İstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi yol bakim ve altyapi koordinasyon daire başkanliği anadolu yakasi yol bakim ve onarim şube müDÜRLÜĞÜ
Yüklə 34 Kb.
tarix28.04.2016
ölçüsü34 Kb.
T.C.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BOLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1)Bu yönetmeliğin amacı; Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun ilgili maddesinde belirtilen Ana ulaşım yolları, Meydanların, köprülü kavşaklar ve alt-üst geçitlerin bakım ve onarımı ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı uyum içinde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olup teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.


Dayanak

MADDE 2 – (1) 1580 / 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3030 / 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 12.08.2011 tarihli ve 1723 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Anadolu Yakası Yol Bakım Müdürlüğüne ait olan bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu ihaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 –(1)Bu Yönetmelikte ifade edilen;

 1. Başkan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını,

 2. Belediye/Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

 3. Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,

 4. Genel Sekreter: İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,

 5. Genel Sekreter Yardımcısı: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,

 6. Daire Başkanı: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,

 7. İlçe Belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini Müdürlük: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü,

 8. Şube Müdürü: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürünü

 9. Müdür Yardımcısı: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,

 10. Şef: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi ifade eder.

 11. Çalışan Personel: Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Teşkilat

MADDE 4 – (1) Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, İdari Teşkilatı; müdür, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur.

(2)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.


Müdürlüğün Görevleri

MADDE 5- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 1. Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını hazırlayarak karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek,

 2. Yatırım Programı dahilinde İhalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak,

 3. İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,

 4. Ana ulaşım yollarında asfalt kaplama, asfalt onarımları ile alt yapı kuruluşlarına ait tranşe onarımlarını yapmak – yaptırmak,

 5. Ana ulaşım yollarında tretuar yapımı veya onarımı ( Bordür, parke veya plak döşeme vb. ) Orta refüj tanzimi, Kavşak Tanzimi, Yağmursuyu kanal ve ızgara yapımı veya onarımı çalışmalarını yapmak – yaptırmak,

 6. Ana ulaşım yollarında yağmursuyu baca ve ızgaranın yapım, onarım ve temizliğini yapmak – yaptırmak,

 7. Ana ulaşım yollarında araç ve yayalara ait her türlü beton bariyer, demir ve benzeri korkuluğun yenilenmesi, onarımı, boyanması işlerini yapmak – yaptırmak,

 8. Ana ulaşım yollarında yağmursuyu ızgara, baca ve kanallarının temizlenerek su birikintilerinin giderilmesine yönelik her türlü çalışmayı yapmak – yaptırmak,

 9. Kış şartlarında Ana ulaşım yollarının ulaşıma açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmayı yapmak – yaptırmak, kışla mücadele ( Kar-buzlanma, göllenme vb.)

 10. İlçe Belediye Başkanlıklarıyla koordine halinde İlçe Belediyesinin müdahale edemediği ana arter niteliği taşıyan yol ve sokaklarda yol alt-üst yapısı ile ilgili (asfalt, kaldırım, vb.) ayrıca kış çalışmalarında yardımcı olmak,

 11. Olağanüstü hallerde ( yangın, sel, deprem vb.) ilgili birimler ile koordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanını seferber etmek,

 12. İlçe, İstanbul il sınırları Anadolu yakası içindeki köyler, Marmara belediyeler birliği üyesi belediyeler, diğer illerdeki belediyeler, kamu kurum kuruluşları, vakıflar, dernekler, eğitim kuruluşları, ibadethanelere, vb. talepleri halinde yardımcı olmak,

 13. Özel Şahıs ve Kurumlara ait hafriyat ve kazı çalışmalarını bedeli mukabilinde ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirmek,

 14. Müdürlük bünyesindeki araç – gereç ve Makinelerin Bakım ve Onarımını yapmak – yaptırmak,

 15. Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım – onarımı ile büro malzemelerinin bakım ve onarımlarını yapmak – yaptırmak.

 16. Altyapı Hizmetleri Yönergesinde (AYKOME) belirtilen hususlar gereği Altyapı kuruluşlarının denetlenmesi ve yönergedeki hususlara uymayan kuruluşlara ceza uygulaması yapılması.

r) Gerektiği hallerde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde İstanbul genelinde ihale yapmak yaptırmak.

Müdürün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 1. Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,

 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

 3. Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

 4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

 5. Personel arasında görev dağılımı yapar,

 6. Müdürlükte çalışan personelin disiplin amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

 7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,

 8. Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

 9. Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünün ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,

 10. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,


Müdürün Yetkileri

MADDE 7- (1) Müdürün yetkileri şunlardır;

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,

 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,

 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

 5. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,

 6. Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

 7. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,

 8. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,

 9. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,

 10. Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,


Müdürün Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Müdürün sorumlulukları;


 1. Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine

verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;

 1. Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,

b) Tercihen üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve benzeri mühendislik dallarında en az dört yıllık öğrenim gören ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olanlar arasından atanır.

.

Müdür YardımcısıMADDE 10 – (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
Şef

MADDE 11-(1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son HükümlerYönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 - (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü yürütür.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə