Elektrik enerji sayğacların istismarı və təmiri”” kursunun test sualları 1
Yüklə 93.45 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü93.45 Kb.
““Elektrik enerji sayğacların istismarı və təmiri”” kursunun

test sualları

1. Üçfazalı sayğac üçün aktiv güc ifadəsi necə ifadə olunur?

1) P = U·I·cosφ

2) P = U·I·cosφ

3) P = I·U

4) P = cosφ

5) P = I·U·sinφ

2. Üçfazalı sayğac üçün reaktiv güc ifadəsi necə ifadə olunur?

1) P = I·U·sinφ

2) P = I·U·cosφ

3) P = I·U

4) P = cosφ

5) P = I·U·sinφ

3. Yük induktiv xarakterlidirsə cərəyan ilə gərginlik arasında münasibət necə olur?

1) cərəyan gərginlikdən geri qalır

2) cərəyan gərginliyi qabaqlayır

3) cərəyan gərginlik üst-üstə düşür

4) üst-üstə düşmür

5) cərəyan gərginlikdən fərqlənir

4. Yük tutum xarakterlidirsə cərəyan ilə gərginlik arasında münasibət necə olur?

1) cərəyan gərginlikdən geri qalır

2) cərəyan gərginliyi qabaqlayır

3) cərəyan gərginlik üst-üstə düşür

4) üst-üstə düşmür

5) cərəyan gərginlikdən fərqlənir

5. Gərginlik fazaları əks ardıcıllığı olarsa sayğac işləmə qaydası necə olar?

1) sayğac düz işləyər

2) sayğac özbaşına işləyər

3) sayğac dayanar

4) düz işləmə

5) xəta ilə işləyər

6. ÜG 6805 3x100 V enerqomer tipli sayğac üçün dəqiqlik sinfi hansıdır?

1) 2


2) 1

3) 0,5


4) 2,5

5) 1,5


7. ÜG 6807 A-1 220 V enerqomer tipli sayğacın dəqiqlik sinfi hansıdır?

1) 2


2) 1

3) 0,5


4) 2,5

5) 1,5


8. ÜG 6803 3x380/220 V enerqomer tipli sayğacın dəqiqlik sinfi hansıdır?

1) 2


2) 1

3) 0,5


4) 2,5

5) 1,5


9. Dəyişən elektrik cərəyanı ölçmək üçün hansı sayğaclar tətbiq olunur?

1) induksiya

2) elektron

3) mexaniki

4) induksiya və elektron

5) elektromanit

10. cosφ işarəsi nəyi göstərir?

1) cərəyanla faza gərginliyi arasında fazalar fərqi bucağı

2) yükün güc əmsalı

3) bucaq tezliyi

4) rəqs dövrü

5) period

11. Sayğacın dəqiqlik sinfi nədir?

1) xətanın faizlə yol verilən həddi

2) sayğacın həssaslığı

3) sayğacın özbaşına işləməsi

4) cərəyanın faza ardıcıllığı

5) gərginliyin faza ardıcıllığı

12. Cərəyan transformatoru əks qütblü olarsa sayğac necə işləyər?

1) düzgün

2) xəta ilə

3) sayğac dayanar

4) sayğac tərsinə fırlanar

5) heç bir dəyişiklik olmaz

13. Dəqiqlik sinfi 0,5 olan enerqomer sayğacı hansı nümunəvi cihazla yoxlamaq olar?

1) 0,5


2) 0,2

3) 0,05


4) 0,4

5) 0,2


14. cosφ = 1 olduqda φ-ı qiyməti necə dəyişər?

1) φ = 00

2) φ = 600

3) φ = 800

4) φ = 1000

5) φ = 1200

15. Üçfazalı dördnaqilli şəbəkədə elektrik enerjini ölçmək üçün hansı sayğaclardan istifadə olunur?

1) 380/220 V

2) 220 V

3) 100 V


4) 127 V

5) 400 V


16. Üçfazalı sayğaclarda cərəyan transformator əks qütblü qoşulması sayğacın işləməsinə necə təsir göstərir?

1) sayğac dayanır

2) sayğac xəta ilə işləyir

3) sayğac düzgün işləyir

4) sayğac tərsinə fırlanar

5) heç bir dəyişiklik olmaz

17. Üçfazalı sayğaclarda gərginlik fazalarının düz ardıcıl olmama sayğacın işləməsinə necə təsir göstərir?

1) sayğac dayanır

2) sayğac xəta ilə işləyir

3) sayğac düzgün işləyir

4) sayğac tərsinə fırlanar

5) heç bir dəyişiklik olmaz

18. 2 ədəd 380/220 V sayğacı yanboyu quraşdırarkən cərəyan dövrələri necə qoşulmalıdır?

1) ardıcıl

2) paralel

3) ayrı-ayrı

4) növbə ilə

5) fərq yoxdur

19. 2 ədəd 380/220 V sayğacı yanboyu quraşdırarkən gərginlik dövrələri necə qoşulmalıdır

1) ardıcıl

2) paralel

3) ayrı-ayrı

4) növbə ilə

5) fərq yoxdur

20. Elektrik şəbəkəsində yükün induktiv və ya tutum xarakterli olmasından asılı olaraq cərəyan vektorları ilə gərginlik vektorlara nisbətən yerləşmə vəziyyəti dəyişirmi?

1) hə


2) yox

3) üst-üstə düşür

4) fərq yoxdur

5) dəyişmir

21. Aktiv enerji sayğacının C/T və G/T-lı üçnaqilli dövrəyə qoşularkən fazalar ABC düz ardıcıllığına münasibət?
1) mütləq

2) sərbəst

3) ardıcıl

4) paralel

5) qeyri-simmetrik

22. 0,5 dəqiqlik sinfi hesabat sayğacları G/T qidalanan kabelin gərginlik itkisi necə olur?

1) 0,25

2) 0,5


3) 1

4) 2


5) 2,5

23. 1 dəqiqlik sinfi hesabat sayğacları G/T qidalanan kabelin gərginlik itkisi necə olur?

1) 0,25

2) 0,5


3) 1

4) 2


5) 2,5

24. Nominal cərəyanın 10% təşkil edən cərəyan zamanı dəqiqlik sinfi 0,5 olan C/T-lar üçün cərəyan xətası neçə olmalıdır?

1) 1

2) 3


3) 5

4) 6


5) 7

25. Nominal gərginlik 57,5 V, nominal cərəyan 5 A sayğacın ötürmə ədədi imp/kVt·saat neçə olur?

1) 10000

2) 50000


3) 8000

4) 4000


5) 6000

26. Nominal gərginlik 57,5 V, nominal cərəyan 1 A sayğacın ötürmə ədədi imp/kVt·saat neçə olur?

1) 10000

2) 50000

4) 4000

5) 6000


27. Nominal gərginlik 220 V, nominal cərəyan 5 A sayğacın ötürmə ədədi imp/kVt·saat neçə olur?

1) 8000


2) 4000

3) 800


4) 400

5) 1000


28. Enerqomer ÜG 6850 M tipli sayğac neçə tarif üzrə enerji uçotu aparır?

1) 1


2) 2

3) 3


4) 4

5) 5


29. Sayğacın aktiv və reaktiv enerjinin qeydiyyatı hər ay üçün hansı müddətdə öz yaddaşında saxlayır?

1) 12 ay


2) 24 ay

3) 6 ay


4) 3 ay

5) 1 ay


30. Sayğacın aktiv və reaktiv enerjinin qeydiyyatı hər sutka üçün hansı müddətdə öz yaddaşında saxlayır?

1) 15 sutka

2) 30 sutka

3) 45 sutka

4) 60 sutka

5) 65 sutka

31. Sayğacın batareyası hansı müddətə hesablama göstəricini və təqvimi saxlayır?

1) 1 il


2) 4 il

3) 8 il


4) 10 il

5) 12 il


32. Sayğacın bütün energetik parametrlərin “0”-a gətirmək olarmı?

1) hə


2) yox

3) təsdiqlənmiş icazə olduqda

4) təsdiqlənmiş icazə olmadıqda

5) fərqi yoxdur

33. Sayğacın neçə işıq indikatoru vardır?

1) 1


2) 2

3) 3


4) 4

5) 5


34. Cərəyanın qiyməti hansı halda nominaldan aşağı olduqda sayğac elektrik enerji hesablamır?

1) 0,04 %

2) 0,1 %

3) 0,5 %


4) 1 %

5) 2 %


35. Şəbəkə gərginliyinin tezliyinin mütləq xətası nə qədər ola bilər?

1) ± 0,1

2) ± 0,5

3) ±1


4) ±2

5) ±2,5


36. 0,5 dəqiqlik sinfi olan sayğaclarda enerji ölçülməsinin əsas xətası həddi nə qədərdir?

1) ± 1,2

2) ± 1

3) ± 2


4) ±2

5) ±2,5


37. Sayğacın konstruksiyası hansı materialdan ibarətdir?

1) plastmas

2) dəmir

3) polad


4) kauçuk

5) taxta


38. ÜG 6850 M tipli sayğacdan hansı interfeys ilə informasiya mübadiləsi almaq olar?

1) EIA 485

2) EIA 232

3) EIA 485 və 232

4) yoxdur

5) var


39. Sayğacın aktiv və reaktiv göstəriciləri görmək üçün hansı düyməni basmaq lazımdır?

1) KADR


2) PRSM

3) DSTP


4) ORTO

5) Err


40. Sayğacın yaddaşını kompüter ilə oxunması üçün hansı düyməni basmaq lazımdır?

1) KADR


2) PRSM

3) kagp və PRSM eyni zamanda

4) ORTO

5) Err


41. Sayğacın parametrlərin qruppası seçmək üçün hansı düyməni basmaq lazımdır?

1) KADR


2) PRSM

3) DSTP


4) ORTO

5) Err


42. Sayğacın displeyində Err Fc əmələ gələrsə hansı xətanı göstərir?

1) Konstantaların nəzarət olunan cəmində səhv

2) Enerjinin yığımında səhv

3) Generatorun imtinası səhv

4) Qidalanmada qəza

5) Xəta yoxdur

43. Sayğacın displeyində Err əmələ gələrsə hansı xətanı göstərir?

1) Qidalanmada qəza

2) Generatorun imtinası səhv

3) Enerjinin yığımında səhv

4) Konstantaların nəzarət olunan cəmində səhv

5) Xəta yoxdur

44. Sayğacın displeyində Err Fd 1 əmələ gələrsə hansı xətanı göstərir?

1) Generatorun imtinası səhv

2) Enerjinin yığımında səhv

3) Qidalanmada qəza

4) Konstantaların nəzarət olunan cəmində səhv

5) Xəta yoxdur

45. Sayğac interfeys və ya optoport üzrə oxunması zamanı nə qədər hadisə qeydiyyatı aparır?

1) 50


2) 75

3) 100


4) 150

5) 120


46.ÜG 6850 M tipli sayğacdan hansı müddətdə dövlət yoxlamasından keçir?

1) ildə 1 dəfə

2) 2 ildə 1 dəfə

3) 8 ildə 1 dəfə

4) 10 ildə 1 dəfə

5) 12 ildə 1 dəfə47. Dövrədə voltmetrin və ampermetrin göstərişinə görə müqavimətin təyini hansı ölçmə üsuluna aiddir?

 1. birbaşa;

 2. dolayışı ilə;

 3. ommetrlə;

 4. bilavasitə;

 5. vattmetrlə;

 1. Elektrik ölçü cıhazlarının dəqiqlik sinifi hansı xətaya görə müəyyəm edilir?

 1. mütləq;

 2. nisbi;

 3. gətirilmiş.

 4. təsadüfi;

 5. müəyyənləşmiş;

 1. Cərayənın gücünü hansı cıhazla ölçürlər?

 1. vatmetrlə;

 2. sayğacla;

 3. ampermetrlə;

 4. volt metrlə;

 5. ommetrlə;

 1. Ən dəqiq elektrik ölçü cıhazının dəqiqlik sinifi nə qədərdir?

 1. 0,05;

 2. 2,5;

 3. 0,1;

 4. 0,5;

 5. 1,0;

 1. Elektrik ölçü cıhazının keyfiyyəti hansı göstəricilərə görə təyin olunur? (Səhv cavabı göstərməli).

 1. yüksək həssaslığına;

 2. yüksək dəqiqliyinə;

 3. böyük ölçü həddinə malik olmasına;

 4. xətasına;

 5. möhkəmliyinə;

 1. Hansı sistemli cıhaz yüksək dərəcədə həssasdır və yüksək dərəcədə dəqiq ölçür?

 1. maqnitoelektrik;

 2. elektromaqnit;

 3. induksiya;

 4. termodinamik;

 5. vibrasion;

 1. Ölçmənin dəqiqliyi nə ilə xarakterizə edilir?

  1. ölçü cıhazının keyfiyyəti ilə;

  2. ölçmənin nisbi xətası ilə;

  3. hesablanmanın dəqiqliyi ilə;

  4. cihazın tipi ilə;

  5. ölçmənin həqiqi xətası ilə;

 1. Elektrik enerjisi sərfini ölçən cıhazlada-sayğaclada əsasən hansı sistemli cıhazlar tədbiq olunur?

 1. maqnitoelektrik;

 2. elektrodinamik;

 3. induksiyon;

 4. induksion;

 5. termodinamik;

 1. Elektromaqnit sistemli cıhazda əqrəbin meyl bucağı cərəyandan necə asılıdır?

 1. qiymətindən;

 2. qiymətinin kvadratından;

 3. qiymətinin yarsından;

 4. tezliyindən;

 5. tutumundan;

 1. Maqnitoelektrik cıhazın üstün cəhətləri üçün söylənilənlərdən hansı düz deyil?

 1. şkalası müntəzəm olur;

 2. yüksək dərəcədə həssasdır;

 3. həm sabit həm də dəyişən cərəyanda işləyir.

 4. çəkisinin yüngüllüyü;

 5. möhkəmliyi;

 1. Hansı sistemli cıhazlar vatmetr kimi istifadə oluna bilər?

 1. elektrodinamik;

 2. maqnitoelektrik;

 3. istilik;

 4. fotoelektrik;

 5. elektromaqnit;

 1. Ampermetr və voltmetr hansı müqavimətlərə malik olmalıdır?

 1. ampermetr kiçik, voltmetr kiçik;

 2. ampermetr kiçik, voltmetr böyük;

 3. ampermetr böyük, voltmetr kiçik.

 4. reaktiv müqavimətə;

 5. aktiv müqavimətə;

 1. Hansı sistemli cıhazda fırlandırıcı moment Mf=KJ1J2 - düzdur?

 1. maqnitoelektrik;

 2. induksion;

 3. elektrodinamik;

 4. termodinamik;

 5. fotoelektrik;

 1. Elektromaqnit sistemli mexanizmlərdə fırlandırıcı momenti artırmaq üçün nüvəni (içliyi) hansı ferromaqnit materialından hazırlamaq lazımdır?

 1. elektrotexniki poladdan;

 2. permaloydan;

 3. ferritdən;

 4. misdən;

 5. alunitdən;

 1. Cərəyan və gərginlik ölçü transformatorlarının vəzifəsi nədən ibarətdir?

 1. ölçmə hüdudlarını genişləndirmək;

 2. dövrələri razılaşdırmaq;

 3. ölçmə xətasını azaltmaq;

 4. dövrəni tarazlaşdırmaq;

 5. keyfiyyəti yüksəltmək;

 1. Elektron saygacının əsasını hansı qurğu təşgil ediir?

 1. cərəyan dolagı;

 2. statik güc çevricisi;

 3. induktiv çevrici;

 4. gərginlik dolağı;

 5. hesablayıcı mexanizm;

 1. Elektron sayğaclarının üstünlükləri kimi göstərilib qeyd olunan, hansı münasibət doğru deyil?

 1. həssaslığının yüksək olması;

 2. sxeminin sadə olub ucuz başa gəlməsi;

 3. qulluq sazlama tələb etməməsi, istismar müddətinin uzun olması;

 4. xətanın az olması;

 5. istismar müddətinin uzun olması;

 1. Elektrik sayqaclar nə üçündur?

 1. elektrk enerjisini hesablanması;

 2. çəkini ölçmək;

 3. surəti ölçmək;

 4. cərəyanı ölçmək;

 5. gərginliyi ölçmək;

 1. Çoxfunksialı sayqaclar hansılardır?

 1. ion;

 2. CAY;

 3. indiqo;

 4. elektron;

 5. mexaniki;

 1. Cərayən transformatoru ölçü sistemə daxildırmi?

 1. hə;

 2. yox;

 3. ancaq mühafizə üçün;

 4. razılaşdırmaq üçün;

 5. tarazlaşdırmaq üçün;

 1. DAF hesablanması harada aparılır?

 1. sərhədə gətirilmis;

 2. qeneratorun çıxışında;

 3. yarımstansiyasında;

 4. generatorun girişində;

 5. yarımstansiyanın girişində;

 1. Uçot sisteminin qeyri dəqiqliyinə nə təsir edir?

 1. qazana daxil olan mazuta;

 2. T.T. dəqiqlik sinfi 0,2.

 3. dəqiqlik sinfi 1,5-dən yuxarı;

 4. dəqiqlik sinfi 2,0-dən yuxarı;

 5. ölçü sisteminin dəqiqlik sinfi 0,5-dən yuxarı;

 1. Gərginlik transformatoru ölçü sistemə daxlidirmi?

 1. yox;

 2. ancaq mühafmzə üçün;

 3. hə;

 4. ancaq təhlükəsizlik üçün;

 5. ancaq razılaşdırmaq üçün;

 1. Elektrik hesabatında uçot sisteminin qeyri dəqiqliyinə nə təisr edir?

 1. qücün istiqaməti;

 2. G.T. dəqiqlik sinfi 0,2;

 3. sayqacların tipi;

 4. sayğacın dəqiqlik sinfi;

 5. sayğacların birləşmə sxemi;

 1. Sabit cərəyan dövrəsində hansı sistemli cihazlardan istifadə edilir?

 1. elektromaqnit sistemli;

 2. maqnit elektrik sistemi;

 3. induksion sistemli;

 4. vibrasion sistemli;

 5. fotoelektrik sistemli;

 1. Ommetrlə hansı parametri ölçmək olar?

 1. cərəyanlı;

 2. gərginliyi;

 3. müqaviməti;

 4. gücü;

 5. tutumu;

 1. Elektrik tutumunun ölçü vahidi nədir?

 1. Vatt;

 2. Farad;

 3. Om;

 4. Hers;

 5. Volt;

 1. İşıq selinin vahidi nədir?

 1. Lümen;

 2. Vatt;

 3. Amper;

 4. Luks;

 5. Henri;

 1. Elektrik dövrəsində vahid zamanda görülən işə nə deyirlər?

 1. müqavimət;

 2. qüc;

 3. tutum;

 4. cərəyan;

 5. gərginlik;

 1. Gücü hansı elektrik ölçü cihazı ilə ölçmək olar?

 1. ommetr;

 2. vattmetr;

 3. voltmetr;

 4. hersmetr;

 5. ampermetr;

 1. Ampermetr dövrəyə necə qoşulur?

 1. ardıcıl;

 2. paralel;

 3. qarışıq;

 4. əlavə müqavimətlə;

 5. əlavə tutumla;

 1. Dəyişən cərəyanın tezliyi neçə hersdir?

 1. 100 hs;

 2. 50 hs;

 3. 150 hs;

 4. 60 hs;

 5. 120 hs;

 1. Hansı elektrik apparatı dəyişən cərəyanın bir qiymətini başqa bir qiymətinə çevirir?

 1. drossel;

 2. kondensator;

 3. transformator;

 4. müqavimət;

 5. induktivlik;

 1. Müqavimətin ölçü vahidi nədir?

 1. Amper;

 2. Om;

 3. Volt;

 4. Hers;

 5. Vatt;

 1. Üçbucaq birləşmə sxemində cərəyan transformatorunun faz məftilindən keçən cərəyan necə təyin edilir?

 1. iki fazanın cərəyanın cəmi;

 2. iki fazanın cərəyanın fərqi;

 3. faz cərəyanın hasilinə;

 4. iki fazanın cərəyanın kvadratının cəmi;

 5. iki fazanın cərəyanın kvadratının fərqi;

 1. Cərəyanın transfomatorunun I və II tərəfində eyni qütblük necə qəbul edilir?

 1. L1, U2;

 2. L2, U1;

 3. L1, U1;

 4. L2, U2;

 5. U2, L1;

 1. Cərəyan transfomatorunun eyni qütblüyünü hansı cihazla təyin edirlər?

 1. qalvonometrlə;

 2. ampermeirlə;

 3. voltmetrlə;

 4. vattmetrlə;

 5. ommetrlə;

 1. Natamam ulduz birləşmə sxemində cərəyan transformatoru neçə fazada yerləşdirilir?

 1. bir faza;

 2. iki faza;

 3. üç faza;

 4. bir faza 0;

 5. üç faza 0;

 1. Simmetrik rejimlərdə cərəyan transformatorunun ulduz birləşmə sxemində "sıfır" məftildən axan cərəyanın qiyməti nəyə bərabərdir?

 1. qeyri balans cərəyanına (=0);

 2. faz cərəyanına;

 3. faz cərəyanının 3 mislinə;

 4. faz cərəyanının 1/2 mislinə;

 5. faz cərəyanının 2 mislinə;
 1. Cərəyan transformatorunun ulduz birləşmə sxemində "sıfır" məftildən hansı hallarda cərəyan keçir?

 1. 3 fazlı qısa qıpanma;

 2. 1 fazlı, 2 fazlı yerlə qısa qapanmalarda;

 3. 2 fazlı qısa qapanmada;

 4. 1 fazlı qısa qapanmada;

 5. 1 fazlı yerlə qısa qapanmada;

 1. Gərginlik transformatoru elektrik sxeminə necə qoşulur?

 1. paralel;

 2. ardıcıl;

 3. qarışıq;

 4. üçbucaq;

 5. ulduzvari;

 1. Cərəyan transformatoru elektrik sxeminə necə qoşulur?

 1. paralel;

 2. ardıcıl;

 3. qarışıq;

 4. ulduzvari;

 5. üçbucaq;

 1. Cərəyan transformatorlarının ikinci tərəf nominal cərəyanını göstərin:

 1. 0,5 A

 2. 2 A

 3. 5 A

 4. 10 A

 5. 3 A

 1. Cərəyan transformatorları hansı rejimə yaxın rejimdə işləyir?

 1. Qısaqapanma rejimi;

 2. Artıq yüklənmə rejimi;

 3. Yüksüz rejim;

 4. Aralıq rejimi;

 5. Keçid rejimi;

 1. Elektrik sayğacları hansı dəqiqlik sinifli cərəyan transformatorlarına qoşulmalıdır?

 1. 0,5

 2. 1

 3. 3

 4. 10

 5. P

 1. Cərəyan transformatorları aşağıdakı dəqiqlik sinifli olmur?

 1. 0,5

 2. 0,2

 3. 1

 4. 8

 5. P

 1. Gərginlik transformatorlarının işçi rejimi hansı rejimə yaxındır?

 1. Qısaqapanma rejimi;

 2. Yük rejimi;

 3. Yüksüz rejim;

 4. Keçid rejimi;

 5. Qəza rejimi;

 1. Aşağıdakı dəqiqlik sinifli gərginlik transformatoru olmur?

 1. 0,2

 2. 0,5

 3. 1

 4. 3

 5. 5

 1. Gərginlik transformatorlarının ikinci tərəf nominal gərgnliyi hansıdır?

 1. 100 V

 2. 110 V

 3. 220 V

 4. 380 V

 5. 400 V

 1. Simmetrik yüklü, güc əmsalı 1, dəqiqlik sinfi 1 olan bir fazlı və çoxfazlı sayğacların 0,05 Inom cərəyanda xəta həddi nə qədərdir?

 1. ± 0,05 %

 2. ± 0,1 %

 3. ± 0,5 %

 4. ± 1,5 %

 5. ± 3 %

 1. 500 kVgərgnlikli sistemlərarası EVX üçün hansı dəqiqlik sinfli sayğaclar məsləhət görülür ?

 1. 0,2

 2. 1

 3. 2

 4. 0,5

 5. 3

 1. Elektrik sayğaclarının qidalandırıcı işçi gərginlik diapozonu nə qədərdir?

 1. 0,9 – 1,1 Unom

 2. 0,5 – 1 Unom

 3. 0,8 – 1,5 Unom

 4. 0,9 – 1,3 Unom

 5. 1 – 1,1 Unom

 1. Qısamüddətli gərginlik kəsilmələri və uçurumları sayğacın hesab mexanizmində hansı qiymətdən

artıq dəyişmə yaratmamalıdır?

 1. 0,01 kVt .S

 2. 0,03 kVt .S

 3. 0,05 kVt .S

 4. 0,08 kVt .S

 5. 0,1 kVt .S

 1. Birbaşa qoşulan sayğac hansı müddətə maksimal cərəyanın 30 mislini aşan cərəyana davamlı olmalıdır?

 1. bir yarımperiod müddətində;

 2. bir period müddətində;

 3. 1 san;

 4. 2 san;

 5. 5 san;

 1. Cərəyan transformatoru vasitəsilə qoşulan sayğac hansı müddətə maksimal cərəyanı 20 dəfə aşan cərəyana davamlı olmalıdır?

 1. bir period müddətində;

 2. 0,1 san;

 3. 0,5 san;

 4. 1 san;

 5. 5 san;

 1. Ətraf havanın temperaturu 40* C-yə qədər olan halda sayğacın xarici səthinin temperaturu hansı həddi keçməməlidir?

 1. 20є C

 2. 25є C

 3. 30є C

 4. 35є C

 5. 40є C

 1. Gərginlik ± 10% hədlərində dəyişdikdə nominal yük və cosf=1 halında 1 və 2 dəqiqlik sinifli sayğacların xətalarının dəyişmə həddini göstərin:

 1. 0,3 və 0,8 %

 2. 0,5 və 0,9 %

 3. 0,6 və 1,1 %

 4. 0,1 və 0,5 %

 5. 0,7 və 1,0 %

 1. Üçüncü cərəyan harmonikasının qiyməti 10 % təşkil etdikdə, nominal yük və cosf=1 halında 1 və 2 dəqiqlik sinifli sayğacların xətalarının dəyişmə həddini göstərin:

 1. 0,2 və 0,5 %

 2. 0,4 və 1,0 %

 3. 0,6 və 0,8 %

 4. 0,3 və 1,0 %

 5. 0,5 və 1,1 %

 1. Gərginliyin qeyri-simmetrikliyi zamanı nominal yük və cosf=1 halında 1 və 2 dəqiqlik sinifli sayğacların xətalarının dəyişmə həddini göstərin:

 1. 0,5 və 0,8 %

 2. 1 və 2 %

 3. 0,6 və 1,0 %

 4. 2 və 4 %

 5. 4 və 10 %

 1. Yüksəktezlikli elektromaqnit sahəsinin təsiri zamanı nominal yük və cos f =1 halında 1 və 2 dəqiqlik sinifli sayğacların xətalarının dəyişmə həddini göstərin:

 1. 0,5 və 1 %

 2. 0,8 və 1,5 %

 3. 1 və 2 %

 4. 2 və 3 %

 5. 3 və 7 %

 1. Aşağıdakılardan biri cərəyanın vahididir:

 1. kV;

 2. kVA;

 3. mkA;

 4. kl

 5. KOm.

 1. Voltmetr gərginliyin hansı qiymətini ölçür?

 1. təsiredici qiymətini;

 2. amplitud qiymətini;

 3. orta qiymətini;

 4. ani qiymətini;

 5. modul qiymətini.

 1. Gərəyanın amplitud qiymətinin onun təsiredici qiymətin nisbətini göstərin:

 1. 0,707;

 2. 1/3;

 3. 1,41;

 4. 1/2;

 5. 3/2

 1. Naqilin en kəsiyinin artması ilə müqavimət necə dəyişir?

 1. artır;

 2. azalır;

 3. asılı deyil;

 4. artır və azalır;

 5. kəskin artır.

 1. Naqilin xüsusi müqaviməti nədən asılıdır?

 1. onun uzunluğundan;

 2. en kəsiyindən;

 3. kimyavi xassələrindən;

 4. materialından;

 5. bilmirəm.

 1. Xüsusi müqavimətin vahidini göstərin:

 1. Om/m;

 2. Om/A;

 3. Om/V;

 4. Om.mm2/m;

 5. Om/s.

 1. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu necədir?

 1. I=U/K;

 2. U=IP;

 3. U=U/R;

 4. I=U/R;

 5. P=UI

 1. Xətt gərginliyinin faz gərginliyinə nisbətini göstərin:

 1. 2;

 2. 1,73;

 3. 3;

 4. 0,3;

 5. 2,4.

 1. Aşağıdakılardan biri reaktiv gücün vahididir:

 1. VR;

 2. kVA;

 3. kVt;

 4. KW;

 5. VAR.

 1. R və 2R müqavimətləri paralel birləşib dövrənin tam müqavimətini tapın:

 1. R;

 2. 2R;

 3. 2/3R;

 4. 1/2R;

 5. 3R.

 1. R və 2R müqavimətləri ardıcıl birləşib dövrənin tam müqavimətini tapın:

 1. 3R;

 2. 2/3R;

 3. 0,5R;

 4. 4R;

 5. R.

 1. 35 kV-a qədər gərginlikdə olan xətlərə nə qədər olan məsafəyə yaxınlaşmaq olmaz?

 1. 0,5 m

 2. 1,0

 3. 2,0

 4. 3,0

 5. 5,0


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə