məsələdir.6. Standartların işlənib hazırlanmasının elmi-tədqiqat prinsipi.

Standartların layihələrinin hazırlanması və onların müvəffəqiyyətlə tətbiqi üçün praktik təcrübənin geniş öyrənilməsi ilə yanaşı, nəzəri, eksperimental və təcrübi-konstruktor işlərinin aparılması zəruridir. Bu prinsip bütün növ standartlara aiddir.


7. Dinamiklik prinsipi.

Xalq təsərrüfatının səmərəliliyini yüksəltmək üçün standartlaşdırma obyektlərinə qoyulan tələblərə dövri olaraq yenidən baxılmalıdır. Bu, o məqsədlə edilir ki, standartlaşdırma obyekti texniki tərəqqinin tələblərinə uyğunlaşdırılsın.8. Materialların minimal xüsusi sərfi prinsipi.

Maşınqayırmada materialların və yarımfabrikatların qiyməti buraxılan məmulatın ümumi maya dəyərinin 40-80 faizini təşkil edir. Odur ki, hər bir məmulata material sərfı xalq təsərrüfatı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Məmulatların standartlaşdırılması zamanı metala qənaət aşağıdakı yollarla ola bilər: • maşınların layihələndirilməsi zamanı rasional konstruktiv sxemlərdən istifadə olunması, hissələrin və qovşaqların maşının üzərində rasional yerləşdirilməsi;

 • detalların möhkəmliyə hesablanma metodlarının təkmilləşdirilməsi və möhkəmlik ehtiyatının buraxıla bilən dərəcədə aşağı salınması;

 • iqtisadi cəhətdən sərfəli profillərin, prokatların, qaynaq konstruksiyaların, plastik kütlələrin və s. tətbiq olunması.

Materialın qənaət olunmasında ən böyük rezervlərdən biri maşın və onun hissələrinin iş ömrünün uzadılmasıdır, o cümlədən onların korroziyadan qorunmasıdır.

Hissələrin hazırlanması zamanı mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi də metalın qənaət olunmasına gətirib çıxarır. Belə ki, detalların mexaniki emalını ştamplama ilə əvəz etdikdə hər milyon ton prokatın emalı zamanı 250 min tona qədər metala qənaət edilir, 15 minə qədər dəzgah və 30 minə qədər fəhlə bu işdən azad olunur.9. Üstüntutulma prinsipi

Sənayenin bir çox sahələrində detalların və tipli birləşmələrin tip ölçülərini, müsaidələrin, oturtmaların sıralarını və digər parametrləri standartlaşdırırlar. Odur ki, bu standartlar parametrlərin qiymətlərinin böyük diapazonunu əhatə edir. Məmulatların nomenklaturasını, tərtibatların, alətlərin, kalibrlərin və s. tip ölçülərini azaltmaq və onların qarşılıqlı əvozolunma səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə üstüntutulma prinsipindən geniş istifadə edirlər.


Üstün tutulan ədədlər sistemi.

Müasir standartlaşdırmanın nəzəri bazasını üstün tutulan ədədlər sistemi təşkil edir. Bu sistemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı parametrin (məhsuldarlığın, sürətin, dövrlər sayının, gücün, təzyiqin, ölçülərin) seçilməsi zamanı elmi əsaslandırılmış müəyyən ədədlər sırasından istifadə edilərsə, onda yaradılan məmulat onunla əlaqəli olan digər məmulatlara uyğunlaşdırılmış olar: məsələn, elektrik mühərrikləri texnoloji avadanlıqlarla, yükqaldırıcı qurğularla; metalkəsən dəzgahların stolları onların üzərində qurulan tərtibatlarla və s.

Məmulatların parametrik sıralarının standartlaşdırılması üstün tutulan ədədlər sistemindən istifadəyə əsaslanır. Belə ki, parametrik sıraların işlənib hazırlanması standartlaşdırılan qiymətlər sistemində vahid qanunauyğunluğun müəyyən edilməsini tələb edir. Bu, üstün tululan ədədlər sırasının yaradılması ilə həll oluna bilər. Bu ədədlər sırası yaradılan məmulatların ölçülərini və parametrlərini geniş unifikasiya etməyə imkan verir.

Təyinatına görə üstün tutulan ədədlər sırası aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: • istehsalatın və istismarın tələblərinə cavab verən rasional dərəcə sistemini təmsil etməlidir;

 • ədədlərin artması və azalması istiqamətlərində sonsuz. olmalıdır;

 • sıranın hər bir ədədinin on dəfə artıq qiymətini və ya kəsr qiymətini sırada ardıcıl yerləşdirməlidir;

 • sadə və asan yadda qalan olmalıdır.

Məmulatların qarşılıqlı əvəzolunma səviyyəsini yüksəltmək və nomenklaturasını azaltmaq, zavodların səmərəli ixtisaslaşması və kooperasiyası üçün şərait yaratmaq, həmçinin unifıkasiya və standartların işlənib hazırlanması zamanı məhsulun ucuzlaşdırılması məqsədi ilə üstüntutulma prinsipini tətbiq edirlər. Bu prinsipə əsasən standartlaşdırılan parametrlərin bir neçə (məsələn, üç) sıralarını elə qururlar ki, onları seçən zaman birinci sıra ikinciyə nisbətən üstün tutulsun, ikinci sıra isə üçüncüyə görə üstün tutulsun. Bu prinsiplə metrik yivlərin diametrlərinin və addımlarının sıraları, normal bucaqların sıraları, hamar silindrik birləşmələrin müsaidələri vo oturtmaları üçün sıralar və s. qurulmuşdur.

Üstün tutulan ədədlər sırası ədədi və həndəsi silsilə şəklində qurula bilər.

Ədədi silsilədə sıranın iki qonşu ədədlərinin fərqi həmişə sabitdir. Məsələn:

1;2; 3; 4; 5; 6;...

15; 25; 35; 45; 55; 65; ...

Ədədi silsilənin müsbət cəhəti odur ki, silsilə sadədir, ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasını tələb etmir. Bununla yanaşı, onun mənfi cəhəti də vardır ki, o da nisbi bərabərsizlikdir. Burada ədədlər arasında mütləq fərq sabit olduğuna görə sıra artdıqca nisbi fərq kəskin azalır. Tutaq ki, sıra aşağıdakı kimidir:

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100.

İki qonşu ədədlərin nisbətinə baxaq.

20/10=2; 30/20=1,5; 40/30=1,3; .... ; 100/90=1,1.

Ədədi silsilənin bu xassəsi onun istifadə olunmasını məhdudlaşdırır. Lakin buna baxmayaraq, bəzi hallarda pilləli ədədi sıralardan da istifadə olunur ki, burada silsilənin ayrı-ayrı yerlərində qonşu ədədlər arasındakı fərqlər müxtəlifdir. Məsələn, metrik yivlərin diametrlərinin sıraları:

1; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,2,....3; 3,5; 4; 4,5, ...,145; 150; 155; 160 və s.

Üstün tutulan ədədlər sırasının qurulmasında həndəsi silsilədən geniş istifadə edilir. Bu sıranın üstün cəhəti odur ki, istənilən qonşu ədədlərin nisbi fərqi həmişə sabitdir. Silsilənin bu xassəsi onun geniş tətbiqinə imkan verir. Aşağıdakı həndəsi silsiləyə baxaq.

1; 2; 4; 8; 16; 32; 64, ...

Bu silsilənin iki qonşu ədədinin nisbəti silsilənin vuruğu adlanır və ilə işarə olunur.

Həndəsi silsilələr böyük praktiki əhəmiyyəti olan aşağıdakı mühüm xassələrə malikdir:


  1. İki qonşu həddin nisbəti həmişə sabitdir və silsilənin vuruğuna bərabərdir:

.

  1. Silsilənin hər hansı iki həddinin hasili və ya nisbəti həmin silsilənin həddinə bərabərdir:

2x4=8; 8x4=32; 16/2=8; 8/2=4; 32/4=8 və s.

  1. Silsilənin istənilən həddinin tam müsbət və ya mənfı qüvvətə yüksəldilməsinin nəticəsi həmin silsilənin həddinə bərabərdir:

və s.

Həndəsi silsilənin bu xassələrinə uyğun olaraq, hədlərin hasili və ya onların tam qüvvətə yüksəldilməsi nəticəsində alınan asılılıqlar həmişə sıranın qanunauyğunluğuna tabe olur. Məsələn, əgər sıra xətti ölçülərdən ibarətdirsə, onda bu xətti ölçülərdən təşkil edilən sahələr və ya həcmlər də həmin sıranın qanunauyğunluğuna tabe olacaqdır.

Maşınqayırma sənayesində ən geniş yayılmış həndəsi silsilə 1 ədədindən başlayır və onun vuruğu - dır. Burada n qüvvət göstəricisidir. O, həm də sıradakı hədlərin sayını göstərir. n-in qiyməti 5,10,20,40,80 və ya 160 – a bərabər qəbul edilmişdir.

Üstün tutulan ədədlər sırası ilk dəfə olaraq fransız mühəndisi Şarl Renar tərəfindən yaradılmışdır. O, 1877-1879 – cu illərdə aerostat qurulması sahəsində çalışarkən kanatlar sortamentlərini işləyib hazırladı. Ş.Renar həndəsi silsilənin üstünlüyünü nəzərə aldı və kütləsi a, uzunluğu 1m olan kanatı əsas götürərək, sıranın hər beşinci həddinin 10 dəfə artmasını təmin edən silsilə vuruğunu qəbul edərək ədədlər sırasını tərtib etdi., buradan

Vuruğun köməyi ilə aşağıdakı sıra alındı:,

buradan


a; 1,5849a; 2,5119a; 3,9811a; 6,3096a; 10a

Ədədləri yuvarlaqlaşdırdıqdan sonra aşağıdakı sıra alınır:

1;1,6;2,5; 4,0; 6,3; 10

Alınmış bu sıra hər iki istiqamətdə davam etdirilə bilər. Şərti olaraq R 5 ilə işarə edilən bu sıradan sonra R10, R20, R40 əsas sıralar və R80 və R160 əlavə sıralar təşkil edilmişdir ki, onları da Renar sıraları adlandırırlar.

İSO-nun təklifinə görə dörd əsas və iki əlavə onluq üstün tutulan sıralar müəyyənləşdirilmişdir ki, onların da vuruqları cədvəldəki kimidir.
Cədvəl 1. Əsas və əlavə üstün tutulan sıraların vuruqları


Sıranın şərti işarəsi

Silsilənin vuruğu

Sırada hədlərin sayı

R 55

R 1010

R 2020

R 4040

R 8080

R 160160

Hər hansı sıranın hər onluq ədəd intervalında (1 ... 10, 10 ... 100, 100 ... 1000 və s., həmçinin 1 ... 0,1, 0,1 ... 0,01, 0,01 ... 0,001 və s.) hədlərin sayı bütün sıra boyunca sabit qalır. Beşinci sıranın onluq intervalında hədlərin sayı - 5, onuncuda - 10, iyirmincidə - 20, qırxıncıda - 40, səksənincidə - 80 və yüz altmışıncıda - 160-a bərabərdir.

Məmulatların parametrlərini, ölçülərini və digər xarakteristikalarını müəyyən edən zaman R 5 sırası R10-dan, R10 sırası R20-dən və R20 sırası isə R40-dan üstün tutulmalıdır.

Üstün tutulan ədədlər sıralarından ancaq standartlaşdırma zamanı deyil, həm də hər hansı standartlaşdırılmayan maşınların, cihazların və onların hissələrinin layihələndirilməsi zamanı parametrlərin nominal qiymətlərini seçmək üçün də istifadə etmək lazımdır. Məmulatların parametrlərinin və ölçülərinin ancaq bu cür vahid qanunauyğunluqla qurulması zamanı bu məmulatlar üçün lazım olan komplektləşdirici məmulatların, yarımfabrikatların və materialların parametrləri və ölçüləri öz aralarında uyğunlaşdırıla bilər.

Üstün tutulan ədədlər sırasının tərtib olunması üzrə bir misala baxaq.

Tutaq ki, 3,15-dən 50 mm-dək intervalda su borusu diametrlərinin sırasını qurmaq tələb olunur. Sıra 7 həddən ibarətdir və diametrin qiymətləri bərabər artır. Sıraları ədədi və həndəsi silsilələr üzrə qurmaq tələb olunur.

Ədədi silsilə üzrə qurulmuş sıra ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazıla bilər:

a; a+x; a+2x; a+3x; a+4x; a+5x; a+6x.

Məsələnin şərtinə görə a = 3,15 və a+6x=50. Silsilənin hədlərinin addımını təyin edək:.

x-in bu qiymətini yuxarıdakı sırada yerinə qoyaraq, aşağıdakı ədədi sıranı alırıq:

3,15; 10,96; 18,77; 26,58; 34,39; 42,20; 50.

Həndəsi silsilə üzrə qurulmuş sıranı ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazırıq:

a; ax; ax2; ax3; ax4; ax5; ax6.

Şərtə görə a = 3,15 və ax6 =50. Buradan təyin edirik:

x-in qiymətini yerinə qoyaraq aşağıdakı sıranı alırıq:

3,15; 5; 8; 12,5; 20; 32; 50.Uzun müddət əldə edilmiş beynəlxalq təcrübə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, sənaye istehsalatının tələbatını ödəmək üçün üstün tutulan ədədlər sırasını quran zaman həndəsi silsilədən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Bu zaman silsilənin vuruğunu yuxarıdakı cədvəl 1-dən götürmək lazımdır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə