MƏad (ÖLÜMDƏn sonraki həyat)
Yüklə 2.01 Mb.
səhifə11/11
tarix11.03.2016
ölçüsü2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ZƏİF BƏDƏN NECƏ TAB GƏTİRƏR?


Nəzərə gələ biləcək bə᾽zi şübhələrə cavab veririk. Birinci odur ki, bu qədər ağır əzaba zəif adam necə tab gətirə bilər?

BƏDƏN DƏ NƏFS KİMİ BƏRK OLAR


Cavab: Doğrudur, Qiyamətdəki bədən dünyadakı maddi bədəndir. Lakin bu bədən ilahi qüdrətlə axirətdə o qədər möhkəm bir tərkibdə olur ki, dünyəvi bədənlə müqayisə edilə bilməz. Axirətdə bədənin lətifliyi insanın nəfsi ilə bağlıdır.

Necə ki, dünyada mö᾽minin nəfsi yumşaq, lətif olar, həqiqətlər müqabilində mütəəssir və təslim dayanar. Ona görə də axirətdə mö᾽minin bədəni də nəfsi kimi kamil lətafətdə olar. Amma kafirlərin nəfsi dünyada nəhayət dərəcədə qəliz və daşdan da bərk olub, həqiqətlər qarşısında əyilməyib. O səbəbdən də, axirətdə nəfsləri kimi bədənləri də nəhayət dərəcədə bərkdir.AXİRƏTDƏ MƏ”NA SURƏTƏ QALİBDİR


Rəvayət olunub ki, axirətdə kafirin dişi bir dağ boyunca olacaq. Başqa sözlə, axirət sarayı mə᾽nanın surətə qələbəsidir, həqiqətlərin üzə çıxması, zahirlə batinin vahidləşməsidir.

Əzabdan bədən dağıldıqdan, zəqqum yeyib, həmim içməklə bədənlərin daxili parçalanmasından sonra yenidən bərpa olar. “Nisa” surəsi: “Onların dəriləri yanıb bişdikcə, əzabı həmişə dadsınlar deyə, o dəriləri başqası ilə əvəz edəcəyik.”


ŞİDDƏTLİ ƏZAB ƏDALƏTLƏ UYĞUNDURMU?


Mümkündür bə᾽zi zehnlərdə şübhə olsun ki, heç bu şiddətdə əzab ilahi ədalətlə yanaşı ola bilərmi? Bu şübhə axirətdəki ilahi əzabla dünyanın zalım sultanlarının xalqa verdiyi işgəncənin oxşadılmasının nəticəsindəndir. Hansı ki, heç vəchlə belə deyildir. Sultanların intiqamının, işgəncəsinin səbəbi onların qeyzi, rahatlığa çıxmaq istəyi olmuşdur. Onlarla müxaliflik edənlərin zindana salınmasını, işgəncə verilməsini, öldürülməsini əmr etmişlər. Lakin axirət əzabı tamam başqadır. Bu əzab imansızlığın, nursuzluğun zərurətlərindəndir. Allahdan üz döndərməyin cəzası əbədi sıxıntıdır. Haqqı görməməzliyə vurmağın cəzası əbədi korluqdur. Şeytanın ardınca getməyin cəzası onunla əbədi yoldaşlıqdır. Yetimin malını yeməyin cəzası insanın içində alov qalanmasıdır və s. Bəli, Cəhənnəm alovunu insan özü alışdırır. Qur᾽anın tə᾽birincə desək, Cəhənnəm tonqalını insanlar qalayır.

İNSANIN ÖZÜNƏ HAZIRLADIĞI ƏZAB


Dediklərimizə əsasən, insanın düşdüyü hər bir əzabın səbəbi onun özüdür. Allah kimsəyə zülm etməz. Hədsiz bərk, qəliz kafirə nəhayətsiz lətafətdə olan Behiştdə necə yer vermək olar?!

Darüs-səlam Behişti bütün xəstəliklərdən uzaq olanların yeridir. Başdan ayağa xəstə, paxıl, həsədçi, ədavətçi, təkəbbürlü kəsə Behiştdə necə yer vermək olar?! Beləsinin yeri darul-mərəz (xəstəliklər evi), Cəhənnəmdir.


KOR ÜÇÜN ZİNƏT VƏ KAR ÜÇÜN NƏĞMƏ


Kafirə Behiştdə yer vermək zökəmin başına ətir tökməyə bənzəyir. Behiştdə kafirə yer vermək heç bir ədalətə sığmır. Ədalət odur ki, hər şey özünə münasib bir məhəldə yerləşsin. Kafirə Behiştdə yer vermək həqiqi ədalətə ziddir-kor gözəllikdən faydalana bilməz!

RƏHMAN ALLAHIN ƏZABLA NƏ İŞİ!


Belə bir şübhə də ola bilər ki, Öz bəndələrinə mehriban, rəhmli Allah belə qorxulu əzabları onlara necə rəva bilər?

Cavab budur ki, Allahın lətif sifətləri olduğu kimi, qəhr, qəzəb sifətləri də vardır. Behişt Onun lütfünün məzhəridirsə, Cəhənnəm də Onun qəhrinin zühur yeridir. Məhz rəhməti qəhrinə qalib olduğundan, Allah-Taala kimsənin kafir olmasına, Cəhənnəmə getməsinə razı deyil. Amma əgər insanlar özləri alova üz tutarlarsa, Allah onların qarşısını almır. Bu Onun hikmətinə zidd olardı. Çünki, Allah insanların Ona iman gətirmələrinə möhtac deyil.


MƏCBURİ TÖVBƏ KARA GƏLMƏZ


Allah-Taala insanlara Öz rəhmətinə görə deyilən əzablardan qurtuluş qapısı qoyub. Ömrün axır ləhzəsinə qədər bu qapı açıqdır. Lakin Allah, Onun bu rəhmətindən üz döndərənləri tövbəyə məcbur etmir. Çünki, məcburi tövbə tövbə deyil. Bəli, Allah Rəhman və Rəhimdir. Öz rəhmətinə görə də vacib və müstəhəb əmrlər verib. Yə᾽ni Behiştə daxil olmaq üçün hazırlığa aparan yol göstərib. Eləcə də, bütün haram və pis əməlləri nəhy edib. (Yə᾽ni Allahdan uzaqlığa, şeytana yaxınlığa səbəb olan işlərdən kənarlaşmağımızı istəyib.) Həqiqətdə isə bütün ilahi vəzifələr Onun geniş rəhmətindəndir. Diqqətli olun ki, vəzifələrinizin icrasında süstlük olmasın. Əgər bir vəzifəni ötürüb, icra etmiriksə, həmin qədər də ilahi rəhmətdən məhrum oluruq.

QISA ÖMÜR VƏ HƏMİŞƏLİK ƏZAB


Digər bir şübhə budur ki, 50-60 illik bir ömrə görə kafirin Cəhənnəmdə həmişəlik qalması necə düz gələr? Cavab budur ki, kafir insanın bu qısa müddətdə qazandığı əbədi küfrlərin əvəzi əbədi odda qalmaqdır. Eləcə də, dünyadan imanla getmiş mö᾽min, qısa ömründə elə bir nur əldə edir ki, heç zaman sönmür.

XEYİR VƏ ŞƏR NİYYƏTƏ GÖRƏ ƏBƏDİLİK


Həzrət Sadiq (əleyhissalam) buyurub: “Cəhənnəm əhlinin Cəhənnəmdə həmişəlik qalmasının səbəbi onların niyyətləridir. Onların dünyada niyyətləri bu idi ki, əgər həmişəlik dünyada qalarlarsa, həmişə də Allaha günah edərlər. Behişt əhli isə əksinə.” Qur᾽ani Kərim buyurur: “Hər kəs niyətinə əsasən əməl edir.”

MÜNDƏRİCAT
MÜQƏDDİMƏ 4

BİRİNCİ FƏSİL 10ÖLÜM 10

VƏHYDƏN BAŞQA YOL YOXDUR 10

MƏADIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ƏQLLƏ ƏLAQƏSİ YOXDUR 11

ÖLÜ DƏ DANIŞARMI? 11

NİTQ, DANIŞIQ DİLƏ MƏXSUS DEYİL 12

YUXUNUN HİKMƏTİ PEYĞƏMBƏRLƏRİ TƏSDİQ ETMƏKDİR 12

QƏBUL ETMƏMƏK AZ TUTUMLUQDANDIR 13

İLK MƏNZİL – ÖLÜM 14

RUHUN BƏDƏNLƏ ƏLAQƏSİ DAXİL VƏ YA XARİC OLMAQLA DEYİL 15

RUHUN AYRILMASI KEYFİYYƏTİ 15

ÖLDÜRƏN ALLAHDIR, ƏZRAİLDİR, YOXSA MƏLƏKLƏR? 16

RƏBBİMİZ ÖLÜM ÜÇÜN VASİTƏLƏR YARADIB 16

CAN VERƏNLƏR ÜÇÜN ÖLÜM MƏLƏYİNİN SURƏTİ 17

ÖLÜM ANINDA MƏLAİKƏ VƏ ŞEYTANLARIN İŞTİRAKI 17

CAN VERMƏNİN ASANLIĞI VƏ ÇƏTİNLİYİ 18

ÇƏTİN CAN VERMƏ MÖ᾽MİNİN GÜNAHLARININ ƏVƏZİDİR (KƏFFARƏSİDİR) 18

KAFİRİN ASAN CANVERMƏSİ ETDİYİ YAXŞILIQLARA GÖRƏDİR 19

KAFİR RUHLARININ İŞGƏNCƏ İLƏ ÇIXARILMASI 19

FÜZEYLİN ŞAKİRDİ İMANSIZ ÖLÜR 20

GÜNAHLAR SƏBƏBİNDƏN İMANSIZ ÖLMƏK 20

ÖLÜMÜ SEVMƏK 21

DÜNYAYA BAĞLILIQ ƏQLƏN VƏ ŞƏR᾽ƏN MƏZƏMMƏT OLUNMUŞ, PİSLƏNMİŞDİR 22

DÜNYAYA MƏHƏBBƏT KAFİRLƏRİN XASİYYƏTİ VƏ BÜTÜN GÜNAHLARIN BAŞIDIR 22

ÖLÜMƏ İKRAH VƏ BAĞLI OLDUĞU ŞEYLƏRƏ GÖZ YAŞI 23

SƏBİRSİZLİK AXİRƏTDƏN XƏBƏRSİZLİK NƏTİCƏSİDİR 23

İLAHİ LÜTF VƏ ƏN᾽AM 24

CANVERMƏ ZAMANI ƏHLİ-BEYT (ƏLEYHİMÜSSALAM)-IN İŞTİRAKI 24

ÖLÜMDƏN SONRAKI XƏBƏRLƏR 25

QƏBİR SUAL-CAVABI 26

ƏQİDƏ VƏ ƏMƏLLƏRİN SORĞUSU 26

QƏBİR SORĞUSUNUN FAYDASI NƏDİR? 27

ƏZAB MƏLƏYİ İLƏ GÖRÜŞ VƏ NARAHATLIĞIN BAŞLANĞICI 28

DİGƏR SUALLARDA ACİZ OLARLAR 28

ƏMƏLLƏRDƏN SUAL OLUNAR 28

QƏBİR DOSTU ƏMƏLDİR 29

ALLAH BƏŞƏRİYYƏTİ QORXUDUR 30

PİS ƏMƏLLƏRİN QORXUNC SURƏTİ QƏBİR YOLDAŞIDIR 30

QƏBİR SIXINTISI (TƏZYİQİ) HƏQİQƏTDİR 31

SƏ᾽D DƏ QƏBİR ƏZABI GÖRDÜ 32

BÜTÜN ŞƏRAİTLƏRDƏ QƏBİR SIXINTISI MÜMKÜNDÜR 33

QƏBİR SIXINTISININ SƏBƏBLƏRİ 33

İKİNCİ FƏSİL: 34BƏRZƏX 34

NE᾽MƏT VƏ CƏZALARDA ORTA HƏDD 34

MİSALİ ALƏM VƏ MİSALİ BƏDƏN 34

İKİ ŞƏRT DAXİLİNDƏ GÜZGÜDƏKİ SURƏTƏ OXŞATMA 35

BÜTÜN QİDALAR BİR QİDADA TOPLANMIŞLAR 36

TƏ᾽SİR GÜCÜ 36

QƏBİR SAHİBİNİN DƏ”VƏTİ 37

ƏSKİK SATMAQDAN UZAQLIQ VƏ NAMAZIN İLK VAXTDA QILINMASI 38

BƏRZƏX ALƏMİNDƏ LƏZZƏTİN DAVAMI 38

BUĞDA DOLU ƏBA 39

ÖLƏNLƏRİN NALƏSİNİ HEYVANLAR EŞİDİRLƏR 40

HAŞİMİNİN QATİLİNİN YUXUDA NALƏLƏRİ 40

ƏTTARIN MÖİZƏSİ VƏ VERDİYİ BORCU İSTƏYƏN YƏHUDİ 40

KİMSƏ İNKAR ETMƏDİ 42

ÜÇ NÖV XƏBƏR 42

MƏADIN OLMAMASINA ƏQLİ DƏLİL YOXDUR 43

HƏZRƏT MƏHƏMMƏD (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM) MÜTLƏQ DOĞRUÇUDUR 43

HƏZRƏT ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)IN ANASININ DƏFN MƏRASİMİ 44

FATİMƏ GƏLƏCƏK ƏZABDAN QORXUR 44

CİSMANİ BƏDƏNƏ RUHUN TƏ᾽SİRİ 44

SƏDUQUN CƏSƏDİ TƏRAVƏTLİ QALMIŞDI 45

HÜRRÜN TƏRAVƏTLİ CƏSƏDİ VƏ BAŞINDAKI DƏSMAL 45

KULEYNİNİN QƏBRİNDƏ SÜDƏMƏR KÖRPƏ 46

BƏRZƏX ALOVU QƏBİRDƏN ŞÖ”LƏ SAÇIR 46

DÜNYADA ƏN BÖYÜK ALOV ŞİMŞƏKDİR 47

KİMLƏR ÜÇÜN QORXULU DEYİL? 47

İLAHİ RƏHMƏTİN NÜZULU ZAMANI ÖLÜM 48

XURMA BUDAĞI VƏ 40 NƏFƏRİN ŞAHİDLİYİ 48

NƏ ÜÇÜN DAVUD PEYĞƏMBƏR ABİDİN CƏNAZƏSİNƏ NAMAZ QILMADI? 49

MƏCLİSİNİN KƏFƏNİNƏ HÜSEYN (ƏLEYHİSSLAM)IN TÜRBƏTİ İLƏ YAZILMIŞ ŞƏHADƏT 49

ÖLÜMDƏN SONRA İNSANA YETİŞƏCƏK XEYİR İŞLƏR 50

MEYYİT ÜÇÜN HƏDİYYƏLƏR 50

ÖLÜLƏRİN DİRİLƏRDƏN İSTƏYİ 50

BƏRZƏX BU DÜNYADAN QEYBDƏDİR 51

BƏRZƏX ALMİ DÜNYANIN MÜHİTİDİR (MÜHİT-ƏHATƏ EDƏN) 51

RUHLARIN BİR-BİRLƏRİ İLƏ ÜNSİYYƏTİ VAR 52

VADİYÜS-SƏLAM RUHLARIN YERİDİR 53

ELM VƏ ƏMƏLƏ GÖRƏ HƏZRƏT ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)-LA YAXINLIQ 53

YƏMƏNDƏN NƏCƏFƏ GƏTİRİLƏN CƏNAZƏ 53

EVİNİN ƏTRAFINDAKI ÇƏYİRTKƏLƏRİ MÜDAFİƏ EDƏN ŞƏXS 54

RUHUN QƏBİRLƏ ƏLAQƏSİ DAHA ÇOXDUR 55

GÜNƏŞ ŞÜASININ GÜZGÜDƏ İN”İKASI (ƏKS OLUNMASI) 55

BÜTÜN RUHLAR İKİ BƏDƏNƏ MALİKDİR 56

BÜTÜN HALLARDA CƏZALANAN VƏ FAYDALANAN RUHDUR 56

QUR᾽ANDA BƏRZƏX SAVABI VƏ BƏRZƏX ƏZABI 57

HƏBİB NƏCCAR BƏRZƏX BEHİŞTİNDƏ 57

MƏİŞƏTƏN ZƏNKA VƏ QƏBİR ƏZABI 58

BƏRZƏX QİYAMƏTƏDƏKDİR 58

İNSANIN ŞƏXSİYYƏTİ ONUN RUHU İLƏ BAĞLIDIR 59

BƏRZƏX BEHİŞTİ “MÜTMƏİNNƏ NƏFS” ÜÇÜNDÜR 59

BƏRZƏX SAVABI VƏ BƏRZƏX CƏZASI HƏDİSLƏRDƏ 60

İNSANLARIN BƏRZƏX SURƏTLƏRİ DÜNYADAKI KİMİDİR 61

RUHLAR YENİ GƏLƏNLƏRDƏN HAL-ƏHVAL TUTURLAR 62

RUHLARIN ÖZ YAXINLARINI ZİYARƏT ETMƏLƏRİ 62

BƏRZƏXDƏ KÖVSƏR HOVUZU 62

ÖLÜM ZAMANI KÖVSƏR VƏ HƏMİM 63

BƏRƏHUT BƏRZƏX CƏHƏNNƏMİNİN MEYDANIDIR (VƏ YA MƏZHƏRİDİR) 64

HƏZRƏT ƏLİNİN QATİLİ İBNİ MÜLCƏMİN BƏRZƏX ƏZABI 64

ÜÇÜNCÜ FƏSİL 66

QİYAMƏT 66

QİYAMƏT BARƏDƏ ƏQLİN HÖKMÜ 66

AXİRƏTİ İNKAR EDƏNLƏR ALLAHIN HİKMƏTİNİ ANLAMAYIBLAR 66

DIRNAQ ƏL ÜÇÜN LİNG (LOM) YERİNDƏDİR 66

TÜKLƏR VASİTƏSİ İLƏ ARTIQ MADDƏLƏRİN İFRAZI 67

MİLÇƏKDƏN (“CUƏL”)–GÖZAĞRIYA DƏRMAN 67

YARANIŞ ALƏMİ HİKMƏTSİZ OLA BİLƏRMİ? 68

BİRCƏ DİŞ DƏ HİKMƏTSİZ DEYİL 68

ƏGƏR TAM RAHATLIQ OLSAYDI, YENƏ ƏBƏSDİ 68

HƏR LƏZZƏTİN MİN BİR ƏZİYYƏTİ 69

DƏRDSİZ LƏZZƏT ÜÇÜN 70

MƏADA ŞƏKK YOXDUR 70

CƏZA GÜNÜNÜN OLMASI ALLAHIN ƏDALƏTİNİN ŞƏRTİDİR 70

DOĞRUÇULAR QİYAMƏTDƏN XƏBƏR VERİRLƏR 71

ƏN YAXŞI DƏLİL OLA BİLMƏ İMKANDIR 71

MƏADDA HEÇDƏN YARANMA YOXDUR 72

OLMAQ İMKANI GÜCLÜ DƏLİLDİR 72

ÜÇÜNCÜ DƏFƏ DƏ CƏMLƏNMƏSİ BUYURULAR 72

DÜNYADA ÖLÜLƏRİN DİRİLMƏSİ 73

ÜZEYİR YÜZ İL ÖLDÜ 73

DÖRD QUŞUN YENİDƏN DİRİLMƏSİ 74

ALLAH-TAALA HƏR İŞƏ QADİRDİR 75

SU VƏ OD BİR YERDƏ 75

ÇÜRÜMÜŞ SÜMÜKLƏR NECƏ DİRİLƏR? 76

ALLAH ELMİNDƏ SƏHVƏ YOL YOXDUR 76

FƏLƏKLƏRİN YARANIŞI İNSANIN YARANIŞINDAN DAHA MÜRƏKKƏBDİR 76

HƏTTA EHTİMAL OLUNAN ZİYANI DƏF ETMƏK VACİBDİR 77

ALİMLƏRİN EHTİMALINA E”TİNA OLUNMALIDIR 77

BÜTÜN PEYĞƏMBƏRLƏR XƏBƏRDARLIQ ETMİŞLƏR 78

MƏADI İNKAR EDƏN ZINDIĞA İMAM SADİQİN BUYURDUĞU 78

QİYAMƏT ƏZƏMƏTLİDİR 79

ƏMR QİYAMƏTİN DƏHŞƏTİNDƏN QORXDU 79

YANAR TOPAQ KAFİRLƏRİN AYAĞI ALTDA 80

MƏŞHƏRDƏ MÜXTƏLİF ŞƏKİLLƏR 80

SÖZ GƏZDİRƏNLƏR, HARAM MAL YEYƏNLƏR, SƏLƏMÇİLƏR 81

QONŞUNU İNCİDƏNİN, ZALIM HAKİMİN, XUDPƏSƏNDLƏRİN ƏZABI 81

GÜNAHKARLAR ÇÖHRƏLƏRİNDƏN TANINARLAR 81

ÜZÜ ÜSTƏ NECƏ HƏRƏKƏT EDƏRLƏR? 82

ÜRƏKLƏR AĞIZA GƏLƏR 82

QİYAMƏTİN HALƏTİNDƏN AMANDA OLANLAR 83

MƏSCİD QİYAMƏTDƏ NİCAT GƏMİSİDİR 83

MƏKKƏDƏ, MƏKKƏ YOLUNDA ÖLÜM 84

QƏZƏB VƏ ŞƏHVƏT ZAMANI SƏBR 84

HƏQİQİ ƏMNİYYƏT, QURTULUŞ ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)-IN VİLAYƏTİDİR 84

MÜTLƏQ GÖZƏL ƏMƏL ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)-IN VİLAYƏTİNİN QƏBULUDUR 85

GƏLƏCƏYƏ TƏ᾽MİNAT 85

GƏLƏCƏYİN TƏ”MİNİ ADI İLƏ HƏRİSLİK 86

ALLAH YANINDA ƏMANƏT SANDIĞI 86

İSRAFİL SURU ÜFÜRÜR 87

ALLAHA YAXIN DÖRD MƏLƏK VƏ HƏR BİRİNİN TAPŞIRIĞI, VƏZİFƏSİ 87

QİYAMƏTDƏ GÖYLƏRİN TİTRƏYİŞİ 88

YALNIZ ALLAH QALAR, YALNIZ! 88

SUR İKİNCİ DƏFƏ ÜFÜRÜLÜR 89

QƏBİRDƏN NECƏ BAŞ QALDIRARLAR? 89

QİYAMƏT TEZ GƏLƏRMİ? 90

ALÇALDAN VƏ UCALDAN GÜN 90

İÇ ÜZLƏR AÇILAR 90

QİYAMƏT LİBASI (GEYİMİ) TƏQVADIR 90

ADƏM ÖZÜNÜ AĞAC YARPAQLARI İLƏ ÖRTDÜ 91

GÜNAHKARLAR TANINAR 91

QİYAMƏTDƏ ŞƏRABXORUN MƏNZƏRƏSİ 91

SƏLƏMÇİ VƏ TƏNBURÇUNUN (MUSİQİ ALƏTİ) ÇÖHRƏSİ 92

İKİÜZLÜLƏR VƏ İKİ ALOV DİL 92

QİYAMƏTDƏ TƏKƏBBÜRLÜLƏR VƏ ZİNAKARLAR 92

ƏLLİ MİN İLLİK BİR GÜN 93

NƏ ÜÇÜN QİYAMƏT HADİSƏSİ “QİYAMƏT GÜNÜ” ADLANDIRILIB? 93

QİYAMƏTİN PARLAQ HƏQİQƏT GÜNƏŞİ 93

QİYAMƏTDƏ QORXU DAYANACAĞI 93

ÇƏYİRTKƏ KİMİ PƏRAKƏNDƏ DAĞILARLAR 94

QAÇMAQLA QURTULMAZLAR 94

QİYAMƏTDƏ SAVAB ÜÇÜN ƏL AÇILAR 95

ƏMƏLLƏR NAMƏSİ 95

ƏTİR QOXUSU XEYİR NİYYƏTİ BİLDİRİR 95

GÜNAHI YUMAQ ÜÇÜN MÖHLƏT 96

HƏTTA ALOVU ÜFÜRMƏK DƏ YAZILIR 96

BOŞ DANIŞAN CAVANLARA ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)-IN BUYURUĞU 96

ƏMƏL NAMƏSİNİN HİKMƏTİ 96

Ə᾽LAÇI ŞAGİRDİN SEVİNCİ: “BAXIN, MƏNİM GÜNDƏLİYİMƏ BAXIN!” 97

KAŞ ƏMƏL NAMƏMİ VERMƏYƏYDİLƏR 97

ƏMƏL NAMƏSİ NƏ ÜÇÜN ARXADAN VERİLİR? 98

ƏMƏL NAMƏSİNİ GÖRƏN ZAMANDAKI ŞİDDƏTLİ NARAHATLIQ 98

DƏRHAL VƏ YA MİN İL GÖZLƏMƏ 98

ƏHLİ-BEYT (ƏLEYHUMUSSALAM) DOSTLARINA MÜJDƏ 99

HƏZRƏT MÜHƏMMƏD (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM) ŞİƏLƏRİN XALQA BORCUNU (MƏZALİMİNİ) ÖDƏYƏR 99

ŞÜKÜR İLAHİYYƏ Kİ, HESABÇIMIZ KƏRİM ŞƏXSLƏRDİR 100

MİZAN (ÖLÇÜ) 100

MİZAN–TƏRƏZİ YA QAPAN DEYİL 100

HAQQIN MİZANI ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)-DIR 101

DÜZ YOLDA HANSI PİSLİK GÖRMÜŞÜK Kİ, ƏYRİ YOL GEDƏK?! 101

RAHATLIQ İMANLI İNSANLARA MƏXSUSDUR 102

DÜNYAPƏRƏSTLƏRİN QAZANCI, FAYDASI ŞÜBHƏLƏRİ 102

HESABA GÖRƏ ADAMLAR DÖRD YERƏ AYRILIR 102

BİR GÜNAH ÜÇÜN YÜZ İL ƏZAB 103

TƏQVANIN YETƏRLİYİ İMANLI ÖLÜMDÜR 103

ƏMƏLLƏRİN PUÇA ÇIXMASI 104

HATƏMİ TAİ VƏ ƏNUŞİRƏVANLA OD ARASINDA PƏRDƏ 104

İMANSIZ ÖLÜMƏ APARAN GÜNAHLAR 104

KÜFRÜN KƏFFARƏSİ İMAN, GÜNAHIN KƏFFARƏSİ TÖVBƏDİR 105

YAXŞILIQLAR PİSLİKLƏRİ SİLƏR 105

QİYAMƏT SUALLARI 106

QİYAMƏTİN SƏHƏRİ NE᾽MƏTLƏRDƏN SUAL OLUNAR 106

VİLAYƏT NE᾽MƏTİ İLƏ NƏ ETDİNİZ? 107

HAMIDAN DÖRD NE᾽MƏT BARƏDƏ SORUŞULAR 107

İBADƏTLƏRDƏN SUAL VERİLƏR 108

GÜNAHLAR ÜÇ QİSMDİR 108

XALQIN HAQQI (HƏQQÜN-NAS) 108

BİR SAMAN ÇÖPÜNƏ GÖRƏ BİR İL MƏƏTTƏLÇİLİK (GÖZLƏMƏ) 109

ZÜLMLƏ MƏNİMSƏMƏ DOLAYINDA MİN İL 109

HÜQUQUN ALINMASI 109

HEÇ BİR SİTƏMKAR CƏZASIZ BURAXILMAZ 110

MÖ᾽MİNİN KAFİRDƏN, KAFİRİN MÖ᾿MİNDƏN QİSASI 110

HAQQINA GÖRƏ ƏZABI YÜNGÜLLƏŞƏR 110

HAQQINI ÖDƏMƏ QORXUSU 111

QİYAMƏTDƏ ƏN MÜFLİS (YOXSUL) ŞƏXS 111

ALLAHIN ÖZ FƏZLİ (RƏHMİ) İLƏ HESAB APARMASI 111

DÖRDÜNCÜ FƏSİL: 113BEHİŞT 113

KÖVSƏR HOVUZU 113

BEHİŞT ŞƏRABI, SÜD VƏ BALDAN KÖVSƏR HOVUZU 113

İMAM HÜSEYN (ƏLEYHİSSALAM) ƏZADARLARINA “KÖVSƏR” ŞAD OLAR 113

BEHİŞT NƏĞMƏSİ 114

HƏZRƏT MÜHƏMMƏD (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM) VƏ ONUN PAK AİLƏSİNİN ƏZƏMƏTİNİN ZÜHURU 114

VƏSİLƏ MİNBƏRİ 114

MƏHMUD (TƏ᾿RİF OLUNMUŞ) MƏQAM 115

BEHİŞT VƏ CƏHƏNNƏMİN BÖLÜNMƏSİ ƏLİDƏNDİR 115

SİRAT 116

CƏHƏNNƏMİN MİN CİLOVU MİN MƏLƏK ƏLİNDƏ 116

QOHUMLUQ ƏLAQƏLƏRİ 117

SÖZƏ VƏ MALA XƏYANƏT 117

SİRATDAN KEÇMƏK ÜÇÜN ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM) VİLAYƏTİNİN BƏRATI (QƏBZİ) 117

İKİNCİ DOLAMADA NAMAZ SORĞUSU 118

UŞAQLARI NAMAZA SÖVQ EDİN 118

UŞAĞIN “BİSMİLLAH” DEMƏSİ ATANIN ƏZABINI GÖTÜRƏR 119

ÜÇÜNCÜ DOLAMA XUMS VƏ ZAKATDIR 119

İNSANIN YARDIMÇISI, ŞƏFİSİ ONA DÜŞMƏN OLAR 120

DÖRDÜNCÜ DOLAMADA ORUC SORĞUSU 120

BEŞİNCİ DOLAMADA HƏCC SORĞUSU 120

ALTINCI DOLAMA TƏHARƏTDİR 120

YEDDİNCİ DOLAMA ZÜLMDÜR 121

QIRX İL HƏBS VƏ QIRX İL TƏ᾽NƏ 121

MARAQLI HEKAYƏT 122

ŞƏFAƏT 123

HƏTTA PEYĞƏMBƏRLƏR DƏ HƏZRƏT MÜHƏMMƏD (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM)-İN ŞƏFAƏTİNƏ MÖHTACDIR 123

BÖYÜK ŞƏFAƏT MÜHƏMMƏD VƏ ALİ-MÜHƏMMƏDİNDİR (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM) 124

HƏR YERDƏ ŞƏFAƏT OLUNAR 124

TƏLƏBƏ HƏKİM OLUR 124

HİNDLİ ŞİƏ VƏ CÜZAM XƏSTƏLİYİ 125

ON GÜN SONRA 126

HÜSEYN (ƏLEYHİSSALAM) SƏBƏBİNƏ İKİNCİ VƏ İKİQAT ÖMÜR 126

ÜMİDİMİZ HƏZRƏT MÜHƏMMƏD (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM)-İN ŞƏFAƏTİDİR 127

ŞƏFAƏT ÜMİD VERMƏLİDİR, QÜRUR GƏTİRMƏLİ DEYİL 127

Ə᾽RAF 127

BEHİŞT ƏHLİ İLƏ CƏHƏNNƏM ƏHLİ ARASINDA SƏDD 128

BİRİNİN NURUNDAN BAŞQASINA FAYDA YOXDUR 128

HƏMİN GÜN ÜÇÜN NUR FİKRİNDƏ OLAQ 129

Ə᾽RAF BEHİŞT VƏ CƏHƏNNƏM ARASINDA 129

BÖYÜK VƏ HƏMİŞƏLİK NE᾽MƏTLƏR 129

DARÜS-SALAM HƏQİQİ BİR BEHİŞTDİR 130

BEHİŞT YEMƏKLƏRİ VƏ SULARI 130

QUR᾽ANDA BEHİŞT ÇEŞMƏLƏRİNİN ADI 130

BEHİŞT GEYİMLƏRİ 131

BEHİŞT QƏSRLƏRİ 131

BEHİŞT OTAQLARINDAN NÜMUNƏ 132

BEHİŞT TAXTLARI, XALILARI, QABLARI 132

HURİLƏR VƏ BEHİŞT QADINLARI 132

HURİLƏR ÇİRKİNLİKLƏRDƏN UZAQDIRLAR 133

XÜSUSİ HURİ KİMİN ÜÇÜNDÜR? 133

BEHİŞT QADINLARI DAHA GÖZƏLDİRLƏR 134

BEHİŞT QADINLARI ÖZ MEYLLƏRİ İLƏ İZDİVAC EDƏRLƏR 134

BEHİŞT GÜLLƏRİ VƏ ƏTİRLƏRİ 134

BEHİŞTDƏ İŞIQ 135

BEHİŞT NƏĞMƏLƏRİ VƏ AVAZLARI 135

DAVUD VƏ BEHİŞTDƏ OXUYAN HURİLƏR 135

DÜNYADA QİNADAN (HARAM SƏDALARDAN) UZQLIQ ƏVƏZİNƏ 136

RUHANİ NE”MƏTLƏR VƏ LƏZZƏTLƏR 136

MƏLAİKƏLƏRİN TƏBRİKİ VƏ ALLAHIN MÜKALİMƏSİ 137

HƏZRƏTİ MÜHƏMMƏD (SƏLLƏLLAHU ƏLEYHİ VƏ ALİHİ VƏ SƏLLƏM)-LƏ YAXINLIQ VƏ MÖ᾽MİNLƏRLƏ ƏLAQƏ 137

HƏR GÜN BİR PEYĞƏMBƏR QONAQDIR 137

MOİZƏ (NƏSİHƏT) 138

NƏ ÜÇÜN BEHİŞT ÜÇÜN ÇALIŞMIRIQ? 138

ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)-IN DİLİ İLƏ BEHİŞTİN VƏSFİ 138

BEŞİNCİ FƏSİL 140CƏHƏNNƏM 140

CƏHƏNNƏM YEMƏKLƏRİ VƏ İÇKİLƏRİ 140

CƏHƏNNƏMDƏ ACLIQ VƏ SUSUZLUQ ƏZABI 140

ZƏQQUM GÜNAHKARLARIN ALOVLU YEMƏYİDİR 141

ONLARIN ZAHİR VƏ BATİNLƏRİ ƏRİYƏR 141

ĞİSLİN, ZƏRİ᾽ SƏDİD, ĞƏSSAQ 141

CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN LİBASI 142

QARA ÇÖHRƏ-BOXOV VƏ ZƏNCİR 142

CƏHƏNNƏM MÜVƏKKİLLƏRİ 143

CƏHƏNNƏM QAPILARI 143

CƏHƏNNƏM ODU ŞÜURLUDUR 143

MÖ᾽İNİN NURU CƏHƏNNƏM ODUNU ƏSKİLDƏR 144

CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN YERİ DAR, TƏNGDİR 144

RUHİ ƏZABLAR 144

KAFİRİN BEHİŞTƏ DÜŞMƏSİ QEYRİ-MÜMKÜNDÜR 145

MƏHRUMLUQ HİSSİ BÖYÜK ƏZABDIR 145

CƏHƏNNƏMDƏ ÖLÜMSAÇAN HƏSRƏTLƏR 145

CƏHƏNNƏMDƏ RUHİ DANLAQLAR, MƏZƏMMƏTLƏR 146

ŞEYTANLARI TƏ”NƏSİ 147

ŞEYTANLARLA ÜNSİYYƏT AĞIR ƏZABDIR 147

BİR-BİRLƏRİNDƏN UZAQLIQ İSTƏYƏRLƏR 148

CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN BİR-BİRLƏRİ İLƏ PİS DANIŞIĞI 148

ZƏİF BƏDƏN NECƏ TAB GƏTİRƏR? 149

BƏDƏN DƏ NƏFS KİMİ BƏRK OLAR 149

AXİRƏTDƏ MƏ”NA SURƏTƏ QALİBDİR 149

ŞİDDƏTLİ ƏZAB ƏDALƏTLƏ UYĞUNDURMU? 150

İNSANIN ÖZÜNƏ HAZIRLADIĞI ƏZAB 150

KOR ÜÇÜN ZİNƏT VƏ KAR ÜÇÜN NƏĞMƏ 151

RƏHMAN ALLAHIN ƏZABLA NƏ İŞİ! 151

MƏCBURİ TÖVBƏ KARA GƏLMƏZ 151

QISA ÖMÜR VƏ HƏMİŞƏLİK ƏZAB 152

XEYİR VƏ ŞƏR NİYYƏTƏ GÖRƏ ƏBƏDİLİK 152
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə