Fərahim Sadıqov Pedaqogika Bakı – 2008 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Universiteti Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Pedaqogika
Yüklə 6.43 Mb.
səhifə1/39
tarix27.04.2016
ölçüsü6.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Fərahim Sadıqov

PedaqogikaBakı – 2008


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutu

Azərbaycan Universiteti
Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu.

Pedaqogika

(dərs vəsaiti)
Elmi redaktoru: Əməkdar Elm Xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor

Nurəddin Kazımov.Redaktoru: Hüseyn Hüseynov;

Rəyçilər: Pedaqoji elmlər doktoru, professor Akif Abbasov;

Pedaqoji elmlər doktoru, Oruc Həsənli;

Pedaqoji elmlər dokrotu, Ziyəddin Orucov;

Bakı – 2008.
Mündəricat
I BÖLMƏ: PEDAQOJİ ELMİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ.

I Fəsil: Pedaqogikanın ümumi məsələləri……………………..

1.1. Pedaqogika bir elm kimi………………………………………………..səh. 6-9

1.2. Pedaqoji elmin başlıca kateqoriyaları………………………………..səh. 10-27

1.3. Pedaqoji elmlər sistemi………………………………………………səh. 28-35II BÖLMƏ: TƏLİMİN VƏ TƏHSİLİN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ

II Fəsil: Didaktika………………………………………………………..səh 36-37

2.1. Didaktikanın ümumi məsələləri………………………………………səh 37-50

2.2. Didaktikanın tədqiqat üsulları………………………………………..səh 50-54

2.3. Təhsilin məzmunu……………………………………………………səh 54-57

2.4. Fasiləsiz təhsil sisteminin əsasında duran prinsiplər…………………səh 57-65

2.5. Tədris ilinin strukturu və tədris yükü…………………………………səh 65-67

2.6. Baza tədris planı……………………………………………………..səh 67-72

2.7. Tədris fənlərinin məzmunu………………………………………….səh 72-73

2.8. Fənn proqramları və dərsliklər……………………………………….səh 74-80

2.9. İbtiadi təhsilin əhəmiyyəti (I-IV siniflər)…………………………….səh 80-81

2.10. Əsas təhsilin tədris və tərbiyəvi əhəmiyyəti………………………...səh 81-83

2.11. Təlim prosesinə müəllim nəzarəti…………………………………...səh 83-85

2.12. Şagirdlərə biliklərin verilməsi, bacarıq və vərdilşlərin aşılanmsı prosesi…………………………………………………………………….səh 85-88

2.13. Biliklərin möhkəmləndirilməsi……………………………………...səh 88-92

2.14. Müqayisə ağlın sönməz məşəlidir………………………………….səh 92-95

2.15. Təlimin prinsipləri…………………………………………………səh 95-102

2.16. İnteraktiv təlim üsulları…………………………………………..səh 112-114

2.17. Oxu dərslərində interaktiv təlim üsullarından istifadə……………səh 114-124

2.18. Pedaqoji texnologiyalar…………………………………………..səh 124-134

2.19. Təhsilin humanistləşdirilməsi……………………………………səh 134-147

2.20. Təhsilin demokratikləşdirilməsi…………………………………səh 148-152

2.21. Ali məktəblərdə müəllim kadrlarının hazırlığı problemləri və onların həlli yolları…………………………………………………………………..səh 153-161

2.22. Təhsil islahatı baxımından ali məktəblərdə kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi yolları………………………………………………səh 162-168

2.23. Distant təhsil……………………………………………………...səh 169-192

2.24. Şəxsiyyətin formalaşması………………………………………..səh 193-206

III BÖLMƏ: TƏRBİYƏŞÜNASLIQ

III Fəsil: Tərbiyə nəzəriyyəsi

3.1. Tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri………….səh 207-215

3.2. Tərbiyə prosesinin ziddiyyətləri………………………………….səh 216-226

3.3. Tərbiyənin qanunauyğunluqları və qanunları……………………..səh 226-228

3.4. Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi……………………………………..səh 228-258

IV Fəsil:

4. Dünyagörüşünün formalaşdırılması…………………………….səh 258-267V Fəsil:

5.1. İdeya-siyasi tərbiyə……………………………………………….səh 268-282

5.2. Dərsdənkənar ideya-siyasi tərbiyə işi……………………………...səh 283-288VI Fəsil: 6.1. Əxlaq tərbiyəsi……………………………………….səh 289-313

VII Fəsil: 7.1. Ağıl tərbiyəsi………………………………………….səh 314-322

VIII Fəsil: 8.1. Fiziki tərbiyə………………………………………..səh 323-332

IX Fəsil: 9.1. Əmək tərbiyəsi……………………………………..səh 333-355

9.2. Dərsdənkənar tədbirlərdə məktəblilərə işgüzarlıq keyfiyyətlərinin aşılanması yolları…………………………………………………………………..səh 356-365

9.3. Estetik tərbiyə……………………………………………………səh 366-371

9.4. Estetik tərbiyənin zəruri şərtləri…………………………………səh 371-375

9.5. Esteik tərbiyənin kütləviliyi……………………………………..səh 375-378

9.6. Muğamlar estetik tərbiyənin mühüm vasitəsi kimi……………..səh 378-384

9.7. “Rast” muğamının interaktiv təqdimatının estetik dəyəri………səh 384-394

X Fəsil: 10.1. Ekoloji tərbiyə………………………………………..səh 395-407

10.2. Ətraf mühitin qorunmasında ailənin, bağçanın

və məktəbin rolu……………………………………………………….səh 407-412

XI Fəsil: 11.1. İqtisadi tərbiyə..............................................................səh 413-423

XII Fəsil: 12.1. Hüquq tərbiyəsi ……………………………………..səh 424-431

IV BÖLMƏ

XIII Fəsil: Məktəbşünaslığın əsasları

13.1. Məktəbin idarə olunması ………………………………………….səh 432433

13.2. Məktəbin idarə olunmasının mahiyyəti və məzmunu…………………səh 434

13.3. Məktəbin idarə olunmasının üsulları………………………………….səh 435

13.4. Məktəb direktorunun vəzifələri və məsuliyyəti……………………….səh 436

13.5. Məktəb direktoru müavinlərinin vəzifələri və məsuliyyəti……………səh 437

13.6.Məktəbin idarə olunmasının planlaşdırılması………………………….səh 438

13.7. Məktəb şuraları…………………………………………………...səh 439-440

13.8. Məktəbdaxili nəzarət…………………………………………….səh 441-442

13.9.Müəllimlərin attestasiyası, ixtisaslarının artırılması və təkmilləşdirilməsi………………………………………………………səh 442-443

13.10. Pedaqoji innovasiyalar…………………………………………səh 444-445 İstifadə olunmuş ədəbiyyat…………………………………………….səh 446-452

Giriş
Müstəqillik qazandığımız hazırkı şəraitdə, yetişən nəslin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasından, təlim-tərbiyə, təhsil, habelə, məktəbin idarə olunmasından bəhs edən “Pedaqogika” adlı dərs vəsaiti pedaqoji kadr hazırlığı işilə məşğul olanlar üçün ən zəruri mənbələrdən biri hesab olunur. Yeni üslubda hazırladığımız bu dərs vəsaiti əsasən çoxballı qiymətləndirmə, kredit bal sistemi və transfer цsulu ilə işləyən ali məktəblərin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sadəliyi, konkretliyi, lakonikliyi və elmi sambalı ilə seçilən mövzuların hər biri sanballı qiymətləndirmə sistemi üçün nəzərdə tutulan testləşdirmə mətnlərinin suallarına cavab vermək üçün tələblərə kömək etmək baxımdan önəmli sayılan dərs vəsaitini həm də tələbələrə “ESSE” yazmağa istiqamət vermək baxımından dəyərli hesab etmək olar.

Dərs vəsaitinin hazırlanması prosesində milli pedaqogikanın ideyalarından istifdə edilmiş, Milli Pedaqogika Məktəbi İdarə Heyətinin xəttilə çap edilən elmi-tədqiqat materiallarına istinad edilmişdir. Ona görə də bakalavr pilləsində mühazirə oxuyan və məşğələ aparanlar həmin materialların əldə olunması ilə bağlı bizə müraciət edə bilərlər.

«Педагоэика» ады алтында тягдим олунан бу китаб педагоъи елмляр системиня дахил олан бир сыра сащяляри юзцндя якс етдирир. Кюмякчи тядрис вясаити кими щазырланан бу китабда мяктяб педа­гоэикасы, дидактика, pedaqoji texnologiyalar, pedaqoji innovasiyalar тярбийя нязя­риййяси ады алтында верилмиш тядгигат материаллары али мяктяблярин педагоъи факцлтяляринин бакалавр pilləsilə yanaşı маэистр пиля­ляриндя тящсил алан тялябяляр, üçün, habelə аспирантлар, диссертантар, мцяллимляр вя диэяр мцтяхяссисляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Ясяря дахил едилмиш интерактив тялим цсуллары, дистант тящсил, pedaqoji innovasiyalar, yeni pedaqoji texnologiyalar педагоэика кими йени мясяляляр Азяр­байжан тящсилинин Гярб тящсилиня интеграсийа едилдийи индики шяраитдя юнямли са­йылдыьы кими, мцбащисяляр дя доьура биляр. Бу мясялялярля баьлы тянгиди фикир­лярини бизя билдирян охужулара габагжадан миннятдарлыьымызы билдиририк. Dərs vəsaitinin “Pedaqoji texnologiyalar” “Təhsilin demokratikləşdirilməsi” yarımfəsli T.Məmmədovla, “Təhsilin humanistləşdirilməsi” G.Həsənova ilə, “Əxlaq tərbiyəsi”, H.Məhərrəmova ilə, “Əmək tərbiyəsi” yarımfəsli F.Babayeva ilə, “Ekoloji tərbiyə” yarımfəsli G.Əliyeva ilə, “Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi” yarımfəsli isə A.Mollayeva ilə müştərək hazırlanmışdır.

Dərs vəsaitindəki hər hansı bir mövzu ilə bağlı mülahizələrini, xüsusilə tənqidi fikirlərini bizə göndərənlərə qabaqcadan öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk.


Birinci bölmə:

Pedaqoji elmin nəzəri-metodoloji məsələləri.

Ы ФЯСИЛ: ПЕДАГОЭИКАНЫН ЦМУМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
1.1. Педагоэика бир елм кими. Мялум олдуğу кими, педагоэика бир елм кими ХВЫЫ ясрдя бюйцк чех маарифчиси, ижтимаи хадими Йан Амос Коменски (1592-1670) тяряфиндян йарадылмышдыр. Йан Амос «Бюйцк Дидактика» ясярини йазмагла садядян мцряккябя олмагла пилляли тящсилин инкишаф хцсусиййятлярини, тялим етмянин, йяни юйрятмянин мащиййяти, ганунауйьунлуглары, цсуллары, йол­лары, принсипляри вя тяшкилати формаларыны мцяййянляшдирмишдир. О, «Бюйцк Ди­дак­­тика» ясяриндя ардыжыллыг, систематиклик, яйанилик, шцурлулуг, мцвафиглик, би­лик­лярин мющкямляндирилмяси, тябиятварислик принсипляриниn елми-педагоjи ясас­лара сюйкянян жящятлярини айдынлашдырмыш, тялимин ясас тяшкилати формасы олан дярсин структуру, мярщяляляри, типляри, формалары, тярбийяви ящямиййяти барядя ятрафлы мялумат вермякля йени бир елми-педагоъи систем йаратмышдыр. Коменскинин бу системи бу эцн дя дцнйа тящсил системинин ясасы вя бцнювряси щесаб олунур. Й.А.Коменски чех педагогу сайылса да, о, Чехийада чох аз бир мцддят йаша­мыш вя ясярляринин жцзи бир щиссясини Чехийада йазса да, онларын бюйцк як­сярий­йятини Авропанын диэяр юлкяляриндя щазырламыш вя чап етдирмишдир. Бу­нун ися ян башлыжа сябябляриндян бири онун Щернборн академийасында охумасы Алма­нийа Федерасийасынын Баден Вцртемберг Университетини битирмя­сидирся, икин­жи башлыжа сябяби isə Чехийадан говулмасы иля баьлыдыр. Чехийада узун мцддят йашайыб ишляйя билмямясинин сябяби ися Й.А.Коменскинин Чехийадакы Про­тес­тант Чех Гардаш­лары Сектасынын (мязщябинин) цзвц олмасы, бу мязщябин мя­няви дяйярлярини тялим-тярбийя ишинин артодоксал ганунауйьунлуглары вя прин­сипляри кими тягдим етмяси нятижясиндя католик килсянин вя сийаси даирялярин тян­гидиня мяруз галараг юлкядян сцрэцн едилмясидир. Ики бюйцк мязщябин, ики нящянэ дини гурумун йаратдыьы гаршыдурмалар, ихтишашлар юлкядяки сийаси дуру­ма мянфи тясир эюстяр­дийиндян Йан Амосун мянсуб олдуьу Чех Гардаш­лары Сектасы дармадаьын едилмиш, онун цзвляриндян бир гисми щябс едилмиш, бир гисми едам олунмуш, бир гисми ися юлкядян сцрэцн едилмишдир. Й.А.Коменски дя сцрэцн олунанлар сыра­сында олмушдур. Эцман етмяк олар ки, юлкянин сийаси даиряляри онун маарифчи олдуьуну, тялим нязяриййясинин йарадыжысы олмасыны, зи­йа­лылыьыны нязяря алараг она ян йцнэцл жяза тятбиг етмишляр. Бюйцк педагог юм­­рцнцн ахырына гядяр Алманийада, Австрийада, Франсада, Щолландийада йа­ша­йыб ишлямяйя мяжбур ол­муш вя Щолландийанын (Нидерландийанын) пайтахты Амстердамда вяфат етмиш­дир. Бу сятирлярин мцяллифи Амстердамда оларкян шя­щярин эиряжяйиндя Щоллан­дийанын ижтимаи, сийаси, игтисади вя мядяни щяйатында бюйцк хидмятляри олан Нидерландын (Бу бюйцк хадимин шяряфиня юлкянин ады Нидерландийа адлан­дырылмышдыр - Ф.С.) абидясини зийарят едяркян йерли алим­лярдян биринин Комен­скинин Щолландийанын тящсилинин инкишафындакы ролу иля баьлы сющбятини вя она итщаф олунан хатиря лювщясини мцшащидя етдикдян сонра Й.А.Ко­менски иля баьлы педагоэика тарихиня мялум олмайан йени информа­сийа вя мялуматлары ялдя етмяйя мцйяссяр олмушдур.

Й.А.Коменски Авропанын демяк олар ки, бцтцн юлкялярини долашмышдыр. О, Балкан юлкяляриндя, Инэилтяря, Франса, Алманийа, Италийа, Австрийа, Белчика, Исвечрядя юз педагоъи идейаларыны йаймагла мяшьул олмуш, ян чох Алманийа вя Щолландийада юз «Бюйцк Дидактика»сынын тятбигиня чалышмышдыр. Алманийада, Франсада, Инэилтярядя, Италийада, Белчикада, Щолландийада бир сыра алимлярля, ма­ариф­чилярля, педагогларла кечирдийимиз эюрцшлярдян, Й.А.Коменски иля баьлы няшр олунмуш тядгигат ясярляриндян, щабеля, Педагоэика дярсликляриндян, дярс вясаитляриндян, педагоъи лцьятлярдян, енсиклопедик няшрлярдян ялдя етдийимиз информасийалара, мялуматлара истинад етмякля беля бир гянаятя эялмяк олар ки, Йан Амос юз «Бюйцк Дидактика»сыны Пансофийа мяктяби адландырмаг истямиш вя доьурдан да яксяр йазыларында Пансофийа идейасынын реаллашмасына жидди жящд эюстярмишдир. Щеч бир ядябиййатда Коменскиниn Пансофийа идейасы барядя ятрафлы мялумат олмамасыны нязяря алараг онун бир гядяр ятрафлы изащ олунмасы бурада йериня дцшярди.

Пансофийа сюзцнцн «Пан» сюзцндян йаранмасына щеч бир шцбщя йохдур. «Пан» сюзц ися йунан сюзцдцр. Гядим йунан мифалоэийасына эюря çəmənliklər allahı Пан мешя аллащы Щермонун oğludur. Гядим йунан мифолоэийасынданкы яски вя мцтляг идейалара эюря бцтцн жанлылар кими инсанлар да мешялярдя йашамышдыр. Щермонун оьлу Панын кюмяйи вя щимайячилийи сайясиндя эуйа инсанлара «щяр шейи» юйрятмяк мцмкцн олмуш вя онлар мешялярдян чыхараг чямянликлярдя гябиля вя ижма шяклиндя йашамаьа мцйяссяр олмушлар. Гядим йунанлардан ирсян кечян «Пан» сюзц мцасир йунан дилчилийинин орфографийа лцьятиндя дя «Пан» шяклиндя ишлядилир. Мянасы ися «Щяр шейи юйрянирям» демякдир. «Пан» сюзц щям кечмиш ССРИ, бу эцнкц Русийа вя Азярбайжан мяканында щазыр­ланан бцтцн енсиклопедик няшрлярдя «щяр шейи юйрянян» мянасында шярщ едилир. АСЕ-дя Пан- (йун. Пан-щяр шей)- «щяр шейи ещтива едян», «щяр шейя аидлик» мя­на­ларыны билдирян мцряккяб сюзлярин тяркиб щиссяси кими изащ едилир (бах: АСЕ-нин баш редаксийасы, Бакы, 1983, сящ. 444). Коменскинин «Пасофийа мяк­тяби» ясярини нязярдян кечирсяк эюрярик ки, бюйцк педагог тякжя бу ясяри йох, еля «Бюйцк дидактика» да дахил олмагла бцтцн ясярлярини «Пансофийа идейасы» ясасында йазмышдыр. Пансофийа идейасы сюзцнцн щям йунанжа, щям дя Комен­скинин ясярляриндя эюстярилян йозуму ися «Щяр шейи юйрянмяк идейасы» мяна­сында ишлянмишдир. Бу идейайа уйьун олараг йаздыьы «Ана мяктяб», «Диллярин ачыг гапысы», «Бцтцн яшйаларын театры», «Дуйулан ашйалар алями шякиллярдя» ясяр­ляриндя бирмяналы шякилдя Коменскинин «Щамыйа щяр шейи юйрятмяк» арзусуну эюрцрцк. Бцтцн енсиклопедик няшрлярдя Коменски йара­дыжылыьы цчцн сяжиййяви олан фикир щеч бир морфолоъи-грамматик дяйишикликляря уьрамадан беля йазылыр: «Коменскинин педагоъи эюрцшляринин ясасында пансо­фийа (щамыйа щяр шейи юй­рят­мяк) идейасы дурур». Бу фикир щям дя ян эюркямли коменскишцнас алим­ляр­дян олан А.А.Красновский (Русийа), Д.Лордкипанидзе (Эцржцстан) вя Я.Се­йидов (Азярбайжан) кими бянзярсиз педагогларымызын ясярляриндя олдуьу кими верилир. Эюрцнцр щямин енсиклопедиk няшрлярдя Коменски щаггында верилян бу фикри онун йарадыжылыьына аид олан мятня дахил едяркян ады чякилян алимлярин ясярляриндяки ейни формалы фикря истинад олун­мушдур.

Й.А.Коменскинин «Пансофийа идейасы» фикринин ян мараглы жящяти онун бу сюзцн икинжи тяряфинə «софийа» сюзцнц ялавя етмясидир. Бурада бир мясяляйя дя айдынлыг эятирсяк фикримизи даща дцрцст мянтигя сюйкянян мяжрайа йюнялт­миш олуруг. Бу, «Пан» сюзцнцн щамымыза йахшы мялум олан тяряфидир. Йягин щамымызын йахшы йадындадыр ки, кечмиш ССРИ мяканынында коммунист идео­лоэийасынын ян гаты тянгид щядяфляриндян бири дя «Панисламизм», «Пан­тцркизм» иди. Коммунист идеологлары «Панисламизм»и, «Пантцркизм»и ачыгла­масалар да бизя айдын иди ки, панисламизмин, пантцркизмин ващид мянсяби щамыйа «Гура­ни-Кярим»дян эялян елми, мяняви, яхлаги дяйярляри юйрятмяк идейасы иди. Ко­мен­скийя дя бу аnlayış, щеч шцбщясиз ки, мялум иди. Коменски дя бу идейанын сонунда юзцнцн пансофийа идейасыны иряли сцрмяк вя щамыйа щяр шейи юйрятмяк истяйирди. Яэяр панисламизм «Гурани-Кяним»дян эялян идейалар ясасында щамы­йа щяр шейи юйрятмяйя цстцнлцк верирдися, Коменскинин пансофийа идейасында протестанчылыьын дини идеолоэийасы хяттиня цстцнлцк верилирди (Йухарыда гейд ет­ди­йимиз кими Коменскинин Чехийада гябул едилмямяси вя орадан говулма­сынын сябябляриндян бири дя бу иди). Нязяря алmаг lazımdır ки, «Софийа» сюзц дя гядим йунан мифолоэийасындан эялир. Гядим йунан яски мифолоъи фикриня эюря, мцгяд­дяс Софийа щяр фянди билян мифдир. Йунаныстанда йаранан «Софизм жяряйаны» да щямин юлкядяки Сифистикайа ясасланыр. Сифистика ися йунанжа «Сопщистике»-мцба­ризяни фяндэирликля апармаг бажарыьы мянасында шярщ едилир (Бах: АСЕ, Бакы, АСЕ-нин баш редаксийасы, сящ. 394). Йунан Софистляри (йунанжа «сопщистес») их­ти­рачылар, мцдрикляр, агилляр щесаб олунурду.

Бцтцн бу мяна чаларларыны нязяря алан Коменски «пансофийа идейасы» дейяндя схоластик вя доqматик фярди тялимдян имтина етмякля, щамыйа щяр шейи айры-айры елмляр васитясиля синиф шяраитиндя, мцяллимин рящбярлийи алтында, тялимин тяшкилати формасы олан дярс заманы юйрятмяйя цстцнлцк верирди вя буна да наил олду. Беляликля, елми педагоэиканын бцнювряси гойулду. «Педагоэика» сюзц дя йунан сюзцдцр вя сюзцн кюкц олан «педагог» сюзцндяндир. Педагог (йу­нанжа «Pаидагогос»-тярбийячи; паиз, паидос-ушаг+аго-йюнялдирям, тярбийя еди­рям), йахуд педагоэика сюзцня Коменскинин ясярляриндя раст эялмирик. Гейд етдийимиз кими, елми педагоэика Коменски тяряфиндян ясасы гойулан елми дидак­тика (Бюйцк Дидактика) ясасында йарадылмышдыр. Коменски елми дидактика сащясиндя йаратдыьы консепсийаларыны ясасян Алманийада, Австрийада вя Щолландийада тятбиг етмяйя башламышдыр. Щямин дюврдя Чехийада вя ады чякилян юлкялярдя дювлят дили алман дили олдуьу цчцн Й.А.Коменски елми-дидактика сащясиндяки («дидактика» йунан сюзц олуб «дидактикос» сюзцн­дян­дир, мянасы «ибрятамиз» демякдир. Ушаглара ян ибрятаmиз билик, бажарыг və вярдиш­лярин ашыланмасы мянасыны верир) кяшфлярини щям Алманийада, щям Австрийада, щям дя Щолландийада практик щяллиня наил олмагда щеч бир чятинлик чякмя­мишдир. Алманлар Коменски ирсиндян бящряляняряк юзляри цчцн дидактик систем (тялим вя тящсил системи) йаратмышлар. Русийада чар империйасынын щакимиййяtиня сон гойулдугдан сонра йаранан совет щюкумяти алман тящсил системини новатор тящсил системи кими бяйяняряк совет тящсил системини «Тящсил системинин Алман Макети» ясасында йарадараг формалашдырды. Бурaдан беля гянаятя эялмяк олар ки, дцнйа мигйасында мювжуд олан ики фювгялтябии юлкянин уьурлу тящсил системи Йан Амос Коменскнин йаратдыьы елми педагоэиканын ясаслары цзяриндя гурулмушдур.

Ясасы Коменски тяряфиндян гойулан елми педагоэика сонралар Алманийа (А.Дистерверг, И.Г.Чейдер, И.П.Брикман, М.А.Ъулиан, Ф.А.Щекта, С.А.Куренин, Тирс вя б.), Франсада (Ъ.Ъ.Руссо, В.Кузенин, К.А.Щелветси, Д.Дидро вя б.), İsveçrədə (И.Г.Песталотси), Исвечрядя (Е.А.Ехес), Инэилтярядя (Ф.Маилинсон, М.Себлер, Б.Щолрус вя б.), Америкада (Р.Киг-Щол, Д.Вередей, И.Кендл, Д.Гис вя б.), Болгарыстанда (Н.Сакиров), Чехийада (Сингуле), Полшада (Б.Сухадолски), Русийада (Л.Н.Толстой, Н.И.Пирагов, К.Д.Ушински, Н.Симбрийев, А.Каиров, Н.К.Гончаров, Н.И.Болдырев, Б.И.Есипов, Ф.Ф.Королйов, С.П.Баранов, Л.П.Бо­лотина, Т.В.Воликова, Б.А.Сластенин, Б.Б.Краевский, И.Ф.Харламов, Т.А.Илина, Й.Бабански, П.Пидкасистий, Падласий вя в), Эцржцстанда (Лорд­ки­панидзе), Азярбайжанда (М.Мещдизадя, М.Мурадханов, Я.Сейидов, Н.Ка­зымов, Я.Щяшимов, З.Гаралов, Й.Талыбов, Я.Аьайев, Щ.Ящмядов вя б.) мц­тя­фяккирляри вя педагоглары тяряфиндян инкишаф етдириляряк формалашдырылмышдыр.

Азярбайжанда вцсят алан елми педагоэиканын дидактика (тялим вя тящсил нязяриййяси), тярбийя нязяриййяси, мяктябшцнаслыг, али мяктябдя педагоъи про­сеся хидмят кими бюлмяляри бир сыра сяриштяли тядгигатчы-педагоглар (Фяращим Садыгов, Акиф Аббасов, Ямрулла Пашайев, Фяррух Рцстямов, Аьащцсейн Щясянов, Ряфигя Мустафайева, Нцбар Мухтарова, Сцряййя Ялийева, Сярдар Гулийев, Щикмят Ялизадя, Фикрят Сейидов, Балаш Аббасзадя, Видади Хялилов, Огтай Ряжябов, Миржяфяр Щясянов вя б.) тяряфиндян тякмилляшдирилир. Йахшы щал кими гейд олунмалыдыр ки, Азярбайжанда йаранан милли педагоэика юз милли вя цмум­бяшяри дяйярляря ясасланан мязмуну вя структуру иля диггяти жялб едир. Милли педагоэикадакы педагоъи елм вя педагоъи просес, педагоъи елмин катего­ри­йалары, зиддиййятляри, ганунауйьунлуглары вя диэяр структур бюлмяляри милли вя бяшяри идейалары юзцндя якс етдирмяк бахымындан диггяти жялб едир.

Нуряддин Казымов, Ялищейдяр Щяшимов, Йусиф Талыбов, Яъдяр Аьайев, Аллащверди Еминов, Ирамин Исайев, Акиф Аббасов, Щикмят Ялизадя, Фяращим Садыгов, Ямрулла Пашайев, Фяррух Рцстямов, Аьащцсейн Щясянов, Лязифя Га­сымова, Рящимя Мащмудова тяряфиндян щазырланан али вя орта ихтисас мяк­тябляриндя истифадяси мцмкцн сайылан «Педагоэика», «Мяктяб педагоэикасы», «Али мяктяб пе­да­гоэикасы», «Мяктябягядяр педагоэика», «Мцгайисяли педа­гоэика», «Азяр­­байжан халг педагоэикасы», «Азербайдjанскаya народнаya пе­дагогика» адлы дярслик вя дярс вясаитляри бу бахымдан мцщцм ящямиййят кясб едир. Милли педагоэикада педагоъи елм, педагоъи просес вя онларын категори­йа­лары барядя иряли сцрцлян йени педагоъи консепсийалары барядя бир гядяр ятрафлы данышмаьа ещтийаж дуйулур.1.2. Педагоъи елмин башлыжа категорийалары. «Категорийа» сюзцнцн йунанжа йозуму «мцлащизя», «иттищам», «яламят» мяналарыны билдирир. Фялсяфядя эерчяклик щадисяляринин, идракын цмуми вя мцщцм хассялярини, тяряфлярини, мцнасибятлярини якс етдирян ясас анлайышдыр. Инсан ону ящатя едян алями кате­горийа васитясиля дярк едир. Категорийа елми билийин дцйцн нюгтяляри, инсанын юзцнц тябиятдян айырмасынын, йяни дярк етмясинин пилляляридир (Бах: АСЕ, сящ. 297). Педагоэикада да категорийа педагоъи елмин цмуми вя мцщцм хас­сялярини, тяряфлярини, мцнасибятлярини вя тяркиб щиссялярини юзцндя якс етдирир. Бу сюзц илк дяфя елми педагоэикайа эятирян ямякдар елм хадими, профессор Ну­ряд­дин Казымов олмушдур. О, елми мягаля вя чыхышларында «Милли педа­го­эика йолларында» китабына, ян нящайят 2002-жи илдя дярж етдирдийи «Мяктяб педаго­эикасы» дярслийиня йени бир «Милли педагоэикада башлыжа кате­го­рийалар: педагоъи просесин тамлыьыны тямин едян амилляр» фяслини дахил етмишдир.

Щямин китабда охуйуруг: «Беш башлыжа педагоъи категорийа вар: пе­дагоъи просес, тярбийя, тялим, тящсил вя психолоъи инкишаф. Педагоъи просес дейян­дя, тялим, тярбийя, тящсил вя бунлардан айрылмаз олан психолоъи инкишаф категори­йа­ларынын вящдяти нязярдя тутулур. Чцнки тялим, тярбийя вя тящсил категори­йа­ларында охшарлыг яламятляри фяргли яламятляря нисбятян хейли цстцнлцк тяшкил едир; цчцндя дя ики тяряф (юйрядян вя юйрянян) иштирак едир; цчцндя дя бир тяряф диэяр тяряфя тясир эюстярир; цчцндя дя эюстярилян тясирляр педагоъи-психолоъи сяжиййяли олур; цчцндя дя педагоъи-психолоъи тясирляр мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил олур; цчцндя дя халг цчцн файдалы олан системляшдирилмиш биликляр, бажарыг вя вярдишляр, щабеля мяняви кейфиййятляр мянимсянилир.

Педагоъи просесин ящатя етдийи башлыжа категорийалара хас олан цмуми жящятляри нязяря алараг милли педагоэика онун мащиййятини беля ифадя едир: сис­темляшдирилмиш биликлярин, бажарыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин адам­лар тяряфиндян мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил мянимсянилмяси педа­гоъи просесдир» (Бах, Педагоэика, Чашыоьлу, 2002, сящ. 32).

Бяс педагоъи просесин категорийалара бюлцнмяси щансы зярурятдян йаран­мышдыр. Ялбяття ки, педагоъи просесин категорийалара бюлцнмяси зяруря­тинин йа­ран­масынын амилляри чохдур. Онларын бир нечясини диггят юнцня чякяк.

Биринжиси, педагоъи просесин конкрет категорийалара бюлцнмяси педа­го­эиканын мювзусу иля баьлы мювжуд олан бцтцн фикир айрылыьына сон гойа биляр. Икинжиси, педагоэиканын тядгигат мювзусу вя сащяляринин дцзэцн мцяййян­ляшдирилмяси цчцн зямин йаранар, цчцнжцсц «тялим», «тярбийя», «тящсил» анла­йышларынын охшар вя фяргли жящятляринин сярщядляри дцзэцн мцяййянляшяр вя беля­ликля педагоэиканы юйрянян эянж няслин айры-айры дярсликлярдя (дярс вяса­итля­риндя) бу мясялялярля ялагядар растлашдыглары бири-бириня дабан-дабана зидд олан фикирлярин, бири-бирини тякзиб едян мцлащизялярин, бири-бириндян кюклц сурят­дя фярглянян тяряфлярин арадан галдырылмасына зямин йаранмыш олар.

Узун иллярдир бцтцн дилчиляр сюзя, жцмляйя, нитг щиссяляринə верилян тя­риф­лярдя йекдил фикря эялмишляр. Щямчинин, физикляр, биологлар, философлар вя с. кимдян сорушсан ки, «битмиш бир фикри ифадя едян бир вя йа бир нечя сюз бир­ляш­мясиня ня дейилир?», шцбщясиз жаваб веряжяк ки, «жцмля» йахуд, кимдян соруш­сан ки, «тясир якс тясиря бярабярдир» физика ганунунун формуласы нежядир, фикир­ляшмядян жаваб веряжяк ки, «Ф=-Ф». Кимдян сорушсалар ки, «шаэирдлярин елми техники биликляря йийяляндирилмяси нядир?» Йягин ки, фикирляшмяли олажаг (Ихтисаса эириш, сящ. 38).Кимдян сорушсан ки, «Шаэирдлярин елми вя техники биликляр системиня вя бунларла ялагядар олан зещни, ямяли бажарыглар вя вярдишляр системиня йийялян­мяси, бу биликляр ясасында онларда дцнйаэюрцшцнцн тяшяккцл етмяси» нядир? Шцб­щясиз, хейли фикирляшмяли олажаг, йахуд «системляшдирилмиш билик, бажарыг вя вярдишлярин мяжмусу» нядир, йягин, йеня дцшцнмяли олажаг; йахуд, «инсанын билик, бажарыг вя вярдишлярля силащландырылмасы»на ня дейилир?» Йеня фикирляшмяк лазым эяляжяк. Йахуд, «Тялим просесиндя шаэирдляря верилян билик, бажарыг вя вярдишляр системинин мяжмусуна ня дейилир? Йягин йеня фикирляшмяли олажаьыг. Дярслик вя дярс вясаитляриндян эютцрцлмцш бу беш тярифин беши дя «тящсиля» Вери­лян тярифлярдир. Тялимин вя тярбийянин тярифлярини мцгайисяли шякилдя тящлил етдик­дян сонра буна бянзяр, щятта бундан да зиддиййятли йанашмаларын шащиди олу­руг. Арашдырдыьымыз 50-дян артыг тярифин 10 фаизи цст-цстя дцшдцйц щалда 90 фаизи бири-бириндян фярглянир, йа бири-бирини инкар едир, йа тякзиб едир, йа да тящсилин мащиййятини юзцндя якс етдирмир.

Педагоъи просес анлайышы иля баьлы бир нечя жящятя диггят йетирмяйя ещтийаж дуйулур. Биринжиси, бу вахта гядяр елми педагоэикада педагоъи просес анла­йышына йа аз йер верилмиш, йа да щеч верилмямишдир. Азярбайжанда Мещди Мещ­дизадя, Мярдан Мурадханов, Тялят Яфяндийев вя Исфяндийар Вялиханлы тяряфин­дян 1958-жи илдя В.И.Ленин адына АПИ тяряфиндян чап олунан «Педа­гоэика» адлы тядрис вясаитиндя, 1964-жи илдя М.Мурадхановун редакторлуьу иля дярж едилмиш «Педагоэика» дярслийиндя вя ондан сонра Й.Талыбов, Я.Аьайев, И.Исайев, А.Еми­нов, А.Аббасов, Щ.Ялизадя, Ф.Садыгов, Я.Щяшимов, Л.Гасы­мова, Р.Мащ­­мудова тяряфиндян щазырланмыш дярс вясаитляринин щеч бириндя педагоъи просесин мащиййяти вя мязмуну иля баьлы фясил вя йа параграф йохдур. Цстялик мцяллифлярин демяк олар ки, щамысы педагоъи просес дейяндя йалныз тялим-тярбийя мцяссисяляриндя щяйата кечирилян просеси нязярдя тутурлар. Педагоъи просесин тядгигат сащяси, щабеля педагоэиканын мювзусу иля баьлы фикирляр дя мцбащися доьурур. Бцтцн бунлар ися бизим педагоэикалара рус тясириндян эялир, кечмиш ССРИ мяканында мцяллифи М.Шимбрийев олан илк педагоэика дярслийиндян тутмуш ондан сонра Каиров, Петухов, Б.П.Есипов, Т.А.Илина, Шукина, Щ.И.Бол­древ, В.И.Ъуравлйов, А.Щ.Алексйук, Н.Б.Савин, К.Б.Белски, С.И.Риновски, М.А.Маленков, А.Н.Алексейев, О.С.Богданов, А.А.Гончаров, Н.С.Ликин, Т.В.Беликов, В.М.Кончашкин, Ф.Н.Гоноболин, Й.К.Бабански, Н.А.Сарокин, Т.Н.Малковскайа, Д.М.Гришин, Е.П.Белозерчев, В.А.Сластйонин, Баранов, Лордкипанидзе, Подласый, В.В.Краевский, А.Ф.Мен­йайев, В.М.Полонский, П.И.Пид­­касистий, Н.Е.Шуркова, Гончаров вя башга мцяллифляр тяряфиндян дярслик вя дярс вясаитляриндя истяр педагоъи просес, истярся дя педагоэиканын мювзусу вя тядгигат сащяси щаггында дейилянляри нязярдян кечирсяк фикримизи сцбут етмяк цчцн истянилян гядяр nümunələr эятирмяк олар.

Истяр кечмиш ССРИ, истярся дя МДБ вя Русийа мяканында щазырланмыш «Педагоэика»ларда педагоэиканын мювзусу ушагларын, йенийетмя вя эянжлярин ясасян тярбийяси, бязи щалларда ися тялим-тярбийясиндян бящс едян елм адлан­дырылдыьы, педагоэиканын тядгигат сащясинин, тялим, тярбийя вя тядрис просеси щесаб олундуьу цчцн педагоъи просесин мащиййяти, мязмуну щаггында мцфяс­сял мялумат верилмямишдир. Яслиндя, ады чякилян мцяллифлярдян йалныз бир-neçəси истисна олмагла онларын бюйцк яксяриййяти педагоъи просес анлайышына кичик бир мцнасибят беля билдирмямишляр. Ады чякилян вя чякилмяйян мцяллифляр ичярисиндя Й.Б.Бабанскинин редактору вя щяммцяллифлярinдян бири олдуьу «Педа­гоэика» адлы дярс вясаитиндя (Москва, Просвещение, 1983,с. 73-90) дюрдцнжц фясил «Педагоъи просес» адланыр. Цч параграфдан ибарят олан щямин фяслин би­ринжи параграфы «Педагоъи просесин структуру вя гануна­уйьунлуглары» адланыр. Щямин параграфын икинжи абзасында П.Ф.Каптеров, Н.К.Крупскайа, А.П.Пин­кевичин ясярляриндя тягдим едилян педагоъи просесин ики тяряфи олан тялим – тярбийя просесинин спесифик жящятляринин дяриндян юйрянилмяси вя тящлил олунмасы эюстярилир (сящ. 73). Мцяллиф параграфын «Педагоъи просесин ясас компонентляри» йарымбашлыьы алтында верилмиш шярщинин биринжи абзасында ися йазыр: «Педагоъи просесин ян бюйцк компонентляри тялим вя тярбийя просесидир» (сящ. 75). Эюрцндцйц кими Каптеров да, Пинкевски дя, щятта Бабанскинин юзц дя педа­гоъи просеси тялим-тярбийя иля мящдудлашдырмышлар. Педагоъи elmin мащиййяти, мязмуну, мягсяд вя вязифяляри, онун категорийалары да илк дяфя Азярбайжан педагоглары тяряфиндян даща дягиг, сялист, даща зянэин елми дялиллярля изащ едилмишдир. Педагоъи просес щаггында Я.Пашайев вя Ф.Рцстямовун мцяллиф ол­дуг­лары «Педагоэика» адлы дярс вясаитиндя (Бах, Чашыоьлу, 2002, сящ. 105) «Педагоъи просес» адлы фяслин олмасы тягдирялайиг щадисядир. Мцяллифляр педагоъи просесин мащиййятини, мязмунуну, системини, ганунауйьунлугларыны, мярщя­лялярини вя технолоъи ясасларыны шярщ етмякля милли педагоэиканын йениляшмяси, дцнйа стандартларына уйьунлаш­дырылараг формалашдырылмасы бахымындан ирялийя доьру мцсбят вя уьурлу бир аддым атмышлар. Лакин педагоъи просеси мцяллим вя шаэирдин гаршылыглы тясири иля мящдудлашдыран мцяллифляр «Гаршыйа гойулан мяг­сядя чатмаг цчцн мцяллим­лярля шаэирдлярин гаршылыглы тясириня педагоъи просес дейилир» демякдя бу просесин сярщяддини дцзэцн мцяййянляшдиря билмя­миш вя онdaн bir категорийа kimi сющбят ачмамышлар.

Мцстягиллик газандыьымыз ilk илlərdə 50-дян артыг елми мягаляlərilə, «Милли педагоэика йолларында», «Педагоэика», «Али мяктяб педагоэикасы», «Мяктяб педагоэикасы» кими китаб вя дярсликляриля, «Мяктяб педагоэикасы схемлярдя» адлы тядрис вясаити иля Тящсил ислащатларынын эедишиня явязсиз хидмят­ляр эюстярян педагоъи елмляр доктору, ямякдар елм хадими, профессор, Азяр­бай­жан Дилляр Университетинин кафедра мцдири Нуряддин Казымов илк дяфя олараг педагоъи еlmин категорийаларыны дцзэцн мцяййянляшдирмяйя мцйяс­сяр олмушдур.

Педагоъи elmин категорийаларындан бири дя тярбийядир. Тярбийя шцурлу инсан жямиййяти йарандыьы эцндян мювжуд олмушдур. Профессор Ялищейдяр Щяшимов йазыр ки, тярбийянин тарихи инсан жямиййятинин тарихи гядяр гядимдир. Инсан жямиййятинин инкишафы тарихиндя еля бир дювр олмамышдыр ки, орада йашлы няслин нцмайяндяляри эянж няслин тярбийяси гайьысына галмамыш олсун. Лакин мцхтялиф заманларда, мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя тярбийянин мащиййяти, характери вя ушаглара ашыланмасы йоллары ейни сявиййядя олмамышдыр. Ян гядим заманларда тярбийя иши садя, тярбийя мясяляляри цзря билик, бажарыг вя бахышлар мящдуд олмушдур… Заман кечдикжя инсанларын билийи вя щяйат тяжрцбяси артыр, дцнйаэюрцшц эенишлянирди. Тярбийя сащясиндяки тяжрцбя вя биликляр дя артыр, зян­эин­ляширди. Ону сяляфлярдян хяляфляря вермяк иши хцсуси усталыг, гайда-ганун, адят вя яняня тяляб едирди.Бу йолла халг педагоэикасы йаранмышдыр (Я.Щяшимов, Ф.Садыгов. Азяр­байжан Халг Педагоэикасы, Бакы, Цнсиййят, 2000, сящ. 6). Профессор Йусиф Талыбов йазыр ки, «Азярбайжан мяктяби вя педагоъи фикир тарихинин чох зянэин, гиймятли бир инжиси халгын фолклор нцмуняляриндя иряли сцрцлян тярбийя щаггында фикирляр»диr.

Аьыларда, лайлаларда, аталар сюзляриндя, тапмажаларда, дейимлярдя, дц­зцм­лярдя, дцзэцлярдя, öcяшмялярдя, чашдырмаларда, няьмялярдя, муьам­ларда, назламаларда, сынамаларда, йанылтмажларда, вижуднамялярдя, нясищят­лярдя, вя­сий­йятлярдя, лятифялярдя, яфсанялярдя, рявайятлярдя, байаты­ларда, гош­маларда, додагдяймязлярдя дилтярпянмязлярдя, наьылларда, дастан­ларда, ясатир­лярдя истянилян сайда тярбийяви фикирляр вардыр.

Классикляримизин ясярляриндян кифайят гядяр тярбийяви фикирляр эятирмяк олар.

Тярбийя нязяриййясинин баниси ися мяним фикримжя, Азярбайжан халгынын ХЫЫЫ ясрдя йашамыш бюйцк мцтяфяккири Нясиряддин Тусидир. Нясиряддин Туси юзцнцн «Яхлаги-Насири» ясяриндя тярбийянин бцтюв бир системини йаратмышдыр. Туси йазыр ки, «ушаг сцддян айрылдыгдан сонра щяля яхлаг корланмаьа вахт тап­ма­мыш ону тярбийя етмяйя, низам – интизама юйрятмяйя башламаг лазым­дыр». Ушаг тябиятиндя олан фитри нюгсанлара эюря пис адятляря мейл едя биляжя­йиндян вахтындан яввял онун гаршысыны алмаг, тябиятини нязярдя тутмагла яхла­гыны сафлашдырмаг эярякдир. Тусийя эюря тярбийянин бцнювряси беля бир ясаса сюй­кянярся ушаьы фязилятли инсан сявиййясиня йцксялтмяк олар. Туси фязилятлярин яса­сында ися щикмятин дайандыьыны сюйляйяряк йазыр ки, «Щикмят жинсиня дахил олан нювлярин» мигдары йеддидир: биринжиси, зяка, икинжиси, дярк жцряти, цчцнжцсц, зещн айдынлыьы, дюрдцнжцсц, юйрянмя асанлыьы, бешинжиси, аьыл эюзяллийи, алтынжысы, щафизя, йеддинжиси, щазыржаваблыгдыр».

Эюрцндцйц кими, халгымызын мяишятиня дахил олан (Милли) тярбийямизин чох зянэин тяжрцби вя нязяри ясаслары вардыр.

Бяс, бу эцн елми педагоэикада тярбийя нязяриййясинин гойулушу нежядир?

Ачыьыны етираф етмяк лазымдыр ки, проблемин елми-педагоъи ядябиййатда гойулушу щеч дя црякачан дейил. Бунун цчцн тярбийяйя верилян бир нечя тярифи нязярдян кечирмяк кифайятдир.

«Коммунист тярбийяси ушагларын физики вя зещни габилиййятлярини мяг­сядя­йюнялмиш, планлы вя мцтяшяккил бир сурятдя инкишаф етдирмяк, онлары билик, бажа­рыг вя вярдишлярля силащландырмаг, онларда елми-материалист дцнйа­эюрцшц тяшяк­кцл етдирмяк вя коммунист яхлагы сифятляри инкишаф етдирмякдян ибарятдир» (Бах, Педагоэика, АПИ-нин няшри, 1958, сящ. 9).

Щямин тяриф В.И.Ленин адына АПИ тяряфиндян 1973-жц илдя няшр олунмуш «Педагоэикайа эириш» адлы дярс вясаитиндя тякрар олунмушдур (Бах, сящ. 38).

1964-жц илдя Азярбайжан Дювлят Тядрис-Педагоъи Ядябиййаты Няшриййаты тяряфиндян няшр едилян «Педагоэика» дярслийинин 5-жи сящифясиндя охуйуруг: «Эе­ниш мянада тярбийя-эянж няслин физики вя ягли габилиййятини инкишаф етдирмяк, ушаглары билик, бажарыг вя вярдишлярля силащландырмаг вя мцяййян дцнйа­эюрц­шцня, яхлаги сифятляря йийяляндирмякдян ютрц онлара мягсядя -йюнялмиш, планлы вя мцтяшяккил сурятдя тясир эюстярмякдир» (Бах, сящ. 6). Щямин дярслийин 253-жц сящифясиндя «Тярбийя нязяриййяси» адланан бюлмянин биринжи абзасыны нязяр­дян кечиряк: «Педагоэиканын ясас анлайышлары олан тярбийя, тящсил вя тялимин мянасы айдынлашдырыларкян тярбийянин ики мянада – эениш вя дар мянада ишля­дилдийи гейд олунду. Эениш мянада тярбийя мяфщумуна дахил олан тящсил, тя­лим­дян, тялим нязяриййясиндян бящс едилди». Мцяллифляр тярбийяйя дар мянада «Тярбийя ушаьа едилян бцтцн мягсядяуйьун вя мцтяшяккил тясирляр демякдир» кими тяриф вермиш, эениш мянада ися башга бир тяриф вермишляр. Башга бир бюл­мядя ися тящсиля дя, тялимя дя ейни мянада йанашмышлар.

«Педагоэикадан мцщазиря конспектляри» адланан дярс вясаитиндя беля бир тярифля цзляширик: «Тярбийя тярбийячи иля тярбийя олунанлар арасында еля гаршы­лыглы фяалиййят просесидир ки, бу просесдя тярбийя олунанларын щяйата дцзэцн мцнасибятляри формалашыр, адятляр тяшяккцл тапыр» (Бакы, Маариф, 1983, сящ. 206).

«Тярбийя шяхсиййятин мягсядйюнлц формалашдырылмасы просесидир» (Бах: Педагоэика, Бакы, Тябиб, 1994, сящ. 6).

«Тярбийя дедикдя бу вя йа диэяр кейфиййяти инкишаф етдирмяк, давраныш тяжрцбясини формалашдырмаг цчцн тярбийячинин тярбийя олунана мцтяшяккил мягсядйюнлц, планлы, системли вя фасилясиз тясир эюстярмяси просеси баша дцшцлцр» (Бах: Педагоэика, Ренесанс, 2000, сящ. 79).

«Тярбийя просеси шяхсиййятин инкишафы вя формалашдырылмасы просесидир» (Бах: Педагоэика, Бакы, Чашыоьлу, 2002, сящ. 312).

Бу сонунжу тяриф ися Я.Щяшимов, Ф.Садыгов, А.Аббасов, Щ.Ялизадя, Я.Па­­шайев вя Ф.Рцстямов тяряфиндян щазырланмыш «Педагоэика» адлы дярс вясаитляриндян эютцрцлмцшдцр.

Бу тярифляри диггятля нязярдян кечирдикдян сонра беля гянаятя эялмяк олур ки, мцяллифляр тярбийянин айры-айры яламят вя кейфиййятляриня, хцсусиййят вя компонентляриня мцхтялиф жцр йанашсалар да онун мягсядйюнлц, планлы вя мц­тяшяккил тясир васитяси олдуьуну щамысы гябул етмишляр.

Бцтцн бу мцяллифлярдян фяргли олараг Н.М.Казымов йазыр: «Тарихян дя, мцасир дюврдя дя тярбийя бирмяналы баша дцшцлмямишдир. Бязиляри педагоэиканы тярбийя кими, тярбийяни дя педагоэика кими баша дцшмцшляр. Тярбийянин гану­науйьунлуглары вя педагоэиканын ганунауйьунлуглары арасында фярг гой­майанлар да вар. Инсан шяхсиййятиня тярбийяви тясирлярля мцщит амилляринин тясир­лярини ейниляшдирянляр дя аз дейил. Щалбуки педагоъи просес, о жцмлядян тярбийя обйектив просесдир, айры-айры шяхслярдян асылы олмур; педагоэика ися елмдир, юзц дя педагоъи просес щаггында, щям дя тярбийя щаггында елмдир. Инсана мцщит вя тярбийянин тясирлярини фяргляндирмяк эярякдир. Мцщитин тясири мягсядйюнлц дейил, кортябиидир. Тярбийянин тясири ися адятян, мягсядйюнлц, планлы вя мц­тяшяккил олур. Демяли, милли педагоэикайа эюря тярбийя кате­горийасы илкин ола­раг беля мяналандырылыр: давранышла ялагядар олан мяняви кейфиййятлярин адам­ларда мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сурятдя формалашдырылмасы про­сесидир» (Бах: Н.Казымов. Мяктяб педагоэикасы, Бакы, Чашыоьлу, 2002, сящ. 33).

Мяним фикримжя, тярбийянин бу сонунжу тярифини гябул етмяк даща мяг­бул сайылмалыдыр. Чцнки бир категорийа олараг тярбийянин мягсяди мящз Н.Ка­зымов тяряфиндян даща мцфяссял шякилдя мцяййянляшдирилмишдир. Эялин щямин мягсяди нязярдян кечиряк: «Суал олунур: Азярбайжан Республикасынын дювлят мцстягиллийи шяраитиндя тярбийя ишинин мягсяди нядян идарят олмалыдыр? Суала милли педагоэикада беля жаваб верилмишдир: давранышла ялагядар олан милли вя цмумбяшяри дяйярляря эянж нясли мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил йийялян­дирмяк йолу иля республикамызын дювлят мцстягиллийини, сярщядляринин тохунул­мазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц горумаьа, юлкямизи инкишаф етмиш демок­ратик дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан вятяндашлар кими йетишдир­мяйя кюмяк етмяк тярбийянин башлыжа мягсядидир» (сящ. 250).

Яэяр тярбийячи гаршысына беля мягсяд гойарса о, ясл Азярбайжан вя­тяндашы тярбийя етмиш олар. Педагоъи мянтигя эюря тярбийянин нятижяси саьлам рущлу вя­тян­даш йетишдирмякдян ибарятдир. Мянжя, изаща щеч бир ещтийаж галмыр.

Тярбийянин вязифяляри дя бу мягсядя уйьун олараг мцяййян­ляшдирил­мялидир. Юзц дя формал шякилдя йох.

Республикамызда щяр ил тярбийяни айры-айры тяркиб щиссяляри, компо­нент­ляриля баьлы галаг-галаг тядгигатлар апарылыр, онларла диссертасийалар мцдафия едилир.

Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, тярбийянин йухарыда эюстярилян мяг­ся­диня мцвафиг олараг чохсайлы вязифяляр мцяййянляшдирилир.

Суал олунур: бу вязифялярин практик щяллиня наил олмаг цчцн ишчи прог­рамларын щазырланмасы вя тятбигиня наил ола билярикми? Тярбийя профилак­тикасы иля баьлы дювлят вя ижтимаи тяшкилатлар гаршысында мясяля галдырырыгмы? Фикримжя, йох. Сон 10 илин статистикасына диггят едяк: Щяр ил орта цмумтящсил мяктяблярини 90-100 мин ятрафында шаэирд гуртарыр, онларын тяхминян 20-25, бязян ися 28-30 фаизи али мяктябляря, 15-20 фаизи ися пешя вя орта ихтисас мяктябляриня гябул едилирляр. Галан 50 фаиздян артыг ися Аллащын цмидиня бурахылыр. Тядгигатлар эюстярир ки, мцстягиллик газандыьымыз 13 ил ярзиндя орта тящсилли эянжляримизин тяхминян йарым милyондан артыьы тящсилдян вя тярбийя профилактикасындан кянарда галдыьы цчцн онларын тярбийяси дя щеч шцбщясиз тящсил мцяссисяляринин, ижтимаи тяшки­латларын диггятиндян кянарда галыр. Нятижядя, онларын бир гисми Ирана, Тцрки­йяйя, Русийайа, Дцбайа иш далынжа эетмяйя мяж­бур олур. Бир гисми нарко­биз­нес­лярин тясири алтына дцшцр, бир гисми кцчялярдя, базарларда хырда алверля мяшьул олур, бир гисми ися сяфил щяйат тярзи кечирирляр. Совет мяканында фяалиййят эюстярян пионер евляри, пионерляр сарайлары, мядяниййят евляри вя мядяниййят са­рай­лары индии юзялляшдирилиб. Онларын алтернативляринин йарадылмасы барядя щеч кяс дцшцнмцр. Беля олдуьу тягдирдя тярбийянин мягсядиндян, вязифяляриндян фор­мал шякилдя данышмаьа щеч биримизин щаггы йохдур.

Биз тярбийянин али мягсядини вя ондан доьан вязифялярин щялли йолларыны да дцшцнмялийик.

Тяклиф едирям ки, тярбийя нязяриййяси иля мяшьул олан мцтяхяссисляр мящз бу вязифялярин щялли йолларыны мцяййянляшдирмяли, дювлятин вя ижтимаи мцщитин диггятиня чатдырмалыдыр.

Башлыжа педагоъи категорийалардан бири дя тялимдир. Ясас педагоъи анла­йыш­лардан бири олан тялим мялум олдуьу кими ики тяряфли педагоъи просесдир. Башга сюзля десяк, тялим юйрядянля юйрянянин гаршылыглы фяалиййятидир. Бу фяалий­йят просеси бахчада да, орта цмумтящсил мяктябляриндя дя, литсейлярдя дя, орта ихтисас коллеж вя техникумларында да, али мяктяблярдя дя, пилотлар, матрос­лар, мичманлар, усталар, сяняткарлар, сцрцжцляр щазырлайан пешя курсларында, щятта сирк­дя дя жяряйан едир. Демяли, тялими мяктябля мящдудлашдырмаг дцз­эцн са­йыла билмяз.

Тяяссцфляр олсун ки, педагоэика дярслик вя дярс вясаитляринин бюйцк якся­риййятиндя тялим йалныз мяктябя шамил едилир.

Фактлара мцражият едяк:

«Тялим-мцяллимин рящбярлийи алтында мягсядя йюнялдилмиш, планлы вя мцтяшяккил бир сурятдя тящсил алмаг просесидир ки, бу просесдя шаэирдляря билик­ляр систематик шярщ едилир, иш гайдалары эюстярилир, онларын билик, бажарыг вя вярдиш­ляри шцурлу вя мющкям мянимсямяси, идрак габилиййятляринин инкишаф етдирилмяси мягсядиля фяалиййятляри тяшкил олунур» (Мещдизадя М. вя б. Педа­гоэика, Bakı, 1958, сящ. 9).

"Тялим - мцяллимин рящбярлийи алтында мягсядя йюнялдилмиш, планлы вя мцтяшяккил бир сурятдя тящсил алмаг просесидир (Педагоэикайа эириш. В.И.Ленин адына АПИ-нин няшри,Бакы, 1973, сящ. 38).

"Тялим - мцяллимин рящбярлийи вя мцвафиг васитялярин кюмяйиля шаэирдлярин щяйаты дярк етмяси просесидир" (Педагоэикадан мцщазиря конспектляри. Бакы, Маариф, 1983, сящ. 114).

"Тялим - мцяллим вя шаэирдлярин гаршылыглы шякилдя мягсядйюнлц фяалий­йя­тидир" (Й.Талыбов, Я.Аьайев, А.Еминов, И.Исайев. Педагоэика. Бакы, Адил­оьлу, 2003, сящ. 5).

"Тялим - мцяллимля шаэирдин арасында еля гаршылыглы мцнасибятляр системи нязярдя тутулур ки, бунун нятижясиндя шаэирд мцяййян билик, бажарыг вя вяр­дишляр системитня йийялянир, онда яхлаги-мяняви кейфиййятляр формалашыр" (А.Аб­басов, Щ.Ялизадя. Педагоэика. Бакы, Ренесанс, 2000, сящ. 6).

"Тялим- мцяллим вя шаэирдлярин хцсуси тяшкил олунмуш просесдя мягсядли вя идаряолунан гаршылыглы фяалиййятидир"(Я.Пашайев, Ф.Рцстямов. Педагоэика, Ба­кы, Чашыоьлу, 2002, сящ. 18).

"Тялим- мцяллимин рящбярлийи алтында планлы вя мцтяшяккил сурятдя щяйата кечирилян тящсил алмаг просесиня дейилир" (Педагоэика, АДТПЯН, Бакы, 1964, сящ. 6).

Эюрцндцйц кими, бир-бириндян кюклц сурятдя (икиси истисна олмагла-Ф.С.) фярглянян бу тярифлярдя орта цмумтящсил мяктябляриндяки тялимдян сющбят эедир. Йухарыда тялимин жяряйан етдийи цнванларын щеч бириндяки тялим фяалиййяти ня­зяря алынмыр. Бу тярифлярдян фяргли олараг "Милли педагоэика йолларында" кита­бын­да охуйуруг: "Тялим категорийасынын милли педагоэика анламы: Систем­ляшдирилмиш милли вя цмумбяшяри биликляря, бажарыг вя вярдишляря адам­ларын мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил йийялянмяси вя бу заман онларын щям дя мяняви, психолоъи кейфиййятлярля силащланмалары тялимдир (Бах: Милли педагоэика йолларында. Бакы, Аьрыдаь, 2001, сящ. 142).

Москвада дярж едилмиш "Педагоэика" дярсликляри ичярисиндя "Просвешение" няшриййаты тяряфиндян бурахылан вя мцяллифляр щейяти тяряфиндян щазырланан "Педагоэика" адлы дярсликдя тялимя верилян тярифя дя диггят едяк: "Тялим юйря­дянлярля юйрянянлярин бирэя фяалиййятидир ки, бу заман биринжиляр билик, бажарыг верир, онларын мянимсянилмясиня бу вя йа диэяр дяряжядя рящбярлик едир, икинжиляр ися бу биликляри, бажарыг вя вярдишляри мянимсяйирляр" (Педагогика. Москва, Просвешение, 1968, с. 26).

Мящз бу ики тярифдя тялимин бизим нязярдя тутдуьумуз бцтцн цнванлары, обйектляри нязяря алыныр.

Бу жящятдян профессор Н.М.Казымовун "Али мяктяб педагоэикасы" дярс­лийиндя тялим цчцн даща сяжиййяви олан тярифи даща юнямли щесаб едирик: "Юйря­дянин мягсядйюнлц вя планлы рящбярлийи алтында милли вя цмумбяшяри дяйярлярля ялагядар олан биликлярин, бажарыг вя вярдишлярин юйрянянляр тяряфиндян мцтяшяк­кил мянимсянилмяси вя бу заман онларын тярбийя олунмалары вя инкишаф етмяляри просеси тялимдир" (Н.М.Казымов. Али мяктяб педагоэикасы. Бакы, Нижат, 1999, сящ. 21).

Фикримизжя, бу тяриф тялимин бцтцн елми-педагоъи жящятлярини юзцндя ещтива едир.

Педагоъи елмин башлыжа категорийаларындан бири дя тящсилдир. Тящсил халг тясяррцфатынын ян апарыжы сащяляриндян, башга сюзля десяк, ян мцщцм тяркиб щис­сяляриндян биридир. Лакин узун илляр тящсил ящалинин, адамларын маарифлянмяси кими изащ олунуб. Кечмиш совет мяканында дювлят идаряетмя системиндя орта тящсиля Маариф Назирлийи, пешя тящсилиnə Пешя Тящсили Комитяси, али вя орта ихтисас тящсилиня ися Али вя Орта Ихтисас Тящсил Назирлийи рящбярлик едирди.

Яняняви педагоэикаларда ися тящсил педагоъи елмин тядгигат сащяляриндян бири кими нязяря алынмырды. Ясасян тярбийя педагоъи елмин тядгигат сащяси сайылыр, тящсил ися онун тяркибиндя нязярдян кечирилирди.А.Аббасов вя Щ.Ялизадя тяряфин­дян щазырланмыш "Педагоэика"да охуйуруг: "Тярбийя" сюзц сон дяряжя эениш анлайышдыр. Чох заман "тящсил" вя "тялим" дя онун тяркибиндя нязярдян кечи­ри­лир, щятта педагоэикайа тяриф веряркян она "тярбийя" щаггында елм кими йана­шырлар. Бу, эюрцнцр, тящсил вя тялим анлайышларына нисбятян тярбийя анла­йышынын даща еркян мейдана эялмясиля баьлыдыр. Илк инсанлар мящз тярбийя едя-едя юв­ладларына билик, бажарыг, вярдиш газандырырдылар. Инэилис дилиндя "едижатион" сюзц вар. О, ейни заманда щям тярбийя, щям тящсил, тялим, маариф, щям дя ян ясасы "педагоэика" мянасыны верир (Бах: А.Аббасов, Щ.Ялизадя. Педагоэика. Б., Ренесанс, 2000, сящ. 79-80).

Сон он илдя апарылан тядгигатларда ися тящсиля олан мцнасибят дяйишмишдир. Сон ядябиййатдарда педагоъи елмин башлыжа категорийаларындан бири олан тящсилин билик, бажарыг, вярдишляр системини ящатя етмяси, мцвафиг тядрис мцяс­сисяляриндя мцяййян мцддятдя щяйата кечирилмяси, тялимля цзвц сурятдя ялагядя олмасы тярбийя вя инкишаф имканларыны юзцндя ещтива етмяси юз яксини тапыр. 2003-жц илдя Москванын "Педагогическое обшество России" няшриййаты тяряфиндян П.И.Пiдкосистi8йiн редакторлуьу иля няшр олунан "Педагоэика" дярслийиндя "Тящсилин мязмуну" адланан 8 фяслин биринжи параграфынын йарым­башлыьы "Содерjание образованиya как дидактическаya категориya педа­гоги­ческой науки" адланыр. Елми педагоэикада тящсил дидактиканын категори­йа­ларындан бири кими тягдим едилмякля йанашы онун билик, бажарыг вя вярдишляр системини ящатя етмяси, мцвафиг тядрис мцяссисяляриндя йцксяк дцнйаэюрцшя малик олан шяхсиййятлярин йетишдирилмясини тямин етмяси, юйрятмя, тялим-тярби­йяетмя имканларына малик олмасы эюстярилир.

Н.Казымов истисна олмагла педагогларымызын щеч бири тящсилин бу хцсуси­ййятлярини онун мащиййятиндя, щятта тярифиндя нязяря алмамышлар. Йухарыда тящсилля ялагядар бир нечя тярифля баьлы фикир сюйлядийимизи нязяря алараг бу мясялянин цзяриндя ятрафлы дайанмаьы мягсядя uyğun щесаб етмирик. Биржя ону гейд етмяйи важиб сайырыг ки, профессор Н.М.Казымов тящсил категорийасы иля баьлы мцфяссял фикирлярля, консептуал идейаларла чыхыш едяряк тящсиля беля бир тяриф вермишдир:

"Тящсил халг тясяррцфатынын тяркиб щиссяси олуб, мцвафиг тядрис мцяс­си­сяляриндя мцяййян мцддятя юйрянилян, тярбийя вя психолоъи инкишаф имкан­ларына малик олан, тялимин щям зярури шярти, щям дя нятижяси кими юзцнц эюс­тярян, милли вя цмумбяшяри дяйярляря ясасланан билик, бажарыг вя вярдишлярин мяж­муsудур" (Мяктяб педагоэикасы. сящ. 34).

Биз бу тярифи тящсил цчцн мягбул сайырыг.

Инди дя педагоъи елмин сонунжу категорийасы олан психолоъи инкишаф щаггында да бир нечя сюз дейяк.

Гейд етмяк лазымдыр ки, тялим-тярбийя сащясиндя тядгигат апаранлар, хц­сусиля эюркямли педагогларымыз ушагларын, йенийетмя вя эянжлярин ягли, яхлаги, мяняви, еколоъи, естетик, етик, физики инкишафында, еляжя дя онларын идрак фяа­лиййятинин йцксялмясиндя, тялимя марагларынын артмасында, тялимдя эеридя гал­маларынын арадан галдырылмасында психолоъи йанашмалара бюйцк цстцнлцк вермиш, мящз бу бахымдан онларын психолоъи жящятдян юйрянилмясини важиб саймышлар. М.Мещдизадянин, М.Мурадхановун, Я.Щяшимовун, Й.Талыбовун, Б.Ящмядовун, Я.Аьайевин, Р.Мустафайеванын ясярляриндя беля йанашмалар щаггыда мараглы фикирляр вардыр. Н.М.Казымов ися психолоъи инкишафы педагоъи елмин категорийалары сырасына дахил етмишдир. Мящз онун сайясиндя педагоъи елмин категорийалары бцтюв бир систем щалында тягдим олунмушдур. Н.М.Ка­зымов психолоъи инкишаф категорийасындан данышаркян эюстярир ки, инкишаф цмуми фялсяфи анлайышдыр. Педагоэикада ися шяхсиййятин психолоъи инкишафы дейяндя тясяввцрцн, тяфяккцрцн, ирадянин, диггятин вя с. психолоъи хцсусий­йятлярин инки­шафы нязярдя тутулур (Мяктяб педагоэикасы. сящ. 35). Мясяляйя даща диггятля варанда айдын олур ки, психолоэийа бир елм кими илкин олараг "Шяхсиййят вя фяалиййят" проблеми ахарында шяхсиййятин психолоъи характе­ристикасыны, шяхсий­йятлярарасы мцнасибятлярин психолоэийасыны, шяхсиййятин фяалий­йятинин цмуми характеристикасыны (бу контексдя диггяти, нитг вя цнсиййяти); икинжиси, "шяхсий­йятин идрак просесляри" фонунда онларын дуйьусуну, гаврайышыны, щафизясини, тяфяккцрцнц, тяхяййцлцнц; цчцнжцсц, шяхсиййятин фяалиййятинин емо­си­онал иради жящятлярини, о жцмлядян, щиссляри, ирадяни вя ян нящайят, шяхсиййятин психолоъи хцсусиййятлярини, йяни онларын темпераментини, характерини вя габилий­йятлярини юйрянир вя бцтцн бунлар ися педагоъи ппросесдя щяйата кечирилир. Демяли, педа­гоъи елмin педагоъи просеси, тярбийяни, тялими, тящсили və psixoloji inkişafı бир категорийа кими юзцндя ещтива етмяси тябии сайылыр.

Сюзцн ясл мянасында педагоъи просесдя цшаьы юйрянмяк цчцн онун психи­касыны, хцсусиля дуйьусуну, гаврайышыны, щафизясини, тяхяййцлцнц, тяфяккцрцнц, щисслярини, ирадясини, диггятини, темперамент типини, характерини, габилиййятлярини мцяййянляшдирмядян она дцзэцн йанашмаг мцмкцн дейил. Йалныз беля йанаш­ма заманы шяхсиййятин дцзэцн тярбийясиня, тялим фяалиййятинин стимуллаш­масына, елми дцнйаэюрцшцнцн формалашдырылмасына наил олмаг мцмкцндцр.

Авропада бу эцн "Феминист психолоэийа", "Феминист педагоэика", "Жент­лимен психолоэийасы"да бу зярурятдян иряли эялир. Авропа педагоглары вя психо­логлары бу гянаятя эялмишляр ки, жинсляр арасы яхлаги мцнасибятлярдя йара­нан учурум йетишян нясля психолоъи жящятдян дцзэцн йанашылмамасынын нятижя­сидир. Йенийетмя вя эянж гызларын эежя барларына, фащишяханалара, казинолара, фазен­далара, гырмызы кцчяляря (a ред стрит, йяни гызларын вя гадынларын лисензи­йалаш­дырылмыш сатышы вя интим истисмарыны нцмайиш етдирян кцчя) дявят олунараг чылпаг нцмайиш етдирilмяляри, йарлыглар йаpышдырылмыш кабинəлярдя чылпаг гадынларын сек­солоъи ъестляр нцмайиш етдиряряк мцштяриляри юзляриня жялб етмяляри кими ийрянж­ликлярин арадан галдырылмасы йолуну гадынлара лап кичик йашдан психолоъи жящят­дян дцзэцн йанашылмамасында эюрцрляр. Онлар гадыны физики, физиолоъи вя мяняви - яхлаги жящятдян шикяст едян бу ийрянжликлярин психолоэийа­сыны ишляйяряк "Феминист педагоэика"да онларын арадан галдырылмасы йолларыны эюстярирляр. "Жентлимен педагоэикасы"нда да тяхминян ейни мязмунлу йанаш­малар вардыр. Фярг ондадыр ки, бу педагоэикада киши сяbатсызлыьынын арадан галдырылмасы психолоэийасы даща эениш шякилдя юз яксини тапыр. Бу эцн Авропа алимлярини наращат едян проблемлярдян бири мящз Авропада "мавиляри" юзцндя бир­ляшдирян гурум вя тяшкилатларын эцнц-эцндян артмасы вя йенийетмя вя эянж оьланларын да бу гурум вя тяшкилатлара жялб олунмасыдыр.

Эюрцндцйц кими, педагоъи просесдя ушагларын тялими, тярбийяси вя тящсили цчцн онлара щям дя психолоъи жящятдян дцзэцн йанашылмасына зярури ещтийаж вардыр. Мящз она эюря дя педагоэикада психолоъи инкишаф проблеми мцфяссял бир фясил кими юз яксини тапмалыдыр.

Мян тяклиф едирям ки, психолоъи инкишаф категорийасы "психолоъи йанашма вя психолоъи инкишаф категорийасы" кими ифадя олунсун. Чцнки педагоъи просесдя уша­ьын психолоъи инкишафынын тямин олунмасы цчцн она илк юнжя психолоъи жящят­дян дцзэцн йанашылмасыны тяляб едир.

Дцнйанын ян бюйцк кюрпцляри Америка вя Йапонийада салынмышдыр. Аме­рикадакы "Жорж Вашингтон" кюрпцсцнцн узунлуьу 4 км, Йапонийадакы "Акаси-Ваикри" кюрпцсцнцн узунлуьу ися 6 км-дир. Бу кюрпцляр дцнйанын ян мющтяшям кюрпцляри щесаб едилир. Америкада бу эцня гядяр салынмыш йарым милйондан артыг кюрпцлярин тяхминян 40%-и учмуш вя минлярля инсан тяляфатына сябяб олмушдур. Мян ня цчцн кюрпцнц мисал эятирирям? Чцнки "Педагоэика" елми инсанларла елм-тящсил вя тярбийя арасында ясл кюрпц ролуну ойнайыр. Бу кюрпц еля мющтяшям гурулмалыдыр ки, йцз илляр бойу инсанларын тялими, тярбийяси вя тящсилиня хидмят едя билсин. Бу эцн кюрпц мцщяндислийи сяняти еля бир зирвяйя йцксялмишдир ки, адам о зирвяйя тамаша едяндя щейрятдян уьунур. Кюрпц мцщяндисляри Йапонийа иля Алйасканы, Италийа иля Сижилийаны бирляшдиряжяк кюрпц лайищяси щазырламышлыр. Жябяллцтарих боьазыны бирляшдиряжяк кюрпцнцн тикилмясиня йахын заманларда башланылажаьы ещтимал олунур. Бу няйин сайясиндя баш верир? Дцнйа мцщяндислик сянятинин карифейляринин бирляшмяси сайясиндя. Биз дя педа­гоэика елмини йцксяк зирвяляря ужалтмаг цчцн беляжя бирляшмялийик. Республика Тящсил Шурасынын педагогларымыз арасында бирлик йаратмаг тяшяббцсцнц йалныз алгышламаг лазымдыр.

Ямрулла Пашайев вя Фяррух Рцстямов тяряфиндян щазырланмыш вя али мяк­тяб tялябяляринин истифадясиня верилмиш "Педагоэика" адлы дярс вясаитиндя (Бах: Бакы, Чашыоьлу, 2002, 552 сящ.) йени мясяляляр, о жцмлядян "педагоъи ак­сиолоэийанын ясаслары", "педагоъи инновасийалар", "тярбийя технолоэийасы", "йени тялим технолоэийалары", "юйрянянин мотивизасийасы", "тялимин диаг­ности­касы", "сосиал йюнцмлц ишлярин мащиййяти", "ижтимаи тярбийя вя аиля тярбийяси" проб­лемляри Азярбайжан тящсилинин Авропа вя дцнйа тящсилиня интеграсийасы шяраитин­дя йениликляр кими тягдирялайиг щесаб олунмалыдыр.

Профессор Нуряддин Казымов тяряфиндян чап етдирилян "Мяктяб педа­го­эикасы" адлы дярсликдя дя бир сыра йениликляр вардыр. Педагоъи али мяктяб тяля­бя­ляринин истифадясиндя олан щямин дярсликдяки йениликлярин щяжми ися даща эенишдир. Щансы ки, бу йениликляр юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатларын тялябля­риля даща чох сясляшир.

Унутмаг олмаз ки, Тящсил Ислащаты илк нювбядя тящсилин нязяри мянбяляринин йениляшмясини, онун милли вя бяшяри дяйярляри юзцндя якс етдирилмясини тяляб едир. Чцнки кечмиш ССРИ мяканындакы 70 илдя тящсил Сов.ИКП Програмынын тяляб­ляриня, марксизм, ленинизм идейаларына, сосиализм принсипляриня, коммунизм гуру­жулуьунун ясас истигамятляриня уйьун шякилдя гурулмуш, онун бцтцн нязяри мянбяляри мящз бу директивляря истинад едиляряк щазырланмышдыр.

Она эюря дя Тящсил Ислащатынын гаршыйа гойдуьу ян башлыжа вязифялярдян бири тящсиля даир бцтцн нязяри мянбялярин йенидян щазырланмасыдыр. Онлардан бири дя "Педагоэика" дярсликляридир.

Яслиндя дярсликляри дювлят юзц назирликлярин, баш идарялярин, институтларын, университетлярин васитясиля мцтяхяссисляря сифариш верир вя планлы шякилдя щазыр­латдырараг няшр етдирир. Лакин еля мцтяхяссис вар ки, ичиндя жювлан едян вятян­дашлыг гейряти о гядяр эцжлцдцр ки, о, щеч бир сифариш вя тяклиф эюзлямядян ялини -голуну щамыдан яввял чырмалайараг ясл вятянпярвяр тядгигатчы-алим кими щя­вяс­ля ишя эиришир вя бязян бир институтун щазырлайажаьı мящсулу юзц тякбашына щазырлайыр. Беляляриндян бири педагоъи елмляр доктору, профессор, ямякдар елм хадими, Азярбайжан Дилляр Университетинин "Педагоэика" кафедрасынын мцдири Нуряддин Казымовдур. О, мцстягиллик газандыьымыз илк иллярдян башлайараг 50-дян артыг мягаля, "Педагоэика" (1996), "Али мяктяб педагоэикасы" (1999) дярсликляри, "Милли педагоэика йолларында" (2000) дярс вясаитини орталыьа гойа­раг Тящсил Ислащатынын тядгигатчы-алимляримизин гаршысында гойдуьу вязифялярин щялли ишиндя ян уьурлу аддым атды. Онун бу сащядя эюрдцйц шяряфли ишлярдян бири дя юлкямиздя илк дяфя олараг "Мяктяб педагоэикасы" йаратмасыдыр. "Чашы­оь­лу" няшриййаты Н.М.Казымовун "Мяктяб педагоэикасы" адлы дярслийини няфис полиг­рафийа цслубунда чапдан бурахмышдыр. Дярслик али пе­да­гоъи мяктяблярин бака­лавр пиллясиндя тящсил алан тялябяляр, щабеля аспирантлар, диссертантлар вя мцял­лимляр цчцн нязярдя тутулмушдур.

"Мяктяб педагоэикасы" дярслийи бу эцня гядяр истяр юлкямиздя, истярся дя юлкямиздян кянарда чап олунан бцтцн яняняви дярсликлярдян кюклц сурятдя фярглянир. Юзц дя бу фярг юзцнц щяр шейдян яввял бу эцнцмцзцн актуаллыьыны юзцндя бариз якс етдирян йениликлярдян ибарятдир. Мящз она эюря дя дярслийин тящлилиня щямин йениликлярдян башламаг истярдик.Бу йениликлярдян биринжиси вя ян бащлыжасы ясярин "Милли педагоэика" кими тягдим едилмясидир. Мцхтялиф милли дяйярляря сюйкяняряк кечмиш педагоъи ирси­миздян, классикляримизин, мцтяфяккирляримизин педагоъи фикирляриндян истифадя едяряк, диэяр юлкялярин педагоъи янянялярини, нязяриййя вя тяжрцбяляриня, щабеля республикамызда мювжуд олан габагжыл педагоъи тяжрцбяйя истинад едяряк фундаментал бир мяктяб педагоэикасы йаратмышдыр. Мцяллифин мянявиййатча бю­йцк­лцйц щямин ясяри юз миллятиня, юз халгына, юз мямлякятинин тялиминя, тярбийясиня, тящсилиня, психолоъи инкишафына щяср олунмасына вадар етмишдир. Яся­ри охуйан щяр бир кяс беля гянаятя эяля биляр ки, мцяллифин милли мянафейи шяхси мянафедян цстцн тутараг юз тяфяккцрцнцн вя тяхяййцлцнцн мящсулуну миллятиня шамил етмяси ясл вятян­пярвярликдир.

"Милли педагоэиканын ящатя етдийи елми йениликляр щяр щансы диэяр юлкянин вя йа юлкялярин дейил, мящз Азярбайжанын мящсулудур, Азярбайжан халгынын милли мяняви сярвятидир вя йеэаня мягсяди республикамызда тящсил ислащатынын уьурла щяйата кечирилмясиня, нятижя олараг, дювлят мцстягиллийимизин мющкям­ляндирил­мясиня хидмят етмякдир"(сящ. 5) дейян мцяллифин фикриндян дедикляримизи эюр­мяк чятин дейил.Дярслийин икинжи йенилийи педагоъи анлайышларын йени педагоъи тяфяккцр сцзэяжиндян кечириляряк айдынлашдырылмасы, онларын сярщядляринин дцзэцн мцяй­йян­ляшдирилмяси, онларын абстракт вя мцштяряк функсийаларынын мцстягилляш­дирил­мяси вя конкретляшдирилмясидир. Н.М.Казымов "Мяктяб педагоэикасы" дярс­лийиндя илк дяфя олараг "педагоъи просес категорийасы"ны, "тярбийя ка­те­го­рийасы"ны, "тялим категорийасы"ны, "тящсил категорийасы"ны бярабяр щцгуг­лу ка­тегорийалар кими вермиш вя бу категорийаларын педагоъи просес катего­рийасынын тяркибиндя нязярдян кечирмяйи мягсядямцвафиг щесаб етмишдир. Бу катего­рийаларын мащиййятини юзцнямяхсус бир шякилдя айдынлашдыран мцяллиф онларын охшар вя фяргли жящятляринин дя айдынлашдырылмасыны унутмамышдыр.

Дярсликдя цчцнжц йенилик тялим, тярбийя вя тящсил цчцн психолоъи инкишафын цмуми олмасыдыр. Яэяр педагоъи психолоэийадан аьыздолусу данышырыгса педа­гоъи просесдя психолоъи инкишафын цзяриндян сцкутла кечя билмярик. Яэяр щяр щансы бир педагог вя йа мцяллим педагоъи просесдя шяхсиййятин психолоъи ха­рактеристикасыны, шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин психолоэийасыны, диггяти, нитг вя цнсиййяти, шяхсиййятин идрак просесляринин психолоэийасыны (дуйьулар, qав­раyыш, щафизя, тяфяккцр, тяхяййцл), шяхсиййятин фяалиййятинин емосионал иради жящятлярини (щиссляр, ирадя), шяхсиййятин психолоъи хцсусиййятлярини (темперамент, характер, габилиййят) бир нязяри стимул кими гябул едирлярся, демяли, онлар буну педагоъи просесдя, йяни тяжрцбядя дя нязяря алмалыдырлар.

Мцяллифин тябиринжя десяк психолоъи просеслярин формалашмасында тялим вя тярбийя функсийаларыны фяргляндирмякля кифайятлянмяк олмаз. Бязи педагоглар эцман едирляр ки, тялим шаэирдлярдя йалныз елми анлайышлары-мяфщумлары форма­лаш­дырыр вя буна эюря дя онларда нязяри тяфяккцрц инкишаф етдирир. Бу фикри ясас эютцрян фянн мцяллимляри тялим заманы шаэирдлярин психолоъи инкишафына жидди зийан вурурлар. Чцнки онлар дярси анлайышлар зямининдя гурмаьа чалышыр, тянгиди мцщакимяляря уйур, тяхяййцлцн емосионаллыьыны, диэяр психолоъи кейфиййятлярин зярурилийини ися унудурлар. Щалбуки, тялим мцвяффягиййяти цчцн психолоъи инкишаф мянтиги тяфяккцрцн формалашмасында да важибдир. Нязяря алынмалыдыр ки, мян­тиги тяфяккцр диэяр психолоъи просеслярдян айрылыгда жяряйан едян мцстягил просес дейил. Бир чох елми кяшфляр образлы тяфяккцрсцз, жанлы тяхяййцлсцз ачыла билмяз. Эюзя эюрцнмяйян микроалямин образы мящз хяйалда йарадылыр вя ня­зяри тяфяккцр сцзэяжиндян кечирилир: тялимдя буну унутмаг олмаз" (сящ. 43). Мящз она эюря дя проф. Н.М.Казымов щаглы олараг йазыр ки, «…тярбийя иля йанашы тялим, тящсил вя психолоъи инкишаф категорийалары да Милли педагоэиканын тядгигат сащясиня педагоъи просес категорийасына дахилдир» (сящ. 10).Дярсликдя дюрдцнжц йенилик дя психолоъи йанашма проблеми иля баьлыдыр. Лакин бу йанашма мцяллимин психолоъи вязиййятинин тянзимлянмясиня хидмят едир.

Бцтцн педагоъи ижтимаиййятя мялумдур ки, проф. Н.М.Казымов щям рес­публикамызда, щям кечмиш иттифаг-индики МДБ мяканында, мян дейярдим ки, щазырки дцнйамызда илк дяфя олараг мцгайисянин елми мащиййятини бянзярсиз бир шякилдя дяриндян айдынлашдырмыш, онун физиолоъи, мянтиги, педагоъи вя психолоъи ясасларыны ачмыш вя сцбута йетирмишдир ки, ихтисасындан асылы олмайараг щяр бир мцяллимя елми фикирляри, мараглы фактлары, ижтимаи-сийаси-игтисади просесляри, бц­тювлцкдя тябиятя, жямиййятя, инсанын давраныш вя фяалиййятиня аид олан щяр жцр мцнасибятляри шярщ едяркян аьыллы цмумиляшдирмяляр апармаг вя мянтиги няти­жяйя эялмяк цчцн мцгайися бажарыьына йийялянмялидир. Чцнки алимин юз сюз­ляринжя десяк «мцгайися аьылын кясярини, шцурун итилийини артыран, идрак просесиня дцзэцн истигамят верян сюнмяз мяшялдир. Бу сюнмяз мяшял юйрянилян мате­риалын дяриндян дярк олунмасына вя мющкям йадда галмасына вя демяли лазым эялдикдя йада салынмасына мцнасиб психолоъи шяраит йарадыр» (Бах: Аьылын сюнмяз мяшяли, сящ. 84). «Тялим заманы мцяллимин юз психолоъи вязиййятини тянзимлямяси» (сящ. 220-240) идейасы иля чыхыш едян алим мцяллимин фяалий­йятиндя актйорлуг вя реъиссорлуг яламятлярини мцгайисяли шякилдя юзцнямяхсус мараглы бир цслубда шярщ едир. Мцяллимин фяалиййятини актйорун фяалиййятиня бян­­зядян яламятляри, актйор вя мцяллимин фяалиййятиндяки фяргли жящятлярини тягдим етмякля йанашы, мцяллимин фяалиййятиндяки реъиссорлуг яламятлярини, реъис­сорлуг вя мцяллимлик арасындакы фярги изащ едир. Эяляжяк мцяллимляря бир нюв давраныш гайдалары юйрядир. Онун «мцяллимдя актйор гядяр юз щярякятляриня: цзцнцн, ялляринин вя бядянинин щярякятляриня щаким кясилмялидир. О, щансы мя­гамда яли щярякятя эятиряжяйиня, щансы мягамда отуражаьына, нежя эюркям алажаьына нязарят etməйi бажармалыдыр» (сящ. 227) кими тювсийяляри мцяллимляр цчцн, хцсусиля, эянж мцяллимляр цчцн чох файдалыдыр. Чцнки, бу тювсийяляр мцял­лимя юз цзяриндя мясулиййятля ишлямяйя чаьырыр. Бу чаьырышын фонунда мцяллимин емосионаллыьынын разылыг, наразылыг, пешиманчылыг, севинмяк, кядярлянмяк, мц­ла­йимлик, сяртлик кими тязащцрцнцн вя бу емосионаллыьы идаря етмяйин цсул­ларынын ачыгланмасы чох ориъинал сяслянир. Бурада мцяллим бир тяряфдян юз давра­нышына нязарят етмяйи, диэяр тяряфдян юзцнцмцшащидяни (сящ. 237), юзцнц рущ­ландырманы (сящ. 238) юйрянир.

Дярслийин бу йенилийи ону диэяр дярсликлярдян фяргляндирян ян мцщцм амил­лярдяндир.

Дярслийин бешинжи йенилийи тялим-тярбийя вя тящсилин принсипинин вя мягсяд­ляриндя цмумилийин олмасыны елми дялилляр вя мянтиги цмумиляшдирмялярля сц­бута йетирмякдядир.

Мцяллиф илк дяфя олараг тялим-тярбийя вя тящсилин мягсядляриндяки цмумилийи; тялим вя тярбийянин цсулларында онларын тяшкили формаларындакы цмумилийи вя тялим, тярбийя вя тящсил цчцн психолоъи инкишафын цмуми олмасыны мянтиги арды­жыллыгла айдынлашдырыр.

Проф. Н.М.Казымов зиддиййятляр анлайышына да дягиг айдынлыг эятирир. О, зиддиййятляри защири вя дахили зиддиййятляр кими тягдим етмякля онларын бир нюв сярщядлярини мцяййянляшдирир. Бу ися фикримизжя дярслийин алтынжы йенилийидир.

Дярслийин педагоъи просесин ганунауйьунлугларынын вя ганунларынын пара­метрляри дя сялигяйя салынмышдыр. Мцяллиф щяр щансы бир ганунауйьунлуьу мц­яй­йянляшдирир вя ганунауйьунлуьун ганун компонентини дя бир меййар кими онун ардынжа локоник шякилдя ифадя едир.

Мясялян, «…Милли педагоэика беля бир ганунауйьунлуг мцяййян­ляшдир­мишдир: тялим, тярбийя, тящсил вя психолоъи инкишафын тамлыьыны мцяллимин билмяси вя фяалиййят заманы нязяря алмасы шаэирдлярдя тярбийялилик сявиййясини, билик вя психолоъи инкишаф сявиййясини артырыр.

Бу ганунауйьунлуьун ганун формасы белядяр: тялим, тярбийя, тящсил vя психолоъи инкишафын тамлыьы гануну» (сящ. 57).

Педагоъи просесин ондан артыг ганунауйьунлуьунун йенидян тянзим­лян­мяси, онларын ганун формасынын стимуллашдырылмасы дярслийин йеддинжи йенилийи щесаб олунмалыдыр. Бу йенилийин диггяти чякян диэяр тяряфlərinдян бири дя ондан ибарятдир ки, проф. Н.М.Казымов илк дяфя олараг мцяййянляшдирмишдир ки, яняняви дярсликлярдя тялим-тярбийянин принсипляринин щансы ясаса сюйкянмяси мясяляси ачыг галмышдыр. Буну нязяря алараг о, сцбута йетирмишдир ки, тялим-тярбийя принсипляринин ясасында педагоъи просесин ганунауйьунлуглары дайаныр.

Дярсликдя тялимин мярщяляляри йени тядрис мювзуларынын ясасян гавра­нылмасы; билик, бажарыг və вярдишлярин баша дцшцлмяси вя мющкямляндирилмяси; мцвяффягиййятя нязарят, онун гиймятляндирилмяси вя щесаба алынмасы кими сис­темляшдирилир (сящ. 161-171), сонра ися тялим цсуллары беля бир ардыжыллыгла груп­лашдырылыр: Йяни тядрис мювзусунун ясасян гавранылмасына хидмят едян цсуллар; билик, бажарыг вя вярдишлярин ясасян мющкямляндирилмясиня вя тятбигиня хидмят едян цсуллар (171-188). Бу мянтиги ардыжыллыьы щяр мцтяхяссис эцман едя биляр ки, тялимин мярщяляляри тялимин цсулларыны доьурмушдур. Демяли, тялим цсуллары мцяййян бир ясасдан йаранмышдыр. Башга сюзля ифадя етсяк, дярсликдя илк дяфя олараг исбат едилмишдир ки, тялимин цсуллары тялимин мярщяляляриндян тюрямядир. Бу, дярслийин сяккизинжи йенилийидир. Яняняви дярсликлярдя шяхсиййятин формалашмасы, ирсиййят, мцщит, тярбийя вя инкишаф амилляриля мящдуд шякилдя изащ олунмушдур. Н.М.Казымов ися илк дяфя олараг бу проблеми глобал шякилдя ачмыш, шяхсиййятин формалашмасында педагоъи просесин вя ямяйин ролуну тутарлы дялиллярля изащ етмяйя мцйяссяр олмушдур. Мараглы бурасыдыр ки, бу амилляр ба­рядя мювжуд олан бцтцн нязяриййяляри, о жцмлядян ирсиййятя цстцнлцк верян­ляри; мцщитя цстцнлцк верянляри; тярбийяйя цстцнлцк верянляри; ирсиййятля мцщитин йанашы тясириня цстцнлцк верянляри; ирсиййят, мцщит, тярбийя вя фяалиййят амил­ляринин гаршылыглы тясириня цстцнлцк верянляри айры-айрылыгда тящлил едяряк дярс­ликдян истифадя едянляря тягдим етмишдир. Доьрудур, Н.М.Казымов айрыжа бир монографийасында бу барядя ятрафлы сющбят ачмышдыр. Лакин проблемин лаконик шякилдя дярслийя эятирилмяси доггузунжу йенилик кими гиймятляндирилмəliдир.

Бу вахта гядяр йазылан «Педагоэика» дярсликляри ясасян ики вя йа цч щис­сядя (тярбийяшцнаслыг, дидактика вя мяктябшцнаслыг) ибарят олмушдур. Н.М.Ка­­­зымов ися илк дяфя олараг «Мяктяб педагоэикасы» корпусуну беш щиссядян иба­рят олмагла щазырламышдыр. Бу, дярслийин онунжу йенилийидир.

Инди ися «Мяктяб педагоэикасы» дярслийинин щямин беш бюлмяси щаггында айрылыгда сющбят ачаг вя онун диэяр мцсбят мязиййятляри вя йениликляри барядя фикирляримизи ачыглайаг.

Отуз ики фясил, эириш, истифадя олунан ядябиййат вя мцндярижатдан ибарят олан «Мяктяб педагоэикасы» адлы китаб бир нечя жящятдян мцщцм актуаллыг кясб едир. Биринжиси, ясярдя мцяллифин бцтцн мясяляляря плцралист мювгедян йа­наш­масы, сон дяряжя демократик рущда цмумиляшдирмяляр апармасы дярслийин эцнцн реаллыьы иля, эцнцн ян важиб тялябляриля сясляшмясиня сябяб олмуш вя бу да она там йени бир эюркям вермишдир.

Икинжиси, диэяр дярсликлярдян фяргли олараг «Мяктяб педаго­эи­ка»sınда илк дяфя олараг тярбийя, тялим вя тящсил мясяляляри, дцнйа тяжрцбясиля мцасир педагоъи тяжрцбянин мцгайися едиляряк йени педагоъи тяфяккцр бахымындан тящлил едилмясидир.

Цчцнжцсц ися, тящсил, тялим вя тярбийя иля баьлы педагоъи фикир тарихимиздян эятирилян игтибасларын, милли колоритмизя аид олан нцмунялярин мцасир педагоъи тяжрцбя иля мцгайисяли шякилдя верилмəsiдир. Дярслийин биринжи бюлмясиндя педа­гоэиканын нязяри-методолоъи мясяляляри ишыгландырылмыш; педагоъи елмин сащяляри, диэяр елмлярля ялагяси, мянбяляри вя педагоъи цсуллары ящатяли шякилдя верилмиш; педагоэиканын башлыжа категорийалары системя салынмыш; педагоъи просесдяки зиддиййятляр, ганунлар, ганунауйьунлуглар елми шякилдя шярщ едилмиш; шяхсий­йятин формалашмасы мясяляси щям гнoсeолоъи, щям дя мцгайисяли шярщ yolu ilə диггятя чатдырылмышдыр.

«Тящсил вя тялим педагоъи просесин тяркиб щиссяляри кими» адланан ди­дактиканын мащиййяти, мязмуну, ганунлары, ганунауйьунлуглары, щяйата ке­чирилмяси цсуллары, тятбиги принсипляри барядя дяруни бир тярздя хронолоъи ардыжыллыгла, давамлы педагоъи мянтигя сюйкянян цмумиляшдирмялярля изащ етмишдир. Бюлмядя диггяти жялб едян ян цмдя жящятлярдян бири дя «Милли педа­гоэикада дидактика мясяляляри» вя «Азярбайжан тящсили системи вя онун яса­сында дуран принсипляр» щаггында верилмиш мювзулардыр. Фикримизжя, Азярбайжан педагоъи фикир тарихиндя, мцяллиф илк дяфя олараг Азярбайжан тящсилинин ян зя­рури мясялялярини дцнйа тящсил системиня интеграсийа олунмасына тяшяббцс эюстярмишдир. Щалбуки, мцстягил дювлятимизин маариф сащясиндя олан директив вя програм сянядляриндя Азярбайжан тящсилинин дцнйа тящсил системиня интеграсийа олунмасы иля баьлы мцхтялиф характерли тювсийяляр, эюстяришляр вя сярянжамлар вардыр. Фикримизжя, Н.Казымовун бу тяшяббцсцнц щям дювлятимизин щяр бир педагогун гаршысында гойдуьу вязифя боржунун йериня йетирилмяси, щям дя «Азярбайжан тящсилинин дцнйа тящсилиня интеграсийа едилмяси» сащясиндя сюздян ишя кечилмяси кими гиймятляндирilмялидир.

Цчцнжц бюлмядя тярбийянин бцтцн нязяри вя практик мясяляляри, о жцм­лядян, ганунлары, ганунауйьунлуглары, зиддиййятляри, методлары, принсипляри, тятбиги йоллары, башлыжа мянбяляри, мярщяляляри юз яксини тапмышдыр. Бу бюлмядя бцтцн мювзуларда иряли сцрцлян йени фикирляр педагоъи елмин инкишафы цчцн ясас щярякятверижи гцввя кими юзцнц эюстярир. Бурада тярбийянин приnсiпляри йени тя­фяк­кцр сцзэяжиндян кечирилир, онун тяснифаты заманы бу эцня кими юзцнц эюс­тярян стериотипляр ислащ олунур, тякрарлар арадан галдырылыр вя нящайят илк дяфя олараг принсипляр юз обйектив тярифини «газаныр».

Тярбийянин мярщяляляриндян данышан мцяллиф щаглы олараг, онун Милли вя цмумбяшяри дяйярляря сюйкянмясини (мясялян, халгын сойкюкцндян эялян ща­лаллыгдан гидаланмасы нцмуня кими верилир) иддиа едир. Мцяллифин консептуал идейасына эюря тярбийянин бцтцн мярщяляляриндя милли дяйярлярин ашыланмасы иде­йасы Милли педагоэиканын башлыжа вязифяляриндян щесаб олунур. Бизжя бу йанаш­ма щяр шейдян юнжя Азярбайжан тярбийяшцнаслыьынын чох гядим тарихя малик олмасына вя диэяр халглардан яввял йаранмасына дялалят едян шяртлярдяндир. Доьрудан да гядим Шумер гайнагларына сюйкянян, «Билгамус» дастан­ла­рындан майаланан, «Авеста» вя «Дядя Горгуд»дакы тярбийя мясяляляринин кюкц ерамыздан яввял икинжи, цчцнжц минилликляря эедиб чыхыр. Йахуд Ябцлщясян Бящмянйарын, Гятран Тябризинин, Низами Эянжявинин, Сяфиййяддин Урмявинин, Нясиряддин Тусинин ясярляриндяки зянэин тярбийя компонентляринин милли яня­няви сяжиййяси демяйя ясас верир ки, проф. Н.Казымовун иряли сцрдцйц фикирлярин щамысынын елми ясасы вардыр вя онлар тягдирялайигдир.

Дюрдцнжц бюлмядя мцяллиф тярбийянин айры-айры сащялярини мян дейярдим ки, йенидян тядгиг едяряк системя салмышдыр. Бу бюлмя дя дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы мясяляляриндян башлайыр. Диэяр мцяллифлярдян фяргли олараг Н.Ка­зы­мов дцнйаэюрцш анлайышыны айдынлашдырыр, она тяриф верир, сонра онун фор­малары, йаранмасы вя инкишафы барядя мялумат верир. Бурада диалектик -мате­ри­алист дцнйаэюрцшц, идеалист дцнйаэюрцшц, дини дцнйаэюрцшц, щцrufi дцн­йа­эюрцшц тящлил олунур, дцнйаэюрцшцн елми-тарихи инкишаф мярщяляляринин шярщи верилир вя нящайят, дцнйаэюрцшцн формалашмасында педагоъи просесин апарыжы ролу айдынлашдырылыр вя елми дцнйаэюрцшцнцн мащий­йяти ачылыр.

Н.Казымов педагоэикамыза илк дяфя олараг «аьыл тярбийяси» ифадяси эя­тирмишдiр. Бу йенилик дя милли-мяняви дяйярляря вя елми фактлара сюйкянир.

Ел арасында «аьылы башында олан адам», «аьлы башындан чыхыб», «аьлыны башына гой», «онун башына аьыл гойун» кими ифадяляр ишлянир. Бу о демякдир ки, инсана щансы тярбийяви форма иля тясир эюстярирсянся бу тясир онун аьлында юз як­сини тапыр. «Аьыллы отур», «аьыллы дур», «аьыллы йе», «аьыллы ич», «аьыллы ишля», «аьыл­лы щярякят ет», «аьыллы даныш» ифадяляриня эюря ися ушаьын бцтцн щярякятлярини дцз­эцн тянзимлямяк цчцн онун аьлыны тярбийя етмяк лазымдыр. Она эюря дя аьыл тярбийясинин педагоэикайа эятирилмяси мягсядямцвафиг сайылмалы, ону дюврцн хцсусиййятляринин мювжуд сябябlərиндян йаранмасы (мцяллиф мясялянин йа­ран­­ма зярурятини ики сябябля изащ едир) тягдир едилмялидир.

Мцяллиф илк дяфя олараг аьыл тярбийясинин мащиййятини айдынлашдырмыш, аьыла тяриф вермиш, аьыл тярбийясинин мязмунуну, мягсядини, вязифялярини шярщ етмиш вя тятбиги йолларыны эюстярмишдир. Бурада «Аьыллы щесаб едилян шяхслярля эюрцшляр», «Ишя башламаздан яввял нятижялярини эюря билмяк» кими тювсийяляр (аьыл тярбийясинин йоллары) аьыл тярбийясинин формалашдырылмасы цчцн чох мцнасиб йоллардыр. Мясялянин беля гойулушу эцман ки, аьыл тярбийяси иля мяшьул олажаг эяляжяк мцтяхяссисляря истигамят вермяк цчцн чох файдалыдыр. Бу бюлмядя тярбийянин башлыжа сащяляри щесаб олунан идейа-сийаси тярбийя, яхлаг тярбийяси, ямяк тярбийяси, физики тярбийя, естетик тярбийя, еколоъи тярбийя, игтисади тярбийя, щцгуг тярбийяси юз елми тящлил вя педагоъи тяснифатына эюря диггяти жялб едир. Бунларын ичярисиндя игтисади тярбийя мясяляляри даща мцщцм актуаллыг кясб едир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя йетишян няслин нцмайяндяляриня «игтисади мц­насибятляр», «игтисади цнсиййятляр», «игтисади давранышлар» барядя биликлярин ве­рил­мяси даща мягсядямцвафигдир. Она эюря ки, бу мцнасибятлярдян даща ящя­миййятли кейфиййят цзя чыхажаг. Игтисади цнсиййят нятижясиндя «ялиачыглыг», «гя­на­ятчилик», «антиисрафчылыг», «шцкцрлцлцк», «кяримлилик» (кярамят) вя бу кими кей­фиййятлярин цзя чыхмасына сябяб олажагдыр.

Бу мянада Н.М.Казымовун игтисади тярбийянин системя салмасы, онун орта цмумтящсил вя али мяктяблярдяки тяблиьи йоллары барядяки фикирляри мцщцм ящямиййят кясб едир. Сонунжу, бешинcи бюлмядя педагоъи хидмятин методикасы вя дярсдянkənar вя мяктябдянкянар ишин спесифик хцсусиййятляри системляшдирилмишдир. Бурада щям­­чинин мяктябя рящбярлийин мязмуну лаконик шякилдя цмумиляшдирилмишдир. Бязи тяклифляримизи дя билдирмяк истярдик: Арзу едярдик ки, китабын сон­ракы няшрляриндя-педагоjи елмин сащяляри сырасына «Тибби педагоэика» да ялавя едилсин. Тярбийянин башлыcа сащяляри сырасында «ишэцзарлыг тярбийяси» вя «сащиб­карлыг щисси тярбийяси» дя юз яксини тапсын.

Фикримизи йекунлашдырараг беля гянаятя эялмяк олар ки, «Мяктяб пе­дагоэикасы» дярслийи щям монографийа кими бцтцн тялябляря жаваб верир, щям дя дярслик кими елми-нязяри-практик cящятдян чох йарарлыдыр.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə