Dış Ticaret Müsteşarlığından: GÜMRÜk vergiSİ askiya alinmasi ve avrupa biRLİĞİ tarafindan tarife kontenjani açilmasi planlanan üRÜnlere iLİŞKİn tebliĞ
Yüklə 215.12 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü215.12 Kb.
05 Haziran 2009 Tarih, Sayı: 27249

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:


GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI

PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2009/22)

Kapsam

 

MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2010 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.Başvuru esasları

MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2009/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ"in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.Yürürlük


MADDE 3 –
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK 

Dosya No

 

GTİP

 

Madde İsmi

 

Kullanım Alanı

1157/2008

2804.70.00

Sarı fosfor

 

1130/2009

2810.00.90

Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 den fazla H3BO2 içeren Borik asit

Çimento üretiminde

1158/2009

2818.20.00

Aktif hale getirilmiş aluminyum

Hidrojen peroksit prosesinde hammadde olarak

1111/2009

2842.10.00

Toz halinde sentetik kristal zeolit

İçten yanmalı motorların temizlenmesinde

1165/2009

2842.90.10

Sodyum selenat

 

1213/2009

2904.90.20

Tosil klorür

 

1124/2009

2904.90.95

4-nitrotoluen- 2-sülfonik asit

Kimya sanayiinde

1207/2009

2905.29.90

3,5-dimetilhekzil-1-yn-3-ol

 

1187/2009

2905.49.00

Etildinetrimethanol

 

1143/2009

2905.59.98

2,2,2-trifloroethanol

Çözücü olarak

1136/2009

2906.29.00

2,2’-(m-fenilen) dipropan-2-ol

 

1105/2009

2916.13.00

Hidroksi çinko metakrilat toz halinde

 

280/1996

2917.19.90

Ağırlıkça % 98,5’i aşmayan saflıkta dodekanedioik asit

 

1201/2009

2917.39.80

Ağırlıkça % 2 veya daha fazla 2-etilhekzilmetil-1,4-benzendikarbonat içeren bis(2-etilhekzil)-1,4-benzendikarbonat

Oyuncak, eldiven ve diğer plastik eşya üretiminde

1129/2009

2921.22.00

Hekzametilendiamin

 

1144/2009

2921.49.00

N-etil-N-benzilanilin

 

1145/2009

2921.59.90

N-etil-N’,N’-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diamin

 

1147/2009

2922.29.00

3-amino-4-hidroksibenzensülfonik asit

Tekstil boyaları imalinde

1146/2009

2922.29.00

4-triflor metoksianilin

Pestisit olarak

1197/2009

2922.50.00

N-[2-[2-(dimetilamino) etoksi] etil]-N-metil-1,3-propandiamin]

Katalizör olarak

1211/2009

2923.90.00

Ağırlıkça % 55 (± %1) tetrabutil amonyum hidroksit içeren sulu çözelti halinde tetrabutil amonyum hidroksit

 

1215/2009

2924.29.98

2’-metoksi aseto aset anilid

 

1167/2009

2925.19.95

Saflık oranı ağırlıkça % 96 veya daha fazla, flumioxazin

Zirai Mücadelede

1106/2009

2926.90.95

2-siyano-N[(etil amino) karbonil] aset amid

Zirai Mücadelede

1168/2009

2926.90.95

Saflık oranı ağırlıkça % 83 veya daha fazla olan izomerleri ile karışım halinde esfenvalerate

Zirai mücadelede

1116/2009

2926.90.95

Milyon hekza kloro benzen başına 10 parçadan az ihtiva eden klorotalonil(İSO)

Pestisit üretiminde

1132/2009

2926.90.95

Asetonitril

 

1169/2009

2927.00.00

Saflık oranı ağırlıkça % 94,8 veya daha fazla etoxazole

Zirai mücadelede

1155/2009

2930.90.85

Zinc-dibenzen sulfanat

 

1148/2009

2930.90.85

1-klor-2-metil-3-(metil tiyo) benzoil

 

1120/2009

2931.00.95

Difenil (2,4,6- trimetilbenzoil) fosfinoksit

 

1107/2009

2931.00.95

Metil tris (2-pentanon oksim) silan

 

1200/2009

2931.00.95

Dimetil [dimetil silil diindenil] hafniyum

 

1195/2009

2931.00.95

N,N-dimetil anilinyum tetrakis (pentakloro fenil) borat

 

1212/2009

2931.00.95

Tetra butil fosfoniyum asetat akışkan solüsyon halinde

 

1118/2009

2932.19.00

1’,6’-dikloro-1’6-didedoksi-β-D-furukto furonosil-4- kloro -4 dioksi-α-D- galakto promisid

Gıda sanayinde

1137/2009

2932.29.85

13,14,15,16-tetra norlabtano-12,8,α-lakton

 

1131/2009

2933.39.99

2-klorometil-4-metoksi 3,5 dimetil pridin hidroklorür

Eczacılık ürünlerinin üretiminde

1170/2009

2933.39.99

Saflık oranı ağırlıkça % 97 veya daha fazla priproksifen

Zirai mücadelede

1204/2009

2933.69.80

N,N,N’,N’,N”,N”-hegzametil-1,3,5- triazin- 1,3,5(2H,4H,6H) – tripropanamin

 

1153/2009

2933.99.80

1,3,3-trimetil -2-metilen indolin

Tekstil boyalarının üretiminde

1108/2009

2933.99.80

4-kloro-2-(1,1-dimetil etil)-5[[[(-1,1- dimetil etil) fenil ] metil] tiyo]-3(2H)- pridazin

Zirai mücadele ilaçlarının üretiminde

1154/2009

2935.00.90

2,4-diklor-5-sülfomil benzoik asit

Eczacılık ürünlerin üretiminde

1109/2009

2935.00.90

Niko sülfüran

Kimya sanayinde

1203/2009

2935.00.90

N-etil toluen-2- sülfonamid ve N-etil toluen-4-sülfonamid içeren izomerlerin karışımları

 

1117/2009

3204.14.00

Triazin 3,3’-[azoksibi[2-metoksi-4,1-fenilen) azo ]] bis [4,5- dihidroksi naftalen-2,7- disülfonat] sodyum tuzu

Kağıt boyalarının üretiminde

1149/2009

3204.17.00

C.I. pigment sarı 120 boya

Boya sanayinde

1150/2009

3204.17.00

C.I. pigment sarı 180 boya

Boya sanayinde

1183/2009

3204.19.00

MXP 7-1687 fotokromik boya 3-(4-bütoksi fenil -6,7- dimetoksi -3-(4-metoksi fenil) -13, 13-dimetil -3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1- f] kromen- 11- karbonitril

Lens üretiminde

1186/2009

3204.19.00

MXP 7-1762 fotokromik boya 4-(3-(4-bütoksi fenil) -6- metoksi-3-(4-metoksi fenil) -13, 13-dimetil -11-(triflorometil) 3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1- f] kromen-7-yl morfolin

Lens üretiminde

1185/2009

3204.19.00

MXP 7-1740 fotokromik boya N-hekzil-6,7-dimetoksi -3,3- bis(4-metoksi fenil)-13,13-dimetil -3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1- f] kromen- 11- karboksimid

Lens üretiminde

1182/2009

3204.19.00

MXP 7-1100 fotokromik 4,4’- (13,13- dimetil -3,13-dihidrobenzo [h] indeno [2,1- f] kromen- 3,3-yl] difenol

Lens üretiminde

1181/2009

3204.19.00

MXP 7-846 fotokromik boya 4- (4-(6,11-difloro-13,3-dimetil- 3-fenil -3- fenil-3,13- dihidro benzo [h] indeno [2,1- f] kromen-3,3-yl] fenil) morfolin

Lens üretiminde

1184/2009

3204.19.00

MXP 7-1736 fotokromik boya 3-(4- bütoksi fenil)-6,7- dimetoksi-3- (4-metoksi fenil) -13,3-dimetil-11-(triflorometil)-3,13- dihidro benzo [h] indeno [2,1-f] kromen

Lens üretiminde

1171/2009

3208.90.19

Ağırlıkça % 12 veya daha fazla, fakat % 18 den fazla olmayan etil benzen, % 55 veya daha fazla fakat % 75’den daha fazla ksilen içeren siklo edilmiş poliizpren içeren hassas emülsiyon

Kimya sanayinde

1209/2009

3402.90.10

2-etil hekzil okizimetil oksiran içeren yüzeyaktif preperat

 

1210/2009

3402.90.10

Su içinde etil oksitlenmiş 2,4,7,9- tetrametil -5- decyn-4,7 diol, 1,3 diol, metiloksiran ve oksiran karışımı içeren yüzey aktif preparat

 

1157/2009

3504.00.90

Avidin

Eczacılık ürünlerin üretiminde

1089/2007

3506.91.00

15 N25 mm den fazla olmayan değerde başlangıç kabuk yapıştırıcı ayırıcılı kalınlığı 0,076 mm veya daha fazla 0,127 mm yi geçmeyen rulolar halinde genişliği 45,7 cm veya daha fazla fakat 78,5 cm ayırıcı bir tabakaya bağlanmış akrilik basınca duyarlı yapışkan

 

1151/2009

3705.90.90

Hassas yarı iletken materyallerin üzerinde fotografiksel iletim diyagram modelleri şeklinde foto maskeler

Yarı iletken ürünlerin üretiminde

1172/2009

3707.10.00

Kalın tabaka direnci ağırlıkça

-          % 20 veya daha fazla fakat % 45’i geçmeyen akrilat ve/veya metakrilat ve hidroksi stiren türevleri içeren kopolimerler

-          % 25 veya daha fazla, fakat % 50’yi geçmeyen en az etillaktat ve/veya propilen gliko metil asetat içeren organik çözücüler

-          % 5 veya daha fazla fakat % 30’u geçmeyen akrilatlar

-          % 12 den fazla olmayan foto sentizerler.


Film üretiminde

1173/2009

3808.91.90

Endospores veya spores ve protein türevlerinden

- Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai order.

- Bacillus thuringeiensis subsp. Tenerbrionis.


Tarım Sektöründe

1208/2009

3809.92.00

Oksidipropanol ve 2,5,8,11- tetrametil dodek-6-yn-5,8-diol karışımı içeren defoamer

Köpük önleyici

1206/2009

3824.90.97

2,4,7,9- tetrametil dek -5-yn-4,7-diol ve silikon dioksit içeren müstahzar

Kimya sanayinde

1115/2009

3824.90.97

Bağlantı elamanları ile karışık titanyum veya zirkonyum, baryum veya kalsiyum oksitleri ihtiva eden film.

 

1927/2003

3824.90.97

Ağırlıkça % 80 veya daha fazla steroller, fakat % 4’ü aşmayan steronoller içeren yapraklar halinde fitosterollerin karışımları

 

 

3824.90.97

Amin oksitlerin üretimi için

-ağırlıkça %60 veya dah fazla dodesildimetil amin

-ağırlıkça %20 veya daha fazla dimetil (tetradesil) amin

-ağırlıkça %0,5 veya daha fazla hekzadesildimetilamin içeren tersiyer aminlerin karışımı 

1119/2009

3902.10.00

-          Çekme mukavemeti: 32-44 MPa, (ASTMD 638 methoduna göre test edilmiş)

-          Bükülme mukavemeti: 50-66 MPa (ASTMD 790 methoduna göre test edilmiş)

-          Erime akışkanlık oranı (MFR) 230 0C/2.16 Kg:5-15 gr/10000 (D1238 test methodu)

Kimyasal kompozisyonu

-          %40-80 polipropilen

-          %10-30 cam lif

-          %10-30 mika olan

plastikleştirici içermeyen polipropilen

-           


 

1191/2009

3902.90.90

Ağırlıkça % 58 (± %4) polibütadien içeren akrilonitril bütadien stiren

 

981/2006

3903.19.00

Erime noktası 268 0C veya daha fazla, fakat 272 0C’yi aşmayan ayarlama noktası 247 derece santigrat fakat 250 derece santigratı polistiren kristali aşmayan katkı ve dolgu maddesi içersin yada içermesin

 

1110/2009

3903.90.90

3911.90.99Fasıl 39’un 6b notunda belirtilen formlardan birinde yer alan aynı zamanda kısmen esterifiye edilmiş maleik anhidritli stiren kopolimeri

Mürekkeplerde, tekstil ve deri sanayiinde, temizleme ajanı olarak

1136/2007

3904.10.00

Pil ayraçlarının üretiminde kullanılan vinil asetat monomerleri içermeyen uçucu materyal muhteviyatı ağırlıkça % 0,35 den daha az ortalama tane büyüklüğü 40 mm veya daha fazla fakat 70 mm yi aşmayan ve 120 mm genişliğinde elekten geçme oranı ağırlıkça % 1 den fazla olmayan ve dökme yoğunluğu 0,35 gr/m3 veya daha fazla fakat 0,55 gr/cm3 den daha fazla olmayan ısı iletim katsayısı (K-değer) 60 veya daha fazla fakat 70 den fazla olmayan 1000 (± 100) monomer birimlik polimerizasyon derecesinde başka hiçbir madde ile karıştırılmamış toz halinde polivinil klorür

 

1123/2009

3904.30.00

Ağırlık itibariyle

-          % 80,5 veya daha fazla fakat % 81,5 i aşmayan vinil klorür,

-          % 16,5 veya daha fazla fakat % 17,5 i aşmayan vinil asetat

ve % 1,5 veya daha fazla fakat % 2,5’i aşmayan maleik asitvinil asetat ve maleik asitli vinil klorürürün kopolimeri

Yapıştırıcı sanayinde

1152/2009

3904.50.90

Vinilidenklorür-metakrilat-kopolimer

Monoflament lif üretiminde

1174/2009

3905.91.00

Vinil proliden, akrilik asit ve loril metakrilatın kopolimeri

 

1175/2009

3905.99.90

Ağırlık itibariyle %32’den fazla fakat %43’ü aşmayan poli-4-vinilpridin-N-oksit içeren akışkan solüsyon

Renk koruyucu olarak

1135/2009

3905.99.90

Poli(vinil asetat ftalat)

 

1202/2009

3906.90.90

C10-C30’lu ester alkil zincirli polialkil akrilat

Yağ kalınlaştırıcı olarak

1133/2009

3909.50.90

Poliüretan bazlı bir karışım içeren ayrıca akrilat içerikli UV geçirgenli sıvı foto polimer

 

1188/2009

3911.90.99

Maleik asit ve bütadien kopolimeri amonyum tuzu

 

1053/2007

3912.11.00

Selüloz asetat filament kıtık üretiminde selüloz asetat talaşı

 

3114/04

3913.90.00

Siteril olmayan sodyum hyaluronate

 

1159/2009

3917.40.00

Ayırıcı bir sistem ve kilit sistemi mühürle (halkalar halinde) donatılmış plastik bağlayıcılar

Otomotiv sanayiinde

1089/2007

3919.90.31

Kalınlığı % 45,7 cm veya daha fazla fakat 78,5 cm yi aşmayan rulolar halinde hazırlanan hassas yapıştırıcı veya akrilikli her iki tarafı akrilik ve/veya kauçuk basınca hassas yapıştırıcı ile kaplanmış polyester film

 

1282/2008

3919.90.61

Silikonu kesmek için 1764 veya daha fazla yapışkanlık gücü olan bir tarafı kalınlığı 80 mm veya daha fazla akrilik yapışkan tabaka ve ayırcı tabaka ile kaplı 78 μm veya daha fazla kalınlıkta poli(vinil klorür) film

 

1176/2009

3920.20.29

Üç tabakadan oluşan her tabakası polipropilen karışımı ve etilen kopolimeri ve vinil asetat içeren

-          kalınlığı 55 μm veya daha fazla fakat 97 μm yi aşmayan

-          makine yönünde gerilim modülü 0,75 GPa veya daha fazla fakat 1,45 GPa yı aşmayan ve

-          çapraz yönde gerilim modülü 0,20 GPa veya daha fazla fakat 0,55 GPa yı aşmayan monoaksiyel oriyente film 

1310/2008

3920.91.00

Plastikleştirici olarak ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31’den fazla olmayan 2,2’ etilen dioksi dietil bis (2-etilhekzonat) içeren renkli bandı olmayan üç tabakalı çekilmiş film

 

1164/2009

5403.31.00

Astar kumaş üretiminde metre başına 120 kıvrımı geçmeyen bükülmüş veya bükülmemiş santrifüj veya kesintisiz üretim yolu ile üretilmiş viskoz suni ham ipekten filament iplik

 

1217/2009

5806.32.10

Otomobillerin emniyet kemerlerinin üretiminde genişliği 47mm’lik olan 200m’lik rulolar halinde dokunmuş mensucat

Otomotiv sanayiinde

1156/2009

5911.90.90

Yarı iletken üretiminde kimyasal mekanik plenarizasyon prosesinde kullanılmak üzere bir tarafı poliüretan ile kaplı sentetik polyesterden keçeden yapılmış, dokunmamış, cilalama pedleri

 

1255/2008

1297/20086909 19 00

Kesitinin her cm2’sinde (iki ucu açık veya bir ucu kapatılmış) en az bir kanal bulunan, toplam hacmi 65lt’yi geçmeyen, alüminyum ve titanyum oksitlerinden

oluşan gözenekli seramik parçalar içeren, katalizörler veya filtreler için destekler 

1196/2009

7419 99 90

Anakarta montajdan sonra çeşitli

elektronik bileşenleri soğutmaya yarayan

bakır ısı alıcı


 

1192/2009

7616 99 90

Anakarta montajdan sonra çeşitli

elektrik bileşenleri soğutmaya yarayanalüminyum ısı alıcı

 

561/5/98

8414.90.00.20

Alüminyum pistonlar, bir kısmı politetrafloroetilen ile kaplanmış veya kaplanmamış, motorlu taşıtların klimalarının (air-conditioning machines) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus

Motorlu taşıtların klimalarının (air-conditioning machines) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus (a)

1134/09

8479.89.97

Akım aralığı 50 m³/sa’i geçmeyen izobarik basınç dönüştürücü, itici çıkıntısı (booster bump) olsun olmasın

 

1219/09

8503.00.99

Elektrikli hidrolik direksiyonun fırçasız motoru için stator (Brushless Motor of Electrical Power Steering)

 

1220/09

8503.00.99

Elektrikli hidrolik direksiyonun fırçasız motoru için verici çözücü (brushless engine of electrical power steering)

 

1221/09

8503.00.99

Elektrikli hidrolik direksiyonun fırçasız motoru için rotor (Brushless Motor of Electrical Power Steering)

 

1138/09

8504.31.80

Azami 1 kWA kapasiteli elektrik transformatörü, tüy dökücü ürünlerin (hair removal products) imaline mahsus

Tüy dökücü ürünlerin (hair removal products) imaline mahsus (a)

1572/14/95

8507.80.30.30

Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, en az 63 mm uzunluğunda ve en az 17,2 mm çapında, en az 1.200 mAh nominal kapasiteye sahip olan silindirik lityum-iyon akümülatör

Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus (a)

1178/09

8518.40.81

Baskılı elektrik devresi (Circuit Board sub-assembly), dijital audio dekoder ve ikili veya tekli kanal işlemeli audio kaydedici ihtiva eden

 

1177/09

8518.40.89

Baskılı elektrik devresi (Circuit Board sub-assembly); dijital audio sinyal çözümleme, audio sinyal işleme ve büyütme ihtiva eden

 

1126/09

8522.90.80

Blu-ışın (Blu-ray) ve DVD disklerinden gelen /giden optik sinyallerin çoğaltılması ve/veya kaydedilmesi ve CD disklerinden gelen optik sinyallerin çoğaltılması için Blu-ışın (Blu-ray) kaydedilebilir hızlandırma optik ünitesi, en az:

-          Üç çeşit dalga boylu lazer diyotları

-          Lazer sürücü entegre devresi

-          Fotodedektör entegre devresi

-          Ön monitör (dedektör) entegre devresi ve erişim düzeneği (actuator) içeren,

8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)

1127/09

8522.90.80

Audio-video cihazların içindeki transistör ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını korumak için alüminyumdan yapılmış ısı alıcılar ve serinletici kanatlar, 8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus

8521 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)

1222/09

8527.99.00

Uydu yüksek frekans sinyallerini dijital audio kodlanmış sinyale dönüştüren uydu radyo alıcısının modülü, 8527 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus

8527 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)

1179/09

8529.90.65

En az bir Audio Frekans Yükseltici ünite ihtiva eden (en az bir audio frekans yükseltici ve bir ses üreteçi içeren) ve transformatörlü takım

 

1214/09

8529.90.92

10 µm × 10 µm’den daha az pikselli, çok renkli veya tek renkli görüntü panelli, her bir piksel üzerine bir mikro mercek (lenslet) monte edilmiş bir mikro mercek dizili, analog, tek parça (monolithic) entegre devre şeklinde olan dijital video kamera için alan görüntü sensörleri (aşamalı tarayıcı -progressive scan- Interline CCD-Sensör)

 

1223/09

8529.90.92

Transistör ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını korumak için alüminyumdan yapılmış ısı alıcılar, 8527 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus

8527 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)

1225/09

8529.90.92

TV setleri için LCD modül üretiminde kullanılan arka ışık ünitesi (back light unit)

 

837/05

8529.90.92.44

LCD modüller, sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, kontak ekran ayarlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkaışık lambası (backlight unit) olsun olmasın, dalgalı akım değiştiricileri (inverters) ve piksel adresleme için kontrol elektroniği olan bir veya daha fazla baskılı devre tahtası olsun olmasın

 

1140/09

8536.50.11

Azami 14,4 V ve 42 V arasında bir voltaj ve azami 10 A ve 42 A arasında bir akım şiddeti ile çalışan ve elektrik devrelerini bağlamak için kullanılan mekanik anahtarlar, 8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus

8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus (a)

1198/09

8536.50.19

Dijital girdi ve çıktı modülü. Dizisel endüstriyel PCI veya VME tabanlı otobüs sistemine eklenmek için dizayn edilmiş olan; 0-5 V, 0-24 V olası sinyal varyasyonlu anahtar cihazından sinyal almak için kullanılan ve diğer dijital sinyal varyasyonlarına uyumlu olan

 

1139/09

8536.50.80

Azami 240 V ve 250 V arasında bir voltaj ve azami 4 A ve 6 A arasında bir akım şiddeti ile çalışan ve elektrik devrelerini bağlamak için kullanılan mekanik hız yönetici anahtarlar, 8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus

8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus (a)

1141/09

8536.50.80

Azami 240 V ve 300 V arasında bir voltaj ve azami 3 A ve 15 A arasında bir akım şiddeti ile çalışan ve elektrik devrelerini bağlamak için kullanılan mekanik anahtarlar, 8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus

8467 pozisyonunda yer alan makinelerin imaline mahsus (a)

1128/09

8536.69.90

En az, bir uyarı transformatörü, bir ortak mod jiglesi, bir rezistör ve bir yüksek dirençli voltaj kondansatörü ve LAN için geniş bant ferrit çekirdeği entegre eden modüler jak konektörü RJ45, 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus

8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)

1161/09

8536.69.90

Gürültü filtreli AC Soketi, aşağıdakileri ihtiva eden:

-          AC Soketi (güç kordonu bağlantısı için) – 230 V,

-          Kondansatörler ve indüktörlerden müteşekkil entegre gürültü filtresi

-          AC Soketi’ni, PDP TV setinin güç kaynağı ünitesi ile bağlamak için kablo konektörü

-          AC Soketini, PDP TV setinin çekmecesine (cabinet) uyarlayan metal destekleyiciyle donatılmış olsun veya olmasın


 

1162/09

8536.69.90

AV Müdülü aşağıdakilerden müteşekkil bir Basılı Devre’dir (Printed Circuit Board):

-          SCART, CHINCH, JACK, S-VIDEO, DVI, HDMI vb. gibi AV (Audio/Video) soketleri

-          AV Modülünü, PDP TV setinin ana PCB’siyle bağlamak için elektrik konektörleri veya kabloları


 

1224/09

8536.69.90

En az, uyarı transformatörü, ortak mod bobini, rezistör ve yüksek dirençli voltaj kondansatörü ve LAN için geniş bant ferrit çekirdeği entegre eden RJ45, 8528 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus

8528 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus (a)

1193/09

8543.70.90

Analog girdi ve çıktı modülü. Dizisel endüstriyel PCI veya VME tabanlı otobüs sistemine eklenmek için olan; 0-10 V, 4-20 mA olası sinyal varyasyonlu sensörden sinyal almak için kullanılan ve diğer analog sinyal varyasyonlarına uyumlu olan

 

1218/09

8708.21.10

Otomobillerin emniyet kemerleri imalinde kullanılan, gaz jeneratörü için metal mahfaza

 

3404/06

9001.20.00.20

9001.90.00.55Optik, difüzör, reflektör ya da prizma levhalar, baskısız difüzör plakaları, kutuplaşma özellikleri taşısın taşımasın, belirli bir biçimde kesilmiş

 

1121/09

9001.90.00

Arka yansıtıcı, ön kaplama ve 0,65 µm azami atışlı bir kontrast filtresini içine alan asgari 5 çok katlı yapıya sahip ön projeksiyon ekranı imali için kullanılan optik film

 

1162/08

9001.90.00

Işık şekillendirici film (Light Shaping Film), rulolar şeklinde olsun ya da olmasın, LCD modüllerin imaline mahsus

LCD modüllerin imaline mahsus (a)

1302/08

9001.90.00

PET malzemesinden yapılmış, rulo veya yaprak şeklinde çok katmanlı optik film; 160 µm – 280 µm arasında bir toplam kalınlığa sahip olan; ışık iletildiğinde ve yüzey karanlık (haze) ve antistatik fonksiyon için muameleye tabi tutulduğunda parlaklığı arttıran, LCD arka ışığı (LCD back light) için ışık toplama ve ışık dağıtma fonksiyonuna sahip olan; diğer filmden ayırt edilmeye yarayan nokta projeksiyonuna sahip olan; polikarbonat içermeyen

 

1159/08

9001.90.00.60

Rulo şeklinde yansıtıcı veya dağıtıcı kağıtlar

 

1125/09

9031.90.85

Direksiyonun açısını tespit etmek ve bir sürücünün taşıtını sürmeye niyetlendiği yönü belirlemek için kullanılan, yönlendirici açı sensörü (steering angle sensor) parçası

 

1160/09

9032.20.00

Başlangıç basıncı 800 kPa’yı geçmeyen, komple akaryakıt pompası modüllerine birleştirilmiş akaryakıt basınç regülatörleri

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə