Kurucular beyani
Yüklə 51.4 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü51.4 Kb.
KURUCULAR BEYANI
I- GİRİŞ
………… Şirketinin kuruluşuna ilişkin bu beyan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun (Kanun) 349 uncu maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
II- KURUCULAR ve KURULACAK ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER
Açıklamalar

1

Kurucular:2

Ticaret unvanı:
3

Merkez ve (varsa) şube adresleri:
4

Süresi:
5

Faaliyet Konusu:


III- KURULUŞ SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİLER
Sermaye Yapısı ve Paylar

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Taahhüt Edilen Sermaye (TL)

Ödenmiş Sermaye (TL)

Toplam Sermayeye Oranı (%)

1

2

3

4

5

6
TOPLAM SERMAYE(Not: Bu bölümde sermayeye ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca varsa pay senetlerine tanınan imtiyazlar ve gerekçeleri açıklanacaktır.)
IV- AYNİ SERMAYEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Not:Bir ayın, pay senedi ya da işletme devralınıyorsa bu bölüme yer verilecektir.)
1)…………… Tapu Siciline Kayıtlı ……………Sicil Numaralı ……………pafta ve adaya kayıtlı …………… adresinde yer alan …………… niteliklerine sahip bina/arsa/intifa hakkı vb haklar …………… tarihinde Kanunun 128 inci maddesi gereğince tapuya şerh verilmek suretiyle ayni sermaye olarak konulmuş olup (Ek:), Kanunun 343 üncü maddesi gereğince …… mahkemesince atanan bilirkişiler tarafından hazırlanan rapor (Ek:) uyarınca söz konusu binanın devri karşılığı …………… adlı /ticaret unvanlı ortak adına …………… TL sermaye tutarı olarak belirlenmiştir. Bilirkişi tarafından belirlenen tutar (Ticaret/Sanayi/Ticaret ve Sanayi Odası/Emlakçılar Esnaf Odası/İlgili belediye vb.) …………… tarafından verilen rayiç değerlere (Ek:) uygundur. Bu binanın devralınmasının gerekçesi; …………… hususlarıdır. Devralmanın şirkete …………… gibi yararları olacağı açıktır.
2)…………… Ticaret Siciline Kayıtlı ……………Sicil Numaralı ….. ticaret unvanlı tacire ait …………… niteliklerine sahip ticari işletme …………… tarihinde Kanunun 128 inci maddesi gereğince ticaret siciline şerh verilmek suretiyle ayni sermaye olarak konulmuş olup (Ek:), Kanunun 343 üncü maddesi gereğince …… mahkemesince atanan bilirkişi tarafından hazırlanan rapor (Ek:) uyarınca söz konusu işletmenin devri karşılığı …………… adlı /ticaret unvanlı ortak adına …………… TL sermaye tutarı olarak belirlenmiştir. Bilirkişi tarafından belirlenen tutar, işletmenin hesapları çerçevesinde incelendiğinde uygun bulunmuştur (Ek:). Bu işletmenin devralınmasının gerekçesi; …………… hususlarıdır. Devralmanın şirkete …………… gibi yararları olacağı açıktır.
3)…………… Ticaret Siciline Kayıtlı ……………Sicil Numaralı……………Ticaret Unvanlı …………… niteliklerine sahip …………… Şirketinin …………… TL nominal değerli … adet pay senedi …… tarihinde ayni sermaye olarak konulmuş olup (Ek:), Kanunun 343 üncü maddesi gereğince …… mahkemesince atanan bilirkişi tarafından hazırlanan rapor (Ek:) uyarınca söz konusu pay senetlerinin devri karşılığı …………… adlı /ticaret unvanlı ortak adına …………… TL sermaye tutarı olarak belirlenmiştir. Bilirkişi tarafından belirlenen tutar, işletmenin hesapları çerçevesinde incelendiğinde uygun bulunmuştur (Ek:). Bu işletmenin devralınmasının gerekçesi; …………… hususlarıdır. Devralmanın şirkete …………… gibi yararları olacağı açıktır.
4) …. niteliklerine sahip …. Marka … model/cins ……… ayni sermaye olarak konulmuş olup (Ek:), Kanunun 343 üncü maddesi gereğince …… mahkemesince atanan bilirkişi tarafından hazırlanan rapor (Ek:) uyarınca söz konusu aynın devri karşılığı …………… adlı /ticaret unvanlı ortak adına …………… TL sermaye tutarı olarak belirlenmiştir. Bilirkişi tarafından belirlenen tutar, Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odasından alınan yazıdan anlaşıldığı üzere rayiç fiyatların …… olduğu (Ek:) dikkate alındığında uygun bulunmuştur. Bu aynın devralınmasının gerekçesi; …………… hususlarıdır. Devralmanın şirkete …………… gibi yararları olacağı açıktır. Bahse konu devralmaya ilişkin belgeler işbu kurucular beyanına ek yapılmıştır. (Ek:)
(Not: Açıklamalarda gerekçeli, kesin ve net ifadeler kullanılmalıdır. Fikri mülkiyet hakları ile özel sicilleri bulunan ayın niteliğindeki sermaye unsurlarına ilişkin açıklamalar yukarıda yer verilen örneğe benzer şekilde beyana dahil edilecektir. Bu tür ayın niteliğindeki sermayenin, ilgili siciline gerekli kayıtların yaptırılması zorunludur.)
V- ŞİRKETİN TESCİLİNDEN ÖNCE YAPILAN İŞLEMLER
(Not:Aşağıda başlıklar halinde yer verilen hususlarla ilgili tescilden önce yapılmış bir işlem varsa ilgili bölümlere yer verilecektir.)
V-1. Şirket Tarafından İktisap Edilen Menkul Kıymetler
Şirket tarafından …………… Ticaret Siciline Kayıtlı ……………Sicil Numaralı ……………Ticaret Unvanlı …………… ‘na ait …………… TL nominal değerli …………… adet pay senedi/menkul kıymet …………… tarihinde …………… TL bedelle iktisap edilmiş olup (1 adet pay senedi/menkul kıymet fiyatı = …………… TL fiyatla), söz konusu pay senedini çıkaran adı geçen …………… şirketinin son üç yıllık finansal tablolarına (gereğinde konsolide) ilişkin karşılaştırmalı değerlemeler ve değerlendirmeler …………… şeklinde olup, bunlara ilişkin belgeler bu kurucular beyanına ek yapılmıştır. (Ek:)
V-2. Şirketin Yüklendiği Önemli Taahhütler
Şirket …………… tarihinde …………… şeklinde bir taahhüt yüklenmiş olup (Ek:), söz konusu işin niteliği ve ayrıntısı …………… şeklindedir. Bahse konu taahhüt çerçevesinde ….. işleri yapılmış (Ek:), bu kapsamda aşağıda dökümü verilen harcamalar gerçekleştirilmiştir (Ek:).
(Not:Bu bölümde şirketin yüklendiği önemli taahhütler ayrıntılı bir şekilde açıklanacak, bu çerçevede yapılan harcamaların dökümü verilecektir.)
V-3. Şirketin Satın Aldığı Makine ve Benzerleri

Şirket tarafından …………… tarihinde …………… niteliklerine sahip bir makine (veya herhangi bir aktif değer) ile ilgili olarak …………… firmalarından …………… şeklinde fiyatlar alınmış, benzer model ve markaların fiyatları kıyaslanmıştır (Ek:). Bahse konu makine en uygun koşullara sahip …………… firmasından …………… TL bedelle satın alınmıştır (Ek:). Söz konusu alıma ilişkin (varsa) …………… TL komisyon ödenmiştir (Ek:).


VI- KURUCULARA TANINAN MENFAATLER
Şirket kurucularından …………… adlı/ticaret unvanlı ortakların sahip oldukları…………… adet pay senedi için …………… gerekçeleriyle (esas) sözleşmede de belirtilen …………… imtiyazlar tanınmıştır. Ayrıca aynı gerekçelerle kurucular için …… haklarına sahip intifa senedi verilmiştir.
(Not:Kuruculara tanınan başkaca bir menfaat bulunması halinde gerekçeleriyle açıklanacaktır.)
VII- KURULUŞLA İLGİLİ HİZMET VERENLERE ÖDENEN ÜCRETLER
(Not: Eğer böyle bir ödeme yapılmışsa bu bölümde açıklanacaktır. Bu kısımdaki açıklamalar aşağıda yer verilen hususlarla sınırlı olmayıp şirketin kuruluşu aşamasında kuruluşa ilişkin alınan hizmetler ve ödenen ücretler ayrıntılı olarak açıklanacaktır. )
Kuruluşa ilişkin işlemlerde danışmanlık hizmeti vermesi için …………… firmalarından/meslek mensuplarından fiyat alınmış olup (Ek:), en uygun koşullara sahip …………… firmasıyla/meslek mensubuyla anlaşılarak, anılan firmaya/meslek mensubuna verdiği hizmet karşılığında …………… TL ödeme yapılmıştır (Ek:). Ayrıca, devralınan binaya/arsaya/intifa hakkına ilişkin değer biçilmesi aşamasında mahkemece yapılan masraflara ilişkin olarak …………… TL ödenmiştir (Ek:).
VIII- PAY TAAHHÜDÜNDE BULUNANLARIN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
(Not: Bu bölümde, kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri açıklanacaktır.)
IX- KURULUŞA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
(Not: Bu bölümde, beyanda, kuruluş yönünden meydana gelen açıklanması gereken diğer olaylar, işlemler ve gelişmeler belirtilir.)
X- SONUÇ
………… Şirketinin kuruluşuna ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgi ve belgelerin Kanununun 349 uncu maddesi uyarınca doğru ve gerçeğe uygun olduğunu beyan ederiz/ederim.
(Not: Beyanın bütün kurucularla birlikte hazırlanıp imzalanması gerekli olup, beyanın imzalanmasında diğer kuruculara veya üçüncü şahıslara vekâlet verilmesi mümkün değildir.)


Kurucu

Kurucu

Kurucu

Ad Soyad/Unvan

Ad Soyad/Unvan

Ad Soyad/Unvan

Tarih

Tarih

Tarih


EK TABLOSU


No

Tarih ve Sayı

Parça

Açıklama

1


2


3


4


5

Toplam


Bu Beyanın ekleri ………… sıra numarası altında toplam ………… parçadan ibarettir.
Kurucu

Kurucu

Kurucu

Ad Soyad/Unvan

Ad Soyad/Unvan

Ad Soyad/Unvan

Tarih

Tarih

Tarih
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə