Mal alim ihalelerinde iŞ deneyiMİ Av. Atilla İnan
Yüklə 16.95 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü16.95 Kb.
MAL ALIM İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİ
Av. Atilla İNAN

atilla.inan@mynet.com
İş deneyiminin daha çok yapım ihalelerinin konusu olduğu düşünülür. Oysa isteklinin iş deneyimi mal alım ihalelerinde de aranılan koşullardan biridir.

İş deneyimi ile ilgili temel düzenlemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinde bulunmaktadır. Söz konusu madde hükmüne göre;iş deneyim belgeleri;

“İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirildiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin” dir.

Bu durumda; 1- mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen bir mal satımı olmalı. 2- Sözleşme bedelinin en az %70’i oranının gerçekleştirilmesi veya istekli tarafından en az %50 oranında denetlenmesi veya yönetilmesi, aranmalı 3 –Yapılan işin kusursuz olması gerekmektedir. 4 – Ayrıca söz konusu satım işi idarece kabul edilen benzer işler içinde geçerli olabilecektir.

Yasanın düzenleniş biçiminde daha çok yapım işleri göz önünde tutulmuştur. Çünkü mal alımı ihalelerinde örneğin denetim nedeniyle iş deneyimi mal alımlarında olağan yaşam koşulları içinde mümkün bulunmamaktadır.

Yasadaki temel düzenleme böyle olmasına karşın ayrıntılı düzenleme Mal Alım İhaleleri Yönetmeliğinde yapılmıştır.

Mal Alım İhaleleri Yönetmeliğinde çeşitli nedenlerle iş deneyimi ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin 35. maddesinde;

“Bu yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alımı ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale do­kümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce veril­mesi zorunludur.

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getiri­len mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleş­menin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Ver­gi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerinin noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komis­yonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez...

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı sözleşme tutarlarının as­gari %70'lik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir“ denilmektedir.

Gösterilen maddede 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri denildiği için, değinilen yasanın ilgili maddelerini irdelemekte yarar görülmüştür.

Yönetmelikte V.U.K.’na atıfta bulunulduğu için söz konusu yasanın 229, 230 ve 231. maddelerini irdelemek gerekir.

Faturanın tarifinin yapıldığı 229 uncu maddesinde "Fatura, satılan emtia veya yapılan işin karşılığında /müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müş­teriye verilen vesikadır"

Faturanın şeklinin düzenlendiği 230 uncu madde­sinde "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur.


  1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numa­rası;

  2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numara­sı;

  3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

  4. Malın veya işin nevi, miktarı fiyatı ve tutarı;

  5. (3239 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle de­ğişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satı­cının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya ta­şıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyon­cu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlan­ması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrı­ca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla pera­kende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşı­ması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.

Fatura Nizamının düzenlendiği 231 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde "Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir."

Defter ve vesikaların muhafazasının düzenlendiği 253. maddesinde, “Bu Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.

Yönetmeliğe göre; “fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri” iş deneyimini kanıtlayıcı belge olarak arandığı için faturaların aslı veya örneğiı için noter onayı şartı bulunmamaktadır. Suretler söz konusu olduğunda noter onayı gerekmektedir. Bu durumun açıklığa kavuşması için faturalarda asıl ve örnek kavramlarını açıklığa kavuşturmak gerekir.

Fatura düzenleme yönetmeliğine göre faturalar bir asıl bir örnek olarak düzenlenecektir. Ancak birden fazla örnek düzenlenmesi her biri kaçıncı örnek olduğu belirtilmesi koşuluyla mümkündür. Belge üzerinde örnek veya kaçıncı örnek olduğu gösterilmek zorundadır.

Yasa ve Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde mal alım ihalelerine katılabilmek için, son beş yıl içinde en az yüzde yetmişinin kusursuz bir şekilde gerçekleştirilen noterden düzenlenmiş bir sözleşme olması, bu sözleşmede bedelin açıkça gösterilmiş olması,

İşin gerçekleştirildiğinin kanıtı olarak V.U.K.’na göre fatura asılları veya örnekleri veya noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir.Kamu İhale Kurulu Kararlarına göre, gümrük beyannameleri fatura veya fatura örneği yerine geçmemektedir. (K.I.K. 07.08.2006 tarih ve 2006/UM. Z-1888 karar) Fatura suretlerinin noterce onaylanması gerekmekte, Kamuya iş yapılmış olsa bile sözleşmenin noterce onaylanmış olması koşulları titizlikle aranmaktadır.

Bir sözleşme başlangıçta notere onaylattırılmamışken, sonradan bir tespit davası ile işin gerçekleştirildiği mahkeme ilamıyla hükme bağlandığında, kanımızca bu hükme dayanan sözleşme iş deneyimi kanıtlayıcı belge olarak kullanılabilmelidir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə