Mİkroprossessorlu idaretm sistemlrifnnindn test suallari
Yüklə 315.18 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü315.18 Kb.
“MİKROPROSSESSORLU İDARETM SİSTEMLRİFNNİNDN

TEST SUALLARI


1. Hansı gцstYrici mikroprosessorun xarakterik cYhYti deyil?

A) зox enerji sYrf etmYsi

B) kьlli istehsal olunduğundan qiymYtinin kiзikliyi

C) vahid texnologiya Ysasında yığılması

D) yьksYk etibarlığı

E) yaddaşlarının lazımi qYdYr artırılması mьmkьnlьyь


2. Mikroprosessorda hansı YmYliyyat mmkn deyil?

A) texnoloji parametr vericilYrinin heз bir YlavY qurğu olmadan birbaşa mikroprosessora qoşula bilmYsi

B) adapter reqistrlYrdYn sorğu vY YmrlYrin qYbulu vY işlYnmYsi

C) nYticYlYrin yaddaş qurğusunun reqistrlYrindY yazılması

D) Ysas yaddaşdan YmrlYrin oxunması vY aydınlaşdırılması

E) mikroprosessorun bьtьn qurğu vY blokları ьзьn idarY siqnallarının hazırlanması


3. Baxılan mikroprosessor sisteminin struktur sxemindY adı gцstYrilmYyYn qurğu
A) idarY qurğusu

B) yazma qurğusu

C) ekran qurğusu

D) oxuma qurğusu

E) sinxronlaşdırma qurğusu
4. İkili rYqYmlYrin toplanmasında hansı cavab dzdr?

+1010101

1100111
A) 11111100

B) 1101110

C) 1110111

D) 11101110

E) 11110111


5. MYntiqi toplama YmYliyyatında hansı variant mьmkьn deyil?
I toplanan II toplanan NYticY

A) 1 1 2


B) 0 1 1

C) 1 0 1


D) 1 1 1

E) 0 0 0
6. funksiyası mikroprosessor ьзьn hansı mYntiqi standart funksiyanı ifadY edir?

A) V

B) İNKAR


C) V YA

D) V İNKAR

E) V YA İNKAR
7. İdarYetmY sistemindY mikroprosessorlardan istifadY edilmYsinin hansı rejimi mmkn deyil?

A) icra mexanizmlYrinin vYzifYsini yerinY yetirmY sistemi

B) operator ьзьn mYslYhYt sistemi

C) supervizor idarYetmY sistemi

D) birbaşa rYqYm idarYetmY sistemi

E) mYlumatların yığılması sistemi


8. Texnoloji obyekt ilY mikroprosessor arasındakı YlaqYlYr qurğusunun formalaşdırdığı siqnalların hansı tipi mьmkьn deyil?

A) pnevmatik analoq

B) elektriki diskret

C) elektriki analoq

D) elektriki impuls

E) elektriki tezlik


9. Hansı mYntiqi YmYliyyat V YmYliyyatına aid deyildir?

A)

B)

C)

D)

E)


10. Hansı mYntiqi YmYliyyat V YmYliyyatına aid deyildir?

A)

B)

C)

D)

E)


11. Hansı mYntiqi YmYliyyat V YA YmYliyyatına aid deyildir?

A)

B)

C)

D)

E)


12. Mikroprosessorlu bilavasitY rYqYm idarYetmY sistemindY hansı texniki vasitYlYrin istifadYsi qalır?

A) ancaq vericilYr vY icra mexanizmlYri

B) ancaq vericilYr vY tYnzimlYyicilYr

C) ancaq icra mexanizmlYri vY tYnzimlYyicilYr

D) ancaq tYnzimlYyicilYr

E) ancaq vericilYr


13. Mikroprosessorlu mYrkYzlYşdirilmiş TP AİS dY yksYk (ikinci) sYviyyYli EHM in hansı funksiyanı yerinY yetirilmYsi mYqsYdY uyğundur?

A) texniki–iqtisadi gцstYricilYrin analizi

B) icra mexanizmlYrinY tYsirlYrin verilmYsi

C) vericilYrdYn siqnalların işlYnmYsi

D) rYqYm–analoq vY analoq–rYqYm зevirmYlYr

E) tYnzimlYmY qanunlarının yerinY yetirilmYsi


14. GtYrilYn mikrokontrollerdYn hansının struktur vY texniki imkanları genişdir?

A) Remikont

B) Dimikont

C) Lomikont

D) Pelikont

E) Mnemokont


15. Mikroprosessoru idarY obyekti ilY YlaqYlYndirmYk ьзьn hansı qurğular vacibdir?

A) vericilYrin siqnallarını normallaşdıran qurğular

B) cYmlYyici

C) informasiya vericilYrinin gtYriş qurğuları

D) idarY qurğusu

E) informasiyanı Yks edYn qurğu


16. EnerjidYn asılı qurğu hansıdır?

A) operativ yaddaş

B) 軻vik maqnit diski

C) kompakt disk

D) daimi yaddaşın mikrosxemi

E) sYrt maqnit diski


17. Bu rejimdY mikroprosessor iştirak etmir?

A) Yl ilY idarYetmY

B) mYslYhYt輅

C) supervizor

D) birbaşa rYqYmli idarYetmY

E) mYlumat


18. Mikroprosessorla obyekt arasında YlaqY yaradır?

A) obyektlY YlaqY qurğusu

B) akumlyator

C) registrlYr

D) displey

E) printer


19. İcra mexanizmi vasitYsilY tYsir gtYrilir?

A) obyektY

B) ikinci cihaza

C) hYssas elementY

D) 軻viricilYrY

E) yerli cihaza


20. RegistrlYr nY çndr?

A) mYlumatı mvYqqYti yadda saxlamaq

B) hesablama YmYliyyatı

C) mYntiqi YmYliyyat

D) prosessorun işini idarY etmYk

E) mYlumatı Yks etdirmYk


21. Disk yaddaş qurğusunun sYthi nY ilY trlr?

A) ferromaqnitlY

B) alminium tozu ilY

C) nikellY

D) mislY

E) platinlY


22. Mikroprosessorun mYlumat şini neçY istiqamYtlidir?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) İstiqamYtsizdir


23. İdarY şini neçY istiqamYtlidir?

A) 2


B) 4

C) istiqamYtsizdir

D) 1

E) 3
24. Prosessor nY demYkdir?A) YmYliyyatı icra edYn

B) mYlumatı 軋p edYn

C) mYlumatı Yks etdirYn

D) giriş-çıxış qurğusu

E) nYzarYt qurğusu
25. Periferiya qurğusu hansı qurğudur?

A) xarici qurğular

B) YmYli yaddaş qurğusu

C) hesab-mYntiq qurğusu

D) registrlYr

E) operativ yaddaş


26. ŞYkildY gtYrilmiş trigger hansı mYntiq elementindYn yaradılmışdır?

А) vY

B) inkar

C) vY ya

D) vY ya-inkar

Е) vY, inkar


27. Deşifrator qurğusunun vYzifYsi nYdir?

А) bir say sistemindYn başqa sisteminY зevirYn qurğudur

B) sayğacdır

C) registrdir

D) gьclYndiricidir

Е) cYmlYyicidir


28. Hansı tip mikrokontroller informasiyanın Yks olunması çn istifadY olunur?

A) Dimikont

B) Remikont

C) Lomikont

D) Semikont

E) Mnemokont

29. Hansı tip mikrokontroller mYntiqi idarYetmY çn istifadY olunur?

A) Lomikont

B) Dimikont

C) Remikont

D) Semikont

E) Mnemokont


30. Hansı tip mikrokontroller tYnzimlYmY çn istifadY olunur?

A) Remikont

B) Dimikont

C) Lomikont

D) Semikont

E) Mnemokont


31. Lomikont mikrokontrollerinin vYzifYsi hansıdır?

A) mYntiqi idarYetmY

B) optimal idarYetmY

C) informasiyanın Yks olunması

D) sYs siqnalizasiyası

E) tYnzimlYmY


32. Remikont mikrokontrollerinin vYzifYsi hansıdır?

A) tYnzimlYmY

B) optimal idarYetmY

C) İnformasiyanın Yks olunması

D) mYntiqi idarYetmY

E) sYs siqnalizasiyası


33. Dimikont mikrokontrollerinin vYzifYsi hansıdır?

A) informasiyanın Yks olunması

B) optimal idarYetmY

C) sYs siqnalizasiyası

D) mYntiqi idarYetmY

E) tYnzimlYmY


34. Analoq proporsional tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


35. Analoq differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)
36. Analoq inteqral tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


37. Analoq proporsional-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


38. Analoq proporsional-inteqral tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

39. Analoq inteqral-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


40. Analoq proporsional-inteqral-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


41. Analoq proporsional-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


42. Analoq proporsional-inteqral tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


43. Analoq differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


44. Diskret proporsional tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


45. Diskret differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


46. Diskret inteqral tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


47. Diskret proporsional-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


48. Diskret proporsional-inteqral tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


49. Diskret inteqral-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


50. Diskret proporsional-inteqral-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu

periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)
51. Diskret proporsional-differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


52. Diskret proporsional-inteqral tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)


53. Diskret differensial tYnzimlYyicinin tYnliyi hansıdır? T0 – sorğu periodudur.

A)

B)

C)

D)

E)

54. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq inteqral

B) analoq differensial

C) analoq proporsional

D) analoq proporsional-differensial

E) analoq proporsional-inteqral

55. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq differensial

B) analoq proporsional

C) analoq inteqral

D) analoq proporsional-differensial

E) analoq proporsional-inteqral

56. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq proporsional

B) analoq differensial

C) analoq inteqral

D) analoq proporsional-differensial

E) analoq proporsional-inteqral

57. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq proporsional-differensial

B) analoq differensial

C) analoq inteqral

D) analoq proporsional

E) analoq proporsional-inteqral

58. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq proporsional-inteqral

B) analoq differensial

C) analoq inteqral

D) analoq proporsional-differensial

E) analoq proporsional

59. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq differensial-inteqral

B) analoq proporsional-inteqral-differensial

C) analoq proporsional-differensial

D) analoq proporsional-inteqral

E) analoq differensial

60. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq proporsional-inteqral-differensial

B) analoq differensial-inteqral

C) analoq proporsional-differensial

D) analoq proporsional-inteqral

E) analoq differensial

61. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq proporsional-differensial

B) analoq differensial-inteqral

C) analoq proporsional-inteqral-differensial

D) analoq proporsional-inteqral

E) analoq differensial

62. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq proporsional-inteqral

B) analoq differensial-inteqral

C) analoq proporsional-differensial

D) analoq proporsional-inteqral-differensial

E) analoq differensial

63. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) analoq differensial

B) analoq differensial-inteqral

C) analoq proporsional-differensial

D) analoq proporsional-inteqral

E) analoq proporsional-inteqral-differensial

64. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret differensial

B) diskret proporsional

C) diskret inteqral

D) diskret proporsional-differensial

E) diskret proporsional-inteqral

65. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret proporsional

B) diskret differensial

C) diskret inteqral

D) diskret proporsional-differensial

E) diskret proporsional-inteqral

66. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret inteqral

B) diskret differensial

C) diskret proporsional

D) diskret proporsional-differensial

E) diskret proporsional-inteqral

67. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret proporsional-differensial

B) diskret differensial

C) diskret inteqral

D) diskret proporsional

E) diskret proporsional-inteqral

68. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret proporsional-inteqral

B) diskret differensial

C) diskret inteqral

D) diskret proporsional-differensial

E) diskret proporsional

69. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret differensial-inteqral

B) diskret proporsional-inteqral-differensial

C) diskret proporsional-differensial

D) diskret proporsional-inteqral

E) diskret differensial

70. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret proporsional-inteqral-differensial

B) diskret differensial-inteqral

C) diskret proporsional-differensial

D) diskret proporsional-inteqral

E) diskret differensial

71. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret proporsional-differensial

B) diskret differensial-inteqral

C) diskret proporsional-inteqral-differensial

D) diskret proporsional-inteqral

E) diskret differensial

72. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret proporsional-inteqral

B) diskret differensial-inteqral

C) diskret proporsional-differensial

D) diskret proporsional-inteqral-differensial

E) diskret differensial

73. hansı tip tYnzimlYyicidir?

A) diskret differensial

B) diskret differensial-inteqral

C) diskret proporsional-differensial

D) diskret proporsional-inteqral

E) diskret proporsional-inteqral-differensial

74. TYnzim sistemindY hYssas elementin vYzifYsi nYdir?

A) tYnzim parametrinin cari qiymYtini 輓Yk

B) hYssas elementin siqnalını 軻virmYk, gclYndirmYk

C) xYta siqnalını yaratmaq

D) tYnzimlYyici orqanı hYrYkYt etdirmYk

E) tYnzim parametrini tapşırıq qiymYtinY gYtirmYk

75. TYnzim sistemindY aralıq elementin vYzifYsi nYdir?

A) hYssas elementin siqnalını 軻virmYk, gclYndirmYk

B) xYta siqnalını yaratmaq

C) tYnzim parametrinin cari qiymYtini 輓Yk

D) tYnzimlYyici orqanı hYrYkYt etdirmYk

E) tYnzim parametrini tapşırıq qiymYtinY gYtirmYk

76. TYnzim sistemindY mqayisY elementinin vYzifYsi nYdir?

A) xYta siqnalını yaratmaq

B) hYssas elementin siqnalını 軻virmYk, gclYndirmYk

C) tYnzim parametrinin cari qiymYtini 輓Yk

D) tYnzimlYyici orqanı hYrYkYt etdirmYk

E) tYnzim parametrini tapşırıq qiymYtinY gYtirmYk

77. TYnzim sistemindY icra mexanizminin vYzifYsi nYdir?

A) tYnzimlYyici orqanı hYrYkYt etdirmYk

B) hYssas elementin siqnalını 軻virmYk, gclYndirmYk

C) tYnzim parametrinin cari qiymYtini 輓Yk

D) xYta siqnalını yaratmaq

E) tYnzim parametrini tapşırıq qiymYtinY gYtirmYk

78. TYnzim sistemindY tYnzimlYyici orqanın vYzifYsi nYdir?

A) tYnzim parametrini tapşırıq qiymYtinY gYtirmYk

B) hYssas elementin siqnalını 軻virmYk, gclYndirmYk

C) tYnzim parametrinin cari qiymYtini 輓Yk

D) tYnzimlYyici orqanı hYrYkYt etdirmYk

E) xYta siqnalını yaratmaq

79. TYnzim parametrinin cari qiymYtini çYn element?

A) hYssas element

B) aralıq elementi

C) mqayisY elementi

D) icra mexanizmi

E) tYnzimlYyici orqan

80. Parametrin 錮lYn qiymYtini 軻virYn vY gclYndirYn element?

A) aralıq elementi

B) hYssas element

C) mqayisY elementi

D) icra mexanizmi

E) tYnzimlYyici orqan

81. XYta siqnalını yaradan element?

A) mqayisY elementi

B) aralıq elementi

C) hYssas element

D) icra mexanizmi

E) tYnzimlYyici orqan

82. TYnzim orqanını hYrYkYt etdirYn element?

A) icra mexanizmi

B) aralıq elementi

C) mqayisY elementi

D) hYssas element

E) tYnzimlYyici orqan

83. TYnzim parametrini tapşırıq qiymYtinY gYtirYn element?

A) tYnzimlYyici orqan

B) aralıq elementi

C) mqayisY elementi

D) icra mexanizmi

E) hYssas element

84. MP-in avtomatik nYzarYt rejmindY vYzifYsi?

A) informasiyanın yığılması işlYnmYsi vY Yks olunması

B) operatora mYslYhYt vermYk

C) tYnzimlYyicilYri YvYz etmYk

D) MP ilY idarY obyekti arasında informasiya mbadilYsini tYşkil etmYk

E) siqnalları nbY ilY ARヌ-yY qoşmaq

85. MP-nin supervizor nYzarYt rejmindY vYzifYsi?

A) operatora mYslYhYt vermYk

B) informasiyanın yığılması işlYnmYsi vY Yks olunması

C) tYnzimlYyicilYri YvYz etmYk

D) MP ilY idarY obyekti arasında informasiya mbadilYsini tYşkil etmYk

E) siqnalları nbY ilY ARヌ-yY qoşmaq

86. MP-nin birbaşa rYqYm idarYetmY rejmindY vYzifYsi?

A) tYnzimlYyicilYri YvYz etmYk

B) operatora mYslYhYt vermYk

C) informasiyanın yığılması işlYnmYsi vY Yks olunması

D) MP ilY idarY obyekti arasında informasiya mbadilYsini tYşkil etmYk

E) siqnalları nbY ilY ARヌ-yY qoşmaq

87. MP-la informasiyanın yığılması vY işlYnmYsi rejimi?

A) avtomatik nYzarYt

B) supervizor

C) birbaşa rYqYm idarYetmY

D) OQ

E) multipleksor88. MP-nin operatora mYslYhYt rejimi?

A) supervizor

B) avtomatik nYzarYt

C) birbaşa rYqYm idarYetmY

D) OQ

E) multipleksor89. MP-nin tYnzimlYyicilYri YvYzetmY rejimi?

A) birbaşa rYqYm idarYetmY

B) supervizor

C) avtomatik nYzarYt

D) OQ

E) multipleksor90. ARヌ-nin çıxış siqnalı?

A) 0 v


B) 00 mv

C) 0 mv


D) -5 mv

E) -100 mv

91. ARヌ-nin çıxış siqnalı?

A) 00 v


B) 00 mv

C) 0 mv


D) -5 mv

E) -100 mv

92. ARヌ-nin çıxış siqnalı?

A) -5 v


B) 00 mv

C) 0 mv


D) -5 mv

E) -100 mv

93. ARヌ-nin çıxış siqnalı?

A) -100 v

B) 00 mv

C) 0 mv


D) -5 mv

E) -100 mv

94. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY parametrlYrin bilavasitY tYnzimlYnmYsi hansı sYviyyYdY hYyata ke輅rilir?

A) aşağı III sYviyyY

B) orta II sYviyyY

C) yuxarı I sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

95. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY parametrlYrin real vaxt rejimindY tYnzimlYnmYsi hansı sYviyyYdY hYyata ke輅rilir?

A) aşağı III sYviyyY

B) orta II sYviyyY

C) yuxarı I sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

96. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY mikrokontrollerlYr hansı sYviyyYdY hYyata ke輅rilir?

A) aşağı III sYviyyY

B) orta II sYviyyY

C) yuxarı I sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

97. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY optimal idarY mYsYlYsi hansı sYviyyYdY hYyata ke輅rilir?

A) orta II sYviyyY

B) yuxarı I sYviyyY

C) aşağı III sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

98. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY optimal idarY qYrarları hansı sYviyyYdY hYyata ke輅rilir?

A) orta II sYviyyY

B) yuxarı I sYviyyY

C) aşağı III sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

99. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY optimal idarY qYrarları mikrokontrollerlYrY hansı sYviyyYdYn verilir?

A) orta II sYviyyY

B) yuxarı I sYviyyY

C) aşağı III sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

100. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY müYssisYnin texniki-iqtisadi mYsYlYlYri hansı sYviyyYdY hYll olunur?

A) yuxarı I sYviyyY

B) orta II sYviyyY

C) aşağı III sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

101. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY texnoloji proseslYrY tapşırıqlar hansı sYviyyYdYn verilir?

A) yuxarı I sYviyyY

B) orta II sYviyyY

C) aşağı III sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

102. ワsYviyyYli paylanmış MP idarY sistemindY mssisYdYn kYnar sistemlYrlY informasiya mbadilYsi hansı sYviyyYdY aparılır?

A) yuxarı I sYviyyY

B) orta II sYviyyY

C) aşağı III sYviyyY

D) IV sYviyyY

E) 0 sYviyyYsi

103. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) real vaxt rejimindY tYnzimlYnmYnin mmknly

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

104. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) operatorla dialoqun 輟x sadY dildY tYşkili

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

105. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) tYnzimlYmY alqoritmlYrinin asanlıqla tYrtibi

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

106. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) tYnzimlYmY alqoritmlYrinin dYyişilmYsinin sadYliyi

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

107. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) ucuzluğu

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

108. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) etibarlığı

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

109. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) yuxarı idarY sYviyyYsi ilY informasiya mbadilYsinin sadYliyi

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

110. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) baxılan mikrokontroller sıradan çıxdıqda ehtiyatdan istifadYnin asanlığı

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

111. MikrokontrollerlYrin stnlyhansıdır?

A) lazımi alqoritm vY proqramlarla YvvYlcYdYn tYchiz olunması

B) istYnilYn mrYkkYb proqramlYşdırma dillYrindYn istifadYsi

C) analoq iş rejimindY işlYmYsi

D) onun tYrkibindY giriş-çıxış modulunun olmaması

E) qida blokunun olmaması

112. Paylanmış idarYetmY sistemlYrindY hansı hesablama texnikası vasitYlYri olur?

A) hYr biri

B) hebiri

C) EHM


D) MP

E) Mikrokontroller

113. Hansı tip mikrokontrollerlYr olur?

A) hYr biri

B) hebiri

C) birbaşa rYqYm idarYedici

D) mYslYhYt輅

E) informasiyanı yığan vY Yks edYn

114. İdarYetmY sistemlYrindY hansı mikrokontrollerlYr olur?

A) hYr biri

B) hebiri

C) lomikont

D) remikont

E) dimikont

115. OQ-na hansılar daxildir?

A) hYr biri

B) hebiri

C) obyektY verilYn siqnal 軻viricilYri

D) diskret siqnal 軻viricilYri

E) analoq siqnal 軻viricilYri

116. OQ-na hansı daxil deyil?

A) vericilYr

B) diskret siqnal 軻viricilYri

C) obyektY verilYn rYqYm siqnal 軻viricilYri

D) obyektY verilYn diskret siqnal 軻viricilYri

E) analoq siqnal 軻viricilYri

117. OQ-na hansı daxil deyil?

A) icra mexanizmlYri

B) diskret siqnal 軻viricilYri

C) obyektY verilYn rYqYm siqnal 軻viricilYri

D) obyektY verilYn diskret siqnal 軻viricilYri

E) analoq siqnal 軻viricilYri

118. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY zYif elektrik siqnal 軻viricisi hansıdır?

A) Nヌ


B) PEヌ

C) EPヌ


D) RAヌ

E) AE – aralıq elementi

119. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY pnevmoelektriki 軻virici hansıdır?

A) PEヌ


B) Nヌ

C) EPヌ


D) RAヌ

E) AE


120. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY rYqYm elektropnevmatik siqnal 軻virici hansıdır?

A) EPヌ


B) PEヌ

C) Nヌ


D) RAヌ

E) AE


121. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY Nヌ-nin funksiyası nYdir?

A) zYif elektriki siqnalları rYqYmY 軻virmYk

B) pnevmatik siqnalları rYqYmY 軻virmYk

C) elektriki siqnalları pnevmatikY 軻virmYk

D) rYqYm siqnalları elektrikY 軻virmYk

E) bk gc tYlYb edYn İM-ni idarY etmYk

122. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY PEヌ-nin funksiyası nYdir?

A) pnevmatik siqnalları rYqYmY 軻virmYk

B) zYif elektriki siqnalları rYqYmY 軻virmYk

C) elektriki siqnalları pnevmatikY 軻virmYk

D) rYqYm siqnalları elektrikY 軻virmYk

E) bk gc tYlYb edYn İM-ni idarY etmYk

123. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY EPヌ-nin funksiyası nYdir?

A) elektriki siqnalları pnevmatikY 軻virmYk

B) pnevmatik siqnalları rYqYmY 軻virmYk

C) zYif elektriki siqnalları rYqYmY 軻virmYk

D) rYqYm siqnalları elektrikY 軻virmYk

E) bk gc tYlYb edYn İM-ni idarY etmYk

124. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY RAヌ-nin funksiyası nYdir?

A) rYqYm siqnalları elektrikY 軻virmYk

B) pnevmatik siqnalları rYqYmY 軻virmYk

C) elektriki siqnalları pnevmatikY 軻virmYk

D) zYif elektriki siqnalları rYqYmY 軻virmYk

E) bk gc tYlYb edYn İM-ni idarY etmYk

125. MP ilY obyekt arasında informasiya mbadilYsindY AE-nin funksiyası nYdir?

A) bk gc tYlYb edYn İM-ni idarY etmYk

B) pnevmatik siqnalları rYqYmY 軻virmYk

C) elektriki siqnalları pnevmatikY 軻virmYk

D) rYqYm siqnalları elektrikY 軻virmYk

E) zYif elektriki siqnalları rYqYmY 軻virmYk

126. MP idarYetmYdY hansı tip icra mexanizmlYri olur?

A) hYr biri

B) hebiri

C) ikivYziyyYtli

D) rYqYm tYsirli

E) siqnal tYsirli

127. MP sistemindY hansı tip icra mexanizmlYri olur?

A) hYr biri

B) hebiri

C) iki vYziyyYtli

D) rYqYm tYsirli

E) siqnal tYsirli

128. MP sistemindY hansı tip icra mexanizmlYri olur?

A) hYr biri

B) hebiri

C) ç vYziyyYtli

D) rYqYm tYsirli

E) siqnal tYsirli

129. Baxılan mikroprosessor sisteminin struktur sxemindY adı gцstYrilmYyYn qurğu?
A) hesab-mYntiq qurğusu

B) yazma qurğusu

C) ekran qurğusu

D) oxuma qurğusu

E) sinxronlaşdırma qurğusu

130. Baxılan mikroprosessor sisteminin struktur sxemindY adı gцstYrilmYyYn qurğu?


A) giriş-çıxış qurğusu

B) yazma qurğusu

C) ekran qurğusu

D) oxuma qurğusu

E) sinxronlaşdırma qurğusu

131. Baxılan mikroprosessor sisteminin struktur sxemindY adı gцstYrilmYyYn qurğu


A) yaddaş qurğusu

B) yazma qurğusu

C) ekran qurğusu

D) oxuma qurğusu

E) sinxronlaşdırma qurğusu

132. Aşağıdakı sxem hansı mYntiqi funksiyanı yerinY yetirir?
А) VY-inkar

B) vurma

C) toplama-inkar

D) inkar

Е) toplama

133. YmYli necY adlanır?

А) konyunksiya

B) dizyunksiya

C) inversiya

D) birlYşmY

Е) kYsişmY

134. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı toplama elementidir?

I)

II)


III)

IV)


V)

А) I


B) II

C) III


D) IV

Е) V


135. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı vurma elementidir?

I)

II)III)

IV)


V)

А) II


B) I

C) III


D) IV

Е) V


136. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı toplama-inkar elementidir?
I)

II)


III)

IV)


V)

А) III


B) II

C) I


D) IV

Е) V


137. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı vurma-inkar elementidir?
I)

II)


III)

IV)


V)

А) IV


B) II

C) III


D) I

Е) V


138. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı inkar elementidir?

I)

II)III)

IV)


V)

А) V


B) II

C) III


D) IV

Е) I


139. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı vY ya elementidir?

I)

II)III)

IV)


V)

А) I


B) II

C) III


D) IV

Е) V


140. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı vY elementidir?

I)

II)III)

IV)


V)

А) II


B) I

C) III


D) IV

Е) V


141. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı vY ya - inkar elementidir?
I)

II)


III)

IV)


V)

А) III


B) II

C) I


D) IV

Е) V


142. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı vY - inkar elementidir?
I)

II)


III)

IV)


V)

А) IV


B) II

C) III


D) I

Е) V


143. Aşağıdakı sxemlYrdYn hansı inversiya elementidir?

I)

II)III)

IV)


V)

А) V


B) II

C) III


D) IV

Е) I


144. 泥izyunksiyaYmYliyyatı hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

145. 適onyunksiyaYmYliyyatı hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

146. “İnkarYmYliyyatı hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

147. “İmplikasiyaYmYliyyatı hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

148. 摘kvivalentlikYmYliyyatı hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

149. MYntiqi elementin giriş vY зıxışlarının qiymYtlYri cYdvYldY verilib.1 sYtrinY hansı YmYliyyat aiddir?

№X1X2Y11012100310-140015110A) V YA

B) V

C) İNKAR


D) V YA-İNKAR

E) V-İNKAR

150. MYntiqi elementin giriş vY зıxışlarının qiymYtlYri cYdvYldY verilib. 2 sYtrinY hansı YmYliyyat aiddir?

№X1X2Y11012100310-140015110151. V YA YmYliyyatına cYdvYlin hansı sYtri aiddir?

№X1X2Y11012100310-140015110152. V YmYliyyatına cYdvYlin hansı sYtri aiddir?

№X1X2Y11012111301-140015110153. MYntiqi toplama YmYliyyatını yerinY yetirYn mYntiq elementi necY adlanır?

154. MYntiqi vurma YmYliyyatını yerinY yetirYn mYntiq elementi necY adlanır?

155. Bir dYyişYn olan halda mYntiqi vurma çn yazılmış aksiomalardan hansı sYhvdir?

156. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

157. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

158. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

159. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

160. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

161. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

162. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

163. Aşağıdakı mYntiqi mnasibYtlYrdYn hansı doğrudur?

164. İki girişli V mYntiq elementinin çıxışını gtYrin?

165. İki girişli V YA mYntiq elementinin çıxışını gtYrin?

166. İki girişli V YOX mYntiq elementinin çıxışını gtYrin?

167. İki girişli V –YA- YOX mYntiq elementinin çıxışını gtYrin?

168. İnterfeys nYdir?

169. Bir bod nYdir?

170. Sxem hansı mYntiqi elementY uyğundur?

171. Sxem hansı mYntiqi elementY uyğundur?


172. Sxem hansı mYntiqi elementY uyğundur?

173. Sxem hansı mYntiqi elementY uyğundur?

a

b

c

174. Sxem hansı mYntiqi elementY uyğundur?a

b

c175. İki arqumentli mYntiq funksiyasının neçY variantı olur?

176. ワarqumentli mYntiq funksiyasının neçY variantı olur?

177. Dd arqumentli mYntiq funksiyasının neçY variantı olur?

178. Hansı mYntiqi funksiya bir arqumentlidir?

179. Hansı mYntiqi funksiya 輟x arqumentlidir?

180. VY mYntiqi funksiyası nY vaxt 1 olur?

181. VY mYntiqi funksiyası nY vaxt 0 olur?
182. V YA mYntiqi funksiyası nY vaxt 0 olur?

183. V YA mYntiqi funksiyası nY vaxt 1 olur?

184. ArqumentlYrin hamısı 1 olduqda V mYttiqi funksiyasının qiymYti?

185. ArqumentlYrin hamısı 1 olduqda V YA mYttiqi funksiyasının qiymYti?

186. ArqumentlYrdYn biri 0 olduqda V mYttiqi funksiyasının qiymYti?

187. ArqumentlYrin hamısı 0 olduqda V YA mYttiqi funksiyasının qiymYti?

188. ArqumentlYrdYn biri 1 olduqda V YA mYttiqi funksiyasının qiymYti?

189. İnkarın mYntiqi elementi hansıdır?

190. MYntiqi vurma elementi hansıdır?

191. MYntiqi toplama elementi hansıdır?

192. İnvertor mYntiqi funksiyası hansı sxemdir?

1. 2. 3.


193. Konyuktorun mYntiqi funksiyası hansı sxemdir?

1. 2. 3.


194. Dizyunktor mYntiqi funksiyası hansı sxemdir?

1. 2. 3.


195. Kollektorun mYntiqi funksiyası hansı sxemdir?

1. 2. 3.


196. Kommutatorun mYntiqi funksiyası hansı sxemdir?

1. 2. 3.
197. Doğruluq cYdvYli hansı mYntiqi elementY aiddir?000101011111

198. Doğruluq cYdvYli hansı mYntiqi elementY aiddir?000100010111

199. Doğruluq cYdvYli hansı mYntiqi elementY aiddir?001100010110

200. Doğruluq cYdvYli hansı mYntiqi elementY aiddir?001101011110


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə