Muhasebei umumiye kanunu
Yüklə 237.82 Kb.
səhifə1/3
tarix29.02.2016
ölçüsü237.82 Kb.
  1   2   3
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU (1)

 

          Kanun Numarası              : 1050          Kabul Tarihi                     : 26/5/1927

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 9/6/1927   Sayı : 606

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 3   Cilt : 8   Sayfa : 628

 

 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

BİRİNCİ FASILAhkamı umumiye

             Madde 1 – Devletin bilümum emvalinin idare ve muhasebesi bu kanuna tabidir.

             Madde 2 – Devletin emvali Devletçe tarh ve cibayet olunan her türlü tekalif ve rüsum ile Devlete ait nükut ve esham ve her türlü menkul ve gayrimenkul eşya, emval ve kıyem ve bunların hasılat ve icraatı ile bedellerinden terekküp eder.

             Madde 3 – Devlet emvalinin hesabı, zamanı idare ve senei maliye itibariyle görülür.

             Madde 4 – Zamanı idare, muhasiplerin bir senei maliye iptidasından intihasına kadar bütçeye tabi olan varidat ve sarfiyat ile bütçeye tabi olmıyan emanat ve müraselata mütaallik olarak ifa eyledikleri bilcümle muamelatı ihtiva eder.

             Madde 5 – (Değişik: 16/7/1981 - 2493/1 md.)

             Bütçe yılı takvim yılıdır.(2)

             Madde 6 – Bütçe, Devlet devair ve müessesatının senevi varidat ve masarifi muhammenatını gösteren ve bunların tatbik ve icrasına mezuniyet veren bir kanundur.

             Madde 7 – Devlet masarifi, bütçe dahilinde Devlet namına ifa edilen veya bir kanunu mahsus ile ifası taahhüt olunan bir hizmet ve hususat karşılığı olmak üzere Devlet zimmetinde tahakkuk eden borçtur.

             Madde 8 – Kavanin ve nizamatına tevfikan Devlet varidatını tahakkuk ettirip kabili tahsil hale getirenlere varidat tahakkuk memuru ve Devlet masarifini mevzuata tevfikan tahakkuk ettirenlere de masraf tahakkuk memuru denir.

             Madde 9 – Varidatı tahsil, nukut ve ayniyatı muhafaza, masarifi istihkak sahiplerine tediye ve teslim ve bu işlere mütaallik her türlü mürasalat ile buna müteferri nakdi ve aynı bilcümle muamelatı ifa ve Divanı Muhasebata zamanı idare hesabı ita edenlere muhasip denir.

             Madde 10 – Devlet hizmetlerine mütaallik masarifin muvakkat veya kati surette tediyesi hakkında muhasiplere tahriri emir ve mezuniyet verenlere amiri ita denir.

 

 

___________________________ (1) Bu Kanun ;10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesindeki “ Bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla; a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile ek ve değişiklikleri,…yürürlükten kaldırılmıştır.” hükme istinaden 1/1/2005 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış bulunmasına rağmen, hangi hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı açıkça belirtilmediğinden, uygulayıcıya kolaylık sağlamak amacıyla yerinde bırakılmıştır.Daha sonra 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesiyle; sözkonusu (a) bendinin  ve bu bende ilişkin yürürlük hükümlerinin 2005 yılında uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 8 inci maddeye bakınız.

 

720

 

                Madde 11 – Varidat ve hasılatı tarh ve tahakkuk ettirip kabili tahsil bir hale getirmek varidat tahakkuk memurlarına ve masarifi tahakkuk ettirmek masraf tahakkuk memurlarına ve tahakkuk eden masarifi tediye ettirmek amiri italara ve tahsilat ve tediyatı icra etmek muhasiplere mevdu vazifedendir.             Madde 12 – Veznedar, tahsil memuru, tahsildar, ambar memuru, tevzi memuru, şehbender, kançılar gibi unvanlar ile muhasip nam ve hesabına muvakkaten kabız ve sarfa mezun olan memurlara (muhasip mutemedi) denir.

             Madde 13 – Varidat ve masraf tahakkuk memurları ile muhasipler tanzim ettikleri evrakın sıhhatından ve kavanine mutabakatından mesuldürler. Memurların, kanuna muhalefetten bahsile ifasından imtina ettikleri tediyatın icrası amiri italar tarafından tahriren tebliğ olunursa mesuliyet, emri veren amiri italara raci olur.

             İkinci derece amiri italar ile varidat ve masraf tahakkuk memurlarının hatalarından mütevellit zararı tazmin ile mükellef tutulmaları, Divanı Muhasebatça bilmuhakeme verilecek karara mütevakkıftır. Ancak hüküm suduruna kadar mütehakkık zararın teminine lüzum görüldüğü takdirde hazine namına Divanı Muhasebata müracaat tarihinden itibaren azami bir hafta zarfında icra dairesinden ihtiyati haciz kararı talep edilmek şartiyle bu memurların istihkaklarının tevkif ve mallarının ahara satılmasına veya nakledilmesine mümanaat hususunda Maliye Vekaleti salahiyettardır.

             Birinci derecede amiri ita bulunan Vekillerin mesuliyetlerini tayin Büyük Millet Meclisine aittir.

             Madde 14 – Muhasipler kabız ve sarfetikleri nukut ve ayniyat ile vazifelerine müteferri bilümum muamelattan mesul ve hesaplarını, bu kanunda muharrer esasat dairesinde Divanı Muhasebata itaya mecburdurlar.

             On ikinci maddede mezkür muhasip mutemetleri hesaplarını merbut oldukları muhasibe vererek beraatlerini andan istihsal ederler.

             Madde 15 – Defterdar, muhasebe müdürü gibi memuriyet unvanlarının muhasiplik sınıfına tesiri yoktur. Amiri italık ve muhasiplik ve tahakkuk memurluklarından ikisi bir zat uhdesinde içtima edemez.

             Madde 16 – Bilumum varidat Hazine veznelerine girer ve masarif bu veznelerden tediye olunur. Vekaletlerin hususi varidatları ve vezneleri yoktur. Bununla beraber icap eden yerlerde vezne açılması ve muhasip ikamesi veya muhasip namına kabza mezun memur bulundurulması ve tahsilat ve tediyatın her hangi bir vasıta ile temin ve icrası gibi istisnai tedbirler ittihazına Maliye Vekili mezundur.

             Madde 17 – Hazineye ait veya Hazinenin mesuliyeti altında bulunun varidat, hasılat ve emanat, kanuni mezuniyeti haiz olmıyan hiçbir idare veya memur tarafından kabız ve sarf olunamaz. Muvazenei Umumiyeye dahil devaire ait emvali menkule ve ayniyat mal memurları hazır bulunmadıkça satılamaz.

             Madde 18 – Her nakit muhasibin muayyen bir veznesi ve her ayniyat muhasibinin de muayyen bir veya müteaddit ambarı bulunur. Muhasipler her ne nam ile olursa olsun kendilerine tevdi olunan nukut ve ayniyatı buralarda muhafazaya mecbur ve ziyaından mesuldürler.

             Sirkat dolayısiyle veya kuvvei mücbire tahtında zıya vukuunda muhasibin keyfiyeti mafevkına derhal ihbar ve zimmetini ibra için sekiz gün zarfında müracaat etmesi lazımdır. Bu takdirde muhasibin beraet veya mesuliyeti mensup olduğu Vekaletin mütalaası alınarak Divanı Muhasebatça hükme raptolunur.

 

721 

             Madde 19 – Her muhasip yalnız kendi zamanına ait hesaptan mesuldür. Ancak kendisine hesap vermekle mükellef olanların hesabına bakmıyan veya selefniden devren aldığı hesabın nevakısını göstermiyen muhasip bunlara terettüp edecek olan mesuliyeti maliyeyi - medyum ve müsebbiplerine hakkı rücuu olmak üzere deruhte etmiş olur.

             Madde 20 – Her muhasip zamanı idaresi zarfında tahsili kendisine mevduvaridatın ve eşhas zimemi hesabında mukayyet mebaliğin takip ve tahsiliyle mükellef olup Divanı Muhasebata hesap itasına veya halefe devrinde bekayanın müfredatını ve tahsil edilmemesi esbabını iraeye mecburdur. Takip edilmemek yüzünden tahsili mümteni bir hale gelen veya müruruzamana uğrıyan mebaliğin, sun'u taksiri görülen muhasipten tazminine Divanı Muhasebatça hükmolunur.

             Tahriri icra ve ikmal edilmiyen mahallerde müsakkafat ve arazi vergileriyle bunların küsuratı munzammaları hakkında Divanı Muhasebat ile Maliye Vekaletince müştereken tanzim olunacak bir talimatnameye istisnai muamele ifası caizdir.

             Madde 21 – Muhasiplik sıfat ve salahiyetini haiz olmaksızın emvali umumiyeyi her hangi bir suretle kabız ve tediye edenlere Ceza Kanununun salahiyet ve mezuniyet haricinde sıfatı resmiyeyi takınanlar hakkındaki hükümleri tatbik olunur.

             Madde 22 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Bütçe ödeneklerinin verimli ve tutumlu olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla, aşağıdaki ilkeler gözetilir ve yaptırımlar uygulanır:

             A) Tahakkuk memurları, ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden sorumlu, ita amirleri de bu hususları gözetmekle yükümlüdürler.

             Bu Kanunun uygulanmasında hangi görevlilerin gider tahakkuk memuru sayılacağı, bütçe kanunlarındaki ayırım da gözönünde bulundurularak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belli edilir.Tahakkuk memuru sayılanlara ita amirliği yetkisinin verilmesi durumunda tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütülür. Bu durumda ita amiri ve tahakkuk memuru yukarıdaki hususlardan birlikte sorumlu olurlar.

             B) a) Bir giderin yapılmasına gerek gösteren görevliler, giderin gerçek gereksinme karşılğı olmasından tahakkuk memuru ile birlikte,

             b) Bir mal veya hizmetin alınmasında görevli olanlar ilgili usul hükümleri çerçevesinde, belli nitelikteki mal veya hizmetin en uygun bedelle elde edilmesinden, belli bir bedelle amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından doğrudan doğruya,

             Sorumludurlar.

             C) Alınmayan mal ya da hizmeti alınmış; mevcut olmayan inşaat, onarım ve üretimi var ya da bitmiş gibi göstererek gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle Devletin mal varlığından bir eksilmeye neden olanlar ile bu ve benzeri gerçekleştirme ve diğer kanıtlayıcı belgeleri bilerek imza ya da onaylamış bulunanlar hakkında ceza kanunlarının bu eylemlere ilişkin hükümleri uygulanır.

 

722 

                D) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere aykırı işlem ve davranışlardan doğan Devlet zararı, sorumlularına ödettirilir. Şu kadar ki, suç konusu teşkil etmemek kaydıyla, bu işlem ve davranışlar Devlete ait bir hizmet ve girişimin gerçekleştirilmesi ya da tamamlanması gibi iyiniyetli bir amaca dayandığı ve hizmet yapılmış ya da mal teslim alınmış bulunduğu takdirde, Sayıştayın, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ya da ilgili dairenin istemi üzerine, atamaya yetkili merci veya kurullar tarafından sorumlularının birer aylıklarının ceza olarak kesilmesine; tekrarlanması durumunda bunların ilgili hizmetlerde bir daha çalıştırılmamak üzere görevlerinin değiştirilmesine ya da memurluktan çıkarılmasına kanun, tüzük ve yönetmenliklerinde bu cezayı vermeye yetkili kılınmış merci ya da kurullarca karar verilir. Bu Kanunun sorumluluk üstlenme ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ikinci derece ita amirlerinin birer aylıklarının kesilmesine Sayıştayın veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının istemi üzerine İçişleri Bakanlığınca karar verilir. Birinci derece ita amiri olan bakanlar hakkında l3 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

             E) Adı ne olursa olsun bir komisyon veya kurul gibi bir organ ya da uzman bir görevli tarafından düzenlenen keşif, hakediş, tutanak, rapor, karar ve benzeri belgelere dayanılarak yapılan ödemelerde Sayıştayca saptanacak sorumluluğa, tahakkuk memuru ve saymanla birlikte, söz konusu belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiler de katılır.

             Madde 23 – Devlete ait bilumum gayrimenkul emval, tapu idaresince Hazine namına tescil ve Maliye Vekaleti tarafından idare olunur. Bunlardan bir daireye tahsisi icap edenler o daireye, istimal olundukları müddetçe bila icar verilebilir.

             Madde 24 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Devlete ait taşınmaz mallardan değeri yılları bütçe kanunlarında saptanan alt sınırdan düşük olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (harp gemileri Milli Savunma Bakanlığınca),alt ve üst sınırlar arasında kalanlar Bakanlar Kurulunca satılır; üst sınırı aşanların satışı yasa ile olur.

             Madde 25 – Gerek Maliye Vekaleti tarafından idare olunsun ve gerek dairelere tahsis edilmiş bulunsun bilumum gayrimenkul emvalin cins ve kıymetlerini muhtevi bir defteri kebir Maliye Vekaleti tarafından tutulur.

             Madde 26 – Varidatı tenkis veya masarifi tezyit edebilecek hususat hakkında Vekaletlerce tanzim olunacak kanun layihaları ile idaratı hususiye ve belediyelerin varidatına mütaallik kanun layihaları, Maliye Vekaleti ile bilitilaf ihzar olunmak lazımdır.

             Madde 27 – Devlet taahhüdatında ihmali ve suiniyetle melüf olduğu vesaikle tebeyyün eden eşhas ve şirketlerin Devlet işlerine mütaallik her hangi bir teklifleri Vekaletlerce reddolunur. Bu ret keyfiyeti diğer Vekaletlerle dairelere de tamim edilir.

 

723 

İKİNCİ FASILDevlet bütçesi

             Madde 28 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Her mali yılda Devletçe toplanacak gelirler ile ödenecek giderler bütçe kanununda belli edilir. Bütçeler, kalkınma  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları gözönünde tutularak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır. Gelir tahsilatı, ödemeler dengesi ve genel ekonomik koşullar gözönünde tutularak ödeneklerin her yıl bütçe kanunlarında gösterilen oranlara kadarki kısmını kullandırmamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Madde 29 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Bütçe Kanunu bir metinden ve ekli cetvellerden oluşur.Eklenmesi öngörülen cetveller ilgili bütçe kanunlarının metinlerinde gösterilir.

             Madde 30 – Muvazenei Umumiye Kanununun metnine aşağıdaki mevat dercolunur:

             A) Masarif tahsisatı yekünu,

             B) Varidat muhammenatı yekünu,

             C) Bütçe açığı varsa ne suretle kapatılacağı,

             D) Bütçe senesine mahsus olan ve o sene varidat ve masarifi ile alakadar bulunan hükümler.

             Muvazenei Umumiye Kanununa  derç olunacak maddeler bu daireye maksurdur. Hükmü bir seneden fazla zamana şamil maddeler bu kanuna dercedilemez.

             Madde 31 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Gider cetvelleri daireler ve bölümler olarak düzenlenir. Birbiriyle ilgili ve bağlantılı giderler bir bölüm oluşturur. Bölümlerin düzeni, yılları bütçe kanunlarında belirtilir.

             Madde 32 – (Mülga: 15/2/1979-KHK 24/2 md.;Aynen kabul:26/10/1988-3483/2 md.)

             Madde 33 – Kanunu mahsusunda veya Muvazenei Umumiye Kanununda musarrah bir mezuniyete müstenit olmadıkça kısa vadeli bile olsa hiçbir istikraz akdedilmiyeceği gibi hazinei maliye namına kefalet dahi olunamaz.

             Bütçenin Hazırlanması

             Madde 34 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlayarak temmuz ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir. Maliye ve Gümrük Bakanı da kendi Bakanlığının gider bütçesi ile gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleştirerek Devletin bir yıllık genel bütçe tasarısını meydana getirir. Bu tasarı Bakanlar Kurulunca incelenip onandıktan sonra mali yıl başından en az 75 gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

             Madde 35 – Meclis, Muvazenei Umumiye Kanununun metnini madde madde varidat ve masraf cetvellerini fasıl fasıl müzakere eder. Bütçe Kanunu senei maliye iptidasından evvel Resmi Gazete ile neşrolunur.

             Madde 36 – Tertibi bütçede mevcut olup kifayetsizliğinden dolayı ilaveten alınan tahsisata "tahsisatı munzamma" denilir. Bütçenin tanzim ve tasdikı zamanında mutasavver olmıyan yeni bir hizmet için alınan tahsisata da "tahsisatı fevkalade"ıtlak olunur. Gerek tahsisatı munzamma ve gerek tahsisatı fevkalade, ancak senei maliye içinde alınabilir (1).

——————————

(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 7 nci maddeye bakınız.

 

724 

             Madde 37 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Bütçe kanunlarında belirtilecek hizmet ve amaçlar için genel ve katma bütçelere gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabilir.

             Bu ödeneklerden aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

             Madde 38 – Masarifi gayrimelhuza faslına bütçenin tanzimi sırasında tasavvur ve tahmin edilemiyen ve bütçelerde tertipleri bulunmıyan hizmetlerin karşılığı konulur.

ÜÇÜNCÜ FASILVaridat bütçesi

             Madde 39 – Kanuna müsait olmadıkça hiçbir vergi ve resim tarh ve tevzi ve tahsil edilemez. Vergi ve resimlere mütaallik tarh ve cibayet usulleri kanun ve nizamlarına tabidir. Muvazenei Umumiye Kanunu her sene vergi ve resimlerin tahsiline mezuniyet verir.

             Madde 40 – Bir senei maliye içinde tahakkuk eden varidat ve hasılat o sene bütçesinin varidatını teşkil eder. Ancak senei maliye gayesinde kalacak bakaya gelecek sene bütçesine maledilir. (1)

             Madde 41 – Varidat ve hasılat, bütçeye temamen gayrisafi olarak irat kaydolunur. Bunların tahsil ve idare masarifi bütçede taallük ettiği tahsisattan sarfedilir.

             Madde 42 – Muvazenei Umumiye Kanuniyle verilen mezuniyet haricinde her ne nam ile olursa olsun Devlet nam ve hesabına vergi ve resim cibayeti için emir verenler ve tahakkuk evrakı ve tarifeler tanzim edenler ve fiilen tahsilat yapanlar Ceza Kanunu mucibince mücazat olunurlar.

             Madde 43 – (Mülga: 27/2/1951 - 5746/1 md.)

             Madde 44 – (Değişik: 14/1/1938 - 3321/1 md.)

             20 nci maddenin muhasiplerin mesuliyeti hakkındaki hükmüne halel gelmemek üzere kanunları mucibince müruru zamana uğrayan varidat bakayasının kayıtları Maliye Vekaletince terkin olunur.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Masarif bütçesi

             Madde 45 – Devlet hizmetlerinin müstelzim olduğu masarif her sene bütçesine vazolunan tahsisat ile tayin olunur. İfası bir kanun ile emrolunan hidemat karşılığının behemehal senesi bütçesine ithali lazımdır.

             Madde 46 – Bir sene bütçesiyle verilen tahsisat ancak o sene zarfında ifa edilen umur ve hidematın karşılığıdır. Senesi içinde ifa olunmıyan hidemata ait tahsisat sene nihayetinde iptal olunur. Gelecek senelere devri meşrut tahsisat usulü mülgadır.

             Madde 47 – Bir kanun veya kanuni mezuniyete müstenit bir mukavele ile muayyen olmadıkça masrafın senesi hizmetin vukuu tarihine göre tayin olunur. Ancak maaşatı zatiyenin müterakimleri tahsis olundukları sene bütçesinden verilir. Masarifi gayrimelhuza hakkında İcra Vekilleri Heyetinin kararları ittihaz olunduğu sene bütçesine racidir.

 

——————————(1)    Bu hükmün uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.

 

725 

             (Ek: 17/1/1938 - 3325/4 md.) Maaşatı zatiye düyunu dahi bu maddedeki esasa tevfikan cari sene bütçesinden verilir.

             Madde 48 – Aşağıdaki fıkralarda zikredilen hizmetlerden her birinin senesi bütçesine mevzu tahsisatı kafi gelmediği takdirde ilaveten sarfına lüzum görülecek miktarı tediyeye, Maliye Vekili mezundur. Bu suretle husule gelecek tahsisat farkı 100 üncü maddede muharrer hesabı katide ayrıca gösterilir:

             A) Mukannen aidatı bey'iye,

             B) Nispeti kanunla muayyen aidat ve ikramiyeler,

             C) Reddiyat,

             Ç) Mahkeme harçları,

             D) Devlete ait müsakkafat ve arazi vergileri,

             E) Mütekait, eytam ve eramil tahsisatı. (1) (2)

             Madde 49 – Muvazenei umumiye dahilinde idare edilmekte olan sanayi ve ticari müessese ve idarelerin mevaddı iptidaiye ve malzeme mubayaa bedelleriyle mütehassıs ve amele ücretleri mütedavil sermaye namiyle bütçelere konulan tahsisat ile tedvir ve tesviye olunur. Bu müessesat ve dairelerin mütedavil sermaye tahsisatından istimal olunmıyan miktarı sene nihayetinde iptal ve istimal olunan sermayeden mütehassıl varidat fazlaları da irat kaydolunur.

             Madde 50 – (Değişik: 24/5/1948 - 5209/1 md.)

             Bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve harcamalarda bulunamıyacakları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğaltamazlar. Ancak sürekli hizmetlerden harb kuvvetlerinin yiyecek, giyecek, donatım, silahlanma ihtiyaçlariyle bunlarla ilgili maddelerin yaptırma işleri, okul, cezaevi ve hastanelerin yiyecek ihtiyaçları, yapı, onarma ve taahhüde bağlanacak her çeşit  taşıma ve 5127 sayılı kanun gereğince yaptırılacak etüd ve proje işleri için yılları bütçelerindeki ödeneklerin yarısını geçmemek üzere ve Bakanlar Kurulu karariyle gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi caizdir.

             Madde 51 – Hükmü mütaaddit senelere sari inşaat ve imalat taahhüdatı, her sene sarf edilecek miktarın karşılığı o sene bütçesine vazolunmak şartiyle, bir kanun istihsaline mütevakkıftır.

             Madde 52 – Senevi tediye miktarı bütçeye mevzu tahsisatı tecavüz etmemek ve mütaakıp seneler bütçeleri tahsisatının tezyidini istilzam eylememek şartiyle sefarethane ve şehbenderhaneler için uzun müddetle icar mukaveleleri akdi ve Hariciye Vekaleti bütçesinin icar bedeli tertibine mevzu tahsisattan mukassatan ödenmek üzere bina satın alınarak uzun müddetle taahhüdata girişilmesi caizdir.

             Madde 53 – Bir Vekaletten diğer Vekalete verilen eşya ve levazım esmanı bunları alan Vekaletin tahsisatına mahsup ve mukabili varidat kaydolunur. (2)

             Madde 54 – Nümune çiftliği, hara ve ağıl gibi müessesat hasılatından istihlak edilecek olanların esmanı istihlak tarihindeki fiyatlariyle tahsisatına mahsup ve mukabili irat kaydolunur.

             Madde 55 – Menafii umumiyeye mütaallik hidemata sarfolunmak üzere verilen ianat ve teberruat varidat bütçesinde hususi bir fasla konulup şart kılındığı hizmetin masraf bütçesinde tah sisatı mevcut ise o tahsisata ilave ve aksi halde ayrıca bir fasla kaydolunarak meşrutunileyhhine sarfedilir. Bu kabil tahsisatın sene gayesine kalan miktarı ertesi senelerde açılacak bir faslı mahsusa nakil ve sarf olunur.(3)

——————————

 

(1) 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 135 nci maddesinin 6. Bendi gereğince; bu maddenin T.C.Emekli Sandığı Kanununa aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)  Bu maddelerin uygulanması ile ilgili olarak 31/12/2004 tarihli ve 25687(Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.

(3) Bu maddenin 2005 yılında (sadece Karayolları Genel Müdürlüğünce) uygulanması ile ilgili olarak, 6/1/2005 tarihli ve 25692 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun 4 üncü maddesi ile Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

726 

             Madde 56 – (Değişik: 26/10/1988 - 3483/1 md.)

             Bütçeler ve bölümler arasında ödenek aktarması yasa ile olur. Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını gerçekleştirmek üzere bu tür aktarmaları yapmaya ve yeni tertipler açmaya, bütçe kanunlarıyla Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınabilir.

             Bölüm içi aktarmalar Maliye ve Gümrük Bakanının izni ile yapılır.

            

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə