GƏncləRİn hiKMƏtnaməSİ MƏHƏMMƏDİ reyşƏHRİ Mütərcim: dr. Haci tofiQ ƏSƏdov
Yüklə 1.35 Mb.
səhifə15/15
tarix07.04.2016
ölçüsü1.35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

2 - Bəharül-ənvar: 71/394, hədis 63

3 - Qürərül-hikəm: hədis 9187

4 - Qürərül-hikəm: hədis 8023

5 - əl-Kafi: 2/321, hədis 4

6 - Bəharül-ənvar: 13/419, hədis 14

1 - əl-Kafi: 2/327, hədis 3

2 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 4/373, hədis 5762

3 - Qürərül-hikəm: hədis 5723

4 - Qürərül-hikəm: hədis 8609

1 - Kənzül-ümmal: 3/526, hədis 7735

2 - Kənzül-ümmal: 16/113, hədis 44095

3 - Qürərül-hikəm: hədis 1753

4 - Bəharül-ənvar: 78/13, hədis 71

5 - Qürərül-hikəm: hədis 372

6 - Bəharül-ənvar: 73/265, hədis 29

7 - Qürərül-hikəm: hədis 782

1 - Qürərül-hikəm: hədis 1963

2 - Qürərül-hikəm: hədis 1017

3 - Qürərül-hikəm: hədis 1803

4 - Qürərül-hikəm: hədis 2105

5 - Qürərül-hikəm: hədis 4632

6 - əl-Xisal: 121, hədis 113

7 - Bəharül-ənvar: 73/255, hədis 23

8 - Qürərül-hikəm: hədis 1962

9 - Qürərül-hikəm: hədis 8584

1 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hikmət 255

2 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hikmət 179

3 - Qürərül-hikəm: hədis 1078

4 - Qürərül-hikəm: hədis 4596

5 - Qürərül-hikəm: hədis 5389

6 - Nezhətol nəzarət: 91, hədis 14

7 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 4/355, hədis 5762

8 - əl-Kafi: 5/85, hədis 4

9 - əl-Kafi: 5/86, hədis 8

1 - əl-Kafi: 2/230, hədis 1

2 - Bəharül-ənvar: 94/125

3 - Kənzül-ümmal: 3/35, hədis 5348

4 - Qürərül-hikəm: hədis 8852

5 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hikmət 70

6 - Kənzül-ümmal: 15/324, hədis 41237

1 - Səhihi-Müslim: 3/1680, hədis 125

2 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hikmət 207

3 - Qürərül-hikəm: hədis 8564

4 - Qürərül-hikəm: hədis 8561

5 - İsa (ə)-ın yaxın köməkçiləri.

6 - əl-Kafi: 5/542, hıdis 7

7 - Kənzül-ümmal: 5/349, hədis 13181

8 - Kənzül-ümmal: 5/349, hədis 13183

1 - Bəharül-ənvar:79/148

2 - Bəharül-ənvar: 79/148, hədis 58

3 - Nəhcül-bəlağə: Hikmət 252

4 - Bəharül-ənvar: 100/74, hədis 15

1 - Kənzül-ümmal: 16/444, hədis 45344

2 - əl-Kafi: 6/48, hədis 5

3 - əl-Xisal: 55, hədis 77

4 - Məkaremol əxlaq: 1/478, hədis 1649

5 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 3/492, hədis 4743

1 - Kənzül-ümmal: 16/442, hədis 45337

2 - əl-Sünənül-kübra: 6/293, hədis 11999

3 - Səhihi-Boxari: 2/914, hədis 2447

4 - əl-Kafi: 2/146, hədis 11

5 - Mişkatül-ənvar: 282, hədis 853

6 - əl-Firdos: 2/213, hədis 3038

7 - Bəharül-ənvar: 104/98, hədis 70

1 - əl-Səhifətüs-Səccadiyə: 5, hədis 105, dua 25

2 - Tarixi- Əsbəhan: 2/296, 1784

3 - Səhihi-Müslim: 4/2304, hədis 3009

1 - Hilyətül-övliya: 5/119

2 - İddətüd-dai: 80

3 - Nəhcül-bəlağənin şərhi: 20/333, hədis 819

4 - Üyunül-hökm vəl-məvaiz: 22, hədis 159

5 - Qürərül-hikəm, hədis 3977

1 - əl-Firdos: 1/98, hədis 320

1 - Səhihi-Buxari: 2/829, hədis 2224

2 - Nəhcül-bəlağənin şərhi: 20/337, hədis 866

3 - Bəharül-ənvar: 40/324, hədis 6

1 - Mümtəhin: ayə 4-6

1 - Ənbiya: ayə 51-67

1 - Təfsirül-Qommi: 2/71

2 - Nisa: ayə 125

3 - İləlüş-şərai: 35, hədis 4

4 - İləlüş-şərai: 34, hədis 2

5 - Ənbiya: ayə 68-69

1 - Azər İbrahim (ə)ın əslində atası yox, əmisi idi.

2 - Təfsirül-Qummi: 2/72

1 - Hilyətül-övliya: 1/19

2 - əl-Ehticac: 1/32

3 - Səffat: ayə 101-107

1 - Müctəməül-bəyan: 8/706

1 - əl-Kafi: 4/207, hədis 9

2 - Tövbə: ayə 114

1 - Hud: ayə 75

2 - əl-Kafi: 2/466, hədis 1

3 - Təfsirül-Əyyaşi: 2/154, hədis 51

1 - Kəmalüd-din: 140, hədis 8, əl-Kafi: 8/392, hədis 591

2 - Əhzab: ayə 21

3 - əl-Əmali, Tusi: 583, hədis 1206

1 - Ənbiya: ayə 60

2 - Məaniül-əxbar: 119

1 - Üyunül-əxbarir-Rza (ə): 1/316, hədis 1, Məaniül-əxbar: 80, hədis 1, Bəharül-ənvar: 16/148, hədis 4

1 - Yusif: ayə 23-24

2 - Üyunül-əxbar: 2/45, hədis 162

3 - Bəharül-ənvar: 12/270, hədis 45

1 - Yusif: ayə 32-33

2 - Təfsirül-Qummi: 1/354

1 - Yusif: ayə 54-56

2 - əl-Əmali, Tusi: 456, hədis 1020

3 - İləlüş-şərayi: 55, hədis 1

1 - əl-Əmali, Tusi: 457, hədis 1021, Bəharül-ənvar: 12/270, hədis 46

2 - Yusif: ayə 99

3 - İləlüş-şərayi: 55, hədis 1

4 - Bəharül-ənvar: 12/296, hədis 79

2 - əl-Əmali , Səduq: 52, hədis 7

1 - əl-Kafi: 8/228, hədis 291

2 - Qisəs: ayə 14

3 - Bəharül-ənvar: 12/284, hədis 68

1 - Qisəs: ayə 24

2 - Nəhcül-bəlağə: Xütbə 160

3 - əl-Kafi: 6/287, hədis 5

4 - Qisəs: ayə 26

5 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 4/19, hədis 4974

1 - Qisəs : 25-26

2 - Təfsirül-Qummi: 2/138

3 - Məryəm: ayə 51

1 - Qisəs: ayə 25

2 - Bəharül-ənvar: 13/21

3 - Qisəs: ayə 27-28

4 - Sünəni Bin Mace: 2/817, hədis 2444

1 - Təfsirül-Qummi: 2/138

1 - Kəhf: ayə 9-25

2 - Təfsirül-Əyyaşi: 2/321, hədis 5

1 - Təfsirül-Qummi: 2/31

2 - Təfsirül-Qummi: 2/32

3 - Təfsirül-Əyyaşi: 2/323, hədis 11

1 - Bəqərə: ayə 207

2 - əl-Kafi: 8/110, hədis 90

3 - Kənzül-fəvayid: 1/297

1 - Tarixi-Təbəbri: 2/514

2 - Təzkirətül-Xəvas: 26; əs-Siratül-müstəqim: 1/258

3 - Rum şəhərinə mənsub olan uzun köynək

4 - əl-Kafi: 8/130, hədis 100

1 - əl-Kafi: 8/163, hədis 173

2 - Mürəcüz-zəhəb: 2/433

1 - Nəhcül-bəlağə: əl-Kitab 45

2 - Kövsər: ayə 1-3

3 - İnsan: ayə 8

4 - Nəhcül-bəlağənin şərhi: 20/334, hədis 834

1 - əl-Kəşşaf: 4/169

2 - Dəlalətül-imamət: 65, hədis 1

3 - Üyunül-əxbarir-Rza (ə): 2/33, hədis 56

2 - əl-Mənaqib, Bin Şəhr Aşub: 3/400

3 - əl-Mənaqib, Bin Şəhr Aşub: 4/

1 - əl-Mənaqib, Bin Şəhr Aşub: 4/140

1 - əl-Mənaqib, Bin Şəhr Aşub: 4/150

2 - əl-Mənaqib, Bin Şəhr Aşub: 4/166

1 - Fəthül-əbvab: 246

2 - Hücurat: ayə12

1 - Taha: ayə 82

2 - İhqaqül-həqq: 12/315

1 - Həmin qaynaq: 59

2 - Həmin qaynaq: 61

3 - Həmin qaynaq: 41

1 - Məryəm: ayə 25-26

2 - Təfsirül-Qummi: 1/176

1 - əl-İstiab: 1/389, 505, Üsdül-ğabə: 1/697, 1093

1 - ət-Təbəqatül-kübra: 6/217

1 - Nur: ayə 62

2 - Təfsirol Qommi: 1/118

1 - əl-İrşad: 1/325, Elamül-vəra: 2/343, Nəhcül-bəlağənin şərhi 2/293

1 - Erşadol Qulub: 161

2 - əl-Kafi: 2/53, hədis 2

1 - Həcc: ayə 41

2 - Həcc: ayə 40

1 - Əhzab: ayə 67

2 - əl-Əmali, Tusi: 236, hədis 418

3 - Tarixi-Dəməşq: 24/88

4 - əl-İxtisas: 121

1 - Vəqəətü-Səffeyn: 554

1 - Vəqəətü-Səffeyn: 348

1 - əl-Məhasin vəl-Müsavi: 46

1 - Üsdül-ğabə: 4/203, 3905

2 - əl-Kamilü fit-tarix: 2/380

3 - Tarixi-Dəməşq: 45/478

1 - Üsdül-ğabə: 4/203, 3905

2 - Müsnədi Əbi Yəla: 6/354, hədis 7138

1 - Vəqəətü-səffeyn: 103

1 - əl-İrşad: 1/328

2 -Ənam: ayə 44-45

1 - əl-İrşad: 1/327

1 - Tənbihül-xəvatir: 1/2

1 - Nəhcül-bəlağə: Xütbə 68 və Məktub 35

1 - əl-Mənaqib, Xarəzmi: 186, hədis 223

1 - Tənbihül-xəvatir: 1/154

2 - əl-Müstədrək ələs-səhihəyn: 3/221, hədis 4904

1 - Dörd sütun bunlar idilər: Əbuzər Qəffari, Hüzeyfə bin Yəman, Miqdad və Salman.

1 - əl-İrşad: 1/323

1 - Vəqəəətü-səffəyn: 112

2 - Fürqan: ayə 741   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə