ElektriK, su, doğal gaz satiş ve atik su aritma sözleşmesi
Yüklə 247.83 Kb.
səhifə1/3
tarix18.04.2016
ölçüsü247.83 Kb.
  1   2   3


ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ SATIŞ VE ATIK SU ARITMA SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No:2 BTSO, BURSA adresinde mukim BTSO ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (bundan böyle BÖLGE olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Bursa Organize Sanayi Bölgesi …………………… BURSA adresinde mukim ……………………………………………… (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır), elektrik, su, doğal gaz satışı ve atık suyun arıtılması için aşağıdaki koşullarda, BÖLGE elektriği, suyu, doğal gazı vermek ve atık suyu arıtmak; MÜŞTERİ elektriği, suyu, doğal gazı almak, atık suyunu arıttırmak ve bedellerini ödemek üzere anlaşmışlardır.


Sözleşmenin Özel Şartları’nın A bölümü Elektrik, B bölümü Su, C bölümü Doğal Gaz ve D bölümü Atık Suya aittir.

MÜŞTERİ’ye elektrik, su ya da doğal gaz satışlarından herhangi birisinin veya ikisinin gerçekleştirilmediği durumlarda, Sözleşme’nin, gerçekleştirilmeyen satışlar ile ilgili bölümleri dikkate alınmayacak; ancak, bu hususun Sözleşmenin Genel Şartlarına herhangi bir etkisi olmayacaktır. Müşterinin daha sonra böyle herhangi bir satışı talep etmesi halinde, BÖLGE’nin koşullarına göre Özel Şartlardaki ilgili bölüm veya bölümler üzerinde yapılacak ilaveleri içeren ek protokol düzenlenip taraflarca imzalanacaktır.

İşbu Sözleşmenin Özel Şartları, Genel Şartlarına öncelik taşır.
Sözleşmenin ekleri :

Ek 1- Doğal Gaz Garanti Özellikleri


Ek 2- Karışık endüstriyel atık suların alıcı ortama Deşarj Standartları ve Atık su Arıtma Tesisi maksimum giriş değerleri

Ek 3- Mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunup yeni faaliyete geçecek olan veya üretim değişikliği yapan firmaların BOSB Atıksu Arıtma Tesisine deşarj kriterleri.

Ek 4- Su sayaç sistem planı

GENEL ŞARTLAR1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin Bursa Organize Sanayi Bölgesi ………………. adresindeki ve …. Ada, ……….. Parseller dahilindeki maliki olduğu ya da kiraladığı tesisleri için gerekli elektrik, su ve doğal gazın ve atık su arıtılmasının teminidir. BÖLGE tarafından temin edilen elektrik, su ve doğal gazı, MÜŞTERİ yalnız kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacaktır. MÜŞTERİ elektrik, su ve doğal gazını yalnızca BÖLGE’den satın alacak, doğrudan veya dolaylı olarak da olsa Özel veya Resmi herhangi bir kuruluş ya da şahıstan temin etmeyecektir. BÖLGE’nin yazılı onayı olmadan elektrik, su ve doğal gaz hiçbir kimseye direkt veya dolaylı olarak verilemez ve satılamaz.
MÜŞTERİ ayrıca; Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine ve bu Sözleşmede kabul ettiği husus ve taahhütlerine aykırı düşen hareketlere, BÖLGE’nin yazılı ihbarına rağmen devamında ısrar ettiği taktirde, MÜŞTERİ’nin tesis ve işletmelerine BÖLGE’nin sunduğu su, elektrik, doğal gaz, arıtma ve katı atık toplama vb. gibi genel Hizmetlerden istifade etmesini kısmen veya tamamen mahrum bırakacak tedbirlerin alınacağını peşinen kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
BÖLGE ile MÜŞTERİ arasında imzalanan bu Sözleşme, 01.01.2005 ile 31.12.2005 tarihleri arasında geçerlidir.
3. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ

Sözleşme süresi bitimine en az 1 ay kala taraflardan birisi Sözleşmenin feshi hususunda yazılı bir müracaatta bulunmadığı takdirde; veya günün koşullarına ve mevzuata uygunluk sağlanması için Sözleşme maddelerinde değişiklik yapılması gereken haller dışında, Sözleşme her defasında kendiliğinden aynı şartlarla ve 1 yıl için uzatılır.
 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 1. Sözleşme, aşağıda sıralanan maddelere istinaden sona erer :

 1. MÜŞTERİ Genel ve Özel Şartlara riayet etmezse,

Bu durumda MÜŞTERİ’ye BÖLGE’ce 3 (üç) gün süreli bir uyarı yazısı yazılır. Bu süre zarfında aynı durum devamlılık gösterirse BÖLGE yasal yazılı tebligat ve faks yolu ile Sözleşmeyi sona erdirecektir.(erdirebilecektir.)

 1. Madde 3'e göre taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sözleşme süresi sonunda veya süresinden önce sona erdirilir.
 1. Sözleşmenin sona ermesi halinde, tarafların karşılıklı her türlü borç ve alacaklarına ilişkin yükümlülükleri devam eder.
 1. Sözleşmenin sona ermesi halinde, Tesis içindeki BÖLGE ekipmanı Tesis içinde kaldığı müddetçe MÜŞTERİ, BÖLGE’ye ait her şeyi korumak için makul bütün tedbirleri alacaktır. Alınacak tedbirlerin eksikliklerinden ve/veya MÜŞTERİ’nin Tesis içindeki BÖLGE ekipmanlarına müdahale etmesinden dolayı kaynaklanabilecek zarar ve hasardan doğan maliyet, ziyan ve taleplere karşı, sadece MÜŞTERİ sorumlu olacak ve BÖLGE'nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak meydana gelen tüm zararını tazmin edecektir
 1. ALTYAPI TESİSLERİNİN BAKIMI VE KORUNMASI

MÜŞTERİ, altyapı tesislerinin ve müşterek hizmetlerin temin ve devamlılığını sağlamak üzere gerekli bakım, amortisman ve benzeri masraflardan BÖLGE’ce tahakkuk ettirilecek olan miktardan hissesini ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.


MÜŞTERİ, yol banketlerinde yapılacak her türlü çalışma için BÖLGE’ye haber vermeden ve onay almadan işe başlamayacaktır.

MÜŞTERİ, her türlü BÖLGE faaliyetleri amacıyla görev yapmak üzere gelen BÖLGE personeline her türlü kolaylığı sağlayacaktır.6. YENİ YATIRIMLAR

MÜŞTERİ, arsası üzerinde yapacağı yeni yatırımlara ait tüm mimari ve inşaat projelerini öncelikle BÖLGE’ye ibraz edecektir. Bu projeler Organize Sanayi Bölgesi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ve imar mevzuatına uygun olmak zorundadır


7. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME

MÜŞTERİ, işletme sırasında meydana gelecek çevre kirliliğini (su, hava, ses, koku vb.) önlemek için ilgili kanunlar çerçevesinde her türlü önlemi almak zorundadır. Ayrıca MÜŞTERİ, aşağıda belirtilen tüm maddeleri peşinen kabul ve taahhüt eder.a) Yağmur suyu toplamak amacıyla MÜŞTERİ’lerin çevresinde yapılan açık (V) kanallarına proses ve/veya kazan suyu (soğutma suyu dahil) bırakmayacaktır.

b) MÜŞTERİ; sınırları dahilinde görüntü itibariyle çevre ile ilgili düzen ve tertibe uyacaktır.

c) MÜŞTERİ; sınırları dışında hiçbir şekilde malzeme teçhizat, araç v.b. bulundurmayacaktır.

d) MÜŞTERİ; sınırları dahilinde, açık alanda veya çöp toplama kapları içerisinde, herhangi bir amaçla ateş yakmayacaktır.

e) MÜŞTERİ; katı atıkları ile ilgili olarak BÖLGE’nin kurallarına uymak zorundadır. MÜŞTERİ’lerden çıkan evsel nitelikteki katı atıkları BÖLGE toplayıp toplamamakta serbesttir. Toplamadığı takdirde MÜŞTERİ evsel katı atıklarını ve ayrıca tehlikeli olmadığı tespit edilen katı proses atıklarını Büyükşehir Belediyesine ait çöp alanlarına götürmekle mükelleftir. MÜŞTERİ, yetkili kurumlar tarafından tehlikeli olduğu tespit edilen katı proses atıklarını ise Çevre Bakanlığı’ndan lisanslı bir Tehlikeli Atık Bertaraf tesisine götürmek ve bertaraf etmekle yükümlüdür.

f) MÜŞTERİ; sınırları dahilinde, kontrol ve bakım kolaylığı açısından pis su rögarları, su sayaç rögarları, elektrik ve doğal gaz sayaçları ve RTU kabinleri ile debimetreler üstünde ve çevresinde hiçbir malzeme ve teçhizat bulundurmayacaktır.
8. YANGIN TEDBİRLERİ

MÜŞTERİ, yangın ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bununla ilgili olarak açık ve kapalı alanlarında yapılacak yangın su tesisat ve donanımlarının mevzuat çerçevesinde BÖLGE’nin uygun bulacağı tip, kalite ve sayıda olmasını kabul ve taahhüt eder.


9. DEPOZİTO
MÜŞTERİ hizmet talebinde bulunduğu tesiste kiracı ise gayrimenkul sahibinin kefaleti ile birlikte MÜŞTERİ, ilk elektrik, su, doğal gaz ve atık su bağlantısı yapılırken faizsiz ve nakit YTL. olarak veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu karşılığı, 1 (bir) aylık döneme ait ortalama yaklaşık tüketim miktarı kadar olan bedeli depozito olarak yatıracaktır. Bu bedel BÖLGE teknik elemanlarınca hesaplanacak ve yazı ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. Elektrik, su ve doğal gaz ancak bu depozito yatırıldıktan sonra verilecektir. Daha sonra, MÜŞTERİ’nin elektrik, su, doğal gaz, atık su vb. son 3 (üç) aylık fatura tutarlarının ortalaması (K.D.V.‘ler dahil), mevcut depozito miktarını % 10 geçerse, BÖLGE’nin istemi üzerine MÜŞTERİ, en geç 10 (on) gün içinde mevcut depozitosu ile fatura tutarları ortalaması arasındaki fark depozitoyu BÖLGE’ye tevdi edecektir. MÜŞTERİ, gerekli depozitoyu temin edip takip eden ilk ihbar mektubunda belirtilen süre zarfında BÖLGE’ye teslim etmezse, BÖLGE, gerek abonelik sözleşmesinde belirtilen gerekse MÜŞTERİ’ye vermekte olduğu her türlü hizmetini durduracaktır. Verilen hizmet veya hizmetlerin durdurulmasından ve yapılacak kesinti uygulamalarından dolayı oluşacak her türlü zarar, ziyan ve sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup, MÜŞTERİ’nin BÖLGE’den herhangi bir tazminat isteme hakkı olmayacaktır.
10. ÖDEME


 1. BÖLGE, MÜŞTERİ'ye ait her ayın elektrik, su, doğal gaz tüketimi ve atık su bedelini, ondan sonra gelen ayın ilk 7 (yedi) günü içinde ayrı ayrı tespit ve fatura edecektir. MÜŞTERİ, faturalarının bedellerini faturalar üzerinde belirtilen son ödeme tarihi mesai saati bitimine kadar ödeyecektir.

 2. Herhangi bir faturanın düzenlenmesinde yanlışlık yapılmış olsa bile, MÜŞTERİ fatura tutarını ödemek zorundadır. Yanlışlık olması faturanın ödenmemesine neden olamaz. Ancak, faturaya esas tüketim miktarı, sayaç ve debimetre kapasitesinin fatura dönemi içinde sürekli kullanıldığı varsayımı ile hesaplanan miktardan fazla ise sadece sayaç kapasitesi üzerinden hesaplanan tutar ödenecektir. Faturaya, kendisine ulaştığı günü izleyen 8 (sekiz) gün içinde MÜŞTERİ tarafından yapılacak itirazlar incelenerek, tahsil edilen tutar arasında doğabilecek farklılıklar, BÖLGE tarafından takip eden ilk faturada dikkate alınacaktır.

 3. Eğer MÜŞTERİ, fatura bedellerini Madde 10.1’de belirtilen süre içinde ödememiş ise;

 1. Kendisine tevdi edilen tüm aylık faturaların ödenmeyen kısmı üzerinden gecikmenin ilk 30 (otuz) günü (30. gün dahil) için % 10 (yüzde on), daha sonraki süre için aylık % 5 (yüzde beş) gecikme faizi oranı uygulanacaktır. Faiz oranları 1 ay önce duyurulmak şartıyla BÖLGE tarafından değiştirilebilir.

 2. Fatura ve/veya faturaların son ödeme tarihinden itibaren toplam 5 (beş) gün geçtiği halde, cezalar ve KDV’leri ile birlikte ödeme yapılmazsa, BÖLGE, MÜŞTERİ'ye yazılı olarak, hangi Hizmete ait fatura ve/veya faturaları ödememişse o Hizmetin ve/veya Hizmetlerin durdurulacağını ihbar eder. İhbar mektubunun tevdi tarihinden itibaren 5 (beş) gün zarfında da borç ödenmediği takdirde BÖLGE, MÜŞTERİ'ye verdiği ilgili Hizmet ve/veya Hizmetlerini durduracaktır. Ayrıca, depozito olarak verilen teminat mektuplarını tazmin ettirebilecek veya nakit depozitolarını Cari Hesaba mahsup edebilecektir. Müşterinin herhangi bir hizmet borcundan dolayı BÖLGE ile yapılmış sözleşmedeki diğer hizmetler de durdurulabilir. Hizmetlerin kesilmesinden doğacak her türlü zarar, ziyan ve sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ’nin tekrar Hizmet verilmesini isteyebilmesi için, o zamana kadar tahakkuk eden borçlarının, gecikme zamları ile birlikte tamamını ve BÖLGE'nin Hizmet durdurulması için yaptığı ve tekrar Hizmet verilebilmesi için yapacağı tüm masrafları da ödemesi ve eksik kalan depozito teminatlarını tamamlaması gerekmektedir.

 3. Cezai işlemlerde uygulanan oranlar BÖLGE tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.

 1. Doğal Gaz (C Bölümü) için BÖLGE, Sözleşme sonunda, yıllık kesin hesap faturasını düzenler. Bu faturada, o Sözleşmeye ait fiili çekişler ile Asgari Alım Taahhüdü arasındaki fark (eğer var ise) belirtilir. Yıl içinde, mücbir sebep nedeniyle gerçekleştirilemeyen çekişler söz konusu ise, Asgari Alım Taahhüdünün hesaplanmasında bu miktarlar Sözleşme Miktarından düşülür. MÜŞTERİ’nin yaptığı fiili çekişler, Yıllık Sözleşme Miktarından, varsa mücbir sebepler düşüldükten sonra hesaplanan Asgari Alım Taahhüdünden az ise aradaki fark için fatura, BÖLGE tarafından yıllık kesin hesap faturası ile birlikte MÜŞTERİ’ye gönderilir. MÜŞTERİ’nin yapacağı ödemelerde Madde 10.1 ve 10.3 geçerlidir. Ödemelerde yıl içinde geçerli olan fiyatların aritmetik ortalaması kullanılır.

5) a) Elektrik (A Bölümü) ve Doğal Gaz (C Bölümü) için;

Herhangi bir nedenle sayaç devre dışı kalacak olursa, sayacın devre dışı olduğu süredeki elektrik ve gaz tüketim miktarları, içinde bulunulan 3 aylık dönem koşullarını temsil edecek şekilde önceki ve/veya sonraki ay veya aylar tüketiminin ortalamasından hangisi çoksa o miktar dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, bu halde faturalamanın durmaması için sayaçların durduğu veya hiç işlemediği aydan bir önceki ayın değerleri esas alınarak geçici fatura düzenlenir. Bu geçici faturalar sayaçların çalışır duruma getirilmesini izleyen ay veya ayların sonunda, yukarıdaki yönteme göre hesaplanacak aylık ortalama değerlere göre düzeltilir. Farkın Ödenmesi Madde 10.1 ve 10.3'e tabidir. Sayaç herhangi bir nedenle elektriğin veya doğal gazın verildiği ilk günden itibaren çalışmayacak olursa, sayacın çalışmadığı sürede tüketilen elektrik veya doğal gaz miktarı, sayacın normal çalışır duruma getirilmesinden sonra kesinti süresince içinde bulunulan 3 aylık dönem koşullarını temsil eden iki ayın ortalama değerleri esas alınarak fatura edilir. Bu ayları BÖLGE tespit eder ve MÜŞTERİ itiraz etme hakkına sahip değildir. Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapmasından dolayı oluşan ölçüm farkları, ilgili dönem satış fiyatları esas alınarak hesaplanır. Bu ödeme Madde 10.1 ve 10.3'e tabidir.b) Su (B) bölümü için;

Su sarfiyatı tespit edilemeyen aylar için bir önceki ayın sarfiyatı fatura edildikten sonraki arızasız çalışılan 2 ayın su sarfiyatları karşılaştırılarak tahakkuk yapılır.

By-pass devreli sayaç sisteminin durması veya ayarsız çalışması halinde sarfiyat sayacın tam çalıştığı son ay üzerinden MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Geçmiş ayların buna göre tahakkukları yapılır. Bir aylık tamir süresi aşıldığı taktirde, BÖLGE’nin belirleyeceği cezai miktar fatura edilir.

c) Atık su (D Bölümü) için;

BÖLGE’nin elinde debimetre cihazı bulunmadığı veya takılan debimetre arızalı olduğu taktirde, firmanın BÖLGE’den o ay satın aldığı 1. ve 2 kalite suların toplamları atık su miktarı için düzenlenen faturaya esas olarak alınır.6) Doğal Gaz (C Bölümü) için;

MÜŞTERİ, Sözleşme sonunda Taahhüt ettiği tüketim dilimi yerine daha düşük bir tüketim diliminden gaz kullanmışsa veya yıl içinde herhangi bir zamanda, Taahhüt ettiği tüketim diliminin altındaki bir dilimden gaz almaya devam edeceğini bildirirse, Sözleşme başından Sözleşme sonuna veya dilim değişikliğini bildirdiği tarihe kadar olan dilimler arasındaki fiyat farklarının aritmetik ortalaması kullanılarak Fark Faturası düzenlenir.

MÜŞTERİ’nin sözleşme hükümlerine aykırı davranışı veya borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle verilen hizmetlerin durdurulması halinde, Müşteri zarara uğradığı iddasıyla BÖLGE’den herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
11. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
Sözleşmenin yapılmasıyla ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon vb. her ne nam altında olursa olsun yasal ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar MÜŞTERİ’ye aittir.
12. DEVİR
MÜŞTERİ, bu sözleşme altındaki hak ve yükümlülüklerini BÖLGE'nin yazılı onayı olmadıkça üçüncü şahıslara devredemeyecektir.
13. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Sözleşmede açıkça belirtilmiş fesih sebeplerine ilaveten;


 1. MÜŞTERİ’nin, bu Sözleşmede bahsi geçen tesislerinin dışında ve kullanım amaçları dışında elektrik, su ve doğal gaz kullanması, başkalarına elektrik, su ve doğal gaz satması,

 2. Doğal Gaz (C bölümü) için;

Sözleşmede belirlenen azami tüketimlerin daha önce yazılı olarak verilmiş bir onay olmadan aşılması sebebiyle, diğer MÜŞTERİ’lere gaz arzının tehlikeye sokulması,

 1. Mücbir sebebin 45 (kırkbeş) günden fazla sürmesi,

 2. Tarafların, Sözleşmenin Özel Şartları ile ilgili bilgi ve dokümanları vb. 3. Şahıslara ve kuruluşlara vermesi,

 3. MÜŞTERİ’nin iflas etmesi, tasfiyeye gitmesi veya acze düşmesi

 4. MÜŞTERİ’nin malik ya da kiracı sıfatını kaybetmesi

fesih sebebidir.
Bu durumlarda Mali yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla sözleşme kendiliğinden sona erer. Bu sözleşmenin sona ermesi ile tüm borçlar muaccel hale gelir.
14. HABERLEŞME
Bu sözleşmeye ilişkin yazılı bildirimler, ilgili tarafın adresine, elden verilecek ya da faksla veya taahhütlü mektupla gönderilecektir.
15. MÜCBİR SEBEBLER
"Mücbir Sebep", ilgili tarafın denetimi dışında, kusurdan uzak, sezilemeyen, karşı konulamayan ve makul ihtimam ve öngörüye rağmen önlenemeyen ve;

 • Teknik arızaları ve elektrik, su ve doğal gaz arzlarındaki azalışları,

 • BÖLGE’nin ve/veya Tesisin çalışmalarını etkileyecek Devlet Kurum ve Kuruluşlarının müdahalelerini de kapsayan durumlar anlamındadır.

Eğer herhangi bir taraf, Mücbir Sebep nedeni ile bu sözleşme altındaki yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle yerine getirmez duruma gelirse:
 1. Etkilenen taraf, bütün hızıyla bütün makul gayreti göstererek Mücbir Sebep durumunu ortadan kaldırmaya çalışacak,
 1. Bu madde, tarafların (ödemeye ilişkin yükümlülükler dahil) Mücbir Sebep haline kadar ki yükümlülüklerini yerine getirmelerine mani teşkil etmeyecektir,
 1. Etkilenen taraf, Mücbir Sebebin meydana gelmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Mücbir Sebebi ve muhtemel süresini, karşı tarafa bildirmek durumundadır. Şayet bildirmez ise bu haklarından feragat etmiş sayılacaktır,
 1. Mücbir Sebep 45 (kırkbeş) günden fazla sürerse, BÖLGE'nin fesih veya şartları gözden geçirme hakkı doğacaktır.
 1. ANLAŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ

Anlaşmazlık halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə