GƏncləRİn hiKMƏtnaməSİ MƏHƏMMƏDİ reyşƏHRİ Mütərcim: dr. Haci tofiQ ƏSƏdov
Yüklə 1.35 Mb.
səhifə14/15
tarix07.04.2016
ölçüsü1.35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
1 - Qürərül-hikəm: hədis 2026

2 - Həmin qaynaq: 169

3 - Bəharül-ənvar: 69/237, hədis 4

4 - Qürərül-hikəm: hədis 5088

5 - Bəharül-ənvar: 74/188, hədis 17

6 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hekmət 384

7 - Qürərül-hikəm: hədis 6811

8 - Qürərül-hikəm: hədis 5600

9 - Bəharül-ənvar: 78/10, hədis 67

10 - əl-Əmali, Tusi: 646, hədis 1339

1- əl-Əmali, Tusi: 279, hədis 533

2 - Ricalül-Kəşşi: 2/619, 592

1 - Bin Hənbəlin müsnədi: 8/244, hədis 22116

2 - Nəhcül-bəlağə: Hikmət 295

3 - əl-Kafi: 2/248, hədis 3

4 - Tühəfül-üqul: 323

1 - Tənbihül-xəvatir: 2/123

2 - Tənbihül-xəvatir: 2/123

3 - Tənbihül-xəvatir: 2/123

4 - əl-Əmali, Tusi: 157, hədis 262

5 - Tühəfül-üqul: 44

6 - Qürərül-hikəm: 4978

7 - Qürərül-hikəm: 5017

8 - Qürərül-hikəm: 5089

9 - əl-Kafi: 2/638, hədis2

10 - əl-Kafi:8/249, hədis 350

11 - Əlamüd-din: 313

2 - əl-İxvan, Bin Əbid-Dünya: 123, hədis 42

3 - əl-Xisal: 569

1 - Bəqərə: ayə 247

2 - Məryəm: ayə 12

3 - Bəqərə: ayə 63

4 - Təfsirül-Əyyaşi: 1/45, hədis 52

5 - əl-Nəvadir, Ravəndi: 90, hədis 23

6 - Səhihi Müslim: 4/2052, hədis 34

7 - əl-Xisal: 525, hədis 13

1 - Rövzətül-vaizin: 8

2 - Misbahül-mütəhəccid: 849

3 - Nəhcül-bəlağə: Hikmət 390

4 - əl-Kafi: 5/87, hədis 1

5 -Tühəfül-üqul: 409

6 - Tibbün-Nəbi: 6

7 - İmam Rzanın (ə) səhifəsi: 239, hədis 144

1 - Üyuni-əxbarir-Rza (ə): 2/40, hədis 126

2 - Bəharül-ənvar: 104/296, hədis 1

1 - Məqsəd halal baxışdır.

2 - əl-Məhasin: 1/87, hədis 40

3 - əl-Fiqhül-mənsub iləl-İmam Rza (ə):346

4 - Şüəbül-iman: 5/247, hədis 6542

5 - Bəşarətül-Mustafa: 140

6 - əl-Kafi: 2/23, hədis 14

1 - əl-Kafi: 6/326, hədis 7

2 - Mənaqib, Bin Şəhr Aşub: 1/147

3 - Bəharül-ənvar: 16/294, hədis 1

4 - Bəharül-ənvar: 16/294, hədis 1

5 - Bəharül-ənvar: 16/294, hədis 1

1 - Vaqiə: ayə 35-37

2 - Bəharül-ənvar: 16/295, hədis 1

3 - Bəharül-ənvar: 16/295, hədis 1

4 - Bəharül-ənvar: 16/296, hədis 1

5 - Bəharül-ənvar: 16/29, hədis 1

1 - Bəharül-ənvar: 16/296, hədis 1

2 - Kənzül-ümmal: 15/211, hədis 40611

3 - əl-Kafi: 6/47, hədis 4

4 - Kənzül-ümmal: 16/443, hədis 45340

5 - Kənzül-ümmal: 4/344, hədis 10812

6 - əl-Dürrül-Mənsur: 4/87

1 - Müstədrəkül-vəsail: 14/82, hədis 16153

2 - Bəharül-ənvar: 16/178, hədis 19

3 - Kənzül-ümmal: 13/130, hədis 36414

4 -Məaniül-əxbar: 61, hədis 9

1 - Bəharül-ənvar: 41/275, hədis 1

2 - Tarixi-Dəməşq: 14/165, hədis 3498

3 - əl-Əmali, Tusi: 513, hədis 1123

4 - əl-Möcəmül-kəbir: 12/305, hədis 13474

5 - Kənzül-ümmal: 4/344, hədis 10815

6 - Bəharül-ənvar: 12/111, hədis 37

7 - Dəaimül-islam: 1/345

8 - Mədinənin bir neçə kilometr yaxınlığında

9 - Mədinədə bir qəbilə adı

1 - əl-Kafi: 5/48, hədis 5

2 - Bin Hənbəlin müsnədi: 2/206, hədis 4487

3 - Əvaliyül-ləalli: 3/266, hədis 5

4 - Əvaliyül-ləalli: 3/265, hədis 2

1 -əl-Sünənül-kübra 1/37, hədis 19781

1 - Bəharül-ənvar: 75/359, hədis 74

2 - Kənzül-ümmal: 15/787, hədis 43113

3 - Bəharül-ənvar: 103/25, hədis 31

4 - Kənzül-ümmal: 15/896, hədis 43542

5 - Kənzül-ümmal: 4/217, hədis 10233

1 - Kənzül-ümmal: 4/209, hədis 10185

2 - Kənzül-ümmal: 4/205, hədis 10165

3 - Tühəfül-üqul: 81

1 - əl-Kafi: 1/474, hədis 5

2 - əl-Kəni vəl olqab: 2/167

1 - əl-Kafi: 8/384, hədis 584

2 - əl-Mühəccətül-beyza: 8/62

1 - Nəhcül-bəlağə: əl-Kitab 47

2 - İsra: ayə 23

3 - Nəml: ayə 19

4 - Əhqaf: ayə 15

5 - əl-Firdos: 2/213, hədis 3038

1 - əl-Məhasin: 1/394, hədis 881

2 - Tühəfül-üqul: 81

3 - Qürərül-hikəm: hədis 7073

4 - Qürərül-hikəm: hədis 5739

1 - Nəhcül-bəlağə: əl-Kitab 31

2 - Bəharül-ənvar: 103/9, hədis 35

3 - Qürərül-hikəm: hədis 7990 və 7991

4 - əl-Kafi: 5/75, hədis 9

5 - əl-Kafi: 5/76, hədis 13

6 - əl-Kafi: 5/74, hədis 3

7 - Səvabül-əmal: 200

2 - əl-Kafi: 5/75, hədis 10

3 - Kənzül-ümmal: 3/907, hədis 9128

4 - Qürərül-hikəm: hədis 2828

5 - Vəsailüş-şiə: 3/230, hədis 3484

1 - əl-Kafi: 5/90, hədis 1

2 - əl-Kafi: 2/163, hədis 1

3 - Məryəm: ayə 31

4 - əl-Kafi: 2/165, hədis 11

5 - əl-Kafi: 2/164, hədis 7

6 - əl-Kafi: 2/167, hədis 9

1 - Bəharül-ənvar: 14/324, hədis 37

2 - Müsnədüş-Şahab: 1/44, hədis 16

3 - əl-Kafi: 2/104, hədis 5

1 - əl-Kafi: 5/134, hədis 9

2 - əl-Kafi: 2/162, hədis 15

3 - Səhihi-Müslim: 1/93, hədis 147

4 - Ketabi mən layəhzəre əl-Fəqih: 1/129, hədis 327

5 - əl-Kafi: 6/485, hədis 2

6 - əl-Kafi: 6/491, hədis 15

1 - əl-Kafi: 6/439, hədis 10

2 - əl-Kafi: 5/509, hədis 2

3 - əl-Kafi: 6/442, hədis 7

4 - "Əraf" surəsinin 32-ci ayəsinə işarə olunmuşdur.

5 - əl-Kafi: 6/446, hədis 1

6 - əl-Sünənül-kübra: 10/323, hədis 20782

7 - Müsnədi-Bin Hənbəl: 3/323, hədis 8961

8 - Tənbihül-xəvatir: 2/122

1 - Qürərül-hikəm: hədis 6278

2 - Qürərül-hikəm: hədis 4855

3 - əl-Kafi: 8/23

4 - Qürərül-hikəm: hədis 3072

5 - Üyuni-əxbari-İmam Rza (ə): 2/38, hədis 104

6 - Tühəfül-üqul: 373

7 - Vərəqə bin Nofəl Həzrət Xədicənin əmisi oğlu idi.

8 - əl-Əmali, Tusi: 302, hədis 598

9 - əl-Kafi: 2/55, hədis 1

1 - Bəharül-ənvar: 48/102

2 - əl-Möcəmül-əvsət: 7/61, hədis 6850

3 - Qürərül-hikəm: hədis 4114

1 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hikmət 474

2 - Qürərül-hikəm: hədis 2148

3 - Qürərül-hikəm: hədis 5449

4 - Qürərül-hikəm: hədis 1989

5 - Qürərül-hikəm: hədis 1168

6 - Nəhcül-bəlağə: əl-Kitab 31

7 - Müsnədi Bin Hənbəl: 8/299, hədis 22341

8 - Qürərül-hikəm: hədis 9050

9 - Qürərül-hikəm: hədis 6396

10 - Qürərül-hikəm: hədis 4660

1 - əl-Xisal: 637, hədis 10

2 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hikmət 420

3 - Kitabi mən layəhzərihül-fəqih: 4/18, hədis 4969

4 - Əhzab: ayə 59

1 - Nur: ayə 30

2 - əl-Kafi: 5/521, hədis 5

3 - əl-Kafi: 5/552, hədis 4

4 - Müstədrəkül-vəsail: 3/244, hədis 3490

5 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 3/390, hədis 4374

6 - Bəharül-ənvar: 103/221, hədis 34

7 - əl-Kafi: 4/180, hədis 2

2 - Məkarimül-əxlaq: 1/430, hədis 1461

3 - əl-Kafi: 5/330, hədis 3

4 - Ənfal: ayə 73

5 - əl-Kafi: 5/347, hədis 3

6 - Kənzül-ümmal: 3/20, hədis 5248

7 - əl-Kafi: 5/347, hədis 1

8 - Məkarimül-əxlaq: 1/446, hədis 1534

9 - əl-Möcizətün-nəbəviyyə: 312, hədis 238

1 - Kənzül-ümmal: 16/303, hədis 44602

2 - Bəharül-ənvar: 103/235, hədis 19

3 - Bəharül-ənvar: 76/362, hədis 30

4 - Məkaremül-əxlaq: 1/432, hədis 1474

5 - Kənzül-ümmal: 16/295, hədis 44557

6 - əl-Möcizətün-nəbəviyyə: 92, hədis 94

7 - Üyuni-əxbarir- Rza (ə): 2/56, hədis 207

8 - Məaniül-əxbar: 409, hədis 92

1 - Bəharül-ənvar: 77/211, hədis 1

2 - Üyunül-hökm vəl-məvaiz: 40, hədis 919

3 - Qürərül-hikəm: hədis 340

4 - Qürərül-hikəm: hədis 1393

5 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 3/468, hədis 4630

6 - əl-Kafi: 2/106, hədis 6

7 - Qürərül-hikəm: hədis 4666

8 - Qürərül-hikəm: hədis 8650

9 - Tühəfül-üqul: 360

10 - əl-Kafi: 2/106, hədis 3

1 - İrşadül-qülub: 41

2 - Kənzül-ümmal: 3/525, hədis 7732

3 - Müsnədi Bin Hənbəl: 6/134, hədis 17376

4 - Məaniül-əxbar: 401, hədis63

5 - əl-Kafi: 8/150, hədis 130

6 - Uyunol əxbarol Rza (ə): 2/54, hədis 204

7 - Qürərül-hikəm: hədis 5442

1 - Qürərül-hikəm: hədis 3367

2 - Məaniül-əxbar: 401, hədis 62

3 - Tühəfül-üqul: 304

4 - əl-Məhasin: 2/435, hədis 2508

5 - əl-Kafi: 8/20, hədis 4

6 - əd-dürrətül-bahirə: 34

7 - Nəhcül-bəlağə: əl-Kitab 31

8 - Tühəfül-üqul: 99

9 - Qürərül-hikəm: hədis 3605

10 - əl-Xisal: 284, hədis 33

1 - Tühəfül-üqul: 112

2 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 4/391, hədis 5834

3 - əl-Kafi: 8/152, hədis 141

1 - Nəhcül-bəlağənin şərhi: 17/146

2 - əl-İrşad: 1/298

3 - Nəhcül-bəlağənin şərhi: 20/303, hədis 473

4 - əl-Kafi: 5/85, hədis 3

5 - əl-Kafi: 5/84, hədis 3

6 - əl-Kafi: 5/77, hədis 1

1 - əl-Kafi: 5/75, hədis 8

2 - əl-Kafi: 5/76, hədis 14

3 - Tühəfül-üqul: 513

4 - əl-Kafi: 5/84, hədis 2

5 - Camiül-əxbar: 390, hədis 1084

6 - Qürərül-hikəm: hədis 9251

7 - Bəharül-ənvar: 46/68, hədis 39

2 - Tənbihül-xəvatir: 1/60

1 - Kənzül-ümmal: 5/368, hədis 13273

2 - Sünəni-Əbi Davud: 3/329, hədis 3686

3 - əl-Kafi: 6/412, hədis 2

4 - Müstədrəkül-vəsail: 17/86, hədis 20815

5 - Müstədrəkül-vəsail: 17/86, hədis 20815

1 - Fürqan: ayə 27-29

2 - Züxruf: ayə 67

3 - Kənzül-ümmal: 9/22, hədis 24736

4 - əl-Zohd, Bin əl-Mobarək: 303, hədis 875

5 - Qürərül-hikəm: hədis 5839

6 - Cameol əxbar: 508, hədis 1413

2 - əl-Kafi: 2/642, hədis 9

3 - əl-Kafi: 8/134, hədis 103

4 - əl-Xisal: 169, hədis 222

5 - Bəharül-ənvar: 74/197, hədis 31

6 - Qürərül-hikəm: Hədis 8745

7 - Bəharül-ənvar: 74/198, hədis 34

8 - Qürərül-hikəm: hədis 8978

9 - Qürərül-hikəm: hədis 10951

1 - Bəharül-ənvar: 74/191, hədis 5

2 - Bəharül-ənvar: 78/452, hədis 19

3 - İrşadül-qülub: 20

4 - Cameül-əxbar: 428, hədis 1198

5 - Tənbihül-xəvatir: 2/121

6 - Qürərül-hikəm: hədis 5690

7 - Qürərül-hikəm: hədis 5725

8 - Qürərül-hikəm: hədis 2703

9 - Qürərül-hikəm: hədis 9835

1 - əd-Dürrətül-bahirə: 40

2 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 4/377, hədis 5774

3 - Tühəfül-üqul: 124

4 - Qürərül-hikəm: hədis 10948

5 - Bəharül-ənvar: 94/98, hədis 13

1 - Nur: ayə 30-31

2 - Kənzül-ümmal: 5/329, hədis 13073

1 - Səvabül-əmal: 338

2 - Bəharül-ənvar: 72/199, hədis 29

3 - Səhihi-Buxari: 5/2300, hədis 5874

4 - Qürərül-hikəm: hədis 950

5 - Qürərül-hikəm: hədis 4063

6 - Qürərül-hikəm: hədis 6939

1 - Bəharül-ənvar: 14/492, hədis 11

2 - əl-Kafi: 5/559, hədis 12

3 - əl-Kafi: 2/648, hədis 1

4 - Tənbihül-xəvatir: 1/62

5 - Bəharül-ənvar: 104/42, hədis 52

6 - Qürərül-hikəm: hədis 5314

7 - Bəharül-ənvar: 73/158, hədis 1

8 - Tənbihül-xəvatir: 2/116

1 - əl-Kafi: 2/451, hədis 1

2 - Qürərül-hikəm: hədis 2746

3 - Qürərül-hikəm: hədis 3133

4 - Bəharül-ənvar: 104/50 hədis16

5 - əl-Xisal: 132/140

6 - Kitabü-mən-layəhzərühül-fəqih: 3/252, hədis 3913

1 - Səvabül-əmal: 334

2 - Rəhman, 46

3 - Kitabü-mən layəhzərühül-fəqih: 4/14, hədis 4968

1 - əl-Kafi: 2/69, hədis 8

2 - Kənzül-ümmal: 3/372, hədis 7000

3 - əl-Firdos: 3/94, hədis 4266

4 - Kənzül-ümmal: 3/373, hədis 7002

5- Kənzül-ümmal: 3/373, hədis 7001 və s.779, hədis 8732

1 - əl-Əmali, Tusi: 339, hədis 692

1 - İnsanı ilahiləşdirənlər.

2 - əl-Əmali:, Tusi: 650, hədis 1349

3 - “Murciə” qrupu iddia edirlər ki, iman hətta yaxşı əməlin belə olmasa səni behiştə aparacaq.

4 - əl-Kafi: 6/47, hədis 5

1 -İsra: ayə 36

2 - Senenol Termizi: 4/364, hədis 2007

3 - Nəhcül-bəlağə: əl-Hikmət: 147

4 - Məaniül-əxbar: 266, hədis 1

5 - əl-Kafi: 2/298, hədis 5

6 - Tühəfül-üqul: 413

1 - Əhzab: ayə 67

2 - Təfsirül-Əyyaşi: 2/83, hədis 32, Bəharül-ənvar: 24/246, hədis 5

1 - İsra: ayə 23

2 - Əhqaf:ayə 17

1 - əl-Firdos: 3/353, hədis 5063

2 - əl-Kafi: 2/349, hədis 8

3 - Tarixi-Yəqubi: 2/320

4 - əl-Kafi: 2/348, hədis 1

5 - Tühəfül-üqul: 489

1 - Həmin qaynaq: Məfatihül-cinan, "Məşlul" duası

2 - Mohcol dəəvat: 191, Bəharül-ənvar: 95/394, hədis 33

1 - Kənzül-ümmal: 3/443, hədis 7363
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə