Fİlologiya elmləRİ doktoru, professor əLİyev kamran imran oğlunun elmi ƏSƏRLƏRİNİn siyahisi
Yüklə 0.61 Mb.
səhifə1/3
tarix20.04.2016
ölçüsü0.61 Mb.
  1   2   3
FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR

ƏLİYEV KAMRAN İMRAN OĞLUNUN

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI


Əsərin adı

Nəşriyyatın, jurnalın və s. adı, ili

Həcmi

Həmmüəl

LiflərK İ T A B L A R
1.

XX əsr Azərbaycan romantik­lə­ri­nin ədəbi-nəzə­ri gö­rüş­ləri

Bakı: Elm, 1985

8 m.v.


2.

Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və poe­ti­ka­sı

Bakı: Yazıçı, 1997

5,5 m.v.


3.

Mirzə Fətəlidən Hüseyn Ca­vidə qədər

Bakı: Yazıçı, 1998

8 m.v.


4.

Hüseyn Cavid möcüzəsi

Bakı: Nurlan, 2001

4 m.v.


5.

Azərbaycan romantizminin poe­ti­ka­sı

Bakı: Elm, 2002

16 m.v.


6.

Kamran Əliyev: Mənim ədəbi həyatım (izahlı biblioqrafiya)

Bakı: Sabah, 2002

13 m.v.


7.

Romantizm və folklor

Bakı: Elm, 2006

10 m.v.


8.

Azərbaycan romantizminin nəzə­riy­yəsi

Bakı: Elm, 2006

10 m.v.


9.

Pogtika azerbaydjanskoqo ro­man­tizma

Bakı: Elm, 2006

8 m.v.


10.

Hüseyn Cavid: həyatı və yaradıcılığı

Bakı: Elm, 2008

20 m.v.


11.

Abbas Zamanov olmasaydı

Bakı: Elm, 2011

10 m.v.


12.

Eposun poetikası: «Dədə Qorqud»

və «Koroğlu»Bakı: Nurlan, 2011

12 m.v.13.

Tənqidin poetikası

Bakı: Elm və təhsil, 2012

14 m.v.14.

Ədəbiyyat (dərs vəsaiti)

Bakı, TQDK, 2010

42 m.v.

kollektiv15.

Ədəbiyyat (dərs vəsaiti)

Bakı, Elm, 2010

27 m.v.


16.

Azərbaycan dili (dərs vəsaiti)

Bakı, Elm, 2011

8 m.v.


K İ T A B L A R A Ö N S Ö Z17.

Bir neçə söz // Arpa çayı aşdı-daşdı

Bakı: Gənclik, 1980

0,2 m.v.


18.

Səlahiyyət haqqı // Y.Axundlu. Naxçıvan-yurdum mənim

Bakı: Sabah, 1996

0,4 m.v.


19.

Ölüm çələngi // C.Qasımov. Əsrin qiyamət çağı

Bakı: Azərb. Ensiklo­pe­diyası, 1997

0.3 m.v.


20.

Sözə sahiblik zirvəsi // F.Kazımova. Abbas Zamanovun biblioq­ra­fi­yasi

Bakı: Yazıçı, 1997

0.3 m.v.


21.

Folklor xalqın alın yazısıdır // Qırxıncı qapının sirri

Bakı: Yazıçı, 1998

0.3. m.v.


22.

Inam və iman davası // C. Qası­mov. Yaddaşın bərpası

Bakı: Mütərcim, 1999

0.3. m.v.


23.

Memuar renessans təfəkkürünün övladıdır // E.Eminalıyev. Azər­bay­can milli memuar ədəbiyyatı

Bakı: Yurd, 1999

0.3. m.v


24.

Urvatlı şeirin ölümü olmur // R. Oday. Gecələr içimə göy üzü yağır

Bakı: Yurd, 1999

0.3. m.v.


25.

Uğurlu yol // Bayron. Biz artıq dolaşıb gəzməyəcəyik

Bakı: Nurlan, 2000

0.2.m.v.


26.

Pöhrələri misra olan ağrılar // O. Cəmiloğlu. Payız yelləri

Bakı: 2000

0.2. m.v


27.


Dərdi əzizləyən Allah adamı // L. Hüseynəliyeva. Kişilər ağlayanda

Bakı: Yurd, 2001

0.2. m.v.


28.

Ney səsi üstündə aşıq oyunu //

Q.Hüseynov. Dözmüşəm illərin çox

Ağrısına


Bakı: «Nafta-press»,

2002


0,1 m.v.


29.

Ədəbi şəxsiyyət statusu // C. Qasımov. Abdulla Surun həyat və yaradıcılığı

Bakı: Təhsil, 2004

0.2.m.v.


30.

Bir əsrlik bədii sözün dəyəri // Y.Axundlu. Ədəbi portretlər

Bakı: Adiloğlu, 2004

0.3. m.v.


31.

Kitablara sığmayan ömür // A.Ibrahimoğlu. Ömrünün mənası - taleyinin qisməti

Bakı: Təfəkkür, 2005

0,2 m.v.


32.

Xalq gülüsünün özəllikləri // M. Ka­zımoğlu. Gülüşün arxaik kökləri

Bakı: Elm, 2005

0,3 m.v.


33.

Ən böyük türklərin xələflərindən

biri // Arif Əmrahoğlu. Türk xalqları ədəbiyyatıBakı: «Elm və təhsil»,

2009


0,3 m.v.34.

Sonuncu əsərtək yazılan kitab //

Yusif Ələkbərov. Ömrün davamıBakı: «Şuşa», 2009

0,3 m.v.35.

Hüseyn Cavidə böyük məhəbbətlə // Nizami Muradoğlu. Bu dünyanın məzarları ağlamaz

Bakı: «MBV», 2010

0,3 m.v.

ELMİ MƏCMUƏLƏRDƏ ÇAP OLUNAN MƏQALƏLƏR
36.

XX əsr Azərbaycan romantik tənqidinin mənbələri

Aspirantların Elmi Konfransının mate­rial­ları, Bakı: EA, 1979

0,1 m.v.


37.

XX əsr Azərbaycan romantizm nə­zəriyyəsində "sənətkar taleyi" prob­lemi

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı: Elm, 1979

0,6 m.v.


38.

XX əsr Azərbaycan romantizm nəzəriyyəsində "vətəndaşlıq və ide­ya­lılıq"

Aspirantların Elmi Kon­fransının ma­te­rial­lari, Bakı: Elm, 1980

0,2 m.v.


39.

XX əsr Azərbaycan romantizmi və "uzaqlıq" konsepsiyası

Gənc alimlərin III Res­pub­lika konfransının mə­ruzə və tezisləri, Bakı: Elm, 1982

0,2 m.v.


40.

Ədəbi tənqiddə bədiilik

Ədəbi tənqid, Bakı: Ya­zı­çı, 1983

0,5 m.v.


41.

Romantizm və romantik qəh­rə­ma­nın təbiəti

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı: Elm, 1985

1 m.v.


42.

Azərbaycan romantizminin folklor qaynaqları

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, Bakı: Elm, 1987

1 m.v.


43.

Hüseyn Cavid dramaturgiyasında məkan

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri, Bakı: Elm, 1988

0,8 m.v.


44.

Romantik dramaturgiya və bədii tərcümə problemləri

Tərcümə sənəti, Bakı: Elm, 1990

0,8 m.v.


45.

Şəxsiyyət və idealın vəhdəti

Ədəbiyyatda şəxsiyyət konsepsiyası, Bakı: Elm, 2000

0,5 m.v.


46.

M.F.Axundov və geopolitika

Azərbaycan MEA N.Gən­cəvi ad. Ədəbiy­yat Muzeyinin əsərləri, XI cild, Bakı: Mars-print, 2002

0,5 m.v.


47.

Abbas Zamanov olmasaydı

Müasirləri Abbas Zamanov haqqında. Bakı, Çinar-çap, 2003,

s.176-1810,5 m.v.


48.

Dədə Qorqud kimi bir kişi

Özü üçün yaşamayan

insan.Bakı: Nurlan,

2008, s.79-82


0,2 m.v.


49.

Akademik Məmməd Cəfər –

yeni təfəkkür hadisəsiAkademik Məmməd Cə fər Cəfərov. Bakı: «Elm

və təhsil», 2009, s.100-1110,5 m.v.50.

«Koroğlu» eposunda bədii

məkanın xarakteri«Filologiya məsələləri»,

2009, № 2, s.296-3070,4 m.v.


51.

«Koroğlu» eposunda fiziki

gücün semantikası«Filologiya məsələləri»,

2009, № 3, s.309-3180,4 m.v.52.

Koroğlu – dəlilərin dəlisi

«Elmi axtarışlar»,

2009, № 1, s.3-140,4 m.v


53.

«Koroğlu» eposunda dəli aşıq

«Elmi axtarışlar»,

2009, № 1, s.14-220,6 m.v.54.

Novruz mərasimləri

«Elmi axtarışlar»,

2009, № 2, s.3-90,3 m.v.


55.

Mir Cəlal Paşayev - tənqidçi və nəzəriyyəçi alim

«Elmi axtarışlar»,

2009, № 4, s.3-150,6 m.v.56.

Feyzulla Qasımzadənin Azərbay- can ədəbiyatşünaslığının inkişafın-

dakı rolu«Elmi axtarışlar»,

2009, № 4, s.3-15

0,6 m.v.  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə