Kobi ar-ge başlangiç destek programi proje öneri değerlendirme raporu agy201-02 proje numarasi : hakemin akademiK Ünvani adi, soyadi : başvuruda bulunan kuruluş : kuruluş Zİyaret tariHİ
Yüklə 162.49 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü162.49 Kb.

1507

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

PROJE ÖNERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AGY201-02

PROJE NUMARASI :

HAKEMİN AKADEMİK ÜNVANI ADI, SOYADI :

BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞ :

KURULUŞ ZİYARET TARİHİ :

"...........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………........……" başlıklı proje önerisi, “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Öneri Değerlendirme Raporu Hakem Kılavuzu”nda belirtilen hususlar dikkate alınmış ve ekteki Form esas alınarak tarafımca değerlendirilmiş ve …… sayfa görüş belirtilmiştir.Tarih :..../...../.....
İmza :

Not: Hazırlanan Değerlendirme Formu’nun tüm sayfaları paraflanmalıdır.

TÜBİTAK


AGY201-02 değerlendirme raporu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Öneri Değerlendirme Raporu Hakem Kılavuzu” okunarak doldurulmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları”ndan yararlanılmalıdır. 1. PROJE BİLGİLERİ
Proje Adı :
Proje Numarası :
Teknoloji Alanı1 : 1. PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ (I. BOYUT)

Uygun bulduğunuz kriterlere ait kutucukları işaretleyiniz.ÇOK İYİ

1

Günümüz teknoloji düzeyini ileri götüren bir projedir.2

Çalışma uluslararası bazda yenilik içermektedir.3

Proje sonuçları şartname, standart veya teknik regülasyonun geliştirilmesine yol açabilecek niteliktedir.4

Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara veya araştırma çalışmalarına yol açma potansiyeli vardır.5

Proje çıktısının tasarımı ve geliştirilmesi için gereken teknoloji proje sonunda ülkemize kazandırılarak teknolojik dışa bağımlılık azalmakta veya kalkmaktadır.6

Kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün (firmanın mevcut ürünlerinden farklı yeni bir ürün platformu) geliştirilmesi projesidir.7

Çalışma ulusal teknolojik bilgi birikimine katkı sağlamaktadır.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler
İYİ

1

Çalışma ulusal bazda yenilik içermektedir.2

Projenin yeni Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli vardır.3

Proje çok sayıda alt sistem ve/veya modül içerdiğinden, farklı teknoloji alanlarında çalışılacaktır.4

Mevcut durumun (teknoloji, yöntem, ürün, süreç, teknik, sistem) iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.5

Proje çıktısı, firma için yeni bir ürün/süreç niteliği taşımaktadır.6

Bilinen bir yöntemin, tekniğin veya teknolojinin yeni bir alana, sektöre, ürüne, ya da sürece uygulanmasını içermektedir.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterlerİYİ DEĞİL/YETERSİZ

1

Çalışmanın Ar-Ge sistematiği (analitik ve/veya deneysel yönden) yetersizdir.2

Projenin hedefi ve proje çıktılarının başarı ölçütleri tanımlanmamıştır.3

Proje çıktısının, teknolojik yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.4

Proje çıktısının benzerlerine göre karşılaştırmalı farklılığı/avantajı/üstünlüğü yoktur.5

Proje faaliyetleri ağırlıklı olarak teknoloji transferi niteliğindedir ve söz konusu teknoloji transferinin firmanın araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğine katkısı olmayacaktır.6

Proje çalışmaları rutin uygulamalardır.7

Proje üretime yönelik yatırım ağırlıklıdır.8

Kuruluşun bilgi birikimi, teknolojik altyapısı, beceri ve deneyimleri esas alındığında, proje firmanın Ar-Ge yeteneğini ve teknolojik bilgi birikimini artıracak nitelikte değildir.9

Firmanın Ar-Ge çalışmalarındaki özgün katkısı çok sınırlıdır, projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır ve kuruluşun bilgi birikimine katkısı olmamaktadır.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterlerBÖLÜMÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ


 ÇOK İYİ

 İYİ

 İYİ DEĞİL/YETERSİZGerekçe/Açıklama

Yukarıda yaptığınız işaretlemeleri de dikkate alarak, Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü için, "ÇOK İYİ", "İYİ" ya da "İYİ DEĞİL/YETERSİZ" derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki işaretlemelerinizle uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle kısaca belirtiniz.Ayrıca, projenin sizce öne çıkan Ar-Ge unsurları ve yenilikçi yönleri ile projenin amacını ve yapılacak çalışmaları kısaca özetleyiniz.
  1. PROJE PLANININ VE KURULUŞ ALTYAPISININ PROJE İÇİN UYGUNLUĞU (II. BOYUT)

Uygun bulduğunuz kriterlere ait kutucukları işaretleyiniz.
Çok iyiProjede bilgi akışı ve karar alma süreçlerini gösteren kapsamlı bir yönetim planı yapılmıştır.

Kuruluşta, projenin gerektirdiği tüm alanlarda bilgi birikimi vardır.

Kuruluşta Ar-Ge birimi ve Ar-Ge faaliyetlerine ayrılmış personel ve donanım bulunmaktadır.

Kuruluş, Ar-Ge projelerinden elde ettiği bilgi ve deneyimin kalıcılığını sağlayacak yöntem ve mekanizmalara sahiptir.

Kuruluşun, Ar-Ge sürecinde gözden geçirme ve iyileştirme sistemi vardır. Verilerin (zaman, kaynak, maliyet, hedefler v.b) izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürecin geliştirilmesine yönelik adımlar bir sistematik içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Proje ekibinde bilimsel yetkinlikte araştırmacılar vardır.

Kuruluşa Ar-Ge projeleri yapabilme altyapısı ve sürekliliği kazandıracak bir projedir.8

Firma projedeki risk unsurlarını ve olası aksaklıkları yönetecek önlemleri planlamıştır.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterlerİYİ

1

Kuruluşun yeni ürün/süreç geliştirme ve tasarım yeteneği vardır.2

Proje çalışanlarının uzmanlık ve yetkinlikleri proje ile uyumlu ve yeterlidir.3

Proje yürütücüsünün veya ekibinin proje yürütme/gerçekleştirme tecrübesi vardır.4

Proje planı gerçekçi ve uygulanabilirdir. İş paketleri ve alt iş paketleri bazında iş akış-zaman çizelgesi uygun bir şekilde hazırlanmıştır. İş paketleri arasındaki bağlantılar tanımlanmıştır.5

Proje gider kalemleri nicelik ve nitelik olarak yapılacak işle uyumludur.6

Proje süresi proje kapsamına göre çok iyi ayarlanmıştır.7

Proje çalışanlarının iş paketlerindeki görevleri belirlidir, adam/ay oranları ve toplam adam-ay değeri gerçekçidir.8

Kuruluşta projenin gerektirdiği bilgi birikimi olmakla birlikte yetersiz kalınan konular için danışmanlık veya hizmet alımları gerçekçi ve somut olarak planlanmıştır.9

Kuruluşun, kalite güvence sistemi ve dokümantasyon sistematiği vardır.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler
İYİ DEĞİL/YETERSİZ

1

Proje ekibi proje önerisinin içerdiği teknolojik alanda sistematik bir Ar-Ge çalışması yürütülebilmesi için yeterli değildir.2

Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli bulunmamaktadır.3

Kuruluşun Ar-Ge olanakları (yazılım araçları, bilgiye erişim olanakları) projeyi yürütmek için uygun değildir.4

Firma proje sonucunda ortaya çıkacak bilgi birikimini ve yetenekleri içselleştirecek personel altyapısına sahip değildir.5

Projede kullanılması önerilen yöntem ve araçlar güncel teknolojiler ile uyumlu değildir.6

Proje Ar-Ge faaliyetlerinin gerektirdiği tüm alanlarda uzman personel mevcut değildir ve bu alanlardaki ihtiyaçların giderilmesine ilişkin planlama yapılmamıştır.7

Projenin teknik/teknolojik fizibilitesi yapılmamıştır.8

Proje çalışanlarının projeye katkısı belli değildir, görev paylaşımı yapılmamıştır.9

Proje faaliyetleri iş paketlerine doğru bir şekilde dağıtılmamıştır.10

Proje gider kalemlerinin proje faaliyetleriyle ilişkisi gerçekçi bir şekilde tanımlanmamıştır.11

Projenin bütçesini oluşturan kalemler için fiyat belirlemeye yönelik piyasa araştırması yapılmamıştır.12

Projenin izlenebilirliği açısından ara çıktıları ve başarı kriterleri tanımlanmamıştır.13

Proje önerisi ortak olarak sunulmuş ancak projenin iş planında ortaklar arasındaki iş dağılımı ve bütçe planlaması yetersizdir. (İlgili gerekçeyi 5. Bölümde ayrıntılı olarak açıklayınız.)14

Proje konusu Etik Kurul Onay Belgesi ve yasal/özel izin belgeleri gerektirmektedir ancak firmanın bu yönde herhangi bir başvurusu veya planlaması bulunmamaktadır.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler
BÖLÜMÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ


 ÇOK İYİ

 İYİ

 İYİ DEĞİL/YETERSİZGerekçe/Açıklama

Yukarıda yaptığınız işaretlemeleri de dikkate alarak, Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu için, "ÇOK İYİ", "İYİ" ya da "İYİ DEĞİL/YETERSİZ" derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki işaretlemelerinizle uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle kısaca belirtiniz.


  1. PROJE ÇIKTILARININ EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ (III. BOYUT)

Uygun bulduğunuz kriterlere ait kutucukları işaretleyiniz.
Çok iyiProje çıktısı firmanın küresel pazarda yer almasını sağlayacaktır.

Proje çıktısı yeni bir pazar veya kullanım alanı oluşturmaktadır.

Proje sonucunda ulusal güvenlik için gereken ve/veya tedarikinde güçlük çekilen ürün veya teknoloji geliştirilecektir.

Doğal/sınırlı kaynakların değerlendirilmesi ve etkin kullanımı sağlanacaktır.

Teknoloji tabanlı firmalar ortaya çıkarma potansiyeli bulunmaktadır.

Projenin ve çıktılarının bölgeler arası gelişmişlik farklılığını azaltma etkisi olacaktır.

Proje çıktısı yeni iş alanları yaratarak istihdamı arttıracaktır.

Projenin bilimsel araştırmalara katkısı vardır.

Projenin Ar-Ge yeteneklerini geliştirerek, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırma potansiyeli vardır.

Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara doğrudan olumlu etkileri vardır ve projenin temel hedeflerinden birisi budur.

Proje faaliyetleri proje sonrasında firmaya uluslararası projelerde yer alma yeteneği ve olanağı kazandırabilecektir.12

Proje faaliyetlerinin Ar-Ge işbirlikleri oluşturma etkisi vardır.13

Projedeki işbirliklerinin yan sanayi geliştirme ve yan sanayiye bilgi aktarma etkisi vardır.14

Proje, konusuyla ilgili veya farklı sektörlerdeki araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler

İYİProje çıktısı ulusal ölçekte firmanın rekabet gücünü artırıcı niteliktedir.

Proje çıktısı ithal edilen bir ürünün yerini alacaktır.

Proje çıktısının ihraç potansiyeli vardır.

Proje çıktısı patente konu olabilecektir.

Proje, üniversite – sanayi işbirliği sürekliliğini sağlayacak niteliktedir.

Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata olumlu etkisi vardır.

Kuruluşa Ar-Ge projeleri yapabilme sürekliliği kazandıracak bir projedir.8

Proje çıktılarının doğrudan ticarileşme potansiyeli ya da hedefi olmamakla birlikte aşağıdaki şartların hepsini sağlamaktadır.

-Proje konusu uluslar arası düzeyde ticarileşmesi yaygın olarak gerçekleşmemiş ancak yakın gelecekte ticarileşeceği beklenen bir teknoloji alanındadır,


-Projede yapılacak çalışmalar söz konusu teknoloji alanında bilgi birikimi oluşturmaya yöneliktir ve
-Proje sonucunda elde edilecek bilgi birikimi ile uluslar arası rekabetten kopulmayacaktır.Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterler


İYİ DEĞİL/YETERSİZProjenin ekonomik fizibilitesi yeterli düzeyde yapılmamış ve firmaya ekonomik katkısı incelenmemiştir.

Müşteri beklentileri ve gereksinimleri dikkate alınarak pazar araştırması yapılmamıştır.

Proje kapsamında mümkün olmasına rağmen, proje çıktısının firmada verimlilik, kalite veya standart artışı sağlaması veya maliyetleri azaltmasına yönelik planlama yapılmamıştır.

Proje çıktısı ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte değildir.

Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara olumsuz etkileri vardır ve bu konuda önleyici tedbir alınmamıştır.

Firma, proje sonuçlarının ticarileşmesinin önündeki hukuki engeller konusunda bilgi sahibi değildir.


Konu başlığı ile ilgili varsa eklemek istediğiniz diğer kriterlerBÖLÜMÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ


 ÇOK İYİ

 İYİ

 İYİ DEĞİL/YETERSİZ
Gerekçe/Açıklama

Yukarıda yaptığınız işaretlemeleri de dikkate alarak, Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği için, "ÇOK İYİ", "İYİ" ya da "İYİ DEĞİL/YETERSİZ" derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki işaretlemelerinizle uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle kısaca belirtiniz.
  1. ORTAK PROJE BAŞVURULARI İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR


 1. Ortaklararası yetki ve sorumlulukların tanımını; projedeki iş paylaşımını, proje liderliğinin açıkça belirlenmiş olmasını; fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımını; ortakların projede kullanılacak yeteneklerinin birbirlerini tamamlayıcılığını irdeleyiniz.

 1. Ortak kalite ve konfigürasyon yönetim planını, ortak risk yönetim planını; proje bütçesinin proje ortakları bazında kullanım planını; ortakların altyapı paylaşımını; önerilen ortak projenin yönetim yeterliliğini irdeleyiniz.

 1. Ortak proje konusunda önerilerinizi belirtiniz.

6. PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ1. Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmesi durumunda; projenin destek kapsamının oluşturulması için aşağıdaki başlıklar altında değerlendirmenizi yapınız. Desteklenmesini uygun bulmadığınız harcama kalemleri için gerekçelerinizi kısaca belirtiniz. Miktar olarak fazla bulduğunuz unsurlar varsa somut (rakamsal) öneriler yapınız.     1. Personelin yetkinliği ve mevcut iş yükü dikkate alınarak adam/ay oranlarının ve toplam adam-ay değerinin uygunluğu (M011):
     1. Seyahat Giderleri (M012):


(Ar-Ge faaliyetleriyle doğrudan ilgili olanlar belirtilmelidir):


     1. Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları (M013):
   1. Proje için öngörülen alet/teçhizat/yazılım/yayının Ar-Ge faaliyetleri için uygunluğu:
   1. Uygun bulduğunuz alet/teçhizat/yazılım/yayın alımlarından, üretimde ya da ağırlıklı olarak üretimin rutin analizlerinde kullanılacak olanlar:     1. Yurtiçi Ar-Ge Kuruluşlarına Yaptırılan İşler (M014):

(İçerik, projeyle ilişki, bütçe, ilgili kurumla ön temas-sözleşme yapılıp yapılmadığı, mükerrerlikler, ayrıca varsa yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının zorunluluğu ve yerli olanaklarla karşılanabilirliği vb hususlar dikkate alınmalıdır):


     1. Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları (M015):

(Projedeki danışmanlık ve hizmet alımlarının içerikleri ve projeye katkısı irdelenmelidir.)


     1. Malzeme alımlarının ve miktarlarının projedeki Ar-Ge çalışmaları için uygunluğu (M016):
     1. Patent Giderleri (M017):
     1. Proje süresi:
2. Projenin Ar-Ge niteliğinin iyileştirilmesi, bilimsel ve teknolojik boyutunun derinleştirilmesine ve projenin uygulama etkinliğinin artırılmasına yönelik var ise, önerilerinizi belirtiniz. İhtiyaç duyduğunuz durumda bu önerileri firmaya da iletebilirsiniz.


 1. 1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programının amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Projenin genel çerçevesinin bu amaca uygun olup olmadığını değerlendiriniz.4. Proje konusunun, ülkenin öncelikli teknoloji alanlarında yer alıp almadığını gerekçeleriyle açıklayınız.

Öncelikli alanlar “enformatik, esnek üretim/esnek otomasyon, uzay ve havacılık teknolojileri, gen mühendisliği/biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, çevreye duyarlı teknolojiler” olarak tanımlanmıştır.1 Teknolojik Alan sınıflandırması için” http://www.teydeb.tubitak.gov.tr/teknoloji.html” adresini kullanınızVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə